Офіційний веб сайт

Метрологія термоелектричних матеріалів

м21

Представлено Інститутом термоелектрики Національної академії наук та Міністерства освіти і науки України

Автор: Лисько В.В., к.ф.-м.н.

Робота присвячена розробці методів підвищення точності вимірювань термоелектричних властивостей матеріалів та створенню на їх основі вимірювальної апаратури наукового та промислового призначення. Створені на основі технологій об’єктно-орієнтованого комп’ютерного моделювання нові фізичні методи підвищення точності мають теоретичне значення при створенні високоточних методів та обладнання для визначення параметрів термоелектричних матеріалів. Створено високоточну автоматизовану вимірювальну апаратуру для комплексного дослідження параметрів термоелектричних матеріалів, точність якої у визначенні термоелектричної добротності у 3-5 разів перевищує точність відомих аналогів, що дає можливість використовувати її при вирішенні задач підвищення добротності термоелектричних матеріалів. Створено обладнання для контролю якості матеріалів в процесі виробництва термоелектричних перетворювачів енергії, використання якого покращує ефективність термоелектричних модулів на 8-15% та зменшує витрату термоелектричного матеріалу на ~10%. Розроблене обладнання для вимірювання параметрів термоелектричних матеріалів поставлено та впроваджено в технологічний процес компаній України, Німеччини, Тайваню та ін., які займаються розробкою та виробництвом термоелектричної продукції

Кількість публікацій: 14 статей. Загальна кількість посилань складає 2 (згідно з базою даних Scopus).  Новизну та конкурентоспроможність  технічних рішень захищено 6 патентами України.

Надіслати коментар

Коментарі

Рогачова О.І.

Робота присвячена розробці фізичних методів підвищення точності вимірювань термоелектричних властивостей матеріалів, перевірці їх ефективності шляхом комп’ютерного моделювання та створенню на основі цих методів вимірювальної апаратури дослідницького та промислового призначення.
Актуальність роботи полягає у необхідності розробки методів істотного покращення точності вимірювань термоелектричних властивостей матеріалів та розробки відповідної вимірювальної апаратури, що є передумовою подальшого прогресу у підвищенні добротності термоелектричних матеріалів.
Основні наукові результати є новими і мають наукове та прикладне значення.
Створені на основі технологій об’єктно-орієнтованого комп’ютерного моделювання нові фізичні методи підвищення точності мають теоретичне значення при створенні високоточних методів та обладнання для визначення параметрів термоелектричних матеріалів.
Розроблена високоточна вимірювальна апаратура для комплексного дослідження параметрів термоелектричних матеріалів, точність якої у визначенні термоелектричної добротності у 3-5 разів перевищує точність відомих аналогів, що дає можливість використовувати її при вирішенні задач підвищення добротності термоелектричних матеріалів.
Створене обладнання для контролю якості матеріалів в процесі виробництва термоелектричних перетворювачів енергії дозволяє зменшити витрату термоелектричного матеріалу при виготовленні термоелектричних модулів на ~10%.
Вважаю, що робота Лиська В.В. заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.
Докт. фіз.-мат. наук, професор кафедри теоретичної і експериментальної фізики
Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
Академік Міжнародної термоелектричної академії

Константинович І.А.

Робота Лиська Валентина Валерійовича «Метрологія термоелектричних матеріалів» представляє собою симбіоз теоретичних та експериментальних досліджень, які представляють надзвичайний інтерес, як для метрології, так і для матеріалознавства. Розроблене обладнання є конкурентоспроможним та навіть випереджає свої аналоги. Запропонована методика може бути використана для подальших досліджень, та для впровадження у приладобудуванні.
Вважаю, що отримані результати є надзвичайно цінні, а дана робота Лиська В.В. заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Доцент кафедри термоелектрики та медичної фізики
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича,
кандидат фіз.-мат. наук Константинович І.А.

Кобилянський Р.Р., канд. фіз.-мат. наук

Запропонована робота Лиська В.В. “Метрологія термоелектричних матеріалів” представляє собою комплекс теоретичних та експериментальних досліджень, спрямованих на підвищення точності вимірювань термоелектричних властивостей матеріалів та створенню на їх основі вимірювальної апаратури наукового та промислового призначення. Робота виконана на високому науковому рівні із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій, що дали можливість розрахувати, оптимізувати конструкцію та створити високоточну автоматизовану вимірювальну апаратуру для комплексного дослідження параметрів термоелектричних матеріалів, точність якої у визначенні термоелектричної добротності значно перевищує точність відомих світових аналогів. Підтвердженням значимості отриманих результатів є впровадження розробленого обладнання в технологічний процес як компаній України, так і провідних країн світу, що займаються розробкою та виробництвом термоелектричної продукції.
Вважаю, що за обсягом виконаних наукових досліджень, глибиною і рівнем наукового аналізу робота являється важливим вкладом у фізику термоелектричних матеріалів і приладів на їх основі, а її автор Лисько В.В. заслуговує присудження йому премії Президента України для молодих вчених.

Кобилянський Р.Р.
кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник Інституту термоелектрики НАН та МОН України,
асистент кафедри термоелектрики та медичної фізики Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

О.Я. Лусте

Останнім часом у багатьох галузях науки і техніки застосовується апаратура з використанням термоелектричних ефектів. Термоелектричні прилади маються унікальні властивості по ресурсу роботи, компактності, можливостях роботи в екстремальних умовах, тому є перспективними для широкого застосування. Для цього необхідно підвищувати ефективність термоелектричних перетворювачів енергії, яка, в свою чергу,визначається добротністю термоелектричних матеріалів, з яких вони виготовлені. Тому дослідження, направлені на створення вимірювальної апаратури для точного визначення термоелектричних властивостей матеріалів є важливими і актуальними.
В роботі Лиська В.В. розроблено методи та обладнання для забезпечення сучасних метрологічних потреб термоелектричного матеріалознавства. Зокрема, створено високоточну вимірювальну апаратуру для комплексних вимірювань всіх термоелектричних властивостей матеріалу на одному зразку в достатньо широкому інтервалі температур. Розроблено також обладнання для промислового контролю якості термоелектричного матеріалу, що дозволяє не тільки зменшити його витрату, а й підвищити при цьому якість вихідної продукції. Унікальність та висока якість створеного обладнання підтверджується попитом на нього не тільки в України, а і за її межами.
Результати роботи неодноразово доповідались на міжнародних конференціях та опубліковані у достатній кількості статей у провідних фахових виданнях.
Вважаю, що дана робота Лиська В.В. за своїм рівнем та значенням отриманих результатів заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Доктор фізико-математичних наук, професор,
академік Міжнародної термоелектричної академії
О.Я. Лусте

Черкез Р.Г.

Методи термоелектричного перетворення енергії знаходять все більше застосувань у всіх галузях людської діяльності. А тому питання ефективності перетворення енергії, що безпосередньо зв’язане з властивостями термоелектричних матеріалів, набуває надзвичайно великого значення.
Наукова робота Лиська Валентина Валерійовича “Метрологія термоелектричних матеріалів” спрямована на підвищення точності вимірювань властивостей термоелектричних матеріалів, є безумовно актуальною і науково обґрунтованою.
У роботі побудовано реальні фізичні моделі вимірювань, якими враховується вплив фізичних процесів переносу теплот від вимірювального зразка випромінюванням, відводом тепла по термопарах та вимірювальних електродах, вплив ефекту Пельтьє, приконтактних порушень розподілів температури та електричного потенціалу тощо. Розроблено методи компенсації систематичних похибок та сконструйовано високоточне вимірювальне обладнання для визначення параметрів термоелектричних матеріалів наукового та промислового призначення.
Основні наукові результати роботи відображені у достатній кількості робіт. Автор має ряд патентів на розроблені методи та вимірювальні прилади. Результати роботи доповідались та обговорювались на багатьох міжнародних конференціях та семінарах.
Вважаю, що наукова робота Лиська В.В. “Метрологія термоелектричних матеріалів” заслуговує присудження Премії Президента України для молодих учених.

Черкез Р.Г.
В.о. професора кафедри термоелектрики
та медичної фізики Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича,
доктор фіз.-мат. наук

В.В. Разіньков, канд. фіз.-мат. наук

В роботі Лиська Валентина Валерійовича «Метрологія термоелектричних матеріалів» виконано великий об'єм теоретичних досліджень, в результаті яких була отримана низка результатів, що є важливими як з наукової, так і з практичної точок зору.
Створені фізичні методи та прилади для визначення термоелектричних властивостей матеріалів успішно впроваджені в технологічний процес ТОВ «АЛТЕК-М». Вони використовуються насамперед для контролю якості матеріалу перед його використанням для виготовлення термоелектричних модулів та сприяють економії термоелектричного матеріалу і відповідності характеристик термоелектричної продукції вимогам до неї. Крім того, обладнання для дослідження температурних залежностей властивостей матеріалу активно використовується при оптимізації складу матеріалу для досягнення його максимальної ефективності в потрібному для кожної конкретної задачі інтервалі температур.
Що стосується загальної оцінки роботи, то слід відзначити, що вона є завершеним науковим дослідженням, у якому виконана поставлена мета. Результати роботи у достатній кількості опубліковані у фахових наукових виданнях та доповідались на наукових зібраннях.
Вважаю, що наукова робота «Метрологія термоелектричних матеріалів» Лиська Валентина Валерійовича заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Директор ТОВ «АЛТЕК-М», канд. фіз.-мат. наук
Разіньков В.В.

А. Николаева

Тема научной работы представляется очень важной и актуальной, учитывая острую потребность в надежных, точных и эффективных методах измерения термоэлектрических свойств материалов.
Работа посвящена разработке физических основ повышения точности термоэлектрических измерений и созданию усовершенствованной измерительной аппаратуры для научного и промышленного применений. Разработанные на основе технологий объектно-ориентированного компьютерного моделирования новые физические методы повышения точности измерений имеют как теоретическое, так и прикладное значение.
В частности, автору удалось создать методы уменьшения погрешностей измерения, связанные с действием многих влияющих факторов – электромагнитного излучения, контактных искажений полей температуры и электрического потенциала, отводом тепла от образца по проводникам. Особенно важной является автоматизация алгоритмов измерений и обработки экспериментальных данных. Точность созданной автоматизированной измерительной аппаратуры для комплексного исследования свойств термоэлектрических материалов в несколько раз превышает точность известных аналогов.
Достоверность полученных результатов обеспечена комплексным характером исследований и согласованием сформулированных выводов с экспериментом.
Научные результаты работы отображены в многочисленных статьях в престижных научных журналах, а новизна и конкурентоспособность технических решений защищены патентами Украины.
Представленные результаты исследований и публикации автора по теме работы позволяют утверждать, что по актуальности, объему и научно-техническому уровню данная работа В.В. Лысько является важным вкладом в физику термоэлектрических приборов.
Др. хаб. физ.-мат. наук, проф.,
Зав. ЛЭРОС, ИЭИН им. «Д. Гицу»
А. Николаева

Прибила А.В., канд. фіз.-мат. наук

Представлена робота є, безсумнівно, актуальною і такою, що потребує відзначення з боку держави. Досягнуті значення точності вимірювання параметрів термоелектричних матеріалів значно перевищують відомі аналоги, що підвищує конкурентну здатність виготовлених на їх основі пристроїв. Достовірність і переваги отриманих теоретичних та прикладних результатів роботи підтверджено шляхом їх впровадження у технологічні процеси провідних компаній з України, Німеччини, Тайваню та ін.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.