Офіційний веб сайт

Комплект підручників (електронна техніка у 3 книгах)

П2

Представлено Міністерством освіти і науки України, висунуто Харківським  національним  університетом  радіоелектроніки

 

1. Основи виробництва електронних аппарат -  Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. – 592 с.

2. Технология межсоединений электронной аппаратуры -  Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2005. – 432 с.;

3. Введення в мікросистемну техніку та нанотехнології - Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2011. – 416 с.

 

Автори: Невлюдов І. Ш., Палагін В. А.

Загальний тираж підручників складає 3650 примірників

Підручники призначені для підготовки інженерних та наукових кадрів з новітніх технологій радіоелектронного приладобудування, спеціалістів в галузі сучасних автоматизованих технологій виробництва радіоелектронних приладів, в тому числі на елементній базі високого рівня інтеграції, виробів мікросистемної техніки, та нанотехнологій, які визнані у світі як проривні технології першої половини 21 століття.

Науковою новизною циклу підручників є синтез технічних матеріалів з виготовлення традиційних електронних апаратів та нових технологій виготовлення компонентів з матричними кульковими виводами (типу BGA/CSP) та мікросистемної техніки.

Підручники втілюють багаторічний досвід, здобутий авторами в промисловості, та результату власних науково-дослідних робіт. Аналогів  вітчизняних підручників не існує.

Практична значимість полягає у використанні підручників провідними ВНЗ України для підготовки спеціалістів з виробництва електронних апаратів. Крім того, вони є основою для навчання за новою спеціальністю підготовки фахівців та магістрів «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної апаратури».

Громадське обговорення роботи відбулося  17  вересня 2014 року  о 14.30 годині на засіданні вченої ради  радіотехнічного  факультету Національного технічного  університету  України «Київський політехнічний інститут» за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 17, аудиторія 428. Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Гість

а чому реферат російською мовою???

Мосьпан В.О., декан факультету ЕКІ КрНУ

Важливою особливістю підручників циклу, поданого на здобуття Держпремії, вважаю детальний аналіз проблем, пов’язаних з технологією електромонтажу та організаційних форм виробництва електронних компонентів та багатошарових комутаційних структур. Можна сміливо сказати, що підвищення надійності обладнання, які містять у своєму складі описані у підручниках компоненти, визначатиме економічну доцільність відродження радіоелектронного приладобудування в нашій країні. Тому й підготовка фахівців з цього напрямку є серйозним завданням, що стоять перед нами як перед викладачами. І цикл підручників Ігоря Шакировича Невлюдова та Віктора Андрійовича Палагіна вважаю достойним почесної нагороди.

Бібик В.В.к.ф.-м.н.,доц. КІ СумДУ

Перелічені підручники вперше серед вітчизняних видань розглядають напрям мікросистемної техніки та нанотехнології та питання виготовлення електронних компонентів з матричними кульковими виводами, які взагалі відносяться до перспективних і в наш час застосовуються ще не в тій мірі, якої заслуговують.
Тому інформація, яка міститься в них, є корисною і своєчасною для підготовки спеціалістів, обізнаних з новими напрямами технологій та спроможних за рахунок цього забезпечити підвищення рівня виробництва електронних апаратів на Україні, його конкурентоздатність.
Глибина опису технологічних процесів, матеріалів, конструкцій та моделей значної кількості конкретних пристроїв, загальних положень та особливостей мікроелектромеханічних та наноструктур, перелік використаної літератури свідчить про вагомість та обґрунтованість розглянутих у циклі підручників питань і слугують твердою базою для підготовки спеціалістів ВНЗ, а також заслуговують присудження Державної премії в галузі науки і техніки 2014 року.

Андрусевич А.А. - д.т.н., профессор, начальник КК НАУ

Авторам цикла учебников по производству радиоэлектронных изделий хотелось бы пожелать дальнейших успехов в работе и как можно более широкого круга читателей, как среди студентов, так и среди преподавательского состава украинских вузов. Безусловно, работы актуальные и полезные для наших студентов. Материал в учебниках представлен в удобной для восприятия и усвоения форме, поэтому практическая ценность всего цикла книг, поданных на соискание премии, довольно большая, и присвоение премии авторам, считаю, будет заслуженным.

Крищук В.М., зав.каф. ІТЕЗ, ЗНТУ, Запоріжжя

На даний момент збільшується кількість публікацій та робіт, присвячених напряму мікросистемної техніки та нанотехнологіям у світі, тому відсутність матеріалів, які розкривають техніко-економічні переваги нових технологій, можливості широкого використання в різних галузях техніки, медицини, науки заважає підготовці спеціалістів сучасного рівня у виробництві радіоелектронних апаратів. Описані в підручниках технологічні процеси виготовлення мікросистемної техніки можуть у ряді випадків використовувати технологічне обладнання мікроелектроніки, яке в наш час на підприємствах недостатньо завантажене, що буде корисним для створення конкурентоздатних виробів вітчизняного радіоелектронного приладобудування.
Вважаю цикл підручників гідним Державної премії України в галузі науки і техніки.

Павлиш В.А. зав. каф. ЕЗІКТ НУ "Льві

У змісті підручників відображено більшість напрямів розвитку сучасного приладобудування. Вагомий доробок авторів у галузі виробництва електронної техніки не викликає жодних сумнівів. Тому дуже важливо, щоб саме такі знання, отримані впродовж довгої клопіткої праці, передавалися молодому поколінню. Висока якість підручників, актуальний та професійно викладений матеріал та форма подачі інформації, що супроводжується значною кількістю кольорових ілюстрацій електронних компонентів та МЕМС безсумнівно викликатиме інтерес у студентів.
Вважаю цінним ту обставину, що два з трьох підручників написані українською мовою. Це дозволить не лише підвищити рівень підготовки студентів у світі високих технологій, а також допоможе їм оволодіти україномовною технічною термінологією у цій галузі.
Вважаю доцільним підтримати авторів – фахівців у галузі електронної техніки на здобуття Державної премії України.

Осадчий С.І. зав. каф. автоматизації виробничих процесів КНТ

У циклі підручників представлені як традиційні, так і новітні технології виробництва компонентів з кульковими виводами, технології виробництва електронної апаратури. Перечитавши даний цикл підручників, можу зробити висновки про те, що завдяки їх використанню можливо підготувати справжніх спеціалістів у галузі електронної техніки. Автори виконали дуже велику роботу, щоб матеріал у підручниках був доступний навіть людям, котрі мають не дуже великі знання в області приладобудування.
У наш час на виробництві дуже важливі питання точності та надійності виробів, оптимізації та планування виробництва. Базуючись на знаннях, одержаних від прочитання циклу підручників, можна сказати про високий рівень знання і досвід авторів, які вони отримали за час проведення аналізу багатьох джерел, та на досвіді власних робіт. Вважаю доцільним підтримати авторів - фахівців у галузі електронної техніки на отримання Державної премії України.

Бондаренко О.В.,д.т.н.,проф.зав.каф.ВОЛЗ ОНАЗ ім.О.С.Попова

Следя за современным состоянием науки и техники, сотрудничая со многими ВУЗами Украины, могу сделать вывод о том, что курс учебников по основам электронной техники заслуживает получения Государственной премии Украины, благодаря глубокому содержанию, доходчивости и простоте изложения материала, которые положительно влияют на подготовку специалистов во многих областях науки и техники. Так же стоит особо отметить профессионализм авторов цикла, которые затрагивают современные темы автоматизации и роботизации производства, что в дальнейшем будет способствовать развитию промышленности Украины на международном уровне.

Свищ В.М, радник ДНВО Комунар м.Харк.,д.т.н.,прф.

К сожалению в последнее время наблюдается отток кадров на производственных предприятиях.Возикает необходимсть подготовки высококвалифицированных молодых специалистов.Наше предприятие не исключение.Поэтому актуальность интеграции информации о современных технологиях в учебниках несомненна, тем более что таких учебников в Украине не было.
Особенно привлекателен для меня как специалиста-производственника является учебник по микросистемной технике.Эта отрасль сейчас и в ближайшем будущем будет наиболее передовой в техническом переоснащении не только производства, но и многих сфер жизни общества.Новая специальность, созданная в ХНУРЭ благодаря многолетней работе авторов в этой области, должна способствовать подготовке грамотных специалистов для украинских предприятий в этой области и возрождению, активному развитию радиэлектронного приборостроения у нас в стране.

Філинюк М.А., д.т.н., проф., завідувач кафедри ПКТА ВНТУ

Підручники циклу заслуговують уваги. Практична цінність результатів, отриманих в роботі, має великий вплив на різні галузі науки і техніки. Автори є відомими фахівцями в галузі електронної  апаратури, що доведено практично циклом підручників. Особливу увагу приділено сучасному виду виробництва, такому як гнучке інтегроване виробництво. Також  описані основні покажчики виробництва, такі як продуктивність праці, технологічність, точність тощо. Виробництво ЕА є складним багатоопераційним процесом, в якому застосовуються новітні розробки  у сфері науки та техніки. Цикл підручників призначений для підготовки інженерних і наукових кадрів в галузі передових технологій радіоелектронного приладобудування. Кожна сторінка написана з розумінням, що свідчить про високу кваліфікацію  авторів . Автори підручників  заслуговують на отримання  Державної премії України.

Манойлов В.П. д.т.н.,проф., зав. каф.РТ, РЕА та Т, ЖДТУ

Підручники заслуговують на увагу як добре підготований учбовий матеріал для підготовки студентів у приладобудівній галузі. Особливість усіх трьох книг полягає у детальній класифікації та систематизації відомих виробничих технологій, а також у яскравих ілюстраціях і прикладах застосовуваного обладнання та компонентів РЕА, що виготовляються у ході тих чи інших технологічних операцій.
Зміст підручників охоплює широке коло питань, необхідних технологам та організаторам виробництва радіоелектронного приладобудування. Аналогів серед українських видань немає.
На мою думку цикл заслуговує присудження Держпремії.

Кортунов В.И, д.т.н.,проф.,зав.каф.

Кортунов В.И.,зав.каф.конструирования и произвоства РЭС.Национальный аэрокосмический университет им.НЕ Жуковского(ХАИ).

Следя за тенденциями развития в области электронной техники, могу сделать вывод о том, что современный уровень развития техники напрямую зависит от уровня подготовки специалистов. Цикл учебников, представленных на соискание Государственной премии Украины, является фундаментальной основой для развития навыков и способностей студентов, направленных на усовершенствование и создание новых методов разработки техники, производственных устройств, которые поставят Украину на одну ступень развития техники с такими гигантами, как Германия, Япония, США. Считаю, что авторы цикла учебников достойны присуждения Государственной премии Украины

Уваров Б.М. проф. кафедри радіоконструювання НТУУ "Київський

Зміст підручників охоплює широке коло питань, необхідних спеціалістам – технологам та організаторам виробництва радіоелектронного приладобудування, містить теоретичні відомості, опис великої кількості технологічних процесів, операцій, методів вирішення різних проблем, оцінки показників технології, конкретних прикладів реалізації технологічних систем, обладнання, контрольного та науково – дослідницького устаткування. Аналогів серед вітчизняних видань нема.
Вважаю, що цикл підручників заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки

Єфіменко А.А. доцент каф. ЕЗІКТ, ОНПУ, Одеса

Цикл работ посвящен решению важнейших фундаментальных и прикладных научно-технических проблем в отрасли автоматизации технологических процессов. Исследования в областях науки и техники, рассматриваемых в данных учебниках, являются актуальными при современном развитии производства, внедрения новых технологий. Материал подан доступным языком, что побуждает читателя к изучению интересующих его тем. Считаю необходимым поддержать авторов при получении Государственной премии Украины.

Тертышный С.Н.

В настоящее время многие ведущие предприятия отрасли вынуждены изменить направление основной деятельности, сократить объемы производства, произвести значительные сокращения кадровых работников, организовывать новые связи для поставки материалов и элементной базы, искать новых заказчиков продукции.
Все это отразилось и на техническом уровне производства, его организации и технологической культуре, кадровом составе.
С уходом старых кадров многие положения по обеспечению стабильности производства, обеспечению надежности выпускаемой аппаратуры постепенно утрачиваются, молодым инженерным кадрам они попросту неизвестны.
В связи со сказанным выше, подготовка молодых специалистов в области производства радиоэлектронной аппаратуры становится актуальной задачей.
Одним из направлений обеспечения качества подготовки выпускников вузов является сохранение производственного опыта, накопленного предприятиями, и передачу его будущим специалистам. Именно организационным вопросам производства, изучению методов оценки многочисленных показателей уровня производства, обеспечения требований автоматизации, гибкости, экономической эффективности производства посвящен цикл учебников. Считаю, что работа заслуживает высокой оценки и присуждения Госпремии Украины.
Тертышный С.Н., технический директор НПП ХАРТРОН-ЭНЕРГО ЛТД, г.Харьков

Єрімічой І.M. зав.каф. ЕЗІКТ, ОНПУ, Одеса.

Цикл учебников предназначен для студентов высших учебных заведений специальностей направлений "Электронные аппараты", "Электронная техника", "Компьютеризированные системы, автоматика и управление", а так же может быть полезен студентам смежных специальностей, магистрам и аспирантам. Полагаю, что авторы проделали огромную работу по систематизации и созданию новых технических материалов по изготовлению традиционных электронных аппаратов и новейших технологий изготовления компонентов с матричными шариковыми выводами (типа BGA/CSP) и микросистемной техники. Проделанная работа, действительно, заслуживает высшей оценки и присуждения авторам Государственной премии Украины.

Хіль М.І. зав.каф. електронних апаратів ТІ СНУ ім. В. Даля

Данный цикл учебников написан на высоком техническом уровне. Разработки в области электронной аппаратуры в наше время очень востребованы. Электронная аппаратура является неотъемлемой частью любого вида деятельности, будь то производство, или офис. Являясь специалистом в области электронной аппаратуры, могу сделать вывод о том, что книга ОПЭА является фундаментальной основой для студентов, магистрантов и аспирантов технических специальностей. Авторы книги полностью раскрыли основы проектирования электронной аппаратуры. Считаю, что работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.