Офіційний веб сайт

Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини

р29

Представлено державною установою "Національний науковий центр радіаційної медицини" НАМН України.

 

Автори: Литвиненко О.О., д.м.н., Лещенко В.М., Сандомирський Б.П., д.м.н., Корпан М.М., д.м.н., Сушко В.О., д.м.н., Худецький І.Ю., д.м.н., Красносельський М.В., д.м.н.

 

Метою роботи є розробка та застосування методу глибокого охолодження патологічної тканини з метою її руйнування – кріодеструкції, створення ефективної сучасної кріохірургічної техніки та поєднання можливості кріохірургії з сучасними термохірургічними технологіями безконтактної конвекційно-інфрачервоної обробки тканин, які дозволяють проводити оперативні втручання в умовах інфекційно-ускладненої онкопатології, звести до мінімуму крововтрати та зменшити травматичність оперативних втручань.

Автори приділили увагу експериментальним дослідженням кріодії на різних температурних рівнях, результати яких дозволили, по перше, поглибити знання про основні механізми кріодеструкції біологічної тканини in vivo та in vitro, по друге, сформулювати перелік обов'язкових технічних вимог до кріохірургічної апаратури, виконання яких забезпечує реалізацію основних переваг кріохірургічного методу лікування перед альтернативними. Вищезазначені вимоги стали базовими для розробки конструкції та організації серійного випуску універсальної автоматизованої кріохірургічної установки "Кріо-Пульс" в основу якої закладені найновіші вітчизняні та світові досягнення в галузі низькотемпературного матеріалознавства, кріогенного теплообміну, порошкової металургії, передових методів зварювання та вакуумування, електронних систем термостабілізації, тощо. Завдяки вищезазначеному, кріохірургічна установка "Кріо-Пульс" по своїх технічних, ергономічних та економічних показниках значно перевищує аналогічні параметри кращих вітчизняних та закордонних кріохірургічних апаратів.

Розроблені авторами унікальні практичні методики застосування кріохірургічного методу в черевній онкології є методологічною основою, яка забезпечує широке впровадження кріохірургічного методу лікування хворих із злоякісними новоутвореннями в черевній порожнині в лікувальні заклади нашої держави. Таким чином, на сьогодні доведена ефективність застосування кріохірургічних технологій в комплексному лікуванні злоякісних новоутворень різних локалізацій, показана безпека даної методики. Економічний ефект від впровадження склав близько 335 млн. грн.

 

Кількість публікацій: 20 монографій (11 закордонних), 646 статей (278 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 715 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc = 26 та 242 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 14. Отримано 7 патентів України на винахід, деклараційний  патент на винахід, 4 патенти  ЄС, 10 патентів Австрії, 6 патентів США, 3 патенти Японії, патент Польщі.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 7 вересня  2017 року о 13.00   на засіданні Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 34 .

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету. 

Надіслати коментар

Коментарі

Островський М.М.

Онкологічні захворювання черевної порожнини є однією з найбільш актуальних проблем української
онкології. Це обумовлено зростанням захворюваності, особливо серед постраждалих внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС та мешканців екологічно неблагополучних регіонів. Треба відзначити що
робота узагальнює результати майже 30 років багатопланових експериментальних та клінічних
досліджень і пріоритетною в науковому та практичному відношенні. Науково-практичні технології, що
розроблені колективом авторів відрізняються високою ефективністю, доступністю, мінімізацією
ускладнень лікування, можливості застосування хірургічного лікування для раніше безнадійних для
оперативного втручання пацієнтів. Колективом авторів вперше у світовій практиці були розроблені і
впровадженні в клінічну практику унікальні кріохірургічні методи лікування первинних та
метастатичних злоякісних новоутворень печінки, підшлункової залози, гемангіом печінки,
новоутворень жовчного міхура, великого соска дванадцятипалої кишки, ободової та прямої кишки та
розроблений комплекс приладів кріохірургічної апаратури та кріохірургічного інструментарію.
Позитивні результати оперативного лікування підсилюються запропонованою метологією
післяопераційного ведення та лікування хворих, які перенесли кріохірургічні втручання на органах
черевної порожнини, в першу чергу щодо профілактики післяопераційних пневмоній, ризик розвитку
яких обумовлений дією низьких температур на організм ослаблений основним захворюванням.
Пріоритетність роботи підтверджена патентами провідних країн світу. З огляду на зростання
онкологічної захворюваності, робота має суттєве економічне значення . Вважаю, що цикл робіт
"Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної
порожнини"; безсумнівно заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки України.
Островський М.М., д-р мед. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом
професійних хвороб ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

Коноваленко В.Ф., д.мед.н., проф.

В циклі робіт «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини» значний інтерес представляють мало травматичні методи лікування злоякісних пухлин паренхіматозних органів таких, як печінка та підшлункова залоза, розроблені авторами. Вперше в світовій практиці розроблені та патогенетично обґрунтовані методи кріогенної деструкції первинних та метастатичних новоутворень печінки. Запропоновано виконання низькотемпературної деструкції пухлин з декількох місць, при пухлинах великих розмірів, таким чином, щоб зони кріогенної дії повністю перекривали розміри пухлини. Запропоновано новий хірургічний доступ до сегментів печінки для більш зручного виконання кріохірургічних оперативних втручань на цьому органі. Створено ряд кріохірургічних аплікаторів, що забезпечують доступ до пухлини без додаткової травматизації здорових тканин. Вперше в Світовій практиці запропоновано кріохірургічне лікування гемангіом печінки та показано його ефективність. Також, вперше в світовій практиці для лікування різних форм злоякісних новоутворень підшлункової залози використано метод кріогенної деструкції яку виконують як самостійний метод лікування, а також в поєднанні з накладаннями обхідних анастомозів. Авторами розроблено метод прямої контактної інтраопераційної гіпотермії підшлункової залози з метою упередження розвитку гострого запального процесу в сегменті підшлункової залози, що залишився після її резекції. Вперше в світовій практиці застосовано інтраопераційне ультразвукове сканування для контролю за процесами кріогенної деструкції новоутворень печінки та підшлункової залози. Вважаю, що колектив авторів роботи «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини» заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Дворщенко О. С.,к.б.н.

Цикл робіт «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини» є своєчасною, антральною і перспективною в лікуванні онкологічних хворих з новоутвореннями органів черевної порожнини. В роботі вдало поєднана дія низьких і високих температур. Розроблена серія апаратури для кріотермохірургічного лікування хворих. Дані методи отримали широке впровадження в практичну медицину. Авторами продемонстровані переваги запропонованих ними методів лікування злоякісних новоутворень як первинних так і метастатичних. Результати роботи широко представлені в науковій літературі, захищені великою кількістю патентів як в нашій державі так і закордоном. Вважаю, що дана робота заслуговує присудження Державної премії України!

Потебня Григорій Платонович, д. мед. н., проф.

В представленому циклі роботи «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини» авторами вперше в світовій практиці розроблені методи кріохірургічного лікування злоякісних новоутворень печінки, підшлункової залози, жовчного міхура, великого соска дванадцятипалої кишки, шлунка, коло-ректального раку. Для забезпечення ефективного гемостазу в ході виконання онкологічних операцій та при необхідності санації інфекційно ускладнених ран, авторами поєднані можливості кріохірургії та безконтактної конвекційної – інфрачервоної дії. Поряд з інноваційною кріогенною технологією вперше у світі розроблені теоретичні аспекти кріохірургії, суть яких полягає у багато фазовій дії низьких температур та високотемпературних конвекційно-інфрачервоних потоків на біологічні тканини, та в утворенні різних зон кріодеструкції. Світовим визнанням інноваційних розробок в галузі кріохірургії є факт проведення показових кріохірургічних оперативних втручань авторами в закордонних хірургічних клініках таких міст, як Мінськ (Білорусь), Москва, Сан-Петербург (Росія), Варна, Софія (Болгарія), Будапешт (Угорщина), Амман (Йорданія), Багдад (Ірак), Дубай (Об'єднані Арабські Емірати), Ханой (В'єтнам), Луанда (Ангола). Враховуючи зазначене вважаю, що робота «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини», та її авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

к.б.н Діденко Г.В.

Цикл робіт присвячена одній із найбільш актуальних та важливих проблем онкології, лікуванню хворих на злоякісні новоутворення органів черевної порожнини. Авторами виконані фундаментальні та прикладні дослідження по вивченню реакції біологічних тканин різного типу на дію різних низькотемпературних параметрів, що дало можливість вивчити механізми криогенного руйнування злоякісних новоутворень. На основі власних експериментальних досліджень, вперше показано однозначну функціональну залежність утворення зони кріогенної деструкції, кріогенного некрозу від величини низьких температур, розмірів і конфігурації робочої поверхні кріогенних інструментів. Вказані наукові дослідження дали змогу суттєво доповнити знання про механізми дії низьких температур на біологічні тканини. Проведені фундаментальні дослідження дали також можливість сформулювати основні вимоги до створення кріохірургічної апаратури, що є фундаментом для подальшого розвитку кріохірургії як перспективного напрямку в лікуванні онкологічних захворювань. Вважаю, що робота «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини» та її авторський колектив цілком заслуговує на присудження Державної премії України.

Хірург-онколог, Київ

До цієї роботи у мене виникли серйозні зауваження. По-перше, не зрозуміло, чому цю роботу представляє державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», яка не має ніякого відношення до її виконання і у якої немає достатньої кількості фахівців і відповідних підрозділів з хірургічного лікування онкологічних захворювань черевної порожнини. По-друге, в авторському колективі фігурує перший заступник генерального директора установи, що представляє роботу, д.м.н. В.О. Сушко – професійний пульмонолог, який у довідці про свій творчий внесок у інженерно-хірургічну розробку не зміг вказати жодної роботи з цієї проблематики та загальну кількість посилань на свої наукові праці. Не виключено, що залучення першого заступника генерального директора Національного наукового центру радіаційної медицини НАМН України до авторського колективу є сплатою авторського колективу дирекції ННЦРМ за висунення розробки від ННЦРМ, а тому, участь В.О. Сушка у розробці слід розглядати як звичайну спробу присвоїти собі чужі досягнення та визнати плагіатом. На мою думку, авторському колективу в такому складі присуджувати Державну премію України не можна.

Лікар, м. Івано-Франківськ

Я уважно ознайомився з розробкою, що претендує на присудження Державної премії України. Вона присвячена, безумовно, актуальній темі, а саме розробці кріотермохірургічної апаратури – приладів Кріо-Пульс та БТА300 «ПАТОНМЕД», а також їх технічній модифікації з урахуванням вимог до хірургічного втручання при лікуванні онкологічних захворювань органів черевної порожнини. З огляду на це, викликає сумнів участь у розробці доктора медичних наук, проф. І.Ю. Худецького, який навіть довідку про свій творчий внесок у розробку особисто не підписав і загальну кількість посилань на свої роботи по темі не навів та не вказав ту посаду, на якій він перебував під час виконання робіт за темою розробки. Як я зрозумів, І.Ю. Худецький серед учасників розробки презентує прилад БТА300 «ПАТОНМЕД» в його модифікованій формі для здійснення операцій на органах черевної порожнини. В цьому зв’язку виникає сумнів стосовно відповідності І.Ю. Худецького вимогам для висунення на Державну премію України. Так, якщо розробників апарату декілька, то має бути висунутий той, хто зробив найбільший внесок. За такої ситуації, претендентом на присудження премії мав бути не медик за фахом, а інженер або людина з фізико-технічною освітою. Також, не маючи кваліфікації хірурга-онколога і не працюючи у хірургічній клініці, не можна претендувати на впровадження приладу БТА300 «ПАТОНМЕД» у клінічну практику для лікування злоякісних пухлин органів черевної порожнини. Наскільки мені відомо, І.Ю. Худецький є психофізіологом і до хірургічних операцій на черевній порожнині ніякого відношення взагалі не має.
Враховуючи все вищенаведене, слід вважати недоречним включення І.Ю. Худецького в авторський колектив, а подані ним документи такими, що оформлені не за правилами. Не виключено, що це був тактичний хід керівника проекту проф. О.О Литвиненка психологічно вплинути на Комітет з Державних премій, оскільки І.Ю. Худецький працює в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. Вважаю, що цьому авторському колективу не можна присуджувати Державну премію України.

Приступа Людмила Никодимівна, д.мед.н., професор, СумДУ

Дослідження, представлені колективом авторів, присвячені удосконаленню лікування онкологічних захворювань, що локалізовані в черевній порожнині, є надзвичайно актуальними та необхідними у сучасній онкології. Результати базуються на багаторічних фундаментальних і клінічних дослідженнях, широко апробовані у друкованих працях, захищені патентами. Застосування кріотермохірургії дозволить підвищити ефективність лікування хворих на онкопатологію, попередить розвиток ускладнень та покращить прогноз. Тому колектив авторів і представлена ними робота заслуговують на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Д.О. Бутов

Проблема хірургічного лікування онкологічних захворювань черевної порожнини є актуальною і пріоритетною проблемою людства, як в науковому, так і в практичному відношенні. Колективом авторів циклу робіт "Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини" проведені комплексні дослідження для розробки методології лікування та устаткування онкологічних захворювань органів черевної порожнини. Дана робота суттєво збагатила наші загальнобіологічні знання стосовно впливу різних температурних режимів на тканини і органи, що зазнали неопластичних змін, та впровадила до лікувальної практики дієві, ефективні, малотравматичні технології, що суттєво впливають на якість лікування, найближчий післяопераційний стан хворого та віддалені результати. Унікальність роботи підтверджена низкою патентів та публікацій провідних країн світу. Враховуючи невпинне зростання онкологічної захворюваності, практичну та економічну значимість цієї роботи важко переоцінити.
Отже цикл робіт "Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини" безсумнівно заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки України у 2017 році.

Доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Харківського національного медичного університету, д-р мед. наук, Лауреат премії Президента України для молодих вчених у 2016 році Д.О. Бутов

Dr. Serg Mezhov, AAV, Australia.

The innovation in surgical world is something that not happening very often today, so methods of tissue welding has been knowing around, never the less "Cryo-Pulse" is stand out with creativity and precision of design as well as variety of the tools which can be used in different cases of this apparatus applications.
In today issues of cancers development in the World use of such as technologies vital matter. Cryo application is fully taking place in plastic and superficial surgical procedures ,but not in internal surgery, that why importance of this research is very high. A part of excellent tissue binding this methods also providing minimal possibility of cancer sells re-appearing and very stable healthy cell rehabilitation with no risk of septic development. Innovations like this has to be acknowledge internationally and promoted by professional societies for benefit of all human being. Hope to hear and know about next delivery of those great scientists. Well done!

Прокопович І.В., д-р техн. наук, доц., ННІМІ ОНПУ

Робота «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини» є актуальною і необхідною для розвитку та впровадження методів кріотермохірургічного лікування онкохворих в Україні. Авторами розроблена система концептуальних підходів до визначення стратегічних шляхів подальшого розвитку кріотермохірургічного приладобудування. Основні переваги апарату, що до цього часу не досягнуті іншими відомими компаніями, – простота використання і обслуговування, комп’ютерний блок власної розробки для автоматизованого керування процесом в залежності від характеру та масштабу ураження, висока надійність. У мене немає сумнівів, що робота заслуговує присудження Держпремії України в галузі науки і техніки.

Галай О.О., д.м.н., зав.відд. Львівського онкоцентру

На превеликий жаль кількість хворих на онкопатологію постійно зростає не тільки в Україні, але і в цілому світі загалом. Лікування онкологічних хворих залишається одною з найбільш проблематичних. Саме тому робота «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини» є нетільки надзвичайно актуальною але і необхідною. Автоматизована кріохірургічна установка "Кріо-Пульс" не просто відповідає міжнародним стандартам, - за окремими параметрами вона є кращою від відомих зарубіжних аналогів. Кріогенний метод лікування вже давно вийшов за рамки експериментального пошуку і почав широко застосовуватися в клінічній практиці. Різноманітність та складність анатомічної локалізації, труднощі при визначенні меж пухлини, інтимне прилягання магістральних судин та нервів, небезпека їх пошкодження не дозволяють виробити єдину типову тактику кріогенного лікування хворих з пухлинами черевної порожнини. Кріохірургічне втручання в кожному випадку є індивідуальним, але все-таки можна виділити і загальні закономірності. При обгрунтованому визначенні показів і правильному використанні методики можна добитися радикального виліковування пацієнтів. Запропонована методологія дозволяє практичним лікарям отримувати добрі позитивні результати лікування.
Вважаю, що ця робота дійсно заслуговує на Державну премію України в галузі науки і техніки.

Драган Г. С. д.ф.-м.н., проф., ОНУ імені І.І. Мечникова

В роботі представлено комплексне рішення крайнє інтересної та важливої фізико-біологічної задачі про замороження локальних об’ємів біотканини з метою локалізації та лікування онкологічних захворювань. Дослідження отримали широке застосування як в практиці лікування, так і в виробництві відповідної апаратури. Результати отримані авторами важко переоцінити, вони актуальні для суспільства в цілому. Робота безумовно заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки України.

Макаров В.В. д.м.н.,проф.ХНМУ

Унікальні розробки в області кріохірургії в поєднанні з розробкою нового кріохірургічного обладнання, що дозволяє проводити безкровні операційні втручання, зменшувати кількість післяопераційних ускладнень, а також з його фінансовою економічністю, роблять цю працю справжнім науковим проривом в лікуванні онкології. Цей напрямок досліджень заслуговує на подальший розвиток і впровадження в клінічну практику.

ГістьО.Г.Павлов, Голова Правління Ділової Ради «Україна-Ізра

Автоматизована кріохірургічна установка "Кріо-Пульс" – це складний сучасний універсальний лікувальний комплекс для малоінвазивного втручання, який створює максимально комфортні умови для медичного закладу, медичного персоналу, пацієнта.
Основні переваги, які до цього часу не досягнуті відомими світовими компаніями, – простота використання і обслуговування, комп’ютерний блок власної розробки для автоматизованого керування операційним процесом в залежності від характеру та масштабу ураження, вкрай висока надійність.
Від кращих зарубіжних аналогів установка вигідно відрізняється низькою вартістю обслуговування та енергоспоживання, відсутністю необхідності у висококваліфікованому технічному персоналі, безпекою використання, транспортування і зберігання, дешевизною та доступністю основного розхідного матеріалу, довгим терміном використання, мінімальною зоною хірургічного втручання.
Авторами розробки за принципами «космічних технологій» вкрай розумно продумані ергономіка. Він легко пересувається всередині приміщень, має невеликі габарити, може транспортуватися та експлуатуватися навіть у польових умовах. У комплекті – штатні змінні робочі органи, що легко переставляються лікарем або навіть медичною сестрою перед або у процесі операції (т. зв. «байонетне кріплення»).
Немаловажним позитивним фактором є простота невеликий термін навчання медицинського персоналу для роботи на кріохірургічній установці "Кріо-Пульс".
Апарат може експлуатуватися практично у будь-яких умовах, включаючи районні лікарні, приватні клініки, у т.ч. ч. для амбулаторного прийому пацієнтів.

Дмитро Маєвський

Представлена авторським колективом розробка є проривною технологією у лікуванні онкологічних захворювань. З реферату, представленому на сайті можна зробити висновок, що ця робота є сімбіозом різних галузей науки - як медицини, так і техніки. Вражає, наприклад, здатність розробленої установки регулювати та підтримувти температуру робочого органу в широкому диапазоні - від нуля аж до мінус 180 градусів. Для цоьго авторами стоворено нову конструкцію електромагнітного клапану. Забазпечення сталої роботи електромагнітних пристроїв в такому температур само по собі заслуговує на найвищу оцінку: адже електричні властивості провідних матеріалів при такому температурному диапазоні змінюются на порядки!
Вважаю, що колектив авторів та їх розробка заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.
Завідувач кафедри теоертичних основ і загальної електротехніки, доктор технічних наук, профеор, Дмитро Андрійович Маєвський

Бойко А.А., д.т.н, ОНПУ

Разработанная авторами и предложенная, в рамках настоящей работы, универсальная автоматизированная установка «Крио-Пульс», является наглядным примером технических разработок высочайшего уровня в области отечественной медицины. Оценка комплексных показателей установки «Крио-Пульс» позволяет утверждать, что они находятся на уровне мировых стандартов и не уступают характеристикам лучших мировых аналогов. Электронные системы термостабилизации, заложенные в основе действия установки, являются инновационными и представляют интерес для дальнейшего изучения.
Считаю, что коллектив авторов и их представленная работа более чем заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2017.

Бойко Андрей Александрович д.т.н, директор института электромеханики и энергоменеджмента Одесского Национального политехнического университета

Сомова К.В.,к.м.н. доц.ХНУ ім.Каразіна

Работа «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини» является не только актуальной, но и необходимой для развития и внедрения методов криохирургического лечения онкологии в Украине. С одной стороны в ней представлен экспериментальный и практический многолетний опыт авторов,интерес к работам которых проявляют не только ученые и хирурги Украины, но и известные ученые зарубежных стран, что позволяет поднимать престиж украинской науки.Кроме того, работа позволяет упростить и удешевить внедрение криохирургических методов лечения на Украине,без ущерба качеству оказываемой помощи,что дает надежду на выздоровление многим пациентам,страдающим онкологическими заболеваниями. Поэтому коллектив авторов и работа, как результат их многолетнего труда, заслуживает получения Державної премії України у галузі науки і техніки за 2017 рік.

И.И.Папиров, профессор, д.ф.-м.наук, начальник лаборатории

Рецензируемая работа «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини» является выдающимся примером дальнейшего развития криогенной харьковской школы, основанной первопроходцами физики низких температур и замечательными учеными Львом Васильевичем Шубниковым и Львом Давыдовичем Ландау в начале 30-х годов ХХ века. Из этой школы вышла огромная плеяда украинских ученых, известная выдающимися результатами мирового уровня: Б.Г.Лазарев, Н.Е.Алексеевский, Л.Ф.Верещагин, Б.И.Веркин, А.А.Галкин, Б.Н.Есельсон, С.А.Злуницын, А.К.Кикоин, Н.М.Нахимович, Н.С.Руденко, А.И.Судовцов, О.Н.Трапезникова, М.Ф.Федорова, В.И.Хоткевич, Г.Д.Шепелев.
Шубниковская программа исследований в области физики низких температур охватывала широкий круг проблем, предвосхищая пути развития этой науки на многие годы. Достаточно отметить три выдающихся научных результата Л.В.Шубникова, которые оцениваются достойными Нобелевской премии. Это:
— открытие первого квантового осцилляционного эффекта в металлах, получившее название эффекта Шубникова — де Гааза;
— открытие сверхпроводников второго рода и фаз Шубникова;
— обнаружение смешанного и промежуточного состояния сверхпроводников I рода.
Работа академика Л.Д.Ландау в ХФТИ (1932-1937 гг.) увенчалась гроздью открытий мирового уровня и Нобелевской премией, а академика Ильи Михайловича Лифшица созданием новой науки — фермионики.
Важнейшим результатом этих работ также стало бурное развитие криогеники в Украине и создание многих новых исследовательских центров, включая Институт проблем криобиологии и криомедицины Национальной академии наук Украины (1972 г.). Институт создан на базе двух лабораторий Физико-технического института низких температур Академии наук УССР и проблемной научно-исследовательской лаборатории низкотемпературного консервирования костного мозга и крови Харьковского института усовершенствования врачей. Он был и остается единственным в Украине (и в странах СНГ) институтом такого профиля).
В работе, представленной на соискание Государственной премии Украины с участием сотрудников этого института, создана система концептуальных подходов и определения стратегических путей дальнейшего развития развития криохирургического приборостроения.
Созданная авторами аппаратура имеет многочисленные преимущества по сравнению с альтернативными методами лечения и прошла полный цикл клинических испытаний. У меня нет сомнений в том, что работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

И.И.Папиров, профессор, д.ф.-м.наук, начальник лаборатории ННЦ ХФТИ, лауреат Государственной премии Украины

Анатичук Лук’ян Іванович академік НАН України

Авторами розроблена система концептуальних підходів до визначення стратегічних шляхів подальшого розвитку кріотермохірургічного приладобудування. Створена ними апаратура -універсальний автоматизований кріохірургічний комплекс у поєднанні з технологією термохірургічних операцій є визнаним пріоритетом української науки у світовій медицині та медичному приладобудуванні. Звертають на себе увагу виключні позитивні економічні та соціальні аспекти запропонованих авторами кріотермохірургічних технологій. Витрати на проведення оперативних втручань та після операційного лікування пацієнтів суттєво знижуються. Виробництво апаратури в Україні, низька собівартість розробленої апаратури та зменшення витрат на лікування онкохворих забезпечує її самоокупність в межах короткого часу. З урахуванням цього слід вважати роботу «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини» гідним здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Анатичук Лук’ян Іванович академік НАН України, президент Міжнародної термоелектричної академії, Директор Інституту термоелектрики національної академії наук та Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедрою термоелектрики Чернівецького національного університету, доктор фізико-математичних наук, професор

Vitolds Mackevics, Dr.med,assoc.prof. Medical f. RSU, Latvia

Tissue welding technology, elaborated by the authors group, is an innovative next generation technology in surgery insuring principally new approach in intraoperative binding of soft tissue. Meticulous and persuasive experimental and clinical testings over many years have demonstrated tissue welding as highly effective and widely aplicable method. This method insures thin, smooth, reliable and tight fixing of the incised tissue with no post-operative complications. It may shorten surgery duration, insure fast hemostasis and alleviate post-operative pain. Tissue welding may replace conventional suturing of wounds and incised tissue. Different types of tissue welding instruments as well as automatized welding approach remarkably broaden clinical application of the technology. It may be applied in many surgical fields both in civil and military medicine for fast and effective binding of external and internal tissue damage with no or minimal blood loss. It is a new step in electrosurgery.

Дорош Н. В. к.т.н.,доц каф. Мед.інф. Львівського мед. ун-ту

Робота "Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини" написана у розрізі наукової тематики фундаментальних досліджень з вивчення диструктивних і відбудованих процесів у нормальних і втягнутих у патологічний процес тканин. Що є підгрунтям до визначення температурних режимів кріохірургії при неопластичних процесах та дозволяє удосконалити існуючі і створити нові методи лікування на основі застосування низьких температур. Запропонована унікальна методологія, що дозволяє практичним лікарям отримувати позитивні результати лікування. Вважаю, що ця робота дійсно заслуговує на Державну премію України в галузі науки і техніки.

Фірстов Сергій Олексійович, д.ф-м.н., академік НАН України,

Представлена робота Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини є сучасним рішенням важливої медичної проблеми.
Автори приділили увагу експериментальним дослідженням кріотермодії на різних температурних рівнях, результати яких дозволили сформулювати перелік обов'язкових технічних вимог до кріохірургічної апаратури, які стали базовими для розробки конструкції та організації серійного випуску універсальної автоматизованої кріохірургічної установки "Кріо-Пульс". Створена кріохірургічна установка "Кріо-Пульс" по своїх технічних, ергономічних та економічних показниках значно перевищує аналогічні параметри кращих вітчизняних та закордонних кріохірургічних апаратів.
Розроблені авторами унікальні практичні методики застосування кріотермохірургічного методу в черевній онкології є методологічною основою, яка забезпечує широке впровадження кріохірургічного методу лікування хворих із злоякісними новоутвореннями в черевній порожнині в лікувальні заклади нашої держави.

В.О.Стрижало

Створення нових видів техніки є одним із найбільш визначальних показників наукового рівня країни. Проектування і розробка кріогенного обладнання завжди супроводжується багатьма проблемами методологічного характеру, вирішення яких вимагає високої наукової кваліфікації та супроводжується складними і клопіткими експериментальними дослідженнями.

Основним здобутком колективу авторів є вдале поєднання передових досягнень різних галузей науки і кріогенної техніки, на основі чого створена кріохірургічна установка "Кріо-Пульс". Практичне значення цього медичного обкладання важко переоцінити, оскільки воно дасть змогу впровадити прогресивний кріохірургічний метод лікування хворих. При цьому авторами продемонстровані переваги розробленої методики перед альтернативними і аналогічними методами.

Підтвердженням достовірності отриманих результатів та їх великої наукової і практичної значущості є отримані за кордоном патенти на винаходи, монографії та велика кількість публікацій включених до науковометричної бази Scopus.
У зв’язку зі значущістю досягнень та їх великим практичним значенням переконаний, що колектив авторів роботи "Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини" заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

В.О.Стрижало, член-кор. НАНУ, д.т.н., професор, завідувач відділу міцності матеріалів і елементів констркуцій при кріогенних температурах

Janis Smilga, SIA "J.Smilgas Technological Service", Latvia

"The proposed tool is really interesting and innovative. We have already known and are successfully using some another unique surgical equipment developed from this group of scientists. We are confident that also this new method has been utilized in the manufacture and successfully will be introduced in medical practice."

Цівенко О.І. д.мед.н., проф. ХНУ імені В.Н. Каразіна

Один з основних принципів проведення оперативних втручань є малотравматичний вплив на тканини під час виконання операції. Від дотримання якого залежатиме перебіг післяопераційного періоду та результат оперативного лікування. У зв'язку з цим виразно простежується тенденція до розробки й інтенсивного впровадження нових, прогресивних технологій у виконанні операцій. Сучасні можливості розтину тканин із забезпеченням адекватного гемостазу є надзвичайно актуальними й спонукають до активного впровадження фізичних способів дисекції та коагуляції в повсякденну клінічну практику. Найбільш гостро ця проблема постає перед хірургами під час виконання онкологічних операцій. А враховуючи зростання онкологічних захворювань стає зрозумілою значна актуальність досліджень в цьому напрямку. Представлена робота базується на фундаментальних, клінічних дослідженнях та багаторічному досвіді авторів. Що дало змогу розробити та успішно використовувати кріохірургічні апарати в клінічній і онкологічній практиці. Клінічне впровадження результатів наукових досліджень в онкологічну практику, на мій погляд, дасть можливість покращити результати лікування і поліпшити якість життя хворих з онкопатологією органів черевної порожнини. Вважаю, що робота "Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини" та авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Кайдашев Игорь Петрович, д.мед.н., профессор

Цикл исследований, представленный коллективом авторов, посвящен важной проблеме улучшения качества лечения пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, в частности, локализованных в брюшной полости. Спектр работы авторов охватывает комплекс проблем - от теоретического обоснования криотермовоздействий на мягкие ткани, разработки специального обородувания, его внедрения в клиническую практику, оценку и доказательство эффективности предложенного метода. Результаты работы широко аппробированы в печати, защищены патентами, в т.ч. зарубежными. Данная работа заслуживает как участия в конкурсе на соискание, так и присуждения Государственной премии Украины!

Антонова-Рафі Ю. В. к.т.н.доц НТУУ"КПІ ім.І. Сікорського"

Авторами розроблена система концептуальних підходів до визначення стратегічних шляхів подальшого розвитку кріохірургічного приладобудування. Вперше розроблені аспекти кріохірургії, суть яких полягає у чотирьохфазовій дії низьких температур на біологічні тканини та утворення різних кріогенних зон. Також накопичений теоретичний, кліничний, науковий та практичний матеріал, присвячений лікуванню ракових захворювань на основі застосування кріотермохірургічних методів. Згідно з цим я вважаю,що робота "Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини" та авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Кужко М. М., д-р мед.н., профессор НИФП НАМНУ

В представленной работе рассматривается возможность эффективного применения криотермохирургии новообразований в рамках одного оперативного вмешательства. Сформированы основные требования к криотермохирургической аппаратуре. Создан универсальный криотермохирургический комплекс, что позволяет эффективно применять данный метод лечения и в других отраслях медицины. Это позволяет существенно упростить проведение оперативных вмешательств и предупредить развитие осложнений, особенно при инфекционноосложненной патологии, тем самым повысить эффективность лечения и улучшить прогноз для пациента. Считаю данную методику прогрессивной и актуальной для применения в области здравоохранения. Кроме того, она дает возможность определения стратегических подходов в перспективном развитии криотермохирургического оборудования.

Гусинін А.В., к.т.н.

Представлена робота присвячена кріотермохірургічним методам лікування пухлин органів черевної порожнини. Авторами проведено унікальні дослідження з розробки кріогенного обладнання та кріогенних методів лікування. Результати наукових досліджень авторами доповідались на численних міжнародних конференціях та опубліковані у міжнародних фахових журналах. Враховуючи наведене вище, вважаю що за виконання циклу праць «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожними» авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2017 рік.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.