Офіційний веб сайт

Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини

р29

Представлено державною установою "Національний науковий центр радіаційної медицини" НАМН України.

 

Автори: Литвиненко О.О., Лещенко В.М., Сандомирський Б.П., Корпан М.М., Сушко В.О., Худецький І.Ю., Красносельський М.В.

 

Метою роботи є розробка та застосування методу глибокого охолодження патологічної тканини з метою її руйнування – кріодеструкції, створення ефективної сучасної кріохірургічної техніки та поєднання можливості кріохірургії з сучасними термохірургічними технологіями безконтактної конвекційно-інфрачервоної обробки тканин, які дозволяють проводити оперативні втручання в умовах інфекційно-ускладненої онкопатології, звести до мінімуму крововтрати та зменшити травматичність оперативних втручань.

Автори приділили увагу експериментальним дослідженням кріодії на різних температурних рівнях, результати яких дозволили, по перше, поглибити знання про основні механізми кріодеструкції біологічної тканини in vivo та in vitro, по друге, сформулювати перелік обов'язкових технічних вимог до кріохірургічної апаратури, виконання яких забезпечує реалізацію основних переваг кріохірургічного методу лікування перед альтернативними. Вищезазначені вимоги стали базовими для розробки конструкції та організації серійного випуску універсальної автоматизованої кріохірургічної установки "Кріо-Пульс" в основу якої закладені найновіші вітчизняні та світові досягнення в галузі низькотемпературного матеріалознавства, кріогенного теплообміну, порошкової металургії, передових методів зварювання та вакуумування, електронних систем термостабілізації, тощо. Завдяки вищезазначеному, кріохірургічна установка "Кріо-Пульс" по своїх технічних, ергономічних та економічних показниках значно перевищує аналогічні параметри кращих вітчизняних та закордонних кріохірургічних апаратів.

Розроблені авторами унікальні практичні методики застосування кріохірургічного методу в черевній онкології є методологічною основою, яка забезпечує широке впровадження кріохірургічного методу лікування хворих із злоякісними новоутвореннями в черевній порожнині в лікувальні заклади нашої держави. Таким чином, на сьогодні доведена ефективність застосування кріохірургічних технологій в комплексному лікуванні злоякісних новоутворень різних локалізацій, показана безпека даної методики. Економічний ефект від впровадження склав близько 335 млн. грн.

 

Кількість публікацій: 20 монографій (11 закордонних), 646 статей (278 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 715 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc = 26 та 242 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 14. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 20 патентами України, 4 ЄС, 10 патентами Австрії, 6 патентами США, 3 патентами Японі, патентом Польщі.

Надіслати коментар

Коментарі

Анатичук Лук’ян Іванович академік НАН України

Авторами розроблена система концептуальних підходів до визначення стратегічних шляхів подальшого розвитку кріотермохірургічного приладобудування. Створена ними апаратура -універсальний автоматизований кріохірургічний комплекс у поєднанні з технологією термохірургічних операцій є визнаним пріоритетом української науки у світовій медицині та медичному приладобудуванні. Звертають на себе увагу виключні позитивні економічні та соціальні аспекти запропонованих авторами кріотермохірургічних технологій. Витрати на проведення оперативних втручань та після операційного лікування пацієнтів суттєво знижуються. Виробництво апаратури в Україні, низька собівартість розробленої апаратури та зменшення витрат на лікування онкохворих забезпечує її самоокупність в межах короткого часу. З урахуванням цього слід вважати роботу «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини» гідним здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Анатичук Лук’ян Іванович академік НАН України, президент Міжнародної термоелектричної академії, Директор Інституту термоелектрики національної академії наук та Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедрою термоелектрики Чернівецького національного університету, доктор фізико-математичних наук, професор

Vitolds Mackevics, Dr.med,assoc.prof. Medical f. RSU, Latvia

Tissue welding technology, elaborated by the authors group, is an innovative next generation technology in surgery insuring principally new approach in intraoperative binding of soft tissue. Meticulous and persuasive experimental and clinical testings over many years have demonstrated tissue welding as highly effective and widely aplicable method. This method insures thin, smooth, reliable and tight fixing of the incised tissue with no post-operative complications. It may shorten surgery duration, insure fast hemostasis and alleviate post-operative pain. Tissue welding may replace conventional suturing of wounds and incised tissue. Different types of tissue welding instruments as well as automatized welding approach remarkably broaden clinical application of the technology. It may be applied in many surgical fields both in civil and military medicine for fast and effective binding of external and internal tissue damage with no or minimal blood loss. It is a new step in electrosurgery.

Дорош Н. В. к.т.н.,доц каф. Мед.інф. Львівського мед. ун-ту

Робота "Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини" написана у розрізі наукової тематики фундаментальних досліджень з вивчення диструктивних і відбудованих процесів у нормальних і втягнутих у патологічний процес тканин. Що є підгрунтям до визначення температурних режимів кріохірургії при неопластичних процесах та дозволяє удосконалити існуючі і створити нові методи лікування на основі застосування низьких температур. Запропонована унікальна методологія, що дозволяє практичним лікарям отримувати позитивні результати лікування. Вважаю, що ця робота дійсно заслуговує на Державну премію України в галузі науки і техніки.

Фірстов Сергій Олексійович, д.ф-м.н., академік НАН України,

Представлена робота Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини є сучасним рішенням важливої медичної проблеми.
Автори приділили увагу експериментальним дослідженням кріотермодії на різних температурних рівнях, результати яких дозволили сформулювати перелік обов'язкових технічних вимог до кріохірургічної апаратури, які стали базовими для розробки конструкції та організації серійного випуску універсальної автоматизованої кріохірургічної установки "Кріо-Пульс". Створена кріохірургічна установка "Кріо-Пульс" по своїх технічних, ергономічних та економічних показниках значно перевищує аналогічні параметри кращих вітчизняних та закордонних кріохірургічних апаратів.
Розроблені авторами унікальні практичні методики застосування кріотермохірургічного методу в черевній онкології є методологічною основою, яка забезпечує широке впровадження кріохірургічного методу лікування хворих із злоякісними новоутвореннями в черевній порожнині в лікувальні заклади нашої держави.

В.О.Стрижало

Створення нових видів техніки є одним із найбільш визначальних показників наукового рівня країни. Проектування і розробка кріогенного обладнання завжди супроводжується багатьма проблемами методологічного характеру, вирішення яких вимагає високої наукової кваліфікації та супроводжується складними і клопіткими експериментальними дослідженнями.

Основним здобутком колективу авторів є вдале поєднання передових досягнень різних галузей науки і кріогенної техніки, на основі чого створена кріохірургічна установка "Кріо-Пульс". Практичне значення цього медичного обкладання важко переоцінити, оскільки воно дасть змогу впровадити прогресивний кріохірургічний метод лікування хворих. При цьому авторами продемонстровані переваги розробленої методики перед альтернативними і аналогічними методами.

Підтвердженням достовірності отриманих результатів та їх великої наукової і практичної значущості є отримані за кордоном патенти на винаходи, монографії та велика кількість публікацій включених до науковометричної бази Scopus.
У зв’язку зі значущістю досягнень та їх великим практичним значенням переконаний, що колектив авторів роботи "Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини" заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

В.О.Стрижало, член-кор. НАНУ, д.т.н., професор, завідувач відділу міцності матеріалів і елементів констркуцій при кріогенних температурах

Janis Smilga, SIA "J.Smilgas Technological Service", Latvia

"The proposed tool is really interesting and innovative. We have already known and are successfully using some another unique surgical equipment developed from this group of scientists. We are confident that also this new method has been utilized in the manufacture and successfully will be introduced in medical practice."

Цівенко О.І. д.мед.н., проф. ХНУ імені В.Н. Каразіна

Один з основних принципів проведення оперативних втручань є малотравматичний вплив на тканини під час виконання операції. Від дотримання якого залежатиме перебіг післяопераційного періоду та результат оперативного лікування. У зв'язку з цим виразно простежується тенденція до розробки й інтенсивного впровадження нових, прогресивних технологій у виконанні операцій. Сучасні можливості розтину тканин із забезпеченням адекватного гемостазу є надзвичайно актуальними й спонукають до активного впровадження фізичних способів дисекції та коагуляції в повсякденну клінічну практику. Найбільш гостро ця проблема постає перед хірургами під час виконання онкологічних операцій. А враховуючи зростання онкологічних захворювань стає зрозумілою значна актуальність досліджень в цьому напрямку. Представлена робота базується на фундаментальних, клінічних дослідженнях та багаторічному досвіді авторів. Що дало змогу розробити та успішно використовувати кріохірургічні апарати в клінічній і онкологічній практиці. Клінічне впровадження результатів наукових досліджень в онкологічну практику, на мій погляд, дасть можливість покращити результати лікування і поліпшити якість життя хворих з онкопатологією органів черевної порожнини. Вважаю, що робота "Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини" та авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Кайдашев Игорь Петрович, д.мед.н., профессор

Цикл исследований, представленный коллективом авторов, посвящен важной проблеме улучшения качества лечения пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, в частности, локализованных в брюшной полости. Спектр работы авторов охватывает комплекс проблем - от теоретического обоснования криотермовоздействий на мягкие ткани, разработки специального обородувания, его внедрения в клиническую практику, оценку и доказательство эффективности предложенного метода. Результаты работы широко аппробированы в печати, защищены патентами, в т.ч. зарубежными. Данная работа заслуживает как участия в конкурсе на соискание, так и присуждения Государственной премии Украины!

Антонова-Рафі Ю. В. к.т.н.доц НТУУ"КПІ ім.І. Сікорського"

Авторами розроблена система концептуальних підходів до визначення стратегічних шляхів подальшого розвитку кріохірургічного приладобудування. Вперше розроблені аспекти кріохірургії, суть яких полягає у чотирьохфазовій дії низьких температур на біологічні тканини та утворення різних кріогенних зон. Також накопичений теоретичний, кліничний, науковий та практичний матеріал, присвячений лікуванню ракових захворювань на основі застосування кріотермохірургічних методів. Згідно з цим я вважаю,що робота "Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини" та авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Кужко М. М., д-р мед.н., профессор НИФП НАМНУ

В представленной работе рассматривается возможность эффективного применения криотермохирургии новообразований в рамках одного оперативного вмешательства. Сформированы основные требования к криотермохирургической аппаратуре. Создан универсальный криотермохирургический комплекс, что позволяет эффективно применять данный метод лечения и в других отраслях медицины. Это позволяет существенно упростить проведение оперативных вмешательств и предупредить развитие осложнений, особенно при инфекционноосложненной патологии, тем самым повысить эффективность лечения и улучшить прогноз для пациента. Считаю данную методику прогрессивной и актуальной для применения в области здравоохранения. Кроме того, она дает возможность определения стратегических подходов в перспективном развитии криотермохирургического оборудования.

Гусинін А.В., к.т.н.

Представлена робота присвячена кріотермохірургічним методам лікування пухлин органів черевної порожнини. Авторами проведено унікальні дослідження з розробки кріогенного обладнання та кріогенних методів лікування. Результати наукових досліджень авторами доповідались на численних міжнародних конференціях та опубліковані у міжнародних фахових журналах. Враховуючи наведене вище, вважаю що за виконання циклу праць «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожними» авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2017 рік.

Кучмій Г.Л.,к.т.н., доц.каф. ЕП, ЛУ"Львівська політехніка"

В роботі розглядається доцільність, можливість та ефективність застосування кріотермохірургії новоутворень в межах одного оперативного втручання. Сформульовані основні медико-технічні вимоги до кріотермохірургічної апаратури. Це дозволило авторам визначити систему концептуальних підходів до визначення стратегічних шляхів подальшого розвитку кріотермохірургічного приладобудування. Був створений універсальний автоматизований кріотермохірургічний комплекс, що дозволяє ефективно застосовувати кріотермохірургічний метод лікування практично у всіх областях медицини, в яких застосування методу є доцільним. Це дозволяє суттєво спростити проведення оперативних втручань та попередити ускладнення, у тому числі при інфекційноускладненій онкопатології, підвищити абластичність та покращити віддалений прогноз для пацієнта. Вважаю цю методику прогресивною та актуальною для застосування в області охорони здоров`я.

Антонов В. М., к.т.н., ТЕФ, НТУУ"КПІ ім. І.Сікорського"

Робота зацікавила своєю неординарністю вирішення поставленної проблематики. Є дуже актуальною з огляду на сьогоденні проблеми в області охорони здоров'я, а саме онкологічних. Кріотерапія лікує широкий спектр різних порушень в організмі і саме її застосування в онкології дає значний ефект для пацієнтів.Розроблені авторами унікальні практичні методики застосування кріохірургічного методу в черевній онкології є прогресивними в цій галузі та заслуговують на подальшу розробку та застосування в медичній практиці, що поліпшить результати лікування хворих.

Сухін Ігор Анатолійович д.м.н.

Питання інтраопераційного розділення тканин та здійснення гемостазу залишається надзвичайно актуальним на сьогоднішній день у хірургії. У Київській клінічній лікарні на залізничному транспорті №3 «ЦОЗ» ПАТ «Укрзалізниця» понад сім років використовується технологія конвекційно-інфрачервоної обробки тканин, розроблена вітчизняними вченими. Слід відзначити, що застосування даної методики значно зменшило кількість інтра- та після операційних ускладнень, зменшило об’єми крововтрати, час виконання самої операції, післяопераційного перебування пацієнта на ліжку. Важливим є відзначити безпечність фінансову економічність даної технології, якій практично немає аналогів у всьому світі. Масове впровадження методики конвекційно-інфрачервоної обробки тканин у клінічну практику, значно покращить якість надання хірургічної допомоги.

Мисула І. Р. д.м.н., проф ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського

Представлена робота є надзвичайно актуальною. Вона органічно поєднанує два прогресивних напрямки в хірургічних технологіях: кріохірургію та термохірургію. Таке поєднання дозволяє отримати суттєво кращі результати в лікуванні пацієнтів з онкологічними захворюваннями органів черевної порожнини та зменшити вартість лікування. Окремо звертає на себе увагу світове визнання пріоритету Українських вчених у цій галузі знань та бажання підготовки спільних проектів.

Tania Protsenko, M.D., Ed.D.

In 2010, 600 thousand people in America and 7 million people worldwide have died from malignant tumors. 25 percent of deaths in America and 15 percent of deaths in the world occurred from the process of cancer.

Historically, the first patient considered to be treated surgically was of the ancient Persian Queen Otossa, who’s Greek servant simply cut the affected area at the breast. Later, army surgeons from the early 20th century attempted to operate on deep and extended visible tumors, often with results that seriously distorted the human body.

An interesting and useful crio-tool, the “Crio-pulse,” not only removes the tumor but also provides therapeutic effects on nearby tissues, while preventing malignant growth around the treatment area.

The efficiency and effectiveness of this surgical instrument is presented as the next stage in the gravest war against the “Emperor of all maladies,” as cancer was metaphorically called by Siddhartha Mukherjee, the University of Columbia (NYC, USA) oncologist, researcher and author of the book “The Emperor of all Maladies: A Biography of Cancer.”

For a long time the treatment of “visible” cancers was based on a principle of “remove” or “cut and burn” – a combination of surgery and radiation. The provided works propose the opposite method, “remove and freeze,” which is apparently easier for deferred patients as crio-modification operates more than local radiation, further reducing ancillary patient impacts. (Marie Curie, after her work with radioactive materials and radioactive guns, eventually died from leukemia.)

In conclusion, this group of scientists continues to combat a terrible disease. They, like many other doctors, scientists, and politicians, are trying to find a miraculous treatment which will transform cancer from a deadly disease into a curable one.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.