Офіційний веб сайт

Клініко-морфологічне обґрунтування комплексного лікування патологічних рубців, що локалізовані в ділянках голови та шиї

м48

Автор: Ставицький С.О., к.м.н.

Представлена Українською медичною стоматологічною академією Міністерства охорони здоров'я України.

 

Робота  присвячена підвищенню ефективності діагностики і комплексного лікування пацієнтів із келоїдними та гіпертрофічними рубцями голови та шиї, зокрема покращенню клінічного перебігу, зменшення частоти рецидивів та скорочення терміну лікування шляхом використання внутрішньорубцевих ін’єкцій антигіпоксанту емоксипіну в комплексі з ультрафонофорезом гелю «Контрактубекс».

Результати клінічної роботи ґрунтуються на обстеженні та лікуванні 74 пацієнтів із патологічними рубцями голови та шиї, що були розподілені на дві групи в залежності від способу медикаментозного лікування. Проведені клініко-морфологічні дослідження обґрунтовують застосування антигіпоксантної терапії для медикаментозного лікування пацієнтів із патологічними рубцями голови та шиї на доопераційному етапі.

Визначено достовірне зменшення активності загальної NO-синтази та концентрації нітрит-аніонів у гомогенатах патологічних рубців після застосування запропонованого лікування. Використовуючи отримані результати, надано практичні рекомендації щодо покращення алгоритмів діагностики та лікування пацієнтів із келоїдними та гіпертрофічними рубцями голови та шиї. Практичні результати підтверджено 24 актами впровадження в лікарську практику та навчальний процес.

Кількість публікацій: 86, в т.ч. за темою роботи – 69 (монографія, підручник, 26 статей (7 в іноземних виданнях), 29 тез доповідей, інформаційний лист, отримано 11 патентів).  24 акти впровадження в лікарську практику та навчальний процес.

Надіслати коментар

Коментарі

Гість

Я думаю, стоит проверить автора на соответствие данной премии. Большинство публикаци и диссертация, при ближайшем ознакомлении, дает право говорить о плагиате и выдуманных пациентах и результатах исследований.

Dr. Mohd H. Al-Bahrani, cons. Oral and Maxillofacial Surgery

Pathological scars couse a big problem for the aesthetics of the patient. They cause many difficulties in treatment. Therefore, the complex treatment of pathological scars is very important and actual. The author provides information about treatment of pathological scarring that is based on morphological researchs, which is interesting not only for scientists but also for practical medicine.

Омельченко Олександр

Ознайомився з науковою роботою конкурсанта! Не викликає сумнівів актуальність та глибина роботи. Особливо, мені як експериментатору сподобалась та частина роботи, що присвячена розкриттю NO-синтазних механізмів. На відміну від більшості клінічних робіт пошукувач на молекулярному рівні підійшов до питання розкриття механізмів патологічних змін та обґрунтував підходи до їх комплексного лікування. Конкурсант безумовно заслуговує на присудження щорічної премії Президента України щодо молодих вчених.
Доцент кафедри медичної, біоорганічної та біологічної хімії ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія", кандидат медичних наук, Омельченко Олександр Євгенійович

Олександр Половик

Перспектива подальших досліджень, як і виконана робота, без сумніву викликають великий інтерес. Проведені дослідження, де поєднуються морфологія з кліникою, змістовно висвітлені у великій низці робіт, які впроваджені у лікарську практику та навчальний процес. Викликає повагу цілеспрямованість, трудівливість та натхнення Ставицького С.О. під час проведення даної роботи.
Вважаю, що автор та його робота безперечно заслуговує присвоєння йому премії Президента України для молодих учених 2014 року.

Король Дмитро Михайлович

Представлена робота має безперечну актуальність, а масштаб наукового підґрунтя у вигляді тематичних публікацій, патентів та впроваджень вражає. Ентузіазм та творче завзяття молодого науковця дають підстави сподіватися на подальшу плідну реалізацію обраної тематики. Вважаю, що Премія Президента повинна стати для пошукувача додатковим імпульсом для продовження наукового пошуку.

Завідувач кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології, доктор медичних наук, професор Король Дмитро Михайлович.

Ігор Петрович Кайдашев

Автор, що представив свою роботу, як пошукувач премії Президента України для молодих вчених, заслуговує уваги, перш за все, як наукова особистість. На сьогодні, у нього, як у молодого вченого, найбільша кількість публікацій та наукової продукції в академії, серед яких слід відмітити співавторство у двох монографіях та статті за останній рік, що цитуються у наукометрічній базі даних SCOPUS. Ставицький С.О. є співавтором великої кількості раціоналізаторських пропозицій за що неодноразово нагороджувався грамотами та дипломами різних рівнів, переможцем багатьох конференцій за участю молодих вчених, як всеукраїнських так і міжнародних. Враховуючи вищенаведене вважаю, що пошукувач заслуговує щорічної премії.
Заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент асоціації імунологів України, проректор з наукової роботи ВДНЗУ «УМСА», доктор медичних наук, професор Кайдашев Ігор Петрович

Іван Старченко

Робота з якою я ознайомився досить цікава, перш за все, своїм морфологічним об’ємним базисом. Автор детально обґрунтував механізми розвитку болю у патологічних рубцях, пов’язав їх зі структурою та наявністю в рубцевозмінених тканинах неврином. Цей факт є серйозною науковою новизною та вперше описаний у світовій науковій морфологічній літературі. Пошукувачем розроблена методика патогенетичного комплексного лікування пацієнтів, що мають патологічні рубці тканин голови та шиїбазуючись на ґрунтовному морфологічному базисі, що є необхідним у сучасній медичній науці. Автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Завідувач кафедри патоморфології ВДНЗУ «УМСА», доктор медичних наук, професор Старченко Іван Іванович

Валентин Лукьянов

Актуальность исследования обусловлена повышением промышленного и автотравматизма, что и определило наличие огромного количества больных с дефектами и деформациями тканей челюстно-лицевой области, среди которых особенно необходимо отметить пациентов с патологическими рубцами тканей головы и шеи. Простота и оригинальность подхода к лечению данной категории больных, предложенные автором подкупают и работают в практическом здравоохранении и, безусловно, заслуживают внимания, а соискатель - премии Президента.
Заведующий кафедрой хирургической и терапевтической стоматологии ЛГМУ, доцент Лукьянов Валентин Григорьевич

Эльвира Григорьевна Топка

Работа, которая представлена на обсуждения к широкому кругу читателей заслуживает внимания, прежде всего потому, что в ней автор, прибегая к тщательному микроанатомическому анализу рубцовоизмененных тканей, предлагает вариант патогенетического, а не симптоматического лечения больных с патологическими рубцами тканей головы и шеи. Этот симбиоз теории и практики, безусловно, дал свой результат, который автор довольно иллюстративно продемонстрировал во всех видах научной печатной продукции. Учитывая вышесказанное, соискатель достоин искомой премии.
Профессор кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Днепропетровской медицинской академии, доктор медицинских наук Топка Эльвира Григорьевна.

Бабенко Юлія

Актуальність не викликає сумніву та підкупає нердинарність підходу до проблеми, що вивчається. Поєнавши сучасні клінічні дослідження на ретельному морфологічному базисі автор розробив та впровадив в практичну охорону здоровя принципово новий методологічний підхід до консервативного лікування хворих з патологічними рубцями шкіри голови та шиї. Враховуючи вище наведене вважаю, що здобувач заслуговує присудження премії Президента України.
Старший іспектор наукового відділу ВДНЗУ "УМСА" Бабенко Юлія Володимирівна

Кикалишвили Лиана Автандиловна

Давно интересуюсь работами украинских ученых. Являясь членом редколлегии журнала "Вестник проблем биологии и медицины", неоднократно рецензировала статьи к.мед.н. Ставицкого С.А. В его работах импонирует неоднозначный творческий подход к проблемам диагностики, лечения и профилактики рубцово измененных тканей головы и шеи.
Считаю, что данный соискатель по совокупности научной продукции и смелым решениям заслуживает присуждения ему искомой премии.
Заведующая департаментом оперативной хирургии и топографической анатомии Тбилисского государственного медицинского университета (Тбилиси, Грузия)

Світлана Павленко

Актуальність прекдставленої роботи не викликає сумніву, що пов’язано з надмірним зростанням хворих з даною патологією. Автор творче поєднав сучасну практичну хірургічну стоматологію із базисними науками такими, як мікроанатомія та гітологія. Враховуючи вище наведене, вважаю, що робота заслуговує пристальної уваги, а пошукувач - премії.
Доцент кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології ВДНЗУ "УМСА" Павленко Світлана Анатоліївна.

Светлана Данильченко

Представленная работа имеет несомненную практическую ценность в практическом здравоохранении, особенно - в клинике восстановительной и пластической хирургии. Эффективной профилактики, дающей стопроцентную гарантию, что келоидный рубец не образуется на месте повреждения, не существует. Представленный С.А Ставицким комплекс работ направлен на обоснование рациональных методов консервативного лечения патологических рубцов, что отображено в уменьшении процента послеоперационных рецидивов у профильных пациентов, что актуально в настоящее время в связи с увеличением количества травм и ранений, в частности - головы и шеи.
Работа и ее автор - Ставицкий С.А - заслуживают премии Президента Украины для молодых ученых.
Доцент каферды Медицина чрезвычайных ситуаций с оперативной хирургией и топографической анатомией, к. мед. н. Данильченко Светлана Ивановна

Oliynuk S.

The paper gains the currency due to involvement into study a great number of patients with keloid and hypertrophic cicatrices of head and neck. In his paper Stavytskiy S.O. has applied multiple methods of research which facilitate the choice of treatment mode and diagnostic technique. Considering the great variety of scientific publications that partly solve the issue of treatment of pathologic cicatrices, the applicant Stavytskiy S.O. is worthy to be granted the President of Ukraine Award for young scientists.

Research Professor, Department of Neuroscience, School of Medicine, Ewha Woman University, Seoul, South Korea

Сергей Юрьевич Масловский

Исследование, которое провел соискатель – яркий пример синергизма морфологии и клиники. Автор впервые, применив мощную гистологическую доказательную базу, обосновал явления гипоксии в патологических рубцах кожи, тем самым добавил новые данные к патогенетическим механизмам их образования и разработал принципиально новую методику их комбинированного лечения. Учитывая научную новизну исследования и творческий потенциал автора, его можно рекомендовать к получению премии Президента Украины.
Заведующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии Харьковского Национального медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Масловский Сергей Юрьевич

Ирина Походенько-Чудакова

Интерес к лечению больных с гипертрофическими и келоидными рубцами кожи головы и шеи возрастает с каждым годом вместе с актуальностью данной проблемы. Применение комбинации препаратов, предложенных автором исследования, действительно эффективно в комплексном лечении патологических рубцов. Данную методику мы применили при лечении 65 больных с рубцами разной локализации и в 61 случае получили оптимальный как функциональный, так и косметический результат, что позволяет судить о большой научной ценности проведенного исследования, а автор заслуживает искомой премии.
Заведующая кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Белорусского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Походенько-Чудакова Ирина Олеговна.

Галина Єрошенко

Цікавіть підхід з яким автор підійшов до вирішення цієї проблеми. В літературі відома велика кількість робіт, присвячена профілактиці та лікуванню хворих, що мають патологічні рубці шкіри щелепно-лицевої ділянки, але в них, як правило наводяться методики симптоматичного лікування. Цінність роботи є в тому, що автор обгрунтовано застосував потужний морфологічний базис та на принципах доказової медицини обгрунтував доцільність патогенетичного лікування. Дуже цікаво було ознайомитися з роботою, а автор заслуговоє нагороди, що пошукує.
Доктор медичних наук? професор кафедри гістології, цитології та ембріологіїї ВДНЗУ "УМСА" Єрошенко Галина Анатоліївна

Абдусалом Абдукадырович Абдукадыров

Меня заинтересовало данное исследование молодого научного сотрудника, в первую очередь, своими практическими рекомендациями. Каждый год в литературе появляются научные статьи с разными методиками консервативного лечения патологических рубцов кожи, но к сожалению на практике они не очень эффективны. Используя элементы доказательной медицины, автор убедительно доказал правильность выбранных методик лечения этой группы пациентов и, безусловно, заслуживает присуждения ему премии.
Заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Ташкентского медицинского университета последипломного образования, доктор медицинских наук, профессор Абдукадыров Абдусалом Абдукадырович.

Александр Щипский

Исследование заслуживает внимания:количество больных с дефектами и деформациями тканей головы и шеи неуклонно растет, как и травматизм. Особую группу формируют пациенты с патологическими рубцами кожи челюстно-лицевой области. Подход автора к решению проблемы лечения данной патологии можно назвать творческим и оригинальным с конкретными практическими рекомендациями, а его несомненный научный потенциал позволяет рекомендовать к получению искомой награды.
Профессор кафедры травматологии челюстно-лицевой области Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова, доктор медицинских наук, профессор Щипский Александр Васильевич.

VU VIET CUONG

В представлении работы показан важные вопросы современной пластической хирургии-лечение патологических рубцов.Важном аспектом этой работы является содержательное исследование фактов,которые влияют на механизмы возникновения патологических рубцов,что позволить значительно оптимизировать лечение данной патологии на дооперационный эта.Такой новый путь позволил получить важные научные результаты.Работа Ставицкого С.А достоина заслуживать соискание премии Президента Украины для молодых ученных 2014.
Хирург-стоматолог и челюстно-лицевой хирург из Вьетнама ВУ ВЬЕТ КУОНГ

Валерій

В представленій роботі не виникає сумнівів в її актуальності.Винесено питання по профілактіці утворення келоїдних та гипертрофічних рубців в щелепно лицевій хірургіїї. Дана роботавідкриває можливість лікування даної патології ще на доопнраційному етапі тим самим скорочує перебіг післяопераційного періоду.Це дає великий економичний ефект що в наш час дуже актуально. Враховуючи вище приведені дані пошуковач заслуговує на присудження щорічної премії Президента України що до молодих вчених.
Асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї ВДНЗУ "Українська медічна стоматологічна академія" кандидат медичних наук Бондаренко Валерій Володимирович

Сергій Михайлович Шувалов

Актуальність ве викликає сумнівів: кількість хворих з патологічними рубцевозміненими тканинами щелепно-лицевої ділянки істотно зростає. Автор вперше розробив методику консервативного лікування, яка дає не тільки оптимальний функціональний та косметичний результат а й економічний ефект, що на сьогодня актуально в межах нашої держави. Врахувуючи кіслькість статей та інших впроваджень результатів досліджень вважаю, що автор заслуговує на отримання премії Президента України.
Завідквач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Вінницького Націоанльного медичного університету, доктор медичних наук, професор Шувалов Сергій Михайлович

Олег Рыбалов

Актуальність циклу наукових праць молодого науковця Ставицького С.О. для сучасної реконструктивної та пластичної хірургії голови та шиї полягає в тому, що в них досліджено проблему, яка не отримала вирішення за весь час її вивчення. Особливо нагальною ця проблема стає зараз, у процесі пошуку оптимальних, з точки зору економічної доцільності, методів діагностики, лікування та профілактики. Науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації викладені у циклі наукових праць, можуть бути з успіхом використані при лікуванні та реабілітації пацієнтів із патологічними рубцями голови та шиї.
Професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї ВДНЗУ “УМСА”, доктор медичних наук, професор Рибалов Олег Васильович

Александр Неробеев

Очень интересно ознакомиться с оригинальным направлением в лечении и профилактике образования патологических рубцов кожи головы и шеи, которое предложил Станислав Александрович Ставицкий. Со времен выход в свет монографии Белоусова в широкой научной прессе не попадалось оригинальных статей, в которых приведены современные методики консервативного лечения патологических рубцовоизмененных тканей. Импонирует неординарность подхода автора к решению данной проблемы, и, учитывая его возраст, становится очевидным, что будущие исследования в данном направлении несомненно принесут успех в развитии челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии, а автор заслуживает присуждения премии Президента Украины!
Руководитель клиники Центрального научно-исследовательского института стоматологии Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Неробеев Александр Иванович

Сергій Григоров

На сьогоднішній день актуальним питанням залишається питання заміщення дефектів та деформацій черепно-щелепно-лицевої ділянок. Автор висвітлив велику кількість різноманітних методик корекції рубцевозміненої шкіри голови та шиї на доопераційному етапі. Саме запропонований новий метод медикаментозного лікування патологічних рубців голови та шиї оптимізував процеси хірургічного лікування рубцевих масивів відповідної ділянки. Актуальність теми, високий рівень отриманих наукових і практичних результатів спонукають на її підтримку в здобутті премії Президента України для молодих вчених 2014 року.

Завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Харківського Національного медичного університету, доктор медичних наук Григоров Сергій Миколайович

Геннадій Рузін

Представлена наукова робота є актуальною з наукової точки зору та перспективною в інноваційності. Вона характеризується багатогранністю вибраних наукових досліджень та завершеністю вирішених важливих наукових завдань. Основні положення проведених досліджень відображені в періодичних та регулярних наукових виданнях, навчально-методичній літературі. Новизна підтверджена отриманими патентами та раціоналізаторською роботою пошукувача.
Таким чином, представлена робота є актуальною, результати дослідження мають наукову новизну та практичну цінність, а її автор заслуговує на присудження Державної премії України для молодих учених в галузі медицини.

Професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Харківського Національного медичного університету, доктор медичних наук, професор Рузін Геннадій Петрович

Олександр Гудар’ян

Представлене на присудження премії Президента України для молодих вчених робота Ставицького Станіслава Олександровича «Клініко-морфологічне обгрунтування комплексного лікування патологічних рубців голови та шиї» присвячене підвищенню ефективності комбінованого лікування келоїдних та гіпертрофічних рубців голови та шиї. Автором вирішено комплекс важливих практичних задач, в тому числі обгрунтування раціональних методів консервативного лікування патологічних рубців, що відображено в зменшені кількості післяопераційних рецидивів. Розроблені методики диференційної діагностики рубцевозміненої шкіри добре зарекомендували себе серед лікарів практичної охорони здоров’я. Новизну та конкурентоспроможність запропонованих методик захищено патентами, нововведеннями, інформаційним листом та рядом статей у фахових виданнях України.
Представлена робота є сучасною та актуальною, а також містить наукову новизну. Вважаю, що автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.

Завідувач кафедри хірургічної стоматології, парадентології та імплантології Дніпропетровської державної медичної академії, доктор медичних наук Гудар’ян Олександр Олександрович

Ярослав Нагірний

У запропонованій до розгляду роботі розглянуто надзвичайно важливе питання сучасної реконструктивної хірургії – патогенез, діагностика, лікування та профілактика виникнення келоїдних та гіпертрофічних рубців голови та шиї. Важливим аспектом роботи молодого вченого є змістовне дослідження впливу місцевого кисневодифіцитного стану на механізм виникнення патологічних рубців шкіри, що дозволило значно оптимізувати консервативне лікування даної патології на доопераційному етапі. Такий підхід дозволив не тільки отримати важливі наукові результати, але і реалізувати їх в практичній системі охорони здоров’я. На мою думку, робота заслуговує на присвоєння премії Президента України для молодих учених у 2014 році.

Завідувач кафедри хірургічної стоматології Тернопільського державного медичного університету ім. Горбачевського, доктор медичних наук, професор Нагірний Ярослав Петрович

Павло Ткаченко

Стрімкий розвиток сучасної естетичної медицини вимагає принципово нових методик діагностики та малоінвазивного лікування. У наукових працях Ставицького С.О. відображені нові методи визначення типу рубцевозмінених тканин голови та шиї, що вкрай важливо при підборі раціональних методів заміщення та лікування патологічних рубців голови та шиї. Підтримую автора наукових доробків в отриманні премії Президента України для молодих учених 2014 року.

Завідувач кафедри дитячої хірургічної стоматології.Доктор медичних наук, професор Ткаченко Павло Іванович

Валерий Куцевляк

Личный многолетний опыт лечения пациентов с рубцами кожи позволяет мне оценить сложность проблемы, которая решалась молодым ученным. Разработаны новые и усовершенствованы старые методы диагностики рубцовоизмененной кожи, что вылилось в большое количество рационализаторского материала. Разработка руководящего материала по выбору медикаментозного лечения келоидных и гипертрофических рубцов позволяет оптимизировать хирургическую коррекцию данной патологии. Работа и ее автор заслуживают соискание премии Президента Украины для молодых ученных 2014 года.

Заведующий кафедрой стоматологии детского возраста, ортодонтии и имплантологии, Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор Куцевляк Валерий Исаевич

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.