Офіційний веб сайт

Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства

м51

Представлено Інститутом соціальної та політичної психології

Автор: Губеладзе І. Г., к.психол.н.

Автором розроблено концептуальну модель трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті. Уточнено розуміння трансформації соціальної ідентичності та запропоновано визначення поняття психологічного механізму трансформації соціальної ідентичності як закріпленого у психологічній організації особистості функціонального способу зміни змісту когнітивних, афективних і поведінкових компонентів соціальної ідентичності, у результаті здійснення якого актуалізуються одні і деактуалізуються інші її сфери, змінюється їхня ієрархія та режим функціонування.

Визначено провідні психологічні механізми трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті: ідеалізація власної групи, деідеалізація власної групи, групова деідентифікація, активне залучення, ідеалізація образу Я, деідеалізація образу Я, конфронтація, конформізм. Установлено основні етапи трансформації соціальної ідентичності.

Доведено, що під впливом досліджуваних механізмів відбувається переконструювання соціальної ідентичності сільської молоді, яка мігрувала до міста, насамперед територіальної та етнічної ідентичності і самооцінки.

 Проаналізовано соціально-психологічні чинники узвичаєння культури бідності в сільському і міському середовищі, а особливо колишніми селянами, що переїхали жити у місто. Обґрунтовано основні стратегії соціально-психологічної адаптації сільської молоді в місті.  

Впровадження програм ефективного прогнозування та методів попередження негативних наслідків міграції сприяють оптимізації процесу адаптації і інтеграції сільської молоді у місті, самореалізації особистості в нових умовах сьогодення.

 

Кількість публікацій: 42, у т. ч. за тематикою роботи 2 монографії, 15 статей, 8 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 6 (згідно з базою даних Google Scholar).

Надіслати коментар

Коментарі

Марина Кобрисенко (Луценко)

Работа Ирины Губеладзе касается важного явления украинской современности - миграции молодежи из села в город. Автор раскрывает психологическое содержание данной проблематики, дает рекомендации для облегчения и минимизации проблем, возникающих при трансформации идентичности личности. Считаю, что ее работа актуальна, а погружение в проблему - глубокое и основательное.
Кобрисенко (Луценко) М.Ю., канд.психол.н.

Г.П. Чорнойван

Наукова праця І.Губеладзе рокриває актуальну й важливу проблему соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті. Особливої уваги заслуговує аналіз основних стратегій соціально-психологічної адаптації сільської молоді в місті та окреслення напрямів і форм роботи, які здатні запобігти можливій її дезадаптації. Беззаперечно І.Губеладзе талановитий й перспектичний дослідник, який заслуговує підтримки і відзнаки.
Чорнойван Г.П., к.пед.н., провідний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України.

Данііл Кобрисенко

Ірина Губеладзе - сучасний науковець, якій віддано займається улюбленою справою - Наукою. Її роботи підіймають актуальні проблеми, що постають новими викликами в розбудові незалежної, демократичної України. Зокрема питання міграції жителів сіл у місто безпосередньо торкається низки сфер українського суспільства: економічної, політичної, соціальної. За словами авторки, психологічний контекст набуває особливого значення при трансформації ідентичності під час такої міграції. Ірина Губеладзе якісно, ґрунтовно та переконливо висвітлює проблеми, що постають перед сучасною українською психологією, та рекомендує шляхи щодо їхнього оптимального рішення.
Д.О. Кобрисенко, к.психол.н.

Примак Юлія

Переконана, що представлена І. Губеладзе праця здатна активізувати глибокі роздуми не лише в теоретичному плані. Особисто я, завдяки роботі І. Губеладзе, у своїх наукових розвідках і викладацькій діяльності почала особливо уважно ставитися до такого чинника, як походження: «міська молодь», «сільська молодь», «мігруюча молодь» тощо. Дякую дослідниці за можливість по-новому рефлексувати сферу власних наукових інтересів!
Авторка та її робота заслуговує на підтримку і відзнаку.
Примак Ю.В., к. п. н., доцент кафедри загальної, вікової та соціальної психології ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка

Дворник М.С.

Знаю авторку монографії як активного та відповідального щодо своєї продукції молодого науковця, що, власне, неабияк впливає на подачу матеріалу в такій серйозній та необхідній темі міграції сільської молоді до урбаністичного середовища. Усіма руками підтримую роботу і вважаю її достойною не однієї премії.

Кочубей Наталия Васильевна

Вважаю, що робота Ірини Губеладзе є вкрай важливою. Вона надає шгляхи вирішення не тільки проблеми міграції сільської молоді, а й може становити певні методологічні засад для розкриття більш загальної та вкрай актуалної проблеми для сучасної України - проблеми внутрішніх мігрантів, зміни їх ідентичності та адаптації у нових життєвих обставинах.
Авторка показує себе як талановитий науковець, гідний високої відзнаки та вселякої підтимки.
Кочубей Н. В.доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та інновацних технологій соціокультурної діяльності НПУ
імені М. П. Драгоманова

О.А. Чиханцова

Тема, розкрита в праці Губеладзе І.Г., є дуже актуальна й вкрай важлива, що висвітлює соціально-психологічні проблеми молоді, які виникли у сучасному суспільстві. Робота цікава та має конструктивні методичні рекомендації для емпіричного вивчення соціальної і особистісної ідентичності. Привертає увагу модель трансформації соціальної ідентичності сільської молоді в міському суспільстві.
Авторка заслуговує на відзнаку та підтримку в створенні умов для подальшого впровадження отриманих результатів.

Чиханцова О.А. к.психол.н., ст.наук.сп. Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України

Л.О.Колісник

Робота І.Г. Губеладзе вкрай важлива, зважаючи на актуальність її тематики, гостроту необхідності впровадження заходів щодо попередження негативних наслідків міграції та сприяння оптимізації процесу адаптації і інтеграції сільської молоді у місті. Таку роботу зокрема варто поводити серед студентів обласних ВНЗ, де частка молоді, яка приїхала на навчання до міста, досить висока.

Колісник Л.О., к.психол. н., практичний психолог СумДУ.

О.Ю.Осадько

У роботі І.Г.Губеладзе представлено глибокий науковий аналіз актуальної для трансформаційного суспільства проблеми міграції сільської молоді до міста і розроблено комплексний підхід до попередження негативних соціально-психологічних наслідків цієї міграції. Своїм дослідженням автор робить вагомий внесок у розв'язання соціальних завдань розвитку психологічного здоров'я особистості та суспільства. І автор, і його монографія заслуговують на підтримку та відзнаку.

Кравчук С. Л.

Наукова робота Губеладзе І.Г. присвячена актуальній проблемі дослідження особливостей соціально-психологічних проблем молоді. На високому науковому рівні представлено аналіз теоретико-емпіричного дослідження соціальної ідентичності молоді сільського походження у міській спільноті. Наукова робота заслуговує на відзначення її автора і висунення на здобуття премії Президента України для молодих вчених.
Кравчук С.Л., канд. психол. наук, доцент.

Бабкова Я.В., практичний психолог ЗОШ I ст., м.Конотоп

Мені здається, що ця тема і ця робота нікого не може залишити байдужим, оскільки її відлуння ми щодня бачимо в реальному житті. Як тільки ми говоримо «село-місто», починається суцільна полеміка. І в кожного, я впевнена, розгортаються якісь свої дуже цікаві історії.
Як на мене, безумовна цінність роботи в тому, що вона має виражений прикладний характер, оскільки розроблені автором методи психологічної підтримки для мігрантів сільського походження є дієвим інструментом в руках психолога-практика. А запропонований тренінг допоможе сільським старшокласникам ще на етапі самовизначення адекватно оцінити свої життєві орієнтири і на основі цього зробити правильний життєвий вибір.
На мою думку, робота Ірини Гурамівни безумовно має бути підтримана і заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Васютинський В. О.

Добре знаю цю роботу і вважаю, що вона є чудовим зразком сучасного глибокого наукового підходу до соціально-психологічних проблем молоді. Спочатку була дисертація на цю тему, а потім за її результатами - монографія, яку варто читати, яка може допомогти багатьом у їхньому психологічному самопізнанні.

Вінков В.Ю.

Робота, присвячена дослідженню міграції представників сільського населення в міське середовище, на сьогодні дуже актуальна. На мою думку, це одна з кращих робіт на сьогодні, що дозволить зазирнути в проблеми сільської молоді і зрозуміти соціально-психологічні причини, що породили ці проблеми. Ця робота заслуговує на те, щоб відзначити автора Губеладзе Ірину і висунути її на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Чорна Лідія Георгіївна

Праця Губеладзе І. Г. "Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства" є перспективною та актуальною в аспекті ретроспективних досліджень. Бо міграція української сільської молоді до міста розпочалася ще на початку ХХ століття, коли молодь мігрувала не лише в міста рідної землі. Немає мабуть жодної родини в Україні, якої б не стосувалася ця проблема, коли в родині стикаються різні світобачення, різні психологічні уявлення, настанови, стилі життя, повязані з міським і сільським менталітетом українців. Разом із тим у роботі розкриті не лише специфічні для українців соціально-психологічні проблеми, а й також ті, що мають універсальний для всіх людей характер, де б вони не проживали.
Праця містить методики, практичні рекомендації для спеціалістів, які досліджують цю тематику.
Автор дослідження є молодим завзятим і здібним науковцем та заслуговує відзнаки результатів свого дослідження, які викладеноо в роботі.
Л. Г. Чорна, к. психол. н., ст. н. сп.

Никоненко Людмила

Надзвичайно корисна та цікава робота. Масова внутрішня міграція запускає складні адаптаційні механізми в соціумі, які можуть потребувати емоційних та інтелектуальних зусиль як від самої людини, так і від її оточення.
Формування нових ідентичностей, трансформація старих - це не завжди просто. Як зберегти свої сутнісні, закладені з дитинства, способи самосприйняття та віднайти нові - саме цьому присвячена чудова робота Ірини.
Дякую автору за глибоку аналітику та корисні методичні рекомендації.

Гість

На жаль, проблема міграції для України є актуальною доволі довгий час. Що саме відбувається з молодою людиною у цьому процесі?
На це питання блискуче відповідає Ірина Гурамівна своєю глибокою монографією!
Браво, Ірина Гурамівна!
Ваша робота заслуговує на відзнаку.

Ловка Ольга

Тема Ірини Губеладзе «Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства» у мене особисто викликає великий науковий і практичний інтерес, в першу чергу, грунтовним аналізом такої важливої і актуальної проблеми, як розкриття провідних психологічних механізмів трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті та обґрунтуванням основних стратегій соціально-психологічної адаптації сільської молоді в місті. Повагу викликає кількість праць автора на дану тему, серед яких вказано 2 монографії. Вважаю, що, безумовно, робота заслуговує на підтримку для продовження такого актуального і необхідного дослідження.
Ольга Ловка, к.психол. наук, доцент кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Робота "Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства" заслуговує уваги і зрозуміла навіть звичайному читачеві, без наукових звань. Розкриває зміни що відбуваються з молоддю яка мігрувала до міста та прояснює ті проблемні ситуації з якими стикається молода людина у великому місті. Автор заслуговує на підтримку та відзнаку.

Д.В. Васильєва

Робота "Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства" цікаво і доступно написана. Крім того, тема є надзвичайно актуальною, оскільки сучасні реформи в освіті та Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ передбачають можливість міграції старшокласників до міста. Автор заслуговує відзнаки і підтримки цього перспективного напрямку наукового дослідження.

Васильєва Д.В., старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

А.Д.Ятченко

Робота "Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства" є надзвичайно актуальною, оскільки в ній розроблено концептуальну модель трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті і відповідно розкрито механізми трансформації соціальної ідентичності цієї категорії молоді. Автор дослідження є ініціативним та талановитим науковцем, що заслуговує відзнаки і підтримки цього перспективного напрямку наукового дослідження.

Ятченко А.Д., к.ф.н, доц., виконавчий директор ГО «Асоціація безперервної освіти дорослих»

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.