Офіційний веб сайт

Історичний культуротворчий контекст сучасних культурологічних інновацій

м2

АвторТузов В.О., кандидат культурології.

Представлена Інститутом проблем сучасного мистецтва  Національної академії мистецтв України.

В роботі вперше культурні процеси в Україні кінця XIX - початку XX ст. розглянуті як підґрунтя теоретичних інновацій. Показано, що завдяки теоретичним інноваціям в українській гуманістиці формується сучасна цілісна модель культуротворчих процесів певного історичного періоду. Здійснено ґрунтовне дослідження цілого шару маловідомих мистецьких явищ, зокрема – художньої літератури, образотворчого мистецтва, фактів життя і творчості кількох поколінь українських митців, а також інших артефактів, що до недавнього часу фактично були закритті для науковців. В процесі формування джерелознавчої бази роботи впроваджено порівняльний підхід, що дало можливість розкрити специфіку різної інтерпретації щодо оцінки одного і того ж явища в теоретичній літературі протягом минулого й теперішнього століття. Опрацьовано першоджерела теоретичних досліджень, які були від кінця ХІХ ст. до сьогодні, а також системно вивчено твори мистецтва і специфіка художньої діяльності представників різних мистецьких угруповань. Результати дослідження сприятимуть подальшому розвитку культурологічної науки завдяки поєднанню різних тенденцій в осмисленні певного історичного періоду та систематизації теоретичних розвідок сучасних науковців.

Кількість публікацій: 24, монографія, енциклопедія у 5-ти томах (у співавторстві), 13 статей, 5 тез доповідей

Надіслати коментар

Коментарі

Любов Дрофань, кандидат філологічних наук, с.н.с.

Владислав Тузов здійснив філософське осмислення культури початку ХХ століття, яка, розвиваючись під впливом позитивізму, ніцшеанства та психоаналізу, витворювала різноаспектні трансформаційні моделі. Крізь призму історії мистецького досвіду автор піддає аналізу сучасний мистецький рух, узагальнюючи та вкладаючи в певну систему новітні пошуки представників різних видів мистецтва. Таке широке узагальнення не просто варте уваги, а заслуговує на особливу оцінку. Тому, гадаю, запропоновані теоретичні інновації становлять основу для подальших досліджень у цьому напрямі і, безперечно, потребують державної підтримки.

ГістьОстап Ковальчук, кандидат мистецтвознавства, доцент

Цікавим, на наш погляд, є другий підрозділ наукової роботи В.О.Тузова, де українська література визначається як складова культуротворення. При цьому наголос робиться на переосмисленні постатей І.Франка та В.Винниченка. Принциповою новизною позначений також аналіз авангардистських тенденцій в українській літературі початку XX століття, та розгляд досягнень українського футуризму (М.Семенко, В.Полішук).

Левчук Л.Т., доктор філософських наук, професор

Автореферат наукової роботи Тузова В.О. «Історичний культуротворчий контекст сучасних культурологічних інновацій» дає підстави високо оцінити роботу представлену на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2014 р., оскільки і тема, і шляхи її реалізації позначені науковою новизною. Автор – вперше в українській культурології зробив спробу систематизувати теоретичні напрацювання останніх років, відштовхуючись від, так би мовити, базової моделі - культуротворення на перетині XIX та XX століть.

Зубавіна І.Б., доктор мистецтвознавства, член-кор.НАМУ

Варто підтримати своєрідний дослідницький прийом, застосований В.О.Тузовим, що дозволив проаналізувати сучасний погляд науковців на культуротворчі процеси кінця XIX - початку XX століть, враховуючи ті можливості, які за сучасних умов надають дослідникам свободу оперування матеріалом, відсутність цензурування та незалежність від штучно нав'язаних ідеолого-політичних орієнтирів. Позитивним аспектом наукової роботи В.О.Тузова є те, що він зміг показати, як новими можливостями можуть скористатися українські вчені.

Гість Волков С.М. доктор культурології, професор

Можна повністю погодитися з Тузовим В.О., який розглядає межу ХІХ-ХХ століть як досить суперечливий період в історії української культури, як період де перехрещувалися етнографізм, народництво із становленням філософсько-естетичних засад авангардизму. Цілком аргументованим є і наголос на значенні революційно-демократичних орієнтацій в роботах філософів-марксистів і - відповідно - недооцінка ними серйозного ставлення частини тогочасної української інтелігенції до позитивізму, ніцшеанства та інших філософських шукань західноєвропейських вчених. Наукове дослідження В.О.Тузова заслуговує на позитивну оцінку.

Волков С.М., доктор культурологии, професор

Дубина М.М., доктор філологічних наук, професор

Високої оцінки, на нашу думку, заслуговує творчо-пошуковий матеріал, представлений у науковій роботі В.О.Тузова, який досить виразно подає постать М.Семенка та специфіку його поетичних експериментів. Взагалі, наголос на експериментальному характері культуротворчих процесів початку XX століття є не лише вірним, а й таким, що відкриває шлях до систематизації естетико-художніх засобів, які активно розроблялися й використовувалися в означений період.

Олексій Роготченко

Слід підтримати і позитивно оцінити виокремлення Тузовим В.О. постаті І.Франка, спадщина якого трансформована методикою культорологічного аналізу. Віддаючи належне роботам В.Мазепи та С.Павличко, які спробували застосувати саме культурологічний аналіз до спадщини І.Франка, автор не залишається в полоні цих авторитетів, а шукає власні шляхи. Ми підтримуємо його модель аналізу протистояння "народництво-модернізм".

Максим Олегович Тимошенко

Зосередивши увагу на експериментальній природі українського мистецтва на перетині XIX-XX століть, В.О.Тузов досить влучно використав систему видів мистецтва, показавши нові грані творчого спадку таких яскравих постатей українського мистецтва як О.Богомазов, К.Малевич, М.Бойчук, К.Піскорський. Дослідження заслуговує на позитивну оцінку.

Тимошенко М.О., доктор філософії, доцент, академік Української Академії Наук

Смирна Л.В., кандидат мистецтвознавства, с.н.с.

Ознайомлення з науковою роботою В.О.Тузова дає підстави стверджувати, що робота написана на актуальну тему, має як теоретичне, так і практичне значення для розвитку української гуманітарної науки в цілому. Залучений міждисциплінарний підхід дає можливість побачити специфіку спадкоємності між культурологією, літературознавством та мистецтвознавством межі ХІХ-ХХ століття та сучасним станом цих дисциплін, специфікою їх розвитку. Загальна оцінка роботи – позитивна.

Афанасьєв Ю.Л., Доктор філософських наук, професор

Тема наукової роботи В.О.Тузова є актуальною і має конкретні пункти наукової новизни, які відтворюють матеріал вперше поданий саме в цій науковій роботі. Нові науково цікаві аспекти виявляються в процесі порівняння української материкової та діаспорної культури. У цьому контексті особливий інтерес представляє наукова полеміка автора дослідження з двома відомими «діаспорними» кінознавцями: Б.Берестом та Л.Госейком. Гадаю, що наукова робота В.О. Тузова заслуговує на позитивну оцінку.

Ковальчук Н.Д. докт. філос. наук

Історичний період кінця XIX – початку XX століття неодноразово аналізувався українськими науковцями, проте в підходах В.О.Тузова до цього періоду принципово новим є введення своєрідної константи, а саме: регіональний підхід. У представленій науковій роботі виокремлено 4 регіональні центри - Харків, Київ, Одеса, Львів, - які, на думку автора, найповніше передають специфіку наукових і культурних надбань цього періоду. Регіональний підхід дозволив значно виразніше, ніж це робилося раніше, відтворити культурний простір України в єдності самовираження. В цілому наукова робота В.О.Тузова є цікавою і змістовною.

Сабадаш

Автореферат наукового дослідження В.О.Тузова дає підстави високо оцінити представлену роботу, оскільки і тема, і шляхи її реалізації позначені науковою новизною. Тузов В.О. - вперше в українській культурології - зробив спробу систематизувати теоретичні напрацювання останніх років, відштовхуючись від, так би мовити, базової моделі - культуротворення на перетині XIX та XX століть. І в теоретичному, і в практичному аспектах поставлене завдання слід підтримати й позитивно оцінити.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.