Офіційний веб сайт

Комплекс підручників з маркетингу у 7 книгах

п5

 

Автори:

Павленко А.Ф., Войчак А.В., Кардаш В.Я., Балабанова Л.В.,Старостіна А.О., Скибінський С.В

 

1.  Маркетинговий менеджмент. — К.: КНЕУ, 1998. —268 с

2. Маркетинг. — Львів: Місіонер, 2000. — 640 с.

3. Маркетинг. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. — 645 с.

4. Маркетингова товарна політика. — К. -КНЕУ, 2001.— 240с.

5.Товарна іннова­ційна політика. — К.: КНЕУ, 2002. — 266 с.

6. Маркетинг. — К.: КНЕУ, 2003. —246 с.

7. Промисловий маркетинг. Теорія, світовий досвід і українська практика. — К.: Знання, 2005. —764 с.

 

Представлений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Загальний тираж підручників складає 19 500 примірників.

 

Представлений комплекс підручників є ефективною відповіддю на потребу створення в Україні власної системи навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з маркетингу за єдиними методологічними принципами.

 В підручниках розкривається сутність і парадигма маркетингу як філософії підприємницької діяльності, описуються і пояснюються маркетингові підходи, методи, інструменти, методики, алгоритми та можливості, що використовуються підприємствами. Сформульовані авторами універсальні висновки, оцінки і рекомендації розвинуто в підручниках комплексу, в яких розкриваються основи промислового маркетингу, суть і специфіка сучасного маркетингового менеджменту, системно розглядаються теоретичні і прикладні питання товарної політики підприємств маркетингової орієнтації, зміст та особливості економічного обґрунтування напрямів, методів і засобів розвитку сучасних продуктово-технологічних інновацій з метою посилення їх комерційних перспектив, впливу маркетингових технологій на розроблення і реалізацію ефективних стратегій функціонування промислових підприємств за умов невизначеності та турбулентності ринкового середовища.

Якість підручників комплексу і досвід їх запровадження в освітню практику засвідчили створення в вітчизняної школи сучасного маркетингу. Її напрацюваннями сформовано надійний навчально-методичний інструментарій підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів з економіки та підприємництва.

Громадське обговорення комплексу підручників  відбулося  в Київському національному торговельно-економічному університеті  на засіданні Вченої ради 07 вересня 2011 року об 11 годині (зал засідань).

Надіслати коментар

Коментарі

Элина

Данный комплекс учебников является одним из самых востребованных при изучении Маркетинга, так как в нем изложены все необходимые материалы, исследования, данные, которые нам необходимы.
С этим комплексом учебников можно писать курсовые работы, статьи и другое. С ним очень легко и просто работать.
Спасибо большое всем, кто проделал немалую работу для его создания. Это того стоило!

Жпегус О.В.

На сьогоднішній день даний комплекс підручників є одним з найкращих в Україні. У ньому вітчизняна наукова еліта представила свої розробки та здобутки в області маркетингу,він містить цінні матеріали досвіду використання та розвитку маркетингу в Україні. Комплекс підручниківі з маркетингу у 7 книгах, авторів Павленко А.Ф., Войчака А.В., Кардаш В.Я., Балабанової Л.В.,Старостіної А.О., Скибінського С.В., заслуговує високої оцінки.

Лошенюк Ірина

Важливе місце у сучасній системі підготовки студентів економічного напрямку посідає маркетинг. Зміни у системі освіти відповідно до положень Болонської декларації потребують удосконалення підготовки фахівців, готових до самостійного господарювання в умовах конкуренції та постійного набуття нових знань та вмінь. Саме ці цілі поставлені та досягаються за допомогою комплексу підручників з маркетингу у семи книгах (автори: проф. Павленко А.Ф., проф. Скибінський С.В., проф. Войчак А.В., проф. Кардаш В.Я., проф балабанова Л.В., проф. Старостіна А.О.) Теоретична та практична значущість даного комплексу підручників повною мірою заслуговує на присудження їх авторам Державної премії України.

Карпенко Наталія Володимирівна

Представлений комплекс підручників із 7 книг є цінною методичною розробкою провідних викладачів-засновників відомих в Україні наукових шкіл з маркетингу. За даними підручниками підготовлена не одна сотня тисяч фахівців з маркетингу. Висунення комплексу підручників з маркетингу авторів проф. Павленка А.Ф., проф. Войчака А.В., проф. Кардаш В.Я., проф. Балабанової Л.В., проф. Старостіної А.О., проф. Скибінського С.В на отримання Державної премії в галузі науки і техніки є справедливим, закономірним та своєчасним.

Бойправ Кристина

Данный комплекс учебников поможет не только студенту,но и любому специалисту занимающемуся маркетингом быстро войти в курс дела, "привести в порядок" свои знания, подскажет новый подход, прибавит уверенности.Доступно излогается информация,легко воспринимается материал,и полностью расскрывает важность маркетинга в экономике!!!
Я думаю, что этот учебник достоин внимания и соответствующей оценки читателей.

Попов Дмитрий

Цикл підручників допоміг мені у вивченні дисципліни "Маркетинг".
Автори доклали багато зусиль, щоб ці підручники стали в пригоді не тільки студентам, але і працівникам маркетингових підрозділів фірм, підприємств і організацій.

Макарова Дарья

На мою думку, представлений комплекс підручників з маркетингу у 7 книгах (автори: Павленко А.Ф., Войчак А.В., Кардаш В.Я., Балабанова Л.В.,Старостіна А.О., Скибінський С.В) дійсно є ефективною і своєчасною відповіддю на потребу створення в Україні власної системи навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з маркетингу за єдиними методологічними принципами. Підручники цього комплексу мають зрозумілі для всіх формулювання основних категорій, мають логічну послідовність, що дозволяє зрозуміти і засвоїти викладений в них матеріал. Вони є корисними як для студентів та аспірантів економічних спеціальностей, так і для керівників різних підприємств. Тому, я вважаю, що зазначений комплекс підручників з маркетингу неодмінно заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2011р.

Михайлюк Алексей

Прежде всего комплекс учебников доступный читателю,научный характер книг доступно излагается для любого поколения.Если маркетинг интересует читателя в полной мере, то ему просто необходимо прочитать этот комплекс книг, также он развивает кругозор читателя.Студентам поможет в написании курсовых и дипломных работ.

Перепелиця Олена

Даний комплекс посібників (Автори:Павленко А.Ф., Войчак А.В., Кардаш В.Я., Балабанова Л.В.,Старостіна А.О., Скибінський С.В)є дуже вдалим зібранням матеріалу з маркетингу. Дані посібники стануть у нагоді як викладачам так і студентам, аспірантам, молодим вченим і усім опізнаним у цій галузі людям. Дуже велику подяку хочу винести всім хто приймав участь у створенні цих посібниківа і безперечно, вони заслуговують на на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2011р.

Алексєєва Марія

На мою думку, представлений комплекс з 7 книг (автори: Павленко А.Ф., Войчак А.В., Кардаш В.Я., Балабанова Л.В.,Старостіна А.О., Скибінський С.В) є чудовою збіркою підручників, що допомагає як студентам, так і викладачам в повній мірі засвоїти дисципліну "Маркетинг", а також вдосконалити вже наявні знання. Простота та оригінальність викладу матеріалу робить його дуже цікавим, тому, я вважаю, даний комплекс підручників заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2011р.

Амелина А.А.

Я вважаю, що цикл підручників з маркетингу для студентів вищих навчальних закладів України (автори Павленко А.Ф., Войчак А.В., Балабанова Л.В., Скибинський С.В., Кардаш В.Я., Старостіна А.О.)відповідає вимогам Міністерстава освіти, науки, молоді та спорту України,є корисним для студентів та викладачiв. Особисто менi, цей комплекс дуже допомiг при написаннi курсовоi роботи з дисциплiни "Маркетинг". Можу смiло рекомендувати цей цикл пiдручникiв до отримання державноi премii Украiни у галузi науки I технiки 2011р.!

Капинус Оксана

Я считаю,что данный комплекс учебников очень помогает студентам. Все написано доступным языком, очень просто найти ответ на вопрос. Я уверена,что еще не раз обращусь к этим учебникам.

Межевікіна Л. В.

Я думаю, что данный учебник поможет не только студенту,но и любому специалисту занимающемуся маркетингом. Книга написана в легкой форме, четко и понятно. Данный комплекс учебников по маркетингу заслуживает государственной премии. Я уверенна, что знания, полученные при изучении данного комплекса, обязательно помогут каждому в практической деятельности.

Стельмашенко Е.В.

Комплекс посібниківа має безумовно теоретичне і практичне значення, оскільки забезпечує підвищення рівня вивчення дисциплін маркетингу студентами.поглибленне засвоєння теоретичних основ маркетингу та сприяє виробленню вмінь та навичок вирішення проблемних питань з маркетингу в практичній діяльності підприємствв.

Михайленко А.

Данный комплекс учебников охватывает все сферы маркетинга.Содержание изложено простым в понимании языком, полно, структурировано. С его помощью я смогла подготовиться к научной конференции. На мой взгляд, данный комплекс учебников заслуживает государственной премии.

Пахомова Юлия

Представленный комплекс учебников очень интересный, очень доступно изложена информация. Я уверенна, что данный комплекс станет очень нужным,интересным для студентов и поможет в учебе и дальнейшей деятельности.Из комплекса учебников я очень много почерпала интересной и нужной для меня информации. Очень классное издание!!!

Григорян М.С.

Данные учебники являются отличным помощником в изучении дисциплины "Маркетинг": вся информация изложена доступным, понятным для понимания языком,наличие многочисленных схем, таблиц помогает в освоении материала. Учебники являются отличной базой для изучения дисциплины как в течение учебного семестра, так и для подготовки к экзамену.

Каш

Я считаю, что данный комплекс учебников по маркетингу ,
учебники нашей кафедры ,т.к достаточно сухой научный материал написан доступным для понимания языком. помогают при подготовке к экзаменам.

Мёд Настя

Данный комплекс учебников помогает как студентам так и специалистам в области маркетинга, рассматривает основные понятия маркетинга, его использование и роль, является доступным для понимания

Курило Ирина

Я считаю, что комплекс учебников по маркетингу из 7 книг очень хорош и полезен. Все материалы изложены четко, доступно, просто для понимания любого студента и не только. Полезен в помощи студентам при написании научных статей, тезисов, курсовых работ. Читается очень легко, очень хорошо откладывается в памяти изложенный в книгах материал. Хорошее пособие в практической деятельности.

Авраменко Валерия

Очень интересный комплекс учебников. Информация подана очень интересно и в доступном виде.

Федюк Александр

Комплекс учебников служит помощником для студентов и слушателей систем профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по экономическим специальностям, маркетингу, менеджменту, для всех, кто стремится освоить маркетинг и сделать его реальным инструментом формирования цивилизованного рынка в Украине.

Кошелева Мария

Очень полезный комплекс учебников! Информация изложена доступно, понятно, лаконично и в то же время очень содержательно. Просто находка при написании курсовых или дипломов. Я считаю издание вполне заслуживает премии.

Дехтяр Маріанна

Вважаю,що представлений комплекс підручників є ефективною відповіддю на потребу створення в Україні власної системи навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з маркетингу за єдиними методологічними принципами.
Завдяки комплексу цих підручників можно повно розкрити сутність маркетингу як філософії підприємницької діяльності.
Знання, які можно вичерпати з комплексу цих підручниуів вважаю корисними у житті.

Драгунов Єгор

Очень классные учебники, я под впечатлением !

Ланиця Ірина

Без комплексу підручників з маркетингу в 7 книгах (автори проф. Павленко А.Ф., проф. Войчак А.В., проф. Кардаш В.Я., проф. Балабанова Л.В., проф. Старостіна А.О., проф. Скибінський С.В) успішну діяльність сфері бізнесу, виробництва, споживання товарів виробничого призначення, торгівлі забезпечити неможливо. Це було б швидше випадковістю. Система знань з маркетингу починаючи від понятійного апарату і завершуючи використанням окремих факторів маркетингу або їх комплексу з метою впливу на ринок подані доступно, незважаючи на статус того, хто цю навчальну дисципліну освоює, а її результати використовує. Висунення комплексу підручників з маркетингу в семи книгах в авторстві проф. Павленко А.Ф., проф. Войчак А.В., проф. Кардаш В.Я., проф. Балабанова Л.В., проф. Старостіна А.О., проф. Скибінський С.В є справедливим, закономірним, яке я повністю підтримую і прошу врахувати цю думку комітет.

Сытник Антон

На мой взгляд, данный комплекс учебников представляет собой прекрасную подборку для полного охвата темы маркетинга.
Последовательно, доступно, легко, чётко показаны сведения, которые, как я думаю, подойдут для студентов любых, экономических и неэкономических специальностей, которые хотят изучать данную тему.

Мельник Катерина

Я вважаю, що комплекс підручників з маркетингу (автори: Павленко А.Ф., Войчак А.В., Кардаш В.Я., Балабанова Л.В.,Старостіна А.О., Скибінський С.В) просто надзвичайний! Матеріал надан просто і цікаво. Є багато прикладів маркетингової діяльності вітчизняних підприємців.
Комплекс підручників використала для написання курсової та магістерської роботи. І вийшло в мене все не "аби як", а "так, як треба"!
Дякую.

Братченко Е.И.

Я вважаю що Цикл підручників з маркетингу у 7 книгах (автори: Павленко А.Ф., Войчак А.В., Кардаш В.Я., Балабанова Л.В.,Старостіна А.О., Скибінський С.В)дуже корисний для студентів економічних спеціальностей , висвітлює усі аспекти маркетингу у легкій, доступній та цікавій формі і є корисним як для студентів тому я вважаю що вони заслуговують на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 р

САМОПАЛ АЛИНА

Я считаю, что данные книги являются незаменимыми для изучения маркетинга! В них есть все, например легко усваиваемый материал,каждая тема изложена так, что весь написанный материал можно применить практически! Отличный материал как для студентов, так и для преподавателей.