Офіційний веб сайт

Математичні та експериментальні методи визначення та оптимізації характеристик системи пасивного протимінного захисту бойових броньованих машин

м1

Автор: Бісик С.П., к.т.н.

Представлена Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

   В роботі знайшли подальший розвиток методи проектування, математичного моделювання та аналізу складних технічних систем, що стосуються підвищення рівня протимінної стійкості бойових броньованих машин (ББМ) шляхом вдосконалення комплексної системи пасивного протимінного захисту.

Розроблено вимоги до системи пасивного протимінного захисту ББМ та пріоритетні напрями її підвищення, комплексну математичну модель для числового розв’язання задачі вибухового навантаження конструкції ББМ, методику обґрунтування раціональної до дії вибухового навантаження форми захисної поверхні, що дозволяє проводити комплексну оцінку ефективності системи пасивного протимінного захисту ББМ та проектування такої системи з прогнозованою імовірністю отримання травми членами екіпажу, результати параметричного синтезу елементів системи пасивного протимінного захисту ББМ і залежності між їх основними параметрами та ефективністю підвищення рівня протимінної стійкості, нові технічні рішення, що підвищують стійкість ББМ і живучість їх екіпажу до дії вибухового навантаження.

Розроблено програму та методики експериментальних досліджень макетів днищ ББМ. Результати досліджень використовуються при науково-технічному обґрунтуванні вимог та оцінці конструктивних рішень з підвищення рівня протимінної стійкості сучасних і перспективних зразків ББМ, включаючи етапи раннього проектування.

 

 Кількість публікацій: 32, в т.ч. монографія, 12 статей, 18 тез доповідей, отримано патент.

Надіслати коментар

Коментарі

Микола Ткачук, д.т.н., проф.. завідувач кафедри НТУ "ХПІ"

Представлена робота "Математичні та експериментальні методи визначення та оптимізації характеристик системи пасивного протимінного захисту бойових броньованих машин" є надзвичайно актуальною і важливою. Вона містить глибокі теоретичні розробки, числову комп’ютерну реалізацію та прикладне впровадження, зокрема, стосовно такого важливого об’єкта, як бронетранспортер БТР-4. Ця робота, по-перше, не просто актуальна та важлива, але й новаторська за підходом та професійна за виконанням.
Автор проявив високу ерудицію, кваліфікацію розробника комп’ютерних моделей та практика, що повністю володіє сучасним інструментарієм досліджень. Здобувачем особисто отримані фундаментальні наукові та принципові практичні результати. Вони дають змогу не тільки проводити наукові дослідження, але й упроваджувати їх результати у практику, забезпечуючи високі тактико-технічні характеристики вітчизняних бойових машин. Цим самим вирішуються нагальні проблеми обороноздатності України.
Незважаючи на молодий вік, здобувач на сьогодні є відомим дослідником, що користується заслуженою повагою у науковому, інженерному та військовому середовищі.
Виходячи з цього, вважаю заслуженим присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених у 2014 році Бісику Сергію Петровичу.

Коритченко К.В., к.т.н., с.н.с., проф. кафедри ФВП НТУ ХПІ

Робота, що представлена Бісиком С.П., виконувалась з залученням сучасних числових методів досліджень, розроблених автором математичних моделей, супроводжувалась виконанням складних експериментальних досліджень. Це відображає наявність у автора навичок у організації та проведенні наукових досліджень високого рівня, що дає підстави вважати його гідним присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Максименко Віталій Борисович

Ознайомившись з авторефератом до роботи С.П.Бісика «Математичні та експериментальні методи визначення та оптимізації характеристик системи пасивного протимінного захисту бойових броньованих машин», та іншими статтями і науковими розробками автора що до захисту воїнів Украіни в умовах бойових дій, вважаю роботи С.П.Бісика актуальними, а їх результати науково обгрунтованими, важливими і ефективними. Враховуючи значний науково-практичний досвід та особистий внесок С.П.Бісика у підвищення обороноздатності збройних сил України, вважаю, що Бісик С.П. заслуговує присудження премії Президента України в галузі науки і техніки для молодих вчених.

Заслужений діяч науки і техніки України,
професор, д.м.н.,
зав. кафедри біобезпеки і здоров'я людини,
ФБМІ НТУУ "КПІ"

Васильев Антон, к.т.н., научный сотрудник НТУ "ХПИ"

Текущая ситуация в стране, к сожалению, как нельзя лучше характеризует актуальность данной работы.
Рассмотренные в работе вопросы крайне сложны как для экспериментального так и для численного исследования. Тем интереснее читать работу в которой объединены оба подхода.

Бисык С.П. достаточно давно и пложотворно работает в данном направлении, что подтверждается многочисленными публикациями и докладами на научных конференциях. В проблематике работы он является одним из лучших специалистов Украины.
Считаю что Бисык С.П. как никто другой заслуживает присуждения премии Президента Украины

Оністрат Олександр, канд. техн.наук, снс, начальник НДВ

Цікава робота. Автором розроблений та реалізований принцип проектування захиченості днища бойових броньованих машин, при якому оцінюється не тільки міцність та надійність транспортного засобу, а також враховується безпека особового складу (екіпажу)при дії прискорень,які викликані дією підривних навантажень. При цьому підвищення рівня живучості бойової броньованої машини досягається за рахунок простих конструктивних рішень. На мою думку робота заслуговує уваги! А її автор присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Голуб Віктор, д.т.н., начальник відділу ЦНДІ ОВТ ЗС України

Протимінний захист зразків бойових машин стає одним із першочергових завдань сьогодення коли війна на сході України переходить у наступну фазу - диверсійну. Тому робота Бісика С.П. є надзвичайно актуальною. Практичне застосування розроблених автором математичних моделей та технічних пропозицій надасть можливість підвищення бойової ефективності зразків та збільшити ймовірність виживання особового складу під час бойових зіткнень із застосуванням фугасних зарядів. Крім того підхід, що полягає у визначенні рівнів перевантаження на робочих місцях екіпажу дозволяє розглядати складну систему "заряд - корпус бойової машини - робоче місце" як одне ціле і, відповідно, визначати підходи до проектування нових зразків бойових машин та модернізації існуючих саме з урахуванням особливостей усіх елементів цієї системи.Важливою особливістю роботи є перевірка розрахункових даних за допомогою натурного експерименту з використанням моделей днищ бойових машин та обґрунтування пропозицій для вітчизняних зразків БТР-4 та «Дозор-Б».
За актуальністю, науковою новизною та отриманими результатами робота Бісика С. П. заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Юрій Сидоренко

Дуже актуальна та своєчасна робота, враховуючи в якій ситуації зараз знаходиться наша країна. Вона безперечно заслуговує на присудження премії. Автору хочеться побажати на цьому не зупинятися, а продовжувати свої такі цікаві дослідження.

Раду Будяну, к.т.н.

Однією із невідповідностей тактико-технічних характеристик наявних на озброєння у силових структурах (відомствах) зразків бойових броньованих машин є низький рівень захищеності машин та особового складу як від ураження стрілецькою зброєю, осколками снарядів так і від мин та фугасів. Це засвідчено та підтверджено досвідом воєнних конфліктів останніх десятиріч, а для нас, особливо стало чуттєвим за результатами антитерористичної операції що проводиться на сході країни. Тому, запропоновані автором результати наукових досліджень є актуальними та повинні бути враховані і запровадженні як під час розробки перспективних зразків бойових броньованих машин, так і під час модернізації (вдосконалення) існуючих.

Рижов Євген

Вважаю, що представлена автором робота «Математичні та експериментальні методи визначення та оптимізації характеристик системи пасивного протимінного захисту бойових броньованих машин», за обсягом, науковою новизною і повнотою матеріалу заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Криворучко Дмитро, д.т.н.

На мій погляд робота здобувача цікава та є актуальною для сьогоднішнього часу. В роботі застосовані сучасні методи скінчено-елементного аналізу швидкоплинних процесів для дослідження та оптимізації конструкції днища бойової машини. На мій погляд новизною є не тільки отриманий автором результат, але й методологічний підхід до створення моделі процесу впливу вибухового навантаження на днище машини. Важливо те, що результати моделювання підтверджені експериментально. На мою думну вони є важливими для створення нового сучасного військового устаткування та повинні бути впроваджені у виробництво повною мірою.
Вважаю ,що робота Бісик С. П. заслуговує присудження премії Президента України.

Дунь С.В., к.т.н., ПАТ "АвтоКрАЗ"

Досвід, набутий під час проведення в сучасних умовах бойових дій, миротворчих та антитерористичних операцій показує високу актуальність збереження життя не тільки мирних жителів регіонів, де проводяться бойові дії, а й військовослужбовців, які виконують свої функції.
Розроблена автором комплексна математична модель для числового розв’язання задачі підвищення рівня протимінної стійкості бойових броньованих машин має наукову новизну і практичну цінність, дає можливість на стадії проектування застосувати оптимальні технічні рішення при створенні нових зразків бойової техніки або модернізації існуючих зразків. Запропонована методика значно прискорює створення сучасних та модернізації існуючих зразків бойових броньованих машин, дає значний економічний ефект при її застосуванні.
Запропонована автором математична модель, науково обґрунтовані технічні рішення по геометрії днища або захисного екрану днища бойових броньованих машин з використанням енергопоглинаючих сотових конструкцій, заповнених спіненим матеріалом, можуть бути застосовані на новітніх зразках броньованих автомобілів КрАЗ, які останнім часом створені в ПАТ «АвтоКрАЗ» для виконання миротворчих та антитерористичних функцій. Розроблена автором тема має бути предметом співпраці між ПАТ «АвтоКрАЗ» та ЦНДІ ОВТ ЗС України.
Робота Бісика С.П. є дуже актуальною та своєчасною, має важливе наукове та практичне значення. Автор роботи Бісик С.П. заслуговує присудження премії Президента України в галузі науки і техніки для молодих вчених.
Заступник технічного директора з нової техніки ПАТ «АвтоКрАЗ», к.т.н. Дунь С.В.

Доценко Б.И., д.т.н., профессор

Повышение уровня защиты боевых бронированных машин (ББМ) от действия различных поражающих средств - ключевая проблема, решением которой занимаются ведущие конструкторские бюро броневой техники.
На сегодняшний день одно из приоритетных направлений - повышение стойкости ББМ и живучести их экипажей при подрыве на противотанковых минах. Для уменьшения уязвимости ББМ важную роль при этом играет днище ББМ – «фундамент» бронированной машины.
Повышению противоминной стойкости ББМ за счет выбора рациональной формы днища, его геометрических и энергопоглощающих параметров и посвящен цикл работ Бисыка С.П.
Автором разработан и реализован принцип проектирования ББМ, при котором оценивается не только прочность и надежность транспортного средства, но и безопасность экипажа при действии ускорений, вызванных взрывными нагрузками. При этом повышение уровня живучести ББМ достигается за счет простых конструктивных решений.
Практическое внедрение полученных результатов сохранит не одну человеческую жизнь.
Считаю, что представленный цикл научных работ имеет важное научное и практическое значение, а его автор достойный присуждения премии Президента Украины в области науки и техники для молодых учёных.

Ученый секретарь Государственного
Киевского конструкторского бюро "Луч",
д.т.н., проф. Доценко Б.И.

Ярослав Міщенко

Безперечно у сучасних війнах броньовані машини вимагають більшої кількості захисту при дії в містах, і захист повинен бути розподілений інакше, ніж для звичайного поля бою. Вважаю, що тема наведеної роботи вкрай актуальна для силових структур України.

Ларин Александр

Вопросы противоминной стойкости боевых машин у нас, к сожалению, предприятиями производителями отечественной бронетехники глубоко не прорабатываются. А ведь "минная война" - это основной компонент партизанских войн, к которым как показывает мировой опыт, скатываются практически все вооруженные конфликты. По предлагаемым украинским образцам техники можно в лучшем случае увидеть копирование западних технических решений: V-образные днища, сидения закрепленные к крыше машины, ремни для фиксации экипажа и десанта и т.д. А с наукой как-то "тяжело". Не слышно ни о реальных подрывах для подтверждения заявленной противоминной стойкости, ни статей с результатами лабораторных экспериментов для отработки методик или проверки новых технических решений. Наверное как с бронежилетами - ждем народной волны с разоблачениями, что реальной защиты нет. Если Россия не откажется помогать боевикам и дальше, то даже после восстановления контроля над всеми населенными пунктами мы получим ту же Чечню, с подрывами на фугасах и большими потерями от мин.
Считаю что для украинских вооруженных сил, да и вообще для всех "силовиков" такие работы очень актуальны. Нужно знать предмет самим, а не надеяться, что кто-то уже все исследовал и решил как лучше делать, а нам можно все скопировать и сэкономить на исследованиях. Хорошая работа и актуальная как никогда раньше.

Олександр Купріненко

Недостатній рівень захищеності бойових броньованих машин, які перебувають на озброєнні силових структур (відомств), є однією з основних причин загибелі особового складу (десанту БМП, БТР), який змушений їздити «на броні». Підтвердженням цього є досвід воєнних конфліктів останніх десятиріч та антитерористична операція, що проводиться на сході країни. Тому робота є безперечно актуальною. Буде дуже прикро за країну, яка переживає зараз нелегкі часи, якщо ця робота не знайде належної підтримки.

Глебов Василий

Работа актуальная и своевременная. Необходимо внедрять предложения в конструкции боевых бронированных машин.

Сергій Чабан, інженер

Цікава робота. Не зважаючи на широкий розвиток застосування у світовій практиці числових методів для дослідження різного роду динамічних процесів, вітчизняні науковці, на сьогодні, залишаються по заду в багатьох галузях. Радує, що небайдужими до прогресивних методів дослідження залишаються і в нашому Міністерстві оборони, а актуальність проведення такого роду досліджень підтвердилась, НАЖАЛЬ, сучасними подіями на сході нашої Держави.
Думаю, що не варто залишати без уваги цю роботу військових.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.