Офіційний веб сайт

Комплекс підручників "Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки" у 6 книгах

П4

Автори:

Поляков М.В., Джур Є.О., Шептун Ю.Д., Манько Т.А., Санін А.Ф.,

Джур О.Є., Ніколенко Є.Ю., Хуторний В.В., Кулик О.В.

 

1. Герметичність в ракетно-космічній техніці. – Дніпропетровськ: ДДУ,1995. – 168 с.;

2. Твердопаливні ракетні двигуни. Матеріали і технології. – Дніпропетровськ: ДДУ,1999. – 320 с.;

3. Розвиток ракетно-космічної техніки в Україні. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2002. – 402 с.;

4. Полімерні композиційні матеріали в ракетно-космічній техніці. – К.: Вища освіта, 2003. – 399 с.;

5. Технологія виробництва ракетно-космічних літальних апаратів. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2007. – 480 с.;

6. Ракети-носії і космічні ступені ракет як об’єкти керування. – Дніпропетровськ: ДНУ,2007. – 564 с.

                                                                            

Представлений Міністерством освіти і науки України.

 

Загальний тираж підручників складає 9000 примірників.

 

Комплекс підручників є першим національним виданням для підготовки висококваліфікованих фахівців ракетно-космічної галузі, створеним на основі особистого виробничого і освітянського досвіду розробки найсучасніших конструкцій літальних апаратів, організації процесу підготовки фахівців, запровадження новітніх форм і методів навчання, ефективних форм взаємодії в системі вищий навчальний заклад – виробниче підприємство.

Авторами вперше представлено унікальний теоретичний матеріал та розглянуто його практичну реалізацію в проектування і виробництво об’єктів космічної техніки. Викладений матеріал поєднано в логічну послідовність - від історичних моментів зародження і становлення ракетно-космічної галузі в Україні до принципів проектування, технології виробництва сучасних зразків ракетно-космічних літальних апаратів.

Комплект підручників за змістом повністю відповідає сучасним вимогам освіти, потребам економічного розвитку України, вирішує проблему кадрового забезпечення ракетно-космічної галузі.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Національному технічному університеті "Харьківський авіаційний інститут"на засіданні  вченої ради 07 вересня 2010 року. 

Надіслати коментар

Коментарі

Завада Андрій

Розробка, виробництво та вдосконалення ракетно-космічної техніки є одним з пріоритетних напрямків діяльності провідних країн світу. Стан ракетно-космічної галузі є одним з показників, що характеризує науковий потенціал країни, рівень розвитку її промисловості, ступінь впровадження досягнень науки і техніки у виробництво. На сьогоднішній день Україна має світовий рівень розвитку ракетно-космічної техніки, підтримання та зростання якого є важливим державним завданням. Одним з напрямків виконання даного завдання є підготовка висококваліфікованих фахівців з питань будування та експлуатації ракетно-космічної техніки, на що і спрямований представлений комплект підручників "Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки" в 6-ти томах авторського колективу у складі: Полякова М.В., Джура Є.О., Манько Т.А., Шептуна Ю.Д., Кулика О.В., Джур О.Є., Хуторного В.В., Ніколенка Є.Ю.
Підтримую високу оцінку зазначеного комплекту підручників та вважаю, що авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Начальник науково-дослідної лабораторії наукового центру Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету кандидат технічних наук Завада Андрій Анатолійович

Урьев Наум Исааковичь

Книги комплекса содержат бесценный учебный материал, имеющий определяющее значение в воспитании молодых ракетостроителей, призванных осуществлять дальнейшее развитие передовой в мире украинской ракетно-космической техники. В книгах впервые представлен теоретический материал, рассматриваются примеры его практической реализации, обобщен накопленный многолетний опыт исследований ученых и специалистов ракетно-космической отрасли, имеется информация о современной технике.
Авторы учебников Н.В. Поляков, Е.А. Джур, Ю.Д. Шептун, Т.А. Манько, А.Ф. Санин, О.Е. Джур, Е.Ю. Николаенко, В.В. Хуторной, А.В. Кулик заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2010 года.

Урьев Наум Исаакович, д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, ветеран Государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное».

Горбунцов Вячеслав Васильович

Підручники комплексу «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки», опрацьованого та упорядкованого на високому професійному рівні, дають різносторонній виклад питань теорії та практики розробки зразків ракетно-космічної техніки, зокрема – динамічного проектування ракет-носіїв космічних апаратів; виготовлення, випробування та експлуатації твердопаливних ракетних двигунів; розробки конструкцій, спроможних працювати в екстремальних умовах. Зміст підручників характеризується новизною та актуальністю, даючи можливості зацікавленому читачеві засвоїти не тільки «класичні» методи розробки вітчизняними ракетобудівниками сучасних об’єктів ракетної техніки, але й ознайомитися з оригінальними технічними рішеннями її окремих зразків, побудованих за нетрадиційними схемами. Тому ці підручники (вони рекомендовані МОН України для використання у вищих навчальних закладах) будуть корисні як студентам і аспірантам, так і науковцям та фахівцям у галузі ракетно-космічної техніки.
Вважаю, що комплекс підручників «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки» заслуговує присудження Державної премії України.
Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, з 1983 до 2000 р. – завідувач відділу динаміки і управління механічними системами Інституту технічної механіки НАН України і НКА України Горбунцов Вячеслав Васильович

Грибачов Леонід Олексійович

Підручники комплексу містять узагальнення теоретичних та практичних рішень, що втілені в кращі на світовому рівні бойові і космічні ракетні комплекси розробки ДКБ “Південне” у співдружності з іншими підприємствами та організаціями, в тому числі Дніпропетровським Національним університетом.
Студентів аеро-ракетно-космічних спеціальностей обов’язково необхідно знайомити з унікальними досягненнями ракетобудівників – навчання на зразках ракетних систем, з роз’ясненням та обгрунтуванням положень, покладених в основу їх створення; шляхів розв’язання проблем, які ведуть до формулювання пропозицій на рівні винаходів – визнаний ефективний метод освіти.
Автори підручників приймали безпосередню участь в розробці зазначеної ракетно-космічної техніки, добре знайомі з особливостями її створення та експлуатації. Це віддзеркалюється у викладенні навчального матеріалу, вмісті підручників, який для студентської молоді безумовно безцінний.
Розробники комплексу, що характеризується змістовністю, актуальністю, своєчасністю піблікації, заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Грибачов Леонід Олексійович,
Лауреат Ленінскої та Державної СРСР премій,
Заслужений машинобудівник України,
Заслужений ветеран ракетно- космічної галузі України,
Нач. проектно-випробувального комплексу ДКБ “Південне”.

Туров Валентин Алексеевич

Комплекс учебников подготовлен на базе многолетнего практического опыта работы специалистов по проектированию и изготовлению ракетно-космической техники головных предприятий Украины – Государственного конструкторского бюро “Южное” и Государственного предприятия “Производственное объединение “Южный машиностроительный завод”.
Учебники, в которых изложены реальные технические решения по разработке и изготовлению ракетно-космической техники, позволяют дать студентам хорошие знания и подготовить из них специалистов для работы на аналогичных предприятиях.
Конечно, в новых разработках будет достаточно технических проблем, но благодаря этому комплексу учебников, инженеры, занимающихся такой техникой, многие проблемы будут решать увереннее.
При дальнейших дополнениях предлагаем авторам осветить вопрос обеспечения чистоты внутренних полостей емкостей и ЖРД, в том числе узлов автоматики, трубопроводов и пр., так как вопрос очень актуальный и решается на стадии разработки изделий и в процессе их изготовления.
В целом, комплекс учебников дает широкое представление о технологии изготовления ракетно-космической техники и коллектив авторов заслуживает присуждения им Государственной премии Украины в области науки и техники 2010 года.

Туров Валентин Алексеевич,
Главный технолог ГП “ПО ЮМЗ” с 1987 г. по 2010 г.,
Лауреат Государственных премий СССР и Украины,
Заслуженный машиностроитель Украины.

Команов Володимир Генадійович

В умовах коммерційних відносин, при необхідності забезпечувати конкурентну спроможність ракетно-космічної галузі України порівняно з іншими “ракетними” державами за обставин заміщення уславлених українських ветеранів РКТ молодими фахівцями, особливе значення має мінімізація часу адаптації випускників навчальних закладів до самостійної роботи в підрозділах підприємств, організацій, НДІ.
Час такої адаптації безпосередньо визначається вмістом підготовки молодих фахівців, який суттєво залежить від науково – методичного забезпечення навчального процесу. Підручників, навчально – методичних посібників з ракетно – космічної техніки завжди було замало; виданих з викладенням передових у світі досягнень українських фахівців та науковців нещодавно не було зовсім.
З огляду на висловлене можна стверджувати, що видання комплексу книг “Виробництво, випробування та експлуатація ракетно – космічної техніки”, які узагальнюють неоцінний український досвід створення кращих на світовому рівні бойових ракет, ракет – носіїв, космічних ступенів ракет та космічних апаратів – це реалізація важливого, пріоритетного напрямку в розбудові України як космічної держави.
Підручники підготовлені відомими фахівцями з великим досвідом проектної, наукової, педагогічної, виробничої діяльності; задовольняють всім вимогам сучасної педагогічної науки.
Авторський колектив: д.ф.-м.н. Поляков М.В., д.т.н. Джур Є.О., д.т.н. Манько Т.А., д.т.н. Санін А.Ф., д.т.н. Шептун Ю.Д., к.т.н. Джур О.Є., к.т.н. Ніколенко Є.Ю., к.т.н. Хуторний В.В., к.т.н. Кулік О.В. безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.

Команов Володимир Генадійович, Герой України, Лауреат Ленінської премії, Державної премії України в галузі науки та техніки, Заслужений машинобудівник України, кандидат технічних наук.

ГістьДенісов Віктор Володимирович

Комплекс підручників “Виробництво, випробування, експлуатація ракетно-космічної техніки” містить актуальні відомості з широкого спектра проблем теорії та практики розробки сучасних ракетно-космічних комплексів, зокрема технологій виготовлення, складання, відпрацьовування вузлів, агрегатів, ракетно-космічних систем в цілому.
До появи комплексу в навчальній літературі практично не висвітлювались технологічні питання створення ракет не зважаючи на їх значення: низка найважливіших характеристик ракет суттєво залежать від технологічних процесів ракетобудування; якість і висока надійність виробів в значній мірі визначаються герметичністю всіх видів з’єднань замкнутих об’ємів, трібопроводів; необхідні массово-інерційні, центрувальні характеристики забезпечуються шляхом реалізації спеціальних технологій, методів контролю, використання унікальних стендів тощо.
В книгах комплексу вперше знайшли професійне відображення актуальні досягнення українських фахівців - виробничників, технологів, спрямовані на розв’язання проблем герметичності, технологій матеріалів спеціального призначення, технологій загального складання ракет-носіїв, космічних апаратів щодо. Матеріали новітні, корисні, край необхідні для підготовки спеціалістів, науковців для аеро-ракетно-космічної галузі України.
Підручники задовольняють вимогам сучасної педагогічної науки.
Вважаю, що автори: д.ф.-м.н. Поляков М.В., д.т.н. Джур Є.О., д.т.н. Манько Т.А., д.т.н. Санін А.Ф., д.т.н. Шептун Ю.Д., к.т.н. Джур О.Є., к.т.н. Ніколенко Є.Ю., к.т.н. Хуторний В.В., к.т.н. Кулік О.В. безумовно заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.

В. І. Денісов,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
Заслужений раціоналізатор України,
Начальник цеху головного складання ракет – носіїв
ВО “Південний машинобудівний завод”.

ГістьДенисов Выктор Владимироаич

Комплекс підручників “Виробництво, випробування, експлуатація ракетно-космічної техніки” містить актуальні відомості з широкого спектра проблем теорії та практики розробки сучасних ракетно-космічних комплексів, зокрема технологій виготовлення, складання, відпрацьовування вузлів, агрегатів, ракетно-космічних систем в цілому.
До появи комплексу в навчальній літературі практично не висвітлювались технологічні питання створення ракет не зважаючи на їх значення: низка найважливіших характеристик ракет суттєво залежать від технологічних процесів ракетобудування; якість і висока надійність виробів в значній мірі визначаються герметичністю всіх видів з’єднань замкнутих об’ємів, трібопроводів; необхідні массово-інерційні, центрувальні характеристики забезпечуються шляхом реалізації спеціальних технологій, методів контролю, використання унікальних стендів тощо.
В книгах комплексу вперше знайшли професійне відображення актуальні досягнення українських фахівців - виробничників, технологів, спрямовані на розв’язання проблем герметичності, технологій матеріалів спеціального призначення, технологій загального складання ракет-носіїв, космічних апаратів щодо. Матеріали новітні, корисні, край необхідні для підготовки спеціалістів, науковців для аеро-ракетно-космічної галузі України.
Підручники задовольняють вимогам сучасної педагогічної науки.
Вважаю, що автори: д.ф.-м.н. Поляков М.В., д.т.н. Джур Є.О., д.т.н. Манько Т.А., д.т.н. Санін А.Ф., д.т.н. Шептун Ю.Д., к.т.н. Джур О.Є., к.т.н. Ніколенко Є.Ю., к.т.н. Хуторний В.В., к.т.н. Кулік О.В. безумовно заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.

В. І. Денісов,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
Заслужений раціоналізатор України,
Начальник цеху головного складання ракет – носіїв
ВО “Південний машинобудівний завод”.

Кукушкін Володимир .Іванович

В підручниках комплексу “Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки” узагальнюється унікальний, більш ніж 50-річний досвід творчої співдружності багатьох НДІ, проектних організацій, виробничих підприємств, навчальних закладів таке інше на чолі з ДП КБ “Південне” щодо проблем створення кращих на світовому рівні зразків ракетно-космічної техніки, що за низкою тактико-технічних характеристик не перевершені до нині.
Вперше висвітлюються методи, пропозиції, способи розв’язання задач динаміки, управління; проблеми створення твердопаливних двигунів, новітніх матеріалів; технології виготовлення, складання, експлуатації надскладних вузлів, агрегатів, ракети в цілому; історичні аспекти розвитку ракетно-космічної техніки в Україні.
Виключний зміст підручників робить їх край необхідними для студентів, аспірантів, молодих фахівців і науковців.
Нині в Україні відбувається заміщення ветеранів ракетно-космічної техніки, що забезпечили їй світове визнання, молодими фахівцями. Дуже важливо передати молодим накопчені знання і досвід. Тому видання зазначених підручників, використання їх в навчальному процесі мають державне значення.
Спираючись на зазначене вважаю, що комплекс підручників авторського колективу у складі: д.ф.-м.н. Поляков М.В., д.т.н. Джур Є.О., д.т.н. Манько Т.А., д.т.н. Санін А.Ф., д.т.н. Шептун Ю.Д., к.т.н. Джур О.Є., к.т.н. Ніколенко Є.Ю., к.т.н. Хуторний В.В., к.т.н. Кулик О.В. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Кукушкін В.І., дтн, професор, Головний спеціаліст ДП «ВО Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова»

Зиков Микола Юхимович

Я, як безпосередній учасник розробок усіх типів ракет і космічних апаратів розробки Конструкторського бюро «Південне», вважаю що комплекс підручників «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки» у шести книгах створений авторським колективом у складі Полякова М.В., Джура Є.О., Шептуна Ю.Д., Манько Т.А., Саніна А.Ф., Джур О.Є., Ніколенко Є.Ю, Хуторного В.В., Кулика О.В. безумовно являється цінним матеріалом і має практичну цінність не тільки для підготовки студентів, аспірантів, а також інженерів та молодих учених у процесі їх становлення висококваліфікованими фахівцями у різноманітних напрямках їх діяльності. У підручниках сконцентрований досвід роботи викладачів, науковців Конструкторського бюро «Південне», науково-дослідних інститутів та ін. Цінність підручників полягає у тому, що в них поряд з історичними етапами розвитку ракетної техніки, приведені останні розробки, на достатньо високому рівні подається математичний апарат, за допомогою якого створюється сучасна ракетна техніка, розглядаються усі етапи створення ракети: проектування, конструювання, розробка двигунів, створення системи керування, технологія виробництва, методи випробувань, льотні іспити і так далі.
Вважаю комплекс підручників «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки» у шести книгах безумовно заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки 2010 року.

Зиков М.Ю., кандидат технічних наук, доцент, заслужений ветеран праці Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне».

Логвиненко А.И.

Рассматриваемый комплект учебников «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки» в шести книгах, на мой взгляд, представляют собой фундаментальный труд. В нем обобщен многолетний ценный и сложный накопленный опыт, обобщающий результаты творческих поисков и исследований работников уникальной и нестандартной ракетно-космической отрасли. Подробно освещены технологические тонкости, методы испытаний и конструирования, методики расчета и основные характеристики современных прогрессивных материалов. Подробно раскрыты способы обеспечения герметичности, которые важны и представляют огромный интерес и для других отраслей машиностроения (автомобилестроение, авиастроение, изготовление различных емкостей, работающих под давлением и др.). в учебниках подробно изложены вопросы динамики, баллистики, обеспечения устойчивости движения ракет и космических аппаратов, приведены алгоритмы расчета и методы их рационального решения.
Наряду с учебно-методическим материалом приведены исторические справки, воспоминания инженеров-испытателей и проектантов, а также эксплуатационников, обобщающие имеющиеся в практике аварийные ситуации и методы их устранения. Эти данные окажут неоценимую помощь будущим специалистам. Насколько интересно и захватывающе они описаны, безусловно заинтересуют студентов, преподавателей и соответствующих специалистов!
Представленный комплект учебников полезен как обучающимся студентам, так и инженерам-практикам, имеет фундаментальную научно-техническую ценность. Авторский коллектив в составе Полякова Н.В., Джура Е.А., Шептуна Ю.Д., Манько Т.А., Санина А.Ф., Джур О.Е., Николаенко Е.Ю, Хуторного В.В., Кулика А.В. вполне заслуживает представления его для награждения Государственной премией Украины в области науки и техники.

Ведущий научный сотрудник Государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное», к. т. н. , Заслуженный изобретатель Украины.

Калногуз Анатолій Миколайович

Матеріал підручників комплексу базується на піввіковому досвіді, накопиченому українським “кустом” ракетобудівників - НПП “Хартрон-Аркос”, Харків; КБ Київського радіозаводу, ЦКБ “Арсенал”, Київ; Дніпропетровський національний університет, Інститут механіки НАНУ і НКАУ, Дніпропетровськ на чолі з ДКБ ”Південне” - в процесі розробки чотирьох поколінь комплексів стратегічного призначення (12 типів), шести ракетно-космічних комплексів, створених у творчій співдружності передових підприємств і організацій.
Всі розробки виконувались на рівні винаходів і піонерських науково-технічних рішень з проблем механіки, управління, технології, матеріалознавства, тощо.
Реалізація зазначених рішень забезпечила створення в необхідні строки з необхідними тактико-технічними характеристиками ракетні комплекси, що нейтралізували імовірну ракетно-ядерну загрозу.
Публікація підручників актуальна, має державне значення. Використання їх сприятиме підготовці фахівців для ракетно-космічної галузі України необхідного рівня кваліфікації, розвитку України як космічної держави.
Автори підручників Поляков М.В., Джур Є.О., Шептун Ю.Д., Манько Т.А., Санін А.Ф., Джур О.Є., Ніколенко Є.Ю., Хуторний В.В., Кулик О.В. заслуговують присудження Державної премії України з науки та техніки 2010 року.

Кандидат технічних наук, першій заступник генерального директора НВП Хартрон-Аркос, заслужений машинобудівник Украіни.

Гість Габрінець Володимир Олексійович

Комплект підручників «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки» в шести книгах є суттєвим кроком уперед для сучасній українській навчальній літературі. За змістом, якістю та формою подання підручників, а також тиражем можна впевнено говорити про їхній високий науково-методичний та видавничо-поліграфічний рівень. Підручники комплексно охоплюють усі стадії виробництва складної ракетної техніки и тому могут бути корисними при викладаннї цих питаннь для будь якої галузі машино- та енергобудування.
Теоретичні відомості подано одночасно з практичними прикладами розробки та випуску багатьох зразків ракетно-космічної техніки. Поряд з класичними розглядаються нові технології виготовлення сучасних зразків літальних апаратів.Завідувач кафедри теплотехніки Дніпропетровського Національного університету залізничного транспорту д.т.н., професор Габрінець В.О.

Ус С.И.

Развитие ракетно-космической отрасли Украины невозможно без высокого уровня подготовки специалистов, которое напрямую зависит от эффективности системы инженерного образования. Комплект учебников, представленный авторским коллективом в составе Полякова Н.В., Джура Е.А., Шептуна Ю.Д., Манько Т.А., Санина АФ., Джур О.Е., Николаенко Е.Ю., Хуторного В.В., Калика А.В., несомненно является ценным учебным материалом для подготовки студентов, аспирантов, молодых специалистов, желающих стать высококвалифицированными специалистами в области ракетостроения. В учебниках обобщен опыт ученых и специалистов промышленности, преподавателей в решении актуальных научно-технических проблем, представлен теоретический материал, его практическая реализация в проектировании и производстве современной ракетно-космической техники.
Считаю, авторы заслуживают присуждение им Государственной премии Украины в области науки и техники.

Ус Станислав Иванович
Главный конструктор направления Государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное», академик Академии технологических наук Украины,
Герой Социалистического Труда.

Бойко Олег

Представлений до Державної премії України з науки та техніки комплекс підручників "Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки" таких відомих авторів як Поляков М.В., Джур Є.О., Шептун Ю.Д., Манько Т.А., Санін А.Ф., Джур О.Є., Ніколенко Є.Ю., Хуторний В.В., Кулик О.В. є втіленням бажання цих відатних вчених донести до молоді свої знання та величезний досвід у галузі ракетобудівництва. Матеріал даних посібників складений таким чином, що його може засвоїти як і кваліфікований спеціаліст, так і студент ракетно-космічного напрямку підготовки. В наш час, коли в галузі науки та техніки відбувається зміна поколінь, дуже важливим фактором є залучення молоді до навчання та наукової діяльності. Даний комплекс посібників є прикладом того, як наглядно та цікаво донести інформацію до читача. Якщо на Україні вся навчальна література, що видається в наш час, буде такої якості, то науково-технічний потенціал нашої Батьківщини суттєво зросте.
Автори посібників безумовно заслуговують на присудження Державної премії України з науки та техніки 2010 року.

З повагою, студент 5-го курсу фізико-технічного факультету ДНУ ім. Олеся Гончара, Бойко О.А.

Грановський Роман Беркович

Корисний, актуальний, новітній (публікується вперше) матеріал розміщено в підручниках комплексу “Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки”.
Для співробітників Галузевої науково-дослідної лабораторії динаміки та міцності рухомого складу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна, що вивчають проблеми як динаміки рухомого складу, так і транспортування особливо важливих вантажів залізницями, а також студентів університету становлять інтерес практично всі висвітлені у підручниках питання:
- методики розробки математичних моделей збудженого руху шарнірно з’єднаних тіл, тонкостінних ємностей, частково заповнених рідиною ;
- методика визначення динамічних характеристик тіла з порожниною, частково заповненою рідиною, через безрозмірні гідродинамічні коефіцієнти;
- динаміка старту важкої ракети масою (~ 200 т) з залізничної платформи;
- проблеми герметичності ємностей, сучасних технологій машинобудування та інші.
Впровадження ракетно-космічних технологій в інші галузі промисловості, в підготовку фахівців високої кваліфікації не тільки аеро-ракетно-космічного напряму має державне значення.
Підручники за вмістом, структурою, характером викладання навчального матеріалу, оформленням задовольняють всім вимогам сучасної педагогічної науки.
Виходячи з висловленого переконаний, що автори підручників Поляков М.В., Джур Є.О., Шептун Ю.Д., Манько Т.А., Санін А.Ф., Джур О.Є., Ніколенко Є.Ю., Хуторний В.В., Кулик О.В. заслуговують присудження Державної премії України з науки та техніки 2010 року.

Грановський Роман Беркович, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Галузевої науково-дослідної лабораторії динаміки та міцності рухомого складу, доцент кафедри будівельної механіки, почесний робітник транспорту України.

Батаев Виктор Александрович

Підручники комплексу містять викладені як навчальні матеріали науково-технічні пропозиції і рішення з проблем проектування, конструювання, управління, технології виробництва, технології матеріалів, вироблених на рівні виноходів творчим об’єднанням українських ракетобудівників: НПП “Хартрон-Аркос”, Харків; КБ КРЗ, ЦКБ “Арсенал”, Київ; ДНУ, ІТМ НАНУ і НКАУ, Дніпропетровськ; інших на чолі з ДКБ ”Південне”.
Зазначені пропозиції і рішеня, утілені в неперевершені зразки ракетно-космічної техніки, суттево сприяли формуванню України як передової у світі еосмічної держави.
Підручники край необхідні для виховання фахівців і науковців для ракетно-космічної галузі України. Їх наявність забезпечить навчання з урахуванням досягнень передової, визнаної в світі української ракетно-космічної науки і технології, розвиток унікальної української ракетно-космічної спадщини.
Автори підручників
Поляков М.В., Джур Є.О., Шептун Ю.Д., Манько Т.А., Санін А.Ф., Джур О.Є.,
Ніколенко Є.Ю., Хуторний В.В., Кулик О.В.
заслуговують присудження Державної премії України з науки та техніки 2010 року.

Батаєв Віктор Олександрович, доктор технічних наук, Лаурет державноі преміі УРСР, головний науковий співробітник НВП Хартрон – Аркос, м. Харків

Калногуз Анатолій Миколайович

Матеріал підручників комплексу базується на піввіковому досвіді, накопиченому українським “кустом” ракетобудівників - НПП “Хартрон-Аркос”, Харків; КБ Київського радіозаводу, ЦКБ “Арсенал”, Київ; Дніпропетровський національний університет, Інститут механіки НАНУ і НКАУ, Дніпропетровськ на чолі з ДКБ ”Південне” - в процесі розробки чотирьох поколінь комплексів стратегічного призначення (12 типів), шести ракетно-космічних комплексів, створених у творчій співдружності передових підприємств і організацій.
Всі розробки виконувались на рівні винаходів і піонерських науково-технічних рішень з проблем механіки, управління, технології, матеріалознавства, тощо.
Реалізація зазначених рішень забезпечила створення в необхідні строки з необхідними тактико-технічними характеристиками ракетні комплекси, що нейтралізували імовірну ракетно-ядерну загрозу.
Публікація підручників актуальна, має державне значення. Використання їх сприятиме підготовці фахівців для ракетно-космічної галузі України необхідного рівня кваліфікації, розвитку України як космічної держави.
Автори підручників Поляков М.В., Джур Є.О., Шептун Ю.Д., Манько Т.А., Санін А.Ф., Джур О.Є., Ніколенко Є.Ю., Хуторний В.В., Кулик О.В. заслуговують присудження Державної премії України з науки та техніки 2010 року.

Козак Леонид

Комплект учебников "Изготовление, испытания и эксплуатация ракетно-космической техники" в шести книгах авторов Полякова М.В.,Джура Е.О.,Манько Т.А., Шептуна Ю.Д., Кулика О.В., Джур О.Е., Хуторного В.В.,Николенко Е.Ю. для студентов вузов и специалистов в области ракетно-космической техники является уникальным сборником учебно методических материалов, охватывающим практически полный цикл создания ракетно-космической техники. Ценность данного комплекта состоит в том, что он построен на научном и методическом обобщении огромного практического опыта работы сотен ученых и специалистов ракетно- космической техники Украины, которые создали уникальные образцы боевых ракет и ракет носителей космических аппаратов, непревзойденные по своим характеристикам до настоящего времени.
Большую педагогическую ценность данным учебникам придает живой стиль изложения материалов,сочетающий академизм и научную строгость с историческими экскурсами, дающими полное представление о оответствующей военно политической обстановке, которая ставила новые научно технические задачи перед отечественными учеными и специалистами и блестящие примеры решения этих задач.
Таким образом, данный комплект учебников не только дает специальные знания в такой сложнейшей области, как ракетно-космическая техника. но и вводит студентов и специалистов в процессы возникновения и решения научных и технических проблем.
Выполненный на высоком научно-педагогическом уровне комплект учебников несомненно заслуживает присуждения его авторам высокой государственной награды.
Козак Леонид, к.т.н.,ведущий научный сотрудник ГКБ "Южное", специалист по динамике ракет.

Володимир Сiренко

Украина - одна из немногих стран, обладающая технологиями создания и эксплуатации ракетно-космической техники. Многие предприятия, научно-исследовательские и учебные центры нашей страны задействованы в этой отрасли. Но базовым учебным центром всегда был Днепропетровский государственный, а теперь национальный, университет. Для подготовки специалистов по ракетной и космической технике в университете был создан специализированный физико-технический факультет. Целый ряд факультетов – механико-математический, прикладной математики, физический и другие также активно участвовали в подготовке кадров.
В течение многих лет ученые и преподаватели университета, совместно с учеными и инженерами КБ «Южное» и ПО «Южмаш», решали фундаментальные и прикладные задачи в обеспечение ракетно-космических разработок. В результате, в Днепропетровском университете накоплен громадный методический опыт по ракетно-космической технике в области проектирования, технологий, создания материалов, баллистики, аэродинамики, тепломассобмена и так далее. Поэтому созданный коллективом авторов многотомный труд, в виде учебников, систематизирующих научный и практический опыт по многим из этих вопросов, заслуживает самой высокой оценки. Ценность выполненной работы заключается еще и в том, что сейчас идет активная смена поколений. Ветераны ракетно-космической техники уходят на отдых. И очень важно не утерять имеющийся у нашей страны опыт в этой области.
Все это, в сочетании с широким перечнем рассмотренных авторами вопросов и высоким качеством научно-технического уровня их изложения позволяет дать самую высокую оценку представленному на соискание Государственной премии Украины сборнику учебников.

В.Сиренко
и.о. начальника комплекса баллистики, аэродинамики и тепломассобмена ГП «КБ «Южное»
к.т.н., лауреат Государственной премии Украины, Заслуженный машиностроитель Украины

Володимир Гіленко

Представлений на конкурс комплекс підручників з ракетно-космічної тематики є узагальненням багаторічного досвіду науково-виробничої діяльності дніпропетровських, а також деяких українських організацій по створенню зразків нової техніки. Підручники охоплюють весь виробничо-технологічний цикл – від проектування до виготовлення і дають можливість студентам оволодівати спеціальністю комплексно, в тісному зв'язку одних напрямів з іншими. У цьому його головна цінність.
Особливо хочеться відзначити книгу 6 «Ракети-носії і космічні ступені ракет як об'єкти управління». Ця праця відрізняється достатньо простим викладом фізики процесів при польоті об'єктів і доступним математичним апаратом.
Необхідно відзначити, що даний підручник по своїй глибині охоплює не тільки ракетно-космічну тематику. Він може бути корисний і для фахівців з динаміки і управління інших наукових напрямів.
Комплекс підручників заслуговує присудження Державній премії України.

В.Гиленко, к.т.н., Лауреат Госпремії УРСР в області науки і техніки.

Володимир Гіленко

Представлений на конкурс комплекс підручників з ракетно-космічної тематики є узагальненням багаторічного досвіду науково-виробничої діяльності дніпропетровських, а також деяких українських організацій по створенню зразків нової техніки. Підручники охоплюють весь виробничо-технологічний цикл – від проектування до виготовлення і дають можливість студентам оволодівати спеціальністю комплексно, в тісному зв'язку одних напрямів з іншими. У цьому його головна цінність.
Особливо хочеться відзначити книгу 6 «Ракети-носії і космічні ступені ракет як об'єкти управління». Ця праця відрізняється достатньо простим викладом фізики процесів при польоті об'єктів і доступним математичним апаратом.
Необхідно відзначити, що даний підручник по своїй глибині охоплює не тільки ракетно-космічну тематику. Він може бути корисний і для фахівців з динаміки і управління інших наукових напрямів.
Комплекс підручників заслуговує присудження Державній премії України.

В.Гиленко, к.т.н., Лауреат Госпремії УРСР в області науки і техніки.

Валерій Санніков

Рівень розвитку української ракетно-космічної галузі визнається як передовий у світі. Це випливає і підтверджується успішною участю України в міжнародних космічних проектах. Передові науково-технічні досягнення галузі за причиною ”державна таємниця” протягом 50-ти років були недосяжними для широкої технічної інтелігенції, що не сприяло науково-технічному прогресу.
Узагальнення зазначених результатів у вигпяді комплексу підручників з шести книг для студентів вищих навчальних закладів, своєчасно і якісно виконане спеціалістами вищої кваліфікації, добре відомими серед фахівців, суттєво сприяє розвитку аеро-ракетно-космічної техніки, інших напрямків машинобудування і громадської діяльності.
Вважаю, що автори комплекса підручників «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки» в шости книгах: Поляков М.В., Джур Є.О., Шептун Ю.Д., Манько Т.А., Санін А.Ф., Джур О.Є., Ніколенко Є.Ю., Хуторний В.В., Кулік О.В. заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 р.

Інженер-системотехнік, інженер-випробувач Підприємства "Південний машинобудівний завод" з 30-річним досвідом роботи в ракетно-космічній галузі Санніков Валерій Володимирович.

Каменев Владимир Николаевич

Интересные технические предложения высказаны в учебниках по изготовлению и сборке материалов ракетнокосмической технике. Соответствуют передовому мировому уровню .Книги безусловно полезны студентам, инженерам. Авторы заслуживают присуждению премии.

Еачальник техбюро ВАСО г.Воронеж

Андрей Борисович Полатовский

Я инженер металург с 20 летним стажем, хорошо понимаю, что создание
такой системы как ракетно-космический комплекс это проблема
комплексная.
Проблема машиностроителей, управленцев, технологов, химиков, металургов.
С большим интересом и пользой познакомился с книгами комплекса
"Производство, испытание и эксплуатация ракетно космической техники".
В учебниках изложены самые передовые достижения во многих отраслях
науки и техники, именно эти достижения обеспечили разработку ракеты
3sl, признанной лучшей в мире, считаю что авторы книги заслуживают
присуждение госпремии за 2010
Инженер металург Полатовский А.Б.

Нужний Віктор Олександрович

Висловлюю думку молодого інженера електромеханіка, що закінчив 5 років тому фізико-технічний факультет Дніпропетровського національного університету.
Спеціальні знання та вміння, здобуті в тому числі за допомогою підручників комплексу “Виробництво, випробування і експлуатація ракетно-космічної техніки”, нині забезпечують мою, вважаю досить успішну, роботу.
Комплекс заслуговує високої оцінки. В підручниках вперше викладені передові досягнення науки і технології стосовно РКТ. Цього достатньо , щоб назвати їх актуальними, такими, що суттєво сприяють покращенню підготовки інженерів механіків, електромеханіків не тільки з РКТ.
Однак впевнений - головне досягнення авторів полягає в тому, що вміст підручників, методичне викладення матеріалу на прикладах кращих в світі зразків сучасної ракетно-космічної техніки, розвивають у молодих фахівців творче інженерне мислення. Така властивість притаманна далеко не всім підручникам!
Автори комплексу: Поляков М.В., Джур Є.А., Шептун Ю.Д., Манько Т.А., Санін А.Ф., Джур О.Є., Николенко Є.Ю., Хуторний В.В., Кулик А.В. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.
В.О.Нужний, гол.інженер ТОВ "Горгазтепло"

Гість Кравченко Станислав Семенович, кандидат технических на

В представленном на присуждение Государственой премии Украины комплекте учебников «Производство, испытания и эксплуатация ракетно-космической техники» в 6-ти книгах, изложены уникальные знания науки и технологии в области ракетостроения, знания подкреплены практическими результатами международного масштаба. Впервые эти знания стали доступными в форме учебников.
Особо хочу отметить в учебниках значение, которые авторы уделяют точности формулирования задач на всех научных и технологических этапах реализации проектов: - постановка задачи – математическое описание задачи – доведение результатов исследований до возможностей их использования в инженерной практике.
Логическая последовательность, точность формулировок предоставляют уникальные возможности для повышения эффективности учебного процесса, мотивации в учебе.
Комплект учебников в шести книгах комплекс учебников «Производство, испытания и эксплуатация ракетно-космической техники» в 6-ти книгах, может быть рекомендован студентам многих специальностей как образцовый материал по изучению основ разработки и реализации больших систем.
Считаю, что комплекс учебников «Производство, испытания и эксплуатация ракетно-космической техники» в 6-ти книгах, авторы Поляков Н.В., Джур Е.А., Шептун Ю.Д., Манько Т.А., Санин А.Ф., Джур О.Е., Николенко Е.Ю., Хуторный В.В., Кулик А.В. заслуживает присуждения Государственой премии Украины.

Кравченко Станислав Семенович, кандидат технических наук

Кравченко Станислав Семенович, кандидат технических наук

В представленном на присуждение Государственой премии Украины комплекте учебников «Производство, испытания и эксплуатация ракетно-космической техники» в 6-ти книгах, изложены уникальные знания науки и технологии в области ракетостроения, знания подкреплены практическими результатами международного масштаба. Впервые эти знания стали доступными в форме учебников.
Особо хочу отметить в учебниках значение, которые авторы уделяют точности формулирования задач на всех научных и технологических этапах реализации проектов: - постановка задачи – математическое описание задачи – доведение результатов исследований до возможностей их использования в инженерной практике.
Логическая последовательность, точность формулировок предоставляют уникальные возможности для повышения эффективности учебного процесса, мотивации в учебе.
Комплект учебников в шести книгах комплекс учебников «Производство, испытания и эксплуатация ракетно-космической техники» в 6-ти книгах, может быть рекомендован студентам многих специальностей как образцовый материал по изучению основ разработки и реализации больших систем.
Считаю, что комплекс учебников «Производство, испытания и эксплуатация ракетно-космической техники» в 6-ти книгах, авторы Поляков Н.В., Джур Е.А., Шептун Ю.Д., Манько Т.А., Санин А.Ф., Джур О.Е., Николенко Е.Ю., Хуторный В.В., Кулик А.В. заслуживает присуждения Государственой премии Украины.

Лысенков Илья Минович

В период с 1974 года я работал в сборочном цехе №33 завода ЮМЗ г.Днепропетровска на участке пневмоиспытаний изделий 15А14 и 15А15. Современность и востребованность на тот период давали фору в обеспечении безопасности страны, а контейнерное исполнение изделий обеспечивало неуязвимость, мобильность и безопасность. Ни одно изделие в процессе приемо-сдаточных испытаний не падало "за бугор". Авторский коллектив заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2010 года.

Гість

Комплекс підручників "Виготовлення, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки" виданий своєчасно та представляє великий інтерес не тільки для специалістів в галузі ракетобудування, але і для інших галузей. В підручниках представлені сучасні матеріали, матеріали та технології ХХІ століття. Підручники необхідні для студентів вищих навчальних закладів, молодих специалістів, аспірантів. Вони є керивництво при вирішуванні сучасних завдань по створенню зразків машинобудування. Дуже дякую авторів цих україномовних підручників за такий подарунок молоді України.