Офіційний веб сайт

Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки

р28

Представлено Фізико-механічним інститутом імені Г.В. Карпенка НАН України.

 

Автори: Осташ О.П., д.т.н., Федірко В.М., чл.-к., Учанін В.М., к.т.н., Коцюба О.А., Нечипоренко О.Ю., к.т.н., Ющенко К.А., ак., Лабур Т.М., д.т.н., Бичков А.С., к.ю.н.

 

Метою роботи є забезпечення подовженого ресурсу літаків шляхом створення нових конструкційних матеріалів, а також технологій їх з’єднання, оброблення та мінімізації впливу експлуатаційної деградації і пошкодження матеріалів. Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів обґрунтовано способи продовження терміну надійної і безпечної експлуатації літаків.

Сформовано базові концептуальні засади для експлуатації авіаційної техніки на основі сучасного принципу допустимості пошкоджень.

Створено наукові основи технологій виробництва, з’єднання і оброблення нових авіаційних матеріалів. Впроваджено конструкційні матеріали,технологічні інструкції, регламенти і засоби вихрострумового контролю стану матеріалів і елементів конструкцій.

Результати розробок реалізовано на ДП «АНТОНОВ», авіаремонтних заводах та підприємствах інших галузей промисловості України. Окремі розробки авторів не мають аналогів або перевищують кращі зарубіжні аналоги.

Отримані  результати лягли в основу обґрунтування продовження терміну експлуатації літаків «Ан» в середньому у 1,5 рази, що дало порівняльний економічний ефект 2016,97 млн. USD, а прямий – 184,30 млн. USD.

 

Кількість публікацій: 8 монографій, 255 статей (56 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 547 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc = 8 та 1948 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 14. Отримано 18 патентів України на винахід та патент США. За даною тематикою захищено 6 докторських та 12 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 18 жовтня 2017 року о 14.00 на розширеному засіданні Вченої ради Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України за адресою: м. Київ, бул. Академіка Вернадського, 36.

Матеріали обговорення  знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

М.С.Головко, АНТК АНТОНОВ

Звертаю увагу спільноти на той факт що один з номінантів на ДЕРЖАВНУ премію - а саме Бичков А.С - є родичем одного з керівників АНТК АНТОНОВ Бичкова С.А.

Прошу детальної перевірки його причетності до наукової діяльності у галузі авіації

Стоев П.И.

Авторами работы "Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки " рассмотрены актуальные вопросы повышения эффективности использования материалов и конструкций из них, которые применяются в современной авиационной технике. На основе анализа данных экспериментальных исследований и современного принципа допустимости повреждений обоснованы и определены способы продления срока надежной и безопасной эксплуатации самолетов. Созданы научно обоснованные технологии производства, соединения и обработки новых авиационных материалов, которые существенно снижают влияния деградации физико-механических характеристик и повреждения материалов в процессе эксплуатации. Для мониторинга состояния материалов и элементов конструкций внедрены эффективные средства вихретокового контроля. Полученные результаты имеют не только научный характер,но и значительный технико-экономический эффект от промышленного внедрения. Результаты разработок реализовано на ГП «Антонов», авиаремонтных заводах и предприятиях других отраслей промышленности Украины. Разработки авторов не имеют аналогов или превышают по научному уровню лучшие зарубежные аналоги. Полученные в работе результаты послужили основой для обоснования продления срока эксплуатации самолетов «Ан» в среднем в 1,5 раза.
Считаю, что о данная работа безусловно заслуживает присуждения ей Государственной премии Украины.

Стоев П.И., док.физ-мат.наук, вед.науч.сотр. Национального центра "Харьковский физико-технический институт" НАН Украини

В.Ф. Клепіков.

Робота авторів Осташ О.П., Федірко В.М., Учанін В.М., Коцюба О.А., Нечипоренко О.Ю., Ющенко К.А., Лабур Т.М., Бичков А.С. «Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки», що висунута на здобуття Державної премії 2017 року в галузі науки і техніки, має велике наукове і практичне значення для авіабудування України, закріплюючи пріоритет нашої держави у цій важливій галузі.
Член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України

Овчинников О.В.

Робота «Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки» є актуальною і вирішує задачі з забезпечення функціональних властивостей сплавів. У роботі розглядаються питання збільшення зносостійкості і корозійної стійкості титанових сплавів. Результати роботи носять як наукову так і практичну новизну. Технології інженерії поверхні, що розроблені авторами, для підвищення властивостей виробів з титанових сплавів шляхом їх азотування та оксинітрування одночасно з відповідною термічною обробкою дозволять підвищити надійність і довговічність виробів з титанових сплавів на 20-40%. Результати роботи впроваджено у виробництво літаків "АНТОНОВ".
Вцілому, представлена робота заслуговує найвищої оцінки, а її авторський колектив присудження йому Державної премії України в галузі науки та техніки.

Овчинников О.В. д.т.н., професор, каф. ОТЗВ ЗНТУ.

Гість

Усі ці діфірамби можна об'єднати одним висновком:-
"Тут Воробей, случась, примолвил им: "Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку, -
Все ваша музыка плоха!.."

За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку."
Тобто,сьогодні ви захвалюєте їх, щоб завтра вони тут так само похвалили вас.

О.П.Осташ

Шановний критик, якщо Ви фахівець у авіаційних матеріалах і технологіях, то назвіть своє прізвище і установу, де працюєте, щоби провести з Вами професійну дискусію.
Моя електронна адреса: fmidep17@gmail.com
Доктор технічних наук, професор О.П.Осташ

Гість

Шановний професоре!
В Україні не виробляються конструкційні авіаційні матеріали. Ні алюмінієві і титанові сплави, ні вуглецеві волокна і смоли-наповнювачі для композитних матеріалів. Все це ДП Антонов купує за кордоном. І я сумніваюсь, що зарубіжні виробники авіаційних матеріалів щось знають про Вас і Ваші "наукові дослідження" в авіаційному матеріалознавстві. Точніше, їм ваші "дослідження" не потрібні і задарма. Тому, з великою ймовірністю, ця т.з. "наукова праця" є звичайним плагіатом і шарлатанством. Під виглядом "наукових досягнень" публіці підсунуто деякий виробничо-технологічний досвід виробництва ДП Антонов в сфері контролю і термообробки матеріалів.
І головне. В мене є тверде переконання, що Вас використали для того, щоб протягнути в лауреати двох пройдисвітів, а конкретно Коцюбу О. А. і Бичкова А.С. А організатором цієї афери є головний інженер ДП Антонов Бичков С.А., батько вищевказаного Бичкова А.С.

Янко Т.Б.

Авторами роботи «Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки» розглянуті актуальні питання підвищення ефективності матеріалів та конструкцій, що використовуються в сучасній авіаційній техніці. Впроваджено розробки модифікування та технології інженерії поверхонь з підвищення функціональних властивостей титанових сплавів. Переважна кількість розробок мають не тільки науковий характер але й суттєвий техніко-економічний ефект від промислового впровадження.
Вважаю, що представлена робота заслуговує високої оцінки, а її авторський колектив присудження йому Державної премії України в галузі науки та техніки.

Янко Т.Б., к.т.н., завідувач лабораторії металотермії та порошкової металургії науково-дослідного та проектного інституту титану

Ахонін С.В.

Робота «Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки» присвячена подовженню термінів надійної і безпечної експлуатації авіаційної техніки за рахунок створення і впровадження нових конструкційних матеріалів, технологій їх з'єднання і оброблення та підвищення на цій основі економічної ефективності сучасної авіаційної техніки. Титанові сплави за рахунок їх високої питомої міцності та корозійної стійкості знайшли широке використання в літакобудуванні, але низькі триботехнічні характеристики титану значно обмежують експлуатаційний ресурс авіаційних виробів з цих сплавів. Тому розроблені авторами роботи технології інженерії поверхні виробів з титанових сплавів шляхом їх азотування та оксинітрування одночасно з відповідною термічною обробкою, які забезпечують значне підвищення функціональних властивостей (зносотривкість, фретингостійкість) та оптимальне поєднання механічних та корозійних характеристик, є актуальними та економічно ефективними. Впровадження розроблених технологій для літаків "АНТОНОВ" дозволило підвищити надійність і довговічність виробів з титанових сплавів на 20-40%.
В цілому, представлена робота заслуговує найвищої оцінки, а авторський колектив - присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.
Ахонін С.В. – головний науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки

Гайдачук В.Е., Кондратьев. А.В.

Представленная научная работа, посвященная развитию новой концепции обеспечения ресурса эксплуатации авиационной техники, базирующейся на разработанном авторами комплексе научно обоснованных мероприятий по созданию и внедрению новых конструкционных материалов и технологий их соединения, является, несомненно, актуальной и имеет огромную практическую значимость для отечественного авиастроения. Учитывая выше сказанное, считаем, что данная работа вполне заслуживает присуждения ей Государственной премии Украины.
Гайдачук В.Е. Заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины, д-р техн. наук, профессор, г.н.с. Проблемной научно-исследовательской лаборатории композиционных материалов Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Кондратьев. А.В. д-р техн. наук, заведующий кафедрой конструкций и проектирования ракетной техники Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»,

Сидоренко М. В.

Вихрострумовий метод контролю має виключне значення для технічної діагностики деталей авіаційної техніки. Разом із тим однією з основних проблем, що обмежує можливості вихреструмового контролю є виділення сигналів від дефектів за умов дії різних завад, оскільки сигнал від дефектів може бути співрозмірним із завадами. Запропонована методологія в комплексі із створеними новими технічними засобами дозволила суттєво розширити сферу застосування вихрострумового методу. На її основі створено селективні вихрострумові перетворювачі, зокрема анаксіального типу та подвійного диференціювання.
Ряд розробок відомі мені особисто, як і схвальні відгуки на них закордонних вчених та виробників обладнання для неруйнівного контролю.
Вважаю, що представлена робота та її автори заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.
Сидоренко М.В. к.т.н., доц. Запорізького національного технічного університету

Фомічов С.К.

Представлена робота «Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки» дозволяє підвищити економічну складову експлуатації літаків завдяки вдосконаленню відомих та розробці нових матеріалів, а також проведення технічної діагностики конструкцій за сучасним принципом допустимості пошкоджень.
Робота заслуговує на відзнаку її державою.
Фомічов С.К., д.т.н., професор, декан зварювального факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Моляр О.Г.

В роботі «Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки» представлено результати досліджень в галузі авіаційного матеріалознавства, які мають широке впровадження на авіаційних підприємствах і на основі яких обгрунтовано продовження терміну експлуатації авіаційної техніки. Отримані результати узагальнено в ряді монографій і наукових статтях в Україні та за кордоном.
Зважаючи на виняткову важливість застосування металокераміки в вузлах тертя сучасної авіаційної техніки особливої уваги заслуговує розробка та впровадження нових металокерамічних та металополімерних матеріалів триботехнічного призначення. Висока ефективність таких матеріалів підтверджується позитивним досвідом їх експлуатації в літаках «Ан». Слід відзначити унікальність виробництва матеріалів порошкової металургії в ДП «Антонов», оскільки ДП «Антонов» є єдиним виробником і постачальником металокераміки для авіаційних підприємств. Впроваджені металокерамічні та металополімерні матеріали дозволяют вирішити будь-яку задачу, повязану із забезпеченням надійності та ресурсу вузлів тертя літаків, а значит, і безпеки польотів.
Вважаю, що представлена робота заслуговує самої високої оцінки, а її авторський колектив присудження йому Державної премії України в галузі науки та техніки.

Моляр О.Г., к.т.н, с.н.с. Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Семенец А.И.

Уважаемый неизвестный автор.
Бычков А.С. не работает в МВД, а является заместителем заведующего
отделом Государственного научно-исследовательского
экспертно-криминалистического центра.
На протяжении 15 лет Бычков А.С. сотрудничает со специалистами
ГП «Антонов» в области исследования новых материалов, а также
установления причин разрушения элементов авиационных конструкций.
Кроме юридического, Бычков А.С. имеет высшее техническое образование.

Семенец А.И., к.т.н., Главный конструктор ГП «Антонов».

О.М.Колотилин

Уважаемый Семенец А.И., скажите пожалуйста, является ли номинант на премию Бычков А.С. родственником директора АНТК Бычкова С.А.?

Спасибо

Гість

Я не совсем коректно написал о работе Бычкова А.С. в МВД и вы,наверное, подумали, что я имел ввиду непосредствено само здание МВД. Нет, говоря об МВД, я имел ввиду отдельные структуры, подчинение этому министерству. А тот отдел Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра как раз и есть в подчинении МВД. Ну а о работах Бычкова в области авиации можно сделать вывод почитав справку представленую в Комитет по гос. премиям. Я читал эту справку и пришёл к выводу, что там полно плагиата.

Серній

В зв’язку з перманентним розвитком авіаційної техніки на базі нових конструктивних матеріалів зростає актуальність моніторингу стану відповідальних конструкцій, деталей та вузлів, які визначають безпечність експлуатації літаків.
За результатами багаторічної наукової та виробничої діяльності авторами роботи «Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки» створено нові конструктивні матеріали із заданими та попередньо розрахованими механічними властивостями, сформовано засади подовження терміну експлуатації авіаційної техніки на основі принципу допустимості пошкоджень. Для цього розроблено оригінальні прилади вихорострумового контролю, що дозволяють не тільки виявити дефекти але й оцінити їхню критичність щодо подальшої безпечної експлуатації конструкцій.
Особливо складними для неруйнівного контролю є композитні матеріали на основі металокераміки та металополімерів. Високу достовірність і надійність запропонованих засобів контролю обумовлює те, що автори роботи одночасно є розробниками як нових конструкційних матеріалів, так і приладів для їх дефекто- та структуроскопії.
Проведені теоретичні й експериментальні дослідження сигналів вихрострумових перетворювачів залежно від електрофізичних властивостей матеріалів, робочої частоти, розташування дефектів та їх геометричних параметрів (глибини залягання, розмірів, кута нахилу до поверхні контролю) тощо, дозволили розробити та впровадити десятки конструкцій оригінальних первинних вихорострумових перетворювачів. Особливо важливими є досягнення в конструюванні вихорострумових перетворювачів подвійного диференціювання та практичні результати їх застосування для селективної вихрострумової дефектоскопії.

Серебренніков С.В. кандидат технічних наук, професор
кафедри електротехнічних систем Центральноукраїнського
національного технічного університету.

Ігор Миеолайович

Новый транспортный Ан-132D дебютирует на Le Bourget-2017.
Построенный в Украине в рамках широкой международной кооперации демонстрационный образец нового транспортного Ан-132 - Ан-132D будет впервые презентован на международном уровне широкой аудитории в рамках 52-го международного авиакосмического салона Le Bourget-2017, который пройдет в Париже 19-25 июня.
Самолет строится в рамках международной кооперации с участием ведущих западных производителей: канадскими Pratt & Whitney Canada и CMC Electronics, американской Honeywell, французской Liebherr, британской Dowty Propellers.

Сергей Сёмочкин

Авиапромышленность очень важна для Украины. ДП «АНТОНОВ» получила мировое признание. В том числе за счет надежности их самолетов. А для поддержания высокого уровня надежности в эксплуатации, необходимо внимание широкого круга специалистов разного профиля - материаловедов, прочнистов, специалистов по неразрушающему контролю. Данное исследование представляет комплекс работ, которые позволяет обеспечить продление ресурса самолетов и их надежную эксплуатацию. Я знаком с частью работ, посвященных неразрушающему контролю. Они выполнены на высоком научном и техническом уровне и реально позволяют своевременно выявлять дефекты и опасные изменения структуры материалов авиационных конструкций. Уверен, "чушь и плагиат" у данной работе не относятся. А комментарии "Гостей" наталкивают на мысль о каком-то заказе кого-то очернить.

Кривов Георгій Олексійович

Представлена робота «Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки» є результатом багаторічних досліджень в галузі авіаційного матеріалознавства, в якій економічність експлуатації літаків пов’язана із сучасним принципом допустимості пошкоджень, а довговічність і живучість елементів авіаконструкцій – з тріщиностійкістю, зносостійкістю та опором корозійному і корозійно-механічному руйнуванню матеріалів. В роботі створено нові матеріали та розроблено ефективні технології інженерії поверхні. Науково обґрунтовано технології підвищення роботоздатності зварних з’єднань авіаційних матеріалів. Запропоновано шляхи для усунення недоліків конструкційних матеріалів, виявлених під час експлуатації. Встановлено природу і закономірності впливу деградації тривало експлуатованих матеріалів на довговічність авіаконструкцій та розроблено методику і засоби для її моніторингу.
Розроблений комплекс заходів послужив основою для обґрунтування продовження терміну експлуатації літаків типу "Антонов".
Представлена на конкурс робота виконана на високому науковому рівні і спрямована на вирішення важливих і актуальних задач сучасного авіаційного матеріалознавства; її результати впроваджено зі значним економічним ефектом і вона заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доктор технічних наук,
професор, двічі лауреат Державної премії України,
Заслужений діяч науки і техніки України
Г.О.Кривов

Мінаков С.М.

Авіаційна галузь є важливою складовою економіки України. Робота "Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки" виконувалась протягом низки років та впроваджена на багатьох підприємствах галузі. Сформовано нові засади для експлуатації авіаційної техніки на основі сучасного принципу допустимості пошкоджень. Впроваджено конструкційні матеріали,технологічні інструкції, регламенти і засоби вихрострумового контролю стану матеріалів і елементів , що дають важливу інформацію про реальний стан конструкцій.
Вважаю, що дана робота заслуговує на присудження державної премії.

Мінаков С.М. , к.т.н., доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Марковський П.Є., Саввакін Д.Г.

Матеріалознавча частина даної роботи виконана на високому науковому рівні, отримані результати є практично важливими і не викликають сумнівів. Ми добре ознайомлені з науково-дослідною діяльністю наших колег у галузі розробки нових технологій обробки виробів з титанових сплавів. Зокрема, авторами даної роботи науково обґрунтовано нові технологічні методи підвищення втомної міцності і довговічності виробів авіаційної техніки з титанових сплавів, які базуються на використанні елементів вакуумних технологій при термічній обробці. Запропоновано новий спосіб підвищення втомної довговічності виробів з α- та псевдо-α- титану, який базується на регламентованому формуванні поверхневого твердорозчинного зміцненого шару. Розроблено та впроваджено технології інженерії поверхні виробів зі сплавів ВТ6 та ВТ22, які забезпечують регламентований рівень функціональних властивостей (зносотривкість, фретингостійкість), та збільшує час їх експлуатації на 30%. Для виробів із високоміцних титанових сплавів запропоновано комплексну технологію, яка суміщає в одному технологічному циклі зміцнювальну термічну обробку та хіміко-термічну обробку в контрольованому азотовмісному середовищі, що сприяє зниженню собівартості обробки.
Вважаємо, що наукові результати даної роботи відповідають світовому рівню, заслуговуючи високої оцінки, а сама робота може бути рекомендована на присудження Державної премії України.

П.Є.Марковський, д.т.н., с.н.с., завідувач відділу
Д.Г.Саввакін, д.ф.-м.н., с.н.с., провідний науковий співробітник
Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України

Ігнатович С.Р., д.т.н., професор, зав. кафедрою, НАУ

Висока ефективність літаків «АНТОНОВ» ґрунтується на комплексі наукових досліджень і впровадженні їх результатів на стадіях проектування, виробництва та експлуатації літаків. Прагнення використати економічну віддачу сучасної авіаційної техніки, знизити її масу, у першу чергу широкофюзеляжних модифікацій, зберігаючи при цьому її безпечну експлуатацію, зумовило впровадження нового підходу до визначення ресурсу – принципу підвищеної живучості або допустимості пошкоджень.
У роботі «Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки» досліджено причини виходу з ладу під час експлуатації деталей з алюмінієвих, титанових сплавів і сталей та запропоновано шляхи оптимізації їх хімічного складу, термічної і хіміко-термічної обробок для підвищення опору втомі, корозійному розтріскуванню, фретинг-корозії і фретинг-зношуванню деталей вузлів літаків. Виявлено зміну тонкої структури і накопичення локальних внутрішніх напружень ІІ роду в термічно зміцнених алюмінієвих сплавах систем алюміній-мідь-магній і алюміній-цинк-магній-мідь під час довготривалої експлуатації, що зумовлює зміну їх службових властивостей; на основі розробленої уніфікованої моделі втомного руйнування матеріалів спрогнозовано вплив експлуатаційної деградації цих сплавів на втомну довговічність елементів авіаконструкцій. Для моніторингу деградації алюмінієвих сплавів, вивчення поверхневих газонасичених шарів титанових сплавів і виявлення дефектів в авіаконструкціях розроблено і впроваджено методики і засоби неруйнівного контролю вихрострумовим методом.
Основні результати досліджень авторів опубліковано у 255 статях, включаючи 56 публікації у закордонних фахових журналах, і підсумовано у 8 монографіях; отримано 53 патентів України і 1 патент США, розроблено 17 виробничих інструкцій та регламентів, отримано 22 акти про впровадження результатів роботи.
Вважаю, що представлена робота виконана на високому науковому рівні і вирішує ряд проблем сучасної авіаційної техніки і вона заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри літальних апаратів
Національного авіаційного університету
Д.т.н., професор С. Ігнатович

Троїцький В.О.

Авторами роботи створено наукові основи технологій виробництва, з‘єднання і оброблення нових авіаційних матеріалів. Впроваджено нові конструкційні матеріали, технологічні інструкції, регламенти і засоби вихрострумового контролю стану матеріалів і елементів конструкцій. Результати розробок реалізовано на ДП «АНТОНОВ», авіаремонтних заводах та підприємствах інших галузей промисловості України.
Розробки авторів з вихрострумового неруйнівного контролю або взагалі не мають, або перевищують кращі зарубіжні аналоги.
Отримані результати покладено в основу обґрунтування продовження терміну експлуатації літаків «АН». Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень авторів підтверджують 24 патенти.
Виконана авторським колективом робота, безумовно, заслуговує високої оцінки Держави.

проф. В.О.Троїцький,
д.т.н., зав. відділом неруйнівних методів контролю
Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України,
голова Українського товариства неруйнівного контролю
та технічної діагностики

Микола Миколайович

Авіабудування є одним з перспективних напрямків, які потрібно розвивати на Україні для виходу її з економічної кризи. Тому роботи пов'язані з розвитком авіабудування повинні підтримуватись державою.
Дана робота являється однією з таких, яка вносить свій вклад в розвиток авіабудування на Україні, та заслуговує на відзнаку її державою.

Фомичев П.А.

На сегодняшний день наиболее эффективной является эксплуатация самолетов по фактическому состоянию конструкции. С этой точки зрения следует положительно отметить представленную работу. Задачи улучшения физико-механических свойств авиационных материалов, разработки новых технологических методов обеспечения коррозие- и трещиностойкости элементов конструкции актуальны как для разработчиков, так и для эксплуатантов авиационной техники. Однако для более точной оценки вероятного разрушения конструкции следует также учитывать профили типовых полетов и реальные условия эксплуатации различных самолетов. В целом, считаю, что представленная работа «Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

П.А. Фомичев, заведующий кафедрой прочности летательных аппаратов Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского "ХАИ", доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины.

Вишняков Леон Романович

Сучасна авіаційна техніка України відзначається великим науково-виробничим потенціалом, що створили учені НАН України та фахівці авіаційної галузі, особливо на стадії виробництва і експлуатації літаків. Робота "Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки" узагальнює результати багаторічної діяльності декількох передових науково-виробничих підприємств в напрямку удосконалення і експлуатаційного супроводження важливих деталей та вузлів сучасних літаків на основі нових матеріалів, покриттів, технологій їх з`єднання, способів підвищення ресурсу роботи. Авторами створено комплексний підхід для оцінки роботоздатності і мінімізації пошкоджень, що гарантує продовження надійності і безпечної експлуатації літаків. Усі запропоновані в роботі підходи, а саме методи підвищення втомної міцності виробів, способи інженерії поверхні виробів з титану, зварювальні технології, аналіз причин пошкоджень і методи їх подолання, способи моніторінгу деградації алюмінієвих сплавів з використанням структуроскопів та селективної дефектоскопії, тощо знайшли впровадження на підприємствах аерокосмічної галузі України і переконливо свідчать про величезний рівень науки і техніки нашої країни, який забезпечить її підйом, відновлення та подальший розвиток.
За моїм глибоким переконанням, ця робота заслуговує самої високої оцінки і може бути відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки.
Вишняков Леон Романович - завідувач Відділом Інституту проблем матеріалознавства НАН України, д.т.н., професор, Лауреат державної премії України, академік Інженерної академії України.

Кіндрачук М. В.

Авіаційна промисловість належить до пріоритетних галузей народного господарства України. У роботі «Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки» розроблено комплекс науково обґрунтованих підходів для створення і впровадження нових конструкційних матеріалів; технології їх з'єднання і оброблення; нові технологічні методи підвищення роботоздатності вузлів та елементів конструкцій; виявлено і мінімізовано вплив експлуатаційної деградації матеріалів та пошкоджень силових конструкцій, що гарантує продовження терміну надійної і безпечної експлуатації та підвищення економічної ефективності сучасної авіаційної техніки. Розроблено та впроваджено низку композитних металокерамічних і металополімерних матеріалів для вузлів тертя, які складають біля 70% в конструкції літаків; це матеріали фрикційного й антифрикційного призначення, отримані методами порошкової металургії, і ДП «АНТОНОВ» є єдиним виробником і постачальником такої продукції для авіаційної промисловості. Розроблено та впроваджено технології інженерії поверхні виробів з титанових сплавів, які забезпечують регламентований рівень функціональних властивостей (зносотривкість, фретингостійкість). Для виробів із високоміцних титанових сплавів ВТ6, ВТ22 запропоновано технологію, яка суміщає в одному технологічному циклі штатну зміцнювальну термічну обробку та хіміко-термічну обробку в контрольованому азотовмісному середовищі. Порівняно з використовуваною до цього часу технологією збільшено довговічність на 30%. Пріоритет розроблених технологій захищений патентами України та авторськими свідоцтвами. Отримані результати висвітлено у фахових журналах: «Проблеми трибології», «Металловедение и термическая обработка металлов», «Defect and Diffusion Forum”, “Diffusion Fundamrntals”, “Journal of the Minerals, Metals and Materials”.
Вважаю, що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кіндрачук М.В., д.т.н., професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, зав. кафедри машинознавства Національного авіаційного у-ту.

Гість

Коцюба без года неделю в авиции, без профильного образования, а уже какой эффект!
Талантище!
А где же твердые котракты, самолёты?

Гість

Уже и Коцюба в науку пошел! Когда он все успевает и бюджет "Антонова" пилить и наукой заниматься?

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.