Офіційний веб сайт

Конструкторсько-технологічні методи забезпечення ресурсу елементів авіаційних конструкцій

М20

 

Автори:  Воронько В.В., к.т.н.,   Гребеніков В.О., к.т.н.,  Бойко Т.С., к.т.н.,  Воробйов О.Ю.

 

Представлена Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

 

В роботі вирішено проблему забезпечення ресурсу авіаційних конструкцій шляхом визначення допустимих напружень елементів авіаційних конструкцій в залежності від проектного ресурсу на етапі проектування літака, а також завдяки урахуванню технології оброблення деталей пружно-пластичним локальним і бар’єрним обтисненням елементів болтових (болт-заклепочних) з'єднань.

 Авторами проведено розрахунок  допустимих напружень регулярних та нерегулярних зон конструкції з урахуванням проектного ресурсу при випадковому навантаженні, профілю типового польоту, конструкційного матеріалу, характеристик турбулентності атмосфери.

Визначено характеристики локального напружено-деформованого стану у зоні рознімних болтових з'єднань, що дозволяє прогнозувати втомні характеристики елементів цих з'єднань, розроблено чисельні моделі  імпульсного дорнування отворів та імпульсного установлення болт-заклепок.

Авторами  запропоновано метод розрахунку допустимих напружень в зонах конструктивних нерегулярностей крила літака, який забезпечує проектний ресурс; обґрунтовано технологію зміцнення зон отворів комплексними технологіями та технології імпульсного дорнування отворів та імпульсного установлення болт-заклепок.

Економічний ефект від впровадження результатів роботи полягає в значному скороченні обсягів та термінів ресурсних випробувань елементів конструкції літака на стадії проектування; значному підвищенню ресурсу болтових і болт-заклепочних з’єднань авіаційних конструкцій.

 

Кількість публікацій: 104,в т.ч.  за темою роботи -  60 (3 монографії,  45 статей, 11  тез доповідей, отримано 1 патент).

Надіслати коментар

Коментарі

Новіков Федір Васильович

Однією з ключових вимог, що ставлять до створюваних літаків, є збільшення терміну їхньої експлуатації. Використовування методів поверхневої пластичної деформації є ефективним способом збільшення циклічної довговічності вільних незаповнених отворів  і отворів під болт-заклепки.
Робота "Конструкторсько-технологічні методи забезпечення ресурсу елементів авіаційних конструкцій" є актуальною, а головне  має практичну цінність, що підтверджено актами про впровадження.
Дана робота заслуговує високої оцінки, а колектив авторів - присудження премії Президента України для молодих вчених.
Новіков Федір Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри техніки і технології Харківського національного економічного університету

Шипуль Игорь Анатольевич, главный конструктор ГП ХМЗ "ФЭД"

Повышение надежности и экономической эффективности эксплуатации летательных аппаратов за счет увеличения ресурса их планера, агрегатов и систем является актуальной задачей современного авиастроения. Комплексный подход к задаче с позиции проектировщика, технолога, потребителя соответствует современному видению и прогрессивным методам в решении проблем сложных технических задач. Ценностью представленной работы, безусловно, является возможность практической реализации научно-обоснованных подходов к решению поставленных задач. Считаю, что работа "Конструкторско-технологические методы обеспечения ресурса элементов авиационных конструкций" сотрудников ХАИ Воронько В.В., Гребеников В.А., Бойко Т.С., Воробьев А.Ю. заслуживает присуждения Премии президента Украины для молодых ученых.

Шипуль Игорь Анатольевич, главный конструктор ГП ХМЗ "ФЭД".

Гість

Проблеме расчета допустимых эквивалентных напряжений, определяющих усталостную долговечность и, соответственно, ресурс конструкции, за последние три десятилетия уделено достаточно много внимания, в т.ч. в многочисленных работах ЦАГИ. Тем не менее, ввиду ее чрезвычайной сложности за счет влияния многих факторов, она до сих пор является актуальной.
В представленной работе впервые комплексно исследовано влияние таких составляющих, как особенностей профиля полета конкретного типа летательных аппаратов, турбулентности атмосферы, геометрической нерегулярности, нелинейности физического закона примененного конструкционного материала при циклическом нагружении и его изменения за счет технологических мероприятий. При этом для расчета усталостной долговечности применен наиболее прогрессивный метод, основанный на энергетической концепции накопления повреждений.
В связи со сказанным, на мой взгляд, представленная на соискание работа является актуальной и весьма полезной, а в научном плане в своем роде пионерской, а ее авторы заслуживают присуждения им премии Президента Украины для молодых ученых.
Трубчанин Игорь Юрьевич, к.т.н., начальник отдела фирмы «Т.М.М.», г.Киев.

Малков Ігор Владиславович

Для сучасного рівня розвитку повітряного транспорту характерна тенденція значного збільшення його надійності та заданого ресурсу. Створення пластичною деформацією технологічних залишкових напружень стиснення в місцях передбачуваного руйнування приводить не тільки до зменшення концентрації напружень, але й уповільнює зростання втомної тріщини. Представлена робота "Конструкторсько-технологічні методи забезпечення ресурсу елементів авіаційних конструкцій" є особливо актуальною, а запропоновані в ній підходи, методи та рішення мають практичну цінність.
Вважаю, що дана робота заслуговує високої оцінки, а колектив авторів Воронько В.В., Гребеніков В.О., Бойко Т.С., Воробйов О.Ю. - присудження премії Президента України для молодих вчених.

Малков Ігор Владиславович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Східноукраїнського національного університета ім. В. Даля.

Гість

В настоящее время развитие авиационной промышленности открывает широкий круг вопросов. Внедрение новых технологий заставляет пересмотреть существующие подходы к оценке надежности летательных аппаратов. Безопасность полетов является одним из ключевых принципов при проектировании и эксплуатации воздушных судов. Представленные инновационные методы обеспечения ресурса авиационных конструкций вносят существенный вклад в развитие авиционной отрасли. Считаю,что работа "Конструкторско-технологические методы обеспечения ресурса элементов авиационных конструкций" заслуживает широкого внимания авиационных специалистов, а авторы Воронько В.В., Гребеников В.А., Бойко Т.С., Воробьев А.Ю. заслуживают присуждения Премии президента Украины для молодых ученых.
Зданевич Вадим Витальевич, заместитель генерального директора Таганрогского Авиационного Научно-Технического Комплекса им. Г.М. Бериева

Гість Гонтаренко Андрей Петрович, к.т.н., г.Харьков

В представленной работе актуальная проблема обеспечения прочности конструкций летательных аппаратов рассмотрена с единой позиции, которая позволяет объединить и сблизить этапы проектирования конструкций и технологию сборки для решения главной задачи - обеспечение безопасности полетов. Конкурсная работа "Конструкторско-технологические методы обеспечения ресурса элементов авиационных конструкций" молодых ученых университета Воронько В.В., Гребеникова В.А., Бойко Т.С., Воробьева А.Ю. заслуживает присуждения Премии президента Украины.

Гість

Сучасні авіа виробники прагнуть як найшвидше представити свої новинки-літаки на виставках для подальшої їх реалізації, тому термін випробувань конструкції під час проектування потребує зменшення, а також зменшення трудомісткості технологічного процесу при виробництві, а збільшення ресурсу використання літаків підвищить їх надійність та конкурентноздатність, що відображено у роботі „Конструкторсько-технологічні методи забезпечення ресурсу елементів авіаційних конструкцій”. Робота є особливо актуальною, а запропоновані методи розрахунків та обґрунтовані рішення і технологічні рекомендації мають значну науково-практичну цінність в авіаційній галузі.
Вважаю, що дана робота заслуговує високої оцінки, а колектив співавторів - присудження премії Президента України для молодих вчених.
Пушкарьов Юрій Іванович, к.в.н., доцент, доцент кафедри військової підготовки Сумського державного університету.

Гість

Авиастроительная отрасль - одна из наиболее наукоемких отраслей промышленности. С целью повышения экономической эффективности выполняемых проектно-конструкторских работ необходимы постоянные разработки и внедрение новых конструкторско-технологических методов проектирования, прочностного расчета, производства летательных аппаратов. Представленные в конкурсной работе идеи идут в ногу со временем и не имеют аналогов. Не смотря на свою наукоемкость, данная работа имеет широкое практическое применение среди авиационных инженеров-прочнистов, конструкторов, технологов.
Считаю, что номинированная на конкурс работа "Конструкторско-технологические методы обеспечения ресурса элементов авиационных конструкций" сотрудников ХАИ Воронько В.В., Гребеникова В.А., Бойко Т.С., Воробьева А.Ю. заслуживает присуждения Премии президента Украины для молодых ученых.

Панатов Геннадий Сергеевич, доктор технический наук, профессор, заведующий кафедрой ”Летательные аппараты” Технологического института «Южного федерального университета» в г.Таганроге

Гість

Інтенсифікація об'ємів перевезень основними видами транспорту, зокрема, авіаційним, спонукає виробників прикладати зусилля, спрямовані на значне збільшення ресурсу транспортних засобів різноманітними шляхами. При цьому, збільшення ресурсу транспортних засобів з одночасним покращенням безпеки експлуатації є актуальною проблемою. Представлена авторами робота "Конструкторсько-технологічні методи забезпечення ресурсу елементів авіаційних конструкцій" є особливо актуальною, а запропоновані рішення мають значну науково-практичну цінність не лише в авіаційній галузі.
Вважаю, що дана робота заслуговує високої оцінки, а колектив співавторів -- присудження премії Президента України для молодих вчених.
Скалига Микола Миколайович, доцент кафедри автомобілів Луцького національного технічного університету.

Гість

В свете мировой конкурентоспособности авиационная техника должна соответствовать наивысшим мировым стандартам. Производители важнейшую роль отводят безопасности эксплуатации воздушных судов. Поэтому требования к обеспечению ресурса авиационных конструкций постоянно повышаются. В связи с этим представленная авторами работа "Конструкторско-технологические методы обеспечения ресурса элементов авиационных конструкций" является актуальной, предложенные в ней подходы и методы обеспечения ресурса эффективны и имеют непосредственное инженерное применение на практике, о чем свидетельствуют акты внедрения результатов. Считаю, что данная работа заслуживает высокую оценку, а коллектив соавторов - присуждения им Премии президента Украины для молодых ученых.

Клепцов Виктор Иванович, заместитель начальника отдела прочности ТАНТК им. Г. М. Бериева.