Офіційний веб сайт

Маркетинг у механізмах державного управління

м4

Представлено Міжрегіональною академією управління персоналом

Автор: Чаплай І.В. к.н.держ.упр., Романенко Є.О. д.н.держ.упр.

Авторами доведено необхідність та доцільність застосування інструментів маркетингу у діяльності органів державної влади у контексті сучасних дослідницьких підходів як пріоритетного засобу приведення їх діяльності у відповідність до потреб соціальних груп населення, які виступають в якості об'єкта вказаної діяльності.

Сформовано базові концептуальні засади розвитку державного маркетингу, що дало можливість відкрити нові перспективи для використання маркетингу в механізмах державного управління, які неможливо було навіть уявити собі.

Запропоновано методичні рекомендацій стосовно формування концептуального базису маркетингового механізму у системі державного управління, які містять концептуальні рішення в межах реалізації запропонованої моделі.

Реалізовано наукові дослідження з проблем вдосконалення процесів розробки та впровадження комплексу інструментів маркетингового механізму у механізмах державного управління в Україні.

Впроваджено у діяльність Вищого адміністративного суду України, Академії муніципального управління, Київського національного торговельно-економічного університету, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та ін.

Економічний ефект від впровадження полягає в підвищенні ефективності роботи окремих підрозділів органів державної влади та наукових установ.

 

Кількість публікацій: 61, в т.ч. за тематикою роботи навчальний посібник, 22 статті (9 - у зарубіжних виданнях), 38 тез доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Проців Олег Романович - канд. наук з держ. упр.

Вважаю, що «Маркетинг у механізмах державного управління»є помітним внеском у розвиток вітчизняної науки державного управління, значно розширює межі наукових розвідок і відкриває нові шляхи щодо осмислення феномена маркетингових аспектів комунікації влади та громадськості. Ця монографія може послугувати ґрунтовною теоретико-емпіричною базою для вироблення цілісної концепції використання маркетингу в державному управлінні.

Проців Олег Романович - кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства

Лебєдєва Н.А.-доктор філософії в галузі культури

На мою думку, монографія Є.О. Романенко, І.В. Чаплай «Маркетинг у механізмах державного управління» заслуговує високої оцінки. Вона, безперечно, стане у нагоді зацікавленим фахівцям дослідникам, практикам, усім, хто має інтерес до державно-комунікативної політики в Україні.

Лебєдєва Надія Анатоліївна - доктор філософії в галузі культури, аспірант кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом.

Корнєєв Юрій, к.ю.н., доцент

Вважаю, що монографічне дослідження «Маркетинг у механізмах державного управління» дає підстави для роздумів та дискусій, що тільки підкреслює беззаперечну цінність цього науково-практичного дослідження.
Рекомендую для присудження премії Президента України для молодих вчених.

Корнєєв Юрій Валентинович;кандидат юридичних наук, доцент кафедри повітряного та космічного права Національного авіаційного університету, Київ.

Рашковська Ольга Володимирівна - канд. наук з держ. упр.

Актуальність монографії Є.О. Романенка, І.В. Чаплай полягає в тому, що вона обумовлена об’єктивною потребою розгляду особливостей використання інструментів маркетингу в механзмах державного управління, а, також, великим громадським і науковим значенням становлення та функціонування прокомунікативістики на фоні соціально-економічних і політичних змін в Україні.
Підтримую авторів та рекомендую для присудження їм премії Президента України для молодих вчених.

Соболь Ігор Ігорович - магістр державного управління

Монографія Є.О. Романенко, І.В. Чаплай «Маркетинг у механізмах державного управління» є цілісним, ґрунтовним науковим дослідженням. Робота містить систематизований масив науково-довідкової літератури, що зможе слугувати матеріалом для працівників державного управління та інших суміжних наукових галузей для кращого розуміння та усвідомлення наукових досліджень з питань використання маркетингу в діяльності влади.

З повагою,
Соболь Ігор Ігорович - магістр державного управління, Національна академіґ державного управління
при Президентові України.

Радченко О.В.,доктор наук з держ управл.

Монографія «Маркетинг у механізмах державного управління» , безперечно, має наукову новизну, теоретичну цінність. У роботі описано історико-аналітичний контекст розвитку проблеми взаємодії органів державної влади із громадскістю, переосмислено низку доцьогочасних висновків, стереотипних тверджень, концептуальних підходів до маркетингу.
Цікава та гідна робота для присудження премії Президента України для молодих вчених.

Радченко Олександр Віталійович - доктор наук з державного управління, професор, професор надзвичайний Поморської Академії в Слупську (Польща)

Дорошенко Олена Олександрівна - канд. наук з держ. упр.

Хочу відзначити ретельно підготований науковий апарат, довідковий й ілюстративний матеріал поєднаний з чудовим поліграфічним виконанням монографії «Маркетинг у механізмах державного управління».
Монографія І.В. Чаплай та Є.О. Романенко, на мою думку, є помітним явищем, якісним поповненням для науки державного управління в Україні.

Микола Федорович Головатий - д-р. політ. наук, проф.

Монографія Чаплай І.В., Романенка Є.О. «Маркетинг у механізмах державного управління», у високому ступені, практично цінна, так як може бути використана як навчальний посібник при читанні лекційних курсів студентам так і при проведенні практичних занять в закладах підвищення кваліфікації для державних службовців.
Більше того, зібраний авторами матеріал і способи його подачі можуть бути затребувані фахівцями різних спеціальностей державного управління, суміжних з теорією комунікації.

Проректор Міжрегіональної академії управління персоналом з наукової та виховної роботи,
Доктор політичних наук, кандидат історичних наук, професор,
Член-кореспондент Української Академії політичних наук,
Заслужений працівник народної освіти України М.Ф. Головатий

Котляров Валерій Олександрович - канд. економ. наук

Композиція та зміст монографії «Маркетинг у механізмах державного управління» унікальні, оскільки в ній суб'єкти та об'єкти державного управління розкриваються в контурі системної комунікативної взаємодії. Судження та висновки базуються на багаторічному аналізі викорстання маркетингових інструментів у державного управління, з точки зору їх раціональності та ефективності. Теоретичне викладання супроводжується сучасною нормативною та статистичною базою.
Все це дає підстави для присудження роботі «Маркетинг у механізмах державного управління», авторів Чаплай І.В., Романенка Є.О. премії Президента України для молодих вчених.

Котляров Валерій Олександрович - канд. економ. наук

Монографія «Маркетинг у механізмах державного управління» високоавторитетних вчених – дослідників процесів державного управління, І.В. Чаплай та Є.О. Романенко, безсумнівно, вагомий вклад у дослідження проблем інформатизації механізмів державного управління.
Окремо хочу відзначити оригінальні інституційні авторські концепції запровадження маркетингового механізму державного управління в Україні та пропозиції з інформаційного забезпечення центрів надання державних послуг, в умовах міжнародної стандартизації систем електронного урядування.

Білоус А.О. - канд. істор. наук, доцент

Монографія «Маркетинг у механізмах державного управління» високоавторитетних вчених – дослідників процесів державного управління, І.В. Чаплай та Є.О. Романенко, безсумнівно, вагомий вклад у дослідження проблем інформатизації механізмів державного управління.
Окремо хочу відзначити оригінальні інституційні авторські концепції запровадження маркетингового механізму державного управління в Україні та пропозиції з інформаційного забезпечення центрів надання державних послуг, в умовах міжнародної стандартизації систем електронного урядування.

Білоус Алла Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент, Директор Інституту підготовки наукових кадрів, Міжрегіональна академія управління персоналом

Бідзюра І.П.- д-р політ. наук, канд. економ. наук, проф.

Вважаю, що монографія «Маркетинг у механізмах державного управління», підготовлена І.В. Чаплай та Є.О. Романенком є новаторським, панорамним і комплексним дослідженням процесу реформування взаємодії органів державної влади та широких верств еаселення.
Монографія може бути корисною для науковців, політологів, державних службовців, аспірантів і докторантів, для всіх, хто цікавиться проблемами становлення та розвитку державного управління та є гідною присудження премії Президента України для молодих вчених.

Бідзюра Іван Павлович - доктор політичних наук, кандидат економічних наук, професор, директор Українсько-Азербайджанського інституту соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва – завідувач кафедри соціології та соціальної роботи

Кухарчук П.М., кандидат наук з державного управління, доцент

Вважаю, що автори монографії «Маркетинг у механізмах державного управління» надають прикладні рекомендації щодо реформування системи управління державними комунікаціями, що, безперечно, заслуговують на увагу профільних навчальних закладів, урядових структур України, громадських організацій.
Вважаю, що монографія «Маркетинг у механізмах державного управління» за своїм науковим рівнем, обсягом та оформленням заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Кухарчук Петро Михайлович , кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри суспільно-гуманітарих дисциплін Комунального закладу «Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради

Гаврилюк А.М., кандидат наук з державного управління, доцент

Тема монографії «Маркетинг у механізмах державного управління», підготовлена І.В. Чаплай та Є.О. Романенком, є актуальною, її структура є добре продуманою, а матеріал викладений логічно, послідовно з врахуванням системних та комплексних підходів. Отримані у роботі наукові результати в сукупності розв'язують важливу наукову проблему, що виявляється у формуванні основних аспектів маркетингу державно-громадянської комунікації.

Гаврилюк Алла Михайлівна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв

Канд. політ. наук, доц. - Грабовенко Наталія Валеріївна

Монографія «Маркетинг у механізмах державного управління», підготовлена І.В. Чаплай та Є.О. Романенком, є цілісним, ґрунтовним науковим дослідженням. Видання містить систематизований масив наукової літератури, що зможе слугувати допоміжним матеріалом для представників державного управління та інших суміжних наукових галузей для кращого розуміння та усвідомлення наукових досліджень, здобутків з питань використання маркетингу у механізмах державного управління. Сформульовані висновки й положення стануть корисними науковцям, працівникам органів державного управління та місцевого самоврядування, аспірантам.

Молодцов О.В. - д-р. наук з держ.упр., доц., проф. МАУП

Вважаю, що монографія «Маркетинг у механізмах державного управління», підготовлена І.В. Чаплай та Є.О. Романенком є своєчасною й
доцільною науковою працею, оскільки, подібні роботи допомагають студентам вищих начальних закладів отримувати фундаментальні й якісні знання, що, у свою чергу, сприяє підготовці науковців, а також популяризації наукових здобутків проведеного дослідження серед представників органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій.

д-р. наук з держ.упр., доц., проф. кафедри публічного адміністрування МАУП - Молодцов Олександр Володимирович

Ігор Козюра - д-р. наук з держ. упр., проф.

Монографія «Маркетинг у механізмах державного управління», підготовлена І.В. Чаплай та Є.О. Романенком, є однією із спроб комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, врахуванням новітніх наукових досягнень дослідити трансформацію державного управління інструментами маркетингу.
Вважаю, що монографія виконана на високому професійному рівні, достатньо проілюстрована графічним і табличним матеріалом, є легкою для сприйняття за мовою і стилем написання, логічною за структурою викладу. Зазначена праця є завершеним самостійним науковим дослідженням, виконаним на актуальну тему, має наукову і практичну цінність та заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доктор наук з державного управління,
, професор кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Ігор КОЗЮРА

Пархоменко Оксана Ігорівна - д-р наук з держ.упр.

Актуальність дослідження маркетингу у механізмах державного управлінняв умовах трансформацій українського суспільства визначається перш за все тими цивілізаційними зрушеннями, які докорінно трансформують усі сфери суспільного буття. У цих умовах загострюється проблема пошуку нових форм соціальної комунікації, що здатні підвищити ефективність громадських та державотворчих процесів в сучасній Україні.
Безперечно монографія «Маркетинг у механізмах державного управління», підготовлена І.В. Чаплай та Є.О. Романенком, є самостійною, оригінальною, науковою працею. Положення і висновки монографії одержані авторома самостійно в процесі критичного, науково об’єктивного аналізу досліджень представників не лише державно-управлінської думки, а й напрацювань інших галузей науки з окресленої проблематики, що свідчить про різнобічність досліджуваної проблематики.
Зважаючи на зазначені актуальність та новизну, робота Чаплай І.В., Романенка Є.О. «Маркетинг у механізмах державного управління», на сьогодні, є доречною та затребуваною як наукою, так і практикою державного управління та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Пархоменко Оксана Ігорівна - д-р наук з держ.упр., Радник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції

Ребкало В.А. - д-р філософ. наук, проф.

Монографія «Маркетинг у механізмах державного управління», підготовлена І.В. Чаплай та Є.О. Романенком, є важливим комунікаційним інформаційним джерелом, що забезпечує різнопрофільну оцінку стану розвитку державно-громадянської комунікації, на основі аналізу різних джерел наукової інформації.
Вважаю, що такий погляд автора на розвиток інструментів маркетингу в державному управлінні заслуговує всіляке схвалення не лише за сміливість та новизну, але і за глибокий, ґрунтовний та змістовний правовий патріотизм.

Ребкало Валерій Андрійович - доктор філософських наук, професор, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку, заслужений діяч науки і техніки України

Акімова Л. Н. - кандидат економічних наук, доцент

Монографія «Маркетинг у механізмах державного управління», підготовлена І.В. Чаплай та Є.О. Романенком, будучи цілісним, завершеним дослідженням актуальної для управлінської науки і практики державотворення наукової проблеми, з глибокою зацікавленістю буде сприйнята науковим співтовариством, політиками та державними службовцями.
Принаймні, обраний авторами предмет дослідження, інструментарій його дослідження та отримані результати, в частині розуміння сутності маркетингового інструментарію в діяльності органів державної влади, історичних передумов його виникнення та тенденцій розвитку, формування в системі державного управління можуть бути віднесені до пріоритетних наукових проблем сьогодення.

Акімова Л. М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування

Сімак Сергій Васильович, доктор наук з державного управління

У монографії Чаплай І.В., Романенко Є.О. «Маркетинг у механізмах державного управління» виявлено особливості природи реалізації державно-громадської комунікації та її організаційно-правових механізмів. Розглядаючи природу реалізації державно-громадянської комунікації, автори детально проаналізували її політичний, інституційний та соціальний аспекти. Така позиція у розумінні основних аспектів державно-громадянської комунікації сприяє тому, що справедливе суспільство залежить від участі своїх членів у формуванні колективних рішень, і що суспільство є демократичним, коли воно створює (або самостійно інститутує) власний моральний порядок. Вважаю, що такий погляд авторів на розвиток комунікації у державному управлінні заслуговує схвалення, а монографічне дослідження «Маркетинг у механізмах державного управління» - присудження премії Президента України для молодих вчених.

Родченко Лариса Михайлівна, д-р наук держ. упр., проф.

Здійснений Чаплай І.В. та Романенком Є.О. аналіз засад становлення комунікативного підходу до формування державної політики дозволив, чітко ідентифікувати основні проблемні аспекти налагодження комунікативної взаємодії на рівні суспільства, держави та її інституційних структур. Вважаю, що такий погляд авторів на розвиток державно-громадянської комунікації заслуговує всіляке схвалення не лише за сміливість та новизну, але і за глибокий, ґрунтовний та змістовний правовий патріотизм, а монографія «Маркетинг у механізмах державного управління» - на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Олександр Бухтатий, кандидат наук з державного управління

Доступність, необхідна повнота викладу матеріалу, обґрунтованість пропозицій і рекомендацій робить монографію Чаплай І.В., Романенка Є.О. «Маркетинг у механізмах державного управління» цікавою для науковців, викладачів, докторантів і аспірантів, а, також, корисною як для наукових співробітників, аспірантів, так і для практичних працівників сфери публічного управління. Дане дослідження розширює і конкретизує розуміння інформування громадськості, як різновиду державно-управлінських комунікацій, спрямованих на досягнення цілей і реалізацію функцій держави, з урахуванням потреб та інтересів суспільства.

Лелеченко А.П., доцент НАДУ при Президентові України

Монографія «Маркетинг у механізмах державного управління» високоавторитетних вчених – дослідників процесів державного управління Чаплай І.В., Романенка Є.О. є, безсумнівно, вагомим вкладом у дослідження проблем інформатизації публічного управління.
Автори монографії «Маркетинг у механізмах державного управління» надають прикладні рекомендації щодо реформування системи управління державними комунікаціями, що, безперечно, заслуговують на увагу відповідних урядових структур України, а монографія заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

З повагою,

Лелеченко Анжела Павлівна, кандидат наук з державного управління, доцент Національної академії державного управління при Президентові України

Юрий Григорьевич Прав, кандидат экономических наук

Блестящая работа молодых ученых, написана на стыке маркетинга, теории управления персоналом и публичным администрированием. Буду использовать в своих дальнейших научных работать и рекомендовать коллегам. Браво! Так держать и дальше!

Гончаренко М.Ф., перший проректор МАУП, канд.економ.наук

Важливість та необхідність ґрунтовного дослідження монографії «Маркетинг у механізмах державного управління» полягає в тому, що широке застосування різноманітних форм і способів комунікації, вільний доступ громадян до інформації, на всіх етапах прийняття рішень та функціонування центральних і місцевих органів управління, участь інститутів громадянського суспільства в роботі експертних, дорадчих, консультативних громадських рад щодо вираження та захисту прав і свобод громадян, громадський контроль, безпосереднє електронне отримання державних послуг тощо є важливими факторами демократизації публічного управління.
Все це дає підстави для присудження роботі Чаплай І.В., Романенка Є.О. «Маркетинг у механізмах державного управління» премії Президента України для молодих вчених.

Щокін Ростилав Георгійович, канд.юр.наук, доцент

Наукова новизна роботи не викликає сумніву. Вона є цілісним дослідженням у напрямі удосконалення публічного управління, що базується на інноваційних маркетингових підходах.
Зважаючи на зазначені актуальність та новизну, монографія Чаплай І.В., Романенка Є.О. «Маркетинг у механізмах державного управління», на сьогодні, є доречною та затребуваною як наукою, так і практикою публічного управління та достойна присудження премії Президента України для молодих вчених.

Миколаєць А.П., волонтер АТО, аспірант, державне управління

Робота колективу авторів дуже зацікавила. Новаторська та актуальна. Вкрай цікава для впровадження в життя в системі державного управління. Повністью підтримую!

Миколаєць Анатолій Петрович, аспірант, волонтер АТО, кавалер ордену "За заслуги" ІІІ ступеня

Ткаченко Н.Б., канд. економ. наук, доцент

Важливість та необхідність ґрунтовного дослідження представленої монографії полягає в тому, що широке застосування різноманітних форм і способів комунікації, вільний доступ громадян до інформації, на всіх етапах прийняття рішень та функціонування центральних і місцевих органів управління, участь інститутів громадянського суспільства в роботі експертних, дорадчих, консультативних громадських рад щодо вираження та захисту прав і свобод громадян, громадський контроль, безпосереднє електронне отримання державних послуг тощо є важливими факторами демократизації публічного управління. Все це дає підстави для присудження роботі Чаплай І.В., Романенка Є.О. «Маркетинг у механізмах державного управління» премії Президента України для молодих вчених.

Ткаченко Наталія Борисівна, кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету

Напльоков Ю.В., магістр стратегічних наук

Практичне значення одержаних результатів роботи Чаплай І.В., Романенка Є.О. «Маркетинг у механізмах державного управління» полягає у розробці та удосконаленні методичних рекомендацій стосовно формування концептуального базису маркетингового механізму у системі державного управління, які містять концептуальні рішення в межах реалізації запропонованої моделі маркетингового механізму та передбачають визначення та забезпечення структури потреб громади та обґрунтування шляхів їх задоволення у сфері надання послуг органами державної влади. В цілому, доцільно зробити висновок, що робота Чаплай І.В., Романенка Є.О. «Маркетинг у механізмах державного управління» є завершеним дослідженням, що вирішує важливе науково-практичне завдання щодо формування маркетингового механізму у системі державного управління та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Напльоков Юрій Васильович, магістр стратегічних наук, магістр військових наук та військового мистецтва, старший викладач кафедри підготовки миротворчого персоналу Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.