Офіційний веб сайт

Металоорганічні комплекси – антиоксиданти з нефропротекторною дією

м4

Представлено державною установою "Інститут гастроентерології НАМН України"

Автор: Бабій С.О., к.б.н.

Роботу присвячено дослідженню нефропротекторної і антиоксидантної дії кластерних сполук Ренію з почверним зв’язком у моделі пухлинного росту та гострої нефропатії. Встановлено, що введення наноліпосомних форм кластерних сполук Ренію нормалізує біохімічні і функціональні показники стану нирок та знижує токсичну дію цисплатину і тетрахлорметану на нирки. Вперше показано здатність ренієвих комплексів гальмувати оксидативний стрес в нирках, викликаний введенням тетрахлорметану, цисплатину та пухлинним ростом. Розроблено методологію введення цитостатиків у ліпосомних формах, що дозволяє досягти одночасно значного протипухлинного ефекту завдяки синергічній або адитивній дії сполук Ренію і Платини та знизити токсичність сполук Платини на нирки завдяки антиоксидантній активності почверного зв’язку у складі кластерних комплексу.

Запропоновані комплекси є перспективними для впровадження в медицину у якості агентів, що проявляють антиоксидантні властивості з нефропротекторною активністю і можуть бути використані у протипухлинній терапії, як окремі діючі речовини, так і у комбінованій терапії з відомими цитостатиками.

Описані результати є підґрунтям для розробки засобів і схем корекції онкологічних захворювань та патологій, пов’язаних з порушенням прооксидантно-антиоксидантної рівноваги.

 Кількість публікацій: 31, в т.ч. 5  статей у реферованих виданнях. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 9 (згідно з базою даних Scopus)

Надіслати коментар

Коментарі

Штеменко Наталія Іванівна

Вирішення проблеми пошуку нефропротекторів, які здатні підтримати функцію нирок при канцерогенезі та хімічній інтоксикації сьогодні є особливо актуальним. Адже відомо, що за введення багатьох антиканцерогенних препаратів відбувається викликаютьпідвищенну генерацію радикалів з наступною стимуляцією цитолізу епітеліальних клітин, фібропроліферацію та тотальне запалення нирок. Зважаючи на це, Бабій С.О., обґрунтовуючи актуальність дисертаційної роботи, доцільно підкреслює необхідність пошуку нових схем протипухлинної терапії, або ж суттєвої їх корекції з меншим рівнем побічних ефектів і посиленою лікувальною дією. Робота є прикладом успішного вирішення складної та важливої проблеми, не лише в фундаментальному плані, а й в суто конкретному прикладному відношенні, а саме, показано можливість захисту нирок через корекцію антиоксидантного стану ниркової тканини, як при розвитку патологічного процесу, так і за умов лікувальних процедур. Автором вперше науково обгрунтоване явище нефропротекції сполуками з почверним звязком, які одночасно виявляють і протипухлинні властивості.
Виходячи зі сказаного вище у мене немає ніякого сумніву щодо необхідності підтримки таких робіт і авторів. Прошу підтримати

Штеменко Наталія Іванівна, д.б.н.
Інститут біохімії ім. О.В. Паладіна НААН України

Бреславець Ю.С.

Статистика говорить про те, що за останні 100 років за рівнем захворюваності та смертності в світі онкопатологія перемістилася з десятого місця на друге, поступаючись лише хворобам серцево-судинної системи. За даними ВООЗ, смертність від раку до 2030 року зросте на 45%, в порівнянні з рівнем 2007 року. Тому, обрана автором тема є вельми актуальною на сучасному етапі. Представлена робота вирізняється серед інших робіт даної сфери комплексним підходом. Молодим вченим проведені цікаві, з наукової точки зору, оригінальні дослідження, у т.ч. біохімічні. Однак, не менш значуща практична частина цієї роботи, яка дозволить оптимізувати схеми лікування даної категорії хворих. Що, безпосередньо вплине на покращення якості життя хворих, подовження тривалості життя та зниження смертності пацієнтів з онкопатологією.
Вважаю, що подана до розгляду робота виконана на високому науковому рівні, а автор заслуговує присудження премії Президента України для молодих учених.
Бреславець Юлія Сергіївна, к.мед.н.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Olena Zaozerna

For the first time, the ability of cluster Rhenium compounds to reduce cisplatin-induced oxidative stress in the kidneys in the model of tumor growth has been demonstrated. This study demonstrate antiradical properties of cluster Rhenium compounds in kidney tissue. The attempt was made to explain the mechanism of nephroprotective activity of the Rhenium compounds with quadruple bond.

Olena Zaozerna; OHS specialist; Ryerson University, Toronto.

Гість

Проблема злоякісних новоутворень, не дивлячись на значні досягнення в дослідженні пухлинних процесів, розробку методів профілактики, діагностики і лікування, і до сьогодні є однією із найважливіших в сучасній медицині.
Вивчення біохімічних особливостей впливу сполук Ренію разом з відомим антипроліферативним препаратом цисплатином на організм тварин-пухлиноносіїв є одним з актуальних напрямків біохімічних досліджень, які можна віднести до новітнього напрямку досліджень. Отримані результати та їх узагальнення доповнюють і поглиблюють існуючі уявлення про вплив металоорганічних сполук на живий організм, а також сприяють з’ясуванню деяких аспектів біохімічних механізмів такого впливу.
Представлена робота є завершеною науковою працею і має велику практичну цінність в подальшому впровадженні досліджуваних сполук в клінічну практику.

Парамонова Катерина Володимирівна, завідувач лабораторії якості мололка, ТОВ "Дейрі менеджмент сістем"

Гість

Пошук нових протипухлинних препаратів та розробка ефективних схем їх застосування залишається однією з найбільш актуальних проблем сучасної медицини. На сьогодні є досить багато досліджень по вивченню механізмів дії різних протипухлинних препаратів, але, на жаль, не знайдено практично жодного протипухлинного препарату, який не мав би негативної побічної дії. В першу чергу це стосується гепато-, нефро- та кардіотоксичності цитостатиків і т.і. Токсичні ефекти, викликані цитостатиками, призводять до необхідності переривати або припиняти курс лікування, тому зменшення негативних наслідків хіміотерапії злоякісних новоутворень та пошук менш токсичних засобів із збереженням цитотоксичної дії на пухлину є одним з найважливіших завдань біології і медицини.
Робота Бабій Світлани є безумовно актуальною, містить оригінальні експериментальні дані, які обов’язково повинні знайти практичне застосування у фармацевтичній галузі.

Кленіна Інна Анатоліївна,
к.б.н., завідуюча лабораторією біохімії
ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України"

Inga Leus

Робота к.б.н. Бабій Світлани Олександрівни "Металоорганічні комплекси - антиоксиданти з нефропротекторною дією"присвячена вивченню біологічної дії кластерних сполук Ренію з органічними лігандами, що завдяки почверному зв'язку здатні проявляти антиоксидантний і антирадикальний ефекти. Завдяки цим властивостям, комплекси ренію проявляють нефропротекторні властивості. Це робить цю роботу вельми цікавою і актуальною.

Автор дослідила нефропротекторну дію цих сполук в залежності від виду органічного ліганду в складі комплексу в моделі пухлинного росту і гострої інтоксикації тетрахлорметаном в експериментах in vivo.

Наукова новизна та практична цінність роботи не викликають сумніву. Результати дослідження опубліковано у шести статтях в провідних міжнародних наукових журналах.

Вважаю, що представлена робота є важливим внеском у теоретичні уявлення сучасної металоорганічної хімії і заслуговує на відзнаку.

Inga Leus,
PhD Research Associate
University of Oklahoma
Department of Chemistry and Biochemistry
Stephenson Life Sciences Research Center
101 Stephenson Parkway
Norman, OK 73019-5251

Макарчук В.А.

Вважаю, що робота Бабій С.О. заслуговує високої оцінки, оскільки вона виконана на достатньо високому методичному рівні, вірогідність результатів не викликає сумнівів, а наукові положення і висновки мають теоретичне і практичне значення, що полягає в здійсненні широко планових комплексних досліджень і в отриманні принципово нових даних щодо стану організму за умов розвитку карценогенезу нирок, корекції цього процесу за допомого цисплатини та ефектів, що викликають кластерні сполуки ренію.
Практична значимість роботи лежить в площині наукової основи для напрацювання рекомендацій по використанню кластерних сполук ренію в онкологічній практиці.

Макарчук Вікторія Анатоліївна, к.б.н., старший науковий співробітник лабораторії біохімії ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України".

Голіченко Олександр

Цикл публікацій Бабій С.О. присвячений дослідженню біологічної дії кластерних сполук Ренію і підтверджує можливість використання цих металоорганічних антиоксидантів для гальмування пухлинного росту. Проведена робота характеризується комплексним підходом з використанням широкого спектру сучасних методів дослідження. Оскільки сучасна протипухлинна терапія Цисплатином має приголомшливий нефротоксичний ефект, то автором було детально проаналізовано вплив кластерних сполук Ренію саме на функціональний стан нирок і вивчено їхню систему глутатіонового захисту і активність антиоксидантних ферментів.
Окрім теоретичної цінності, отримані автором результати мають перспективу до практичного використання в медичні практиці як модуляторів цисплатину так і їхнього окремого використання для лікування раку.
Результати дослідження опубліковано у провідних міжнародних журналах, що підтверджує їхню цінність.
Особисто знайомий з автором. Засвідчую свою повагу та підтверджую ефективність дії запропонованих сполук у моделі канцерогенезу. Вважаю, що запропоновані сполуки є перспективними для створення протипухлинних препаратів. Отже, робота цілком заслуговує на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.
Голіченко Олександр Анатолійович, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", к.х.н., доцент

Скирда Ірина

Онкологічні захворювання і протипухлинна терапія входять до числа найактуальніших проблем світової медицини. На сьогоднішній день протипухлинні ліки характеризуються тяжкими побічними ефектами.
Розробка металоорганічних сполук, які одночасно проявляють антиоксидантну і протипухлинну дію, є новим напрямком у створенні препаратів для лікування різних видів раку. Робота дуже актуальна для сьогодення. В роботі запропоновано, обґрунтовано та науково доведено ефективність застосування наноліпосомних форм окремих комплексів Ренію, а також в різній комбінації з цисплатином.
Робота є завершеною науковою працею, в якій отримані науково обґрунтовані результати і запропоновано новий підхід до лікування раку. Отже, вважаю, що робота цілком заслуговує на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.
Скирда Ірина Юріївна, ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України", к.мед.н.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.