Офіційний веб сайт

Комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" у 7 книгах

п1

 

Автори:

Маляренко В.А., Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Кривцова В.І., Олєйніков О.М., Яковлєв О.І., Каніло П.М., Ровенський О.І.

 

1. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. - К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2003.– 232 с.,

2. Невичерпна енергія:  Кн. 1. Вітроелектрогенератори. -Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2003. – 400 с.,   

3. Невичерпна енергія: Кн. 2. Вітроенергетика -Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2004. - 519 с.,

4. Невичерпна енергія: Кн. 3. Альтернативна енергетика -Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2006. – 643 с.,

5. Невичерпна енергія: Кн. 4. Вітроводнева енергетика. -Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ,–2007. – 606 с.; 

6. Енергія. Екологія. Майбутнє. – Х.: Прапор, 2003. - 464с.; 

7. Основи теплофізики будівель та енергозбереження. –Х.: "Видавництво САГА", 2006. – 484 с. 

 

Представлений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 

Загальний тираж підручників складає 11 000 примірників.

 

У комплексі підручників відображено стан і головні напрямки розвитку енергетики на сучасному етапі. За єдиною структурно–логічною схемою підготовки фахівців здійснено систематизацію загальних знань  про теоретичні основи, складові частини, технологічні та екологічні аспекти роботи об’єктів базової - традиційної, альтернативної – поновлювальної та малої – децентралізованої енергетики.

Розглянуто взаємозв’язок енерготехнологій, енерговиробництва та енергопостачання з фундаментальними проблемами механіки рідини і газу, технічної теплофізики, загальними питаннями екології та енергозбереження. Комплексність розгляду головних базових  положень дозволяє з єдиних  методичних позицій послідовно і максимально доступно викласти складні науково-технічні питання функціонування та розвитку сучасної енергетики, забезпечення енергонезалежності і енергобезпеки держави.

Методична досконалість комплексу підручників забезпечується широтою висвітлення змісту, встановленням логічних  зв’язків у межах усіх томів, варіюванням змістом вибіркової частини за рахунок достатніх обсягів самостійної роботи, що створює відповідну базу для забезпечення стійких глибоких знань у студентів.

Видано електронні версії підручників.

 

Громадське обговорення комплексу підручників відбулося  в Харкіському національному технічному університеті "ХПІ" 02 вересня 2011 року. 

Надіслати коментар

Коментарі

Муха Н.И.

Целиком согласен с высокой оценкой многолетнего труда авторов комплекса учебников"Енергетика. Довкілля. Енергозбереження",затрагивающих важнейшие аспекты развития альтернативных источников энергии и предоставляющих пути решения топливо-энергетических и экологических проблем нашего государства. Безусловно обсуждаемый комплекс учебников будет способствовать повышению качества подготовки специалистов в вузах Украины.Поддерживаю мнение всех кто считает, что представленные учебники и их авторы достойны присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
К.т.н., доцент Одесской национальной морской академии Муха Н.И.

Михаил Коцур

Серия из семи учебников «Енергетика. Довкілля. Енергозбереження», представляет собой многолетний труд авторов – ведущих ученых в области энергетики и транспорта. Учебники содержат современные аспекты развития альтернативной энергетики, предоставляют пути решения топливно-энергетических и экологических проблем, как в Украине, так и за рубежом. Способствуют повышению качества подготовки специалистов в высших учебных заведениях Украины. Считаю, что представленная серия учебников и их авторский коллектив достойны присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.
Аспирант кафедры "Электроснабжение промышленных предприятий", "ЗНТУ", Коцур Михаил Игоревич

Гість Василий Владимирович

1. Один из предыдущих гостей -Жуковский Т.Ф. не зам. директора по НИР, а рядовой зав. лабораторией УкрНИИЭП.
2.Считаю, что авторы, представленной серии учебников, достойны присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.

Голік Ю.С.

Комплекс підручників «Енергетика. Довкілля.Енергозбереження.» в 7 книгах заслуговує особої поваги, оскільки враховує багатофункціональність взаємозв’язків усіх об’єктів сучасної енергетики (базової стаціонарної, нетра-диційної поновлювальної, малої і комунальної) з проблемами енергозбере-ження, енергетичної незалежності і енергобезпеки країни, взаємодії з навколишнім середовищем. Вона розкриває сучасні науково обґрунтовані способи зменшення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у процесах енерговиробництва, негативного впливу енергетики на довкілля, а також важливість переходу на поновлювальні джерела енергії
Як визначено в рефераті роботи, застосуванням даної серії підручників створюється необхідна навчальна база для підготовки енергетиків нової формації, обов’язковою умовою якої є комплексний розгляд означених вище питань.
Підручники даної серії, за своїм змістом та викладеним матеріалом, є новими, не мають аналогів в Україні та СНД, охоплюють широке коло базових та спеціальних дисциплін таких напрямів як 0708 „Екологія”, 0902 „Інженерна механіка”, 0905 „Енергетика”, 0906 „Електротехніка”, 0921 „Будівництво”. Широке коло розглянутих питань і високий рівень їх викладу дозволяють використовувати дані підручники при підготовці студентів, магістрів і аспірантів в галузі енергетики, електротехніки з врахуванням вимог енергопостачання і енергозбереження.
На протязі останніх п’яти років мені доводилося особисто працювати з деякими членами авторського колективу. Це дійсні професіонали своєї справи, освіти, великі викладачі, шановні колеги, наукова еліта енергозбе-рігаючої та екологічної галузей України.
Безумовно, поданий комплекс підручників та його автори заслуговують на присудження Державної премії України в номінації «Підручники».
к.т.н., доцент Полтавського НТУ, Голова екологічної ради Полтавщини, голова екологічної комісії громадської ради при Полтавській ОДА

Проф. д.т.н. Живица В.И., аспирант Вайнфельд Э.Й. (ОНМА)

Безусловно, авторы проделали колоссальную работу. Часть материалов нам помогла при подготовке кандидатской диссертации. Комплекс заслуживает самой высокой оценки.

Шинкаренко В.Ф.

Висунутий на здобуття Державної премії України комплекс підручників «Енергетика. Довкілля. Енергозбереження» охоплює широке коло актуальних проблем енергетики, альтернативних джерел енергії, екології та енергозбереження, що є основоположними для сучасної технічної освіти. Особливого значення проблема підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі альтернативних і нетрадиційних джерел енергії, набуває для України.
Підручники мають вагоме міждисциплінарне значення як за масштабністю взаємопов’язаних навчальних дисциплін так і за енциклопедичністю подання навчального матеріалу.
Системотвірним ядром комплексу підручників є унікальне видання з 4-х підручників, об’єднаних спільною назвою „Невичерпна енергія» (автори В.С. Кривцов, О.М. Олейніков, О.І. Яковлєв), який користується великою популярністю серед викладачів і студентів енергетичних, електромеханічних і електротехнічних спеціальностей. Методологічна цілісність, системність подання теоретичного матеріалу, наявність прикладів розв’язання широкого кола практичних задач з електромеханіки, аеродинаміки, гідравліки, механіки, теплотехніки, робить цикл даних підручником настільною книгою не тільки для студентів та викладачів спеціальності «Нетрадиційні джерела енергії», але й для інженерно-технічних працівників, науковців і менеджерів інших споріднених спеціальностей.
Авторський колектив – яскраве міжвузівське представництво видатних вчених, відомих своїми вагомими здобутками в науці, вищій освіті і в техніці. Навчальне видання репрезентовано на високому науково-методичному рівні, узагальнює світові тенденції і наукові досягнення, відповідає сучасним вимогам до навчальних видань і безумовно заслуговує найвищої оцінки в рейтингу на присудження державної премії.

Завідувач кафедри електромеханіки НТУУ «КПІ», д.т.н., професор В.Ф. Шинкаренко

Гість

Проф. Акімов Л.В.

Енергозбереження, точніше раціоналізація виробництва, розподілу й використання всіх видів енергії, стало в останні 15-20 років поряд з інформатизацією й комп'ютеризацією одним з основних напрямків технічної політики у всіх розвинених країнах миру.
Істотної складовою цієї проблеми стало енергозбереження в сферах, що обслуговуються електричною енергією, оскільки ця енергія універсальна й повсюдно застосовувана. Енергозбереження зводиться до зниження марних втрат енергії. Аналіз структури втрат у сфері виробництва, розподілу й споживання електроенергії показує, що визначальна частка втрат - до 90 % - доводиться на сферу енергоспоживання, тоді як втрати при передачі електроенергії становлять лише 9-10%. Очевидно, що основні зусилля по енергозбереженню повинні бути сконцентровані саме в сфері споживання електроенергії.
У житлово-комунальному господарстві міст, де особливо великий потенціал енергозбереження, значна частка витрат покривається з бюджету міста, тому фактична економія ресурсів приводить до зниження дотацій, не стимулюючи реальних засобів економії експлуатаційними службами району. Відсутність економічної зацікавленості як у постачальників, так і споживачів енергоресурсів - причина повільного впровадження енергозберігаючих технології.
Низька ефективність використання енергоносіїв багато в чому залежить від знань про енергозбереження, й найбільшою проблемою в наш час є не дефіцит енергоносіїв, а дефіцит знань.
Тому дуже важливою і своєчасною є поява цього комплексу підручників, який на основі системного підходу, об'єднує результати досліджень у багатьох досить різних галузях знань по енергозбереженню, що дуже важливо для організації гармонічного і кваліфікованого процесу навчання студентів у вищих навчальних закладах.
Вважаю, що колектив авторів вказаної серії підручників заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Професор кафедри “Автоматизованi електромеханiчнi системи” НТУ "ХПІ", доктор технічних наук Акімов Л.В.

Лисиченко М.Л., д.т.н., професор

В комплексі підручників «Енергетика. Довкілля. Енергозбереження»
(7 книг) розглядаються актуальні питання сьогодення – напрямки пошуку та основні напрямки і теоретичні положення альтернативних джерел енергії.
Особливо вважаю, те що матеріал наведений в підручниках в повній мірі відповідає сучасному рівню постановки задачі і методам їх вирішення. Охоплює практично всі відомі альтернативні способи отримання енергії і в більшості наведена інформація, щодо їх технічної реалізації.
Вважаю, що аналогів по об’єму, деталізації, зібраним технічним рішенням в даних підручниках по вказаній проблемі в Україні немає.
При підготовці фахівців в напрямку «Енергетика сільськогосподарсь-кого виробництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на кафедрі автоматизованих електромеханічних систем ХНТУСГ ім. П.Василенка дані матеріали активно використовуються в процесі підготовки випускних робіт.
Таким чином, наукова і практична цінність підручників заслуговує високої оцінки, а колектив авторів – присудження державної премії за 2011 рік.

Онищенко О.А., д.т.н., проф.

Очень хороший комплекс книг, активно использую в своей профессиональной деятельности.

Катерина Приймак

На сьогоднішній день зменшення паливно-енергетичних ресурсів є однієї з найбільших проблем людства. До того ж, вартість традиційних паливно-енергетичних ресурсів постійно зростає. А екологічні проблеми, які виникли в усьому світ , не обійшли і Україну. У зв'язку з цим, актуальним питанням сьогодні є економія енергії.
Даний комплекс підручників охоплює широкий спектр основних питань і проблем в області енергетики та екології.
Такі підручники допоможуть не тільки при виконанні курсових і магістерських робіт, дисертацій , але і будуть потрібні при розробці нових систем і модернізації застарілих проектів по енергозбереженню та екології.
Особливо актуальною і корисною дана серія підручників стане серед студентів вищих навчальних закладів, школярів старших класів , фахівців в енергетичній галузі, для курсів підвищення кваліфікації і серед інженерів як в Україні так і за рубежем.
Багаторічний досвід авторів підтверджує високий рівень підручників.
Вважаю, що вищезгадана серія підручників " Енергетика. Довкілля. Енергозбереження " заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки по розділу "За підручники .
Аспірант кафедри теоретичної і промислової теплотехніки Київського Національного технічного університету «КПІ» Приймак Катерина Олександрівна.

Иванов В.П.

XX век стал для человечества веком гигантского скачка в области науки и техники. Наряду со множеством научно-технических достижений , в течение XX века людьми были разведаны, освоены , а в настоящее время в ряде мест почти полностью использованы такие природные энергоносители, как уголь, нефть и газ . Хотя природа их возникновения не изучена до конца, - по одной теории они возникли из останков флоры и фауны предыдущих времен , а по некоторым последним исследованиям в области естествознания, они являются результатом глубинных процессов в недрах земли, общее мнение ученых таково, что они конечны.
По этой причине нетрадиционная энергетика, вопросы энергосбережения , проблемы окружающей среды являются для нас более чем злободневными и, особенно, на этапах подготовки молодого поколения инженеров.
Серия учебников под общим названием «Енергетика. Довкілля. Енергозбереження », подготовленная коллективом авторов , как никогда своевременна. В учебниках изложены теоретические исследования авторов и некоторые практические решения.
Считаю , что эта работа и коллектив авторов , безусловно , заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.
Заместитель директора ПИКТИ ЗАО «Севастопольский стройпроект » Иванов В.П.

Коваленко Григорий Дмитриевич

Сегодня проблема энергосбережения в Украине переросла в проблему национальной безопасности. От ее решения непосредственно зависит возможность окончательного преодоления внешних и внутренних кризисных процессов в экономике. В серии учебников, выдвинутых на соискание государственной премии, рассмотрены соотношения энерготехнологий и фундаментальных проблем теплофизики, общих вопросов экологии и энергосбережения, что выгодно отличает их от аналогичных изданий. Авторам удалось обобщить отечественный и мировой опыт, а также использовать собственные научные исследования для разработки рекомендаций по улучшению энерго-экологической эффективности производства тепловой и электрической энергии.
Все книги написаны на высоком научном и методическом уровне и вносят существенный вклад в повышение уровня подготовки студентов. Авторы серии учебников – известные ученые в области экологии , энергетики и ряда смежных дисциплин.
Считаю , что коллектив авторов серии учебников «Енергетика. Довкілля. Енергозбереження »в семи книгах , безусловно заслуживает присуждения государственной премии в области науки и техники за 2011 г. по разделу "За учебники .
Доктор физ. -мат. наук, профессор Коваленко Г.Д.

Говоров Ф.П.

Выдвижение на Государственную премию серии учебников «Енергетика. Довкілля. Енергозбереження»– не только оценка достижений ученых, это и показатель, насколько серьезно отношение со стороны нашего государства к актуальности проблем, над которыми они работают, а в данном случае – к основным вызовам, которые наступившее столетие бросает человеческой цивилизации. Среди главных вопросов, от успешного решения которых зависит будущее планеты и человеческой цивилизации, первые места занимают стабильное развитие энергетики, а также поддержка экологически благоприятного стояния окружающей среды. Т.е. те самые проблемы, решением которых заняты авторы учебников.
Вышеназванные проблемы актуальны для современной Украины, их острота усугубляется ограниченностью запасов и возрастание стоимости основных топливно-энергетических ресурсов– нефти и газа.
Авторы серии учебников предлагают новую парадигму подготовки высококвалифицированных специалистов-энергетиков и новую комплексную методологию этой подготовки, чтобы будущие выпускники украинских вузов оказались готовы к решению актуальных научных и практических задач в сфере энергетики, энергосбережения и экологии.
Учебники серии не имеют аналогов и Украине и СНГ. Они прошли апробацию в вузах Украины и получили многочисленные позитивные отклики как преподавателей и студентов, так и специалистов-практиков. Учебники переведены на русский, а некоторые и на английский язык.
Авторы серии учебников «Енергетика. Довкілля. Енергозбереження» заслуживают присуждения им высокой награды Государственной премии Украины, которая бы стала достойной оценкой их труда.

Вице-президент Академии наук высшего образования Украины, Академик-секретарь отделения «Энергетика и ресурсосбережение» АН ВШУ, д.т.н., проф. Говоров Ф.П.

А.В. Конев

В серии учебников "Энергетика. Окружающая среда. Энергосбережение» приведены сведения о традиционных и нетрадиционных источниках энергии. Предоставлен систематизированный материал о технологических особенностях производства тепловой и электрической энергии с использованием нетрадиционных источников энергии.
Надлежащим образом рассмотрены комплексные методы и перспективные направления повышение энергоэкологической эффективности и безопасности теплоэнергетических установок и производств, а также проанализирована неразрывная связь теплоэнергетических объектов с окружающей естественной средой.
Материал изложен на высоком профессиональном и научном уровне, заслуживает высокую оценку при рассмотрении на присуждение Государственной премии.

ІФНТУНГ

В Україні, як і за кордоном , у ряді технічних ВНЗ викладаються дисципліни, пов'язані з енергетикою, енергопостачанням , енергозбереженням і їх впливом на довкілля.
Видання кожного тому спрямовано саме на досягнення забезпечення належної якості вищої технічної освіти шляхом подолання інформаційного бар'єру як протиріччя між наявної науково -технічною інформацією та новою, своєчасне надання її студентам.
У даних підручниках відображено головні напрямки розвитку енергетики, здійснена систематизація знань про теоретичні основи , складові частини, технологічні та екологічні аспекти традиційної, альтернативної і малої енергетики. Серія підручників є результатом інтеграції освіти і науки, поєднує усі її головні напрямки .
Проректор з НР проф. Карпаш О.М.
Зав.кафедрою ЕПіЕО ПП проф.Костишин В.С.

Щокін А.Р.

Враховуючи кризові явища в державі і значний дефіцит технічної літератури в сфері альтернативної , в тому числі відновлювальної енергетики, необхідно висловити подяку відомим вченим України , оскільки вони, незважаючи на всі наші життєві негаразди та труднощі , змогли підготувати дуже важливу для вищої школи серію підручників із грифом МОН України під загальною назвою "Енергетика. Довкілля . Енергозбереження .
Матеріали підручників мають велике наукове і практичне значення як для студентів вищих навчальних закладів, так і наукових співробітників , конструкторів , проектантів, у тому числі спеціалізованих проектних і конструкторських бюро, дослідних та академічних інститутів.
Той, хто сам , чи в складі співавторів написав хоча б одну книгу, зрозуміє, яка це важлива і кропітка праця.
Вважаю , що колектив авторів даної серії підручників безумовно заслуговує присудження їм Державної премії України в області науки і техніки за 2011 рік.
Керівник редакції журналу " Відновлювальна енергетика "
Інституту відновлюваної енергетики НАН України.
Щокін А.Р.

Миронов Владимир Сергеевич

Актуальность альтернативных источников электроэнергии возрастает с каждым годом. Во всём мире проводятся исследования, выделяются огромные денежные средства на развитие этой отрасли. Приятно, что и в нашей стране эта работа проходит на должном высоком уровне. Это становится понятно при знакомстве с учебником Неисчерпаемая энергия (Неисчерпаемая энергия: / Кривцов В.С., Кривцова В.И., Олейников А.М, Яковлев А.И. в 4-х томах: Кн.1. Ветроэлектрогенераторы, 2003 400с., Кн.2. Ветроэнергетика. 2004 .-519с., Кн.3. Альтернативная энергетика. 2006. 643с., Кн.4. Ветроводородная энергетика. 2007. 680с. Харьков: Национальный космический университет "ХАИ", Севастополь: Севастопольский национальный технический университет). Материал изложен на высоком и в то же время доступном уровне. Все вопросы подробно освещены. С выходом на свет учебника можно смело говорить о новой ступени развития этой отрасли в Украине!

Александр Алпатов, Кривой Рог

Тема возобновляемых источников энергии актуальна сегодня как никогда. В ракурсе последних изменений цен на газ и нефть для Украины любые исследования на эти темы становятся тем шажком, который помогает нам как уяснить неизбежность применения таких источников, так и принять уже конкретные меры.
Уверен, представленные работы имеют привлекательный вид как для начинающих электриков и энергетиков, так и могут быть полезны опытным инженерам.
Хочу выразить признательность авторам за проделанный труд, ждем новых работ.

академик Счастливый Г.Г.

Відгук на цикл підручників загального напряму "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження"
1. Энергия. Экология. Будущее/Семиноженко В.П., Канило П.М, Остапчук В.М., Ровенский А.И.: /Под общей редакцией проф. Канило П.М. — Х.: Прапор, 2003. — 464 с;
2. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії/Варламов Г.Б, Любчик Г.М, Маляренко В.А. — К.: "Політехніка", 2003. — 232 с;
3. Основи теплофізики будівель та енергозбереження/Маляренко В.А: Харків: — САГА, 2006. — 484 с;
4. Неисчерпаемая энергия/Кривцов В.С., Кривцова В.И., Олейников А.М, Яковлев А.И. в 4-х томах: Кн. 1. Ветроэлектрогенераторы. 2003 — 400 с.; Кн. 2. Ветроэнергетика. 2004. — 519 с.; Кн. 3. Альтернативная энергетика. 2006. — 643 с.; Кн. 4. Ветроводородная энергетика. 2007. — 606 с. Харьков: Национальный аэрокосмический университет "ХАИ", Севастополь: Севастопольский национальный технический университет, які висунені на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року по розділу "За підручники".
Сучасна енергетика — вагомий фактор розвитку і надійності функціонування практично усіх галузей народного господарства, тому участь енерговиробництва і енергетичних установок в використанні паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереженні, а також забрудненні довкілля вельми та вельми висока.
Для вирішення цієї проблеми необхідно володіти знаннями фізичних основ процесів виробництва і використання енергії, а також конструктивних та експлуатаційних особливостей сучасних енергетичних установок, щоб виявити головні напрямки енергозбереження та зменшення негативного впливу на екологію. Це потребує нових підходів до підготовки висококваліфікованих інженерів та технічних працівників в галузі енергетики, заснованих на відповідних навчальних підручниках і посібниках. У той же час Україні поки ще бракує необхідної науково-технічної і навчальної літератури в даному напрямку.
Підручник [1] охоплює всі найбільш важливі розділи сучасної екології як науки, головна увага приділяється розширенню та поглибленню наукових знань в галузі глобальної та прикладної екології, екології безпеки, закономірностям використання енергії та енергозбереження.
В підручнику [2] надано систематизований матеріал про технологічні особливості виробництва теплової та електричної енергії з використанням органічного палива, комплексні методи і перспективні напрямки підвищення енерго-екологічної ефективності і безпеки теплоенергетичних установок і виробництв, проаналізовано нерозривний зв'язок теплоенергетичних об'єктів з навколишнім природним середовищем.
В підручнику [3] наведені реальні термодинамічні процеси у різноманітних технологіях промислових виробництв. Висвітлено основи технічної термодинаміки, цикли теплового, холодильного та утилізаційного обладнання, розглянуто питання енергозабезпечення, енергозбереження та раціонального природокористування, а також широке коло питань, пов'язаних з енергопостачанням будинків і споруд, що необхідно як для створення комфортних умов проживання і праці, так і зниження енерговитрат у сфері енергетики.
Питання теорії та практики перетворення і використання поновлювальної енергії, сонячної та її похідних — вітрової, приливної, теплової енергії надр планети, біо- та гідроресурсів, а також усі основні аспекти водневої енергетики детально розглянуто в підручниках [4]. В даній групі видань велика увага приділяється також організаційно-технічним заходам підвищення ефективності виробництва і споживання енергії, використанню альтернативних та нетрадиційних екологічно чистих джерел енергії.
Ці роботи пройшли достатню апробацію, широко використовуються в навчальних процесах багатьох закладів вищої освіти України та за її межами і знайшли високу оцінку фахівців. Вони написані згідно навчальних планів і програм технічних спеціальностей вищих закладів освіти за напрямами "Енергетика", "Електротехніка", "Будівництво". Широке коло розглянутих питань і високий рівень їх викладу дозволяють використовувати дані підручники при підготовці студентів, магістрів і аспірантів в галузі енергетики, електротехніки та, в цілому, енергопостачання і енергозбереження.
Підручники, за своїм змістом та викладеним матеріалом є новими, не мають аналогів в Україні та СНД, охоплюють широке коло базових та спеціальних дисциплін енергоекологічних спеціальностей. Тим самим забезпечується вирішення питань не тільки навчання студентів, а також фундаментальної підготовки і перепідготовки фахівців з вищою освітою.
Таким чином, е усі підстави для присудження авторам даного ціклу підручників Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року по розділу "За підручники".
Академік НАН України, проф., докт. техн. наук Счастлівий Г. Г.

Академік Академії інженерних наук України Смердов А. А.

ПРО ПІДТРИМКУ ПІДРУЧНИКІВ СЕРІЇ
"ЕНЕРГЕТИКА. ДОВКІЛЛЯ. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ",
ВИСУНЕНИХ НА ЗДОБУТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ
УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

В Україні проводяться роботи, пов'язані з енергозбереженням, екологією, розробкою, модернізацією та експлуатацією вітроелектрогенераторів, вітроводневих, електрохімічних та біо-, енергоустановок і теплових насосів. Це обумовлено тим, що ці джерела енергії є практично безальтернативними
енергоустановками поновлюваної енергетики і за оцінкою фахівців можуть
виробляти 80 – 90 % механічної, теплової та електричної енергії, що використовується людством. Світовий розвиток методів поновлюваної енергетики характеризується вагомо прискореними темпами розвитку. Треба підкреслити, що стратегія розвитку світової енергетики на найближчі 50 років прогнозує, що вже у 2020 р. 20 % електроенергії буде вироблятись з ПДЕ, у 2040 р. – 50 %, а наприкінці XXI століття частка ПДЕ може становити 85 %.
Основні проблеми розвитку поновлюваних джерел розглядаються у поданих на здобуття Державної премії України підручниках, направлених на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах, а саме:
1. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енер-гії / Варламов Г. Б., Любчик Г. М., Маляренко В. А. – К.: "Політехніка", 2003. –
232 с.
2. Неисчерпаемая энергия: / Кривцов В. С,. Кривцова В. П., Олейников
A. M., Яковлев А. И. в 4-х томах: Кн. 1. Ветроэлектрогенераторы, 2003 – 460 с., Кн. 2. Ветроэнергетика. 2004. – 519 с., Кн. 3. Альтернативная энергетика. 2004. – 463 с., Кн. 4. Ветроводородная энергетика. 2007. – 606 с. Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского "ХАИ", Севастополь: Севастопольский национальный технический университет.
3. Энергия. Экология. Будущее / Семиноженко В. П., Канило П. М., Остапчук В. М, Ровенский А. И. / Под общей редакцией проф. Канило П. М. – X.: Прапор, 2003 – 464 с.
4. Основи теплофізики будівель та енергозбереження / Маляренко В. А.: Харків:  САГА, 2006. – 484 с.
Це світові експертні оцінки, але для України, яка закуповує за кордоном понад 50 % енергоносіїв (природний газ та нафта), розвиток відновлюваної енергетики є одним із першочергових завдань для підвищення енергетичної і екологічної безпеки держави. При цьому рівень технічно-досяжного річного сумарного енергетичного потенціалу основних видів відновлюваних джерел енергії в Україні в перерахунку на умовне паливо складає 80 млн т у. п., що становить близько 40 % річних енергетичних потреб України і дозволяє замінити близько 70 млрд м3 природного газу. Тому Верховна Рада та уряд України за останні роки прийняли 11 законів, які регулюють розвиток відновлюваної енергетики. Головними напрямами є використання енергії вітру, Сонця, гідроенергії малих річок, біо- та геотермальної енергії, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазу та вторинних енергетичних ресурсів, до яких відноситься доменний, коксовий та шахтний гази.
Серія цих підручників спрямована саме на досягнення поставленої мети і розглядає взаємозв'язок енерготехнологій, енерговиробництва та енергопостачання з фундаментальними проблемами механіки рідини і газу, технічної теплофізики, загальними питаннями енергозбереження. Враховуються докорінні зміни останнього часу в енергетиці та паливно-енергетичному комплексі України, підвищена важливість викладання енергетичних і екологічних дисциплін визнання Україною Болонського процесу.
Найважливішими питаннями досліджень, описаними підручниках, є робота електрохімічних генераторів (ЕХГ), порівняння енергетичних характеристик паливних елементів з лужними, фосфорнокислими, твердополімерними і твердоксидними електролітами для виробництва електричної і теплової енергії та акумулювання водню. Розроблені методи безплатинових технологій електродів що базуються на твердоксидних кераміках для електролітів ЕХГ, математичні моделі характеристик і процесів, що проходять у ВЕУ, ПЕ, електролізерах, електрохімічних генераторах, структури і методи сумісного використання і керування ЕХГ, ВЕУ, ПЕ і електролізерів. Реалізація проекту дозволить створити систему електроживлення на основі поновлюваних джерел енергії зі зниженими на 60 % шкідливими викидами парникових газів в атмосферу. Матеріал багатьох досліджень використано авторами у поданих на Державну премію підруч-никах.
Полтавська державна аграрна академія використовує у своїй діяльності вказані підручники.
Автори підручників є відомими діячами науки і техніки, провідними ви-кладачами вузів України:
Маляренко Віталій Андрійович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, науковий керівник Центру енергозберігаючих технологій, професор кафедри електропостачання міст ХНАМГ;
Варламов Геннадій Борисович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, проректор НТУУ "КШ";
Любчик Геннадій Миколайович, відмінник освіти України, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теплоенергетичних установок, теплових та атомних електростанцій НТУУ "КШ".
Кривцова Валентина Іванівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізико-математичних дисциплін УЦЗУ МНС;
Олєйніков Олександр Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою суднових і промислових автоматизованих систем СНТУ;
Яковлев Олександр Іванович, заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор, професор кафедри енергоустановок і двигунів летальних апаратів НАУ "ХАІ" їм. М.Є. Жуковського;
Каніло Павло Макарович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри екології ХНАДУ;
Ровенський Олександр Іванович, кандидат технічних наук, завідувач відділом регіональної екології Північно-Східного наукового центру Національної академії наук та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
На нашу думку, всі вище названі автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за серію підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження".

Лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки,
академік Академії інженерних наук України,
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри фізики, автоматизації
та механізації виробничих процесів
Полтавської державної аграрної академії Смердов А. А.

Адреса: 36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА

Проф.Рогачёв

Экономический потенциал Украины во многом определяется эффективностью работы двух энергоёмких отраслей промышленности- металлургической и химической. К сожалению, затраты электроэнергии на единицу продукции в этих отраслях в нашей стране в 2-4 раза выше, чем в ведущих западных странах. Недостаток собственных основных природных ископаемых -нефти и газа- приводит к ещё большему повышению себестоимости выпускаемой продукции, что делает её неконкурентноспособной на мировых рынках. Украине срочно необходимо разрабатывать энергосберегающие технологии, развивать альтернативные источники энергии, для чего необходимо готовить специалистов в этих направлениях и обучать уже работающих. Представленный на соискание Государственной премии Украины комплект учебников из семи томов под общим заголовком "Энергетика. Окружающая среда. Энергосбережение" позволяет помогать готовить соответствующих специалистов и даёт основные направления развития указанных отраслей и всей промышленности в целом, и его авторы заслуживают присуждения им Государственной премии Украины.
Профессор кафедры автоматики и управления в технических системах НТУ ХПИ", доктор технических наук Рогачёв А.И.

Гість Рогачёв А.И.

Экономический потенциал Украины во многом определяется эффективностью работы двух энергоёмких отраслей промышленности - металлургической и химической. К сожалению затраты электроэнергии на единицу выпускаемой продукции в этих отраслях нашей страны в 2-4 раза выше, чем в ведущих западных странах. Кроме того, ограниченность собственных ресурсов в виде газа и нефти ещё более повышает себестоимость конечной продукции этих отраслей . Поэтому представленный комплект 7-ми учебников под общим названием "Энергетика. Окружающая среда. Энергосбережение", подготовленный коллективом ведущих учёных Украины, даёт возможность готовить молодых специалистов в области энергетики, способных решать указанные проблемы в этих отраслях, а также в области развития альтернативных источников энергии. Всё выше указанное позволяет с полным основанием считать, что представленный комплект учебников заслуживает присуждения его авторам Государственной премии Украины.
Профессор кафедры автоматики и управления в технических системах НТУ "ХПИ", доктор технических наук Рогачёв А.И.

Тихонов Г.А. Доцент

Выдвигаемая на Государственную премию Украины серия учебников общего направления "Енергетика. Довкилля.Енергозбереження" представляет собой многолетний труд известных на Украине и за рубежом ученых, педагогов и инженеров-конструкторов, научный авторитет которых подкреплен не только высокими степенями и званиями, но в первую очередь результатами глубоких научных исследований в области электоэнергетики и внедрения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.Все авторы высокой научной квалификации, с большим опытом научной, педагогической и научно-исследовательской деятельности в электроэнергетике и экологии.
Актуальность выбранного ими направления в научной работе вряд ли вызывает сомнение, поскольку ряд техногенных катастроф, имевших место на Украине/ взрыв на Чернобыльской АЭС/и в других странах/ взрыв АЭС в Японии, несанкционированные отключения энергорайонов в Москве /, острейший дефицит энергоресурсов практически во всех странах Европы, кровопролитные войны в странах Ближнего Востока за нефтяные источники, и ,наконец,непомерно возросшие цены на все энергоносители поставили перед учеными всего мира конкретные задачи по поиску новых нетрадиционных источников энергии, разработке преобразовательных и энергосберегающих технологий, обеспечивающих высокую надежность и эффектиность.Ознакомление с содержанием вышеназванных учебников дало основание сделать
вполне обоснованный вывод, что авторы достойны высокого звания лауреатов Госпремии.
Прежде всего потому, что в названных работах решается задача общегосударственного значения-политической и экономической независимости.Для всех семи работ характерным
отличием является широта анализа и глубина научной и конструктивной проработки, воплощение идеи в конкретное техническое устройство. Все учебники написаны простым и
доступным языком не только для понимания специалистами энергетиками, но и инженерами,
желающими расширить свой научно-технический кругозор. Уже сейчас эти учебники пользуются широкой популярностью, оказывая существенную помощь профессорско-преподавательскому составу и студентам высших учебных заведений, ориентированных на
квалификационо-профессионалные программы по нетрадиционым источникам энергии и основам экологии.Роль и значение этих учебников велики.

Тихонов Г.А. Доцент

Выдвигаемая на Государственную премию Украины серия учебников общего направления "Енергетика,Довкiлля,Енергозбереження" представляет собой многолетний труд известных на Украине и за рубежом ученых,педагогов и инженеров конструкторов, научный авторитет которых подкреплен не только высокими степенями и званиями.но и, это в первую очередь, результатами глубоких научных исследований в области электроэнергетики и внедрением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.Все авторы высокой научной квалификации, с большим опытом научной, педагогической и научно-исследовательской деятельности в электроэнергетике и экологии. Актуальность выбранного ими направления в
научной работе вряд ли вызывает сомнение, поскольку ряд техногенных катастроф, имевших
место в Украине /Чернобыльская АЭС/ и в других странах/взрыв атомной станции в Японии,
несанкционированные отключения энергорегионов в Москве/, острейший дефицит энергоресурсов практически во всех странах Европы, кровопролитные войны в странах Ближнего Востока за нефтяные источники и, наконец,непомерно возросшие цены на, буквально, все энергоносители поставили перед учеными конкретные задачи по поиску принципиально новых нетрадиционныхисточников энергии, разработке преобразовательных и энергосберекающих технологий,обеспечивающих высокую надежность и эффективность.
Ознакомление с содержанием вышеназванных учебников дало основание сделать вполне
обоснованный вывод, что авторы достойны присвоения высокого звания лауреатов Госпремии.
Прежде всего потому, что в названных работах решается целевая задача государственной энергонезависимости. Для работ всех авторов характерна широта анализа и глубина научной и конструктивной проработки.воплощение идеи в конкретную конструкцию.
Отличительной особенностью названных работ как учебников является то, что все они написаны простым и доступным языком не только для понимания специалистам энергетикам, но и инженерам, пожелавщим расширить свой научно-технический кругозор.Уже сейчас эти
учебники оказывают существенную помощь профессорско-преподавательскому составу и студенческой среде, ориентированным на квалификационно-професиональные программы по
нетрадиционным источникам энергии и основам экологии.Наконец,все учебники отличает
практическая направленность иэложения, лаконичность в описании работы отдельных устройств и блоков, приводится множество справочной информации.
В целом это существенный вклад в развитие народного хозяйства страны и образование

Олиневич Ирина

С каждым днем во всем мире возникает острая потребность и необходимость повышения экологической безопасности энергопроизводства не говоря о остром дефиците топливных ресурсов . На протяжении многих последних лет в Украине много говорят о необходимости энергосбережения , повышения экологической безопасности , но не нужно забывать , что не последнее место в этих программах имеет место подготовка специалистов соответствующего профиля. К сожалению острая нехватка украинских учебников и подготовительной литературы в этой области всем известна , не раз приходится черпать информацию с зарубежных источников . Серия учебников "Енергетика. Довкілля . Енергозбереження . содержит в себе безграничное пространство высококвалифицированной информации , решений и мирового опыта во многих областях науки, как и энергетики так и экологии , экономики . Эта серия книг без сомнения очень важна для повышения научного потенциала и развития в области энергетики , а также может составить серьезную конкуренцию зарубежным изданиям.
Olinevych Iryna Doctorate
Universidade do Algarve
Portugal

Радченко Г.А.

Спасибо , авторам учебных пособий по альтернативным источниками получения энергии . Наконец- то и в нашей стране ученые предлагают выходы из дорогостоящего получения и использования топливных природных ресурсов . Но вот вопрос , когда это будет внедрено в жизнь ? Нашему правительству необходимо взять эту инициативу на вооружение и в ближайшее время разработать план по введению в эксплуатацию таких экономичных способов добывания энергии . Кроме того , такое разумное использование солнечной энергии и энергии ветра благоприятно для экологической ситуации в Украине и здорового образа жизни человека. Человечество стоит на грани выживания : земные недра истощаются , имеющиеся находятся в труднодоступных местах , их добыча является дорогостоящей . Пришло время конструктивно менять подходы по разработке новых энергетических источников - от глобальных станций до самых простых и легко эксплуатируемых установок.
Спасибо.

Шведчикова И.А.

Вызывает огромное уважение колоссальный труд авторского коллектива , подготовившего серию учебников «Енергетика. Довкілля. Енергозбереження » . Учебники посвящены рассмотрению проблем энергосбережения и экологической безопасности - актуальнейших проблем современности , от решения которых во многом зависит выживаемость человечества .
В учебниках серии, пожалуй, впервые в учебное технической литературе , информация о различных аспектах традиционной и альтернативной энергетики представлена в таком доступном и систематизированном виде . По этой причине учебники нашли применение в учебном процессе нашего факультета при подготовке и модернизации курсов лекций по таким дисциплинам , как « Нетрадиционный источники энергии »,« Электрические системы и сети »,« Экологические приборы и системы », а также при подготовке студентами старших курсов выпускных работ .
Безусловно , комплекс учебников «Енергетика. Довкілля. Енергозбереження » представляет собой работу , достойную присуждения государственное Премии Украины в области науки и техники за 2011 год.
Шведчикова И.А., к.т.н., доцент факультета электротехнических систем ВНУ им. В. Даля

Орлик В.

Видання комплексу підручників " Енергетика. Довкілля . Енергозбереження" є і своєчасним і корисним.
Сучасна оцінка традиційних енергетичних установок з пропозиціями їх модернізації з метою підвищення к.к.д. і поліпшення екологічних характеристик важлива не тільки для широкого впровадження сучасних технологічних рішень, а також для ефективної підготовки молодих фахівців, кваліфікація яких , в значній мірі , визначатиме в найближчому майбутньому рівень енергозабезпечення та стан довкілля.
Важко переоцінити своєчасність формулювання головних напрямків впровадження в енергообиг нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії.
Високої оцінки заслуговує видання комплексу підручників в електронному виді, що значно розширює аудиторію користувачів.
провідний наук. співробітник ІГ НАН України, к.т.н.

Метельский В.П.

Прошу поддержать данный комплекс учебников на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники 2011 года, в связи с тем , что они активно используются в учебном процессе Запорожского национального технического университета.
Метельский Владимир Петрович, профессор , декан электротехнического факультета ЗНТУ

Р.Ц. Оганесян

Отзыв на цикл учебных пособий в рамках общего направления «Энергетика . Природа . Энергосбережение »:
1. Энергия . Экология . Будущее / Семиноженко В.П., Канило п.м , Остапчук В.М., Ровенский А.И. : / Под общей редакцией проф. Канило П.Н. - Х.: Флаг, 2003. - 464 с;
2. Теплоенергетичні установки и екологічні аспекти виробництва енергії / Варламов Г.Б , Любчик Г.М , Маляренко В.А. - К.: " Політехника ", 2003. - 232 с;
3. Основы теплофізики будівель та енергозбереження / Маляренко В.А : Харків: - САГА , 2006. - 484 с;
4. Неисчерпаемая энергия / Кривцов В.С., Кривцова В.И., Олейников А.М , Яковлев А.И. в 4-х томах: Кн. 1. Ветроэлектрогенераторы . 2003 - 400 с. . Кн. 2. Ветроэнергетика . 2004. - 519 с. . Кн. 3. Альтернативная энергетика . 2006. - 643 с. . Кн. 4. Ветроводородная энергетика . 2007. - 606 с. Харьков: Национальный Аэрокосмический университет " ХАИ ", Севастополь: Севастопольский национальный технический университет , которые выдвинуты на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники 2011 года по разделу "За учебники .
В данном цикле учебников необходимо особо выделить актуальность комплексного подхода к рассмотрению проблем развития мировой и украинской энергетики с учетом влияния на природную среду обитания человека. Современный инженер- энергетик должен не только и не столько знать и уметь эффективно сжигать органическое топливо , или безопасно " сжигать " ядерное , а обеспечить энергетические запросы общества на далекую перспективу без уничтожение природных основ его жизнедеятельности . С этой точки зрения данный цикл учебников просто необходим для воспитания нового поколения энергетиков 21- го века , которым предстоит создать и внедрить новые энергосберегающие технологии и технологии возобновляемых природных источников энергии . Данные учебные пособия прекрасно послужат этой благородной цели , по своей сути они не имеют аналогов в мире , отличаются современной доступной формой изложение , содержащие достаточное количество иллюстраций и без всякого сомнения имеют все возможности стать настольнымы книгами студентов энергетических специальностей и инженеров .
Оганесян Р.Ц. , к.т.н. , Гл. инженер АСУ ТП секции Эл. Станций , Деп -нт Энергетики , Графство Лос Анжелес.