Офіційний веб сайт

Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою

м2

Представлено Приватним вищим навчальним закладом «Буковинський університет»

Автор: Виклюк Я. І., д.т.н., Савчук В.В.

 Авторами розроблено оригінальні методи динамічного мультимедійного екскурсійного супроводу туриста, що забезпечує синхронізацію та відтворення персонально відібраної мультимедійної інформації у відповідності до спланованого туристом маршруту.

Запропоновано метод динамічного формування контенту екскурсії, що базується на онтологічному підході. Зазначений метод забезпечує формування контенту екскурсії за умови відсутності попередньо-спланованого туристичного маршруту екскурсії. Розроблено архітектуру мобільної інформаційної туристичної системи "Мобільний інформаційний асистент туриста" (МІАТ), що відрізняється від існуючих аналогів модулем аналізу індивідуальних особливостей користувача (тип характеру, вік, стать, освіта, персональні уподобання тощо), що дозволяє надавати туристові персоналізовану підтримку під час подорожі.

В роботі подано функціональні та архітектурні особливості безпекової рекомендаційної компоненти системи "МІАТ", що формує для користувача перелік безпечних туристичних напрямків на обраний період подорожі, та рекомендації щодо можливих небезпек.

 

Кількість публікацій: 172, в т.ч. за тематикою роботи 7 монографій, 80 статей (16 – у зарубіжних виданнях), 85 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 205 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 8.

Надіслати коментар

Коментарі

Роман Юзефович (к.т.н., доц.)

На даний час, туризм відіграє одну з провідних ролей у світовій економіці, чим саме забезпечує формування
значної частини світового валового продукту і став одним з найприбутковіших видів бізнесу в світі. Можна сміливо сказати про те, що найближчими роками туризм стане одним з найбільших секторів економіки.

У роботі проведено інтеґральне оцінювання результатів, подане в картографічному вигляді, вперше дозволило розрахувати туристичні потоки великих за площею територій методом «знизу», і вперше врахувати нелінійність при оціненні природних та історико-культурних туристичних ресурсів, а також розрахувати рекреаційний потенціал великих за площею територій.

Вважаю, що такі дослідження є актуальними, потрібними і повинні бути винагороджені.

д.т.н., проф. Павло Жежнич

Жежнич Павло Іванович, д.т.н., проф., професор кафедри СКІД НУ "Львівська політехніка"
Представлене дослідження є актуальним як в силу стрімкого розвитку туристичної галузі, так і завдяки орієнтованості на персоналізоване надання туристичних послуг. Розроблені метод динамічного формування контенту екскурсії та архітектура мобільної інформаційної туристичної системи "Мобільний інформаційний асистент туриста" є придатними для практичної реалізації та комерціалізації.
Підтримую подану роботу "Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою" щодо відзначення Премією Президента України для молодих вчених.

Prof Josef Strobl

Communicating with Prof Vyklyuk since his research visit to the University of Salzburg (Interfaculty Department of Geoinformatics - Z_GIS) I am not surprised to see this excellent R&D outcome from his research activities. The combination of a location-aware application with a personalized framework within a tourism-related use case clearly demonstrates state-of-the-art approaches to leveraging the 'power of place', implementing innovative solutions within the domain of applied geoinformatics. Congratulations to this successful development of a 'smart' architecture and interface, which can stand up to international comparisons and is an important contribution to progress in the applied geospatial sciences.

Elena Rovenskaya

It is important to develop new approaches for data analysis to support sustainable tourism and conservation policies worldwide. These approaches need to be simple and transparent enough for policy makers to use them, yet they should offer useful guidance. The research by Dr.Vyklyuk and Dr.Savchuk is advancing in this direction; it looks rather promising and in my opinion deserves support.
Dr. Elena Rovenskaya, Director of the Advanced Systems Analysis Program, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria.

Vagan Terziyan, Prof. (Distributed Systrems)

This application is an excellent example of combining solid and well grounded mathematical theories, methods, models and algorithms with very useful practical application for potentially huge user group. Personal security must be among the major concerns of the Ukrainian society today in general and tourist industries in particular. One interesting feature of the proposed system is the possibility to recognize or/and forecast new, previously unknown, potential risks for the travelers. The methods and their modifications can be used far beyond the scope of the tourism domain.

I believe that this work deserves to be accepted as appropriate for the applied award.

Prof. Harald Vacik

I got to know the Vice-Rector for Research and International Relations from "Bukovinian University" Yaroslav Vyklyuk from his collaboration activities with foreign universitites like with our Department of Forest and Soil Sciences at the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna. He has an excellent research and teaching record in various scienctific disciplines and has demonstrated the application of mathematical computing, data mining techniques and Artificial Intelligence in several research topics. Responding to my own backgrund in forest science, we have identified various fields of synergism, where the proposed algorithms to forecast natural disasters based on BigData, DataMining and cluster parallel calculations can be very helpful. I am happy to collaborate with Professor Yaroslav Vyklyuk and would therefore highly recommend him to be awarded with the Ukrainian President award. I wish him lot of success in his future carreer.

Олег Чертов, д.т.н.

Олег Чертов, д.т.н., завідувач кафедри в Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського
Давно і з цікавістю спостерігаю за науковими дослідженнями, що виконуються особисто професором Ярославом Виклюком або під його керівництвом, бо ці дослідження завжди характеризуються "свіжим" поглядом навіть при розв'язанні усталених задач.
Наприклад, в поданій роботі вдалося шляхом застосування сучасних методів SoftComputing виявити низку нетривіальних функціональних нелінійних залежностей, скажімо, між настанням лісових пожеж та сонячною активністю.
Крім того, робота має суттєву практичну направленість за рахунок аналізу та математичного й комп’ютерного моделювання туристичних потоків у рідних для авторів роботи районів Чернівецької області та областей Карпатського реґіону, розробки мобільних туристичних інформаційних технологій з рекомендаційною безпековою компонентою.
Вважаю, що робота та автори, без сумніву, заслуговують присудження їм премії президента України для молодих вчених.

Микола Кузь, д.т.н., доц.

Кузь Микола Васильович, д.т.н., доц., зав. каф. інформаційних технологій та програмної інженерії Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького

Запропоноване Ярославом Виклюком та Валерією Савчук дослідження є актуальним та вкрай необхідним для сучасного етапу розвитку туристичної галузі України. Розроблені математичні моделі, методи та засоби прогнозування імовірності потрапляння туристів у неприємні та небезпечні ситуації під час здійснення ними подорожі мають високу достовірність: відносна похибка при прогнозуванні амплітуди кількості лісових пожеж становить менше 5%, а похибка прогнозування ураганів – лише 1%. Таким чином, інноваційний інформаційно-технологічний проект інтелектуальної системи «Мобільний інформаційний асистент туриста», реалізований на основі таких точних моделей, дозволить ефективно планувати та здійснювати безпечні індивідуальні та групові подорожі. Вважаю, що автори наукового дослідження заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Юрій Щербина

Кандидат фіз-мат. наук, професор кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем Львівського національного університету імені Івана Франка, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Туристична галузь стрімко розвивається, як в Україні так і у всьому світі. Зростає також кількість інформаційних програмних засобів туристичного спрямування на ринку мобільних інформаційних технологій. Проте недостатня увага приділяється забезпеченню безпеки користувача під час здійснення подорожі. Автори розробили ряд методів, що дозволяють вирішити поставлену задачу. У відповідності до отриманих авторами результатів, вважаю, що вони заслуговують заслуговують на присудження премії Президента для молодих вчених.

Professor Saumitra Mukherjee

I know the academic Excellence of Professor Dr. Yaroslav Vyklyuk. He has excellent research and teaching record in various interdisciplinary Sciences.He is an International Collaborator with world famous Laboratory. In India Jawaharlal Nehru University is No.1 University and our School of Environmental Sciences is the best Science School. we are very happy to collaborate with him in various academic disciplines. Professor Yaroslav Vyklyuk with expertise in Computing in Mathematics, Natural Science, Engineering and Medicine, Data Mining, Artificial Intelligence is best fit to be awarded the Ukrainian President award.
I wish him all success in his life.

Зав. каф. ВМ ВНТУ, проф., д.т.н. Михалевич В. М.

Надання персоналізованої підтримки на основі аналізу індивідуальних особливостей користувача є одним із найперспективніших напрямів розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. На основі онтологічного підходу автори запропонували метод динамічного формування контенту екскурсії користувача з урахуванням

Запропоновано метод динамічного формування контенту екскурсії, що базується на онтологічному підході. Зазначений метод забезпечує формування контенту екскурсії за умови відсутності попередньо-спланованого туристичного маршруту екскурсії. Розроблено архітектуру мобільної інформаційної туристичної системи "Мобільний інформаційний асистент туриста" (МІАТ), що відрізняється від існуючих аналогів модулем аналізу індивідуальних особливостей користувача (тип характеру, вік, стать, освіта, персональні уподобання тощо), що дозволяє надавати туристові персоналізовану підтримку під час подорожі з урахуванням безпекових компонент.
Вважаю, що робота заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

доц. Євстратов П.І. к.б.н.ЧНУ

Запропонована авторами методика динамічного мультимедійного екскурсійного супроводу туриста є новаторським підходом до розв'язання проблем накопичених в туристичній галузі.Представлена авторами технологія має велике значення не тільки в науково-прикладному аспекті але й для соціально - економічного розвитку України. Робота та автори заслуговують присудження премії президента України.

Walery Okulicz-KOzaryn, prof. AJD, Polska

Уважаемые Коллеги,
я с интересом прочитал информацию о системе мобильного сопровождения туриста. В ситуации возросшей опасности туризма (социальные и природные) в ряде стран, развитие такой системы снизит риски для туристов и повысит доходы для отрасли.
Одновременно, система повышает автономность туристов, их независимость от туристических предприятий. А значит снижает расходы для потребителя тур.услуг. Мы приходим к кривой спроса и предложения - в результате получаем рост спроса и снова возвращаемся к росту доходов для отрасли.

Мне нравится новаторский подход данной работы. Чего, например, стоит прогнозирование ураганов?
Предполагаю, что работа получит поддержку в многих странах и будет продолжаться.

Оцениваю результаты высоко положительно, особенно, использование статистики.

prof. Ing. Oldrich Kratochvil, PhD., CSc., MBA, Dr.h.c.

Me, prof. Oldřich Kratochvíl, rector of the European Polytechnic Institute, Kunovice in the Czech republic, higly appreciate that the research work „Mobile Tourist Information Technologies with Safety Recommender Component” has been nominated for the prize of the President of Ukraine.
I rate prof. Yaroslav Vyklyuk, Dr.Sc. among excellent scientists and I am convinced that he deserves this nomination.

Левицький С.І., д.е.н.

Туристична галузь є однією з найперспективніших галузей національної економіки, тому вона потребує розробки нових моделей, методів та засобів надання туристичних послуг. Важливим практичним аспектом моделювання є розвиток відповідних інформаційних технологій підтримки рішень.

Автори наукового дослідження - Виклюк Я.І. та Савчук В.В. - розробили низку актуальних інформаційних моделей супроводу туриста під час подорожі, що має як теоретичне, так і практичне значення для розвитку наукових досліджень у цій галузі. Вважаю, що вони заслуговують на присудження премії Президента для молодих вчених.

Левицький Станіслав Іванович, завідувач кафедри економічної кібернетики

ПрАТ "ПВНЗ "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" (Запоріжжя)

Кучук Георгій, д.т.н., проф.

Я, Кучук Георгій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Комп’ютерні системи та мережі» Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «ХФІ», ознайомлений з матеріалами наукової праці Ярослава Виклюка та Валерії Савчук «Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою». Вважаю, що робота виконана на належному науковому рівні, отримані авторами результати є актуальними та унікальними у сфері туристичних інформаційних технологій.

Ladislav Novak

Авторы хорошо известны в Словацкой Республике. Их работа нашла отклик и Университета Жилина. Особый интерес представляют применения математических методов в области туризма. Я ожидаю, что сотрудничество и в будущем. В центре внимания сотрудничества, особенно в области антикризисного управления.

Дмитро Антонюк, д.е.н.

Представлені в роботі методи та інформаційні технології, що розроблені Ярославом Виклюком та Валерією Савчук, є актуальними та перспективними для розвитку галузі туризму в Україні. Унікальність їх полягає в персоналізованому підході до користувача та визначенні і врахуванні безпекових критеріїв подорожі. У відповідності до зроблених висновків вважаю, що автори наукової роботи «Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою» заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Віце-президент Запорізької торгово-промислової палати,
д.е.н., доцент Антонюк Дмитро Анатолійович.

Васильців Т. Г.

Я, Васильців Тарас Григорович, д.е.н., професор, зав. кафедри фінансів, кредиту та страхування Львівського торговельно-економічного університету. Рецензоване дослідження є актуальним та необхідним для розвитку туристичної галузі, зокрема в нашій державі. Розроблені авторами методи надають широкий спектр можливостей для створення потужних туристичних інформаційних систем для супроводу подорожуючого, в тому числі для забезпечення безпеки його здоров’ю та життю. Подані авторами Виклюком Я.І. та Савчук В.В. результати дослідження заслуговують на присудження авторам премії Президента для молодих вчених.

Галина Левків

Я, Левків Галина Ярославівна д.е.н., професор кафедри менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ, ознайомилася із рефератом роботи «Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою» Виклюка Ярослава та Савчук Валерії. Наукова робота авторів є комплексним дослідженням, присвяченим вирішенню надзвичайно актуальних науково-технічних проблем розроблення методів динамічного мультимедійного екскурсійного супроводу туриста. Переконана, що подані наукові дослідження в перспективі матимуть суттєвий вплив на якість туристичних послуг загалом.
Вважаю, що робота відповідає всім вимогам, та заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Красен Русев – докт. География отдыха и туризма, Varna Unive

С 2010 года работаем с профессором Виклюка и я стал свидетелем его и невероятно успешную карьеру ученого и исследователя.
Его публикации довно вышли из пределами Украины. В Болгирии от него заинтересованы три престижные организации - Союз туристических гидов в Болгарии - София, Европейский институт культурного туризма «ЕВРИКА» - Добрич и Международная Академия Туризма «ИТАКА» - Албена. Все три учреждения хотят ввести для обучения своих руководств с использованием украинского изобретения и методы проф. Виклюка. Два представителя последних двух организаций посетят престижного Буковиньского Университета в Черновцах, 27 и 28 марта 2017 года, чтобы встретиться с профессором Виклюком и его команды и вести переговоры, чтобы включить инновационное изобретение в разработке нескольких международных трансграничных проектов между Украиной, Румыния и Болгария при финансовой поддержке Европейского союза. Профессор Ярослав Игоревич Виклюк является украинской национальной гордостью!

Величко О.М., доц., к.т.н.

Харківський національний університет радіоелектроніки, каф. біомедичної інженерії
Ознайомилась із рефератом та презентацією роботи. Дуже оригінальна, цікава наукова розробка. Актуальність роботи не викликає сумніву. Вражає обсяг роботи, виконаний автором та перелік методів для аналізу даних, реалізований в мобільній системі.
Особливістю та перевагою системи, на мою думку, є наявність модуля аналізу індивідуальних особливостей користувача з його персональними уподобаннями, а також функція генерації аналітично обґрунтованих рекомендацій щодо шляхів та варіантів їх уникнення.
Результати роботи безумовно повинні бути використані при розробці інформаційних туристичних систем.

Вважаю, що робота відповідає всім вимогам, та заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Красен Русев – докт. География отдыха и туризма, Varna Unive

С 2010 года работаем с профессором Виклюка и я стал свидетелем его и невероятно успешную карьеру ученого и исследователя.
Его публикации довно вышли из пределами Украины. В Болгирии от него заинтересованы три престижные организации - Союз туристических гидов в Болгарии - София, Европейский институт культурного туризма «ЕВРИКА» - Добрич и Международная Академия Туризма «ИТАКА» - Албена. Все три учреждения хотят ввести для обучения своих руководств с использованием украинского изобретения и методы проф. Виклюка. Два представителя последних двух организаций посетят престижного Буковиньского Университета в Черновцах, 27 и 28 марта 2017 года, чтобы встретиться с профессором Виклюком и его команды и вести переговоры, чтобы включить инновационное изобретение в разработке нескольких международных трансграничных проектов между Украиной, Румыния и Болгария при финансовой поддержке Европейского союза. Профессор Ярослав Игоревич Виклюк является украинской национальной гордостью!

Поворознюк А. І., д.т.н., проф.

Поворознюк А. І., д.т.н., проф., проф. каф. ОТП НТУ "ХПІ", м.Харків
Впровадження мобільних інформаційних технологій у туристичну галузь для персонального супроводу туриста на всіх етапах планування та здійснення ним туристичної подорожі є актуальною задачею підвищення туристичної привабливості індивідуального туризму та об’єктивної оцінки безпекової складової.
Робота вигідно відрізняється від аналогічних інформаційних систем у туристичній галузі динамічністю формування екскурсійного мультимедійного контенту, наявністю функції попередження туриста щодо можливих небезпек та обґрунтованих рекомендацій щодо шляхів їх уникнення.
Вважаю, що робота відповідає всім вимогам, та заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Бомба Андрій Ярославович

Я, Бомба Андрій Ярославович, доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою інформатики та прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету, ознайомлений з матеріалами наукової праці Ярослава Виклюка та Валерії Савчук «Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою» та підтверджую, що робота виконана на належному науковому рівні, отримані авторами результати є актуальними та унікальними у сфері туристичних інформаційних технологій.

Євген Овчаренко

д.е.н., доц., завідувач кафедри менеджменту та маркетингу СНУ ім. В. Даля

Сучасний світ стає надзалежним від інформаційних технологій. Мобільні пристрої входять в нові сфери нашого життя. Те, що учора було неможливим, завтра стане повсякденним. Запропоновані авторами розробки роблять туристичну інфраструктуру більш цікавою і простішою для туриста. Розробки мають принципову новизну, яка дає можливість туристу швидко та безпечно планувати та здійснювати подорож. Це дуже перспективний напрям як подальших досліджень, так і практичного використання. Дуже важливо підтримувати науковий ентузіазм таких розробників. Вважаю, що робота та автори заслуговують присудження премії президента України для молодих вчених.

Ілля Хаджинов

Я, професор І.В. Хаджинов, ознайомився з роботою «Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою» Виклюка Я.І. та Савчук В.В. Подані авторами наукові дослідження в перспективі матимуть суттєвий вплив на якість туристичних послуг загалом. Особливостями запропонованих інформаційних технологій являється персоналізований підхід до формування туристичного маршруту і контенту екскурсії, а також визначення джерел небезпек під час окремої подорожі і генерування рекомендацій щодо їх усунення.

д.е.н., проф. Іляш О.І.

Актуальність поданої авторами Виклюком Я.І. та Савчук В.В. науково-дослідної роботи неможливо применшити. Розроблення програмних засобів інформаційного та технологічного супроводу туристів на етапах планування та реалізації подорожі є актуальною та перспективною задачею в галузі інформаційних технологій. Відомі на сьогодні інформаційні туристичні технології не надають повноцінної підтримки користувачам та не забезпечують вирішення всіх проблем з котрими стикається пересічний турист. Розроблені авторами методи та технології спрямовані на забезпечення персоналізованої інформаційної підтримки користувачу під час здійснення ним подорожі.
Зважаючи на це, вважаю, що представлена авторська робота "Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою" безумовно заслуговує високої нагороди - Премії Президента України для молодих вчених.

Ілля Хаджинов

Я, Хаджинов І.В., д.е.н., професор, ознайомився з роботою «Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою» Виклюка Я.І. та Савчук В.В. Подані авторами наукові дослідження в перспективі матимуть суттєвий вплив на якість туристичних послуг загалом. Особливостями запропонованих інформаційних технологій являється персоналізований підхід до формування туристичного маршруту і контенту екскурсії, а також визначення джерел небезпек під час окремої подорожі і генерування рекомендацій щодо їх усунення.

Юрій Д'яченко

д.е.н., доц. Д'яченко Ю.Ю., зав. каф. міжнародних економічних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Представлена робота відповідає світовому тренду поглиблення використання інтелектуальних та мобільних технологій у сфері послуг. Гнучка взаємодія з користвувачем, залучення молодих споживачів, персональність підходу є незперечними перевагами представленого проекту. Однак, разом з цим, запропоновані підходи дають змогу не тільки надати рекомендації щодо дотримання правил безпеки, а й на основі розроблених моделей передбачити лісові пожежі. Всі ці здобутки відповідають світовому рівню та заслуговують на присудження премії Президента України.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.