Офіційний веб сайт

Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України

р5

Представлено Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій НАН України.

АвториСкалозубов В.І., Комаров Ю.О., Білей Д.В., Ващенко В.М., Габлая Т.В., Драган Г.С., Колиханов В.М., Мазуренко А.С., Носовський А.В., Щербін В.М.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему з розробки і впровадження методів та засобів підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС. У напрямку підвищення безпеки: програма підвищення рівня безпеки і забезпечення радіаційного захисту; науково-технічні основи і методичне забезпечення щодо управління позапроектними аваріями; метод оперативної діагностики термоакустичної нестійкості у реакторних установках; методи та засоби кваліфікації теплотехнічного обладнання енергоблоків АЕС.

У напрямку підвищення ефективності виробництва:  оптимізація критичних шляхів планових ремонтів енергоблоків АЕС;  оптимізація планування технічного обслуговування та випробувань обладнання систем, важливих для безпеки; оптимізація контролю металу трубопроводів та обладнання в період ремонту;  методи реалізації концепції переходу на ремонт за технічним станом; методичні основи технічних обґрунтувань щодо продовження експлуатації обладнання та трубопроводів.

На базі результатів дослідження розроблено і впроваджено низку нормативних (Державні і галузеві нормативні документи) та експлуатаційних (стандарти підприємства, регламенти експлуатації, технічні рішення) документів.

Про світовий рівень свідчать переваги та унікальність розроблених методів оптимізації та підвищення надійності експлуатації, ремонту, контролю та випробувань у порівнянні з найкращими відомими вітчизняними та закордонними аналогами. Сумарний розрахунковий максимального очікуваний середньорічний економічний ефект складе 527 млн. грн.

Кількість  публікацій:  10 монографій,  130 статей.

 

Громадське обговорення роботи  відбулося на засіданні вченої ради Інституту технічної теплофізики НАН України 25 вересня 2014 року о 10 годині за адресою: вул.Желябова, 2а, м. Київ, 03057.   Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Олександр Іванович Бондар

ВІДГУК
На роботу «Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України», що висувається Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Основні результати роботи опубліковані в авторитетних наукових журналах та в 10-и наукових монографіях і апробовані на міжнародних та вітчизняних конференціях з підвищення безпеки та ефективності АЕС.
Колективом авторів виконано вагомий комплекс науково-дослідницьких та інженерно-фізичних робіт. При цьому у напрямку підвищення безпеки АЕС з ВВЕР зокрема розроблено методичне забезпечення з управління позапроектними аваріями яке дає можливість мінімізувати найнебезпечніші наслідки радіаційних екологічних катастроф та зменшити їх масштаби. Це один з найважливіших екологічних аспектів роботи який представляє практичний інтерес для підвищення екологічної безпеки ядерної енергетики в цілому.
Вважаю, що наукова та практична значимість роботи відповідає рівню найсучасніших світових досягнень, відповідає вимогам часу і дає можливість окреслити нові підходи щодо підвищення рівнів екологічної безпеки ядерної енергетики а колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Ректор
Державної екологічної академії
післядипломної освіти та управління,
д.б.н., професор, член-кореспондент УААН
О.І. Бондар

д.ф.-м.н., профессор член-корреспондент РАН Петров О.Ф.

Федеральное Государственной бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук
(ФГБУН ОИВТ РАН)

Отзыв на работу
«Комплекс методов и средств обеспечения безопасной эксплуатации и эффективности АЭС Украины», представленной на соискание Государственной
премии Украины 2014 года в области науки и техники

Развитие атомной энергетики связано с усовершенствованием методов и средств безопасной эксплуатации атомных энергетических установок. Примечательно, что безопасность АЭС однозначно связана с эффективностью их эксплуатации, так как это обеспечивается штатной работой оборудования. Последние катастрофы в Чернобыле и Фкукусиме обострили внимание общественности к безопасности эксплуатации АЭС и даже к использованию атомных энергетических установок в целом. Поэтому работа, посвященная созданию комплексных методов и средств безопасной и эффективной эксплуатации АЭС, является крайне актуальной и своевременной.
В рассматриваемой работе изложены результаты фундаментальных исследований физических процессов, протекающих в рабочем теле реактора, таких как термоакустическая неустойчивость теплоносителя в активной зоне реактора типа ВВЭР с научно обоснованными методами и средствами ее оперативной идентификации без использования дополнительной системы контроля и диагностики, а так же представлены уникальное методическое обеспечение по управлению запроектными авариями, уникальные расчетно – экспериментальные методы и средства обоснования работоспособности (квалификации) теплотехнического оборудования систем для безопасности АЭС с ВВЭР. Впервые разработаны научно обоснованные методы и средства оптимизации контроля испытаний, ремонтов и технического обслуживания систем, важных для безопасности АЭС.
Представленная работа решает важную государственную народно-хозяйственную задачу, о чем свидетельствует внедрение ее результатов в виде стандартов предприятия («Система технического обслуживания и ремонта атомных электростанций. Типовые сетевые графики ремонта реактора и его вспомогательного оборудования энергоблоков с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000», введены в действие распоряжением ГП НАЭК «Энергоатом» № 976-р от 29.12.2004 г. и за № 979-р от 20.12.2004 г., а так же «Система технического обслуживания и ремонта атомных электростанций. Методика обоснования сокращения испытаний на герметичность системы герметичного ограждения действующих энергоблоков с ВВЭР-1000 (В-320)», введены в действие распоряжением ГП НАЭК «Энергоатом» № 681-р от 10.08.2005 г.) и значительный экономический эффект от их внедрения.
Приятно также отметить высокий научно-технический уровень результатов работы, достоверность которых не вызывает сомнений. Авторы являются известными специалистами в области атомной энергетики.
Работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Заместитель директора ФГБУН Объединенный
институт высоких температур РАН
д.ф.-м.н., профессор
член-корреспондент РАН О.Ф. Петров

д.ф.-м.н., проф. Калінчак В.В.

Відгук на роботу
«Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України», що подана на здобуття Державної премії України 2014 року в галузі науки і техніки

Безпечність експлуатації атомних енергетичних установок являється однією з головних проблем успішного розвитку економіки ядерних держав особливо після катастроф на чорнобильській АЕС та на атомних електростанціях Фукусіма в Японії. Це викликано необхідністю перегляду підходів та загальної документації з безпеки експлуатації АЕС та окремої проблеми – підвищення їх ефективності. Таким чином, робота, яка представляється на Державну премію України в галузі науки і техніки і в якій гармонічно поєднуються результати науково-технічних розробок з питань безпечної експлуатації та ефективності АЕС України, безумовно є актуальною та затребуваною суспільством.
Головними результатами роботи на наш погляд є в тому, що їх впровадження в енергетику країни дає вагомий економічний ефект і це не дивлячись на їх наукову та практичну значимість, яка дає поштовх для розвитку галузевої науки і створення науково-технічної та нормативної бази підтримки ефективності та безпеки експлуатації АЕС. Відзначимо введення в експлуатацію стандартів підприємств «Система технического обслуживания и ремонта атомных электростанций. Типовые сетевые графики ремонта реактора и его вспомогательного оборудования энергоблоков с ВВЭР-440 та ВВЭР-1000», які введені в дію розпорядженням ДП НАЕК «Енергоатом» № 976-р від 29.12.2004 та за № 979-р від 30.12.2004), а також стандарта підприємства «Система технического обслуживания и ремонта атомных электростанций. Методика обоснования сокращения испытаний на герметичность системы герметичного ограждения действующих энергоблоков с ВВЭР-1000 (В-320)» (введений в дію розпорядженням ДП НАЕК «Енергоатом» № 681-р від 10.08.2005). Саме їх впровадження дозволило скоротити тривалість планових ремонтів енергоблоків і отримати економічний ефект, що свідчить про рішення важливої державної задачі.
У рамках науково-технічних розробок можна відзначити створення низки методів та засобів для підвищення рівня безпеки і забезпечення радіаційного захисту, для забезпечення управління позапроектними аваріями,
для оперативної діагностики термоакустичної нестійкості у реакторних установках, кваліфікації теплотехнічного обладнання, оптимізації критичних шляхів планових ремонтів енергоблоків АЕС та планування ремонтів і випробувань обладнання систем, важливих для безпеки (СВБ). Розроблені методи оптимізації контролю металу та обладнання в період ремонтних кампаній, методи реалізації концепції переходу на ремонт за технічним станом, методичні основи технічних обґрунтувань щодо продовження експлуатації обладнання та трубопроводів.
Робота виконана на високому науковому рівні, достовірність результатів підтверджується неодноразовим впровадженням в практику експлуатації АЕС України.
Зважаючи на те, що представлена робота включає вирішену задачу загальнодержавного рівня вона заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри теплофізики Одеського
національного університету імені І.І. Мечникова,
доктор фізико-математичних наук, професор
Калінчак В.В.

д.ф.-м.н., проф. Вікулін І.М.

Відгук на роботу
«Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України», що подана на здобуття Державної премії України 2014 року в галузі науки і техніки

Розвиток української атомної галузі, яка виробляє майже половину електричної енергії в країні, в період після фатально відомих аварій в Україні та Японії безпосередньо зв’язаний як з необхідністю розробки термінових заходів по суттєвому підвищенню безпеки експлуатації ядерних установок, так і створенню власної науково-технічної бази для підтримки ефективності та безпеки експлуатації АЕС на належному рівні.
Експлуатація та контроль систем АЕС потребують глибоких та усесторонніх наукових розробок як нормативної так і науково-технічної бази, тому дослідження з оцінки безпеки експлуатації реакторних установок супроводжуються великим обсягом робіт суто наукового характеру. Це значно підвищує цінність представленого проекту, в якому наукові результати підтверджені практичним застосуванням і впровадженням в практику експлуатації АЕС України. Створені у рамках науково-дослідних робіт методи та засоби є важливими та своєчасними:
- програма підвищення рівня безпеки і забезпечення радіаційного захисту;
- науково-технічні основи і методичне забезпечення щодо управління позапроектними аваріями;
- метод оперативної діагностики термоакустичної нестійкості у реакторних установках;
- методи кваліфікації теплотехнічного обладнання;
- оптимізація критичних шляхів планових ремонтів енергоблоків АЕС;
- оптимізація планування ремонтів та випробувань обладнання систем, важливих для безпеки (СВБ);
- оптимізація контролю металу та обладнання в період ремонтних кампаній;
- методи реалізації концепції переходу на ремонт за технічним станом;
- методичні основи технічних обґрунтувань щодо продовження експлуатації обладнання та трубопроводів.
Представлені в роботі методи та засоби доповнюють існуючу методологічну базу для такого роду задач таких як SAPHIRE, REVEAL, RELAР5, CONTAIN, MELCOR, тощо.
Робота не обмежена суто науковими питаннями та знайшла відбиток у серії нормативних та експлуатаційних документів, серед яких слід відзначити такі документи:
 СТП 0.05.053-2004 Стандарт предприятия. «Система технического обслуживания и ремонта атомных электростанций. Типовые сетевые графики ремонта реактора и его вспомогательного оборудования энергоблоков с ВВЭР-440 (В-213)» (введений в дію розпорядженням ДП НАЕК «Енергоатом» № 976-р від 29.12.2004);
 СТП 0.05.052-2004 Стандарт предприятия. «Система технического обслуживания и ремонта атомных электростанций. Типовые сетевые графики ремонта реактора и его вспомогательного оборудования энергоблоков с ВВЭР-1000 (В-320)» (введений в дію розпорядженням ДП НАЕК «Енергоатом» № 979-р від 30.12.2004);
 СТП 0.05.054-2005 Стандарт предприятия. «Система технического обслуживания и ремонта атомных электростанций. Методика обоснования сокращения испытаний на герметичность системы герметичного ограждения действующих энергоблоков с ВВЭР-1000 (В-320)» (введений в дію розпорядженням ДП НАЕК «Енергоатом» № 681-р від 10.08.2005).
Введення цих стандартів дозволило скоротити тривалість планових ремонтів енергоблоку та отримати, таким чином, суттєвий економічний ефект.
Враховуючи практичну цінність отриманих результатів та їх наукову значимість, а також важливість рішення науково-технічної проблеми для народного господарства України, вважаю, що робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри фізики оптичного зв’язку
Одеської національної академії зв’язку імені
А.С. Попова доктор фізико-математичних наук,
професор, лауреат Державних премій СРСР та
Державної премії України в галузі науки і техніки Вікулін І.М.

Мисак Й.С., НУ "Львівська політехніка"

ВІДГУК
на роботу «Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС»
Енергетика є ключовою галуззю економіки будь-якої країни світу. Саме вона визначає ефективність та конкурентоспроможність держави в сучасному світі, де посилюється боротьба за ресурси. Рівень життя громадян країни безпосередньо залежить від здатності держави віднайти оптимальний баланс використання різних джерел енергії з огляду на наявні економічні, геополітичні, технологічні, безпекові та екологічні фактори.
З кожним роком традиційних енергетичних джерел таких як нафта, газ та вугілля стає все менше і менше, і ціни на ці енергетичні ресурси невпинно зростають. Найбільш реальний шлях вирішення цієї проблеми – це розвивати ядерну енергетику, яка вже сьогодні має стратегічно важливе значення в Україні: АЕС виробляють приблизно 50 % електроенергії. За обсягами розвіданих покладів урану Україна посідає 6 місце у Світі, а це означає що атомні електростанції ще довго слугуватимуть основою нашої енергетичної безпеки.
Крім того, атомна енергетика є чистою енергією як в Європі, так і на всій планеті.
З ура¬хуванням всього вище вказаного, майбутнє вітчизняної енергетики слід розглядати у контексті розвитку саме атомної енергетики в світі і необхідності створення ядерних технологій ХХІ століття.
Значний вклад в розвиток атомної енергетики зробили автори роботи «Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС», які вперше розробили науково обґрунтовані методи та засоби оперативної ідентифікації термоакустичної нестійкості теплоносія в активній зоні реактору типу ВВЕР без використання додаткової системи контролю та діагностики; унікальне методичне забезпечення з управління позапроектними аваріями, яке засноване на ідентифікації груп вихідних подій, симптомів та алгоритмів управління аварійними процесами по конфігураціях критичних сис¬тем, що забезпечують виконання критичних функцій безпеки; унікальні розрахунково-експериментальні методи та засоби о᬴рунтування працездатності (кваліфікації) теплотехнічного обладнання систем при управлінні домінантними групами аварій для безпеки АЕС с ВВЕР; науково обґрунтовані методи та засоби оптимізації ко¬нтролю, випробувань, ремонтів і технічного обслуговування систем, важливих для безпеки АЕС, на основі ризик-орієнтованих підходів, а також, методи та засоби переходу на ефективну концепцію ремонту обладнання АЕС за технічним станом (надійності) на основі ризик-орієнтованих та імовірнісних підходів.
Розроблені у рамках даної роботи і впроваджені стандарти дозволить скоротити тривалість проведення середнього і капітального ремонтів на 6-20 діб (залежно від виду ремонту та типу РУ), а сумарний розрахунковий очікуваний середньорічний економічний ефект від впровадження одержаних результатів складе більш ніж 520 млн. грн.
З огляду на все вище перераховане, актуальність та високий науково-технічний рівень отриманих результатів, вважаю, що робота «Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС» та її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Заслужений діяч науки і техніки України,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Зав. кафедри «Теплотехніки і ТЕС»
Національного університету «Львівська політехніка»
докт.техн.наук, професор
Мисак Й.С.

Хамаза Александр Александрович

Программа развития энергетических мощностей Украины особое место уделяет развитию ядерной составляющей энергетики. Это связано с тем, что Украина имеет значительный опыт эксплуатации ядерных реакторов, соответствующие научные организации. За последние годы «Энергоатом» Украины достиг значительных успехов в вопросах повышения безопасности существующих энергоблоков АЭС, улучшения экономических показателей их работы. Эти успехи были достигнуты благодаря развитию в Украине системы научно-технической поддержки ядерной отрасли и широкого использования результатов научных исследований. Результаты этих исследований и разработок положены в основу комплекса работ, поданного на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники.
Работа «Комплекс методов и мероприятий обеспечения безопасной эксплуатации и эффективности АЭС Украины» авторов Билея Д.В., Носовского А.В., Скалозубова В.И. и других известных в ядерной отрасли специалистов, обобщает исследования, выполненные на протяжении последних 17 лет. Эта работа по своей актуальности, значимости полученных результатов, соответствию международной практике и практическому воплощению соответствует требованиям, предъявляемым к подобного рода работам, а авторский коллектив заслуживает присуждения Государственной премии Украины.
Директор ФГУ НТЦ ЯРБ Ростехнадзора
Хамаза А.А.

Prof. E. Uspuras, LEI

Safety and efficiency of nuclear power plants is a key issue for any country operating or planning the nuclear power plants. The work. "Methods and Measures for Ensuring Safe Operation and Efficiency of Ukrainian NPPs" presents a number of research and engineering analysis, which were developed by team of Ukrainian researchers and successfully implemented at the Ukrainian NPPs with WWER type reactors. The implemented methods and measures have increased the safety level of the Ukrainian NPPs and assured considerable economic effect. The developed methods and research results are applicable and important not only for the NPPs under operation in Ukraine, but also in other countries. The work presents R&D results in such worldwide important areas as beyond design basis accident management, diagnostics of thermoacoustic instability of the coolant in the reactor core, optimization and planning of repairs and inspections on the basis of risk-informed approaches, NPP lifetime management. The developed methodologies and research results are published in nine monographs and more than 130 articles.
In this regard, the work "Methods and Measures for Ensuring Safe Operation and Efficiency of Ukrainian NPPs submitted for the State Prize of Ukraine in Science and Technology, is of practical interest I believe that the work is relevant and important, is in line with advanced international experience, and deserves the State Prize of Ukraine.
Prof. Dr. Habil. Eugenijus Uspuras,
Director of Lithuanian Energy Institute
Full Member (Academician) of Lithuanian Academy of Science
Winner of State Prize of Lithuania in the Field Science

Неклюдов І.М. - академік НАНУ

«Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України» містить рішення прикладних задач з вдосконалення безпеки і ефективності експлуатації АЕС, які базуються на результатах наукових досліджень та впроваджені у експлуатаційну практику.
Підсумком представленого циклу наукових досліджень і науково-технічних розробок стало практичне вирішення завдань із забезпечення ядерної та радіаційної безпеки та підвищення коефіцієнту використання встановленої потужності (КВВП) на атомних електричних станціях. При цьому у напрямку підвищення безпеки було розроблено і впроваджено наступне: програма підвищення рівня безпеки і забезпечення радіаційного захисту; науково-технічні основи і методичне забезпечення щодо управління поза-проектними аваріями; метод оперативної діагностики термоакустичної нестійкості у реакторних установках; кваліфікація запорно-дросельного клапану. У напрямку підвищення ефективності виробництва: оптимізація критичних шляхів планових ремонтів енергоблоків АЕС; оптимізація планування ремонтів та випробувань обладнання СВБ; оптимізація контролю металу та обладнання в період ремонтних кампаній; методи реалізації концепції переходу на ремонт за технічним станом; методичні основи технічних обґрунтувань щодо продовження експлуатації обладнання та трубопроводів.
Завдяки впровадженню одержаних результатів сумарний економічний ефект склав більш ніж 500 млн. грн.
Враховуючи актуальність та високий науково-технічний рівень отриманих результатів, конкурентноздатність на вітчизняному й світовому ринку, значення для подальшого розвитку атомної енергетики та досягнутий економічний ефект, вважаю, що «Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Академік-секретар
Відділення ядерної фізики та енергетики
НАН України,
академік НАН України І. М. Неклюдов

Шубенко Олександр Леонідович, чл-кор. НАН України

ОТЗЫВ
на проект «Комплекс методов и мероприятий обеспечения безопасной эксплуатации и эффективности АЭС Украины»
Безопасная и высокоэкономичная эксплуатация оборудования АЭС является не столько отраслевой, сколько государственной проблемой.
Комплекс методов и мероприятий по обеспечению необходимой надежности и экономичности представляет большой научный интерес, так как включает в себя оригинальные разработки авторов проекта:
1. Оптимизация планирования испытаний, технического обслуживания и ремонта систем, важных для безопасности.
2. Методы обоснования продления сроков эксплуатации теплотехнического оборудования систем, важных для безопасности и управления старением.
3. Методику оперативной диагностики термоакустической неустойчивости ядерных реакторов.
4. Экспериментально-технические методы квалификации в условиях запроектных аварий теплотехнического оборудования АЭС.
Практическую значимость результатов проекта подтверждает многомиллионный экономический эффект.
Полностью поддерживаю представленный проект на соискание Госпремии Украины по науке и технике, а также авторов проекта, которые являются известными учеными и специалистами.
Заведующий отделом
Института проблем машиностроения
им.А.Н.Подгорного НАН Украины, г.Харьков,
член-корреспондент НАН Украины,
доктор технических наук, профессор,
лауреат государственной премии Украины
в области науки и техники

Зайцев Олег Миколайович

Відзив на роботу "Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України"
Основним сучасним напрямком розвитку енергетики е надійність роботи ії обладнання, але витрати на діагностику та підвищення ефективності систем виробництва енергії збільшуються з кожнім роком тому розроблені колективом авторів науково обґрунтовані методи та засоби оперативної ідентифікації термоакустичної нестійкості теплоносія в активній зоні реактору типу ВВЕР без використання додаткової системи контролю та діагностики, методичне забезпечення з управління позапроектними аваріями, яке засноване на ідентифікації груп вихідних подій, симптомів на алгоритмів управління аварійними процесами по конфігураціях критичних систем, що забезпечують виконання критичних функцій безпеки є рішенням першочергової проблеми енергетики. Крим того, представлені науково обґрунтовані методи та засоби переходу на ефективну концепцію ремонту обладнання АЕС за технічним станом (надійності) на основі ризик-орієнтованих та імовірнісних підходів дозволяють досягти рішення проблеми з мінімальними економічними витратами.
Тому вважаю, що робота виконана на високому науково-технічному рівні, необхідна для розвитку енергетичної системи України і вносить значний внесок у вирішення проблем екологічної безпеки АЕС, а автори заслуговують присудження Державної премії України.
Зав.кафедрою теплогазопостачання та вентиляції
Національної академії природоохороного та курортного
будівництва, д.т.н., професор Зайцев О.М.

Шевченко Валентина Владимировна

ОТЗЫВ
на проект
«Комплекс методов и мероприятий обеспечения безопасной эксплуатации и эффективности АЭС Украины» на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники
Украина принадлежит к числу государств с развитой атомной энергетикой и промышленностью. Часть электроэнергии, которая производится на АЭС, составляет более 50 % общего энергобаланса страны. Планы развития отрасли утверждены Энергетической стратегией Украины до 2030 года, что дает возможность Украине не зависеть от импорта электроэнергии уже в ближайшие десятилетия. Мощная атомная энергетика - гарант экономической независимости, а экономическая независимость - гарант успешной реализации национальных проектов, направленных на рост благосостояния страны.
Развитие атомной энергетики возможно с одновременным устранением проблем, связанных со значительным износом электрооборудования станций: в Украине уже не стоит вопрос о достаточной степени безопасности АЭС, а появился вопрос о самой технической возможности их эксплуатации. В настоящее время АЭС требуют немедленной модернизации, установленное оборудование практически отработало свой ресурс. Стратегия развития атомной энергетики Украины, России, Китая и ряда других стран в первой половине XXI века предусматривает существенный рост доли АЭС в балансе электроэнергетики страны с увеличением производства электроэнергии на них к 2020 году более чем в 2 раза.
Поэтому работа по повышению надежности работы блоков АЭС своевременна, необходима, направлена на надежное и эффективное энергообеспечение населения и промышленности с обязательным учетом требований энергосбережения, обеспечения энергетической независимости страны, экологической устойчивости и социальной стабильности.
Полностью поддерживаю представленный проект на соискание Госпремии Украины по науке и технике, а также авторов проекта, которые являются известными учеными и специалистами в области электроэнергетики страны.
Доцент кафедры «Электрические машины»
Национального технического университета «ХПИ»
к.т.н., доц., В.В. Шевченко

Андрийчук Николай Данилович

ОТЗЫВ
на проект «Комплекс методов и мероприятий обеспечения безопасной эксплуатации и эффективности АЭС Украины» на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники
Полностью поддерживаю представленный проект на соискание Государственной премии Украины по науке и технике, а также авторов проекта, которые являются известными учеными и специалистами.
Большой научный интерес представляют оригинальные разработки авторов проекта, направленные на внедрение методики оперативной диагностики термоакустической неустойчивости ядерных реакторов, обоснование продления сроков эксплуатации теплотехнического оборудования систем, важных для безопасности, и управления старением, что актуально не только для ядерной энергетики, но и для других сложных энергетических объектов, отработавших значительную часть ресурса.
Практическую значимость результатов проекта подтверждает многомиллионный экономический эффект.
Ректор ВНЗ « Луганский государственный
институт жилищно-коммунального
хозяйства и строительства,
д.т.н., профессор Андрийчук Н.Д.

Маляренко Віталій Андрійович

ВІДГУК
на роботу «Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України»
Аналіз сучасного стану світової енергетики свідчить, що основою базової енергетики XXI століття залишаються турбінні технології. Левова частка в цьому належить і буде належати на ближнє майбутнє атомній енергетиці. І це, не зважаючі на трагедію в Японії на АЕС Фокусіма, яка ще раз загострила питання майбутнього розвитку і ролі АЕС у світовій енергетиці. Тим неменш, у сценарії нових світових стратегій енергетики передбачається підвищення долі"атомної" складової більш ніж на 70%. Будівництво АЕС буде продовжуватись, але з багатократним підвищенням забезпечення безпеки та впровадженням реакторів нового покоління.На даний час, може нажаль, людство не знає кращого способу отримання енернії (у тому числі з точки зору використання первинного палива, підтримки нормального стану довкілля тощо).
Все це у повній мірі стосується атомної енергетики України, доля якої у загальному обсязі видобутку електроенергії складає майже 50%. В той же час атомні блоки АЕС України наближаються до завершення строків проектної експлуатації, які для більшості з них у найближчі 10 років необхідно продовжити до 20 років. При тому, крім підвищення економічності необхідно забезпечити безпеку і надійність, зокрема блоків 1000 МВт.
У цьому сенсі значна роль належить роботі «Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України», яка представлена Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2012.
В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему розробки і впровадження методів та засобів підвищення безпеки та ефективності АЕС. Доробок авторів добре відомий, відображено в багатьох монографіях, статтях, дозволяє одержати значний економічний ефект, а головне - забезпечити безпеку і подальший розвиток існуючого та створення нового генеруючого обладнання АЕС. Це стає можливим завдяки розроблених авторами: програми підвищення рівня безпеки і забезпечення радіаційного захисту; науково-технічних і методичних основ управління позапроектними аваріями, оперативної діагностики термо-акустичної нестійкості у реакторах тощо, а також створення та впровадження необхідного для цього нормативно-технічного забезпечення усіх рівнів.
Саме тому вважаю, що подана робота заслуговує на високу оцінку, а її автори - присудження Державної премії України в галузі науки і техніки .
Завідуючий кафедрою електропостачання міст Харьковського національного університету міського господарства імені О.Н. Бекетова, доктор технічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Маляренко В.А.

Черноусенко Ольга Юрьевна

ОТЗЫВ
на проект «Комплекс методов и мероприятий обеспечения безопасной эксплуатации
и эффективности АЭС Украины» на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники
Доля произведенной электроэнергии на ядерных электростанциях Украины соизмерима с электроэнергией тепловых электростанций и составляет 47-49% всего производства. Это обуславливает необходимость решения проблем обеспечения безопасности эксплуатации атомных электростанций и повышения их эффективности.
Проект решает актуальные задачи повышения безопасности и эффективности атомной энергетики: обеспечение и повышение безопасности АЭС, с одной стороны, и улучшение эффективности производства АЭС, с другой.
Для обеспечения безопасности интерес представляет методика оперативной диагностики термоакустической неустойчивости теплоносителя в ядерных реакторах, которая позволяет контролировать возникновение условий термоакустической неустойчивости и управлять режимами. Достоверность этой методики подтвержена экспериментальной верификацией и апробацией на тренажерах ядерных энергетических установок с ВВЭР.
Научный и практический интерес имеют методики квалификации и оптимизации контроля систем, включенных в общую систему безопасности АЭС, для которых критерием оптимизации контроля и квалификации систем есть показатели надежности и безопасности.
Практическую значимость результатов проекта подтверждает значительный экономический эффект.
Полностью поддерживаю представленный проект на соискание Госпремии Украины по науке и технике.
НТУУ КПИ,
д.т.н., проф., О.Ю. Черноусенко

Асмолов В.Г. Концерн Росэнергоатом

В Украине находятся в эксплуатации 15 ядерных энергоблоков с реакторами ВВЭР, еще три энергоблока Чернобыльской АЭС с реакторами РБМК находятся на этапе вывода из эксплуатации, имеются два исследовательских реактора в Севастополе и Киеве. Помимо ядерных установок в Украине имеется специальная структура, ориентированная на ядерную отрасль. В нее входят высококвалифицированные специалисты, работающие в областях ядерной энергии, ядерной физики и химии, материаловедения, металлурги, сварки. В системе Национальной академии наук Украины имеются научные организации, ориентированные на ядерные технологии. Ведется подготовка специалистов-ядерщиков высшими учебными заведениями в Одессе, Киеве, Севастополе и Харькове.
ОАО «Концерн Росэнергоатом» длительное время плодотворно сотрудничает с украинскими организациями. Реализуются планы строительства в Украине завода по производству ядерного топлива по технологии российской Корпорации ТВЭЛ. Ожидается, что со временем завод будет обеспечивать все потребности АЭС Украины в ядерном топливе.
Залогом дальнейшего существования и развития атомной энергетической отрасли Украины является развитие научной базы, на основании которой постоянно осуществляется поиск путей повышения безопасности и экономичности эксплуатации АЭС. Многолетняя работа таких научных организаций как Институт проблем безопасности АЭС Национальной академии наук Украины, Научно-технический центра по ядерной и радиационной безопасности, Одесский политехнический университет с активным участием оператора АЭС Украины – Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» – позволила сделать серьезный вклад в повышение безопасности и экономичности эксплуатации АЭС.
Цикл научно-исследовательских и технологических работ в области повышения безопасной эксплуатации и эффективности АЭС, выполненный авторским коллективом украинских ученых и специалистов, на протяжении семнадцати лет и внедренный в эксплуатационную практику АЭС, способствует развитию ядерной энергетики не только в Украине, но и в других странах, развивающих ядерные технологии.
Научные результаты деятельности авторского коллектива, полученные в рамках научного сотрудничества с научно-исследовательскими организациями Украины и других стран, публикуются в специализированных профессиональных изданиях, книгах, учебных пособиях и монографиях, и широко известны специалистам России.
Учитывая вышеизложенное, специалисты федерального Государственного концерна «Росэнергоатом» поддерживают работу «Комплекс методов и мероприятий обеспечения безопасной эксплуатации и эффективности АЭС Украины» и считают, что авторский коллектив ученых и специалистов достоин присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
И.о. Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
д.т.н., проф.
Владимир Асмолов

Dr. Peter Kohut, BNL VS

The work "Methods and Measures for Ensuring Safe Operation and Effectiveness of Ukrainian NPPs" submitted by a group of Ukrainian scientists and experts is an important contribution to solving scientific and technological problems facing the Ukrainian nuclear energy. The results of the work, as submitted for the State Prize of Ukraine, contain critical and important practical scientific and economic solutions to increase the safety of Ukrainian nuclear power plants and further develop nuclear energy in Ukraine. This work further enhances and clearly establishes the importance of Ukrainian contribution to the field of nuclear science and technology that may also be implemented in other countries having nuclear industries.
Dr. Peter Kohut
International Projects Manager
Reactor Analysis Group
Nuclear Science and Technology Department
Brookhaven National Laboratory

Власенко Н.И. ОП НТЦ ГП НАЭК "Энергоатом"

Производство электрической и тепловой энергии на атомных станциях является высокотехнологичным и при этом потенциально небезопасным процессом. Важным элементом обеспечения безопасности АЭС является проведение научных исследований и инженерных разработок, направленных на совершенствование проектов энергоблоков, повышение надежности систем и элементов, решение проблем, возникающих при эксплуатации. Технические и организационные решения, которые принимаются для обеспечения безопасности АЭС, должны учитывать достигнутый уровень науки и техники. Своевременность, адекватность и качество выполнения тех или иных мероприятий по совершенствованию ядерных технологий во многом зависят ОТ глубины научно-технических разработок и обоснований. Более того, от этого зависит развитие ядерной энергетики, ее безопасность и конкурентоспособность на рынке энергетики.
ГП НАЭК «Энергоатом» большое внимание уделяет созданию комплексной, эффективной системы научно-технической поддержки атомной энергетики, обеспечивающей оптимальное использование интеллектуального и технического потенциала научных н инжиниринговых организаций, предоставляющих услуги в области использования ядерной энергии и радиационной безопасности. Одним из результатов совместной научно¬-технической деятельности ГП НАЭК «Энергоатом» с такими организациями как Институт проблем безопасности АЭС Национальной академии наук Украины, Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности, Одесский политехнический университет, стала работа: «Комплекс методов и мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации и эффективности АЭС Украины».
Работа выполнялась в период с 1993 по 2010 г.г. большим авторским коллективом, при этом основной вклад был внесен такими известными специалистами в атомной энергетике, как: Скалозубов В.И., Билей Д.В., Носовский А.В., Мазуренко А.С., Комаров Ю.А., Колыханов В.Н., Щербин В.Н.
Работа, выполненная авторским коллективом, представляет значительный вклад в решение проблем безопасной эксплуатации атомных электрических станций, охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и повышение эффективности использования ядерного топлива.
Директор ОП «Научно-технический центр» ГП НАЭК «Энергоатом»
Власенко Н.И.

Курчатовский институт, Россия

В настоящее время в Украине помимо эксплуатации действующих АЭС, ведутся работы по модернизации имеющихся и созданию новых энергетических мощностей. На площадке Чернобыльской АЭС проводятся работы по разработке и внедрению технологий снятия с эксплуатации ядерных энергетических установок, в том числе по преобразованию объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему.
Исходя из существующего научно-технического потенциала страны, Украина, по всей видимости, будет и в дальнейшем ориентироваться на развитие ядерной энергетики. При этом должно отдаваться предпочтение реакторам с высоким уровнем безопасности, а также повышение эффективности использования производственных мощностей и технологических процессов, которые имеются в Украине.
Особая роль в развитии ядерной энергетики отводится вопросам обеспечения безопасности. Научные работы, направленные на разработку и обоснование критериев и принципов безопасности, являются наиболее ответственными в проблеме, как обеспечения, так и регулирования безопасности.
Все эти вышеизложенные постулаты имеют место в рецензируемой работе, выполненной коллективом авторов, хорошо известных специалистам Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Результатом стало не только развитие нормативной базы в области ядерной и радиационной безопасности, но и повышение эффективности эксплуатации энергоблоков АЭС, что в свою очередь дает возможность и в дальнейшем развивать ядерную энергетику Украины. Научные сотрудники Института проблем безопасности АЭС Национальной академии наук Украины совместно с рядом других научных коллективов Украины осуществляют научные исследования, направленные на развитие ядерных технологий. Рецензируемая работа базируется на международных правилах и рекомендациях, которые обобщают наработанный ранее опыт, здравый смысл, умения и знания большого количества специалистов в данной области знаний.
Научная общественность и специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» считают, что результаты работы «Комплекс методов и мероприятий обеспечения безопасной эксплуатации и эффективности АЭС Украины» являются актуальными для ядерной энергетики. Работа по своей актуальности, научно-практической значимости полученных результатов, соответствию международной практике и практическому воплощению достойна присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Первый заместитель директора Курчатовского центра ядерных технологий,
Ю. М. Семченков

Герлига Владимир Антонович

О представлении основных положений
и результатов работы
Основные положения и полученные результаты работы «Комплекс методов и средств обеспечения безопасной эксплуатации и эффективности АЭС Украины», были представлены на проходящей с 2 по 7 октября 2012 года Международной научно-практической конференции по атомной энергетике «Безопасность, эффективность, ресурс ЯЭУ» (г. Севастополь).
Доклад был представлен к.т.н. Комаровым Ю.А., где в частности, было кратко изложена общая проблематика работы и различные аспекты (задачи) работы, такие как программа повышения уровня радиационной безопасности и методическое обеспечение управления запроектными авариями на АЭС с ВВЭР, вопросы оптимизация плановых ремонтов энергоблоков, методика оптимизации плановых испытаний оборудования и систем, важных для безопасности АЭС, методы реализации концепции перехода на ремонт по техническому состоянию. На вопросы участников и гостей конференции докладчиком были даны исчерпывающие ответы.
В целом работа получила одобрение, была отмечена актуальность и ее высокий научно-технический уровень.
Председатель оргкомитета
Международной научно-практической конференции
по атомной энергетике
«Безопасность, эффективность, ресурс ЯЭУ» 2012 г.,
Руководитель севастопольского отделения
научно-технического центра НАЭК «Энергоатом»,
профессор, доктор технических наук
Герлига Владимир Антонович

Jack Ramsey, NRC US

Ukraine has made, and continues to make, significant advances in addressing important issues for nuclear power plants such as safety improvement, long-term operation based on safety reviews, identification of residual lifetime, and ageing management of systems and equipment important to safety. The resolution of these highly complex technical issues involves scientific and technical tasks that require joint efforts of the operating organizations, regulatory bodies, and scientific establishments. The paper "Methods and Measures for Ensuring Safe Operation and Effectiveness of Ukrainian NPPs" submitted for the State Prize of Ukraine in Science and Technology is an outstanding and thorough compilation of the results of these activities.
Consistent with this, the paper "Methods and Measures for Ensuring Safe Operation and Effectiveness of Ukrainian NPPs" documents work that has been, and still is, truly relevant and significant. It provides an important scientific and economic contribution to the high level of safety at Ukrainian nuclear power plants. It also documents the significant level of nuclear safety-related technical expertise that has been developed within Ukraine (expertise that can now be shared with countries now considering nuclear energy).
Jack Ramsey
Senior Nuclear Engineer Office of International Programs
United States Nuclear Regulatory Commission
Washington, D.C

Морозюк Татьяна Владиленовна

Отзыв на проект «Комплекс методов и мероприятий обеспечения безопасной эксплуатации и эффективности АЭС Украины», поданный на соискание Государственной премии в области науки и техники
Проект, представленный на рассмотрение, является обобщающим отчетом многолетней (около 20 лет) и плодотворной работы большого авторского коллектива, известного своими теоретическими и практическими разработками в области безопасной и эффективной работы атомных электростанций. Украина занимает восьмое место в мире по установленной мощности ядерных электростанций и второе место в мире по доле произведенного в стране электричества, используя ядерную энергетику (48%). Такие статистически данные обязывают страну и специалистов по ядерной энергетике работать в направлении обеспечения безопасности эксплуатации атомных электростанций и повышения их эффективности. Хочу отметить, что повышение эффективности на доли процентов в совокупности с огромными производительностями дадут возможность производить дополнительно миллионы кВтч, используя существующие установленные мощности. Авторы нетрадиционными методами решили вопросы повышения эффективности, а именно, путем интенсификацию и сокращения плановых и аварийных ремонтных кампаний и соотвествующих испытаний оборудования. С моей точки зрения, особого внимания заслуживают разработанные методы по повышению эффективности: (а) реализация концепции перехода на ремонт в зависимости от состояния оборудования (а не рекомендованных временных интервалов) и (б) продолжение надежной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, включая трубопроводы. В результате практического применения методов, разработанных авторами проекта, оборудование работает в режимах, близких к проектным, не только на начальных стадиях эксплуатации. Всецело поддерживаю проект «Комплекс методов и мероприятий обеспечения безопасной эксплуатации и эффективности АЭС Украины», поданный на соискание Государственной премии в области науки и техники.
Подчеркну еще одну особенность проекта – широкое использование авторских разработок в учебно-педагогической и научно-исследовательской деятельности при подготовке специалистов по атомной энергетике.
Т.В.Морозюк, д.т.н., професор, кафедра «Энергетической техники и охраны окружающей среды», Берлинский технический университет, Германия

Лумир Якубичек

Central Europe Engineering & Investment (Slovakia)
ОТЗЫВ
на проект
«Комплекс методов и подходов обеспечения безопасной эксплуатации и эффективности АЭС Украины»
(научный руководитель проекта – В.И.Скалозубов)
Уважаемые коллеги!
Наша компания CEEI на протяжении многих лет успешно работает в области европейской атомной энергетики по разработке, производству и эксплуатации объектов с ядерным топливом и радиоактивных отходов. В планах нашей компании находятся также реализация совместных проектов по строительству Центральных хранилищ отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), а также объектов по утилизации и хранению радиоактивных отходов (РАО) в Чернобыльской зоне отчуждения.
Поэтому мы с большим интересом ознакомились с проектом «Комплекс методов и подходов обеспечения безопасной эксплуатации и эффективности АЭС Украины», представленному на соискание Государственной премии Украины по науке и технике. Проект посвящен актуальным вопросам атомной энергетики по повышению безопасности и эффективности производства АЭС. Несмотря на то, что основные положения и разработки проекта были известны уже много лет назад, научные и практические результаты проекта остаются актуальными и в наше время. Достаточно сказать, что одна из самых последних тяжелых аварий на АЭС Fukushima-Daiichi в 2011 году была связана с приреакторным бассейном выдержки отработанного ядерного топлива на 4-м энергоблоке.
Особый интерес для нашей компании, специализирующейся на создании и эксплуатации объектов с ОЯТ и РАО, представляют разработанные в проекте Программа повышения радиационной безопасности атомной энергетики Украины и методическое обеспечение оптимизации испытаний защитных барьеров и систем безопасности.
Программа повышения радиационной безопасности АЭС основана на глубоком и всестороннем опыте эксплуатации объектов с источниками ионизирующих излучений (в т.ч. и европейский опыт), а также соответствует рекомендациям МАГАТЭ. Необходимо отметить, что эта программа согласована с Государственным органом регулирования ядерной и радиационной безопасности и внедрена в эксплуатацию.
Решение вопросов оптимизации испытаний защитных барьеров и систем безопасности основаны на оригинальных методиках авторов проекта. Полученные результаты представляют также несомненный практический интерес и для объектов с ОЯТ и РАО.
Научный руководитель проекта Владимир Скалозубов является хорошо известным и уважаемым ученым в области безопасности объектов атомной энергетики и оказывает также консультативную помощь нашей компании по строительству ЦХОЯТ и объектов с РАО в Чернобыльской зоне отчуждения.
Компания CEEI (Чехия/Германия) просит Вас поддержать проект авторов для присуждения Государственной премии Украины по науке и технике.
С уважением,
Лумир Якубичек
Директор по торговле, член правления

Рыдлевский Л.С., Республика Беларусь

Республика Беларусь активно развивает ядерно-энергетические программы, в частности, завершается подготовительный этап строительства АЭС в Островце и началось непосредственное сооружение станции.
В рамках развития национальной ядерно-энергетической программы осуществляется тесное сотрудничество с МАГАТЭ и странами, обладающими развитой ядерно-энергетической отраслью.
Работа наших украинских коллег «Комплекс методов и мероприятий обеспечения безопасной эксплуатации и эффективности АЭС Украины», представленная на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники, обобщает результаты многолетних исследований проблем безопасной эксплуатации энергоблоков атомных станций, опыт их внедрения в практическую деятельность и вызывает серьезный интерес для развития ядерно-энергетической программы Республики Беларусь.
Считаю, что эта комплексная работа по своей актуальности и значимости полученных результатов в полной мере соответствует международной практике и требованиям, предъявляемым к подобным работам.
Первый заместитель начальника Госатомнадзора

Академік В. Г. Бар’яхтар

Ядерна енергетика посідає одне з перших місць в економіці України. Подальший розвиток ядерної енергетики пов’язаний з пошуком шляхів підвищення ефективності використання ядерно-енергетичних потужностей при умові забезпечення та вдосконалення рівня безпеки.
Результати роботи «Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України» саме забезпечили наукове підґрунтя та вирішили ряд актуальних питань ядерної енергетики України щодо підвищення безпеки і ефективності експлуатації АЕС, таких як: науково-технічні основи та методичне забезпечення зменшенням наслідків позапроектних аварій на АЕС з водо-водяними енергетичними реакторами (ВВЕР); оптимізація планування ремонтів та іспитів систем, важливих для безпеки АЕС з ВВЕР; методи реалізації концепції переходу на ремонт за технічним станом; тощо. Саме тому подана робота заслуговує на високу оцінку.
Вважаю, що робота сприяє розвитку вітчизняної науки та техніки, виконанню стратегічної програми розвитку ядерної галузі України, вирішує актуальні проблеми безпеки та підвищенню ефективності атомних електричних станцій та заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.
Директор Інституту магнетизму
НАН України,
академік НАН України
В. Г. Бар’яхтар

проф. Казачков И.В.

ОТЗЫВ
на проект
«Комплекс методов и мероприятий обеспечения безопасной эксплуатации
и эффективности АЭС Украины»
(на соискание Государственной премии Украины по науке и технике)
Проект посвящен актуальным вопросам повышения безопасности и эффективности атомной энергетики.
Условно проект можно разбить на два направления:
- обеспечение и повышение безопасности АЭС;
- повышение эффективности производства АЭС.
В рамках первого направления особый научный интерес представляет не имеющая мировых аналогов методика оперативной диагностики термоакустической неустойчивости теплоносителя в ядерных реакторах. Разработанная методика позволяет операторам без привлечения дополнительных технических средств измерения и реакторной диагностики как контролировать возникновение условий термоакустической неустойчивости, так и управлять устранением опасных для надежности и безопасности режимов. Отсутствие необходимости привлечения дополнительных технических средств реакторного контроля является, на наш взгляд, очень важным достоинством уникальной методики, так как возможность установки дополнительных средств контроля и диагностики в ядерных реакторах представляет известные трудности и ограничения.
Следует также отметить, что представленная в проекте методика оценки условий возникновения термоакустической неустойчивости прошла необходимую экспериментальную верификацию и апробацию на тренажерах ядерных энергетических установок с ВВЭР.
Разработанная методика оперативной диагностики термоакустической неустойчивости представляет научный и практический интерес не только для атомной энергетики Украины, но и для других ядерных держав, эксплуатирующих корпусные реакторы под давлением (например, реакторы типа PWR). Поэтому, представляется целесообразным дальнейшее развитие этой уникальной методики и для других типов реакторных установок.
Несомненный научный и практический интерес представляют также оригинальные методики квалификации и оптимизации контроля систем, важных для безопасности. Важным принципом этих методов является тот факт, что критерием оптимизации контроля и квалификации систем являются показатели надежности и безопасности.
Фактически все разработки предложенного проекта имеют определенное состояние по внедрению в эксплуатацию АЭС.
Научный руководитель проекта – доктор технических наук, профессор Скалозубов Владимир Иванович является известным и авторитетным специалистом в области надежности и безопасности атомной энергетики как в Украине, так и в других странах. В частности, большой интерес представляют последние (не вошедшие в проект) разработки его коллектива в области анализа тяжелых аварий с недопустимым повреждением ядерного топлива (в том числе и недавних событий на АЭС Fukushima-Daiichi).
Полагаю, что представленный проект имеет важное научное и практическое значение для дальнейшего повышения безопасности и эффективности атомной энергетики и заслуживает присвоения наград и премий.
Профессор
Королевского технологического
института (Швеция) ___________ И.В.Казачков

Кравченко Владимир Петрович

Представленная на соискание Госпремии работа вносит существенный вклад в повышение эффективности АЭС Украины, сочетает глубокий теоретический анализ эксплуатации АЭС и важные практические рекомендации.
Одним из основных показателей эффективности работы электростанций является коэффициент использования установленной мощности (КИУМ), который для отечественных АЭС имеет проектное значение 75 % и в последнее время был повышен до 78 %. Однако КИУМ ведущих АЭС мира превышает 90 %. В их число входят и АЭС с реакторами ВВЭР-440 производства бывшего СССР («Ловииза» Финляндия и «Пакш» Венгрия). Такой результат достигнут благодаря переходу от ремонтов «по периодичности» к ремонту «по состоянию». Именно этому вопросу и уделяется основное внимание в рассматриваемой работе: оптимизации ремонтов и технического обслуживания теплотехнического оборудования АЭС. Благодаря нескольким монографиям, статьям и защищенной диссертации, опубликованным по этой тематике, я имел возможность подробно ознакомиться с полученными результатами. Могу заключить, что авторами был использован большой объем эксплуатационных данных со станций Украины и использованы самые передовые подходы для решения такого рода задач, включая зарубежные разработки, например, риск-ориентированный подход. И самое важное, что все научные исследования доведены до практического результата в виде нормативных документов, инструкций, либо технических рекомендаций.
Считаю, что работа заслуживает самой высокой оценки и всесторонней поддержки ввиду ее значимости для атомной энергетики и экономики всей страны.
Кравченко Владимир Петрович, д.т.н., проф. кафедры прикладной экологии и гидрогазодинамики Одесского национального политехнического университета

Дорошенко Александр Викторович

Представленная авторами работа впечатляет обстоятельным подходом к решению актуальных проблем атомной энергетики Украины. В ней проанализирован широкий круг вопросов, касающихся как надежной надежной нормальной эксплуатации, так и задач управления в аварийных ситуациях.
Однако, на мой взгляд, весьма актуальным и важным является рассмотрение явления терм-акустической неустойчивости применительно к ядерным реакторам. Авторы работы по моей просьбе предоставили расширенную информацию по разработкам в этом направлении в виде монографий и статей. Исследование этого явления проведено с привлечением большого количества экспериментальных и практических данных, а также с детальным учетом специфики эксплуатации реакторной установки. Авторами разработана уникальная методика оценки возможности возникновения терм-акустических колебаний в активной зоне реактора, которая применима в различных режимах работы блока. Безусловно этот инструмент необходимо использовать при анализе надежности энергоблоков.
Представленная работа имеет существенное научное значение и значительный практический результат для безопасности атомной энергетики.
Дорошенко Александр Викторович, д.т.н., проф., Одесская национальная академия пищевых технологий

Зеленцова Тетяна Миколаївна

ВІДГУК
На роботу Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України «Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України», що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Основні результати роботи опубліковані у понад 130 авторитетних наукових журналах, у 10 наукових монографіях і були представлені і апробовані на міжнародних міжгалузевих науково-практичних конференціях з підвищення безпеки та ефективності АЕС в м. Одесі у 2008 та 2010р.р., В яких брали участь вчені і фахівці Одеського Національного політехнічного університету.
Робота присвячена актуальним питанням рішення важливої народногосподарської проблеми: підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС України шляхом розробки і впровадження комплексу методів і засобів розвитку та оптимізації контролю, випробувань, планування ремонту і технічного обслуговування (напрямок підвищення ефективності експлуатації), а також вдосконалення систем контролю та управління аваріями на енергоблоках АЕС з ВВЕР (напрямок підвищення безпеки).
Наукову новизну представляють розроблені унікальні методи та засоби визначення кордонів термоакустичної нестійкості теплоносія в активній зоні реактора; ідентифікації узагальнених симптомів і алгоритмів керування запроектними аваріями по критичних конфігурацій систем безпеки; а також оптимізації контролю, випробувань техобслуговування і ремонту систем, важливих для безпеки АЕС.
Практичний інтерес для підвищення безпеки та ефективності АЕС України розроблені та впроваджені:
- програма розвитку радіаційної безпеки та захисту;
- система оперативного контролю термоакустичної нестійкості реактора;
- симптомно-орієнтовані аварійні інструкції;
- галузеві стандарти за нормами тривалості ремонту енергоблоків АЕС;
- технічні рішення по оптимізації контролю, випробувань і продовженню термінів експлуатації теплотехнічного обладнання систем важливих для безпеки АЕС.
Вважаю, що з наукової та практичної значимості робота відповідає рівню найновіших світових досягнень, а автори заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Професор кафедри Теоретичної та
експериментальної ядерної фізики
Одеського національного політехнічного університету,
д-р техн. наук, проф. Т.М. Зеленцова

Денисова Алла Евсеївна

Відгук на роботу
Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України,
Відповідно до «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» планується збереження частки виробництва електроенергії АЕС на рівні, досягнутому у 2005 році (тобто, близько половини від сумарного річного виробництва електроенергії в Україні). До кінця 2016 року планується ввести в експлуатацію нові енергоблоки АЕС. При цьому у документі підкреслюється необхідність підвищити ефективність використання ядерного палива, скоротити тривалість планово-попереджувальних ремонтів шляхом оптимізації періодичності їх проведення та підвищення якості робіт. Також в документі вказується, що досягнутий на АЕС України рівень безпеки відповідає рівню безпеки АЕС того ж покоління в інших країнах. Проте, потенційну можливість підвищення рівня безпеки вітчизняних АЕС не вичерпано. Першочергові завдання щодо підвищення ядерної і радіаційної безпеки на найближчі роки мають бути спрямовані на забезпечення гарантованого виконання основних функцій безпеки.
Теми досліджень, викладених у роботі «Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України», тісно пов’язані з вказаними вище стратегічними завданнями розвитку енергетичної системі України.
Наведені дослідження є науково обґрунтованими, містять наукову новизну та впроваджені у експлуатаційну діяльність українських АЕС.
Таким чином вважаю, що робота виконана на високому науково-технічному рівні, відповідає потребам розвитку енергетичної системи України і вносить значний внесок у вирішення проблем екологічної безпеки АЕС, а автори заслуговують на присудження Державної премії України.
Одеський національний
політехнічний університет,
доктор технічних наук, професор, А.Е. Денисова

Погосов Олексій Юрієвич

Відзив
на роботу «Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України»
Робота присвячена актуальним проблемам підвищення безпеки АЕС та підвищення економічності виробітку електроенергії. Комплексне вирішення цих проблем пов’язано з цілою низкою окремих підзадач (робіт), при цьому для робіт, які умовно виділені, як такі, що впливають на ефективність виробітку електроенергії, характерно урахування впливу на безпеку. Тобто ефективність експлуатації вдосконалюється при умові не зниження поточного рівня безпеки. В якості таких підзадач слід відзначити розроблені методи реалізації концепції переходу на ремонт за технічним станом. Для підзадач, пов’язаних з підвищенням безпеки слід відзначити розробку метода діагностики термоакустичної нестійкості теплоносія в реакторній установці АЕС з ВВЕР.
Також слід відзначити високий науковий рівень роботи. На етапі рішення конкретних прикладних задач було вирішено ряд наукових задач, що складають наукову новизну, наприклад:
- вперше розроблені науково обґрунтовані методи та засоби оперативної ідентифікації термоакустичної нестійкості теплоносія а активній зоні реактору типу ВВЕР без використання додаткової системи контролю та діагностики;
- розроблено унікальне методичне забезпечення з управління позапроектними аваріями, яке засноване на ідентифікації груп вихідних подій, симптомів на алгоритмів управління аварійними процесами по конфігураціях критичних систем, що забезпечують виконання критичних функцій безпеки.
Розробки, викладені у роботі впроваджено у процес експлуатації АЕС України, що дало суттєвий економічний ефект.
Вважаю, що робота «Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України» містить наукові дослідження, які сприяють подальшому розвитку ядерно-енергетичної області науки, позитивно впливають на суспільний прогрес і сприяють високому авторитету вітчизняної науки у світі; при цьому робота містить розробку та впровадження технологій, які позитивно вливають на вирішення проблем забезпечення екологічної безпеки.
Одеський національний
політехнічний університет,
д.т.н., проф., О.Ю. Погосов

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.