Офіційний веб сайт

Комплекс інноваційних ресурсозберігаючих технологій та обладнання для рециклінгу та екологічно безпечної утилізації відходів металургії та суміжних галузей (об"єднана з Р58)

р18

Автори:

Гогенко О.О., Касімов О.М., Костяков В.М., Максимук О.Б., Олабін В.М.,

Пінчук С.Й., Піоро Л.С., Сталінський Д.В., Шатоха В.І.

 

Представлена Національною металургійною академією України.

 

В роботі представлено комплексне вирішення проблем ресурсо- та енергозбереження для забезпечення сталого розвитку гірничо-металургійного комплексу та суміжних галузей господарства України, скорочення техногенного впливу на здоров‘я людей та навколишнє середовище за рахунок зменшення споживання невідновних природних ресурсів, рециклінгу і екологічно безпечної утилізації промислових відходів завдяки розробці та впровадженню комплексу інноваційних х технологій та обладнання.

Колективом авторів створено наукові основи інноваційних технологій рециклінгу відходів металургії та суміжних виробництв, включаючи теоретичні засади процесів окускування залізорудної сировини, методів вилучення Cr, Cu, Fe, Ni, Sc, V, Zn та їх сполук з промислових відходів, процесів рідкофазного відновлення, гідродинамічних процесів та теплообміну у плавильній ванні, що барботується, горіння горючої суміші в розплаві, спалювання особливо небезпечних стійких органічних відходів в топочних агрегатах, а також корозійного захисту металоконструкцій.

Запропоновано заходи з використання вторинних ресурсів при антикорозійному захисті прокородованих металоконструкцій. Розроблено та впроваджено інноваційні матеріали та системи антикорозійного захисту, рецептури і технології використання цільових антикорозійних домішок - порошкових перетворювачів іржі на основі відходів переробки природної сировини. Технологія дозволяє утилізувати багатотонажні кісточкові відходи, що мають тривалий термін розпаду у природі.

Результати роботи впроваджено  на  трьох гірничо-збагачувальних комбінатах,  практично всіх металургійних  заводах України, а також в Росії, Білорусі, США та Ірані.

Основні наукові результати досліджень викладено у 21 монографії, 185 наукових статтях,  94 доповідях на науково-технічних конференціях. Загальна кількість реферованих публікацій, що містяться в базі даних SCOPUS– 74. Отримано 112 патентів та документів про винахід, захищено 6 докторських та 18 кандидатських дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Приазовському національному технічному університеті.

Надіслати коментар

Коментарі

Грабік Олександр Григорович

Робота «Комплекс інноваційних ресурсозберігаючих технологій та обладнання для рециклінгу та екологічно безпечної утилізації відходів металургії та суміжних галузей » авторів О. О. Гогенко, О. М. Касімова, В. М. Костянова, О. Б. Максимука, В. М. Олабіна, С. Й. Пінчук, Л. С. Піоро, Д. В. Сталінського та В. І. Шатохи є складовою частиною великої науково-технічної програми, що суттєво вирішує проблему зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище та здоров’я населення. У рамках цієї роботи багато чого було зроблено вперше у світі. Наприклад була розроблена технологія зануреного спалювання та створена на цій базі плавильна барботажна піч для переробки металургійних шлаків та інших відходів. Вперше у світі така піч була впроваджена на нашому комбінаті на заміну коксових вагранок у виробництві теплоізоляційної шлаковати. При цьому були повністю ліквідовані викиди в атмосферу оксиду вуглецю, в рази зменшено викиди оксидів сірки та пилу. Вважаю що робота заслуговує присудження Державної премії України.
Грабік Олександр Григорович,
Головний інженер ВАТ”Комбінат будіндустрії”
т.5457601

Єфремов Владислав Анатолійович

Представлена на конкурс робота присвячена вирішенню мабуть найбільш актуальних для сьогодення задач. Результати виконаних авторами досліджень та розробки на їх основі широко впроваджені у виробництво, що дозволило значно знизити техногенне навантаження на оточуюче середовище та безпечно утилізувати металургійні відходи і відходи суміжників. Крім того, повертаються до металургійного циклу з відвалів та шлаконакопичувачів метали Fe, Cu, Ni, Zn, Co, Cr та V. З відходів виробляють цінні будівельні матеріали. Робота має високий науковий та інженерно-технічний рівень. Робота та її автори гідні присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
ООО “Проектно-технологічний інститут”
Єфремов Владислав Анатолійович,
технічний директор
т.5029374

Григорьев Александер Анатолиевич

Работа представленная на конкурс несомненно имеет огромную практическую ценность. Хотелось бы отметить мощную научную основу созданных инновационных технологий и оборудования. Исследования проводились как на промышленном оборудовании, так и на моделях, выполнялись вычислительные эксперименты, применялись методы системного анализа. Работа жизненно важна для Украины и достойна присуждения Государственной премии.
Г. Киев, ООО «Центр системных исследований»
Директор А. А. Григорьев
т. 2389848
E-mail: agrigoriev@voliacable.com

Захарченко Валентин Миколайович

Тема роботи, що обговорюється, є актуальною для подальшого екологічно безпечного розвитку металургії України.
Питання рециклінгу вторинних ресурсів важливе не лише з точки зору зменшення забруднення навколишнього середовища, але й з огляду на необхідність заощадження невідновних природних ресурсів.
Більшість запропонованих авторами рішень вже пройшли промислову перевірку: зокрема, технологію підготовки до використання у якості компонентів агломераційної шихти з використанням активованих органічних речовин таких відходів, як шлами системи газоочищення та прокатна окалина, що містить мастило, впроваджено на металургійних комбінатах ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ВАТ «Запоріжсталь».
Викликає практичну зацікавленість запропонована авторами технологія переробки металургійних шламів з вилученням компонентів, що містять цинк. Ця технологія дозволяє отримувати цинковий концентрат та металізовані залізорудні окатиші, що не містять цинк.
Технологія переробки металургійних шлаків при плавленні у ванні, що барботується шляхом горіння у зануреному струмі, суттєво підвищує споживчі можливості матеріалів, що виробляються з цього виду відходів.
За своєю безумовною актуальністю та високим науково-технічним рівнем виконана робота та її автори заслуговують присудження Державної премії у галузі науки і техніки.

Головний доменщик
Об’єднання підприємств
«Металургпром», к.т.н. Захарченко В.М.
м. Дніпропетровськ, Україна
vnz1964@bigmir.net
тел. (056)791-13-56; (067)912-34-94.

Андрей Александрович Бурбелко

Представленная на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники работа "Комплекс инновационных ресурсосберегающих технологий и оборудования для рециклинга и экологически безопасной утилизации отходов металлургии и смежных отраслей" авторского коллектива в составе: Гогенко О.А., Касимов А.М., Костяков В.Н., Максимук А.Б., Олабин В.М., Пинчук С.Й., Пиоро Л.С., Сталинский Д.В., Шатоха В.И., – посвящена тематике, актуальной не только для Украины, но и для многих других стран с развитой металлургической промышленностью.
Дальнейшее экологически безопасное развитие предприятий металлургической отрасли и многих связанных с металлургией предприятий невозможно без эффективной утилизации отходов их производства. Отходы этих предприятий на протяжении многих десятков лет накапливались в шлаковых отвалах и шламохранишищах, занимая всё большие площади на поверхности земли. Содержащиеся в них вредные вещества загрязняют окружающую среду, оказывая неблагоприятное влияние на здоровье людей.
Благодаря совместным усилиям специалистов Национальной металлургической академии Украины, Института газа НАН Украины, Физико-технологического института НАН Украины, УкрГНТЦ «Энергосталь» и НПП «Промтех» выполнен целый ряд фундаментальных и прикладных исследований, благодаря которым авторам удалось найти комплексное решение сложных научно-технических проблем – таких как, в частности, утилизация замасленной прокатной окалины и обводненных шламов газоочистки. Большой интерес представляет также новая технология термической переработки шлаков в барботируемой ванне, позволяющая получать качественный материал для строительной промышленности. Побочные вещества, которые ранее считались отходами, образующиеся в одном технологическом процессе, после специальной обработки становятся сырьевым материалом (нередко ценным) для другой технологии или отрасли.
В целом работа представляет большой научный и практический интерес, а ее авторы заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2010 г.

Андрей Александрович Бурбелко
Д.т.н., проф. Научно-технического университета AGH
г. Краков, Польша
e-mail: abur@agh.edu.pl
тел. +48 12 617 27 34

Кучин Геннадій Петрович

Представлена робота «Комплекс інноваційних ресурсозберігаючих технологій та обладнання для рециклінгу та екологічно безпечної утилізації відходів металургії та суміжних галузей» авторів: Гогенко О.О., Касімова О.М., Костякова В.М., Максимука О.Б., Олабіна В.М., Пінчук С.Й., Піоро Л.С., Сталінського Д.В., Шатохи В.І. спрямована на вирішення актуальних задач сьогодення. По-перше, в царині ресурсозбереження, за рахунок повернення до металургійного циклу металів, які залишилися у шлаках, шламах, пилу та потрапили у відвали стало можливим відмовитися від цілого ряду високовитратних технологій та використання дорогої первинної сировини. По-друге, виконана робота дозволила значно знизити техногенну загрозу навколишньому середовищу та безпечно утилізувати і знешкоджувати металургійні відходи і відходи суміжних галузей виробництва.
Робота по багатьох позиціях носить інноваційний характер і має високий науковий рівень розробок. Вона важлива для України та знана у світі.
Вважаю, що ця робота безумовно заслуговує присудження високої державної нагороди – Державної премії України у галузі науки і техніки 2010 року.

Інститут технічної теплофізики НАН України
Кучин Геннадій Петрович
провідний науковий співробітник,к.т.н.
т. 453-28-91

Камаєв Юрій Миколайович

Вирішення проблем оздоровлення екологічного стану навколишнього середовища має стратегічне значення як для України, так і для розвинутих країн світу. Обговорювана робота спрямована саме на вирішення цих проблем, а тому заслуговує всілякої підтримки. Хотів би відзначити , що в роботі одержані важливі теоретичні та експериментальні дані, які послужили основою для створення нових і суттєво вдосконалених технологій рециклінгу та екологічної утилізації металургійних відходів. Розроблено високоефективну маловідходну технологію переробки шламів і пилу газоочисток та отримання високосортного цинкового концентрату, економічно ефективну й екологічно безпечну утилізацію замасленої прокатної окалини шляхом введення її в аглошихту в вигляді окалино-торф’яної суміші, способи та оригінальне устаткування для утилізації цінних компонентів з гальванічних шламів з отриманням комплексних лігатур, технологію зануреного спалювання газу та створено новий клас плавильних барботажних печей для переробки шлаків та інших твердих відходів на ефективні будівельні матеріали, фундаментально досліджені процеси рідкофазного відновлення заліза та двостадійного вилуговування ванадійвмісних промислових відходів.
Результати широко висвітлені в наукових виданнях і викликають зацікавленість на тільки вітчизняних , а й зарубіжних вчених.
Вважаю, що ця робота поєднує глибокі наукові дослідження з широким впровадженням розробок в виробництво, сприяє ресурсозбереженню та підвищенню екологічної безпеки, а тому заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 р.
НТУУ "КПІ", кафедра "Теоретичної та промислової теплоенергетики",
Камаєв Юрій Миколайович
доцент, канд. техн. наук

Тел.сл. (044) 454 98 95
e-mail: kamaev2004@ ukr.net

Шепетовский Игорь Эдуардович

Работа весьма актуальна в контексте реализации концепции рециклинга отходов металлургического производства и общемировой стратегии экологической безопасности техногенных сред.
Представляются перспективными и практически полезными следующие результаты выполненных фундаментальных и прикладных исследований и разработанные технологические и конструктивные решения:
1. Переработка извлеченных из технологических газов металлургических агрегатов пыли и шламов с их предварительным обесцинкованием направлена на минимизацию потребления природного железорудного сырья (в т.ч. природно-легированных, например, хромо-никелевых руд), а также актуальна при выплавке марганцевых ферросплавов из рудного сырья с традиционно повышенным содержанием цинка.
2. Технология термической переработки шлаковых отходов металлургического производства позволяет расширить сортамент выпускаемых теплоизоляционных и дорожно-строительных изделий с прецизионными заданными свойствами.
3. Извлечение соединений ванадия из шлаковых отходов титано-магниевого производства позволяет применить дополнительное количество ванадия в производстве высококачественных сталей и целого ряда высокотехнологичных продуктов..
4. Получение чугунных отливок с дендритной упрочняющей структурой путем добавления прокатной окалины в жидкий чугун является перспективным направлением экономичного производства абразивно-стойких изделий для различных отраслей промышленности.
На основании вышеизложенного можно отметить, что выполненная работа заслуживает присуждения Государственной премии в области науки и техники.

И.Э. Шепетовский, к.т.н.
ОАО «Косогорский металлургический завод»
Начальник технического отдела
г. Тула, Россия
тел.: +7-4872-243-508
E-mail: ironis@kmz.tula.net

Колесник Василь Васильович

Долучаючись до громадського обговорення робіт, висунутих на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки 2010 року особливо хочу відмітити роботу «Комплекс інноваційних ресурсозберігаючих технологій та обладнання для рециклінгу та екологічно безпечної утилізації відходів металургії та суміжних галузей», вконану відомими фахівцями ( Гогенко О.О., Касімов О.М., Костяков В.М., Максимук О.Б., Олабін В.М., Пінчук С.Й., Піоро Л.С., Сталінський Д.В. та Шатоха В.І. ) які представляють колективи Національної металургійної академії України, Інституту газу НАН України, Українського державного науково-технічного центру «Енергосталь», Фізико-технічного інституту металів і сплавів НАН України та ВАТ НВП «Промтех».
Актуальність теми роботи не викликає сумнівів, оскільки масштаби та темпи накопичення відходів на підприємствах чорної та кольорової металургії дозволяють говорити про стан екологічної катастрофи. Тому обговорення цієї роботи надає можливість привернути увагу до виконаних авторами розробок, які здебільшого вже пройшли промислову перевірку та впроваджені у виробництво в Україні та за кордоном.
Серед переваг цієї роботи – комплексний підхід до вирішення проблеми, який поєднує фундаментальні та прикладні дослідження й охоплює не лише власне металургію, але й суміжні галузі виробництва. Авторами проаналізовано джерела утворення відходів, досліджено їхні фізико-хімічні властивості, обґрунтовано найбільш економічно доцільні шляхи рециклінгу, розроблено низку нових технологічних і конструктивних рішень, більшість з яких за своїми показниками перевищує світові аналоги. Серед типів відходів, рішення з утилізації яких запропоновано в роботі – шлами газоочистки та озалізнені червоні шлами глиноземного виробництва, замаслена прокатна окалина, травильні шлами, шлаки різноманітних виробництв та золошлакові залишки. Робота охоплює фактично всі ланцюги металургійного циклу (від виробництва сировини до заходів з захисту від корозії) та спрямована на зменшення шкідливого техногенного впливу на навколишнє середовище й заощадження невідновних природних ресурсів тому її слід визнати такою, що має дійсно загальнодержавне значення. Відзначення її Державною премією приверне додаткову увагу громадськості до проблем ресурсозбереження і сприятиме ще більш широкому впровадженню її результатів у виробництво. Безумовно, автори роботи заслуговують присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

НТУУ "КПІ", кафедра "Автоматизація теплоенергетичних процесів",
Колесник Василь Васильович
доцент, канд. техн. наук

Тел.сл. (044) 406 80 86
e-mail: kolesnyk@ atep.ntu-kpi.kiev.ua

Автоделянц Євген Григорович

Считаю необходимым высказаться в поддержку этой работы, которая вполне заслужено выдвинута Национальной металлургической академией Украины на соискание Государственной премии Украины. Работа несомненно актуальна. Объем и результаты выполненных научных исследований, оригинальность инновационных технологий и оборудования, масштабы внедрения свидетельствуют о том, что авторами работы сделан большой вклад в дело улучшения экологической обстановки в стране.

Національний університет біоресурсів і природокористування.
Автоделянц Євген Григорович, д.т.н., проф. кафедри технології
конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Тел. ( 044 ) 527 85 74

Лукомський Віктор Володимирович

Для України, як і для всіх розвинутих країн світу, вирішення проблем оздоровлення екологічного стану навколишнього середовища має стратегічне значення. Обговорювана робота спрямована саме на вирішення цих проблем, тому заслуговує на всіляку підтримку та популяризацію. Авторами виконано великий обсяг наукових досліджень, які послужили підґрунтям для створення комплексу інноваційних ресурсозберігаючих технологій та обладнання для рециклінгу та утилізації металургійних та інших відходів. Запропоновані розробки носять здебільшого оригінальний характер і широко впроваджені в промисловості. Наукові та практичні результати роботи всебічно висвітлені в опублікованих статтях, монографіях та на конференціях.
Підтримуючи попередніх учасників обговорення вважаю, що робота та її авторський колектив заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Зам. Директора департаменту ливарного виробництва
Мінпромполітики України
Лукомський Віктор Володимирович,
к. ф-м. н., ст.н.співр., Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
т. ( 044 ) 424 24 78

Григор’єв С. М.

Актуальність теми цієї роботи, котру нещодавно винесено на громадське обговорення, не викликає сумнівів, оскільки масштаби та темпи накопичення відходів на підприємствах чорної та кольорової металургії дозволяють говорити про загрозливий екологічний стан нашого довкілля. Більш того, в цілому по гірничо-металургійному комплексу останніми роками спостерігається загрозлива тенденція до зменшення рівнів рециклінгу. Тому обговорення цієї роботи надає можливість привернути увагу до виконаних авторами розробок, які здебільшого вже пройшли промислову перевірку та впроваджені у виробництво в Україні та за кордоном.
Характерною перевагою цієї роботи є комплексний підхід до вирішення проблеми, який поєднує фундаментальні та прикладні дослідження й охоплює не лише власне металургію, але й суміжні галузі виробництва. Авторами проаналізовано джерела утворення відходів, досліджено їхні фізико-хімічні властивості, обґрунтовано найбільш економічно доцільні шляхи рециклінгу, розроблено низку нових технологічних і конструктивних рішень, більшість з яких за своїми показниками перевищує світові аналоги. Серед типів відходів, рішення з утилізації яких запропоновано в роботі – шлами газоочистки та озалізнені червоні шлами глиноземного виробництва, замаслена прокатна окалина, травильні шлами, шлаки різноманітних виробництв та золошлакові залишки, а також особливо небезпечні відходи хімічної промисловості, причому останні утилізуються шляхом спалювання у топкових пристроях металургійних печей.
Виходячи з того, що робота охоплює фактично всі ланцюги металургійного циклу (від виробництва сировини до заходів з захисту від корозії) та спрямована на зменшення техногенного тиску на навколишнє середовище й заощадження невідновних природних ресурсів її слід визнати такою, що має дійсно загальнодержавне значення. Відзначення її Державною премією приверне додаткову увагу громадськості до проблем ресурсозбереження і сприятиме ще більш широкому впровадженню її результатів у виробництво. Авторський колектив, представлений авторитетними, знаними науковцями, які внесли вирішальний вклад в виконання обговорюваної роботи, безумовно заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки 2010 р.

Запорізький національний технічний університет
Завідуючий кафедрою, д.т.н., професор
Григор’єв С.М.

Іванченко В. Г.

Представлена на конкурс робота дуже актуальна і важлива для промисловості України, в значній мірі сприяє зменшенню техногенного навантаження на навколишнє середовище і здоров’я населення.
Здійснені науковими та інженерно-технічними працівниками (авторами роботи) проекти відзначаються надзвичайною гнучкістю: придатні до використання в найрізноманітніших умовах промислового виробництва. Це й металургійні підприємства, підприємства хімічної галузі та виробництва будівельних матеріалів.
Слід відмітити, що значний позитивний ефект досягається за рахунок створення інноваційних технологій, розвитку ресурсозбереження, розробці нового та суттєвої модернізації існуючого обладнання, яке використовується для більш глибокої та ефективної переробки відходів. Представлені технології та обладнання користуються широким попитом.
Ця робота добре відома фахівцям різних галузей промисловості України, країн ближнього та далекого зарубіжжя.
Робота за всіма ознаками беззаперечно заслуговує на присудження їй та її авторам Державної премії в галузі науки і техніки.

Іванченко Володимир Григорович
Інститут металофізики НАН України
Завідуючий відділом фазових рівноваг
професор, д.т.н.
Телефон: (044)-424-12-20
Емейл: ivanch@imp.kiev.ua

Кірієвський Б.А.

Робота, що обговорюється, присвячена, безумовно, дуже актуальній для України теми. Темпи та масштаби зростання кількості промислових відходів на підприємствах металургійної, хімічної та інших суміжних галузей вражаючі та викликають занепокоєння та острах не тільки у фахівців, а й в усього населення країни.
У роботі робиться наголос на збільшення вилучення з відходів цінних речовин та повернення їх у металургійну галузь, що дозволяє не лише позбутися відходів, але й заощадити на видобуванні цих речовин з природної сировини і купівлі дуже дорогого імпорту.
У роботі проаналізовані джерела утворення відходів, досліджені їх фізико-хімічні властивості, вибрані та обґрунтовані економічно вигідні шляхи повернення корисних речовин у металургійний цикл, розроблено цілий ряд новітніх технологій і обладнання, які у своїй більшості за технічними та економічними показниками перевищують світові аналоги.
Обладнання та технології роботи широко впроваджені як в Україні, так і за її кордонами.
Результати роботи широко висвітлені у монографіях, докладах та конференціях, захищені багатьма авторськими свідоцтвами та патентами.
Вважаю, що робота та її автори заслуговують на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки 2010 р.

Фізико-Технологічний Інститут НАН України
Кірієвський Б.А.
Завідуючий відділом, д.т.н., професор,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
тел. 424-12-45

Кагановський Г. П.

Обговорювана робота присвячена чи не найактуальнішій проблемі сьогодення – створенню екологічно безпечного середовища.

В роботі представлено комплексне вирішення проблем ресурсо- та енергозбереження для забезпечення сталого розвитку гірничо-металургійного комплексу та суміжних галузей господарства України, скорочення техногенного впливу на здоров‘я людей та навколишнє середовище за рахунок зменшення споживання невідновних природних ресурсів, рециклінгу і екологічно безпечної утилізації промислових відходів, з яких виробляють корисні для народного господарства будівельні матеріали.

Авторами роботи створено наукові основи інноваційних технологій рециклінгу відходів металургії та суміжних виробництв, включаючи теоретичні засади процесів окускування залізорудної сировини, методів вилучення Cr, Cu, Fe, Ni, Sc, V, Zn та їх сполук з промислових відходів, процесів рідкофазного відновлення, гідродинамічних процесів та теплообміну у плавильній ванні, що барботується, горіння горючої суміші в розплаві, спалювання особливо небезпечних стійких органічних відходів в топочних агрегатах, а також корозійного захисту металоконструкцій.

Результати роботи широко впроваджені на гірничо-збагачувальних комбінатах та металургійних заводах України, а також в Росії, Білорусі, США та Ірані.
Основні результати наукових досліджень та їхньої практичної реалізації викладено у багатьох науково-технічних виданнях.

Вважаю, що ця робота та її авторський колектив за всіма показниками заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Запорізький Національний технічний університет (ЗНТУ)
д.т.н., професор
Кагановський Гарій Петрович
тел. (0612) 670870

Шейко І. В.

Робота «Комплекс інноваційних ресурсозберігаючих технологій та обладнання для рециклінгу та екологічно безпечної утилізації відходів металургії та суміжних галузей» (автори - Гогенко О.О., Касімов О.М., Костяков В.М., Максимук О.Б., Олабін В.М., Пінчук С.Й., Піоро Л.С., Сталінський Д.В. та Шатоха В.І.) направлена на здолання загрозливої ситуації з екологічною обстановкою та станом навколишнього середовища України. Автори роботи вирішують проблему за допомогою заходів з утилізації найбільш масштабних та шкідливих промислових відходів. Вибраний шлях - це комплексна переробка великотонажних відходів металургії та суміжних галузей, кооперація виробництв та скорочення обсягів токсичних відходів і ступеню їх впливу на навколишнє середовище. Показовим є те, що металурги взялись і за утилізацію відходів підприємств хімічної промисловості, обсяги яких на території України сягають десятків мільйонів тон. При цьому отримуються товарні продукти: Sc – та Ti - Si - Fe – лігатури, ванадієва сталь та паралельно переробляють шлаки, що містять оксиди Al, Ca і рідкоземельні метали.

Авторами проведені численні дослідження різноманітних методів утилізації та повернення в металургійний цикл відходів, розроблені новітні технології та обладнання. Результати роботи впроваджено практично на усіх металургійних заводах України.

Робота всебічно висвітлена в опублікованих монографіях, статтях та в докладах на конференціях. Оригінальність роботи засвідчена великою кількістю авторських свідоцтв та патентів.

Приймаючи до уваги актуальність та високий науковий рівень виконаних досліджень, практичну важливість та широкий масштаб впровадження, вважаю що робота безумовно заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 р.

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
д.т.н., пров.н.с.
Шейко Іван Васильович
т. 278-65-27

Бигтагиров Ф.К.

Обсуждаемая работа, несомненно, актуальна и очень важна, так как решает проблемы возврата в металлургический цикл ценных компонентов из отходов производства, а также экологически безопасной утилизации отходов металлургии и смежных отраслей.

На основании фундаментальных исследований созданы научные основы для разработки новых технологий рециклинга и переработки отходов.

К наиболее важным практическим результатам работы следует отнести:
- выделение железа, хрома, меди, никеля, вольфрама, скандия, цинка из пыли газоочисток, шламов, шлаков, гальванических растворов, подовой золы и других отходов;
- возвращение в металлургический цикл замасленной прокатной окалины;
- производство ценных добавок и строительных материалов из шлаковых отходов;
- безопасная утилизация опасных и токсичных отходов, содержащих диоксины, фураны и т.п.;
- разработка новых типов технологического оборудования;
- разработка и применение мер для предотвращения коррозии.

Оригинальность разработок подтверждена многими патентами. Разработанные технологии и оборудование широко внедрены в промышленности Украины и за рубежом.

Считаю, что работа безусловно заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2010 года.

Бигтагиров Ф.К.
Ведущий научный сотрудник Института электросварки им. Е.О. Патона НАНУ, д.т.н.
e-mail: biktagirov@paton.kiev.ua

David Rue

The Gas Technology Institute (GTI, Des Plaines, IL, USA) - the leading research and technological institute on gas technology, has negotiated a license from the Gas Institute National Academy of Sciences (Kyiv, Ukraine) for use of the submerged combustion technology in various industries around the world. This technology is intended to, but not limited to:
1. Reprocessing of metallurgical slags.
2. Production of mineral wool from metallurgical slag and other minerals.
3. Fuming of slags of non-ferrous metals.
4. Production of expanded-clay aggregate for lightweight concrete from non-selfbloating
clays.
5. Reprocessing of coal-fired thermal power plants slag and ash.
6. Melting silicate materials.
7. Production of molten defluorinated phosphates.
8. Pyrohydrolysis of fluorine-containing wastes.
9. Vitrification of high-level radioactive wastes.

This work is supported by the Department Of Energy (DOE, USA), Gas Industry (USA) and leading industrial companies from the USA and Europe such as Corning, Owen Corning, PPG. Johns Manville, and others.

The Gas Technology Institute with help from the Gas Institute National Academy of Sciences of Ukraine has built the first pilot Submerged Combustion Melter (SCM) for 150-200 kg/h and the second melter — for 1 t/h and tested both of them with various melts including slags. The following materials have been produced: (a) mineral wool from metallurgical slag and basalt; (b) various glasses; and (c) various wools/fibers.

Currently, the first industrial submerged combustion melter with the gas-oxygen mixture and capacity of 5 t/h is being put into an operation by IMM, LLC in the Indiana in the USA. This melter is intended for the production of loose grain abrasives from metallurgical dust.

Currently, several new submerged combustion melters are being considered for reprocessing metallurgical slags into mineral wool, for production of liquid glass and other materials.

In addition, two industrial submerged combustion melters with gas-air and gas-oxygen mixtures have been built by leading world companies for glass and glass-fiber production.

Therefore, we would like to recognize that the Gas Institute National Academy of Sciences of Ukraine has made significant and valuable contributions in development of submerged combustion technology and its application in submerged combustion melters for production of various materials from metallurgical slags, coal slag and ash, minerals and other charges.

David Rue
Research Manager and GTI Manager for submerged combustion melting technology
Gas Technology Institute (GTI), Des Plaines, IL, USA
e-mail: david.rue@gastechnology.org

САДОВСКИЙ Б.Ф.

Одной из глобальных мировых проблем является сохранение экологической безопасности среды обитания человека. Поэтому, любые усилия, направленные на решение этих вопросов, должны приветствоваться и поддерживаться.
Представленная на конкурс работа коллектива авторов вносит большой вклад в решение экологических проблем в плане безотходных технологий. Предложены новые технологии по рециклингу отходов металлургии, жидкофазного восстановления и извлечения металлов, обезвреживания токсичных и радиоактивных отходов, использования отходов для производства ценных строительных материалов, решение проблем дефицитного сырья.
Считаю необходимым отметить, что в рамках этой работы, впервые в мировой практике была реализована технология одностадийного остекловывания радиоактивных отходов.
Практическая ценность работы подтверждается результатами ее внедрения на многих предприятиях Украины и за рубежом. Научные и практические результаты широко представлены в опубликованных монографиях и статьях, что дало возможность ознакомиться с ними широкому кругу специалистов.
Вышеизложенное позволяет дать высокую оценку работе и поддержать ее выдвижение на присуждение Госпремии Украины в области науки и техники.

Государственное унитарное предприятие, Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова, г. Москва, Россия
Ведущий научный сотрудник
Профессор, доктор химических наук
САДОВСКИЙ Богдан Феодосиевич
+7 (499) 261-53-33
e-mail: b.f.sadovskiy@gmail.com

ВЕЛИЧКО Ю.М.

Робота є комплексним вирішенням ряду особливо важливих для України проблем ресурсо- та енергозбереження, зменшення технологічного впливу на навколишнє середовище не лише для однієї з найважливіших промислових галузей металургії, а й для низки суміжних галузей, у тому числі промисловості будівельних матеріалів. Проведено фундаментальні дослідження, завдяки яким створено нові технології та оригінальне обладнання для утилізації шламів, шлаків прокатної окалини тощо, які широко впроваджені у виробництво. Наукові та практичні результати роботи всебічно висвітлені в опублікованих монографіях, статтях та виступах на міжнародних конференціях, завдяки чому відомі широкому колу фахівців в Україні та за її межами. Високо оцінюючи роботу, вважаю, що вона заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.
НТУУ "КПІ", кафедра "Кераміки та скла", доцент, канд. техн. наук Величко Юрій Михайлович

Pavel A. Krasutsky

В мире с каждым годом все более обостряются проблемы экологической безопасности окружающей среды, что придает большое значение любым усилиям, направленным на их решение. Научные и практические результаты выполненной авторами работы, отраженные в монографиях, статьях и выступлениях на международных конференциях, дали возможность ознакомиться с ними широкому кругу специалистов Работа посвящена утилизации наиболее масштабных и вредных промышленных отходов путем их комплексной переработки, кооперации разных производств, использованию отходов одной отрасли в качестве сырья для других, сокращению объемов токсичных отходов и степени их влияния на окружающую среду.
Авторы внесли большой вклад в решение экологических проблем разработав новые технологии жидкофазного восстановления и извлечения металлов, рециклинга отходов металлургии черных и цветных металлов, использования промышленных отходов для производства ценных строительных материалов.
Практическая ценность работы подтверждена широким внедрением на многих предприятиях Украины и за рубежом, в том числе и в США( GTI, Chicago, International Melting & Manufacturing, LLC, Florida).
Оригинальность работы подтверждена большим количеством патентов.
Считаю, что работа заслуживает высокой оценки и поддерживаю выдвижение ее на присуждение Государственной премии Украины в области науки и техники.
Krasutsky Pavel
University of Minesota, Natural Resources Research Institute
Director of Program, Professor, Doctor of Science, Ukrainian National Award in Science and Technology for Achievements in Fundamental and Applied works, 1997, Diploma No. 4307.
E-mail: pkrasuts@nrri.umn.edu

Щербань М. Г.

Досягнуте цією ефективною роботою вилучення із промислових відходів вельми шкідливих для людини та довкілля хімічних сполук хрому, ванадію, скандію, нікелю та інш. є великим досягненням з гігіенічної точки зору. Це сьогодні дає можливість значного оздоровлення в еколого-гігіенічному плані цілого ряду промислових підприємств, а також вирішити в конкретних регіонах дуже нагальну для України проблему захисту від шкідливого впливу промислових відходів поверхневіх і підземніх вод, грунту та атмосферного повітря. При цьому забезпечується можливість зниження захворюваності населення, обумовленої екологічними чинниками.

В.о. проректора з наукової роботи Харківського національного медичного університету , науковий керівник НДР пріоритетного фінансування МОЗ України з проблеми охорони джерела водопостачання України та Росії - річки С.Донець та здоров'я населення". Акад. УЕАН, д.мед.н., проф., Щербань Микола Гаврилович

Новохатский А.М.

Авторами выполнена очень актуальная работа, имеющая важное народно-хозяйственное значение. Комплекс исследований, выполненный представителями пяти организаций охватывает наиболее значимые проблемы сегодняшней металлургии и смежных отраслей, позволяя не только уменьшать техногенное влияние на окружающую среду, но и экономить невосполняемые природные ресурсы. Труды, опубликованные авторами в ходе выполнения работы, хорошо известны научной общественности, что позволяет дать высокую оценку работе, представленной на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники.
Новохатский Александр Михайлович,
д.т.н., декан факультета металлургии Донбасского государственного технического университета

Seshadri Seetharaman

The project aims at zero waste target set for the steelmaking industry through:
- the development of innovative solutions for the recovery of Cr, Cu, Fe, Ni, Sc, W, Zn values from the gas cleaning dust and sludge, galvanic sludge, coal bottom ash and other wastes;
- recycling of oiled rolling mill scale,
- production of value added construction materials from the slag wastes;
- safe utilising of hazardous wastes, containing dioxines, furanes etc;
- implementation of measures to prevent corrosion.
Developed approaches and technological solutions are proven in industry and widely implemented. Therefore the project deserves support and represents interest for the steelmaking industry worldwide.

Professor Seshadri Seetharaman
Department of Materials Science and Engineering
Royal Institute of Technology
SE-100 44 Stockholm, Sweden

Довгалюк Борис Петрович

Роботу присвячено надзвичайно актуальній для України тематиці - зменшенню щкідливого тиску на навколишнє середовище за рахунок рециклінгу промислових відходів. Авторами виконано фундаментальні та прикладні дослідження, які в комплексі вирішують найбільш актуальні проблеми щодо утилізації шламів, шлаків, прокатної окалини, травильних розчинів тощо. Розроблені технології та обладнання широко впроваджені у виробництво.
Автори роботи - добре відомі фахівці. Зміст роботи також відомий науковому загалу завдяки чисельним публікаціям - монографіям, статтям та доповідям на конференціях.
З огляду на зазначене висловлюю щиру підтримку роботи.
Довгалюк Борис Петрович
доктор технічних наук, професор Дніпродзержинського державного технічного університету