Офіційний веб сайт

Метаболітний, білковий та фітогормональний статус бобово-ризобіальних систем як потенційний маркер адаптивних реакцій до стресових чинників навколишнього середовища

М30

Автор: Левішко А.С., к.б.н., Кондратюк Ю.Ю., к.б.н., Грищук О.О.

Представлена Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України.

Пошук нових високоефективних засобів підвищення врожайності основних сільськогосподарських культур є одним із першочергових прикладних завдань сучасної біологічної науки в Україні та усьому світі. Тому розробка фундаментальних та прикладних основ для покращення біотехнологічних прийомів одержання продукції є надзвичайно важливим завданням.

Виявлені зміни метаболітного, білкового та фітогормонального профілів симбіотичних систем сої за стресових умов дозволяють ідентифікувати ключові біомолекули, залучені до адаптаційних процесів, не лише рослинного, а і бактеріального походження. Комплексний детальний аналіз складу метаболітів, білків і фітогормонів, що зазнали дії стресових факторів, дозволяє з’ясувати фізіологічну роль цих молекул у формуванні стійкості рослин до посухи.

Одержані результати є підґрунтям для пошуку ключових макромолекул, залучених до процесів пристосування рослин до несприятливих умов оточуючого середовища, встановлення їх ролі та місця у клітинних процесах і можливого значення для практичного використання з метою підвищення стійкості рослин до стресових факторів.

Про актуальність роботи свідчить неабиякий інтерес українських та іноземних учених, проявлений на вітчизняних та міжнародних конференціях, з’їздах, симпозіумах.

Кількість публікацій: 74, в т.ч. за темою роботи - 37 (28 статей), загальна кількість посилань на публікації авторів - 9 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 3.

Надіслати коментар

Коментарі

KIMAK KAU

You are so interesting! I don't believe I've read something like
this before. So nice to discover someone with a few original thoughts on this issue.
Really.. thanks for starting this up. This site is one thing
that is required on the web, someone with a bit of originality!

Гість

The question of intensification of agricultural production in actual environmental conditions in Ukraine is very complex. This is due to growing anthropogenic pressure, aridisation of climate, reduction of soil fertility, and pollution of the environment by high doses of mineral fertilizers. In order to solve this problem, the improvement of existing and/or development of new and environmentally friendly technologies for efficient crop development is required. Therefore, work «The metabolic, protein and phytohormonal status of legume-rhizobium systems as marker of potential adaptive responses to stress factors» (authors: Levishko A.S., Kondratiuk Iu.Iu., Gryshchuk O.O.) has apparent relevance and unquestionable importance, and deserves awarding the Grant of the President of Ukraine.

Dr. Sergiy Grishchuk
Research associate

Institute for Composite Materials GmbH
Materials Science Department
Group of Tailored Thermosets and Biomaterials

Kaiserslautern
Germany

Mykola Mamenko

The work "The metabolic, protein and phytohormonal status of legumerhizobium systems as marker of potential adaptive responses to stress factors" is highly pertinent to the fundamental research on the impact of stress conditions on the adaptation of plants and has a high potential for practical application of the results in agriculture. The results obtained by the group are of a great novelty, significance and relevance to the fields of biotechnology, plant physiology, microbiology, biochemistry and molecular biology.
The group of authors – Levishko A. S., Kondratiuk Iu. Iu., Gryshchuk O.O., certainly deserves the Prize of the President of Ukraine. This will allow young scientists to continue their research on these important, but extremely sophisticated problems.

Mykola Mamenko
Postdoctoral Fellow
Department of Integrative Biology and Pharmacology
Medical School, The University of Texas Health Science Center at Houston, USA

Гість

У сучасному світі стрімко зростає попит на екологічно чисту сільськогосподарську продукцію, що зумовлює розвиток органічного землеробства, яке базується на максимальному використанні біологічних факторів підвищення родючості ґрунтів і урожайності рослин без негативного впливу на навколишнє середовище, за рахунок максимального використання внутрішніх ресурсів живих організмів. У процесі проведених досліджень авторами отримано вагомий експериментальний матеріал і поглиблено уявлення про взаємодію рослин і мікроорганізмів в агроценозах, а також створене підґрунтя для розробки нових заходів підвищення продуктивності рослин як за оптимальних умов вирощування рослин, так і за дії стресових факторів довкілля. Представлений у роботі матеріал є важливими для подальшого розвитку не лише вітчизняного сільськогосподарського виробництва, але й для світового агропромислового комплексу. Саме тому, вважаю, що робота заслуговує беззаперечної підтримки, а її автори достойні премії Президента України для молодих вчених.

Провідний мікробіолог Державного центру сертифікації та експертизи
сільськогосподарської продукції при Міністерстві аграрної політики
та продовольства України,
к.б.н. Диренко Д.І.

Павло Маменко

Агротехнологічні прийоми вирощування бобових культур – посівні площі яких постійно зростають у всьому світі, вимагають внесення високих доз мінеральних азотних добрив. Це зумовлює порушення збалансованості ланцюгів у екосистемі, сформованій упродовж тривалого періоду. Особливості трансформації сполук біогенних елементів, у т.ч. азоту, в агроценозах залежить від низки чинників, до яких належать кліматичні умови регіону та конкретного сезону, геохімічний влив ґрунтів, тип рослинності, антропогенну дію тощо. У зв’язку з цим питання розглянуті у роботі Левішко А.С., к.б.н., Кондратюк Ю.Ю., к.б.н., Грищук О.О. є дуже актуальними та мають важливу практичну перспективу. Тому, що впровадження у сільськогосподарське виробництво сучасних біотехнологічних прийомів, є одним із основних напрямків подолання продовольчої кризи екологічно чистим шляхом. Одержані авторами результати демонструють підґрунтя створене для розробки нових заходів підвищення ефективності рослинно-мікробного симбіозу не лише за оптимальних умов вирощування рослин, але і за дії несприятливих факторів навколишнього середовища, що робить представлену роботу безумовно цінною та важливою, як з фундаментальної так і з практичної точки зору. Вважаю, що дана робота заслуговує високої оцінки, а колектив співавторів -- присудження премії Президента України для молодих вчених.

с.н.с., к.б.н. Маменко П.М.
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Пацко Олена Василівна

Інтенсифікація біологічної фіксації молекулярного азоту бобовими рослинами за рахунок мікроорганізмів-азотфіксаторів є особливо актуальною у сучасних умовах розвитку сільськогосподарського виробництва, оскільки передбачає зниження енергетичних витрат і зменшення негативного впливу мінеральних добрив на навколишнє середовище.
Авторами роботи "Метаболітний, білковий та фітогормональний статус бобово-ризобіальних систем як потенційний маркер адаптивних реакцій до стресових чинників навколишнього середовища" Левішко А.С., Кондратюк Ю.Ю., Грищук О.О. проведено серію досліджень по вивченню взаємодії рослин і мікроорганізмів. Це відкриває перспективи для розробки новітніх біотехнологічних прийомів, ефективне застосування яких позитивно відобразиться на рості й розвитку рослин, поліпшенні якості отриманої продукції та адаптивних властивостях до різноманітних стресових чинників навколишнього середовища.
У роботі чітко сформульовані завдання досліджень, для вирішення яких автори використовують комплексний експериментальний підхід. Робота характеризується новизною та оригінальністю. ЇЇ теоретичне і практичне значення не викликає жодних сумнівів, оскільки отримані дані можуть бути успішно використані у сільськогосподарській практиці.
Саме тому, даний напрям досліджень потребує беззаперечної підтримки, а автори цієї роботи достойні премії Президента України.
Олена Пацко
кандидат біологічних наук, асистент кафедри фізіології та екології рослин Навчально-наукового центру "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Anna Konovalova

Rhizobia are an important group of soil bacteria due to their ability to fix atmospheric nitrogen and supply it to the plants. They promote plant development, improve quality of soils and reduce the need for mineral nitrogen fertilizers. It is well established that different environmental stress factors (e.g. drought, high salinity, and soil contamination) can have a great impact on nitrogen fixation and hence affect crop productivity. However, very little is known about the physiological bases of stress response in rhizobia and how it affects bacterial-plant interaction.

The work of Levishko A.S., Kondratiuk Iu.Iu., Gryshchuk O.O. was focused on qualitative and quantitative differences in important biomolecules such as proteins, metabolites and plant hormones during different stages of symbiotic nodules development and under different stress conditions. They have demonstrated that rhizobia induce the production of several plant hormones and other signalling molecules previously implicated in plant’s growth and survival. Therefore, these bacteria are beneficial not only because they stimulate plant’s growth by nitrogen supplementation but also they enhance plant’s resistance to environmental stresses.

This work presents a great interest to biotechnology and agriculture and may help to develop new rhizobial strains with improved stress resistance as well as optimized inoculation protocols for biofertilizers depending on particular environmental and soil conditions.

I would like to express my full support to the authors in this application for a Prize of the president of Ukraine for young scientists.

Sincerely yours,
Anna Konovalova, PhD

Postdoctoral research associate,
Department of Molecular biology,
Princeton University, USA

Денис Колибо

Робота Левішко А.С., к.б.н., Кондратюк Ю.Ю., к.б.н., Грищук О.О. "Метаболітний, білковий та фітогормональний статус бобово-ризобіальних систем як потенційний маркер адаптивних реакцій до стресових чинників навколишнього середовища", висунута на Державну премію України, присвячена вивченню фундаментальних основ адаптивних реакцій рослин до стресових умов довкілля.
Колективом авторів одержано суттєві та актуальні за своєю новизною і фундаментальністю результати в галузі мікробіології, біохімії, молекулярної біології, фізіології рослин. У роботі використано як традиційні, так і найсучасніші експериментальні методи, а їх комплексне застосування може бути новим напрямком біологічних досліджень. Вагомим є те, що робота має
важливу практичну перспективу.

Робота має хороші наукометричні показники і без сумніву може бути значним внеском як у вітчизняну, так і у світову науку.

Безсумнівно робота потребує державної підтримки, а її автори заслуговують присвоєння премії Президента України.

д.б.н. Колибо Д.В.,
Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України

Висунута на Державну премію України робота Левішко А.С., Кондратюк Ю.Ю., Грищук О.О. "Метаболітний, білковий та фітогормональний статус бобово-ризобіальних систем як потенційний маркер адаптивних реакцій до стресових чинників навколишнього середовища" присвячена одній з найбільш актуальних проблем сьогодення: розробці теоретичних основ підвищення продуктивності сої.
Соя – стратегічна сільськогосподарська культура, що відіграє не аби яку роль у забезпеченні людства харчовим та кормовим білком, а також є джерелом важливої непродовольчої продукції. У той же час вона, у симбіозі з азотфіксуючими мікроорганізмами, здатна не просто забезпечувати себе екологічно чистим азотом, а і акумулювати його у ґрунті. Тобто вона є незамінним компонентом органічного землеробства.
Запропонований авторами комплексний підхід для дослідження механізмів функціонування бобово-ризобіального симбіозу може стати підґрунтям для корекції існуючих та розробки новітніх біотехнологічних прийомів вирощування цієї стратегічної культури не лише за оптимальних умов довкілля, але і за дії стресових чинників, у тому числі і посуха, негативний вплив яких призводить до значних втрат врожаю.
З огляду на вище сказане вважаю роботу, представлену Левішко А.С., Кондратюк Ю.Ю., Грищук О.О., достойною уваги та гідною присвоєння премії Президента України у 2014р.

З повагою,
Олеся Балюх, кандидат сільськогосподарських наук,
Інститут захисту рослин НААН

Гість

Novel approaches in plant biotechnology are of high need considering human population growth and global food supply problems. Therefore, understanding of bacteria-plant interplay is not only theoretical issue but also an important step in agrotechnology development.
Also, comprehensive study of symbiotic relationship between plants and nitrogen fixing bacteria using up-to-date methodology may allow to understand some fundamental ecological processes underlying the nutrient cycling and energy flow.

Sincerely,
Taras Redchuk
Post-doctoral researcher
Dep. of Biochemistry and Developmental Biology
Institute of Biomedicine
University of Helsinki

Гість

Актуальність проблематики роботи: "Метаболітний, білковий та фітогормональний статус бобово-ризобіальних систем як потенційний маркер адаптивних реакцій до стресових чинників навколишнього середовища", представленої на здобуття премії Президента України, не викликає сумнівів. Авторами проведений цілеспрямований та теоретично обґрунтований аналіз комплексу фізіологічних, біохімічних, молекулярно-біологічних показників симбіотичних систем, утворених бобовими рослинами та азотфіксуючими мікроорганізмами, що є надзвичайно актуальним для сучасної науки та сільського господарства, особливо під час зростаючого впливу техногенних факторів на екологію довкілля та здоров’я людини. Використаний авторами комплексний підхід до вивчення механізмів функціонування бобово-ризобіального симбіозу та виявлення адаптивних змін за дії на нього негативних факторів навколишнього середовища дозволяє більш глибоко та всебічно розкривати і характеризувати процеси пристосування рослин до змінних умов довкілля. Це у свою чергу може відкривати великі перспективи підвищення стійкості сої до дії стресорів, а відтак і до збільшення її продуктивності, що є надзвичайно актуальною проблемою в умовах стрімкого зростання чисельності людства та погіршення екологічних умов.
Тому вважаю, що представлена робота заслуговує високої оцінки, а її автори – присудження премії Президента України.
З повагою,
Олександр Короткий
кандидат біологічних наук, асистент кафедри біохімії Навчально-наукового центру "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.