Офіційний веб сайт

Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів

Р34

Представлено Харківським національним університетом будівництва та архітектури.

АвториЕпоян С.М., Гомеля М.Д., Нездоймінов В.І., Чернишев В.М., Кашковський В.І., Євдокименко В.О., Карагяур А.С.

В роботі вирішено актуальну науково-технічну проблему створення і впровадження комплексних технологій очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів для зниження навантаження на довкілля, суттєвого зменшення забору свіжої води і сприяння сталому розвитку водних екосистем.

 Розроблено наукові засади створення замкнених систем водокористування, в основу яких покладено ідеї раціонального використання природного біологічного потенціалу водних систем, зменшення кількості хімічних реагентів в процесах очищення, кондиціонування і утилізації відходів водоочищення.

Запропоновано методологію математичного моделювання для оптимізації процесів біологічного очищення стічних вод. Теоретично обґрунтовані нові методи мембранного фільтрування, сорбції, зневоднення високовологоємних осадів. Розроблено та впроваджено технології очищення стічних вод від нафтопродуктів, іонів важких і кольорових металів, зневоднення осадів; створено нові конструкції очисних споруд. Технології впроваджено на очисних спорудах міст Києва, Харкова, Донецька, Алчевська, Артемівська, Макіївки, Канева та селищах міського типу Новий Світ, Гольма, Авдотіно, Новомихайлівка.

 Відмінність розроблених технологій від аналогічних зразків полягає в раціональному поєднання біологічних процесів з різними вимогами до умов їх протікання в одній споруді. Економічний ефект від впровадження розроблених нових технологій складає 5 млн. 716 тис. грн./рік.

Кількість публікацій: 10 монографій, 335 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 15 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 2. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 62 патентами. За даною тематикою захищено 5 докторських та 27 кандидатських дисертацій.

 Громадське обговорення роботи відбулося  25 вересня 2014 року  о 13 годині на засіданні вченої ради  Одеської державної академії будівництва та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, аудиторія 360.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Коиітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Василенко С.Л., к.т.н., головний гідролог КП «Харківводокана

Робота відомих вчених має яскраво виражений науково-прикладний характер. Теоретично обґрунтована. Відрізняється наявністю багатьох експериментальних досліджень за даними натурних вимірювань. Забезпечує екологічну безпеку систем водопостачання і водовідведення. Має значне практичне значення. Заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 р., що буде сприяти більш широкому впровадженню сучасних новітніх технологій на Водоканалах України.

Василь

Робота, що подається на Державну премію, є, дійсно, солідною і надзвичайно актуальною в галузі екології та екологічної безпеки. Знаю багатьох авторів цієї роботи. Це визнані фахівці, відомі у всьому світі, принаймні, у науковому. Особливої поваги, як на мене, заслуговує Микола Дмитрович Гомеля. Безліч учнів, в тому числі і докторів наук саме із зазначеної тематики. Його фундаментальні монографії з питань сучасних методів очищення промислових і побутових відходів, і особливо стічних вод є взірцем високого наукового і методологічного рівня. Він є по-справжньому неперевершеним сподвижником вітчизняної науки і практики. Без перебільшення вважаю, що дана робота може по праву заслуговувати присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Чуб О.А., д.т.н., проф., зав. каф. ВВ ЗДІА

Наукова робота «Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів», присвячена комплексному вирішенню складних проблем очистки стоків та переробки отриманих при цьому осадів, актуальним, грунтовним дослідженням, результати якого широко впроваджені в практику. Вважаю , що автори цієї праці Епоян С.М., Гомеля М.Д., Нездоймінов В.І., Чернишев В.М., Кашковський В.І., Євдокименко В.О., Карагяур А.С. заслуговують на присудження Державної Премії України у галузі науки і техніки.

Чуб О.А., д.т.н., проф., зав. каф. ВВ

Наукова робота «Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів», присвячена комплексному вирішенню складних проблем очистки стоків та переробки отриманих при цьому осадів, актуальним, грунтовним дослідженням, результати якого широко впроваджені в практику. Вважаю , що автори цієї праці Епоян С.М., Гомеля М.Д., Нездоймінов В.І., Чернишев В.М., Кашковський В.І., Євдокименко В.О., Карагяур А.С. заслуговують на присудження Державної Премії України у галузі науки і техніки.

Кузьменко В.М., к.т.н., проф. ХНУБА

Я добре ознайомлений з результатами роботи, що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року - "Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів" авторів Епояна С.М., Гомелі М.Д., Нездоймінова В.І., Чернишова В.М., Кашковського В.І., Євдокименка В.О., Карагяура А.С. Це дуже актуальна робота, результати якої базуються на серйозних теоретичних та виробничих дослідженнях, особливо для промислових регіонів України. Новизна розробок підтверджена патентами України. Запропоновані технології впроваджені на очисних спорудах багатьох населених пунктів та промислових підприємств України.
Вважаю, що за своїм рівнем та значенням робота заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки 2014 року.

Світлична В.Б. ст.викл. каф.ВВ ЗДІА

Робота має важливе значення для очитски стічних вод промислових підприємств.Стан водних обєктів України жахливий. тому маловітходні технології повинні мати розвиток та першорядне значення. так як саме такі мтоди необхідно астосовувати для поліпшення стану водних обєктів.
ВВажаю, що автори данної роботи. яка має екологічне значення заслуговують на отримання Державної премії.

Банах Віктор Аркадійович, д.т.н., проф.

Сучасні міста являють собою складні комплекси, які створюють значне екологічне навантаження на довкілля. Представлена робота вирішує важливу проблему впровадження нових технологій очищення стічних вод на основі створення замкнених систем водокористування для промислово-урбаністичних центрів.
Розроблені наукові засади створення замкнених систем водокористування дозволяють раціонально використовувати природний біологічний потенціал водних систем. Також запропоновано методологію математичного моделювання для оптимізації процесів біологічного очищення стічних вод, що значно підвищує ефективність прогнозування швидкості та якості цих процесів.
Вважаю, що автори цієї роботи заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 р.
Зав. кафедри міського будівництва та господарства
Запорізької державної інженерної академії,
дійсний член Академії Будівництва України,
доктор технічних наук, професор Банах В.А.

Чернюк В. В.,д. т. н., завідувач кафедри гідравліки та санте

Колективом авторів (Епоян С. М., Гомеля М. Д., Нездоймінов В. І., Чернишев В. М., Кашковський В. І., Євдокименко В. О., Карагяур А. С.) вирішено важливу науково-технічну проблему зі створення комплексних технологій очищення промислово-господарських стоків з використанням замкнених систем водокористування. Запропоновано технології очищення стоків від нафтопродуктів, іонів важких і кольорових металів. Розробки направлені на збереження довкілля. Вважаю, що автори роботи «Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів» заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Фесик Л.А., к.т.н.,доц.каф.Водоотведения и гидравлики ОГАСА

Авторами работы "Интенсификация технологических процессов комплексной очистки сточных вод промышленно-урбанистических центров" на основе значительных теоретических и экспериментальных исследований разработан комплексный подход к интенсификации биологических процессов.Впервые применена одноиловая система нитри-денитрификации для повышения удаления из сточных вод органических веществ и биогенных элементов.Разработаны и научно обоснованы новые технологии интенсификации обезвоживания осадков на иловых площадках, а также ряд новых химических реагентов для очистки природных и сточных вод.Эти разработки позволяют снизить себестоимость очищенной воды и соответствуют мировому уровню.
Считаю,что работа авторов Эпояна С.М., Гомели Н.Д., Нездойминова В.И., Чернышева В.Н., Кашковского В.И., Евдокименко В.А., Карагяура А.С., заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2014г.

Волошин М.Д., д.т.н., професор, завідувач кафедри ХТНР ДДТУ

У період скорочення обсягів фінансування водоохоронних заходів і заходів щодо збереження води особливо актуальним є питання удосконалення діючих очисних споруд шляхом розробки комплексних технологій очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів, що буде сприяти зниженню навантаження на довкілля, суттєвого зменшення забору свіжої води і сприяння сталому розвитку водних екосистем.Авторами розроблено наукові засади створення замкнених систем водокористування, в основу яких покладено ідеї раціонального використання природного біологічного потенціалу водних систем, зменшення кількості хімічних реагентів в процесах очищення, кондиціонування і утилізації відходів водоочищення. Запропоновано методологію математичного моделювання для оптимізації процесів біологічного очищення стічних вод.
Запропоновані технології є економічними, енергоефективними та екологічно безпечними. Тому вважаю, що робота «Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів» авторів Епояна С.М., Гомелі М.Д., Нездоймінова В.І., Чернишова В.М., Кашковського В.І., Євдокименка В.О., Карагяура А.С. цілком заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки 2014 року.

Матлай І.І., к.т.н., каф. ГС, Львівська політехніка

Проблеми очищення і доочищення промислових і побутових стоків на сьогоднішній день є дуже актуальним, як з точки зору екологічної безпеки, так і з точки зору економічного ефекту. Робота “Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів” авторів Епояна С.М., Гомелі М.Д., Нездоймінова В.І., Чернишева В.М., Кашковського В.І., Євдокименко В.О. та Карагуяра А.С. присвячена вирішенню саме цього важливого питання. Питання висвітлені у даній роботі не раз обговорювалися на високому науковому рівні, про що свідчать 10 монографій, 335 статей, 62 патенти, 5 докторських та 27 кандидатських дисертацій. Вважаю, що автори даної роботи заслуговують на присвоєння Державної Премії України у галузі науки і техніки у 2014 році.

Яковлєва І.Г., д.т.н., проф., зав.каф. теплоенергетики, ЗДІА

Робота «Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів» авторів Епояна С.М., Гомелі М.Д., Нездоймінова В.І., Чернишева В.М., Кашковського В.І., Євдокименко В.О. та Карагуяр А.С. є актуальною та своечасною, тому що присвячена вирішенню питань захисту навколишнього середовища. Робота пройшла всебічне обговорення та отримала наукову підтримку - 10 монографій, 335 статей, 62 патенти, 5 докторських та 27 кандидатських дисертацій є тому свідченням. Враховуючи велике народногосподарське значення представлених розробок, вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки й техніки в 2014 році.

Божко В. А.

Проблема очистки стічних вод в Україні є актуальною. Існуючі методи є застарілими і не забезпечують достатнього рівня очистки стічних вод. Особливо гостро ця проблема стосується м. Києва. Маю надію, що технології, розглянуті в роботі, будуть активно застосовуватися при моденізації старих та будівництві нових очисних споруд Києва.
Автори роботи «Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів» доклали багато зусиль для вирішення проблеми ефективного та доступного способу очистки стічних вод від забруднень. Вважаю, що робота та колектив авторів заслуговують здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2014 р.

Київська міська державна адміністрація
Департамент міського бдагоустрою та збереження природного середовища.

Редько А.О., д.т.н., проф. ТГВ та ВТВР ХНУБА

В роботі «Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів» авторів Епояна С.М., Гомелі М.Д., Нездоймінова В.І., Чернишева В.М., Кашковського В.І., Євдокименка В.О., Карагяура А.С. вирішуються важливі проблеми поліпшення екологічного стану навколишнього середовища. Розроблено комплексні технології очистки стічних вод та обробки осадів. Розроблені рішення впроваджено на багатьох комунальних підприємствах України. Підтримую дану роботу, вважаю, що автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Сорокина Н.В., к.т.н., доц. каф. водоснабжения ОГАСА

Вопрос очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от соединений азота в условиях жестких требований к ее качеству является для Украины достаточно актуальным. Большинство очистных сооружений требует реконструкции; технологии, применяемые на них, устарели. Не менее важной задачей является обработка и обезвоживание осадков сточных вод. Широко используемые на Украине иловые площадки занимают значительные площади, заметно ухудшают экологическое состояние прилегающих территорий, являются острой проблемой всех крупных промышленно-урбанистических центров. Данная работа направлена на комплексное решение обозначенных проблем. Широкое внедрение, значительный экономический эффект подтверждает практическую значимость полученных результатов. Считаю, что авторы работы «Интенсификация технологических процессов комплексной очистки сточных вод» заслуживают присвоения Государственной премии в области науки и техники.

Кожемякін Г.Б., доц., к.т.н., зав.каф екології ЗДІА

Зважаючи на дефіцит водних ресурсів, особливо в промислових регіонах, робота «Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів» авторів Епояна С.М., Гомелі М.Д., Нездоймінова В.І., Чернишева В.М., Кашковського В.І., Євдокименка В.О., Карагяура А.С представляє безперечний інтерес і має велике значення для захисту довкілля та раціональному використанню водних ресурсів.
Вважаю, що колектив авторів заслуговує присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 р.

Божко О.О., пров.інж. відділу №14 ІБОНХ НАН України

В Україні очисні споруди та технологія очистки стічних вод застаріли і не оновлюються. Станції аерації оснащенні спорудами, які об’єднує недосконалість закладених в них технічних рішень, і як наслідок, ‒ недостатній за нормативними вимогами ступінь очищення стічних вод від забруднень. Тому проблема модернізації та підвищення ефективності технології очистки стічних вод є актуальною.
У роботі «Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів» запропоновано один з найновіших та доступних способів очищення стічних вод від забруднень різного походження.
На підставі цього вважаю, що автори наведеної роботи Епояна С.М., Гомелі М.Д., Нездоймінова В.І., Чернишева В.М., Кашковського В.І., Євдокименко В.О., Карагяур А.С. заслуговують на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки у 2014 році.

Паболков В.В., зам. ген. д-ра - техн. д-р КП «Харьковводокан

Работа «Интенсификация технологических процессов комплексной очистки сточных вод» направлена на решение важных проблем, характерных для большинства коммунальных предприятий Украины. Это и интенсификация биологической очистки сточных вод, и сокращение территорий для обезвоживания осадков. Результаты многолетних исследований отражены в значительном количестве публикаций, разработанные рекомендации имеют солидное научное обоснование. Применение разработанных решений в производственных условиях подтвердила их перспективность. Считаю, что данная работа заслуживает присуждения Государственной премии в области науки и техники.

Редько О.Ф., д.т.н., проф., зав. каф. ТГВ та ВТВР ХНУБА

Представлені на здобуття Державної премії результати наукових досліджень, що викладені в роботі «Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів» авторів Епояна С.М., Гомелі М.Д., Нездоймінова В.І., Чернишева В.М., Кашковського В.І., Євдокименка В.О., Карагяура А.С., мають новизну та практичну значимість. Вирішується широкий комплекс актуальних задач, пов’язаних з очисткою стічних вод та обробкою осадів. Результати досліджень впроваджені в багатьох регіонах України, що дало значний економічний ефект. Робота та колектив авторів заслуговують здобуття Державної премії України 2014 р. в галузі науки і техніки.

Телыма С.В., ИГМ НАНУ

Представляяемая на соискание Государственной премии Украины, работа является актуальна своевременной. Колектив авторов состоит из известных ученых в области охраны водных ресурсов и рационального использования в водоснабжении и в водоотведении. Практические решения предлагаемых исследований нашли широкое приминение в комунальном хозяйстве в многих городах Украйны. Считаем что она заслуживает Государственой премии Украины и поддерживаем её выдвижение на эту премию.

ТЕЛЫМА СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ПОДЛЕЖИТ СРОЧНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ И УКОЛ ЭФТАНАЗИИ.СОШЁЛ С УМА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСТОЯННОГО ПРИЁМА МЕД ПРЕПАРАТОВ(БОЛЕЕ 60ЛЕТ)!!! 1946 31 АВГУСТА Г.Р УШИНСКОГО 14 КВ 51
ПОДПИСЬ МОЯ
А.НОВОСЕЛЬСКИЙ
30 ИЮНЯ 2016 Г

Уваров Ю.В., к.т.н., доцент, начальник НМЦ НЗ ДСНС України

В роботі розв’язана важлива науково-технічна проблема створення та впровадження комплексних технологій очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів для зниження навантаження на навколишнє середовище. Розроблено наукові основи створення замкнених систем використання води, а також запропонована методологія математичного моделювання оптимізації процесів біологічного очищення стічних вод. Отримані результати підтверджені численними впровадженнями на діючих спорудах України.
Представлену роботу відрізняє високий рівень експериментальних та теоретичних досліджень, які не поступаються світовому рівню. Актуальність роботи полягає в комплексному підході до питань інтенсифікації технологічних процесів очищення стічних вод. При цьому вирішується найважливіша задача захисту навколишнього середовища від забруднення недостатньо очищеними стічними водами та осадом.
Своє відображення отримані результати знайшли в багатьох наукових працях та захищені 62 патентами.
У цілому, враховуючи велике значення представлених розробок для народного господарства, вважаю, що робота "Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів" авторів Епояна С.М., Гомелі М.Д., Нездоймінова В.І., Чернишева В.М., Кашковського В.І., Євдокименко В.О., Карагяура А.С. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки й техніки в 2014 році.

Шестаков О.Г., провідний інж. ХРУВР

Робота «Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів» авторів Епоян С.М., Гомеля М.Д., Нездоймінов В.І., Чернишев В.М., Кашковський В.І., Євдокименко В.О., Карагяур А.С.,дозволяє вирішити важливу державну екологічну проблему в галузі захисту навколишнього середовища. Недостатньо очищені стічні води мегаполісів можуть завдавати суттєвої шкоди довкіллю, забруднювати джерела питного водопостачання і загрожувати здоров`ю населення.Тому сумісна робота колективу авторів, що спрямована на застосування комплексних технологій очищення стічних вод, які дозволяють значно знизити антропогенне навантаження на природні водні об`єкти, сприяючи сталому розвитку екосистем, має величезне значення.Результати роботи впроваджені на очисних спорудах багатьох міст України.
Вважаю, що представлена робота за своїм рівнем та значенням заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки 2014 р.

Петухова О.А., к.т.н., доц., НУЦЗУ

Важливою науково-технічною проблемою є комплексне очищення стічних вод та обробка осадів. Ця проблема розв’язана авторами на високому теоретичному та практичному рівнях, з використанням методу математичного моделювання та значною кількістю експериментальних досліджень. Теоретичне обґрунтування набули методи мембранної фільтрації, сорбції та зневоднення осадів зі значним вмістом вологи. Розробка та впровадження нових технологій очищення стічних вод від нафтопродуктів та іонів важких металів, створення нових конструкцій очисних споруд забезпечує комплексний підхід до вирішення гострих екологічних та технологічних проблем, які стоять перед комунальним господарством України.
Запропоновані технології є економічними, енергоефективними та екологічно безпечними і не поступаються закордонним аналогам. Впровадження отриманих результатів на діючих очисних спорудах дозволило отримати значний економічний ефект.
Все це дозволяє вважати, що робота «Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів» авторів Епоян С.М., Гомеля М.Д., Нездоймінов В.І., Чернишев В.М., Кашковський В.І., Євдокименко В.О., Карагяур А.С., заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 р.

Шевченко Т.О., к.т.н., доц. каф. ВВіОВ, ХНУМГ ім. Бекетова

Представлена робота має свою безперечну актуальність та доцільність через те, що сьогодні науковий прогрес і розвиток всіх галузей промисловості, базуючись на новітніх наукових розробках, вимагають нових, прогресивних рішень у галузі раціонального використання і охорони водного господарства населених пунктів, та всієї країни в цілому. Наукова задача, яка вирішена авторами в представленій роботі, має не тільки технологічні, але й економічні та соціальні переваги.
Автори розробили наукові засади технології, яка дозволить не тільки захистити навколишнє середовище від негативного впливу недостатньо очищених стічних вод, вона спрямована на зменшення витрат реагентів та раціональні методи обробки і утилізації осадів стічних вод. Такий комплексний підхід дозволяє розглядати цілу низку технологічних задач і вирішувати їх у взаємозв’язку.
Представлена робота має широкий спектр впроваджень, апробована, автори мають монографії, цілу низку статей в українських та зарубіжних виданнях, захисні документи та результати у вигляді захищених дисертацій, що дозволяє говорити про високий науковий рівень розробки, її вагомість та результативність.
Вважаю, що автори роботи «Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів» Епоян С.М., Гомеля М.Д., Нездоймінов В.І., Чернишев В.М., Кашковський В.І., Євдокименко В.О., Карагяур А.С. заслуговують на присвоєння Державної Премії України у галузі науки і техніки у 2014 році.

Прогульный В.И., д.т.н., проф., зав.каф.водоснабжения ОГАСА

Интенсификация и техническое перевооружение сооружений по очистке городских и производственных сточных вод – одна из наиболее сложных инженерных задач, направленных на улучшение экологической обстановки в различных регионах Украины и охрану водоемов от загрязнения и истощения. В условиях экономического и экологического кризиса проблема охраны водных ресурсов и рационального их использования является актуальной и приобретает особую социальную значимость.
Робота «Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів» авторов Эпояна С.М., Гомели Н.Д., Нездойминова В.И., Чернышева В.Н., Кашковского В.И., Евдокименко В.А., Карагяура А.С. «Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів» посвящена решению этих вопросов.
Поддерживаю работу и считаю, что её авторы заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2014 год.

Дерев'янко В.М., д.т.н., проф., зав. каф. ВВтаГ ДВНЗ ПДАБА

В роботі вирішується актуальна науково-технічна проблема – комплексне очищення стічних вод та обробка осадів. Підвищення якості очищення стічних вод на діючих очисних спорудах, зниження забору води з джерел водопостачання за рахунок повторного використання очищених стічних вод дозволяє зменшити антропогенне навантаження на водні джерела та забезпечити екологічну безпеку систем водопостачання та водовідведення.
Якість запропонованих технологій очистки стічних вод від токсичних домішок, біологічного очищення стічних вод від нітратів, зневоднення й утилізації осадів стічних вод, що підтверджується розробленими математичними моделями, технічними рішеннями, що знайшли широке впровадження на очисних спорудах України, та високими екологічними та економічними показниками.
Представлену роботу відрізняє високий рівень теоретичних та експериментальних досліджень, що не поступається світовому рівню. Запропоновані рішення представлені у великій кількості наукових публікацій, патентах на винахід, захищений дисертаційних роботах.
Вважаю, що робота "Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів" є актуальною, має важливе теоретичне та практичне значення, а її автори заслуговують на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014р.

Гвоздяк П.І., доктор біологічних наук, професор, ІКХХВ ім. А

«Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів» - цікава, важлива, актуальна робота, яка охоплює широкий спектр сучасних підходів до проблеми очищення стічних вод з виходом на ефективні рішення, які знайшли практичне втілення не тільки в процесах водоочищення, але й при зневодненні та глибокій мінералізації осадів.
Багатогранність роботи, надійна глибоко обґрунтована теоретична база, практична спрямованість, завершеність переважної більшості її складових і, як результат, ефективне вирішення реальних питань забезпечує їй високу оцінку, а автори Епоян С.М., Гомеля М.Д., Нездоймінов В.І., Чернишов В.М., Кашковський В.І., Євдокименко В.О., Карагяур А.С. цілком заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

д.т.н., проф. Зайченко М.М.

У представленій роботі "Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів" на основі комплексного підходу до інтенсифікації технологічних процесів очищення стічних вод і обробці осадів, що при цьому утворюються, вирішуються найважливіші завдання в області захисту навколишнього середовища від забруднення недостатньо очищеними стічними водами і осадами. Представлена робота багатогранна і присвячена інтенсифікації різних технологічних процесів очищення, а також створенню нових споруд і технологій. Наукова і практична значимість роботи полягає в глибокому теоретичному обґрунтуванні і у ній виділено кілька напрямків, об'єднаних однієї метою. Робота охоплює широку область технологій і є значним внеском у теорію і практику очищення стічних вод великих промислових міст і промислових центрів України, що забезпечує комплексний підхід до вирішення гострих екологічних проблем у країні.
Слід також помітити, що серед важливих проблем вирішується проблема обробки осадів міських стічних вод, які створюються на очисних станціях. Для багатьох міст і населених пунктів проблема обробки і розміщення осадів є досить гострою через неможливість подальшої утилізації. Основна кількість осадів при цьому накопичується в неопрацьованому виді на мулових майданчиках, у відвалах, ярах, балках і інших накопичувачах відходів, що виявляє самий негативний вплив на екологічну обстановку і умови життя населення в районі розміщення цих осадів.
Втішно те, що в представленій роботі приділяється велика увага поряд з іншими проблемами і проблемі обробки осаду, а також пропонуються ефективні шляхи її розв'язку. Розроблено методи і технології, які дозволяють суттєво інтенсифікувати процеси зневоднення осаду, а також ліквідувати основну частину його органічної речовини. Технології мають більшу перспективу оскільки:
- скорочують або ліквідують потреби в земельних площах для розміщення мулових майданчиків;
- дають можливість при впровадженні на діючих очисних спорудах використовувати існуючі споруди при невеликій їхній реконструкції;
- не вимагають застосування яких-небудь реагентів;
- запобігають виділенню в атмосферу смердючих і токсичних газоподібних продуктів, влучення в ґрунт шкідливих речовин і хвороботворних мікроорганізмів;
У цілому, враховуючи велике народногосподарське значення представлених розробок, вважаю, що робота "Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів" авторів Епояна С.М., Гомелі М.Д., Нездоймінова В.І., Чернишева В.М., Кашковського В.І., Євдокименко В.О., Карагяура А.С. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки й техніки в 2014 році.

Зберовский А.В.

Работа «Интенсификация технологических процессов комплексной очистки сточных вод промышленно-урбанизированных центров», представленная Харківським національним університетом будівництва та архітектури на соискание Государственной Премии України в области науки и техники в 2014 году, это комплекс фундаментальных и экспериментальных работ, посвящённых решению важнейшей научно-технической проблемы современности - сохранению и рациональному использованию водных ресурсов, а именно - созданию и внедрению комплексных технологий очистки сточных вод в промышленных мегаполисах, снижению потребления водных ресурсов и устойчивому развитию водных экосистем.
Полученные авторами теоретические и практические результаты имеет приоритетное значение в области экологии воды и водных ресурсов в части биологической очистки сточных вод, повышают эффективность и экологическую безопасность существующих городских очистных сооружений, обеспечивают снижение до 50% энергоресурсов и 10-кратное уменьшение земельных площадей, отчуждаемых под муловые площадки.
Научной и практической ценностью работы является её комплексный характер, объединивший воедино новые теоретические знания о процессах сорбции и биосорбции при доочистке городских сточных вод и новые (не имеющие мировых аналогов) энергосберегающие технологии глубокой очистки сточных вод. При этом разработанные технические решения и оригинальные технологии защищены 62 патентами на изобретения, прошли продолжительную и всестороннюю проверку на многих действующих очистных сооружениях в городах Украины, где подтвердили свою технологическую и экономическую эффективность и преимущества по сравнению с известными зарубежными технологиями.
Особо важным является предложенное авторами решение по усовершенствованию технологии обработки и обезвоживания отработанного активного ила с последующей его утилизацией, что позволяет в десятки раз уменьшить площади загрязнённых мулом земель и успешно решить проблему защиты водоемов и почв от техногенных загрязнений.
Поддерживаю работу и считаю, что её авторы Епоян С.М., Гомеля М.Д., Нездойминов В.И., Чернишев В.М., Кашковский В.И., Євдокименко В.О., Карагяур А.С. заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2014 год.

доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой экологии
и охраны окружающей среды
Днепродзержинского государственного
технического университета
А.В. Зберовский

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.