Офіційний веб сайт

Методи і засоби зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах від власних, взаємних і транзитних перетікань

М85

 

Автори: Бурикін О.Б., к.т.н.,  Комар В.О., к.т.н.  Лесько В.О., к.т.н.,  Рубаненко О.О.

 

Представлена Вінницьким національним технічним університетом

 

Авторами розроблено метод визначення коефіцієнтів розподілу втрат потужності, що дозволяє визначити втрати потужності у вітках електричної мережі від навантажень заданих вузлів, які можуть належати іншій електричній мережі.   Розвинуто метод визначення коефіцієнтів чутливості втрат потужності у вітках електричних мереж ЕЕС до збурень у вузлах, що дозволяє відповідним чином ранжувати вітки та з більшою ефективністю проводити заходи щодо зменшення втрат електроенергії при її транспортуванні і розподілі; вперше запропонований метод математичного моделювання якості функціонування систем оптимального керування, використовуючи схожість математичних моделей марковських процесів та критеріального моделювання, що дозволяє отримати критеріальні моделі відмов та якості функціонування для врахування рівня надійності регулюючих пристрої під час оптимального керування станами динамічних систем.

Впровадження розроблених алгоритмів оцінки взаємовпливу режимів електричних мереж ЕЕС за критерієм додаткових втрат, реалізованих в програмному комплексі аналізу чутливості та оптимізації нормальних режимів ЕЕС дозволяє додатково знизити втрати електроенергії в ЕЕС за рахунок більш ефективного використання наявних регулювальних пристроїв і раціональних алгоритмів на 0,3–0,6%, а в деяких мережах нижчої напруги - на 20–30%.

Кількість публікацій:  42  наукові публікації,в т.ч. 3 монографії,  39  статей, 4 патенти.___.

Надіслати коментар

Коментарі

Садовой Олександр Валентинович

Представлена робота присвячена вирішенню актуальних задач виділення складової технологічних витрат електроенергії, що зумовлена взаємними та транзитними перетоками між електричними мережами, а також розроблення заходів щодо її оптимізації за рахунок оперативного коригування потокорозподілу в ЕЕС. Реалізація розроблених методів і засобів дозволить відповідним підприємствам енергетичної галузі виконувати більш обґрунтований аналіз додаткових втрат потужності, що зумовлені взаємними та транзитними перетоками, а також розробляти та оцінювати ефективність впровадження електроощадних заходів оперативного характеру у електричних мережах. Розроблені математичні моделі можуть бути використані для підвищення міри автоматизації керування нормальними режимами ЕЕС, а саме оптимального керування взаємними і транзитними перетоками. Таким чином, можна стверджувати, що робота є актуальною, а автори заслуговують присудження щорічної премії Президента для молодих учених.
Проректор з наукової роботи Дніпродзержинського державного технічного університету, проф. док. тех. наук Садовой О.В.

Яндульський Олександр Станіславович

В роботі авторами розв’язана актуальна задача, яка полягає у визначенні втрат електроенергії в ЕЕС від власних, взаємних і транзитних перетікань. Реалізація розроблених методів і засобів дозволить виконувати обґрунтований аналіз додаткових втрат, на основі якого розробляти і впроваджувати ефективні електроощадні заходи.
Тому вважаю роботу актуальною, а авторів таких, що заслуговують присудження
щорічної премії Президента для молодих вчених.
Декан факультету електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", д.т.н., проф. Яндульський О.С.

Костишин Володимир Степанович

Взаємовплив електричних мереж, які об'єднані на паралельну роботу, що проявляється у взаємних і транзитних потоках електроенергії є далеким від оптимального, що зумовлено неврахуванням даного чинника в процесі проектування мереж, невідповідністю поточних умов експлуатації проектним умовам, а також практичною відсутністю дієвих методик щодо розв'язання даної задачі на стадії експлуатації. Разом з тим, вирішення цієї проблеми дозволило б урегулювати відносини між окремими суб'єктами у енергетичній галузі, а також зменшити їх видатки, що пов'язані з покриттям вказаної складової технологічних витрат електроенергії.
Методика запропонована в роботі дозволяє розв'язати цю задачу за допомогою запропонованої методики розрахунку транзитних втрат в електричних мережах об'єднаних на паралельну роботу в енергосистемі.
Тому наукова робота заслуговує на найвищу оцінку та присудження щорічної премії Президента для молодих учених.

Завідувач кафедри електропостачання та електрообладнання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, д.т.н., проф. Костишин В.С.

Лебединський Ігор Леонідович

В процесі реформування енергетичної галузі України електричні мережі умовно розділено на два рівні: системоутворювальні мережі напругою 750-220 кВ та розподільні електричні мережі 110-0,4 кВ. Системоутворювальні мережі належать НЕК “Укренерго”, а розподільчі мережі – обласним енергопостачальним компаніям, як державної, так і приватної власності.
Враховуючи, що обласні енергетичні компанії працюють паралельно з системоутворювальними мережами НЕК “Укренерго” зацікавленість викликає дослідження питань впливу режимів системоутворювальних мереж на втрати в мережах обласних компаній. При цьому можливий, як довільний вплив, який, зазвичай, є негативним внаслідок неоднорідності електричних мереж, так і цілеспрямований, пов’язаний з регулюванням напруги автотрансформаторами зв’язку на шинах 110 кВ. Отже, враховуючи особливості сучасного стану електричних мереж і систем, а також наявні тенденції розвитку інфраструктури енергетичної галузі актуальною є задача розроблення методів та засобів аналізу взаємовпливу режимів електричних мереж електроенергетичної системи (ЕЕС) і зменшення втрат електроенергії від взаємних і транзитних перетоків потужності в них.
Роботу виконано на високому науковому рівні.
Вважаю, що представлені в роботі результати є новими, актуальними та важливими для енергетики, а його автори заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри електроенергетики Сумського державного університету, к.т.н., доцент, Лебединський І.Л.

Зінченко Дмитро Юрійович

З метою підвищення ефективності енергетичної галузі України було виконано її структурну перебудову, що призвело до появи значної кількості адміністративно та економічно відокремлених суб’єктів – енергогенеруючих підприємств, підприємств, що обслуговують енергоринок, енергопостачальних компаній – які працюють в умовах жорсткої конкуренції та зацікавлені у зменшенні “власних” технологічних витрат.
Таким чином, важливою задачею щодо забезпечення ефективності функціонування для більшості з них стало виявлення та оптимізація складової втрат, що зумовлені взаємними перетоками та транзитами електроенергії.
З огляду на актуальність даного напряму робіт та новизну отриманих результатів, я вважаю, що наукова праця "Методи і засоби зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах від власних, взаємних і транзитних перетікань" є надзвичайно важливою для енергетичної галузі України.

Заступник начальника служби метрології ПАТ "Хмельницькобленерго"

Поліщук Василь Григорович

Одним із головних заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів є зменьшення витрат електроенергії на її транспортування електричними мережами. Особливе місце даного критерію оптимальності режиму роботи електричних мереж обумовлено як напруженим паливно-енергетичним балансом країни, так і тим, що в певній мірі вичерпано резерви економії палива на енергогенеруючих підприємствах,а втрати не тільки можливо, а й конче необхідно зменьшувати, використовуючи економічно обгрунтовані заходи, зокрема, за рахунок оптимального керування передачою та розподілом електроенергії. При цьому, необхідною передумовою розробки та впровадження ефективних заходів зі зменьшення технологічних витрат електроенергії є структурування їх складових за причинами виникнення та пошук шляхів усунення вказаних причин.
Вважаю, в даній роботі представлені шляхи ефективного вирішення даної проблеми і тому вона заслуговує присудження премії Президента для молодих вчених

Начальник центральної оперативно-диспетчерської служби ПАТ "Вінницяобленерго", Поліщук В.Г.

Ульянов Григорій Мартіянович

Підтримую наукову працю «Методи і засоби зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах від власних, взаємних і транзитних перетікань» на присудження премії. Отримані теоретичні та практичні результати є важливими та актуальними для енергозбереження та реалізації енергоефективної політики держави.

Начальник СПОіМЗ ПАТ "Чернівціобленерго", Ульянов Григорій Мартіянович.

Заболотний Іван Петрович

Структурна перебудова енергетики, впровадження ринку електроенергії, використання нетрадиційних джерел енергії супроводжуються зростанням вимог до систем керування режимами електроенергетичних систем.
До актуальних завдань управління режимами електроенергетичних систем в сучасних умовах їх функціонування відносяться такі, як зняття режимних обмежень пропускної здатності окремих перетинів і збільшення рівня гнучкості електричних систем та оптимізації режимів; подолання економічної неефективності та протиріч між існуючими принципами протиаварійного управління та перспективними ринковими відносинами в електроенергетиці.
Інтенсивний напрямок технологічного розвитку електричних систем має на меті підвищення надійності роботи та ефективності використання існуючої енергетичної інфраструктури за рахунок покращення засобів інформатизації, автоматизації та гнучкості управління режимами, зокрема через впровадження технологій гнучкої передачі змінним струмом, що отримали поширення в енергетиці більшості країн.
Авторами зроблено значний внесок в розвиток методів оптимізації режимів та забезпечення ефективної роботи пристроїв керування, розробку методів і засобів зменшення втрат електричної енергії від власних, взаємних і транзитних перетікань потужності.
Розроблений метод визначення коефіцієнтів чутливості втрат потужності від збурень у вузлах та структури електричної системи може бути використаний при розв’язанні задачі інтеграції пристроїв FACTS як між собою, так і з пристроями релейного захисту і автоматики.
Тому представлена наукова робота заслуховує присудження щорічної премії Президента для молодих вчених.

Завідувач кафедри „Електричні системи” Донецького національного технічного університету, доктор техн.. наук, професор Заболотний І.П.

Заболотний Іван Петрович

Структурна перебудова енергетики, впровадження ринку електроенергії, використання нетрадиційних джерел енергії супроводжуються зростанням вимог до систем керування режимами електроенергетичних систем.
До актуальних завдань управління режимами електроенергетичних систем в сучасних умовах їх функціонування відносяться такі, як зняття режимних обмежень пропускної здатності окремих перетинів і збільшення рівня гнучкості електричних систем та оптимізації режимів; подолання економічної неефективності та протиріч між існуючими принципами протиаварійного управління та перспективними ринковими відносинами в електроенергетиці.
Інтенсивний напрямок технологічного розвитку електричних систем має на меті підвищення надійності роботи та ефективності використання існуючої енергетичної інфраструктури за рахунок покращення засобів інформатизації, автоматизації та гнучкості управління режимами, зокрема через впровадження технологій гнучкої передачі змінним струмом, що отримали поширення в енергетиці більшості країн.
Авторами зроблено значний внесок в розвиток методів оптимізації режимів та забезпечення ефективної роботи пристроїв керування, розробку методів і засобів зменшення втрат електричної енергії від власних, взаємних і транзитних перетікань потужності.
Розроблений авторами роботи метод визначення коефіцієнтів чутливості втрат потужності від збурень у вузлах та структури електричної системи може бути використаний при розв’язанні задачі інтеграції пристроїв FACTS як між собою, так і з пристроями релейного захисту і автоматики.
Завідувач кафедри "Електричні системи" Донецького національного технічного університету, доктор тех.наук, професор Заболотний І.П.

Оболонський Дмитро Іванович

Більшість сучасних електромереж були розроблені від 40 до 50 років тому. Визначальним в конфігурації електричних мереж тоді були такі чинники як надійність електроспоживання, величина перетоків між електростанціями та розподільчими підстанціями. Електричні мережі енергосистем стали неоднорідними.При експлуатації ж електричних мереж не менш важливим є показник їх економічності, тобто величина технологічних витрат електроенергії при її транспортуванні по електричним мережам від генерації до споживача. І тому, одним із позитивних моментів даної наукової праці є те, що в ній проаналізовані не тільки методи зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах і засоби які можуть бути використані для зменшення втрат від власних, взаємних і транзитних перетікань при усталеному режимі.
Вперше в цій науковій праці запропоновано метод оптимального керування усталеними режимами неоднорідних електричних мереж енергосистем з використанням засобів теорії подібності та математичного апарату нейро-нечіткого моделювання.
Використання на практиці запропонованих метод оптимального керування створює гарні передумови для побудови так званих «розумних», або інтелектуальних, енергомереж (smart grid). Саме в цьому випадку може бути забезпечена контрольована надійність енергопостачання та енергоефективність, зниження експлуатаційних витрат, оптимізація розташування і розвитку великих об'єктів енергогенерації та енергоспоживання.
Таким чином представлена на конкурс робота з підвищення ефективності спільного функціонування електричних мереж є актуальною, має наукове та практичне значення і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Начальник служби обчислювальної техніки Південно-Західної електроенергетичної системи НЕК «Укренерго», к.т.н. Оболонський Дмитро Іванович

Коменда Тарас Іванович

Зменшення технологічних витрат електроенергії при її транспортуванні до споживачів є актуальним завданням, що вимагає постійної оптимізації режимів роботи електроенергетичних систем. Розроблені методи виділення складових втрат потужності в електричних мережах дозволяють здійснювати якісний аналіз режимів їх роботи і приймати рішення щодо їх покращення.
Здійснені наукові дослідження відповідають пріоритетному напряму – енергозбереженню, затвердженому в енергетичній стратегії України та напрямам реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, затверджених Указом Президента України.
Представлена робота має наукове та практичне значення і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доцент кафедри електропостачання Луцького національного технічного університету, кандидат технічних наук, Коменда Т.І.

Фурман Ілля Олександрович

Магістральні мережі працюють паралельно з розподільними магістральними мережами, тому зміни режиму однієї мережі впливають на стан інших через їх неоднорідність. Наслідком взаємовпливу режимів електричних мереж є додаткові втрати електроенергії, які повинні враховуватися під час складання балансів, особливо оперативних, формування тарифів, тощо. Використання розроблених методів дозволяє визначати втрати від транзитів електроенергії з використанням методу накладання та забезпечує задовільну точність за наявністю відповідної бази даних.
Представлена молодими вченими на конкурс робота безумовно є актуальною і заслуговує присудження премії Президента України.
Завідувач кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій інституту енергетики та комп'ютерних технологій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, доктор технічних наук, професор

Черемісін Микола Михайлович

Однією з основних умов реалізації процесів керування режимами електричних мереж є якісна інформація щодо стану мережі. Моніторинг потоків потужності в умовах балансуючого рику електроенергії висуває ряд вимог до технологічної інформації, викликаних необхідністю контролювати і компенсувати в реальному часі дисбаланси, технологічні втрати електроенергії, встановлюючи їхню адресу. Обробка інформації ведеться в реальному часі, тому адекватність прийнятих диспетчером рішень і умови роботи автоматичних систем залежить від надійності і продуктивності інформаційного забезпечення.
Таким чином представлена на конкурс робота з підвищення ефективності спільного функціонування електричних мереж в умовах адресного електропостачання є актуальною, має наукове та практичне значення і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.
Професор кафедри електропостачання та енергоменеджменту інституту енергетики та комп'ютерних технологій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Поліщук Андрій Леонідович

З метою підвищення ефективності енергетичної галузі України у свій час було виконано її структурну перебудову, що призвело до появи значної кількості адміністративно та економічно відокремлених суб’єктів. Це енергогенеруючі підприємства, підприємства, що обслуговують енергоринок, енергопостачальні компанії, тощо. Вони працюють в умовах конкуренції та зацікавлені у зменшенні “власних” технологічних витрат. У зв’язку з черговою перебудовою, – перехід від оптового ринку до балансуючого і до електропостачання за двосторонніми угодами, зросла актуальність задач щодо “адресності” втрат. Таким чином, важливою задачею для суб’єктів господарювання стало виявлення та оптимізація складової втрат, що зумовлені взаємними перетоками та транзитами електроенергії, шляхом відповідного вдосконалення керування режимами електричних мереж.
Представлена робота є актуальною, має вагомі елементи новизни та наукове і практичне значення і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Заступник директора по енергозбутовій роботі СО "Вінницькі МЕМ", Поліщук Андрій Леонідович.

Томашевський Юрій Васильович

В процесі пересилання електроенергії від електричних станцій до споживачів мають місце технологічні витрати електроенергії в електричних мережах електроенергетичних систем. Але, при одних і тих же навантаженнях на шинах підстанцій, технологічні витрати електроенергії в елементах електричної мережі можуть бути різними, тому що їх величина залежить від якості вибору номерів відгалужень пристроїв регулювання під навантаженням автотрансформаторів, а також вибраної потужності задіяних компенсувальних пристроїв реактивної потужності. Особливо це відчувається для складно замкнутих електричних мереж, де мають місце паралельні шляхи пересилання електроенергії різних класів номінальних напруг.
Саме тому актуальними є роботи, які виконуються в напрямку створення автоматизованих систем підтримки прийняття рішення в процесі керування режимами електроенергетичних систем, де одним з основних блоків є підсистема оптимізації режимів електричних мереж.
До таких робіт відноситься представлена наукова робота. У роботі авторами вдало вирішені питання стосовно взаємного впливу електричних мереж різних класів номінальних напруг під час оптимального керування режимами електроенергетичних систем.
Аналітик комп'ютерних систем ТОВ"Укрєнергосистема",Томашевський Юрій Васильович

Матвієнко Сергій Валерійович

В цей час, у зв’язку з появою в Україні великої кількості енергетичних компаній різного типу власності, набуло актуальності питання компенсації приймаючою енергокомпанією втрат електроенергії від її транзиту через електричні мережі передавальної компанії. Одним із способів вирішення цієї проблеми є закладання необхідних розмірів компенсації в тариф для споживачів передаючої енергокомпанії.
Розробка обґрунтованої методики визначення реальних коефіцієнтів втрат потужності викликаних транзитними перетоками та перетоками між сусідніми енергокомпаніями дозволить більш точно визначати втрати на передачу електроенергії споживачам.
Розв’язок цієї задачі може бути знайдено за допомогою запропонованої в науковій роботі методики розрахунку додаткових втрат від взаємних і транзитних перетоків між електричними мережами енергокомпаній. Це сприятиме реальному впровадженню заходів щодо зниження втрат електроенергії в електричних мережах енергокомпаній.
Тому наукова робота заслуговує на найвищу оцінку та присудження щорічної премії Президента для молодих учених.

Інженер служби збуту ПАТ "Вінницяобленерго", к.т.н., Матвієнко Сергій Валерійович

Цюнько Олег Володимирович

В умовах дефіциту паливних та енергетичних ресурсів в Україні на перший план встають питання енергозбереження. Суттєву економію енергоресурсів в процесі експлуатації електроенергетичних систем забезпечує впровадження електроощадних заходів та оптимізації їх режимів. Однією з умов ефективності є зменшення втрат електроенергії. Для розв’язання цієї задачі необхідні відповідні методи виділення складових втрат потужності в електричних мережах енергосистем, в тому числі викликаних взаємними і транзитними перетоками, та розподілу їх між учасниками енергообміну з метою подальшого аналізу і прийняття оптимальних рішень щодо їх зменшення.
Тому представлена наукова робота, що присвячена розробці методів і засобів зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах від власних, взаємних і транзитних перетікань потужності в них є актуальною та своєчасною.

Заступник начальника служби підстанцій Південно-Західної енергосистеми, Цюнько Олег Володимирович