Офіційний веб сайт

Комплект підручників (буріння свердловин у 5 книгах)

П1

Представлено Міністерством освіти і науки України, висунуто Національним гірничим університетом.

 Автор: Дудля М.А.

1. Буровые машины и механизмы. – К.: Вища школа, 1985. – 175 с.

2. Проектування бурових машин і механізмів. – К.: Вища школа, 1994. – 335 с.

3. Автоматизація процесів буріння свердловин. – К.: Вища школа, 1996. – 256 с.

4. Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин. –  Дніпропетровськ: НГУ, 2007. – 399 с.

5. Промивальні рідини в бурінні. – Дніпропетровськ: НГУ, 2011. – 542 с.

Загальний тираж підручників складає 13820 примірників.

Підручники займають важливе місце у підготовці фахівців з вищою освітою у напряму «Гірництво». Ними зручно користуватися для оволодіння українською термінологією дуже корисним є наявність підручників, виданих російською мовою. Структура, рубрикація, терміни, поняття і методичне забезпечення спрямовані на самостійну роботу студентів.

Кожна із книг віддзеркалює конкретний технологічний процес, що відбувається при бурінні свердловин: особливості технологічного режиму буріння гірських порід, ускладнення при бурінні та аварійність, технологічні умови експлуатації бурового устаткування, розрахунки окремих елементів бурового обладнання (сталеві канати, талеві блоки і кронблоки, навантаження бурових вишок) та інші.

Перші три підручники видано українською, російською, словацькою та польською мовами і застосовуються для підготовки фахівців в цих країнах. Підручник «Промивальні рідини в бурінні» є результатом міжнародної університетської кооперації і творчої співпраці викладацького колективу з чотирьох країн – Україна, Росія, Казахстан і Словаччина.

Підручники написані грамотно і добре ілюстровані рисунками і додатками інформаційного напрямку, відповідають  вимогам вищої школи та досягненням науки у сфері геологорозвідувальної справи.

У підручниках враховано вимоги євроінтеграційних процесів, зокрема застосування принципів компетентного підходу до планування та реалізації навчального процесу, стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Громадське обговорення підручників  відбулося на засіданні вченої ради  Криворізького національного університету 15 вересня 2014 року о 14 годині за адресою: м. Кривий Ріг,  вул. ХХІІ Партз’їзду , 11 (актовий зал). Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Чернієнко Н.М.

Всі підручники написані на високому професійному рівні. Безпосередньо сама структура підручників дає можливість студентам краще розуміти фізичні явища і процеси, що виникають при руйнуванні гірських порід. Викладений матеріал сприяє формуванню необхідних знань які допомагають забезпечити високу якість буріння у відповідності до технології промислового виробництва. З огляду на те, що науковий і методичний рівень підручників відповідає сучасним вимогам по підвищенню якості підготовки фахівців з гірничих спеціальностей, їх зміст, спрямованість та методика викладу матеріалу відповідають вимогам, які рекомендовано до підручників для вищої школи вважаю, що робота безсумнівно заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки.

Чернієнко Н.М. - канд.геол.наук, ст.н.сп. ІГН НАН України, чл.-кор. АГН України.

Prof. dr hab. Inż. Jakub Siemek

Wiercenie otworów jest jednym z podstawowych źródeł otrzymywania informacji geologicznej i najbardziej efektywną metodą poszukiwania i udostępniania kopalin użytecznych. Bardzo często ten pracochłonny proces inżyniersko-geologiczny komplikuje się poprzez niejasną informację o górniczo-geologicznych warunkach wiercenia, właściwościach górotworu, pochlania płuczki i inne. Wszystko to może doprowadzić do komplikacji i awarii, które obniżają wskaźniki wydajności pracy i podwyższają koszty pracy poszukiwawczych.
Z tych względów edycje tych podręczników w zakresie techniki technologii wiercenia otworów zajmują ważne miejsce w kształceniu specjalistów o kierunku „Górnictwo”. Każda z tych książek odzwierciedla ten lub inny proces technologiczny, który dokonuje się podczas urabiania skal i eksploatacji, wyposażenia wiertniczego, mechanizacji i automatyzacji procesu wiercenia otworów, automatyczne wiertnice, awaryjność procesu wiercenia otworów, przyczyny powstawania awarii i współczesne metody ich unikania, technika i technologia wiercenia otworów hydrogeologicznych, a także problemy ochrony środowiska naturalnego.
Podręczniki napisane są z uwzględnieniem konieczności przekazania studentom jasnego poglądu na kolejność i związek nowych technologicznych rozwiązań. Zastosowano różne sposoby określania nowych pojęć, terminów w celu ulepszenia przyswajania materiału, przejrzystości i warunków szybkiego poszukiwania niezbędnych informacji.
W książkach naukowych opracowano zasady podstaw teoretycznych modeli obliczeniowych, charakterystyk jakościowych odpowiadających eksploatacyjnym problemom, co podwyższa sposób przyswajania materiału. Książki te oparte są na ogólnej specjalistycznej wiedzy. Przez czas autor pracował przy pisaniu i doskonaleniu podręczników, uwzględniał w kolejnych wydaniach zalecenia i krytyczne uwagi w zakresie nowych osiągnięć i uzyskanego doświadczenia.
Znaczna część materiałów przedstawionych w zestawie podręczników napisana jest przez autora w języku polskim.

Wszystko to dało możliwość studentom Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie łatwego zapoznania się ze skomplikowanym materiałem.
Uważam że praca pn. „Komplet podręczników z zakresu techniki i technologii wiercenia otworów i ich autor Dudla N.A. zasługuje na przyznanie Państwowe agrody Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki.

Prof. dr hab. Inż. Jakub Siemek
Członek Polskiej Akademii Nauk
i Poiskiej Akademii Umiejętności

Турчин В. А.

В підручниках (буріння свердловин в 5 книгах) наведені розрахунки основних параметрів забійних бурових машин і механізмів (турбобурів, гідроударників, пневмоударників, гвинтових двигунів, ежекторних снарядів).
Розглянуті технічні засоби буріння свердловин плавленням гірських порід, а також інші, перспективні в майбутньому, способи руйнування гірських порід.
Приклади рішення ряду типових задач , методики розрахунків контролю та якості виконання
геологорозвідувальних робіт , наявність питань для самоперевірки знань студентів, наявність
тематик рефератів – все це допомагає студентам оволодіти учбовим матеріалом того чи іншого
розділу книги. Підручники відомі не тільки в Україні, а й в інших країнах світу. Вони заслуговують
присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

Заступник директора дирекції інноваційних проектів
по метановугільним програмам ПрАО "Донецьксталь" Турчин В.А.

Бакіновський Микола Іванович

Структура та зміст підручників відповідають загально-педагогічним вимогам до навчальної літератури, а саме: відображення новітніх досягнень науки і техніки; формування вмінь самостійно засвоювати знання через оволодіння технологіями навчальної діяльності (самоорганізація, планування, самооцінка); дидактична опрацьованість тексту. Підручники містять багатий довідковий матеріал та приклади рішення задач, що допомагає студентам і виробничникам об’єктивно вирішувати професійні задачі. Підтримую автора в отриманні Державної премії України в галузі науки і техніки.

Головний спеціаліст по бурінню, Український
Державний головний науково-дослідний і
виробничий інститут інженерно-технічних
та екологічних вишукувань, М.І. Бакіновський

Дриженко Анатолій Юрійович, д-р техн. наук, професор

В підручниках автором розглянуті матеріали наукових досліджень з питань руйнування гірських порід при бурінні свердловин добре систематизовані, дають можливість студентам освоїти особливості застосування промивальних рідин, їх очищення від частинок шламу, проаналізувати фізико-хімічні взаємодії промивальних рідин зі стінками свердловин, застосовувати ефективні методи підвищення, продуктивності праці нафтових, газових та інших свердловин. Наведені методичні розробки з виконання практичних, лабораторних робіт та курсових проектів є дуже корисними для магістрів і аспірантів. За виконану роботу, автор Дудля М.А., заслуговує присудження державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

Професор кафедри відкритих гірничих робіт,
доктор технічних наук, лауреат державної премії
України в галузі науки і техніки,
заслужений винахідник України,
А.Ю. Дриженко.

Ільяшов Михайло Олександрович

Підручники комплекту (Буріння свердловин із 5 книг) є необхідними для якісної підготовки фахівців геологорозвідувальної справи. Наведені автором методичні розробки розрахунків параметрів режиму буріння свердловин з використанням електронної обчислювальної техніки: “REGIME”, “DELTA”, “OPTIM”, “TEMP”, “TRAPI”, “КБТ” та інші допомогають не тільки студентам, а й інженерно-технічним фахівцям швидко і якісно підготувати проектну геологічну документацію, а також перевірити її в процесі буріння свердловин. Кожна технологічна операція розглянута ґрунтовно і методично оформлена. Робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

Перший заступник генерального директора ПАТ "Донецьксталь-металургійний завод", доктор техн. наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений шахтар України, М.О. Ільяшов

Безручко Костянтин Андрійович, доктор геологічних наук

Автор «Комплекту підручників з техніки та технології буріння свердловин» при написанні роботи використав алгоритмічний виклад інформації – після подання теоретичних положень наводиться докладний і послідовний опис дій щодо їх застосування через вирішення практичних завдань. Навчальні книги, що побудовані на еталонах розв’язання вправ, завжди надзвичайно ефективні. Особливо це стосується прийняття рішень при бурінні глибоких свердловин в складних гірничо-геологічних та геолого-технічних умовах. Стиль викладення матеріалу підручників, дидактична спрямованість тексту, обсяг практичних завдань дають можливість студенту самостійно засвоювати знання. Робота, автор Дудля М.А, заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

Садовенко Іван Олександрович, професор

За структурою, методикою формування умінь і навичок, організацією самостійної роботи студентів підручники відповідають європейським стандартам навчальної книги в Україні і за її межами. Високий рівень викладення базових положень і теорем у роботі поєднується з виведеним розподіленням навчального матеріалу на теоретичну, прикладну й діагностичну частини, а також завдання для самостійного опрацювання. Такий системний підхід до подання матеріалу активізує й дисциплінує діяльність викладачів і студентів. Вдалі ілюстрації надають навчальній інформації ще більшої структурованості та сприяють лаконізму викладення. Особливо це стосується означенню основних технологічних параметрів та зв’язку між ними в процесі буріння свердловин. Робота «Комплект підручників з техніки та технології буріння свердловин», автор Дудля М.А. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Професор кафедри гідрогеології та інженерної геології, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, І.О. Садовенко.

Evgen Staroselskiy, PhD in Petroleum Geology, Canada,

Відмічені 5 підручників являються дуже важливими для студентів бурових факультетів. Робота (автор Дудля М. І.) заслуговує присудження Державної Премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

Шаповал Володимир Григорович

В роботі чітко та доступно викладено інформацію щодо вибору, застосування, експлуатації, автоматизації та технології процесів буріння свердловин різного призначення в широкому діапазоні інженерно - геологічних умов. При цьому значну увагу приділено проблемі екології та охорони навколишнього середовища.
На мій погляд, всі підручники написано на рівні світових стандартів. Вважаю, що робота безсумнівно заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки.
Д.т.н.,професор кафедри основ і фундаментів
(ВАК), професор кафедри будівництва,
геотехніки та геомеханіки Державного ВНЗ
«Національний гірничий університет» Шаповал В.Г.

Дзюба Анатолій Петрович, д-р технічних наук, професор

У підручниках враховано основні тенденції розвитку вищої освіти, наприклад: комплект спрямовано на формування та розвиток загально навчальних і професійних компетенцій фахівців з буріння свердловин; кожен підручник має чітке формулювання діагностично поставлених навчальних цілей, які адекватні вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців спеціальностей, що дає можливість реалізувати компетентністний підхід. За структурою, методикою формування умінь і навичок, організацією самостійної роботи студентів підручники відповідають «Стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти». Тривалий термін використання підручників в навчальному процесі вищих учбових закладів свідчить, що вони позитивно сприйняті студентами, викладачами, набули міжнародного визнання. Вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Заслужений діяч науки і техніки України, д-р технічних наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної механіки і міцності конструкцій Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, А.П. Дзюба

Кіпко Е.Я., доктор технічних наук, професор

В роботі зібрано максимум необхідної інформації з питань вибору та застосування бурового обладнання, методів контролю його експлуатації, автоматизації технологічних процесів буріння свердловин різного призначення, застосування різних видів промивальних рідин та контролю їх якості. Важливе місце відведене питанням охорони геологічного середовища – методам геопургології. Такий комплект підручників є корисним не тільки студентам і викладачам вищих навчальних закладів, а й науково – інженерним працівникам, які займаються питаннями розвідки та експлуатації корисних копалин. Робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доктор технічних наук,професор,
Лауреат Державної премії СРСР, Кіпко Е.Я.

Корнєєв С.В., д-р техн. наук, професор

Безперечним досягненням автора праці є застосування науково-методичного та організаційного супроводу інженерної освіти. Підручники ґрунтуються на матеріалах дисциплін природничо-наукового та професійно -практичного циклів, сприяють закріпленню знань, отриманих студентами при вивченні попередніх навчальних дисциплін, забезпечують наступність надбання знань за фахом, створюють необхідні умови для використання технічних засобів навчання та обладнання, аналізу та інтерпретації результатів розрахунків, застосування діагностики як складової стандартів вищої освіти.
Підручники з комплекту стали базою для вивчення наступних фахових навчальних дисциплін, дають узагальнене уявлення про властивості, співвідношення та взаємодію конструктивних елементів бурового устаткування і операцій технологічного процесу буріння. Важаю, що автор заслуговує присудження Державної премії України.

Завідувач кафедри гірничої
енергомеханіки та обладнання
Донбаського державного
технічного університету,
докт. техн. наук, професор С.В. Корнєєв

Мотієнко Віталій Павлович

Робота вигідно відрізняється від існуючих простотою і послідовністю викладеного матеріалу, несе великий обсяг інформації щодо фізико-хімічних процесів впливу промивальних рідин на руйнування гірських порід при бурінні, силового привода бурових установок, витрат потужності при бурінні свердловин, технологічних процесів руйнування гірських порід вибійними буровими машинами (гідроударниками, пнемоударниками, турбобурами). Логічність та конкретність викладеного матеріалу, питання самопідготовки, наявність прикладів рішень задач дають можливість студентам якісно оволодіти відповідною інформацією. Підтримую автора підручників в отриманні Державної премії України в галузі науки і техніки.

Таран Володимир Григорович, заступник керівника виробництва

Комплект підручників з техніки та технології буріння свердловин заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки: оригінальність розгляду більшості процесів руйнування гірських порід, побудова структурних і принципових схем, наявність великої кількості довідкового матеріалу дають можливість фундаментально опанувати тією чи іншою темою знань. Книги корисні не тільки студентам, а й викладачам та інженерно-технічним працівникам.

Гість Попов Олександр Валерійович, канд. техн наук

Уміння створювати зрозумілі студентам навчальні тексти – обов’язкова компетенція викладача вищої школи. Автор роботи в «Комплект підручників з техніки та технології буріння свердловин» зумів втілити певні інтеграційні вимоги до структури та змісту навчальної літератури: поставлені навчальні цілі, створення модулів суто діяльного спрямування; формування умінь розв’язувати типові задачі прикладного характеру; вироблення навичок самоосвіти і навчальних умінь, формування засобів діагностики, що передбачають визначення рівня досягнення навчальних цілей. Книги написані зрозумілою науковою мовою. Вважаю, що робота і її автор Дудля М.А. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Попов О.В. – канд. техн. наук, технічний директор ТОВ "ТИССА"

Гість Цаплін Є.Г., канд. техн. наук, заступник директора

Комплект підручників з техніки та технології буріння свердловин систематизує наукові і методичні досягнення цього напрямку, а також суттєво доповнює навчальний матеріал новими результатами аналізу процесів в складних горно-геологічних умовах та при аварійних ситуаціях, розрахунками стійкості технологічного режиму процесу руйнування гірських порід. Важливо, що значна частина цих результатів отримана автором підручників. Підтримую автора в присудженні Державної премії України в галузі науки і техніки.
Цаплін Є.Г. – канд. техн. наук, заступник директора ТОВ "ТИССА"

Діденко Юрій Григорович, директор ВСФ "ГІДРОГЕОСЕРВІС"

Відображення новітніх досягнень науки, техніки, змістові модулі, орієнтація студентів на самостійний пошук інформації та навчально-творчу діяльність, спрямованість на сприйняття й розуміння, осмислення та засвоєння матеріалу – всі ці вимоги до навчальної літератури автор зумів втілити в «Комплект підручників з техніки та технології буріння свердловин». Робота заслуговує високої оцінки і присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Діденко Ю.Г. – директор ВСФ «Гідрогеосервіс», голова Одеського регіонального відділення, член правління Спілки буровиків України

Котенко Володимир Володимирович, к.т.н., доцент

Робота представляє собою прекрасний збірник опису технологій та техніки геологорозвідувальних свердловин, а також свердловин для буріння в підземних умовах.
Наглядні ілюстрації, довідкові данні, принципові схеми бурового обладнання допомагають студентам оволодіти знаннями,виконувати курсові та дипломні роботи. Підтримую автора в отриманні Державної премії України в галузі науки і техніки.

Декан гірничо-екологічного факультету
Житомирського державного технологічного університету
кандидат техн. наук, доцент В.В.Котенко

Посунько Л.М. – канд.техн.наук

Комплект прекрасних підручників з техніки та технології геологорозвідувальних робіт – необхідний для фахівців гірничої та газовидобувної промисловості. Особливо сьогодні, коли наша країна так потребує збільшення об’ємів видобутку природного газу, шахтного метану, сланцевого газу. Книги написані простою зрозумілою мовою, відомі не тільки в Україні, а і на теренах СНД. Робота заслуговує присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки.

Золотін Віталій Григорович

Підручники відіграють значну роль в підготовці фахівців гірничо-геологічного профілю.
Окремі із них були першими, що надруковані українською мовою і довели свою своєчасність і необхідність у підготовці національних фахівців. Багатий довідковий матеріал, приклади рішення задач, розрахунки та методика складання курсового проекту з буріння свердловин на воду допомагають студентам і виробникам об’єктивно вирішувати професійні задачі. Вважаю, що автор заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Декан гірничого факультету
Політехнічного інституту (філії)Північно-Східного
федерального університету ім. М.К. Аммосова,
канд. техн. наук, лауреат премії Президента
України для молодих вчених В.Г. Золотін

Бобылёв Александр Александрович, к.ф.-м.н., доц.

Большой поток научно-технической информации, который получают в настоящее время студенты, требует использования современных технологий обучения и создания новых учебников. Представленные учебники дают студентам не только базовые знания по предмету, но и развивают у студентов креативное мышление, позволяющее использовать полученные знания для создания новых технологий поиска полезных ископаемых. Считаю, что автор учебников заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Старший научный сотрудник
Института геотехнической механики
им. Н.С.Полякова НАН Украины,
к.ф.-м.н., доц.
Бобылёв А.А.

Матвієнко Андрій Михайлович, к.т.н., доцент

Підручники написані в доступній формі, з великою кількістю схем та ілюстрацій, які наочно відзеркалюють технологічні процеси буріння свердловин та послідовність їх виконання. Вони є корисними не тільки для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а й для виробничників, особливо для фахівців, які займаються розробкою технології буріння геологорозвідувальних свердловин. Підтримую автора роботи в присудженні Державної премії України в галузі науки і техніки.
Кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка А.М. Матвієнко

Зоценко Микола Леонідовіч д-р тех. наук, проф.

У підручниках розглянуто питання пов'язані з руйнуванням гірських порід, застосуванням різних промивальних рідин при бурінні свердловини, а також застосуванням їх у різних геологічних умовах. Автор зміг уміло об'єднати теоретичні та практичні розрахунки, що дає можливість повністю проаналізувати той чи інший технологічний процес. Тому книги є незамінними не тільки для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та виробничників, а й для науковців. Вважаю, що автор роботи заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри видобування нафти і газу та геотехніки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, доктор технічних наук, професор Зоценко М.Л.

к.т.н., доцент Орловський Віталій Миколайович

У підручниках зібрано максимум необхідної інформації з питань застосування бурових машин і механізмів у різних гірничо-геологічних умовах, автоматизації процесів буріння, приготування та застосування різних промивальних рідин. Широко розглянуто і такі важливі питання як вплив технологічних процесів буріння на навколишнє середовище, особливо при бурінні гідрогеологічних свердловин. Видані підручники - є фундаментальною працею по бурінню свердловин. Підтримую подання автора на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Бейгул Олег Олексійович

П1 Комплект підручників (буріння свердловин в 5 кн) –
"Комплекс підручників з техніки та технології буріння свердловин" – хороша та добре підготовлена робота. Багато ілюстрацій, довідкового матеріалу, викладених в простій та зрозумілій формі роблять книги доступними для студентів ВУЗів, а також фахівців – геологів. Підтримую автора в отриманні Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри металургійного обладнання Дніпродзержинського державного технічного університету,д-р техн. наук, професор О.О. Бейгул

Петренко В. Д., д.т.н., проф., Тютькін О. Л., к.т.н., доцент

"Комплект підручників з техніки та технології буріння свердловин" містить сучасний і актуальний матеріал з питань процесів руйнування гірських порід при бурінні свердловин, сучасних способів розкриття водоносних горизонтів, охорони навколишнього середовища при бурінні свердловин та розробки технічних засобів для реалізації екологічно-безпечної технології очищення бурових розчинів. Підручники написані грамотно, з висвітленням фізичної суті цілого ряду процесів, які відбуваються при бурінні свердловин. Вони є корисними і для студентів вищих навчальних закладів, і для інженерно-технічних працівників гірничої та геологічної галузей. Робота заслуговує високої оцінки і присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри тунелів, основ і фундаментів
Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна,
докт. техн. наук, професор, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки
Володимир Дмитрович Петренко

Доцент кафедри тунелів, основ і фундаментів
Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна,
канд. техн. наук, доцент, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки
Олексій Леонідович Тютькін

Пілюгін Віталій Іванович, доктор технічних наук

Важливими рисами даного «Комплексу підручників з техніки та технології буріння свердловин» є комплектність та обґрунтованість викладеного матеріалу, а також застосування власних досліджень автора. З точки зору методології подання матеріалу, позивним також є наявність у підручниках широкого спектру прикладів, питань для сомоперевірки знань методичних розробок для виконання курсового проекту. Матеріал підручників побудовано логічно, у зрозумілій формі. Вважаю, що робота є корисною не тільки для студентів, а й аспірантів, докторантів, викладачів та інженерів. Підтримую подання роботи на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Пілюгін Віталій Іванович

Доктор технічних наук,
начальник відділу по науці і інноваціям
департаменту з технічного розвитку
компанії ДТЕК

Єфремов Е.І.

Комлект підручників з техніки та технології буріння свердловин, на мій погляд, крім студентів корисний також для інженерно-технічних працівників гірничих та геологорозвідувальних підприємств. Комплект підручників дає можливість отримати необхідні знання про основні характеристики бурового устаткування,фізичну сутність механізмів виникнення та попередження аварійних ситуацій, уміння дати процесам оцінку, визначення та обрахування основних показників технологічного режиму буріння.Науковийі методичний рівень підручників, в яких висвітлено основні досягнення в цій галузі знань за останні 30 років, відповідає сучасним вимогам підвищення якості підготовки фахівців гірничих спеціальностей. Вважаю, що комплект підручників, представлений М.А. Дудлею, заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач відділом Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор техн. наук, професор, Лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки (1983, 1997 рр.) Е.І. Єфремов

Тяпкін К.Ф.

Важливими рисами даної роботи є логічність, комплектність та обґрунтованість викладеного матеріалу, застосування власних досліджень автора, наявність у підручниках широкого спектру прикладів рішення задач, методичних матеріалів для виконання курсового проекту з буріння гідрогеологічних свердловин та лабораторних робіт.
Враховуючи вищесказане вважаю, що "Комплект підручників з техніки та технології буріння свердловин" заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Член-кор. НАН України,
лауреат Державної премії України,
док. геол.-мин. наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
К.Ф. Тяпкін

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.