Офіційний веб сайт

Комплекс енергозберігаючих і екологічних технологій та машин на місцевих енергоджерелах у боротьбі з глобальним потеплінням

р15

Автори:

Малиновський А.С., Лось Л.В., Грабар І.Г., Самилін О.О., Цивенкова Н.М.,

Зінченко В.О., Ємець Б.В., Муляр О.Д., Романишин О.Ю., Артемчук М.Я.

 

Представлена Житомирським національним агроекологічним університетом.

 

Метою  роботи є отримання додаткового прибутку в бюджет Житомирської області від впровадження обладнання,  яке дозволяє замінити частину імпортованих енергоресурсів на місцеві відновлювані палива на основі біомаси (вирощування швидкоростучих рослин) та її відходів для задоволення власних енергетичних потреб підприємств промисловості, сільського, лісового, житлово-комунального сектору та домогосподарств.

В роботі поєднано три напрями: паливо  для транспорту на лісових, сільськогосподарських та комунальних відходах; паливо з швидкоростучих ("енергетичних") рослин на значних площах невикористаних земель (рослини вбирають вуглекислий газ – причину глобального потепління і виділяють кисень); використання енергії вітру, де вітряки виконують переважну функцію енергозабезпечення виготовлення біопаливних гранул.

За результатами досліджень створено працюючий на дровах і деревних відходах вантажний автомобіль виробничого профілю. Розроблено проектну документацію на компактний та функціонально автономний газогенераторний енергомодуль, який пройшов державну експертизу.

За результатами роботи опубліковано 30 підручників та навчальних посібників (з них 11 під грифом Міністерства освіти та науки), 5 монографій,  180 статей. Отримано 20 патентів на винаходи  та на корисні моделі, захищено 8 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Королев А. В.

Можно сколько угодно говорить о "Киотском протоколе" и высоких идеалах защиты окружающей среды, но где же новизна разработки, где сравнение с мировыми аналогами... Панове, изобретаем велосипеды... Вот, например, прототип - http://ru.wikipedia.org/wiki/Газогенератор.
Широко известно, что подобные конструкции разрабатывались еще в 30х годах, в Веймарской Германии, для компенсации энергетических мощностей (например, см. Газогенераторная установка - Краткий политехнический справочник, М.: Гостехиздат, 1956 - С.196-197). Не знаю, но для Госпремии - слабовато.
Проф. каф. АЭС
ОНПУ, Королев А.В.
тел. (0482)445897

Гість

Робота «Комплекс енергозберігаючих і екологічних технологій та машин на місцевих енергоджерелах у боротьбі з глобальним потеплінням» важлива саме комплексом заходів та засобів для покращення екологічної ситуації в Україні, і цілком можливо у світі. Технології вирощування швидкоростучих рослин, впорядкування системи використання відходів біомаси для енергетичних потреб сільського господарства, застосування біопалив для приводу автомобілів та багатьох інших машин, ліквідація ерозії ґрунтів, інше, все це в комплексі також дасть великий економічний ефект, що вкрай важливе у період економічної кризи. Тому вважаю, що автори цієї роботи заслуговують на присудження Державної премії.

Rainer Sax

In the conditions of the worsening of the ecological situation and rising prices on energy carriers considerable attention is spared on energykeepings technologies and alternative energy sources. Р 15 “ A complex of energy-saving and ecological technologies and machinery using local energy sources in the fight with global warning” , is complex scientifically applied work which harmoniously combines technologies and machines on the cause of maintainance the ecology and development of the alternative power engineering on the basis of local refurbishable energy sources.

I had a possibility to familiarize myself directly with some works of this project, as I co-operate with the research workers of the Zhytomyr national university on applying the organic farming in the agricultural industry in the conditions of radiological pollution of soil as a result of the Chernobyl accident.

Therefore, I consider, that presented project assists the development of the alternative energy sources in Ukraine, improves the general state of environment and deserves a state merits.

A vice-president of association
«Living Earth», Switzerland
Rainer Sax

Гість

Головне, на мою думку, в роботі «Комплекс енергозберігаючих і екологічних технологій та машин на місцевих енергоджерелах у боротьбі з глобальним потеплінням» (Р15) - це запропоновані шляхи переходу України на дешеві власні відновлювальні енергоджерела з одночасним використанням їх в серійних та проектованих екологічних машинах. Тобто впроваджено системний підхід для вирішення вкрай важливої, як в екологічному, так і в економічному аспектах, проблеми існування України без «імпортних» енергоджерел. Тому вважаю, що представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Гість

ОТЗЫВ
на работу [шифр (Р-15)]:
«Комплекс энергосберегающих и экологичных технологий и машин на местных энергоисточниках в борьбе с глобальным потеплением»

В соответствии с принятой в феврале 1991 года Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК ООН) мировое сообщество, осознавая глобальный характер проблемы изменения климата и понимая важность принятия совместных действий в ее решении, рассматривает РКИК ООН как ключевой инструмент глобального сотрудничества по смягчению негативных последствий изменения климата и снижения антропогенной нагрузки на земную среду. Выделяющиеся газы антропогенной деятельности в сильной степени влияют на парниковый эффект, катастрофические последствия которого мировое сообщество пытается сегодня предотвратить с помощью механизма Киотского протокола. Конечная цель РКИК состоит в том, чтобы «добиться…стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему» и, таким образом, предотвратить глобальные изменения в атмосфере.
Предотвращение глобального потеплення является в настоящее время главной экологической проблемой. Ее решение должно быть быстрым и незамедлительным. Отстаивание выполнения Киотского протокола – цель отмеченная на очередной сессии переговоров по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК) и Киотскому протоколу. Главным на сессии было - поиск путей ускорения перехода к чистым технологиям и адаптации к неизбежным последствиям изменения климата. Ускорение решения этих вопросов диктует необходимость всесторонней поддержки инициатив и проектов по защите экологии, снижения выбросов парниковых газов за счет использования биотоплива, энергосбережения и т.п. На пути поиска и освоения чистых технологий существует много проблем развития этого направления и требуется поиск нестандартных решений.
Среди работ, появившихся в ближайшее время, заслуживает внимания «Комплекс энергосберегающих и экологичных технологий и машин на местных энергоисточниках в борьбе с глобальным потеплением» (Р-15), который эффективно решает указанные проблемы. Приятно сознавать, что наука Украины сделала важный шаг в преодолении экологических трудностей: разработаны технологии быстрорастущих растений, как мощной базы местных возобновляемых биотоплив; разработаны и опробованы грузовые газогенераторные автомобили и тракторы, работающие на биотопливе, в том числе на фитоотходах промышленности, сельского, лесного и коммунального хозяйств; обеспечено широкое создание новых рабочих мест; очень важным является также снижение избыточности углекислого газа – причины глобального потепления и повышения количества атмосферного кислорода, что очень важно для здоровья человечества. Развитие разных направлений анаэробной ферментации и биопереработки отходов, в том числе для целей биоэнергетики, это эффективное средство не только преобразования антропогенных отходов и обеспечения экологической чистоты, но и один из рациональных путей развития национальной экономики. Работа Р-15, как широкий, сбалансированный и завершённый комплекс важнейших исследований в области экологии, заслуживает присвоения Государственной премии Украины.

Профессор Национального исследовательского
Томского политехнического университета,

доктор технических наук (подпись) С.М. Слободян

Подпись Слободяна С.М. заверяю

Ученый секретарь
Национального исследовательского
Томского политехнического университета
(подпись) О.А. Ананьева
М.п.
01 июня 2010 г. РФ, г. Томск

Гість

У боротьбі з глобальним потеплінням Україні необхідна максимальна оптимізація зусиль, щоб при фінансовій напрузі зуміти вирішити цю проблему з урахуванням всіх своїх міжнародних зобовязань. Суттєву допомогу дасть широке впровадження роботи Р15 "Комплекс енергозберігаючих і екологічних технологій та машин на місцевих енергоджерелах у боротьбі з глобальним потеплінням". В роботі органічно поєднані напрями: впорядкування системи застосування відходів біомаси у вигляді біопалив для енергетичного застосування сільським, лісовим і комунальним господарствами та промисловістю; застосування газифікації біомаси для транспортних машин з виходом на ціну в 2-10 разів нижчу за ціну імпортних нафтопродуктів і газу; здешевлення опалення будинків; введення нових робочих місць; вирощування "енергетичних" швидкоростучих рослин на значній частині земель, що вийшли з сівообороту; ліквідація ерозії грунтів; підвищення рівня кисню в атмосфері. Широке розповсюдження рослинності зупинить глобальне потепління, тому що рослини вбирають вуглекислий газ, надлишок якого є причиною парникового ефекту. При створенні техніки для вказаної мети запропоновано модель оптимальних умов газогенерації перколяційної суміші "частинки біомаси - повітря", що дозволяє осучаснити технології газогенерації та покращити їх екологічні та продуктивні характеристики. Вперше показано, що виникнення зєднуючого кластера в таких системах на кінцевомірних масштабах підлягає експоненційному розподілу з показником, пропорційним розміру області.Отримані в загальному вигляді залежності критичної ймовірності таких систем для просторів різних розмірностей та проміжних станів, що і дозволило оптимізувати процес газогенерації у вказаних системах. Представлений проект містить весь набір робіт,які з мінімальними затратами можуть дати значний позитивний результат у боротьбі з глобальним потеплінням, що заслуговує на відзначення Державною премією України.

Професор, доктор економічних наук, проректор Житомирського національного агроекологічного університету Ю.С. Цаль-Цалко;
Заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор економічних наук Є.І. Ходаківський

Технічний директор НТЦ "СтКБ" Стовбун Надія Михайлівна

Проект Р15 "Комплекс енергозберігаючих і екологічних технологій та машин на місцевих енергоджерелах у боротьбі з глобальним потеплінням" є досить актуальним, оскільки в ньому розглядається досить важлива проблема -боротьба з глобальним потеплінням. Проект є цінним не лише для України, а й для всього людства. В проекті запропоновані нові унікальні, але досить прості та реальні методи вирішення проблеми. На сьогоднішній день кожен сідомий громадянин повинен не лише замислюватись, але й робити усе можливе (хоча б в межах своєї держави)для того, щоб у нас та нащих нащадків було майбутнє. Вважаю даний проект гідним присудження Державної премії України.

Ільченко В.Ю.

Проект Р15 «Комплекс енергозберігаючих і екологічних технологій та машин на місцевих енергоджерелах у боротьбі з глобальним потеплінням» є багатогранною науково-прикладною роботою, що гармонійно об’єднує технології та машини в справі збереження екології та розвитку енергетики на основі місцевих відновлюваних енергоджерел.
Робота Р15, завдяки своїй широті та наповненості, придатна для ефективного використання в різних регіонах України, хоча в екологічному плані позитивні результати її сягають далеко за межі України.
По екологічним (зменшення шкідливих викидів, відновлення рівню кисню в атмосфері) і економічним (дешеві місцеві відновлювані енергоджерела) результатам робота Р15 є лідером і тому найбільше заслуговує на отримання Державної премії України.

Професор кафедри Експлуатації
машинно-тракторного парку
Дніпропетровського державного
аграрного університету В.Ю.Ільченко

Masaharu Kawata, Japan

We are acquinted namely with separate elements of P15 work with the name “ A complex of energy-saving and ecological technologies and machinery using local energy sources in the fight with global warning”, because our Association cooperates with scientists of Zhytomyr National Agro Ecological University in using alternative kinds of energy with the aim to renew radio contaminated territories of Zhytomyr Oblast.
That’s why we consider, that this work, without any doubt is very actually and is very important, both practically and scientifically.
Support of the named work on the state level will assist developing and wide providing of alternative kinds of energy to output.

Masaharu Kawata,
Secretary General of Association Chernobyl-Chubu, Japan
Professor

Нестерчук Дмитро

З огляду на зміну клімату, та глобальне потепління, що вже є доведеним фактом, даний проект представляє вулику цінність як для області, так і для України в цілому.
Одним з головних елементів які спричинюють парниковий ефект є вуглець, а точніше диоксид вуглецю, який потрапляє в атмосферу врезультаті вивільнення вуглецю при спалювання викопного палива.
у зазначеному проекті в якості палива пропонується використовувати газ отриманий з біомаси та енергетичних культур. Таке паливо є СО2-нейтральними. Так як при вирощуванні рослини врезультаті фотосинтезу відбувається поглинання вуглекислого газу з атмосфери.
Відбувається кругообіг вуглецю. І найголовніше новий вуглець з викопного палива не вивільнюється в атмосферу.
Я вважаю що цей проект є дуже важливим і необхідним.
Якщо кожна людина, незалежно від роду діяльності зробить свій маленький внесок у боротьбі з глобальним потеплінням - ми спасемо себе, наших дітей та планету.

головний спеціаліст Департаменту розвитку екологічного ринку
Національне агентство екологічний інвестицій України
Нестерчук Дмитро

Гість

Житомирська область переобтяжена Чорнобильською бідою та важкими наслідками інших спустошливих подій, тому Житомирська обласна державна адміністрація намагається вчасно реагувати на всі суттєві можливості відродження Поліського краю.
Важливі та ефективні результати, отримані або підготовлені до отримання в роботі "Комплекс енергозберігаючих і екологічних технологій та машин на місцевих енергоджерелах у боротьбі з глобальним потеплінням"(Р 15), розраховані також на Житомирський регіон та подібні північні області України, а саме :
значна кількість нових робочих місць; відродження земель; покращення екології шляхом зупинення глобального потепління і підвищення вмісту кисню в атмосфері; заміна дорогих імпортуємих нафтопродуктів і газу дешевими місцевими відновлювальними енергоносіями на базі "енергетичних" плантацій і відходів деревини та інших біопалив, які у великих кількостях дають промисловість, сільське, лісове та комунальне господарства. Створені також зразки транспортної техніки з газогенераторними двигунами. Розроблена конструкторська документація на енергетичний модуль. Ряд конструкцій запатентовано. Широко представлені результати в статтях і книжках, захищені кандидатські дисертації. По своїй високій економічній та екологічній ефективності робота Р 15 "Комплекс..." виділяється серед цьогорічних робіт конкурсу, маючи багато показників для відзначення Державною премією України в галузі науки і техніки.

Голова Житомирської обласної державної адміністрації,
доктор економічних наук, професор С.М.РИЖУК

Гість

Р-15. Екологія та енергетика разом виступають для України пекучою проблемою, яку треба невідкладно подолати. В цьому напрямі має значну перспективу робота Р-15 «Комплекс енергозберігаючих і екологічних технологій та машин на місцевих енергоджерелах у боротьбі з глобальним потеплінням», в яку входить декілька проектів, в тому числі:
1) швидкісний розвиток «енергетичних» плантацій на землях з низькими показниками якості ґрунтів (для таких земель підібрані відповідні «енергетичні» рослини, які ліквідують ерозію ґрунтів;
2) розробка конструкцій та виготовлення зразків газогенераторів для автомобілів і тракторів, що працюють на спалюванні дров, «енергетичних» рослин, соломи та біовідходів сільського господарства, промисловості, побуту і лісівництва;
3) створення нових робочих місць по розведенню «енергетичних» плантацій та переобладнанню автомобілів, тракторів, автобусів та іншої техніки на вказані місцеві відновлювальні енергоносії, значно дешевші імпортованих нафтопродуктів і газу.
Широке озеленення зупинить глобальне потепління тому, що рослини вбирають вуглекислий газ – причину парникового ефекту і виділяють кисень. Кисню в атмосфері також вже не вистачає для нормального функціонування організму людини. Представлений проект вирішує і цю проблему. Робота Р-15 дає багатий матеріал для розвитку Кіотського протоколу по докорінному зменшенню викидів, виділяється своєю масштабністю серед інших робіт і тому заслуговує Державної премії України.

Зав. кафедри економіки природокористування
та менеджменту лісового господарства Житомирського
національного агроекологічного університету,
доктор економічних наук Н.В. ЗІНОВЧУК

Wolfgang Nowick

Die Konvertierung von Holz und Holzresten zu verbrennbaren Gasen ist eine uralte Technologie und stammt ursprünglich aus Deutschland. Sie wurde erfolgreich in Zeiten, in denen weder Benzin noch Diesel zur Verfügung stand, zur alternativen Energieversorgung für selbstfahrende Mechanismen/Automobile eingesetzt. Es ist deshalb aus unserer Sicht sehr begrüßenswert, wenn diese alten Konzepte in der Neuzeit eine adequate und sinnvolle Anwendung erlangen. Diese Konzepte unter den Bedingungen der heutigen Ukraine zu nutzen, ist das Verdienst der Autoren der vorgestellten Arbeit. Sie haben aus meiner Sicht gleich mehrere Aufgaben und Probleme erfolgreich gelöst:

Bereitstellung von autargen und preiswerten Energiequellen durch die Holzvergasung für eine Vielzahl lokaler Anwendungen in der Ukraine
Aufbau eine preiswerten und effektiven Konvertertechnik zur Umsetzung des Holzes
Einsatz von verfügbaren nachwachsenden Rohstoffen, die auf z.B. radiologisch verunreinigten Flächen wachsen können
Simultane Reinigungswirkung (Gesundung) von den radiologisch verunreinigten Flächen durch geschickte Auswahl der Kulturen, z.B. Miskatus Giganteus, zu deren Wirksamkeit die Autoren einen wesentlichen Beitrag beigesteuert haben
Wiederaufwertung und Rehabilitation der Anbauflächen, auf denen die nachwachsenden Rohstoffe angebaut wurden – insbesondere durch Verbesserung der Bodenbiologie.

Für eine Region wie Shitomir, die unter den Nachwirkungen der Tchernobyl-Katastrophe besonders zu leiden hat und mehr als 30% ihrer nutzbaren Fläche verloren hat, ist dieses alte und nun erfolgreich weiterentwickelte Konzept von fundamentaler Bedeutung. Ihre Autoren verdienen es ohne Zweifel, als Kandidat für eine staatliche ukrainische Auszeichnung zur Würdigung ihrer Leistungen nominiert zu werden.

Prof. Dr. Wolfgang Nowick
Privates Institut für angewandte Biotechnologie Radostim
www.radostim.de
info@radostim.de
Forststr.21
08371 Glauchau
Deutschland

Зданевич Олександр

Будь-які дослідження, які направлені на покращення екологічноі ситуації зараз вкрай важливі, як для України, так і для всього світу. Тому вважаю що дана робота має актуальність і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Житомирське представництво ДБУ ПРЦІР

На сьогоднішній день об’єми та масштаби викидів шкідливих речовин в атмосферу Землі, попри Кіотські домовленості, неухильно зростають.
За даними Рамкової конвенції ООН, Україна займає десяте місце серед країн, де найбільше забруднюють атмосферу парниковими викидами. Хоча екологічна ситуація в Україні є дещо кращою аніж в інших індустріально розвинених країнах (Китай, Японія, Росія, Німеччина), все ж вона не виходить за рамки визначених для неї в Кіото квот щодо викидів в атмосферу шкідливих речовин, зокрема двоокису вуглецю. Тобто, впродовж останніх років у атмосферу в державі було викинуто понад 400 мільйонів тонн парникових газів щорічно. Попри те, що даний показник є меншим майже наполовину встановлених для України квот проблема викидів у атмосферу шкідливих газів та їх сполук, що викликають парниковий ефект, продовжує зростати і її неодмінно потрібно вирішувати, як на місцевому так і на загальнодержавному рівнях.
Одним із способів скорочення викидів шкідливих речовин у природне середовище є перехід всього господарського комплексу на повне використання альтернативної енергетики та альтернативних видів палива, зокрема шляхом впровадження нових екологічних технологій і використання місцевих ресурсів та енергоджерел. Це стосується, в першу чергу тих країн, де рівень викидів парникових газів на сьогодні є доволі високим. Це також стосується і України, яка має всі можливості за рахунок наявних ресурсів додатково ще у декілька разів скоротити викидання шкідливих речовин у навколишнє середовище.
Враховуючи те, що нашою державою було підписано міжнародну угоду про зменшення до 2020 року викидів парникових газів на 20%, а також з метою стабілізації рівня концентрації парникових газів в атмосфері до рівня, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему природного середовища в Україні, реалізація проекту Р 15 «Комплекс…», який передбачає запровадження ряду напрямів діяльності, зокрема вирощування, переробку і використання «енергетичних» багаторічних трав, використання відходів біомаси у вигляді біопалива, заслуговує на увагу і всебічну підтримку, в першу чергу від вищих центральних органів виконавчої влади.
Підтримка на загальнодержавному рівні даного проекту дасть змогу перш за все підтримати розвиток альтернативної енергетики на Житомирщині, адже його розробником є Житомирський національний агроекологічний університет, створити нові виробничі потужності і забезпечити населення новими робочими місцями, наповнювати бюджети усіх рівнів додатковими фінансовими надходженнями, скоротити використання підприємствами у своїх виробничих цілях високовартісних видів палива, а також значно скоротити викиди шкідливих речовин у природне середовище.
Представлена робота безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Житомирське представництво Державної бюджетної установи «Північний регіональний центр інноваційного розвитку»

Рогаль О.К. ДП "Житомирторф"

Р-15 Робота цього авторського колективу вже на сьогодні витребувана для практичного вирішення цілого комплексу проблем і в першу чергу боротьби с глобальним потеплінням.
Для України в теперішніх умовах, це також розв'язання проблеми енергетичної залежності, оскільки проект передбачає впровадження технологій і машин на місцевих видах палива, що апробовано з високою ефективністю при використанні торфу і біомасси в якості енергоджерела.
Робота заслуговує відзначення державної премії України в розділі "Енергетика та екологія".

Гість

Робота Р-15 «Комплекс енергозберігаючих і екологічних технологій та машин на місцевих енергоджерелах у боротьбі з глобальним потеплінням» є вагомим внеском у вирішення проблеми зупинення глобального потепління, має дуже високий науковий рівень, дає значні екологічні та економічні вигоди і тому безумовно заслуговує на присвоєння Державної премії України.
Охват напрямів оптимальний: поряд з вирощуванням швидкоростучих «енергетичних» рослин є їх переробка на біопаливо, заміна місцевими дешевими відновлювальними біопаливами дорогих імпортних нафтопродуктів і газу; створені газогенераторні автомобілі, що працюють на біопаливі, розроблені технології і конструкції для переходу на рослинні біопалива та відходи лісопереробки, сільського і комунального господарств; показана самодостатність і вигідність цього напряму для України та інші важливі напрями.
Член-кореспондент УААН,
д.е.н., професор Г.М.Підлісецький

Ю.С. Александрович

Проблема поиска альтернативных источников энергии в обозримом будущем будет оставаться крайне актуальной. Очевидно, что использование биотоплива целесообразно как по экономическим, так и по экологическим соображениям. Несомненной заслугой авторов является то, что они предлагают апробированный ими способ создания энергосберегающих технологий с учетом возможностей и потребностей региона (большой агропромышленной области Украины).
Хорошо прослеживается и социальная составляющая данного проекта, что в совокупности положительно отразится на здоровье народа.
Работа заслуживает самой высокой оценки и обязательно должна широко внедрятся.

Зав. каф. анестезиологии-реаниматологии
и неотложной педиатрии ФПК и ПП
Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии,
д.м.н., профессор Ю.С. Александрович

Фещенко В.П.

Екологічні проблеми сьогодення – це питання виживання людства. Крім розуміння їх безперечної першочерговості, важливо також зважати на економічні чинники, що мають суттєвий і вирішальний вплив на розв'язання існуючих проблем. Саме тому лише вирішення проблем існування стабільних еколого-економічних систем дозволить забезпечити стабільний розвиток як певних галузей, регіонів, так і України в цілому.
В проекті автори пропонують нове багатокритеріальне використання альтернативної біоенергетики в народному господарстві, що також дає змогу вирішення таких екологічних проблем, як глобальне потепління та виснаження запасів традиційних енергоресурсів.
Тому вважаю, що представлена робота цілком заслуговує на присудження Державної премії України в галузі "Енергетика та екологія"

Академік Міжнародної академії наук
екології і безпеки життєдіяльності
Департаменту інформації ООН,
Провідний науковий співробітник
лабораторії відродження земель радіаційної зони
Інституту сільського господарства Полісся
Фещенко В.П.

Філімоніхін Геннадій Борисович

Р 15 проведену в грудні 2009 року в Копенгагені 15-у Конференцію сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату і 5-у Нараду сторін Кіотського протоколу вважають найважливішими зібраннями, які найближчими роками відбувалися в світі. Якщо не вдасться людству зараз зупинити глобальне потепління, то всім нам загрожують катастрофічні явища: урагани, посухи, повені та незворотне важке погіршення клімату, флори та фауни.
Практичні результати вищевказаних зібрань невтішні, тому представлений (Р15) «Комплекс енергозберігаючих і екологічних технологій та машин на місцевих енергоджерелах у боротьбі з глобальним потеплінням», включаючий в себе весь набір робіт, що з мінімальними затратами дасть значний позитивний результат у боротьбі з глобальним потеплінням, заслуговує на впровадження і безумовно на державну підтримку, якою необхідно щоб стала Державна премія України в галузі науки і техніки. В «Комплексі…» органічно поєднано декілька напрямків: вирощування швидкоростучих «енергетичних» рослин, підвищення їх врожайності; впорядкування системи використання відходів біомаси для енергетичних потреб промисловості, сільського, лісового і комунального господарств; застосування газифікації біомаси (тобто біопалив) для приводу автомобілів та багатьох інших машин, опалення будинків, введення великої кількості нових робочих місць; збалансованість наявних вільних земель з потребами в біопаливі; ліквідація ерозії ґрунтів тощо. Тотальне розповсюдження рослин дасть ліквідацію парникового ефекту (рослини вбирають вуглекислий газ і дають кисень) – тобто глобальне потепління буде зупинене. Конкретно для України вказані технології дадуть також перехід на власні відновлювальні дешеві енергоджерела і відказ від імпортних дорогих нафтопродуктів і газу.
В цьогорічному переліку робіт представлений Р15 «Комплекс…» - найбільш видатна робота в галузі світової екології.

Доктор технічних наук,
професор Кіровоградського національного
технічного університету Г.Б. ФІЛІМОНІХІН

Фадин Андрей Сергеевич

Крупнейшие экономики мира тратят миллиарды долларов на поиск возможных путей отказа от традиционных источников энергии. Данная работа вносить новые предложения в дело улучшения качества жизни будущих поколений.
    Фадин Андрей Сергеевич. ОАО ОКБ Сухого. Москва.

Николай Зосимович, к.т.н., доц., Национальный авиационный ун

Работа, без сомнения, интересная, имеет практичкескую ценность и значимость.Здесь преддставлен сложный комплекс экологии, энергетики, инженерии и биотехнологии.
Для украины это очень актуально.
Зосимович Н.В., к.т.н., доц., Национальный авиационный университет, Киев.

Гість Бугайчук Валентина

Прокт має надзвичайну важливість, саме через зниження викидів вуглекислого газу – причини парникового ефекту. Використання назогенераторних установок для утилізації біомаси багаторічних енергетичних трав (міскантус гігантеус) має дієвий екологічний ефект і є дуже важливою складовою енергетичної системию
ВВажаю, що цей унікальний проект є вельми перспективний для для нашої країни, і , особливо, в еколого-економічному розвитку.