Офіційний веб сайт

Максимальний стік дощових паводків у Передкарпатті

м58

Представлено Одеським державним екологічним університетом

Автор: Гопцій М.В., к.геогр.н.

Розвиток нормативних підходів до визначення максимальних витрат води дощових паводків і весняних водопіль автор пов’язує з удосконаленням перш за все теоретичних основ розрахункових схем. Модель формування стоку «схиловий приплив – русловий стік» реалізована на прикладі максимального стоку дощових паводків у Передкарпатському регіоні. З метою удосконалення науково-методичної бази в галузі нормування характеристик максимального стоку дощових паводків річок Передкарпаття в її основу покладено теорію руслових ізохрон. В ній процес формування стоку розглядається як двухоператорна модель трансформації опадів у русловий стік. Перший оператор (схиловий стік) описується характеристиками підстилаючої поверхні схилів, а другий – трансформацією схилового припливу річковою мережею (через тривалість руслового добігання, русло-заплавне регулювання та під впливом озер, водосховищ і ставків проточного типу). Розрахункова схема рекомендується для практичного використання при визначенні максимальних модулів дощових паводків різної ймовірності перевищення у Передкарпатті.

Кількість публікацій: 21, в т.ч. за тематикою роботи 1 монографія, 4 статті, 11 тез доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Гість

Рекомендації дослідження щодо обґрунтування науково-методичної бази для нормування характеристик максимального стоку дощових паводків у Передкарпатті добре обґрунтовані, а також визначена її ефективність та якість. Досить чітко прописані недоліки існуючих методик розрахунку нормативного документу та регіональних рекомендацій, що в котре підтвердило необхідність удосконалення методичної бази по нормуванню розрахункових характеристик максимального стоку річок України.

ХПI

Можна сказати, що вирішена важлива науково-методична проблема створення та апробації загальної методики нормування характеристик максимального стоку. Зроблено важливий крок у пошуках найбільш універсальних підходів щодо нормування характеристик максимального стоку під час формування дощових паводків та відповідних схем, що їх відображають.

Вікторія Бойко

Дослідження процесів формування дощового стоку, встановлення його достовірних нормативних і розрахункових значень, що є темою розробки Гопцій М., є важливою частиною наукових гідрологічних досліджень. Теоретичне обґрунтування науково-методичної бази розрахунку характеристик максимального стоку дощових паводків й на сьогодні є актуальною задачею інженерної гідрології, вирішення якої має пряме практичне спрямування для галузей економіки, будівництва, транспортної інфраструктури тощо.
Практична спрямованість дослідження претендента не викликає сумніву, оскільки водозбір Верхнього Дністра є одним із найбільш паводконебезпечних регіонів Європи, тут найвищими у багаторічному розрізі є дощові паводки, максимуми яких перевищують максимуми весняного водопілля, тобто є розрахунковими для будівництва і експлуатації гідротехнічних споруд, мостових переходів тощо. Дослідження Гопцій є важливим кроком у створенні нової нормативної бази розрахунку максимального стоку і, безумовно, потребують державної підтримки.

Луцк

Несмотря на большой интерес к подобной тематике, привлечение все новых и новых данных и методических средств, результаты многих исследований малоэффективны, а решение этих задач сегодня еще далеко от завершения, и поэтому научная и практическая значимость выполненной работы не вызывает сомнения.

Проф. Носелидзе Дж.В.

Расчеты паводочного стока рек являются неотъемлемой частью гидротехнических, водохозяйственных, а последнее время и прикладных экологических расчетов по прогнозированию качества и экологической безопасности расчетных схем и их водосборов. Недостаточный учет особенностей его формирования и ошибочное назначение расчетных максимальных расходов через водосбросные, водопропускные и защитные устройства в одних случаях приводят к излишнему удорожанию стоимости сооружений, а в других – являются причиной аварийных ситуаций. Хочу отметить что вопрос затронутый молодым ученым не может оставаться без внимания государства

Гість

Проблеме исследования максимального стока дождевых паводков горных и предгорных рек Украинских Карпат и Прикарпатья в настоящее время уделяется особое внимание в связи со значительными убытками, которые наносят наводнения, прошедшие в текущем десятилетии, вызванные этим феноменом. Без надлежащих расчетных схем не возможно обеспечить надежные противопаводковые мероприятия. Органы госсударственной власти не должны оставить без внимания данный вопрос.

Гість

У роботі висвітлена проблема нормування характеристик максимального стоку дощових паводків у гірському регіоні України. Досить чітко визначена проблематика використання нормативного документу СНиП 2.01.14-83, який фактично припинив свою дію ще 10 років тому. Особливості формування високого максимального стоку у Карпатах в котре підтверджують необхідність створення сучасних науково-методичних підходів в галузі нормування їх розрахункових характеристик. Тому робота потребує державної підтримки претендента.

Роман Ларин

Сучасні проблеми як наслідок втручання людини в природні процеси мають місце у багатьох регіонах України, а в Карпатах це зміни у характері паводкових процесів, що набувають катастрофічного характеру, а це в свою чергу, відображається негативними наслідками у Передкарпатті. Відомо, що максимальний стік річок має важливе значення у практичному використанні його розрахункових характеристик при проектуванні та експлуатації гідротехнічних споруд, проведенні заходів по захисту населених пунктів, промислових і сільськогосподарських об'єктів від затоплення. Тому розробка нових теоретичних і методичних підходів щодо нормування характеристик максимального стоку із врахуванням регіональних характеристик є досить актуальним, а Гопцій М.В. потребує державної підримки для подальших розробок.

Отченаш Наталія Дмитрівна

Актуальність обраної теми визначається декількома обставинами. По-перше, максимальний стік річок є чинником, який суттєво впливає на безпеку функціонування різного роду гідротехнічних споруд, життєдіяльності окремих галузей народного господарства, зокрема, сільського господарства і промислових об'єктів, що розташовуються у долинах річок та на прилеглих до них територіях, а також населених пунктів. По-друге, нормативний документ СНиП 2.01.14-83 на сьогодні не враховує тих змін у стокових рядах, які мали місце протягом останніх десятиліть.

Марина Погорелова

Наблюдениям за максимальными расходами дождевых паводков в Прикарпатском регионе Украины уделяется значительное внимание, но научно-методические подходы к расчету характеристик максимального дождевого стока остаются далеко не полностью решенной проблемой. Формирование дождевого стока зависит от большого количества переменных во времени и пространстве факторов. На процессы формирования дождевого стока также может влиять и хозяйственная деятельность человека.Работа Марины Владимировны Гопций посвящена именно такой актуальной проблеме - нормированию расчетных характеристик дождевых паводков на территории Прикарпатья.Представленная работа имеет научную и практическую ценность, выводы её хорошо аргументированы.Предложенная методика расчета характеристик максимального стока дождевых паводков доведена до уровня практического использования. В целом же я считаю, что работа выполнена на высоком уровне, а Марина Владимировна заслуживает присвоения ей Премии Президента

Юрій Тучковенко

М.В. Гопцій представляє нове покоління загальновідомої Одеської наукової школи в галузі теоретичної та прикладної гідрології, яка була засована наприкінці 40-х років ХХ ст. проф. A.M. Бефані та розвинута його учнем – проф. Є.Д. Гопченко. В умовах сучасних змін клімату як в Україні, так у світі в цілому суттєво підвищується ймовірність настання таких екстремальних гідрологічних явищ, як паводків. Дослідження спрямоване на розв’язання важливої прикладної задачі - розробки науково-методичної бази по розрахунках характеристик паводкового стоку річок гірського регіону України, яка ґрунтується на сучасних наукових досягненнях в області теоретичної і прикладної гідрології.Результати дослідження – вагомий крок у розвитку сучасної гідрології в Україні.

Бурмасов Александр

Основная идея работы состоит в создании новой,
теоретически обоснованной научной и методической базы для расчета основных
характеристик дождевого стока неизученных рек Карпат, наиболее паводкоопасного
района Украины. Основная доля ущерба приходится на редкие катастрофические
наводнения. В регионе, часто дождевые паводки приносят большой ущерб экономике
и населению – приводят к затоплению заселенных территорий, к интенсивным
русловым деформациям, оползням, представляют значительную опасность для
инженерных сооружений. Из-за специфики и скоротечности процесса формирования и
прохождения дождевых паводков они трудно прогнозируемы, и поэтому представляют
наиболее опасными гидрологическими явлениями.

Ткаченко Тетяна Григорівна

Не залишає сумніву проблема, яку висвітлює в своїх роботах Марина Володимирівна Гопцій. Дослідження молодого вченого є най актуальними, оскільки формування максимального стоку дуже часто приводить до непередбачених наслідків. Виникає необхідність у у розрахунках максимального стоку весняного
водопілля. Автор приділяє велику увагу сучасним науковим підходам до нормування розрахункових характеристик максимального стоку під час формування дощових паводків у Передкарпатті. Запропонована двухоператорна модель трансформації опадів у русловий стік заслуговує на увагу. Вважаю за необхідність підтримати молодого вченого, бо її дослідження важливі, перспективні і актуальні.

Бурмасов Александр Николаевич

Основная идея работы состоит в создании новой,
теоретически обоснованной научной и методической базы для расчета основных
характеристик дождевого стока неизученных рек Карпат, наиболее паводкоопасного
района Украины. Основная доля ущерба приходится на редкие катастрофические
наводнения. В регионе, часто дождевые паводки приносят большой ущерб экономике
и населению – приводят к затоплению заселенных территорий, к интенсивным
русловым деформациям, оползням, представляют значительную опасность для
инженерных сооружений. Из-за специфики и скоротечности процесса формирования и
прохождения дождевых паводков они трудно прогнозируемы, и поэтому представляют
наиболее опасными гидрологическими явлениями.

Андреєвська Галина Михайлівна

Проблема катастрофічних паводків, які спостерігаються за останні роки на рікчках Прикарпаття, привернула увагу великої кількості фахівців. Оскільки проходження паводків рідкої ймовірності перевищення супроводжується затопленням населених пунктів і руйнуванням гідротехнічних споруд, то у зв'язку із частим проходженням таких паводків за останні роки, виникає необхідність уточнення параметрів формул максимального стоку, які діють на сьогоднішній день, і розробки нових регіональних методик розрахунків. Автором пропонується принципово новий теоретичний і методичний підхід нормування характеристик максимального стоку, який ураховує регіональні фактори формування дощових паводків у Прикарпатті. З урахуванням виняткової важливості проблеми, актуальність роботи Гопций Марини Володимирівни безумовна.

Василь Гребінь

Максимальний стік річок, як одна з фаз гідрологічного циклу, займає особливе місце у практичному використанні його розрахункових характеристик при експлуатації гідротехнічних споруд за умов регулювання стоку, здійснення заходів по захисту населених пунктів, промислових і сільськогосподарських об'єктів. Особливості формування високого максимального стоку у Карпатах вкотре підтверджують необхідність створення сучасних науково-методичних підходів в галузі нормування його розрахункових характеристик. М.В.Гопцій зроблено важливий крок у пошуках найбільш універсальних підходів щодо нормування характеристик максимального стоку під час формування дощових паводків та відповідних схем, що їх відображають. Вважаю, що дослідження претендента є перспективними для розвитку гідрології в Україні й такими, що потребують підтримки на державному рівні.

Валерія Овчарук

Дослідження претендента є актуальним й перспективним, як у науковому так і практичному аспекті. Регіон Українських Карпат відноситься до паводконебезпечних територій на яких періодично виникають катастрофічні паводки, що завдають матеріального та морального збитку населенню. Отже дослідження процесів формування паводків та розроблення моделі для визначення їх розрахункових характеристик має всі підстави для підтримки на державному рівні для подальшого розвитку та практичного застосування у галузі водного господарства України.

Шакірзанова Жаннетта Рашидівна

Марина Володимирівна Гопций молодий талановитий науковець і викладач. Галузь наукових досліджень пов'язана з інженерними розрахунками максимального стоку паводків і водопіль на річках України, що особливо гостро має актуальність для гидроенергетики та гідробудівництва в умовах змін клімату і водного режиму річок. Вважаю новітні наукові розробки Гопций М.В. перспективними і такими, що потребують підтримки Держави.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.