Офіційний веб сайт

Комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" у 7 книгах

П5

Автори:

Маляренко В.А., Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Кривцова В.І.,

Олєйніков О.М., Яковлєв О.І., Каніло П.М., Ровенський О.І.

 

1. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. - К.:ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2003.– 232 с.,

2. Невичерпна енергія:  Кн. 1. Вітроелектрогенератори. -Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2003. – 400 с.,   

3. Невичерпна енергія: Кн. 2. Вітроенергетика -Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2004. - 519 с.,

4. Невичерпна енергія: Кн. 3. Альтернативна енергетика -Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2006. – 643 с.,

5. Невичерпна енергія: Кн. 4. Вітроводнева енергетика. -Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ,–2007. – 606 с.; 

6. Енергія. Екологія. Майбутнє. – Х.: Прапор, 2003. - 464с.; 

7. Основи теплофізики будівель та енергозбереження. –Х.: "Видавництво САГА", 2006. – 484 с. 

 

Представлений Міністерством освіти і науки України.

 

Загальний тираж підручників складає 6 000 примірників.

 

У комплексі підручників відображено стан і головні напрямки розвитку енергетики на сучасному етапі. За єдиною структурно–логічною схемою підготовки фахівців здійснено систематизацію загальних знань  про теоретичні основи, складові частини, технологічні та екологічні аспекти роботи об’єктів базової - традиційної, альтернативної – поновлювальної та малої – децентралізованої енергетики.

Розглянуто взаємозв’язок енерготехнологій, енерговиробництва та енергопостачання з фундаментальними проблемами механіки рідини і газу, технічної теплофізики, загальними питаннями екології та енергозбереження. Комплексність розгляду головних базових  положень дозволяє з єдиних  методичних позицій послідовно і максимально доступно викласти складні науково-технічні питання функціонування та розвитку сучасної енергетики, забезпечення енергонезалежності і енергобезпеки держави.

Методична досконалість комплексу підручників забезпечується широтою висвітлення змісту, встановленням логічних  зв’язків у межах усіх томів, варіюванням змістом вибіркової частини за рахунок достатніх обсягів самостійної роботи, що створює відповідну базу для забезпечення стійких глибоких знань у студентів.

Видано електронні версії підручників.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Харьківському національному технічному університеті "ХПІ" 06 липня 2010 року.

Надіслати коментар

Коментарі

Мирослав Мальований

Відгук на цикл підручників загального напряму "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження"
Питання перспектив розвитку енергетики та енергозбереження є надзвичайно актуальними в наш час коли людство проводить ревізію уставлених понять про розвиток енергетики. Для підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які повинні працювати в області зміни уставлених понять і добуванні чистої «зеленої» енергії необхідні інтелектуальні підручники, написані професіоналами – науковцями. Саме таким критеріям відповідає цикл підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження", які представлені на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року за розділом "За підручники". А якщо врахувати те, що подібних всеохватних підручників у цій галузі в Україні немає, робота авторського колективу представляється ще більш актуальною. На мою думку використання підручників у навчальному процесі дозволить виховати високоосвічених професіоналів, які будуть розглядати енергетичні проблеми та проблеми енергозбереження невід’ємною частиною проблем захисту навколишнього середовища та збалансованого природокористування. Я вважаю, що автори циклу підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" в повній мірі заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року по розділу "За підручники".
Зав.кафедри «Екологія та охорона навколишнього середовища» «Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., проф. Мирослав Мальований

Шмандий В.М.

Проблемы энергетической обеспеченности человечества и сохранения качества окружающей среды всегда были, есть и будут достаточно актуальными. Причём, чётко прослеживается тенденция усиления их остроты со временем. Они давно перестали быть проблемами только лишь учёных и всё больше интересуют широкие слои населения. С учётом этого, представленная на рассмотрение серия книг "Энергетика. Окружающая среда. Энергосбережение" представляет существенную научную и практическую ценность и, по нашему мнению, достойна присуждения государственной премии. Изложенный в книгах материал служит ярким примером обобщения и систематизации научных знаний в области традиционной и нетрадиционной энергетики и экологии, в котором представлены мировой опыт и результаты собственных многолетних исследований авторского коллектива. Это даёт возможность широкого применения данного материала при проведении научных исследований. Стиль изложения, графическое оформление, подробное описание сути процессов и устройств, наличие апробированных методик эксперимента и расчётов обеспечивает возможность эффективного использования представленных книг студентами ВУЗов в учебных целях и широким кругом технических специалистов для решения практических задач. В Кременчугском национальном университете им. М. Остроградского рассматриваемые учебники используются в учебном процессе при изучении студентами дисциплин «Основы общей экологии», «Энергосбережение», «Управление экологической безопасностью», в дипломном проектировании. Аспиранты и соискатели достаточно широко применяют основные положения учебников при выполнении диссертационных исследований по специальности «Экологическая безопасность».
Заведующий кафедрой экологии
Кременчугского национального
университета им. М. Остроградского
д.т.н., проф. Шмандий В.М.

С'янов О.М.

Представлений цикл підручників загального напряму „Енергетика - Довкілля - Енергозбереження”включає наукові праці, які відповідають навчальним планам і програмам технічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти за напрямами „Енергетика”, „Електротехніка”, „Будівництво”. Основна увага авторів представлених робіт зосереджена на питаннях узагальнення знань про технологічні та екологічні аспекти роботи об’єктів традиційної, альтернативної та поновлювальної енергетики. У роботах детально висвітлюються процеси, що відбуваються на сучасному етапі вдосконалення енерготехнологій, енерговиробництва та енергопостачання.
У представленій серії підручників узагальнено світовий стан та досвід передових країн у галузі економічного використання енергоресурсів, відновлення довкілля, застосування сучасних енергозберігаючих матеріалів та технологій.
Підручники, за своїм змістом та викладеним матеріалом є новими і не мають аналогів в Україні, охоплюють широке коло базових та спеціальних дисциплін енергоекологічних спеціальностей. Методика подання матеріалу базується на багаторічному досвіді авторів викладання фахових дисциплін для студентів різних форм навчання.
Широке коло розглянутих питань і високий рівень їх викладу дозволяють використовувати дані підручники при підготовці студентів, магістрів і аспірантів у галузі енергетики, електротехніки та енергозбереження.
Вважаю, що серія підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" заслуговує на присудження Державної премії України з галузі науки і техніки.
Дніпродзержинський державний технічний університет, д.т.н., професор, декан факультету електроніки та комп'ютерної техніки

Клименко Ю.М.

Интеграционные процессы в мировой экономике, разделение сфер влияния между государствами-лидерами, борьба за энергоресурсы, перенос вредных производств в страны третьего мира, навязывание западных стандартов, в том числе и в области экологического менеджмента, ставит в тесные рамки развитие постсоветских государств. Наряду с выбором политических направлений деятельности нашего государства ещё с советского времени осталось много нерешённых экологических проблем. Скоропалительные и неграмотные технические решения создали предпосылки для ухудшения состояния окружающей среды. Реконструкция таких объектов, в частности и в энергетике, требует значительных капиталовложений. Поэтому в Украине давно существует потребность в поиске дешёвых и эффективных способов энергообеспечения. Определение стратегии энергообеспечения необходимо выполнить с учётом воздействия на экологию регионов. Учитывая, что запасы основных энергоносителей - нефти и газа постепенно уменьшаются, вопросы, связанные с производством энергии на основе альтернативных источников приобретают все большую популярность. Представленная серия учебников будет полезна и для инженерно-технических работников и для студентов высших учебных заведений. Хорошо сгруппированный и структурированный материал дает наглядное представление о экологически чистых видах энергии, о безопасных технологиях, о перспективах и тенденциях развития энергетической отрасли на ближайшие десятилетия. К сожалению, таких книг, издано не так много. Считаю, что серия учебников "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" может претендовать на присуждение Государственной премии в области науки и техники.
Днепродзержинский государственный технический университет, к.т.н., доцент каф. электромеханики

Залищук В.В.

Вопросы энергосбережения становятся все острее и актуальнее из года в год ввиду ограниченности природных ресурсов. Не менее важной задачей является решение экологических проблем. К сожалению, на сегодняшний день технологии переработки энергетических ресурсов далеки от совершенства, требуют пересмотра, поиска инновационных подходов и трансформации. Важную роль в этом играет теоретическая база, разработанная на основе практических исследований, как в нашей стране, так и за рубежом. Представленная серия учебников отражает многолетний практический опыт украинских учёных в области альтернативной энергетики. Без сомнения работа заслуживает высокой оценки и должна быть соответствующим образом оценена со стороны государства.
Днепродзержинский государственный технический университет, к.т.н., доцент каф. электромеханики

Стрежекуров Э.Е.

Экологические проблемы современной энергетики требуют пристального внимания со стороны государства и безотлагательного решения. Добыча и переработка энергоресурсов, как правило, всегда сопровождается определенными воздействием на окружающую среду. Техническое состояние действующих гидро- , тепло- и атомных электростанций в Украине и в мире заставляет задуматься над вопросами обеспечения безопасного существования человечесва. Сохранить экологическое равновесие на земле, пригодность планеты для проживания на ней человека - вот чрезвычайно важная и необходимая задача. Считаю, что серия книг "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники по разделу “За учебники”.
Днепродзержинский государственный технический университет, к.т.н., доцент каф. электротехники и электротехнологий

Клюшник В.Г.

Cерия учебников, инициированная авторами, представляет интерес как для профессионалов в области энергетики, так и для широкого круга специалистов, интересующихся новыми разработками альтернативных источников энергии, экономии энергоресурсов, проблемами экологии. Материал учебников характеризуется новизной, простотой изложения, доступен для понимания, подкреплён практическими примерами. Вопросы создания экологически чистой энергетики в современной литературе освещены недостаточно, поэтому представленная серия учебников является актуальной и заслуживает поддержки со стороны государства.
Днепродзержинский государственный технический университет, к.т.н., доцент

Качура А.В.

На сегодняшний день энергетическая политика Украины требует кардинальной реорганизации и модернизации. То, что имеем сегодня в металлургической отрасли, химической, жилищно-коммунальной, к сожалению, не выдерживает никакой критики. Живу в Днепродзержинске, и по запаху воздуха и по дымящихся трубах знаю, как у нас "экономят" и как у нас "переживают за экологию". А чиновники самого высокого ранга вместо реальной модернизации предприятий пытаются в переговорах с поставщиком газа снизить цену на этот самый газ. В Швеции, Финляндии да и в других странах Европы уже давно функционируют ветровые установки, установки по выработке биогаза, приливные электростанции. А у нас ... На мой взгляд такая ситуация вызвана именно отсутствием четкого и реального понимания и представления о "чистой" энергетике и методах ее внедрения.
В сложившихся условиях одним из аспектов решения энергетических и экологических проблем страны вижу широкое информирование всех категорий населения о экологически чистых и безопасных методах ведения энергетической политики. Представленная серия учебников, на мой взгляд, выполняет именно такую функцию, просветительскую.
С недостатком информации в этом направлении столкнулся недавно сам при поиске и подготовке материалов для студентов специальности "Энергетический менеджмент". Стоящих материалов по "чистой" энергетике, оказывается, не так уж и много.
Считаю, что представленная серия книг является своевременной и необходимой. Учебники написаны на высоком профессиональном и научном уровне и уже получили высокую оценку среди специалистов. Уверен, что книги нашли своего читателя не только в лице руководителей предприятий, инженеров-энергетиков, экологов, а и студентов, аспирантов. Выражаю большую благодарность коллективу авторов.

Конева С.А.,

Экологический ущерб, наносимый использованием невозобновляемых органических энергоносителей (уголь, нефть, мазут) и ядерного топлива, а также быстрое истощение этих энергоресурсов, обусловливают настоятельную необходимость в переводе гене-рации электроэнергии на возобновляемые, экологически чистые источники.
На пути широкого внедрения альтернативных источников энергии стоят трудно разрешимые экономические и социальные проблемы, решение которых требует комплексного подхода на национальном и международном уровне.
Одной из важных составляющих в таком направлении, на мой взгляд, является серия учебников "Энергетика. Окружающая среда. Энергосбережение", где представлены сведения о традиционных и нетрадиционных источниках энергии, запасах и ресурсах источников энергии, динамике потребления энергоресурсов и развития энергетического хозяйства. В ней отражены экологические проблемы энергетики. Рассмотрены место и перспективы нетрадиционных источников в удовлетворении энергетических потребностей человека: энергия Солнца, ветроэнергетические установки, геотермальные энергетические установки, энергетические ресурсы океана, вторичные энергоресурсы промышленных производств, отходы производства и сельскохозяйственные отходы в качестве источников для получения электрической и тепловой энергии. Также представлены отдельные на-правления энергетики будущего, которые сегодня находятся еще на стадии научных или опытно-конструкторских проработок.
Серия учебников "Энергетика. Окружающая среда. Энергосбережение" содержит необходимые сведения, как для студентов, так и для специалистов в области теплоэнергетики по гидравлическим, ветровым, солнечным, геотермальным источникам энергии и энергетическим установкам, биотопливу и использованию вторичных энергетических ресурсов.
Учебники, написанные на высоком профессиональном и научном уровне, заслуживают высокую оценку при рассмотрении на присуждение Государственной премии.

магистр Петров Ю.В.

Тема энергосбережения и использования альтернативных источников энергии сегодня стала актуальной. Если над ней не работать сегодня, то завтра может быть уже поздно. В связи с этим разработка новой научной литературы, методических пособий и учебников по этим направлениям на мой взгляд является важной. Украина должна быть в лидирующем положении вместе с развитыми странами.С 3-го курса я работаю со своим научным руководителем по исследованию ветрогенераторов и думаю дальше серьезно работать в этой области. Несомненно вклад наших ученых заслуживает хорошей оценки.

Ткаченко Станіслав Йосипович д.т.н., проф.каф.ТЕ ВНТУ

ВІДГУК
на комплекс підручників “Енергетика. Довкілля. Енергозбереження”,
який висунений на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року по розділу “За підручники”

Багато деталей зміни клімату Землі до цих пір невизначені. В той же час більшість вчених схиляються до висновку, що визначальним фактором глоба-льного потепління є ріст парникового ефекту. Природа вже не в змозі справи-тись з антропогенним впливом викидів парникових газів, які обумовлені виро-бленням, транспортуванням і споживанням енергії.
Сьогодні лише підготовка з системних позицій спеціалістів дає можли-вість ефективно вирішувати комплексі проблеми енергонезалежності і енерго-безпеки держави, не порушуючи принципи сталого розвитку.
З цих позицій, комплекс підручників “Енергетика. Довкілля. Енергозбе-реження”, в якому логічно об’єднані теоретичні основи, технологічні та еколо-гічні складові роботи традиційної та альтернативної енергетики, вкрай потріб-ний для підготовки сучасних спеціалістів.
У Вінницькому національному університеті готуються фахівці за напря-мом підготовки 6.050601 – теплоенергетика (галузь знань 0506 – енергетика та енергетичне машинобудування). Із рецензованого комплексу підручників най-більш активно користуємось книгами:
1.Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2003. – 232 с.
2. Енергія. Екологія. Майбутнє. – Х.: Прапор, 2003. – 464 с.

Енергетика один із найбільших забруднювачів навколишнього середови-ща. Тому фахівець-енергетик повинен знати основні історичні етапи взаємодії людини і природи, мати чітке уявлення про ресурсний потенціал Землі, про комплекс еколого-енергетичних проблем. Студентам теплоенергетикам вельми потрібна книга “Енергія. Екологія. Майбутнє”, де показано як руйнуюча сила екологічної кризи нейтралізується екологічно орієнтованим соціально-економічним розвитком людського співтовариства.
В процесі підготовки фахівців-теплоенергетиків, при викладанні дисцип-лін “Вступ до фаху”, “Котельні установки промислових підприємств”, “Джере-ла теплопостачання промислових підприємств”, “Системи виробництва і роз-поділу енергоносіїв”, “Проектування теплоенергетичних та тепло технологіч-них систем”, “Енергоефективне технологічне устаткування і системи”, “Енерго-зберігаючі технології в теплоенергетиці” активно використовується книга авто-рів Г.Б. Варламова, Г.М. Любчика, В.А. Маляренка “Теплоенергетичні установ-ки та екологічні аспекти виробництва енергії”. Цінність вищеназваного підруч-ника в систематизації аспектів виробництва і споживання енергії. В ньому уза-гальнюються під кутом навчального процесу, в рамках вимог “Болонської уго-ди”, результати багаторічних теоретичних та експериментальних наукових до-сліджень авторів.
Важливо те, що підручник відповідає вимогам організації самостійної ро-боти студентів. В кінці кожного розділу наведені контрольні питання, які до-зволяють виявити рівень засвоєння викладеного матеріалу.
Підручник допомагає формувати тематику комплексних бакалаврських і магістерських робіт, коли над однією розробкою працюють студенти різних на-прямків підготовки: теплоенергетика; електротехніка та електротехнологія; еле-ктромеханіка; будівництво; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.
Комплекс підручників у 7 книгах сприяє об’єднанню зусиль фахівців різ-них спеціальностей для системного вирішення як локальних задач, так і глоба-льних еколого-енергетичних проблем. Добре те, що теоретичну та практичну підготовку майбутніх спеціалістів до такої концентрації зусиль, завдяки назва-ному комплексу, можна розпочинати буквально з початку їх навчання у вищо-му навчальному закладі.
Отже, автори комплексу підручників “Енергетика. Довкілля. Енергозбе-реження” В.А. Маляренко, Г.Б. Варламов, Г.М. Любчик, В.І. Кривцова, О.М. Олейніков, О.І. Яковлєв, П.М. Каніло, О.І. Ровенський безумовно заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік по розділу “За підручники”.

Завідувач кафедри теплоенергетики
Вінницького національного технічного
університету, Заслужений працівник
народної освіти України,
доктор технічних наук, професор С.Й. Ткаченко

Василь Петрук з ВНТУ

Відновлювальній енергетиці немає альтернативи у 21 столітті. Для України це означає необхідність економії та пошуку варіантів зниженння ресурсоспоживання, диверсифікацію джерел енергоресурсів, впровадження нових ресурсозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії, підвищенння екологічної свідомості нації та інше. Бо тільки екологічно чиста, економічно стабільна та демократична Україна - не тільки мрія нашого народу, а майбутня повнокровна частка Європи і Світу. Отже, виходячи з цього, комплекс підручників, що представляються на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки, є надто актуальними і своєчасними. Колектив авторів - знані в науковому світі вчені,зокрема в галузі енергетики та екології. Тому Інститут екології та екологічної кібернетики та студенти-екологи, які використовують вказані підручники в навчально-методичному процесі, Вінницького національного технічного університету підтримують клопотання щодо подання колективу авторів і їх розробок на здобуття високої нагороди держави.

Директор інституту екології та екологічної кібернетики, завідувач кафедри екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету, Відмінник освіти України, д.т.н., професор Петрук Василь Григорович.

Катерина Приймак

На сьогоднішній день, зменшення ресурсів енергії є однією з найбільших проблем людства. До того ж, вартість традиційних джерел постійно зростає. А екологічні проблеми, які виникли в усьому світі, не оминули і Україну. У зв`язку з цим, актуальним питанням сьогодення постає економія енергії.
Даний комплекс піручників охоплює широкий спектр основних питань та проблем у галузях енергетики та екології.
Такі підручники нададуть допомогу не лише при виконанні робіт бакалавра, курсових та магістерських дисертацій, а й стануть у нагоді при розробленні нових систем та модернізації застарілих проектів з енергозбереження та екології.
Особливо актуальними та корисними дана серія підручників стане серед студентів вищих навчальних закладів ,школярів старших класів,фахівців в енергетичній галузі, для курсів підвищення кваліфікації та серед інженерів як в Україні так і закордоном.
Багаторічний досвід авторів підтверджує високий рівень підручників.

Вважаю, що вищезгадана серія підручників "Енергетика.Довкілля.Енергозбереження" заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки по розділу «За підручники».

Магістрант теплоенергетичного факультету кафедри теоретичної та промислової теплотехніки Приймак Катерина Олександрівна.

Юрій ІВАНОВ, редактор газети "електроТЕМА"

Колектив всеукраїнської галузевої газети «ЕлектроТЕМА» постійно стежив за виходом семитомного комплексу підручників «Енергетика. Довкілля. Енергозбереження» і вважає його особливим явищем в нашій науці й у суспільстві загалом. Адже відомо наскільки загострилася й продовжує загострюватися для світу проблема забезпечення необхідною кількістю енергії, збереження здорового для проживання людини стану довкілля. Для України ця проблема особлива тим, що трактується фактично на рівні загрози національній безпеці, державного суверенітету.
У зв’язку з цим і трактується надзвичайна важливість воістину титанічної праці, яку здійснили автори цього видання – відомі вітчизняні вчені, заслужені діячі науки і техніки України, доктори технічних наук, професори, завідуючі кафедрами низки вищих навчальних і наукових закладів, серед яких й добре знаний читачам «ЕлектроТЕМИ» своїми публікаціями доктор технічних наук, професор Національного аерокосмічного університету «ХАІ» Олександр Іванович Яковлєв.
Підручники «Енергетика. Довкілля, Енергозбереження» вважаємо належно заповнюють прогалину, що утворилася внаслідок стрімкого розвитку науки і практики й спричинені внаслідок цього певні труднощі, навіть протиріччя з викладанням як у нас, так і за кордоном, у технічних вищих навчальних закладах дисциплін, пов’язаних з енергетикою, енергопостачанням, енергозбереженням та їх впливом на довкілля на всіх етапах – від видобутку і переробки паливно-енергетичних ресурсів, виробництва і транспорту енергії до її практичного споживання. Окрім того, як справедливо наголошено у супровідних матеріалах, значення цього видання, а отже, важливість викладання енергетичних і екологічних дисциплін, треба враховувати на тлі входження вищої освіти України в Болонський процес.
Семитомник вдало скомпонований тематично, зручний у користуванні, бо кожна навчально-методична група містить відповідний підручник, базові положення якого більш розширено розглянуто в навчальних посібниках та монографіях і, загалом, є цінним не тільки для студентів, вчених, працівників відповідних навчальних і наукових закладів, а й для всіх фахівців галузі, тих, які прагнуть бути на рівні вимог часу чи просто бажають оновити знання, для всіх мислячих, обізнаних людей, які переймаються загальними справами, прагнуть долучитися до вирішення насущних питань сучасності.
«ЕлектроТЕМА» долучає свій скромний голос до рішень вчених рад Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”, Харківської національної академії міського господарства, Національного аерокосмічного університету ім. М.Е. Жуковського „Харківський авіаційний інститут”, Університету цивільного захисту України Міністерства надзвичайних ситуацій, Севастопольського національного технічного університету, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету семитомник підручників «Енергетика. Довкілля. Енергозбереження» про висунення комплексу підручників «Енергетика. Довкілля, Енергозбереження» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік і вважає, що, як мовиться, так тому й бути…

раскрутка сайта цены

Трошенькин

Поддерживаю выдвижение на госпремию 2010 г. комплекса учебников "Енергетика. Окружающая среда. Энергосбережение" авторов Маляренко В.А и др.
Материалы учебников используются в лекциях по курсам "Гидродинамика многофазных потоков", "Экология" и "Современные проблемы энергосбережения".
Ведущий научный сотрудник ИПМаш НАН Украины,
профессор кафедры "Гидрогазомеханики и тепломассообмена" НТУ "ХПИ" д.т.н., Трошенькин Б.А.

Гість В.Ю. Рудь

Отзыв на работу авторского коллектива в составе:

Маляренко В.А., Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Кривцова В.И.,

Олєйніков О.М., Яковлєв О.І., Канило П.М., Ровенський О.И.

С большим интересом ознакомился с серией замечательных книжек:

1. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. - К.:ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2003.– 232 с.,

2. Невичерпна енергія: Кн. 1. Вітроелектрогенератори. -Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2003. – 400 с.,

3. Невичерпна енергія: Кн. 2. Вітроенергетика -Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2004. - 519 с.,

4. Невичерпна енергія: Кн. 3. Альтернативна енергетика -Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2006. – 643 с.,

5. Невичерпна енергія: Кн. 4. Вітроводнева енергетика. -Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ,–2007. – 606 с.;

6. Енергія. Екологія. Майбутнє. – Х.: Прапор, 2003. - 464с.;

7. Основи теплофізики будівель та енергозбереження. –Х.: "Видавництво САГА", 2006. – 484 с.
Очевидно, что данная литература будет иметь высокий спрос среди в первую очередь интересующихся студентов и молодых специалистов, которые хотят быть способными решать проблемы развития экономики и промышленности своей страны на данном этапе. Для этого у рассматриваемой серии книг есть все - и высокий профессиональный уровень авторов, и широкий спектр научных направлений, которые эти авторы представляют. Важно отметить, что авторский коллектив также представляет широкую сеть украинских ведущих научно-образовательных центров, что дает возможность представить материал во всем разнообразии проблем и технологий, направленных на их решение.
То, что авторы являются не только учеными, но и опытными преподавателями предопределило удачный стиль подачи материала ( что кстати уже отмечали другие авторы отзывов, но я хочу подчеркнуть еще раз), а именно - простоту, и последовательность подачи материала и высокий уровень иллюстративного материала.
Приходится лишь высказать пожелание, что было бы совсем неплохо произвести перевод этой безусловно своевременной и важной литературной научно-технической серии на русский язык, поскольку российским студентам, молодым специалистам и ученым пока что изданная в украинском языковом варианте эта серия книг недоступна для полного восприятия.
С уважением,
Василий Юрьевич Рудь, д. ф.-м. н., проф. каф. общей физики, руководитель лаборатории Экологии балтийского региона Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, СПб, Политехническая ул., 29, 4 корпус, комн. 205-206, 195251, Россия, факс/тел: 7-812-2944147, ecolab@spbstu.ru

Михал Вархола

О актуальности и необходимости учебников касающихся данной проблематики в настоящее время нет сомнений. Они очень, даже очень нужны для обучения студентов и не только студентов; данная проблематика важная и интересная для всех нас, всех жителей нашей малой планеты Земля, затерянной в безконечном холодном Космосе. О качестве и уровне предложенных учебников уже раньше меня высказалось много академиков, профессоров, специалистов в данных областях науки и техники, поэтому разрешите мне сейчас высказаться о полезности предложенных учебников словами поэта:
«.... дикари мы, дикари,-
Смысла жизни не нашли,
Дух душой не восприняли,
Связь с природой поламали,
Мало что ей отдавали,-
В основном все заберали,
И ломали, и топтали,
Отравляли, вырубали.
А сегодня не поймем,
Почему мы так живем,
Счастья в жизни не найдем.
Нет, не мстит природа нам,-
Мысли бьют нам по мозгам,
Возвращаются обратно
В негативе неприятном.

В заключении я могу только сказать, что данные учебники, или вернее говоря их авторы, достойны самой высшей награды.
С уважением и благодарностью колективу авторов
Михал ВАРХОЛА
президент Международного академического общества им. Михаила Балудянского
г. Кошице, Словакия

Січевий О.В., Трофименко А.В.

Представлений комплекс підручників "Енергетика довкілля. Енергозбереження" в сьоми підручниках авторів: Маляренко В.А.,Варламов Г.В., Любчик Г.М., Кривцова В.І., Олейніков О.М.,Яковлев О.І. є актуальними і своєчасними. Теперішний розвиток нетрадиційних джеоел енергії потребує підготовки висококваліфікованих спеціалистів за різними напрямками. Важливим є те, що наведений комплекс підручників дозволяє здійснювати підготовку фахівців за міжнародними вимогами до якості освіти.
Ці підручники дають змогу використання їх при викладенні дисціплин учбового процесу за всіма рівнями підготовки фахівців для спеціальності "Нетрадиційні джерела енергії". Звертає увагу чіткість і конкретність викладання на підставі відомої інформації та практичного досвіду. Багато матеріалу з альтернативної і вітроводородної енергетики викладено вперше.
Підтримуємо високу оцінку наведеного комплексу підручників і вважаємо, що колектив його авторів заслуговує високої державної нагороди.
Зав. кафедрою енергетики Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, докт. техн. наук, доцент Січевий Олексій Володимирович
Доцент каф. енергетики Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, канд. техн. наук, доцент Трофименко Анатолій Васильович

Матусевич В. А.

Відновлювальна енергетика розвивається швидкими темпами в світі і в Україні. Головними напрямами відновлювальної енергетики є використання енергії вітру, сонця, хвиль та припливів, гідроенергії, біо- та геотермальної ене-ргії газу з органічних відходів і каналізаційно-очисних станцій, біогазу та вто-ринних енергетичних ресурсів, рівень використання яких у розвинених країнах світу на сьогодні складає до 30 % усієї споживаної кількості електроенергії та теплоти.
Необхідно відмітити, що відновлювані джерела енергії, основні проблеми розвитку яких розглядаються в поданих на Держпремію 2010 року підручниках. Вони направлені на покращення підготовки фахівців у вищих школах України. Головна увага приділяється економічно і екологічно обґрунтованій заміні орга-нічного палива там, де в даний час є для цього передумови. Розширене освоєн-ня нових методів енергозбереження, у тому числі за рахунок енергії відновлю-ваних джерел, дозволяє збільшити обсяги виробництва та споживання енергії без додаткового енергетичного внеску в тепловий баланс країни.
Рівень сумарного технічно-досяжного річного енергетичного потенціалу основних видів відновлюваних джерел енергії в Україні в перерахунку на умо-вне паливо складає 80 млн т у. п. Це – близько 40 % річних енергетичних по-треб України і дозволяє замінити 70 млрд м3 природного газу. Одним з най-більш перспективних екологічно чистих поновлюваних джерел енергії є вітро-енергетика, здатна вже зараз задовольнити значну частку енергетичних потреб людства. Провідні країни світу планують до 2030 року довести частку вітрової енергії в національних енергобалансах до 15 – 50 % (Данія – 50 %, Німеччина – 30 %, США – 25 %, Китай – 15 %, Австралія – 15 %).
Реалізація цих планів у світовому масштабі в значній мірі призвана вирі-шити не тільки енергетичну проблему, пов’язану з вичерпаністю традиційних енергоносіїв (вугілля, нафти, газу), але і стримати глобальне потепління на Зе-млі, погіршення загальної екологічної обстановки, пов’язане з викидами в ат-мосферу парникових газів та інших шкідливих речовин (окислів сірки, азоту та ін.), згубні наслідки яких все ясніше проявляються в останні роки.
Проблеми і плани по впровадженню поновлювальних джерел енергії, їх значущість для України, її освіти та науки воістину грандіозні. Зокрема, вже до кінця 2010 р. загальна потужність вітроенергетичних установок повинна досяг-нути 1990 МВт, а до 2030 р. – 16 000 МВт. Розрахунки показують, що за їх до-помогою можна отримувати до 20 % всієї електроенергії, яка виробляється в Україні. У цих роботах бере участь наше КБ. У рамках реалізації розвитку від-новлювальних джерел енергії передбачається розробка та виготовлення зразків воднево-паливних, паливно-турбінних та електрохімічних генераторів, вітро-електричних установок, паливних елементів. Планується розробка електрохімі-чних генераторів для перетворення хімічної енергії в електричну та інше. В 7 книгах, поданих на Держпремію, розглянуто взаємозв’язок енерготехнологій, енерговиробництва та енергопостачання з фундаментальними проблемами ме-ханіки рідини і газу, технічної теплофізики, загальними питаннями енергозбе-реження. Враховуються докорінні зміни останнього часу в енергетиці та палив-но-енергетичному комплексі України, підвищення важливості викладання ене-ргетичних і екологічних дисциплін на тлі входження Вищої освіти України в Болонський процес. У підручниках широко використані матеріали багаторічних наукових досліджень авторів в даному напрямі.
Нами підтримується ця робота як актуальна для країни. Автори заслугову-ють на вказану премію.
Генеральний Директор – Головний конструктор ХАКБ В. А. Матусевич

Кудря С. О.

На Держпремію 2010 року подана серія підручників "Енергетика. Довкіл-ля. Енергозбереження". Вона спрямована на покращення підготовки фахівців у вищих школах України. Розширене освоєння нових методів енергозбереження, у тому числі за рахунок енергії відновлюваних джерел, дозволяє збільшити об-сяги виробництва та споживання енергії без додаткового енергетичного внеску в тепловий баланс країни.
Вже до кінця 2010 р. загальна потужність вітроенергетичних установок в Україні повинна досягнути 1990 МВт, а до 2030 р. – 16 000 МВт. Розрахунки показують, що за їх допомогою можна отримувати до 20 % всієї електроенергії, яка виробляється в Україні. У цих роботах бере участь наш університет. У рам-ках реалізації розвитку відновлювальних джерел енергії передбачається розро-бка та виготовлення вітроелектричних установок і паливних елементів. Плану-ється розробка електрохімічних генераторів для перетворення хімічної енергії в електричну та інше. Реалізація цих планів в значній мірі призвана вирішити не тільки енергетичну проблему, пов’язану з вичерпаністю традиційних енергоно-сіїв (нафти, газу), але і стримати глобальне потепління на Землі, погіршення за-гальної екологічної обстановки, пов’язане з викидами в атмосферу парникових газів та інших шкідливих речовин (окислів сірки, азоту та ін.), згубні наслідки яких все ясніше проявляються в останні роки. В 7 книгах, поданих на Держ-премію, розглянуто взаємозв’язок енерготехнологій, енерговиробництва та ене-ргопостачання з загальними питаннями енергозбереження. У підручниках ши-роко використані матеріали багаторічних наукових досліджень авторів в дано-му напрямі. Університет використовує підручники у своїй роботі.
Нами підтримується ця робота як актуальна для країни. Автори заслугову-ють на вказану премію.
Завідуючий кафедрою відновлюваних джерел енергії НТУУ "КПІ" і Керів-ник Міжгалузевого науково-технічного центру вітроенергетики НАН України, академік вищої освіти АН, д. т. н., професор, лауреат Державної премії України Кудря Степан Олександрович.

Ковальов Євген Борисович

Відновлювальна енергетика розвивається швидкими темпами. Головними напрямами цієї енергетики є використання енергій вітру, сонця, хвиль та припливів, гiдроенергiї, бiотертермальної енергії газу з органічних вiдходiв i каналiзацiйно-очисних станцій, біогазу та вторинних енергетичних ресурсів. Рівень їхнього використання у розвинених країнах світу на сьогодні складає до 30 % усієї споживаної кiлькостi електроенергії та теплоти.
В поданих на Держпремію 2010 року підручниках розглядається проблематика розвитку вiдновлюваних джерел енергії. ВЦей цикл підручників є суттєвою основою досягнення високої якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України. Головна увага приділяється економічно i екологічно обгрунтованiй замiнi органічного палива там, де в даний час є для цього передумови. Розширене освоєння нових методів енергозбереження, у тому числі, за рахунок енергії відновлюваних джерел, дозволяє збільшити обсяги її виробництва та споживання без додаткового енергетичного внеску в тепловий баланс країни.
Реалiзацiя планів поширення джерел відновлюваної енергетикиу в значній мiрi призвана вирішити не тільки енергетичну проблему, пов’язану з вичерпаністю традиційних енергоносіїв (вугілля, нафти, газу), але i сприяти стримуванню глобального потепління на Землі, поліпшенню загальної екологічної обстановки.
Проблеми i плани із впровадження поновлювальних джерел енергії, їх значущість для України, її освіти та науки воістину грандiознi. Зокрема, вже до кінця 2010 р. загальна потужність вітроенергетичних установок повинна досягнути 1990 МВт, а до 2030 р. — 16 000 МВт. Розрахунки показують, що за їх допомогою можна отримувати до 20 % всiєї електроенергії, яка виробляється в Україні. У рамках реалiзацiї розвитку відновлювальних джерел енергії має бути передбачена розробка та виготовлення зразків воднево-паливних, паливно-турбiнних та електрохiмiчних генераторів, вітроелектричних установок, паливних елементів.
В 7 книгах, поданих на Держпремiю, розглянуто взаємозв’язок енерготехнологій, енерговиробництва та енергопостачання з фундаментальними проблемами механіки рідини i газу, технічної теплофізики, загальними питаннями енергозбереження. Враховуються докорiннi зміни останнього часу в енергетиці та паливно-енергетичному комплексі України, підвищення важливості викладання енергетичних i екологічних дисциплін на тлі входження Вищої освіти України в Болонський процес. У підручниках широко використані матеріали багаторічних наукових досліджень авторів в даному напрямі.
Вважаю за доцільне підтримати ця роботу як актуальну для країни. Автори заслуговують на вказану премію.

Професор кафедри «Гірнича електротехніка і автоматика ім. Р.М. Лейбова» Донецького
національного технічного
університету (ДонНТУ)
д.т.н. професор, Ковальов Є.Б.

Олиневич Ирина

С каждым днем во всем мире возникает острая потребность и необходимость повышения экологической безопасности энергопроизводства не говоря о остром дефиците топливных ресурсов. На протяжении многих последних лет в Украине много говорят о необходимости энергосбережения, повышения экологической безопасности, но не нужно забывать, что не последнее место в этих программах имеет место подготовка специалистов соответствующего профиля. К сожалению острая нехватка украинских учебников и подготовительной литературы в этой области всем известна, не один раз приходится черпать информацию с зарубежных источников. Серия учебников "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження." содержит в себе безграничное пространство высококвалифицированной информации, решений и мирового опыта во многих областях науки, как и энергетики так и экологии, экономики. Эта серия книг без сомнения очень важна для повышения научного потенциала и развития в области энергетики, а также может составить серьезную конкуренцию зарубежным изданиям.

Olinevych Iryna Doctorate
Universidade do Algarve
Portugal

Радченко Г.А.

Спасибо, авторам учебных пособий по альтернативным источникам получения энергии. Наконец-то и в нашей стране ученые предлагают выходы из дорогостоящего получения и использования топливных природних ресурсов. Но вот вопрос, когда это будет внедрено в жизнь? Нашему правительству необходимо взять эту инициативу на вооружение и в ближайшее время разработать план по введению в эксплуатацию таких экономичных способов добывания энергии. Кроме того, такое разумное использование солнечной энергии и энергии ветра благоприятно для экологической ситуации в Украине и здорового образа жизни человека. Человечество стоит на грани выживания: земные недра истощаются, имеющиеся находятся в труднодоступных местах, их добыча является дорогостоящей. Пришло время конструктивно менять подходы по разработке новых энергетических источников – от глобальных станций до самых простых и легко эксплуатируемых установок.
Спасибо.

Иван

Об учебниках серии "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" я узнал сравнительно недавно от своих преподавателей.Первое впечатление, которое сложилось,после ознакомления с книгами, доступное и интересное изложение материала.Без сомнения, учебники серии "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" - это хорошая помощь студентам, при изучении многих дисциплин(прежде всего "Нетрадиционные источники энергии")
Студент специальности "Электротехнические системы электроснабжения" ВНУ им.Даля

Павельева Валерия

Огромная благодарность коллективу авторов Неисчерпаемая энергия (Кривцов В.С., Кривцова В.И., Олейников А.М, Яковлев А.И. в 4-х томах: Кн.1. Ветроэлектрогенераторы, 2003 400с., Кн.2. Ветроэнергетика. 2004 .-519с., Кн.3. Альтернативная энергетика. 2006. 643с., Кн.4. Ветроводородная энергетика. 2007. 680с. Харьков: Национальный космический университет "ХАИ") за проделанную колоссальную работу в такой актуальной для нынешнего времени сфере, как энергосбережение.
Приятно осознавать, что в Украине разрабатываются альтернативные методы получения энергии на серьезнейшем уровне. Для подготовки высококвалифицированных специалистов новые учебники, материал в которых изложен научно-техническим и в тоже время таким доступным языком, являються важнейшим этапом в решении энергетических и экологических проблем Украины.
Еще раз спасибо за интересный и доступный материал. Так держать!!!

Александр

В наше время наиболее актуальными проблемами является получение электроэнергии из возобновляемых источников, тем самым мы снижаем вредное влияние на окружающую среду. Это принесёт неоспоримую пользу нашим будущим поколениям... Поэтому хочется выразить благодарность авторам данных книг за подготовку этой серии книг, т.к. они делают актуальные и очень важные знания доступными для всех. Хорошо бы было сделать эти книги учебниками в колледжах и университетах, чтобы студенты могли больше узнать о "экологически чистой" энергетике и снижении вреда для экологии у существующих энергоустановок.

Новак П.С.

Данная серия учебников являеться весомым вкладом в процесс подготовки студентов, молодых специалистов, ученых в области энергетики. Благодаря комплексу учебников "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" студенты теплоэнергетических специальностей получат важный и качественный объем информации и знаний.
Магистр теплоэнергетического факультета, НТУУ "КПИ".

Парсаданов И.В.

Проблемы энергосбережения, альтернативной энергетики и защиты окружающей среды се-годня и в перспективе являются определяющими для науки и техники. Современный специалист обязан владеть комплексом знаний, позволяющих создавать, изготовлять и эксплуатировать машины и системы с учетом их полного жизненного цикла, используя нетрадиционные источники энергии, обеспечивая сохранение работоспособной энергии и минимальное воздействие на природу при ее получении.
Необходимые для достижения этих целей знания обеспечивает серия из семи учебников общего направления "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження", представленная на присуждение авторам Государственной премии в области науки и техники за 2010 год. Данная серия учебников подготовлена известными учеными и педагогами ведущих университетов Украины и институтов Национальной академии наук Украины, в том числе НТУ "КПИ", "ХАИ", ХНАДУ, ИПМаш им. А.Н. Подгорного.
Авторы учебников – ведущие специалисты в области энергетики, транспорта и экологии. В учебниках изложены необходимые для студентов, молодых ученых и специалистов данные о традиционной и альтернативной энергетике, показаны возможные пути решения топливно-энергетических и экологических проблем крайне важных для Украины и других стран. Учебники отвечают всем необходимым требованиям к подготовке специалистов в высших учебных заведениях.
Считаю, что авторы, представленной серии учебников, достойны присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год.

Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, докт. техн. наук, проф., глав. науч. сотрудник кафедры "Двигатели внутреннего сгорания" НТУ "ХПИ" Парсаданов И.В.

Олексій

На мій погляд підручники є дуже цікавими і своєчасними, враховуючи сучасний стан енергетики в країні. Але на жаль, нашій владі вже давно немає діла як до стану української науки в цілому, так і до вітроенергетики зокрема. Маю надію, що найближчим часом щось почне змінюватися.

Мараховский В.П.

Отечественными учеными подготовлена и издана серия семи учебников с грифом МОН Украины общего направления "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження", которые используются как в учебных процессах технических университетов Украины, так и при выполнении научных работ в ряде отраслевых институтов и институтов Национальной академии наук Украины.
В отмеченной серии учебников, в том числе учебниках – монографиях: "Энергия. Экология. Будущее", "Теплотехнічні установки та екологічні аспекти виробництва енергії", "Неисчерпаемая энергия" – в 4-х томах, даны современные научно обоснованные рекомендации по обеспечению решений топливно-энергетической проблемы и экологической безопасности Украины. Предельно важным для энергетики и экономики Украины являются предложенные авторами принципиально новые водородно-кислородно-плазменные технологии сжигания высокозольной угольной пыли без использования природного газа. Указанные технологии позволят создать в Украине высокоэкономичные и экологически безопасные парогазовые комплексы, обеспечивающих дополнительное производство на их основе синтетических топлив, в том числе и для транспортных средств.
В работах приведены необходимые данные для понимания широко обсуждаемой проблемы "глобального потепления" климата и научно обосновано, что эта проблема сугубо антропогенно-экологическая и она не является ограничивающей для намечаемого в XXI веке существенного повышения производства и использования энергии.
С учетом изложенного, считаю, что коллектив подготовленной серии учебников безусловно заслуживает присуждения им Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год.
Научный сотрудник Института проблем машиностроения им.А.Н.Подгорного НАН Украины Мараховский Владимир Петрович.