Офіційний веб сайт

Конструктивні особливості рідинної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксира

М95

 

Автор: Дібрівний О.В.

 

Представлена Державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля"

 

В роботі приведено результати експериментально-аналітичних досліджень щодо вибору конструкції системи керування вектором тяги для автономного космічного буксира «Кречет», які було виконано в рамках контракту між ДП «КБ «Південне» та ММК «Космотрас». Конструктивні рішення, приведені в роботі, впроваджені у діючу конструкторську документацію на двигунну установку ДУ-802 автономного космічного буксира «Кречет» і у виробництво. Це дозволило суттєво підвищити енерго-масову досконалість двигунної установки ДУ-802 автономного космічного буксира «Кречет».

За результатами дослідження автором удосконалено загальні критерії вибору способу управління вектором тяги для багатобакової двигунної установки автономного космічного буксира. Розроблено методику оцінки впливу розкиду жорсткості розділової діафрагми паливного бака на зміни положення центру мас двигунної установки в польоті.

 

Кількість публікацій:    37 наукових  публікацій,в т.ч.  7  статей,    30 технічних звітів.

Надіслати коментар

Коментарі

Г.О. Стрельніков

В роботі О.В. Дібрівного «Конструктивні особливості рідинної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксира» наведені результати експериментально-аналітичних робіт по оптимізації конструкції двигунної установки ДУ-802. Метою роботи є зниження маси двигунної установки автономного космічного буксиру (блоку виведення) шляхом виключення з його складу ряду елементів системи управління вектором тяги з передачею їх функцій іншим допоміжним системам.
Для досягнення мети необхідно було вдало вирішити наступні завдання:
1. Провести аналіз системних і конструктивних рішень з управління вектором тяги, що реалізовані в існуючих двигунних установках і вибір найбільш придатних для космічних буксирів.
2. Сформулювати основні критерії, що визначають допустимість застосування різних способів управління вектором тяги.
3. Визначити вплив зміни жорсткості розділових діафрагм паливних баків на зміну центру мас двигунної установки космічного буксиру в польоті.
4. Обрати спосіб парирування зміни жорсткості розділових діафрагм паливних баків.
5. Провести експериментальне підтвердження працездатності обраного способу парирування зміни жорсткості розділових діафрагм паливних баків.
Вважаю, що автор роботи впорався з встановленою науково-технічною задачею і заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2011 р.

Провідний науковий співробітник
відділу термогазодинаміки енергетичних
установок ІТМ НАНУ і ДКАУ
доктор технічних наук
Г.О. Стрельніков

О.І. Животов, ветеран космічної галузі України

Представлена наукова робота лежить у руслі сучасних світових тенденцій проектування рідинних двигунних установок космічних буксирів. Актуальність теми полягає у тому, що вона спрямована на розробку нових сучасних методів підвищення енергетичної ефективності засобів виведення корисного вантажу. В роботі запропонований комплекс оригінальних конструктивних рішень, що дозволяє спростити систему керування вектором тяги рідинної двигунної установки космічного буксиру. В цілому вважаю, що робота О.В. Дібрівного безумовно заслуговує присудження щорічної Премії Президента України для молодих вчених.

О.І. Животов, начальник сектору проектування рідинних ракетних двигунів ДП «КБ «Південне», ветеран космічної галузі України

А.М. Власов, Начальник випробувального комплексу ДП ПМЗ

В роботі О.В. Дібрівного наведені результати експериментально-аналітичних досліджень по вибору оптимальної конструкції системи керування вектором тяги. Отримані результати мають велике наукове та практичне значення і можуть бути використані при проектуванні перспективних рідинних двигунних установок. Впровадження запропонованих автором роботи конструктивних рішень дозволило суттєво скоротити обсяги наземного експериментального відпрацювання двигунної установки ДУ-802 та, як наслідок, знизити його вартість. Отримані результати досліджень становлять інтерес для фахівців, зайнятих розробкою РРД, а також для студентів і викладачів факультетів ракетного двигунобудування вищих навчальних закладів. Вважаю необхідним підтримати роботу О.В. Дібрівного на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Начальник випробувального комплексу ракетних двигунів
Державного підприємства «Виробниче об’єднання
Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова»
А.М. Власов

Л.В. Пронь, Зав. Кафедрою двигунобудування ДНУ

Робота актуальна, має наукове та практичне значення і може бути використана при проектуванні перспективних рідинних двигунних установок для космічних буксирів і розгінних блоків. Розроблені методи дозволяють обрати оптимальну систему керування вектором тяги. Теоретичні та практичні результати роботи можуть бути використані при створенні сучасної ракетної техніки, а також у процесі навчання молодих спеціалістів. В цілому робота виконана на високому науковому рівні та заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених за 2011 рік.

Зав. Кафедрою двигунобудування
Дніпропетровського національного університету
заслужений працівник народної освіти України,
Професор Л.В. Пронь

Кушнарьов О.П., Начальник проектного комплексу КБП

З економічної точки зору використання знятих з бойового чергування ракет для запусків космічних апаратів є найбільш розумним видом конверсії бойових ракет. Разом з тим, щоб бойова ракета могла виконувати функції ракети-носія, часто потрібні її значні доробки, які призводять до значного подорожчання програми Проте у ряді випадків цього виявляється недостатньо тому, що двигунні установки розгінних ступенів МБР, у більшості своїй, не передбачають можливості повторного включення в умовах невагомості, що значно обмежує масу корисного вантажу, що виводиться на високі орбіти. Тому доцільно дооснащувати існуючі конверсійні носії автономними космічними буксирами, що забезпечують багаторазове включення в польоті. З огляду на відносно невеликі розміри автономних космічних буксирів, при їх проектуванні основним завданням є досягнення максимально можливої масової досконалості. Таким чином, підвищення енерго-массових характеристик космічного буксира шляхом застосування оптимального, для конкретного завдання, способу управління вектором тяги рушійної установки ступеня, а також саме його конструктивне виконання є актуальним. Вважаю необхідним підтримати роботу О.В. Дібрівного на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Начальник проектного комплексу
ДП «КБ «Південне»
Кушнарьов О.П.

Конох В.І., начальник відділу ДП «КБ «Південне», к.т.н.

Зараз існує ряд принципових підходів до підвищення енергетичної ефективності космічних буксирів з рідинними двигунними установками. Основними з них є максимально можливе підвищення питомого імпульсу тяги і впровадження нових матеріалів. Автором роботи розроблений і представлений оригінальний варіант системи керування вектором тяги, що дозволяє підвищити енергетичну ефективність рідинної двигунної установки, враховуючи всі недоліки існуючих варіантів. Він заснований на використанні двигунів малої тяги, що обов’язково входять до складу автономного космічного буксиру, для забезпечення керування вектором тяги автономного космічного буксиру на всіх етапах польоту. Вважаю. що автор впорався з поставленим у роботі завданням, а сама робота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених в 2011 році.

Конох В.І., начальник відділу ДП «КБ «Південне», к.т.н.

М.С. Хорольський

В роботі О.В. Дібрівного «Конструктивні особливості рідинної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксира» наведені результати експериментально-аналітичних робіт по оптимізації конструкції двигунної установки ДУ-802. Практичне значення оптимальних результатів полягає у вирішенні завдання з вибору оптимальної конструкції системи управління вектором тяги двигунної установки космічного буксира. Впровадження запропонованого способу управління вектором тяги дозволило істотно спростити конструкцію рідинної двигунної установки ДУ-802 і, як наслідок, знизити її масу. Вважаю необхідним підтримати роботу О.В. Дібрівного на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Директор,
Заслужений працівник промисловості України,
Лауреат державної премії, Академік
Міжнародної академії інформаційних
технологій, дійсний член Української
технологічної академії М.С. Хорольський

Жуков В.А.

По всем признакам работа А.В. Дибривного «Конструктивні особливості рідинної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксира» представляет собой законченное научное исследование, которое имеет большое практическое значение. Считаю, что работа и ее автор заслуживают присуждения Премии Президента Украины для молодых ученых в 2011 г.

Жуков В.А.
Зав. кафедрой ГОУ ВПА «РГАТА», Россия
кандидат технических наук

І. В. Лашенков

Впровадження запропонованого способу керування вектором тяги дозволило істотно спростити конструкцію рідинної двигунної установки ДУ-802 автономного космічного буксиру «Кречет» і, як наслідок, дозволило скоротити термін організації її виробництва. Вважаю, що робота «Конструктивні особливості рідинної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксира» і її автор О.В. Дібрівний заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2011р.

Начальник двигунного виробництва
Державного підприємства «Виробниче об’єднання
Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова»
І.В. Лашенков

В.М. Коваленко, начальник розрахунково-теоретичного відділу

Роботу виконано на високому професійному та науковому рівні. Практична цінність роботи полягає у підвищенні енергетичної ефективності автономного космічного буксиру «Кречет», шляхом оптимізації конструкції системи керування вектором тяги рідинної двигунної установки. Вважаю необхідним підтримати роботу на здобуття Премії Президента України для молодих вчених у 2011 р.

В.М. Коваленко, начальник розрахунково-теоретичного відділу рідинних ракетних двигунів ДП «КБ «Південне»

В.А. Шульга, начальник відділу проектування РРД КБП

Автором роботи вирішено актуальне науково-технічне завдання, що полягає в розробці та впровадженні комплексу конструктивних рішень, що дозволили суттєво знизити масу рідинної двигунної установки ДУ-802 для конверсійного носія «Дніпро». В роботі розглянуті та вдосконалені сучасні методи проектування РДУ. Практичним результатом роботи є впровадження розробленої РДУ у діючий зразок, що пройшов повний цикл наземного експериментального відпрацювання. За усіма ознаками робота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених за 2010 рік.

В.А. Шульга, начальник відділу проектування рідинних ракетних двигунів ДП «КБ «Південне», к.т.н.

к.т.н., заслужений винахідник України, Логвиненко А.І.

Задачі, які вирішені у поданій роботі є актуальними. Впровадження запропонованого комплексу конструктивних рішень підвищило енергетичні характеристики конверсійного носія «Дніпро», шляхом зниження ваги конструкції рідинної двигунної установки ДУ-802. Розроблені методи і моделі дозволяють ефективно вирішувати завдання по вибору оптимальної конструкції системи керування вектором тяги автономного космічного буксиру або розгінного блоку. Вважаю, що робота О.В. Дібрівного заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2010 році.

Провідний науковий співробітник ДП «КБ «Південне»
к.т.н., заслужений винахідник України, Логвиненко А.І.

В.М. Шнякін, Головний конструктор ракетних двигунів

Робота має актуальність та практичне значення для проектування перспективних РДУ космічних буксирів. В роботі присутня наукова новизна та використане сучасне математичне забезпечення. Розроблені методи оцінки впливу жорсткості діафрагми паливного баку на центрування космічного буксиру в польоті. Результати виконання теоретичних та експериментальних досліджень оприлюднені і впроваджені у діючу конструкторську документацію і оприлюднені у наукових працях. Робота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Заступник генерального конструктора
Головний конструктор ракетних двигунів
ДП «КБ «Південне», к.т.н., В.М. Шнякін

к.т.н. Шамровский Д.А.

Робота є актуальною для проектування сучасних рідинних ракетних двигунів і рідинних двигун них установок (РДУ) нового покоління, що призначені для використання у складі розгінних блоків та автономних космічних буксирів. Має наукову новизну та вирішує важливу науково-практичну задачу по підвищенню енергомасових властивостей РДУ шляхом вибору оптимальної конструкції системи керування вектором тяги РДУ.
Вважаю, що робота і її автор Дібрівний О.В. заслуговують присудження премії Президента України.