Офіційний веб сайт

Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови

м9

Представлено Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України.

Автор: Тернов А.C., к.т.н., Лозинська О.В., Шкільнюк Д.В.

Розроблено математичні методи та сформовано комплекс прикладних інформаційних технологій моделювання, опрацювання та перекладу української жестової мови. Обґрунтовано та розв’язано низку важливих наукових та науково-прикладних задач, пов’язаних із розробленням математичних методів та формуванням комплексу прикладних інформаційних технологій моделювання, опрацювання та перекладу української жестової мови.

Виконано оригінальні дослідження лінгвістичних особливостей української жестової мови та розроблено граматично доповнену онтологію української словесної та української жестової мов. Розроблено мультимедійну технологію аналізу візуальних образів звуків і емоційної міміки обличчя людини, що дало змогу реалізувати анімацію емоційно-артикуляційного каналу носія жестової мови.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні комплексу інформаційних технологій для розпізнавання дактильної азбуки жестової мови, для розпізнавання міміки губ при промовлянні українською мовою на основі гнучких шаблонів, поданих за допомогою неоднорідних раціональних B-сплайнів та інформаційної технології перекладу анотованої української жестової мови.

Результати досліджень  використовуються у Львівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті імені Марії Покрови для глухих дітей, у Камянець-Подільському багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі, у Тернопільській спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів. Результати наукового дослідження використано для розроблення промислового програмного забезпечення у науково-технічній фірмі "ІНФОСЕРВІС".

Кількість публікацій: 83 статті, в т.ч. 52 тези доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Професор Кунанець Наталія Едуардівна

Наукова робота молодих науковців “Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови” стосується актуальної науково-технічної та соціально важливої проблеми перекладу української жестової мови. Актуальним завданням сьогодення є розроблення програмних засобів, які допомагають у вивченні та перекладі української жестової мови. Крім того, розроблення та комп’ютерна реалізація української жестової мови дасть змогу широкому загалу людей вільно спілкуватися з людьми, які не чують.
Наукова новизна роботи молодіжного творчого коллективу полягає в наступному: авторами розроблено програмно-алгоритмічний комплекс перекладу анотованої української жестової мови на основі грамматично доповненої онтології; систематизовано правила семантично-синтаксичного розбору речень для української словесної та анотованої української жестової мов, що дало змогу здійснити семантичний аналіз речень для обох мов.
Вважаю, що робота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка» Н.Е. Кунанець.

Професор Левченко О.П.

Наукова новизна праці «Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови» молодіжного творчого колективу полягає в такому: авторами розроблено методи та засоби системи комп’ютерного перекладу анотованої української жестової мови; побудовано систему правил для перекладу анотованої української жестової мови із використанням граматично доповненої онтології; удосконалено метод комп’ютерного перекладу на основі правил анотованої української жестової мови з використанням граматично доповненої онтології; для граматично доповненої онтології розроблено метод наповнення онтології з використанням предметно орієнтованих мов.
Наукову працю О.В. Лозинської, А.С. Тернова та Д.В. Шкільнюка виконано на високому рівні, усі твердження та положення належно обґрунтовані та доведені, праця має чітку логічну структуру, дослідження є актуальним і дає змогу підвищити оцінку якості перекладу української жестової мови.
Здобуті авторами результати уможливлюють людям з вадами слуху доступ до сучасних інформаційних ресурсів, поданих в інформаційних системах та мережах.
Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка» Левченко Олена Петрівна.

Д.т.н., професор Камінський Р. М.

У науковій роботі “Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови” розв’язано актуальну задачу підвищення якості систем автоматичного перекладу на жестову мову і навпаки. Основний акцент роботи зроблено саме на лінгвістичній складовій процесу перекладу жестової мови, оскільки розв’язання цієї задачі дає змогу розробити систему перекладу жестової мови на належному рівні.
Значення розроблених методів та засобів полягає в тому, що їх використання дає змогу підвищити якість перекладу з української словесної на українську жестову мову і навпаки. У роботі зазначено, що відсоток правильно перекладених речень збільшено з 57,2% до 93,2%. При цьому розроблений математичний апарат і засоби побудови граматично доповненої онтології можна використати і для перекладу інших мовних пар.
Комплексність підходу та системна цілісність результатів наукових пошуків колективу молодих вчених підтверджує їх високий професійний рівень та глибоке знання проблемної галузі, в якій працюють автори.
Рекомендую роботу на відзначення премією Президента України для молодих вчених.
Доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка» Роман Миколайович Камінський.

Крак Ю.В.

У поданій на здобуття премії Президента України для молодих вчених науковій роботі «Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови» органічно поєднано наукові досягнення молодих вчених, які представляють академічну і вузіську науку, спрямовані на вирішення важливої наукової і соціальної проблеми: створення комп'ютерних засобів для вивчення і розуміння широким загалом користувачів інформації, що передається рухами тіла, рук і пальців людини, мімікою, артикуляцією і психоемоційним станом її обличчя, а також створення системи автоматизації перекладу звичайної текстової інформації в аналоги жестової мови.
Вважаю, що за рівнем отриманих результатів, своєю актуальністю і значимістю дана робота цілком заслуговує на відзначення премією Президента України для молодих вчених за 2016 рік.
Завідувач кафедри теоретичної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доктор фіз.-мат. наук, проф. Крак Ю.В.

д.т.н., проф. Литвиненко В.І.

Актуальність науково-прикладних розроблень колективу молодих вчених Тернова Антона, Лозинської Ольги та Шкільнюка Дмитра є високою з врахуванням їх соціальної скерованості та орієнтацією на допомогу особам з вадами слуху. Важливо, що сфера застосування розробленнь відноситься загалом до категорії найбільш соціально значимих та маловивчених в Україні інформаційних технологій, які спрямовані на вивчення та переклад української жестової мови.
Авторами реалізована інформаційна технологія ідентифікації дактилем жестової абетки, що дало змогу реалізувати ефективну систему ідентифікації дактилем. Я підтримую висунення наукової роботи “Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови” та вважаю, що робота гідна присудження премії
Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри інформатики і комп’ютерних наук Херсонського національного технічного університету
д.т.н., проф. Литвиненко В.І.

проф. Дивак М.П.

Робота колективу молодих вчених, результатом якої є створення спеціалізованих програмно-алгоритмічних засобів, які допомагають у вивченні, розпізнаванні та перекладі української жестової мови людям з вадами слуху є надзвичайно актуальною, соціальнозначущою і однозначно заслуговує позитивної оцінки.
Варто відзначити солідний науковий доробок колективу авторів, основна суть якого полягає у розроблені ряду нових інформаційних технологій та їх компонент для перекладу та розпізнавання української жестової мови з урахуванням її специфіки.
Вважаю, що колектив молодих науковців у складі Тернова Антона, Лозинської Ольги та Шкільнюка Дмитра заслуговує на присудження премією Президента України для молодих вчених.

проф. Соколовський Я. І.

Я підтримую та схвалюю роботу “Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови” авторського колективу у складі Тернова Антона, Лозинської Ольги та Шкільнюка Дмитра.
Робота молодих науковців має практичне значення. Розроблений програмно-алгоритмічний комплекс перекладу української жестової мови уможливлює безперешкодну комунікацію людей з вадами слуху з іншими людьми, які цих вад не мають. Новими є методи трансформації дерев семантично-синтаксичного розбору речень шляхом застосування граматики залежностей та граматики складових, що дало змогу здійснити переклад української словесної мови на українську жестову.
Аналіз досліджень та опублікованих наукових праць творчого колективу науковців дає підстави зробити висновок про те, що наукова робота «Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови» – самостійне, структурне та цілісне фундаментальне дослідження, яке за рівнями наукової новизни, теоретичного і практичного значення, обґрунтованості отриманих результатів заслуговує відзначення премією Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри Інформаційних технологій
Національного лісотехнічного університету України,
доктор технічних наук, професор Соколовський Я. І.

проф. Кошкін К.В.

Проблема розроблення мультимедійних систем перекладу жестової мови, як одного із засобів комунікації людьми з вадами слуху, є актуальною для вітчизняної науки та світової спільноти.
Актуальність теми наукових досліджень молодих науковців Тернова А.С., Лозинської О.В. та Шкільнюка Д.В. зумовлена ще й недостатнім рівнем вивчення проблеми перекладу української мови жестів.
У роботі висвітлено актуальну задачу підвищення якості систем автоматичного перекладу на жестову мову і навпаки. Основний акцент роботи зроблено саме на лінгвістичній складовій процесу перекладу жестової мови, оскільки розв’язання цієї задачі дає змогу розробити систему перекладу жестової мови на належному рівні.
Наукова робота “Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови” молодіжного наукового колективу у складі Тернова А.С., Лозинської О.В. та Шкільнюка Д.В. достойна відзначення премією Президента України для молодих вчених.
Д.т.н., проф., директор Навчально-наукового інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Кошкін К.В.

к.фіз.-мат. наук Федонюк Анатолій

У науково-дослідній роботі “Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови” наведені результати розв’язання низки актуальних наукових задач, а саме розроблення математичних методів та формування комплексу прикладних інформаційних технологій моделювання, опрацювання та перекладу української жестової мови.
В роботі обґрунтовано наукову концепцію розроблення комп’ютерної системи перекладу української словесної мови на українську жестову мову та навпаки, розроблено нові методи розпізнавання та ідентифікації дактилем жестової абетки. Побудовано інформаційну та математичну модель для реалізації можливості генерації анімації процесу мовлення за допомогою жестової мови з використанням віртуальних моделей людини. Розроблено принципи синхронізації анімаційних процесів жестикуляції та артикуляції для відтворення української жестової мови.
Практичне значення отриманих результатів полягає у збільшенні відсотку правильно розпізнаних дактилем та перекладених речень з української словесної мови на українську жестову, що підтверджується відповідними актами впровадження у школах глухих та слабкочуючих.
Вважаю, що робота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Завідувач кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, к.ф.-м.н, доцент А. А. Федонюк.

д.т.н., проф. Бомба А. Я

Підвищення ролі й значення інформації в суспільстві викликало необхідність в розробленні методів та засобів, які дають змогу вивчати українську жестову мову та здійснювати її переклад. Проектування, реалізація та впровадження системи розпізнавання та комп’ютерного перекладу української жестової мови є однією із актуальних проблем сьогодення, які
потребують вирішення. Побудована в роботі математична модель граматично доповненої онтології дає змогу розширити функціональні можливості та підвищити ефективність роботи систем комп’ютерного перекладу та збільшити відсоток правильно перекладених речень. Крім того, авторами розроблено та наповнено граматично доповнену онтології для мовної пари «Українська словесна мова – Українська жестова мова».
Підтримую та схвалюю розробку. Молодіжний науковий колектив у складі Тернова А.С., Лозинської О.В. та Шкільнюка Д.В. достойний відзначення премією Президента України для молодих вчених.

Д.т.н., проф., завідувач кафедри інформатики та прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету А.Я. Бомба.

проф. Ярослав Виклюк д.т.н.

Я підтримую відзначення премією Президента України результатів науково-дослідної роботи молодих вчених Тернова А.С., Лозинської О.В., Шкільнюка Д.В. “Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови”.
У роботі отримано ряд суттєвих наукових і практичних результатів, що мають безсумнівну цінність для науки та практики, а також полегшують та надають нові можливості для людей із вадами слуху.
Авторами створено алгоритми реалізації морфемної анімації для відтворення процесу анімації міміки трьохмірною моделлю людини. Побудовано інформаційну та математичну модель для реалізації можливості генерації анімації процесу мовлення за допомогою жестової мови з використанням віртуальних моделей людини. Розроблено принципи синхронізації анімаційних процесів жестикуляції та артикуляції для відтворення української жестової мови.
До сильних сторін роботи слід віднести ґрунтовні описи запропонованих підходів до вирішення поставлених задач, а також акти впровадження результатів, що свідчать про практичну цінність даної роботи.
Д.т.н., проф. Виклюк Я.І., проректор з наукової роботи та міжнародних відносин Буковинського університету.

Оксана Іваць, канд.соціол.наук

Розвиток спеціальної освіти неможливий без наповнення навчального контенту з урахуванням особливостей доступу до інформації.
Використання мультимедійних та інтернет-технологій українцями із вадами слуху сьогодні є утрудненим через відсутність якісних, доступних спеціалізованих засобів розпізнання та перекладу української жестової мови. Відтак, актуальність розробки молодіжного творчого колективу Тернова А., Лозинської О., Шкільнюка Д. "Математичні методи та прикладніінформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови" є беззаперечною.
Особливістю наукового доробку є комплексне вирішення низки проблем, що утруднювали безбар'єрне отримання інформації і спілкування осіб з вадами слуху.
Результати роботи вражають, особливо у частині технології ідентифікації дактилем жестової абетки - такої точності ідентифікації дактилем 86-98% досягнуто вперше.

Вважаю, що робота молодіжного наукового колективу у складі Тернова Антона, Лозинської Ольги та Шкільнюка Дмитра заслуговує на відзначення премією Президента України для молодих вчених.

Д.т.н., проф. Поворознюк А.І.

Актуальність науково-прикладних розроблень колективу молодих вчених Тернова Антона, Лозинської Ольги та Шкільнюка Дмитра в українських реаліях є високою з врахуванням їх соціальної скерованості та орієнтацією на допомогу особам з вадами слуху. Важливо, що сфера застосування розробленнь відноситься загалом до категорії найбільш соціально значимих та маловивчених в Україні інформаційних технологій, які спрямовані на вивчення та переклад української жестової мови.
У рамках наукової роботи розроблені інформаційні технології, які використовуються з метою розпізнавання, перекладу та моделювання української жестової мови. Запропоновано об’єктно-елементну модель синтезу анімації мовленнєвого процесу для відтворення жестової мови з використанням морфем візем української мови і емоцій.
У роботі наведено оригінальний метод перекладу анотованої української жестової з використанням граматично доповненої онтології, що дало змогу підвищити відсоток правильно перекладених речень української словесної мови на українську жестову.
Запропонований проект передбачає запровадження принципово новий рівень доступу до інформаційних ресурсів людей з вадами слуху.
Я підтримую та схвалюю дану роботу, і вважаю за доцільне відзначити її премією Президента України для молодих вчених.

Проф. каф. обчислювальної техніки та програмування
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,
д-р техн. наук, професор Поворознюк А.І.

Д.т.н., проф. В.М. Томашевський

Останнім часом перспективною областю досліджень є системи розпізнавання жестів і системи перекладу жестової мови у текст і навпаки. Для вільного спілкування з нечуючими достатньо розробити систему перекладу жестової мови у текст і систему розпізнавання розмовної мови. Проблемами перекладу жестової мови у текст займається багато дослідників у цілому світі, проте ще не вдалось вирішити проблему неоднозначності при комп‘ютерному перекладі жестової мови.
Наукове дослідження колективу молодих науковців Тернова А.С., Лозинської О.В. та Шкільнюка Д.В. стосується актуальної наукової проблеми розпізнавання та опрацювання української жестової мови та має велике соціальне значення.
Розроблені авторами методи та засоби перекладу анотованої української жестової мови стали основою для створення програмно-алгоритмічного комплексу перекладу, який дає змогу здійснювати переклад речень української словесної мови на речення анотованою жестовою мовою та навпаки. Серед наукових результатів дослідження варто вказати розроблення нового типу онтології, а саме граматично доповненої онтології, яка дає змогу описувати граматичні конструкції предикатів. Граматично доповнену онтологію можна розробити для будь яких двох мов, для яких потрібно здійснити переклад.
На основі запропонованих авторами математичних моделей та методів, розроблено програмні засоби для вирішення проблеми моделювання та розпізнавання емоційної та артикуляційної складової мовленнєвого процесу на обличчі людини, розроблено прикладну програму для ідентифікації та розпізнавання елементів дактильної абетки.
Я підтримую і прошу відзначити премією Президента України роботу “Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови”.

К.т.н. Гаць Богдан

Українська жестова мова, яка використовується в повсякденному

спілкуванні нечуючих людей, має власну лексику і граматику. На даний момент

одним з основних і першочергових завдань є розроблення методів та засобів,

які забезпечать можливість перекладу української жестової мови у словесну.

Саме наукова робота Антона Тернова, Ольги Лозинської та Дмитра Шкільнюка

присвячена розробленню інформаційних технологій моделювання та

опрацювання української жестової мови.

Авторами розроблено систему перекладу української жестової мови,

відмінну від відомих іноземних аналогів додаванням модуля опрацювання

української жестової мови на основі граматично доповненої онтології, що дало

можливість автоматично перекладати на жестову мову. Крім того, в роботі

розроблено методи для семантично-синтаксичного розбору речень, методи

використання граматично доповненої онтології для перекладу анотованої

української жестової мови та правила перекладу, які в загальному є основними

складовими системи перекладу української жестової мови.

Без сумніву, що розробленні та подані в роботі результати, заслуговують

на відзначення премією Президента України для молодих вчених.

к.т.н., доцент Артеменко О.І.

Висловлюю підтримку науковій роботі “Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови”, виконаній колективом молодих вчених у складі Тернова А.С., Лозинської О.В. та Шкільнюка Д.В.
Результати наукових досліджень зорієнтовані на користувачів з вадами слуху та дають змогу реалізувати їх право на безбар’єрне отримання інформації та забезпечують їх повноцінну соціальну інтеграцію в сучасному інформаційному суспільстві. Робота вирізняється оригінальністю поставлених завдань, соціальною та практичною значимістю, а також високим науковим та технологічним рівнем їх розв’язання.
Робота Тернова А.С., Лозинської О.В. та Шкільнюка Д.В. заслуговує на відзначення премією Президента України для молодих вчених.

К.т.н., доцент,
лауреат премії Президента України для молодих вчених
Артеменко Ольга Іванівна,
Буковинський університет
заступник завідувача кафедри комп'ютерних систем і технологій

проф. Лупенко С.А.

У цій роботі колективу молодих науковців проаналізовано перспективні тенденції розвитку комп’ютеризованих систем комунікування людей із особливими потребами, зокрема людей з вадами слуху.
Авторами розроблено мультимедійну технологію аналізу візуальних образів звуків і емоційних мімік обличчя людини, розроблено програмно-алгоритмічний комплекс перекладу анотованої української жестової мови та програмні засоби для вирішення проблеми моделювання та розпізнавання емоційної та артикуляційної складової мовленнєвого процесу на обличчі людини для відтворення та розпізнавання жестової мови, прикладної програми для ідентифікації та розпізнавання елементів дактильної абетки.
Вважаю, що робота заслуговує найвищих оцінок, а автори – присудження Премії Президента України для молодих вчених.

к.т.н. Ірина Остапова

Подана на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених наукова робота «Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови» молодіжного творчого колективу у складі Тернова Антона, Лозинської Ольги та Шкільнюка Дмитра є завершеною науково-дослідницькою працею і виконана на високому науково-технічному рівні. Отримані в роботі нові наукові результати дозволяють вирішити проблему розпізнавання та комп’ютерного перекладу української жестової мови.
Автори розробили методи та програмні засоби опрацювання та перекладу анотованої української жестової мови на основі граматично доповненої онтології. У ході наукового дослідження проведено експерименти, які показали доцільність використання методів перекладу анотованої української жестової мови з використанням граматично доповненої онтології. Розроблено мультимедійну технологію аналізу візуальних образів звуків і емоційних мімік обличчя людини та запропоновано інформаційну технологію ідентифікації дактилем жестової абетки.
Основні результати роботи пройшли належну апробацію на наукових конференціях та семінарах, опубліковані у провідних вітчизняних та цілому ряді зарубіжних наукових фахових видань.
Вважаю цю роботу вагомим вкладом в розвиток теорії та практики комп’ютерної лінгвістики в Україні.
Вважаю, що робота молодіжного наукового колективу у складі Тернова Антона, Лозинської Ольги та Шкільнюка Дмитра заслуговує відзначення премією Президента України для молодих вчених.
К. т. н., старший науковий співробітник Українського мовно-інформаційного фонду НАН України І. В. Остапова.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.