Офіційний веб сайт

Методологія управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення

М70

Автор: Яковлев М.Ю.

Представлена Академією Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Міноборони України).

Кількість публікацій: 125 наукових публікацій, в т.ч. 1 монографія, 9 методичних посібників, 58 статей (11- в реферованих виданнях), 57 тез доповідей, 3 авторські свідоцтва.

З метою підвищення ефективності метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки військового призначення, бойової готовності зразків озброєння і військової техніки автором розроблено методологію управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення.

Вперше запропоновано застосовувати принципи теорії управління для управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення на основі оцінювання, прогнозування та забезпечення їх метрологічної надійності. Це дозволило істотно підвищити точність та рівень метрологічної надійності на етапах проектування й експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення.

Теоретичні положення і практичні методи роботи дозволяють доповнити методологію проектування засобів вимірювальної техніки військового призначення. Запропоновані методи управління метрологічною надійністю дозволяють створювати засоби вимірювальної техніки військового призначення з високим рівнем метрологічної надійності із недостатньо стабільних елементів і тим самим істотно підвищити рівень точності серійних засобів вимірювальної техніки військового призначення.

Впровадження принципів управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки у практику забезпечить підвищення точності розрахункових оцінок надійності функціонування засобів вимірювальної техніки і зниження необґрунтованих витрат на її забезпечення.

Надіслати коментар

Коментарі

д.т.н., проф. Козелков С.В.

Постійні рост і удосконалення метрологічного забезпечення є актуальною проблемою в усіх галузях науки та техніки, в тому числі при створені і експлуатації сучасних наукоємних систем озброєння. Важливими складовими метрологічного забезпечення є його технічні та науково-методичні основи. Підтримання озброєння та військової техніки у високому стані бойової готовності до використання здійснюється за допомогою засобів вимірювальної техніки військового призначення (ЗВТВП), що є технічною основою їх метрологічного забезпечення, які, в свою чергу, потребують метрологічного забезпечення (або обслуговування). Тому актуальною науково-прикладною проблемою, що вирішується в запропонованій роботі, є розроблення методології управління метрологічною надійністю (МН) ЗВТВП з метою підвищення готовності до застосування озброєння та військової техніки.
У роботі Яковлева М.Ю. поставлені та вирішені досить нові і складні часткові наукові задачі методичного і технічного характеру, направлені на удосконалення метрологічного забезпечення ЗВТВП. Розв’язання цих задач виконано на високому теоретичному і прикладному рівні з використанням сучасних математичних і експериментальних методів досліджень. Це дозволило автору отримати вагомі наукові результати:
1. Розвинуто теорію метрологічної надійності щодо розроблення методологічних засад управління МН ЗВТВП, які дозволяють істотно підвищити точність та рівень МН при проектуванні й експлуатації ЗВТВП. Виявлено специфіку, узагальнено принципи та визначено основні складові управління МН ЗВТВП, розроблено функціональну модель і систему управління МН ЗВТВП, визначено її місце у системі метрологічного забезпечення військ, запропоновано структуру інформаційного забезпечення процесу управління МН ЗВТВП та основні вимоги до нього.
2. На основі аналізу дрейфу метрологічних характеристик (МХ) ЗВТВП отримано та теоретично обґрунтовано вдосконалену математичну модель нестабільності ЗВТВП, яка на відміну від існуючих, дозволяє враховувати характер дрейфу, як одної, так і декількох МХ. Визначено умову, при якій нестабільність ЗВТВП змінюється за нормальним законом і аналітичну залежність, що визначає довірчі межі нестабільності ЗВТВП. Одержано із застосуванням запропонованої моделі аналітичні вирази для показників нестабільності і МН ЗВТВП, що враховують особливості їх застосування і метрологічного забезпечення ЗВТВП. Запропоновано методологію вибору та теоретичне обґрунтування комплексу показників нестабільності і МН ЗВТВП, розроблено рекомендації щодо їх нормування.
3. Проаналізовано закони розподілу нестабільності для різних видів інтенсивності дрейфу МХ ЗВТВП, що дало можливість встановити загальні закономірності змінювання дрейфу МХ, обумовленого старінням і зношуванням елементів ЗВТВП. Використання цих закономірностей дозволило розробити достатньо прості методи прогнозування нестабільності ЗВТВП. Отримано залежності інтенсивності дрейфу при лінійній і параболічній другого порядку середньоквадратичних регресіях швидкості дрейфу нестабільності ЗВТВП. На основі аналізу типових кореляційних функцій випадкових процесів дрейфу МХ ЗВТВП запропоновано опис залежності від часу середнього квадратичного відхилення розподілу нестабільності ЗВТВП, що істотно спрощує процедуру прогнозування характеру дрейфу МХ ЗВТВП.
4. Набули подальшого розвитку методи прогнозування та оцінювання МН ЗВТВП на етапі їх проектування, що ґрунтуються на застосуванні вихідних даних, які є у розробників та враховують характеристики нестабільності структурних елементів і стратегії застосування ЗВТВП.
5. Удосконалено методи оцінювання МН ЗВТВП на етапі експлуатації, які на відміну від існуючих, враховують три основних способи періодичної метрологічної перевірки і два способи первинної метрологічної перевірки ЗВТВП. Отримано залежності, що дозволили оцінити МН ЗВТВП, метрологічна справність яких обумовлена станом, як однієї, так і декількох нормованих МХ.
6. Удосконалено комплекс методів визначення інтервалів між метрологічними перевірками (МПІ) ЗВТВП, що охоплює всі типові способи застосування ЗВТВП, і враховує: метрологічне призначення; критерії призначення; типи вимірювальних задач; три способи проведення періодичної метрологічної перевірки та два варіанти організації первинної метрологічної перевірки ЗВТВП. За результатами аналізу взаємозв’язку МПІ і контрольного допуску для ЗВТВП, градуювання яких може бути проведено в метрологічній лабораторії, запропоновано спосіб метрологічної перевірки на основі визначення оптимального сполучення МПІ та контрольного допуску, що забезпечує заданий рівень прийнятого показника МН.
7. Набули подальшого розвитку методи визначення первинного МПІ знову розроблених ЗВТВП залежно від характеру й обсягу інформації про їх нестабільність. Удосконалено методи коригування МПІ ЗВТВП на основі оцінювання нестабільності ЗВТВП за результатами метрологічної перевірки, які на відміну від існуючих, враховують способи їх реєстрації та дозволяють найповніше врахувати якість виготовлення й особливості експлуатації кожного ЗВТВП, що проявляються в характері дрейфу його МХ.
8. Розглянуто сукупність всіх вимірювань одного виду як об'єкт теорії МН, встановлено, що рівень єдності вимірювань ЗВТВП цього виду повинен характеризуватися одним з показників МН. На основі цих тверджень теоретично обґрунтовано розрахунковий вираз для коефіцієнта метрологічної справності виду вимірювань. Проаналізовано простежуваність вимірювань ЗВТВП у системі відтворення одиниць і передавання їх розмірів та джерела основних похибок ЗВТВП, обґрунтовано залежності для їх оцінювання з урахуванням МХ та нестабільності еталонів вищих щаблів схеми метрологічної перевірки і похибок методів метрологічної перевірки.
9. Вперше отримано комплекс математичних моделей для оцінювання ефективності управління МН ЗВТВП, який враховує специфіку експлуатації ЗВТВП та дозволяє проводити комплексне оцінювання ефективності управління МН ЗВТВП. Уточнено комплекс показників ефективності управління МН ЗВТВП. На підставі комплексу математичних моделей отримано удосконалені узагальнений показник і критерій ефективності управління МН ЗВТВП, що на відміну від існуючих враховують усі типові стратегії застосування ЗВТВП та дозволяють оцінити їх взаємовплив на ефективність управління МН ЗВТВП.
Указані наукові результати мають наукове і практичне значення, їх використання не обмежується тільки засобами вимірювальної техніки військового призначення.
ВИСНОВОК: наукова праця Яковлева М.Ю. на тему “Методологія управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення” задовольняє встановленим вимогам, а її автор заслуговує присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених 2010 року.

Директор Державного підприємства
“Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління”
Лауреат Державних премій України і Криму
Заслужений винахідник України
доктор технічних наук, професор С.В. Козелков

д.т.н., проф. Верещак О.П.

Реформування Збройних Сил України та відповідний перехід на перспективні системи озброєння і військової техніки поставили актуальне завдання щодо удосконалення метрологічного забезпечення військ. Важливим аспектом цього загального завдання є проблема забезпечення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення, яка спрямована на підвищення ефективності їх метрологічного забезпечення, а отже, й бойової готовності озброєння та військової техніки. Для вирішення вказаної проблеми необхідно розв’язати ряд наукових і практичних задач, які і стали предметом досліджень виконаних в роботі М.Ю. Яковлева.
Незважаючи на те, що в даній галузі працює чимало відомих вчених вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, до цих пір не було відомо єдиного підходу, який дозволяв би повноцінно вирішувати вказану проблему. Автору вдалося знайти свій, цікавий і продуктивний з наукової точки зору підхід для вирішення поставленої проблеми, який враховує специфіку експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення.
Окрім наукового здобутку, в науковій праці М.Ю. Яковлева отримано чимало практичних результатів, які відображені у нових методиках розрахунку та прогнозування метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення, у розробленому методичному та математичному забезпеченні для їх повноцінного інженерного проектування. Ряд розробок автора вже впроваджено у виробничих підприємствах та організаціях і в навчальному процесі на кафедрі “Електроніки та електромеханіки” Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що підтверджується відповідними актами впроваджень.
Дослідження є завершеними і охоплюють усі етапи – від обґрунтування і постановки задач, їх вирішення і до імітаційного моделювання та впровадження.
Достовірність отриманих у роботі результатів підтверджується коректністю та строгістю постановки задач, системним підходом під час доведення наукових положень, коректним використанням методів математичного аналізу і комп’ютерного моделювання, а також збігом теоретичних оцінок з експериментальними даними.
Усі наукові результати отримані автором самостійно. Вони добре відображені в наукових публікаціях і пройшли широку апробацію серед фахівців на багаточисельних міжнародних наукових конференціях, форумах і семінарах.
Висновок: за рівнем наукових і практичних результатів, їх висвітленням у публікаціях в наукових виданнях, достовірністю та апробацією роботи, наукова праця в цілому, на мою думку, повністю відповідає встановленим вимогам, а її автор, М.Ю. Яковлев, заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених 2010 року.

Голова правління – директор ВАТ
“АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань”
Лауреат Державної премії України,
Заслужений машинобудівник України,
доктор технічних наук, професор О.П. Верещак

д.ф.-м.н., проф. Чорноус А.М.

Практика показує, що класична теорія надійності не враховує специфіку ме-трологічних відмов засобів вимірювальної техніки військового призначення. Опубліковано велику кількість робіт, присвячених методам оцінювання, про-гнозування та забезпечення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення. Однак більшість розроблених методів не має достатньої досконалості, а деякі з них настільки складні, що це перешкоджає їх-ньому широкому застосуванню. Крім того, у цих роботах практично не розгля-даються питання управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення. В Україні система забезпечення єдності вимі-рювань остаточно не сформувалася, тому оцінювання, прогнозування та забез-печення надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення до цього часу проводиться відповідно до методик, що базуються на положеннях класичної теорії надійності. Цим і пояснюється їх обмежене використання в ме-трологічній практиці.
Отже, наукова праця Яковлева М.Ю. виконана на безумовно актуальну тему, важливу для розвитку системи забезпечення єдності вимірювань в Україні.
При обґрунтуванні предмету і теми досліджень автором:
розглянуто специфіку, загальні принципи, основні етапи та функціональну модель управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення;
запропоновано структуру і описано процес функціонування системи управ-ління метрологічною надійністю;
сформульовано основні задачі управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення;
обґрунтовано напрямки вдосконалення теорії метрологічної надійності засо-бів вимірювальної техніки військового призначення, а також напрямки, прикла-дних задач і методів досліджень.
У процесі досліджень автором отримані нові науково-обґрунтовані результа-ти, які в сукупності розв’язують наукову проблему, найбільш значними з яких є:
математична модель нестабільності засобів вимірювальної техніки військо-вого призначення, на основі якої отримано імовірнісний розподіл нестабільності засобів вимірювальної техніки військового призначення. Аналітичні залежності для показників нестабільності засобів вимірювальної техніки військового при-значення;
залежності показників метрологічної надійності засобів вимірювальної тех-ніки військового призначення (без обліку метрологічних перевірок);
математична модель сталого процесу експлуатації сукупності засобів вимі-рювальної техніки військового призначення. На основі запропонованої моделі знайдені залежності показників метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення. Розв’язано завдання оцінювання метрологіч-ної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення, що пе-ріодично перевіряються та калібруються;
- методи прогнозування метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення на етапі проектування за характеристиками стабільності і метрологічної надійності їх структурних елементів;
- комплекс методів забезпечення метрологічної надійності засобів вимірюва-льної техніки військового призначення на етапі їхньої експлуатації з урахуван-ням контрольних допусків при метрологічній перевірці, що охоплює всі можли-ві варіанти застосування засобів вимірювальної техніки військового призначен-ня;
- номенклатура показників стабільності та рекомендації щодо їх нормування;
- аналітичний, графічний і табличний методи розрахунку ймовірності роботи засобів вимірювальної техніки військового призначення без метрологічних від-мов, а також алгоритм її розрахунку;
- інженерні методи розрахунку метрологічної надійності засобів вимірюва-льної техніки військового призначення на етапі проектування за характеристи-ками стабільності і метрологічної надійності складових елементів;
- спосіб метрологічної перевірки засобів вимірювальної техніки військового призначення, градуювання яких може бути проведено в метрологічній лабора-торії;
- методи оцінювання характеристик стабільності засобів вимірювальної тех-ніки військового призначення за результатами метрологічних перевірок.
Значення розв’язаної в науковій праці проблеми для науки і практики поля-гає в подальшому розвитку теоретичних і прикладних засад теорії управління метрологічною надійністю, а саме в розробці методів управління на основі оці-нювання і прогнозування метрологічної надійності засобів вимірювальної тех-ніки військового призначення на етапі проектування, показників метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення, що дозво-ляють набувати достовірних значень; методів забезпечення метрологічної на-дійності засобів вимірювальної техніки військового призначення на етапі екс-плуатації, що враховують взаємозв'язок інтервалів між метрологічними перевір-ками і контрольних допусків; додатків теорії метрологічної надійності щодо ви-рішення системних завдань забезпечення одноманітності засобів вимірювальної техніки військового призначення.
Використання отриманих Яковлевим М.Ю. наукових результатів сприятиме подальшому розвитку теорії і практики управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення. Практична цінність – в обґрунтуванні тактико-технічних завдань, тактико-технічних характеристик і принципів побудови засобів вимірювальної техніки військового призначення, а також в забезпеченні надійності їх експлуатації.
Аналіз змісту розділів роботи, їх апробації, реалізації і основних публікацій за темою дозволяє зробити висновок про те, що автор наукової праці “Методо-логія управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки вій-ськового призначення” кандидат технічних наук, старший науковий співробіт-ник ЯКОВЛЕВ Максим Юрійович заслуговує присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених 2010 року.

Проректор з наукової роботи
Сумського державного університету
доктор фізико-математичних наук, професор А.М. Чорноус

д.т.н., проф. Замірець М.В.

Наукова праця присвячена розробці теоретичних, методологічних і практичних засад для управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення. Тема даної роботи є достатньо актуальною, оскільки результати її розробки дозволяють вирішувати важливу науково-технічну проблему пов’язану з необхідністю підвищення ефективності метрологічного забезпечення військ, підвищення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення та зменшення витрат на їх метрологічне обслуговування.
Ознайомлення з матеріалами роботи дозволяє зробити висновок, що в проведених дослідженнях автором отримані результати, які мають значну наукову і практичну цінність. Серед наукових результатів на мій погляд потрібно відзначити наступні:
- вперше отримано комплекс математичних моделей для оцінювання ефективності управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення, який враховує специфіку їх експлуатації та дозволяє проводити комплексне оцінювання ефективності управління метрологічною надійністю;
- уточнено комплекс показників ефективності управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення. На підставі комплексу математичних моделей отримано удосконалені узагальнений показник і критерій ефективності управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення;
- побудовано загальну математичну модель системи відтворення одиниць і передавання їх розмірів, що дозволяє здійснювати оптимальний синтез цієї системи, як в цілому, так і її окремих складових.
Основні наукові положення і результати проведених досліджень є вірогідними і достатньо аналітично та експериментально обґрунтованими. Теоретичні дослідження автора знайшли своє відображення в практичних застосуваннях результатів його роботи. Основні результати роботи отримали практичне підтвердження, робота достатньо апробована, крім того приємне враження справляє велика кількість публікацій по темі дослідження.
Запропонована робота Яковлева М.Ю. є завершеною науковою працею, яка по актуальності вирішеної проблеми, науковому рівню виконаних досліджень і їх практичному використанню відповідає встановленим вимогам, а її автор заслуговує присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених 2010 року.

Генеральний директор –
Головний конструктор Державного підприємства
Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування
Заслужений діяч науки і техніки України
доктор технічних наук, професор М.В. Замірець

д.т.н., проф. Мокрицький В.А.

Стрімке зростання вимог до метрологічного забезпечення озброєння та військової техніки Збройних сил України має супроводжуватися відповідним удосконаленням науково-методичних і технічних основ системи метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки військового призначення. Існуюча система метрологічного забезпечення систем озброєння не повною мірою задовольняє потрібним вимогам при їх розробленні та експлуатації. Тому наукова праця Яковлева М.Ю. виконана на безумовно актуальну тему, важливу для розвитку метрологічного забезпечення озброєння та військової техніки Збройних Сил України.
При визначенні предмету і теми досліджень автором:
теоретично обґрунтовано використання принципів загальної теорії управління в теорії метрологічної надійності та узагальнено їх на процес управління надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення при вирішенні завдань забезпечення єдності вимірювань та метрологічного забезпечення озброєння і військової техніки;
визначено напрямки (науково-методичні та технічні) удосконалення системи метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки військового призначення.
В процесі досліджень автором отримані нові наукові результати, які в сукупності вирішують науково-прикладну проблему, найбільш значними з яких є:
- методологічні засади управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення;
- вдосконалена математична модель нестабільності засобів вимірювальної техніки військового призначення;
- комплекс показників нестабільності та метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення;
- вдосконалені методи прогнозування та оцінювання метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення на етапі їх проектування;
- вдосконалені методи оцінювання метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення на етапі експлуатації;
- вдосконалений комплекс методів визначення інтервалів між метрологічними перевірками засобів вимірювальної техніки військового призначення;
- вдосконалені методи визначення первинних інтервалів між метрологічними перевірками знову розроблених засобів вимірювальної техніки військового призначення та методи коригування інтервалів між метрологічними перевірками;
- методологічні засади оцінювання ефективності управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення.
Проведено імітаційне моделювання системи метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки військового призначення.
Важливе значення для практики мають такі результати:загальні закономірності змінювання дрейфу метрологічних характеристик, обумовленого старінням і зношуванням елементів засобів вимірювальної техніки військового призначення;інженерні методи розрахунку та прогнозування метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення;результати аналізу простежуваності вимірювань засобів вимірювальної техніки військового призначення у системі відтворення одиниць і передавання їх розмірів;алгоритм оптимізації систем відтворення одиниць і передавання їх розмірів на основі генетичних алгоритмів;основні вимоги до показників ефективності управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення;
спосіб розв’язання задачі оцінювання ефективності управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення за векторним показником; результати імітаційного моделювання системи метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки військового призначення.
Аналіз змісту розділів роботи, їх апробації, реалізації і основних публікацій за темою дозволяє зробити висновок про те, що наукова праця “Методологія управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення” відповідає встановленим вимогам, а її автору Яковлеву М.Ю. може бути присуджена щорічна премія Президента України для молодих вчених 2010 року.

Професор кафедри інформаційних технологій
проектування в електроніці і телекомунікації
Одеського національного політехнічного університету
доктор технічних наук, професор В.А. Мокрицький

д.т.н., доцент Саваневич В.Є.

Наукова праця підготовлена на актуальну тему, що пов'язана з дослідженням питань підвищення ефективності метрологічного забезпечення військ на основі управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення. Запропонована робота становить інтерес як з наукової, так і із практичної точки зору. Послідовність викладення матеріалу відображає повний цикл досліджень у рамках поставленої мети.
Для досягнення мети автору необхідно було вирішити наступні окремі завдання:
- теоретично обґрунтувати використання принципів загальної теорії управління в теорії метрологічної надійності та узагальнити їх на процес управління надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення при вирішенні завдань забезпечення єдності вимірювань та метрологічного обслуговування озброєння та військової техніки;
- проаналізувати закономірності дрейфу метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки військового призначення;
- дослідити закони розподілу нестабільності засобів вимірювальної техніки військового призначення;
- узагальнити методи оцінювання метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення на етапі проектування;
- узагальнити методи прогнозування й оцінювання метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення на етапі експлуатації;
- узагальнити методи забезпечення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення на етапі експлуатації;
- узагальнити методи забезпечення єдності вимірювань з урахуванням метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення;
- узагальнити методи оцінювання ефективності управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення;
- на основі проведених теоретичних досліджень розробити, експериментально перевірити та впровадити в практику методи управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення на основі оцінювання, прогнозування та забезпечення їх метрологічної надійності.
Назва наукової праці відповідає структурі й змісту матеріалу роботи. Висновки, запропоновані автором, цілком логічні й обґрунтовані. Список посилань, що наведений у роботі, указує на достатній обсяг проведених досліджень і свідчить про високий рівень глибини рішення поставлених завдань. За своєю логікою викладення й структурою представлена наукова праця, відповідає встановленим вимогам.
ВИСНОВОК: автор наукової праці “МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЮ НАДІЙНІСТЮ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ” к.т.н., с.н.с. Яковлев Максим Юрійович заслуговує присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених 2010 року.

Професор кафедри телекомунікаційних систем
Харківського Національного університету радіоелектроніки
доктор технічних наук, доцент В.Є. Саваневич

д.т.н., с.н.с. Зубков А.М.

Сучасний стан розвитку науки і техніки характеризується підвищенням ролі метрологічного забезпечення наукових досліджень, технологічних процесів, випробувань та експлуатації технічних об’єктів, особливо таких відповідальних і складних, як високоточні системи озброєння. Зростає об’єм вимірювань і кількість засобів вимірювальної техніки, метрологічні характеристики яких, поліпшуються постійно, а отже, підвищуються вимоги до метрологічного забезпечення засобів контролю і вимірювань параметрів озброєння та військової техніки, бо від їхньої метрологічної надійності залежить достовірність визначення технічного стану контрольованих зразків озброєння та військової техніки. Дослідження у роботі М.Ю. Яковлева направлені на удосконалення метрологічного обслуговування озброєння та військової техніки, з метою підвищення ефективності їх експлуатації, що обумовлює актуальність теми роботи.
На підставі аналізу роботи можна зробити висновки, що автор коректно визначив невирішені задачі, розв’язання яких привело до досягнення мети досліджень. Автором отримані результати, які мають значну наукову і практичну значущість. Серед наукових результатів, на мій погляд, потрібно відзначити наступні:
- розроблено методологічні засади забезпечення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення;
- розроблено комплекс математичних моделей експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення і комплекс показників ефективності забезпечення їх метрологічної надійності;
- удосконалено методи прогнозування та оцінювання метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення на етапі їх проектування;
- удосконалено методи оцінювання метрологічної надійності на етапі експлуатації та комплекс методів визначення інтервалів між метрологічними перевірками засобів вимірювальної техніки військового призначення.
Теоретичні дослідження автора знайшли свій розвиток в практичних застосуваннях при метрологічному обслуговуванні озброєння та військової техніки. Серед них необхідно відмітити: розробку повноцінної інженерної методики, з відповідним математичним, метрологічним та алгоритмічним забезпеченням, для оцінювання метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки, яка має важливі переваги над відомими; розробку ряду технічних пропозицій щодо забезпечення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки, які впроваджені на підприємствах промисловості та в установах.
Із матеріалів виконаних досліджень можна зробити висновок, що автор виявив суттєве протиріччя між високими вимогами до оперативності прийняття рішень щодо управління процесами забезпечення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення та можливостями науково-методичного апарата і сучасної практики управління метрологічною надійністю та знайшов шляхи їх усунення з використанням сучасних методів інформаційних технологій.
Висновок: Вважаю, що Яковлев Максим Юрійович за сукупністю отриманих особисто теоретичних та практичних результатів гідний присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених 2010 року.

Головний науковий співробітник
Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту
доктор технічних наук,старший науковий співробітник Зубков А.М.

д.т.н., проф. Мохонь В.В.

В научной работе Яковлева М.Ю. получили дальнейшее развитие основы метрологического обеспечения средств измерительной техники военного назначения, которые играют важную роль в поддержании высокой готовности и эффективности применения различных видов вооружения и военной техники. Поэтому тема предложенной научной работы является своевременной и актуальной.
В работе решается широкий комплекс научных задач, направленных на усовершенствование научно-методических и технических основ метрологического обеспечения средств измерительной техники военного назначения. Полученные в работе новые научные результаты, являются весомыми и могут рассматриваться как существенный вклад в отрасль метрологического обеспечения, как вооружения и военной техники, так и средств измерительной техники.
Особенно следует отметить предложенные в работе:
методологию выбора и обоснования комплекса показателей метрологической надёжности средств измерительной техники военного назначения;
комплекс методов оценки, прогнозирования и обеспечения метрологической надёжности средств измерительной техники военного назначения на этапах проектирования и эксплуатации;
оригинальный подход к оптимизации систем воспроизведения и передачи размеров единиц физических величин на основе генетических алгоритмов;
методологию оценки эффективности управления метрологической надёжностью средств измерительной техники военного назначения.
Работа выполнялась в соответствии с запланированными темами научно-исследовательских работ, полученные в ней результаты имеют научное и практическое значение. Они прошли широкую апробацию и достаточно полно опубликованы в различных изданиях, рекомендованных ВАК Украины, некоторые из них внедрены.
Реферат работы, написанный грамотно, хорошим техническим языком и дает достаточно полное представление о её содержании, достоверности, новизне научных и прикладных результатов.
Вывод: научная работа М.Ю. Яковлева удовлетворяет установленным требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ежегодной премии Президента Украины для молодых учёных 2010 года.

Заведующий отделением "Инновационные технологии"
Российской академии медико-технических наук
доктор технических наук, профессор
генерал-полковник Мохонь В.В.

д.т.н., проф. Кучерук В.Ю.

Наукова праця М.Ю. Яковлева присвячена актуальній темі розроблення нових теоретичних засад управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення. Результати отримані автором у проведених дослідженнях дозволили вирішити важливу науково-технічну проблему забезпечення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення з метою підвищення ефективності метрологічного забезпечення зразків озброєння та військової техніки.
Визначена в роботі мета дослідження повністю досягнута за рахунок розроблення та удосконалення методів оцінювання, прогнозування, підвищення та підтримання метрологічної надійності, а також методів оцінювання ефективності управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення. Основні наукові положення і результати проведених досліджень є аналітично обґрунтованими, вірогідними і достатньо підтверджуються даними експериментів і впроваджень у виробництві. Наведений список публікацій не тільки підтверджує широту висвітлення і ознайомлення наукової громадськості з результатами досліджень, але і свідчить про багатогранність застосувань запропонованих підходів.
На мою думку серед наукових результатів роботи найбільшу цінність мають розроблені автором комплекс математичних моделей для оцінювання ефективності управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення, методологія оптимізації систем відтворення одиниць і передавання їх розмірів на основі генетичних алгоритмів, методи забезпечення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення на етапах проектування та експлуатації. Практична цінність роботи полягає у розроблених та впроваджених інженерних методиках оцінювання та прогнозування метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення.
Наукова праця Яковлева М.Ю. є закінченою науковою роботою, яка відповідає всім встановленим вимогам, а її автор заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених 2010 року.

Заступник з наукової роботи директора Інституту
автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління
Вінницького Національного технічного університету
професор кафедри “Метрологія та промислова автоматика”
доктор технічних наук, професор Кучерук В.Ю.

Гість

Модернізація і удосконалення складних високоточних видів озброєння, що є одними з найважливіших для Збройних Сил України, можливі тільки за наявності ефективної системи метрологічного забезпечення озброєння та військової техніки на всіх стадіях його розроблення, виробництва і експлуатації. В свою чергу важливе місце в системі метрологічного забезпечення озброєння та військової техніки відіграють засоби вимірювальної техніки військового призначення у широкому розумінні цього поняття, які також потребують метрологічного забезпечення і від його ефективності в значному ступені залежить підтримання потрібного технічного стану озброєння та військової техніки і, як наслідок, його високої готовності до застосування. Тому подальший розвиток системи метрологічного забезпечення озброєння та військової техніки взагалі, і засобів вимірювальної техніки військового призначення зокрема, належить до актуальних питань військово-наукових досліджень. Серед цих питань особливу роль відіграє управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення. Відомі методи мають обмежене використання і не дозволяють вирішувати весь комплекс задач розроблення ефективних систем метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки військового призначення й забезпечення їх метрологічної надійності з урахуванням витрат на їх створення та експлуатацію.
Отже, тема наукової роботи Яковлева М.Ю., є актуальною бо в ній поставлена і вирішується науково-прикладна проблема розроблення методологічних засад управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення. Не дивлячись на гостроту цієї проблеми, вона ще не знайшла належного розв’язання ні в науковому, ні в прикладному аспектах.
Автор чітко і грамотно сформулював часткові задачі досліджень, аргументовано обґрунтував методи досліджень, необхідні критерії, показники і математичні моделі, використав адекватний математичний апарат і кваліфіковано ним скористався.З основними науковими результатами і положеннями, на які претендує автор, їх науковою новизною та обґрунтованістю можна погодитися.
Наукова праця Яковлева Максима Юрійовича «Методологія управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення» за одержаними науковими та практичними результатами відповідає встановленим вимогам, а її автор заслуговує присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених 2010 року.

Професор кафедри “Метрологія, стандартизація та сертифікація”
Національного університету “Львівська політехніка”,
доктор технічних наук, доцент Ванько В.М.

Худов Г.В.

У теперішній час, коли йде реформування Збройних Сил України, модернізація існуючих та закупівля нових зразків озброєння і військової техніки, актуальним є питання удосконалення метрологічного забезпечення. Тому актуальність роботи не визиває сумнівів.
Розроблена автором методологія управління метрологічною надійністю обумовлює також розвиток теорії надійності, а саме - використання принципів теорії управління для управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення. Це, в свою чергу, дозволить підвищити рівень метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення. Це, на мою думку, основна перевага цієї роботи.
Судячи з реферату, робота пройшла досить серйозну апробацію та впроваджена у наведених в рефераті підприємствах та організаціях, що підтверджує високу практичну значущість роботи.
Підтримую дійсну роботу щодо присудження Премії Президента України.
Провідний науковий співробітник Наукового центру Повітряних Сил Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба доктор технічних наук, старший науковий співробітник Худов Г.В.