Офіційний веб сайт

Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови у техносфері сучасного буття

М30


Автор: Махачашвілі Р.К.


 


Представлена Державним вищим навчальним закладом "Запорізький національний університет".
Лингвофилософские параметри инноваций англійського языка в техносфере современного бытия


Автор: Махачашвили Р.К.


 


Linguophilosophic Parameters of English Innovations in the Sphere of New Technologies


Author: Makhachashvili R.


 


Кількість публікацій:35 одноосібних наукових робіт.


 


Роботу присвячено вивченню лінгвофілософської актуалізації категорійної структурованості техносфери сучасного буття. Подібний підхід дозволяє розглянути часо-просторові аспекти  буття в їх лексико-семантичному висвітленні, детально дослідити феномен людини, її комплексне лінгвокатегоріальне позиціонування в межах техносфери, проаналізувати засади технократичного буття.


Термінологічна природа лексичних інновацій сучасної англійської мови, які співвідносяться зі сферою новітніх технологій, дозволяє розглядати особливості розвитку зазначеної терміносистеми у двосторонньому аспекті: з точки зору основних словотвірних (зумовлених лінгвістично), і зовнішньо-детермінованих (категорійних), парадигматичних покажчиків.


Новітня техносфера становить невичерпне джерело збагачення терміносистеми сучасної англійської мови. Таке збагачення відбувається як шляхом залучення традиційних способів словотвору, так і шляхом створення цілком нових, автентичних для цієї сфери словотвірних та семантичних пат- тернів. На сучасному етапі формування комп’ютерної терміносистеми англійської мови неможливо чітко відокремити "внутрішні" та "зовнішні" системоутворюючі фактори, оскільки згадана терміносистема належить до типу відкритих та відносно молодих, а отже, перебуває у стані постійного розвитку та динаміки.


Результати дослідження відкривають перспективи для подальшого вивчення лінгвофілософських параметрів техносфери, шляхів розвитку, дослідження сфери комп’ютерних технологій та віртуальної дійсності як специфічного мовного та буттєвого феномена у світлі становлення нової техногенної цивілізації.