Офіційний веб сайт

Конструктивні особливості рідинної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксиру

М74

Автор: Дібрівний О.В.

Представлена Державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К.Янгеля" (НКАУ).

Кількість публікацій: 34 наукові публікації, в т.ч. 4 статті, 30 технічних звітів.

В роботі наведено результати експериментально-аналітичних дослідів по вибору конструкції системи керування вектором тяги для автономного космічного буксиру «Крєчєт», які були виконано в рамках контракту між ДП «КБ «Південне» та ММК «Космотрас». Конструктивні рішення, що наведено в роботі, впроваджені у діючу конструкторську документацію на двигунну установку ДУ-802 автономного космічного буксира «Крєчєт» і у виробництво. Це дозволило суттєво підвищити енерго-масову досконалість двигунної установки ДУ-802 автономного космічного буксиру «Крєчєт».

За результатами дослідження автором удосконалено загальні критерії вибору способу управління вектором тяги для многобакової двигунної установки автономного космічного буксира. Розроблено методику оцінки впливу розкиду жорсткості розділової діафрагми паливного бака на зміни положення центру мас двигунної установки в польоті.

Надіслати коментар

Коментарі

Жуков В.А.

По всем признакам работа А.В. Дибривного "Конструктивні особливості рі-динної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксиру" представляет собой законченное научное исследование, которое имеет бо-льшое практическое значение. Считаю, что работа и ее автор заслуживают присуждение премии Президента Украины для молодых ученых в 2010 г.

Жуков В.А.
Зав. кафедрою ГОУ ВПА «РГАТА», Россия
кандидат технических наук, доцент

Г.О. Стрельніков

В роботі Олександра Валерійовича Дібрівного "Конструктивні особливості рі-динної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксиру" наведені результати експериментально-аналітичних робіт по оптимізації конструкції двигунної установки ДУ-802.
Метою роботи є зниження маси двигунної установки автономного космічного буксира (блоку виведення) шляхом виключення з його складу ряду елементів системи управління вектором тяги з передачею їх функції іншим допоміжним системам.
Для досягнення мети необхідно було вдало вирішити наступні завдання:
1. Провести аналіз схемних і конструктивних рішень з управління вектором тяги, що реалізовані в існуючих двигунних установках і вибір найбільш придатних для космічних буксирів.
2. Сформулювати основні критерії, що визначають допустимість застосування різних способів управління вектором тяги.
3. Визначити вплив зміни жорсткості розділових діафрагм паливних баків на зміну центру мас двигунної установки космічного буксира в польоті.
4. Обрати спосіб парирування зміни жорсткості розділових діафрагм паливних баків.
5. Провести експериментальне підтвердження працездатності обраного спосо-бу парирування зміни жорсткості розділових діафрагм паливних баків.
Вважаю, що автор роботи впорався з встановленої науково-технічною задачею і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених за 2010р.

Провідний науковий співробітник
відділу термогазодинаміки енергетичних
установок ІТМ НАНУ і НКАУ
доктор технічних наук
Г.О. Стрельніков

І.В. Лашенков

Впровадження запропонованого способу управління вектором тяги дозволило істотно спростити конструкцію рідинної двигунної установки ДУ-802 автономного космічного буксира «Кречет» і, як наслідок, дозволило скоротити термін організації її виробництва. Вважаю, що робота "Конструктивні особливості рідинної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксиру" і її автор О.В. Дібрівний заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених за 2010р.

Начальник двигунного виробництва
Державного підприємства «Виробниче об'єднання
Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова»
І.В. Лашенков

О.В. Пилипенко

Робота «Конструктивні особливості рідинної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксиру» спрямована на вирішення актуальної науково-технічної задачі вдосконалення конструкції двигунної установки космічного буксира «Кречет» з метою підвищення енергетичних можливостей конверсійної ракети-носія «Дніпро». В роботі розглянута низка конструктивних рішень з керування вектором тяги двигунних установок та для космічного буксира «Кречет» запропоновані засоби по виключенню елементів системи керування вектором тяги з передачею їх функцій двигунам малої тяги, що дозволяє в певній мірі вирішити поставлену задачу і зменшити масу двигунної установки та забезпечити підвищення маси корисного навантаження. В цілому робота виконана на досить високому науковому рівні і заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Директор інституту технічної механіки
НАН України і НКА України
член-кореспондент НАН України
О.В. Пилипенко

М.С. ХОРОЛЬСЬКИЙ

В роботі О.В. Дібрівного "Конструктивні особливості рідинної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксиру" наведені результати експериментально-аналітичних робот по оптимізації конструкції двигунної установки ДУ-802. Практичне значення отриманих результатів полягає у вирішенні завдання з вибору оптимальної конструкції системи управління вектором тяги двигунної установки космічного буксира. Впровадження запропонованого способу управління вектором тяги дозволило істотно спростити конструкцію рідинної двигунної установки ДУ-802 і, як наслідок, знизити її масу. Вважаю необхідним підтримати роботу О.В. Дібрівного на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Директор,
Заслужений працівник промисловості України,
Лауреат Державної премії, Академік
міжнародної академії інформаційних
технологій, дійсний член Української
технологічної академії М.С. ХОРОЛЬСЬКИЙ

Конох В.І., начальник відділу ДП «КБ «Південне»

Зараз існує ряд принципових підходів до підвищення енергетичної ефективності космічних буксирів з рідинними двигуними установкамї. Основними з них є максимально можливе підвищення питомого імпульсу тяги і впровадження нових матеріалів. Автором роботи розроблений і представлений оригінальний варіант системи керування вектором тяги що дозволяє підвищити енергетичну ефективність рідинної двигунної установки, враховуючи всі недоліки існуючих варіантів. Він заснований на використанні двигунів малої тяги, що обов’язково входять у склад автономного космічного буксиру, для забезпечення керування вектором тяги автономного космічного буксиру на всіх етапах польоту. Вважаю, що автор впорався з поставленим в роботі завданням, а сама робота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених в 2010 році.

Конох В.І., начальник відділу ДП «КБ «Південне», к.т.н.

Животов О.І., ветеран космічної галузі України

Представлена наукова робота лежить у руслі сучасних світових тенденцій проектування рідинних двигуних установок космічних буксирів. Актуальність теми полягає в тому, що вона спрямована на розробку нових сучасних методів підвищення енергетичної ефективності засобом виведення корисного вантажу. В роботі запропонований комплекс оригінальних конструктивних рішень, що дозволяє спростити систему керування вектором тяги рідинної двигунної установки космічного буксиру. В цілому вважаю, що робота О.В. Дібрівного безумовно заслуговує присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Животов О.І. Начальник сектору проектування рідинних ракетних двигунів ДП КБ «Південне», ветеран космічної галузі України

А.М. Власов, Начальник випробувального комплексу ДП ПМЗ

В роботі О.В. Дібрівного наведені результати експериментально-аналітичних досліджень по вибору оптимальної конструкції системи керування вектором тяги. Отримані результати мають велике наукове та практичне значення і можуть бути використані при проектуванні перспективних рідинних двигуних установок. Впро-вадження запропонованих автором роботи конструктивних рішень дозволило суттєво скоротити обсяги наземного експериментального відпрацювання двигуном установки ДУ-802 та, як наслідок, знизити його вартість. Отримані результати дослі-джень становлять інтерес для фахівців, зайнятих розробкою РРД, а також для студентів і викладачів факультетів ракетного двигунобудування вищих навчальних закладів. Вважаю необхідним підтримати роботу О.В. Дібрівного на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Начальник випробувального комплексу ракетних двигунів
Державного підприємства «Виробниче об'єднання
Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова»
А.М. Власов

В.М. Коваленко, начальник разрахунково-теоретичного відділу

Роботу виконано на високому професійному та науковому рівні. Практична цінність роботи полягає у підвищені енергетичної ефективності автономного космічного буксиру «Кречет», шляхом оптимізації конструкції системи керування вектором тяги рідинної двигуної установки. Вважаю необхідним підтримати роботу на здобуття Премії Президента України для молодих вчених у 2010р.

В.М. Коваленко, начальник разрахунково-теоретичного відділу рідинних ракетних двигунів «ДП «КБ «Південне»

В.А. Шульга, начальник відділу проектування РРД КБП

Автором роботи вирішено актуальне науково-технічне завдання, що полягає в розробці та впровадженні комплексу конструктивних рішень, що дозволили суттєво знизити масу рідинної двигуной установки ДУ-802 для конверсійного носія «Дніпро». В роботі розглянуті та вдосконалені сучасні методи проектування РДУ. Практичним результатом роботи є впровадження розробленої РДУ у діючий зразок, що пройшов повний цикл наземного експериментального відпрацювання. За усіма ознаками робота має наукове і практичне значення, тому вважаю, що робота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених за 2010 рік.

В.А. Шульга, начальник відділу проектування рідинних ракетних двигунів ДП КБ «Південне», к.т.н.

к.т.н., заслужений винахідник України, Логвиненко А.І.

Задачі, які вирішено у поданій роботі, є актуальними. Впровадження запропо-нованого комплексу конструктивних рішень підвищило енергетичні характеристики конверсійного носія «Дніпро», шляхом зниження ваги конструкції рідинної двигун-ної установки ДУ-802. Розроблені методи і моделі дозволяють ефективно вирішува-ти завдання по вибору оптимальної конструкції системи керування вектором тяги автономного космічного буксиру або розгінного блоку. Вважаю, що робота О.В. Ді-брівного заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2010 році.

Провідний науковий співробітник ДП «КБ «Південне»
к.т.н., заслужений винахідник України, Логвиненко А.І.

Л.В. Пронь, Зав. Кафедрою двигунобудування ДНУ

Робота актуальна, має наукове та практичне значення і може бути використана при проектуванні перспективних рідинних двигуних установок для космічних буксирів і розгінних блоків. Розроблені методи дозволяють обрати оптимальну систему керування вектором тяги. Теоретичні та практичні результати роботи можуть бути використані при створенні сучасної ракетної техніки, а також у процесі навчання молодих спеціалістів. В цілому робота виконана на високому науковому рівні та заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених за 2010 рік.

Зав. Кафедрою двигунобудування
Дніпропетровського національного університету
заслужений працівник народної освіти України, професор Л.В. Пронь

Кушнарьов О.П., Начальник проектного комплексу КБП

З економічної точки зору використання знятих з бойового чергування ракет для запусків космічних апаратів є найбільш розумним видом конверсії бойових ра-кет. Разом з тим, щоб бойова ракета могла виконувати функції ракети-носія, часто потрібні її значні доробки, які призводять до значного подорожчання програми. Проте у ряді випадків цього виявляється недостатньо, тому що двигунні установки розгінних ступенів МБР, у більшості своїй не передбачають можливості повторного включення в умовах невагомості, що значно обмежує масу корисного вантажу, що виводиться на високі орбіти. Тому доцільно дооснащувати існуючи конверсійні но-сії автономними космічними буксирами, що забезпечують багаторазове включення в польоті. З огляду на відносно невеликі розміри автономних космічних буксирів, при їх проектуванні основним завданням є досягнення максимально можливої масової досконалості. Таким чином, підвищення енерго-масових характеристик космічного буксира шляхом застосування оптимального, для конкретного завдання, способу управління вектором тяги рушійної установки ступеня, а також само його конструк-тивного виконання є актуальним. Вважаю необхідним підтримати роботу О.В. Діб-рівного на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Начальник проектного комплексу
ДП «КБ «Південне»
Кушнарьов О.П.

В.М. Шнякін, Головний конструктор ракетних двигунів

Робота має актуальність та практичне значення для проектування перспектив-них РДУ космічних буксирів. В роботі присутня наукова новизна та використане сучасне математичне забезпечення. Розроблені методи оцінки впливу жорсткості ді-афрагми паливного баку на центрування космічного буксиру в польоті. Результати виконання теоретичних та експериментальних досліджень оприлюднені і впрова-джені у діючу конструкторську документацію і оприлюднені у наукових працях. Ро-бота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Заступник генерального конструктора
Головний конструктор ракетних двигунів
ДП «КБ «Південне»,к.т.н., В.М. Шнякін

к.т.н. Шамровский Д.А.

Робота є актуальною для проектування сучасних рідинних ракетних двигунів і рідинних двигунних установок (РДУ) нового покоління, що призначені для використання у складі розгінних блоків та автономних космічних буксирів. Має наукову новизну та вирішує важливу науково-практичну задачу по підвищенню енергомасових властивостей РДУ шляхом вибору оптимальної конструкції системи керування вектором тяги РДУ.
Вважаю, що робота і ії автор Дібрівний О.В. заслуговують присудження премії Президента України.

Ковальчук Н.П.

Високі технології, розвинута високотехнологічна промисловість і відповідний рівень фундаментальних та прикладних досліджень ¬– залог розвитку держави, її незалежності, процвітання і безпеки. З ростом замовлень на виведення космічних апаратів росте й кількість компаній, які надають ці послуги. Конкуренція зростає. Виконана робота сприяє залишатись ДП «КБ «Південне» конкурентоспроможним на сучасному світовому ринку пускових услуг, державі – тримати статус космічної. По змісту, робота включає в себе великий обсяг аналітичного матеріалу і експериментальних робіт, а також наукову новизну, присутні методи математичного моделювання і статистичної обробки даних. Дослідження пройшли успішну апробацію на двох Міжнародних конгресах двигунобудівників з подальшою публікацією в двох науково-технічних журналах, що входять до переліку ВАК України. Результатом виконання стало розроблення та доведення до етапу сертифікаційних випробувань рідинної двигунної установки автономного космічного буксира «Кречет» для РН «Дніпро-1». Отриманий економічний ефект від впровадження складає приблизно 90 тис. долл. США тільки при одному пуску РН. Вважаю необхідним підтримати роботу на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.