Офіційний веб сайт

Хірургічні методи лікування захворювань порожнини носа і глотки у дітей з використанням електрозварювальних технологій

М25

 

Автор: Косаківська І.А., к.м.н.

 

Представлена  Національною медична академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

 

Метою роботи є розробка ефективних методів хірургічного лікування деформації перегородки носа, супутніх захворювань носа і глотки у дітей та відповідних оториноларингологічних інструментів і пристроїв.

 Автором дана характеристика слухової функції в конвенціональному (0,125-8 кГц) та розширеному (9-16 кГц) діапазонах частот, а також мозкового кровотоку в каротидній та вертебрально-базилярній системах за даними реоенцефалографії у дітей з викривленням перегородки носа до і після операції. Установлено позитивний вплив оперативного втручання на перегородці носа на стан слухової функції і церебральної геодинаміки.  Запропоновано в якості додаткових критеріїв при визначенні показань до септопластики у дітей враховувати стан церебральної гемодинаміки і слухової функції в звичайному та розширеному діапазонах частот.

Розроблено тканинозберігаючий спосіб хірургічного лікування дітей з викривленням перегородки носа в кістковому відділі зі збереженням кісткової тканини в сагітальній площині без її мобілізації. Запропоновано ефективні способи профілактики гематоми перегородки носа після септопластики у дітей.

Вперше розроблені та успішно апробовані в клініці хірургічні втручання в порожнині носа та глотці з використанням електрозварювальних технологій, які дозволили уникнути кровотечі або скоротити крововтрату в 3-5 разів.Розроблено нові способи реконструктивних операцій на хрящовому і кістковому відділах перегородки носа, які попереджують флотацію слизової оболонки і не потребують додаткової  фіксації в післяопераційний період та не порушують “зони росту”. 

Запропонований пристрій для розрізу хряща дозволяє виготовити якісну хрящову пластинку заданої товщини за більш короткий час. Біполярні електроінструменти дозволяють запровадити електрозварювальні технології при лікуванні захворювань порожнини носа та глотки і значно підвищити якість хірургічних втручань.

 

Кількість публікацій:    63 наукові публікації,в т.ч. 2 монографії, 1 атлас,  42 статті, 17 патентів, 4 галузеві впровадження.

Надіслати коментар

Коментарі

Гість професор Сморжевський В.Й.

Молодим вченим поставлено за мету розробку ефективних методів хірургічного лікування деформацій носа, супутніх захворювань носа і глотки у дітей та відповідних отоларингологічних інструментів та пристроїв.
Цикл робіт І.А. Косаківської, к.м.н., асистента кафедри дитячої отоларингології, аудіології та фоніатрії - це цілеспрямований, повновісний, нагальний та сучасний доробок, котрий висвітлений в 63 наукових публікаціях. З"явились новітні, сучасні, передові технології на світовому рівні, направлені на покращення результатів хірургічного лікування досить складної когорти пацієнтів.
Автором проведено важку, кропітку роботу по аналізу, осмислення шляхів вирішення проблеми. І що важливо,І.А.Косаківська із поставленими завданнями справилась. На власному досвіді вдостовірився, що запропоновані нею хірургічні технології виходять далеко за межі пацієнтів дитячого віку. Вони з успіхом запроваджені в пластичній та щелепно-челючній хірургії.
Вважаю що представлений цикл праць здобувача заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених. Росте достойна зміна.
д.м.н., професор кафедри хірургії та трансплантології НМАПО ім. П.Л. Шупика
В.Й. Сморжевський.

Гуляр Сергій

Робота цікава з позиції отримання на сучасному рівні характеристик слухової функції в різних діапазонах частот та мозгового кровотоку. Ці характеристики дозволили автору отримати об'єктивні підтвердження ефективності нових оперативних методів лікування патології носової перегородки. Важливо, що автор вперше застосувала іноваційні метотоди гемостазу (біоелектрозварювання). Робота заслуговує уваги і відзначення оскільки дає можливість прогресу медичних технологій для зменшення кількості захворювань ЛОР-органів і втрати працездатності. Робота заслуговує на присудження Премії Президанта України для молодих вчених.

Пров. наук. співр. Інституту фізіології НАНУ
Доктор медичних наук, професор
С.О. Гуляр

Плаксивий Олександр Григорович

У науковій роботі І.А.Косаковської «Хірургічні методи лікування захворювань порожнини носа і глотки у дітей з використанням електрозварювальних технологій» розроблено тканиннозберігаючий спосіб септопластики із збереженням «зон росту». Встановлено позитивний вплив операції не тільки на функції носа, а й на слухову та показники церебральної (каротидної та вертебробазилярної) гемодинаміки на основі реоенцефалографії. З метою фіксації листків слизової оболонки автором запропоновано різні методики: фіксація П-подібним швом, клей «Катсил», методики високочастотного електрозварювання біологічних тканин. Вказано переваги тампонів «Merocel» та «Entocel», запропонована методика їх використання без травмування слизової оболонки.
Розроблено біполярні електроінструменти до апарату для електрозварювання біологічних тканин і впроваджено у практику при ЛОР-операціях (біполярний скальпель, біполярний аденотом, пристрій для підслизової електротермокоагуляції носових раковин та розтину синехій). Розроблені методики дозволять більш ощадливо проводити оперативні втручання, мінімізувати крововтрату, оптимізувати післяопераційний період, прискорити процеси заживлення та відновлення функцій.
Усі запропоновані методики є на 100% перспективними в плані впровадження в клінічну практику як у дитячій і дорослій отоларингології, так і в онкоотоларингології.
Враховуючи вищесказане, вважаю, що наукова робота І.А.Косаковської «Хірургічні методи лікування захворювань порожнини носа і глотки у дітей з використанням електрозварювальних технологій» заслуговує присудження премії президента України для молодих учених.

Зав. курсу отоларингології БДМУ,
к.мед.н, доцент О.Г.Плаксивий

Олександр Яшан

Хірургічне лікування деформації перегородки носа у дітей впливає не тільки на носове дихання, але й змінює слухову функцію за рахунок порушення функції слухової труби. Операції на носовій перегородці у дітей були мало популярні, оскільки вважалося, що у віддаленому періоді можливі порушення анатомії лицевого черепа. Розробка мініінвазивних, тканинозберігаючих втручань на носовій перегородці є надзвичайно актуальною темою, і запропонована робота з успіхом вирішує цю проблему. Позитивний вплив оперативного втручання на перегородці носа на стан слухової функції і церебральну геодинаміку дає право вважати її високоефективним засобом реабілітації дітей. Впровадження хірургічних втручань з застосуванням електрозварювальних технологій дало змогу завдякаи тканинозберігаючим спосам хірургічного втручання зі збереженням кісткової тканини перегородки в сагітальній площині без її мобілізації. Вони дозволили вирішити основну задачу дитячої ринохірургії - не порушують “зони росту”.
На мою думку вказана робота І.А.Косаковської достойна присудження премії Президента України.
Яшан Олександр Іванович - д.мед.н., професор, завідувач кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського.

Березнюк В.В.

Проблема хірургічного лікування деформації перегородки носа у дітей, а також розробка більш ефективних способів хірургічних втручань на ЛОР-органах у дітей та біполярних електроінструментів для їх реалізації, є важливою темою для сучасної оториноларингології. Автором було показано, що у дітей з викривленням перегородки носа спостерігається зниження слуху по кондуктивному типу та порушення церебральної гемодинаміки. Причому слухова функція достовірно значимо порушується на стороні деформації перегородки носа.
Розроблені показання та протипоказання до хірургічного лікування дітей з викривленням перегородки носа; передопераційна підготовка дітей з викривленням перегородки носа; методики хірургічного втручання на перегородці носа; хірургічні втручання в порожнині носа з використанням біполярного зварювання біологічних тканин; післяопераційний догляд за хворими.
Вперше запропоновано в якості додаткових критеріїв при визначенні показань до септопластики у дітей враховувати стан церебральної гемодинаміки і слухової функції в звичайному та розширеному діапазоні частот.
Автором вперше розроблено тканиннозберігаючий спосіб хірургічного лікування дітей з викривленням перегородки носа в кістковому відділі із збереженням кісткової тканини в сагітальній площині по середній лінії без її мобілізації. Запропоновано способи септопластики з заміщенням кісткового відділу перегородки носа хрящовими пластинками, які виготовляються з хряща перегородки носа за допомогою запропонованого пристрою, що дозволяє виконувати розтин хряща в сагітальній площині, або переміщення хряща на ніжці.
З метою фіксації листків слизової оболонки автор запропонувала різні методики в залежності від наявності чи відсутності кровотечі під час операції: фіксація П-подібними швами, за допомогою клею “Катсил”, методом високочастотного електрозварювання біологічних тканин. Показано переваги використання в післяопераційний період тампонів з гідроксилірованої полівінілацетатної губки (“Merocel” та “Entocel”) в порівнянні з марлевими тампонами. Запропонована оригінальна методика введення вищезазначених тампонів без травмування слизової оболонки.
На особливу увагу заслуговують розроблені автором власні методики хірургічних втручань та розроблені ними біполярні хірургічні електроінструменти (електроінструмент для біполярного високочастотного зварювання біологічних тканин, електропристрій для видалення синехій носа, електропристрій для хірургічних втручань на носових раковинах, біполярний аденотом, біполярний скальпель тощо), показано переваги їх використання перед відомими.
Так, наприклад, автори запропонували при гіпертрофії нижніх носових раковин виконувати підслизову електротермоадгезію за допомогою запропонованого ними пристрою, що дозволяє виконати хірургічне втручання безкровно та не проводити тампонаду носа. При цьому відпадає необхідність виконання туалету порожнини носа в післяопераційний період, зберігається функція мукоциліарного кліренсу та скорочується тривалість лікування.
Дане хірургічне втручання можна використовувати як при вікарній гіпертрофії нижньої носової раковини у хворого з викривленням перегородки носа, так і для лікування хронічного гіпертрофічного риніту.
Автор переконливо показала, що корекцію викривлення перегородки носа слід проводити в дитячому віці з 6-річного віку при наявності відповідних показань.
Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що результати наукової роботи Косаківської І.А. “Хірургічні методи лікування захворювань порожнини носа і глотки у дітей з використанням електрозварювальних технологій” мають суттєве значення для науки і практики.
Вважаю, що робота заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених у 2011 році.

Журавльов Анатолій Семенович

Цикл робіт присвячених хірургічним методам лікування захворювань носа і глотки у дітей з використанням електрозварювальних технологій представленої Косаковськой Ілоною Анатоліївною і висунутої на здобуття премії Президента України 2011року вирішають ряд важливих фундаментальних і прикладних проблем.
Перш за все, ця робота дозволяє по новому підійти до лікування дітей, враховуючи основоположний принцип: лікування передусім має бути щадним. Крім того, дуже важливо оптимізувати і прискорити проведення різного роду операцій і втручань в порожнині носа і глотки.
Цим принципом повною мірою відповідає рецензована робота. Для її здійснення запропонований цілий ряд нових інструментів, що не мають аналогів, яки адаптовані для лікування оториноларингологічних захворювань. Їх впровадження в практичне охорони здоров'я суттєво підвищить ефективність лікування захворювань носа і глотки, скоротить терміни перебування
хворих у стаціонарі, позбавить пролікованих дітей від можливих ускладнень.
На мою думку наукова робота Косаківської Ілони Анатоліївни “Хірургічні методи лікування захворювань порожнини носа і глотки у дітей ” з використанням електрозварювальних технологій заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.
Завідувач кафедри оториноларингології ХНМУ, доктор медичних наук, професор, Журавльов Анатолій Семенович.

Сергій Пухлік

Розробка малоінвазивних втручань на переділці носу складає важливу галузь дитячої оториноларингології, оскільки виконання ощадливого втручання дозволяє у більшій мірі прогнозувати у подальшому зміну її хрящової та кісткової частин. Впровадження хірургічного втручання з використанням електрозварювальних технологій забезпечує відновлення фізіологічної будови порожнини носу, не порушуючи її росткові зони. Окрім зазначеного, відновлення функції носового дихання позитивно впливає на стан слухової функції і церебральної геодинаміки та значно зменшує ризик інтенсивної кровотечі, скорочує тривалість операції та полегшує перебіг післяопераційного періоду.
Вищезазначене дозволяє рекомендувати наукову роботу Косаківської Ілони Анатоліївни “Хірургічні методи лікування захворювань порожнини носа і глотки у дітей” до присудження премії Президента України для молодих вчених.
Завідувач кафедри оториноларингології ОНМедУ, доктор медичних наук, професор, Пухлік Сергій Михайлович.

Гість Кокоркін Дмитро

Тема роботи актуальна і повністю відповідає сучасним вимогам до науково-практичних робіт із реконструктивної хірургії. Запропонований метод ощадливої хірургії перегородки носа є досить економним, анатомічно та фізіологічно вивереним. Установлено позитивний вплив операції на показники слухової функції і церебральної гемодинаміки. Розроблений тканинозберігаючий спосіб хірургічного втручання зі збереженням кісткової тканини перегородки в сагітальній площині без її мобілізації не порушує “зони росту”. Завдяки використанню едектрозварювання тканин, запропонована методика втручання відрізняється "сухим операційним полем" та значно меншою крововтратою, що надає можливість до удосконалення функціонального результату втручання.Обраний напрямок є новим та перспективним в галузі дитячої отоларингології
На мою думку вказана робота І.А.Косаковської достойна присудження премії Президента України.
Кокоркін Дмитро Миколайович- к.мед.н., головний позаштатний дитячий отоларинголог ГУОЗ Запорізької ОДА.

Безшапочний Сергій Борисович

Захворювання, що потребують хірургічного лікування, в дитячій оториноларингологічній практиці, є достатньо розповсюдженими. Особливістю проведення таких операцій є високі вимоги до ощадливого їх проведення. Автор присвятила свою роботу розробці питання впровадження ефективних методів хірургічного лікування деформації переділки носа, супутніх захворювань носа і глотки у дітей. Особливістю цього впровадження є застосування нових високотехнологічних і водночас безпечних та єфективних інструментів і пристроїв. Описані технологічні розробки можуть достойно представляти нашу медичну науку і практику на міжнародних, форумах. Наукова робота Косаківської Ілони Анатоліївни “Хірургічні методи лікування захворювань порожнини носа і глотки у дітей” заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.
Завідувач кафедри оториноларингології з офтальмологією ВДНЗУ «УМСА», доктор медичних наук, професор, Безшапочний Сергій Борисович.

Шкорботун Ярослав

Вибір оптимального методу виконанyя корегуючого втручання на переділці носу є важливою темою для сучасної оториноларингології. Особливо актуальним є питання "ощадливого" підходу до втручань у дітей, оскільки досить складно прогнозувати зміну форми зовнішньогго носу в процесі росту пацієнта при усунених під час операції єлементах хрящової та кісткової частини носової переділки. Автор пропонує на основі власних розробок сучасні малоінвазивні втручання, які забезпечать добре функціонування та прогнозовано стійкий результат із максимальни відновленням "нормальної" будови структур перегородки носу. При цьому розроблено власний прилад для формування хрящової пластинки заданої товщини.
Також беззапереречно цікавою є тема розробки медичних втручань із застосуванням технології електрозварювання біологічних тканин. Вказаний напрямок є новим для оторинолоарингології і підоди, що пропонуються із використанням розроблених Косаківською І.А. інструментів при виконання втручань на структурах порожнини носу, глотки та гортані дозволяють забезпечити проведення оперативних втручань в умова "сухого" оперативного поля - одна із запорук швидкої та ефективної операції. При цьому рівень крововтрати при деяких втручаннях знижується у 3-5 разів.
Всі запопоновані розробки є цікавини в аспекті їх впровадженні у практичне медицину.
Вважаю, що наукова робота Косаківської Ілони Анатоліївни “Хірургічні методи лікування захворювань порожнини носа і глотки у дітей” відповідає вимогам що до присудження премії Президента України для молодих вчених та заслуговує на неї.
Завідувач відділення отоларингології ДНУ "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС, старший науковий співробітник Шкорботун Ярослав Володимирович

Мощич Олександр Петрович

Робота присвячена новим ефективних способам корекції патології ЛОР-органів у дітей та новітнім інструментальним розробкам для успішного хірургічного лікування цих захворювань. Серед захворювань дітей значне місце належить ЛОР - патології. Серед цієї групи хвороб велика кількість пацієнтів потребує хірургічного втручання. Порушення носового дихання у дітей, що виникає внаслідок анатомічних перешкод (викривлення носової перегородки, гіперплазії аденоїдної тканини), може значно порушувати захисні функції організму, спричиняти пониження імунітету, порушення нормального мозкового кровообігу, виникнення різних проявів неврологічного характеру, ослаблення дитячого організму, його асенізацію внаслідок гіпоксії, висиханню слизових з порушенням їх захисних та інших важливих функцій, спричинити часті респіраторні інфекції та інші хвороби. Тому надзвичайно важливим і актуальним особливо для педіатричного контингенту пацієнтів є розробка нових шляхів вдосконалення хірургічного лікування деформації перегородки носа, супутніх захворювань носа і глотки у дітей.
Автором уперше розроблені та успішно апробовані унікальні методичні підходи і новітні інструменти (спільно з такими знаними і високоавторитетними установами НАН України, як Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона) (апарат для електрозварювання біологічних тканин,біполярні аденотоми, біполярні скальпелі, біполярний пристрій для підслизової електротермоадгезії, електропристрій для видалення синехій, електропристрій для з’єднання біологічних тканин тощо), детально розроблені і апробовані технології їх застосування при хірургічних втручаннях на ЛОР-органах. Запропоновані методика дозволяють вже сьогодні значно зменшити інтенсивність та тривалість кровотечі (до 5 разів), скоротити тривалість операції та полегшити післяопераційний період, роблять такі втручання тканинозберігаючими, мінімізуючи об’єм втручання, водночас значно прискорюючи репаративні процеси, зменшуючи тривалість післяопераційного одужання і витрати на ведення пацієнтів в період реконвалесценції. Вважаю, що запропоновані авторські розробки піднімають на новий якісний рівень можливості вітчизняної служби оторинолярінгології, підвищуючи її ефективність і значно зменшуючи можливість ускладнень. Такі методики і інструментальні розробки необхідно широко впроваджувати в практичну охорону здоров’я. Описані розробки можуть достойно представляти нашу медичну науку і практику на міжнародних виставках, форумах, а наукова робота Косаківської Ілони Анатоліївни “Хірургічні методи лікування захворювань порожнини носа і глотки у дітей” заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.
Доктор медичних наук, лікар-педіатр вищої категорії доцент НМАПО імені П.Л.Шупика, Мощич Олександр Петрович

Ервін Лукач

В хірургічній практиці велике значення має вибір найбільш ощадливих методик лікування які б сприяли тезису " не нашкодь". Особливо це стосується крововтрати,уникнення ускладнень при оперативному втручанні, тощо. Запропонована автором ціла низка оригінальних інструментів для проведення різних хірургічних операцій в дитячій отоларингології та вирішення складних питань пов`язаних з технікою операцій є значним вкладом в наукове вирішення проблем хірургічного лікування патології дитячого віку. Методики, запропоновані молодим вченим сприяють впровадженню в медичну практику України вітчизняних апаратів (електрокоагулятор ЕК-300М1) а також розроблений цілий ряд інструментів дасть можливість зменшити крововтрату при операціях та значно скоротити час втручання.
Вважаю,що наукова робота І.А.Косаківської заслуговує присудженню їй премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач відділом онкопатології
ЛОР-органів Ду "інститут отоларингології
академії медичних наук України ім.проф.
О.С.Коломійченка,проф.Лукач Ервін Венцелович

Попович Василь

Проблема хірургічного лікування деформації перегородки носа у дітей давно вийшла за межі тільки адекватного носового дихання.Навіть при відносно нормальних його показниках відбуваються зміни слухової функції в основному за рахунок рефлекторних порушень мозкового кровотоку в каротидній та вертебрально-базилярній системах. Проте можливості хірургічного втручання на носовій перегородці у дітей були забороненою "темою", оскільки вважалося, що у віддаленому періоді можливі порушення анатомії лицевого черепа. ТОму розробка мініінвазивних, тканинозберігаючих втручань на носовій перегородці є надзвичайно актуальною темою. І коментуєма робота з успіхом вирішує ці проблеми. Установлено позитивний вплив оперативного втручання на перегородці носа на стан слухової функції і церебральної геодинаміки. Розроблено тканинозберігаючий спосіб хірургічного втручання зі збереженням кісткової тканини перегородки в сагітальній площині без її мобілізації. Це стало можливим в результаті впровадження хірургічних втручань електрозварювальних технологій.Вони дозволили вирішити основну задачу дитячої ринохірургії - не порушують “зони росту”.
На мою думку вказана робота І.А.Косаковської достойна присудження премії Президента України.
Попович Василь Іванович - д.мед.н., професор, зав.каф. оториноларингології з курсом хірургії голови та шиї Івано-Франківського НМУ.

Федір Юрочко

Однією з найскладніших проблем у хірургії ЛОР органів є кровотечі. Вказана методика дозволить зменшити інтенсивність та тривалість кровотечі, скоротити тривалість операції та полегшити післяопераційний період. Вважаю, що цей новий високотехнологічний метод дуже потрібний для повсякденної практики лікраів отоларингологів і потребує широкого впровадження. На мою думку наукова робота І.А.Косаковської заслуговує присудження премії Президента України для молодих учених
Федір Юрочко
головний позаштатний спеціаліст з дитячої отоларингології ГУОЗ Львівської ОДА

Я.В.Шкоба

Робота присвячена розробці нових, більш ефективних способів хірургічних втручань на ЛОР-органах у дітей та біполярних електроінструментів для їх реалізації.
Традиційно для розтину і з’єднання тканин чи гемостазу при хірургічних втручаннях використовують скальпель або монополярний ніж, затискувачі, шовний матеріал. При цьому має місце кровотеча, що веде до крововтрати, об’єм якої залежить від характеру хірургічного втручання. Для накладання лігатур витрачається додатковий час. Крім того, при ендоскопічному доступі до ЛОР-органів накласти лігатуру не завжди технічно можливо.
Автором уперше розроблені та успішно апробовані в клініці біполярні електроінструменти до високочастотного електрокоагулятора ЕК-300М1 (апарат для електрозварювання біологічних тканин), розробленого в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, для хірургічних втручань на ЛОР-органах (біполярні аденотоми, біполярні скальпелі, біполярний пристрій для підслизової електротермоадгезії, електропристрій для видалення синехій, електропристрій для з’єднання біологічних тканин тощо), визначені режими та техніка їх застосування при хірургічних втручаннях на ЛОР-органах.
Вперше розроблено біполярний пристрій для коагуляції з оптичним контролем за операційним полем на моніторі ендоскопічної стійки.
Використання запропонованих електроінструментів дозволяє скоротити тривалість хірургічних втручань та зменшити кровотечу під час операцій, наприклад при аденотомії і тонзилектомії до 5 разів, а такі операції як тонзилотомія, електротермоадгезія носових раковин, видалення синехій носа, рубцевої мембрани гортаноглотки, рубців гортані проводити без кровотечі.
Розроблені методики септопластики у дітей та хірургічні втручання з використанням електрозварювальних технологій широко впроваджуються в практину охорону здоров’я.
Таким чином, наукова робота Косаківської Ілони Анатоліївни “Хірургічні методи лікування захворювань порожнини носа і глотки у дітей” заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач ЛОР-відділення
Київської обласної клінічної лікарні,
кандидат медичних наук, доцент Я.В.Шкоба