Офіційний веб сайт

Моделі та алгоритми діагностування технічних об’єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів)

м71

Автор: Нечипорук О.П., к.т.н.

Представлена Національним авіаційним університетом

Представлена робота присвячена проблемі визначення множинних відмов у складних технічних об’єктах. Виявлено, що такі відмови на момент діагностування можуть накопичуватися в різних підсистемах об’єкта контролю, мати неоднорідний характер і викликати ефект накладення наслідків. В роботі доведено, що ідентифікація множинних відмов вимагає застосування нетрадиційних методів діагностування, подібних тим, які використовуються в експертних системах.

В роботі запропоновано експертні логіко-лінгвістичні моделі діагностування складних технічних об’єктів, в яких можуть виникати множинні відмови. Розроблено процедуру побудови алгебраїчних форм, адекватних логіко-лінгвістичним моделям діагностування, які надають можливість застосовувати для виводу рішень ефективні комбінаторні алгоритми. Розроблено та впроваджено модифіковані алгоритми розв’язання задачі діагностування на основі наведених експертних моделей, що реалізують стратегію спрямованого перебору варіантів. Запропонований метод застосовано для діагностування авіаційних двигунів. Проведено натурний повнофакторний експеримент з визначення комбінацій елементарних відмов в авіаційних двигунах. Розроблено експериментальні логіко-лінгвістичні моделі для визначення множинних відмов в авіаційних двигунах ПС-90А і АІ-25. Здійснена програмна реалізація розглянутих функціональних задач.

Практичне значення отриманих результатів полягає в наданні можливості виявлення комбінацій елементарних відмов у складному технічному об’єкті в умовах накладення їх наслідків; скороченні тривалості часу виявлення відмов; підвищенні точності ідентифікації виду відмов і місця їх виникнення; зниженні витрат на ліквідацію наслідків відмов у складному об’єкті; підвищенні надійності авіаційної техніки та рівня безпеки польотів за рахунок виявлення множинних відмов в авіаційних двигунах. 

Кількість публікацій: 44, в т.ч. за темою роботи 19 статей (3 у міжнародних журналах), 17 тез доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Литвинов Віталій Васильович

Данная работа-плод многолетних усилий авторов в области диагностики аппаратуры воздушных судов. Насколько нам известно, эти результаты использовались как в отечественной практике, так и при выполнении иностранных заказов. Я поддерживаю данную работу.

Дишлюк О.М., к.ф.-м.н, доцент

В роботі Нечипорук О.П. розроблено нові моделі та алгоритми діагностування складних технічних об'єктів, які дозволяють розв'язати актуальну задачу щодо виявлення відмов при їх функціонуванні. В свою чергу, саме множинність відмов може привести до серйозних порушень в роботі таких технічних об'єктів як авіаційні двигуни. Слід відмітити, що в науковій роботі отримано важливі практичні результати, які відображають ефективні чинники, що впливають на діагностування та подальше вдосконалення роботи технічного об'єкту. Використання логіко-лінгвістичних моделей для розв’язання задач діагностування технічних об'єктів є нетрадиційним та новим, що вказує на серйозний науковий рівень автора, його вагомі дослідження, а також важливі прикладні застосування. Вважаю, що дана наукова робота заслуговує високої позитивної оцінки.

д.т.н., професор Заславський В.А.

Напрям наукових досліджень Нечипорук О.П. спрямований на вирішення актуальної науково-технічної проблеми – забезпечення та підвищення надійності складних технічних систем. В якості прикладного застосування запропонованих математичних моделей та алгоритмів для здійснення діагностики обрано критичну систему літаків - авіаційні двигуни.
Забезпечення надійності авіаційних двигунів є найбільш вагомою складовою загальної складної задачі галузі, розв’язання якої забезпечує безпеку польотів.
Практична цінність досліджень пов’язана в успішному розв’язаній задачі виявлення множинних відмов складної технічної системи. Це дозволяє виділити в об’єкті діагностування елементи та підсистеми, ймовірність відмови яких мають високу ціну відмови на фатальні наслідки.
Використання запропонованих методів комбінаторного аналізу для розв’язання задачі виявлення множинних відмов дає можливість врахувати можливі наслідки при виявлені низки пошкоджень чи збоїв в роботі, а використання алгоритму спрямованого перебору варіантів скорочує час для організації та проведення діагностування. Запропонований метод базується на ідеології послідовного аналізу варіантів запропонованого Вальдом, який розвинуто школою академіка В.С.Михалевича та його учнями для розв’язання різних прикладних задач та задач оптимізації в теорії надійності .
Розробка моделей, які коректно описують взаємодію основних систем складної технічної системи, та алгоритмів, які дають можливість отримати результат з високою точністю і скоротити час роботи автоматизованих систем є актуальною задачею, що підтверджується впровадженням результатів на підприємствах у вигляді методик, алгоритмів та комп’ютерних програм.
Дана робота є закінченою науковою працею, а її автор Нечипорук Олена Петрівна заслуговує присудження премії Президента України.

Начальник управління міжнародного науково-технічного
співробітництва та інноваційних технологій
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
професор кафедри математичної інформатики
факультету кібернетики,
доктор технічних наук ЗАСЛАВСЬКИЙ В.А.

К.т.н., доцент Павлюх Л.І.

Дослідження Нечипорук О.П. викликає науковий інтерес з точки зору комплексно-системного підходу у розв'язанні науково-технічних задач, зокрема у побудові моделей діагностування множинних відмов під час експлуатації авіаційних двигунів. Побудований повнофакторний експеримент, як результат аналізу складних технічних систем (авіаційних двигунів), дає можливість підвищити рівень безпеки та надійності повітряного судна. Запропонована у роботі методика виявлення комбінацій відмов уже знайшла практичне застосування, що підтверджує ефективність і доцільність проведених досліджень.

Пустова С.В., к.т.н., доц.

Згідно із викладеним на сайті матеріалом, у роботі розв’язуються важливі теоретико-практичні задачі авіаційної галузі, як от: створення логіко-лінгвістичних моделей діагностування складних технічних об’єктів, в яких можуть виникати множинні відмови; розробка процедури побудови алгебраїчних форм, адекватних логіко-лінгвістичним моделям діагностування, які надають можливість застосовувати для виводу рішень ефективні комбінаторні алгоритми; розробка алгоритмів розв’язання задач діагностування складних технічних об’єктів з множинними відмовами; застосування запропонованого підходу до діагностування авіаційних двигунів; програмна реалізація алгоритмів, адаптованих до задач діагностування авіаційних двигунів. Особливо слід відмітити те, що результати дослідження, які базуються на використанні методу визначення множинних відмов в складних об’єктах (поглиблений аналіз даних) впроваджені у вигляді методики виявлення комбінацій відмов/пошкоджень у складних технічних об’єктах на основі побудови експертних логіко-лінгвістичних моделей діагностування та застосуванні алгоритму спрямованого пошуку варіантів на ДП «Завод імені Малишева», ДП “Завод №410 ЦА” і у навчальний процес кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного авіаційного університету, що свідчить про важливість проведених досліджень. Вважаю, що робота заслуговує високої позитивної оцінки.

Юрій Тесля, д.т.н., професор

Представлена робота явно показує проблеми визначення множинних відмов у складних технічних об’єктах. Вирішення цих проблем - це зниження аварійності в складних технічних системах, що було, є і завжди буде актуальним завданням для вчених. В роботі відводиться особлива увага, що ідентифікація множинних відмов вимагає застосування нетрадиційних методів діагностування, подібних тим, які використовуються в експертних системах. Дана робота має важливе практичне значення не лише для авіаційної промисловості, але й для багатьох галузей науки. Тому важаю, що робота Нечипорук О.П. "Моделі та алгоритми діагностування технічних об'єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів)" заслуговує високої оцінки. Бажаю успіху!

Попов О.В., к.т.н., доц.

Наукова робота Нечипорук О.П. присвячена розробці експертного методу діагностування для визначення множинних пошкоджень у складних об’єктах, для яких характерний ефект накладення наслідків елементарних пошкоджень. Особливої уваги заслуговує той факт, що в ході дослідження автором проведено натурний повнофакторний експеримент з визначення комбінацій елементарних пошкоджень в авіаційних двигунах. Відповідно до реально отриманих даних в роботі розроблено експертні логіко-лінгвістичні моделі визначення множинних пошкоджень в турбореактивних двоконтурних двигунах.
Без сумніву, представлена робота Нечипорук О.П. заслуговує уваги насамперед спеціалістів з проектування та експлуатації таких складних технічних об’єктів як авіаційних газотурбінних двигунів.
Впевнений, що дана робота заслуговує самої високої оцінки і підтримки!

Єрмакова Ірена Йосипівна

Робота цікава застосуванням логіко-лінгвістичних моделей для вирішення задачі діагностування складних технічних об’єктів. На мій погляд такий підхід може застосовуватися у багатьох галузях науки, де для визначення поточного стану складних систем необхідне скорочення часу його виявлення і підвищенні точності ідентифікації місця виникнення відмов.

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, Національна Академія наук України

пров.наук. співробітник
докт.біол.наук ,професор

Людмила Маноха, к.т.н., декан ф-ту автоматизації і КС НУХТ

У науковій роботі Нечипорук О.П. поставлено та вирішено актуальну задачу виявлення та ідентифікації множинних відмов за допомогою експертних логіко-лінгвістичних моделей та розроблених автором комбінаторних і модифікованих алгоритмів та програм діагностування складних технічних систем.
Представлена робота, що присвячена дослідженню діагностування технічних об'єктів, має важливе практичне значення не лише для авіаційної промисловості, але й для харчових виробництв, які характеризуються неперервною та динамічною роботою, оскільки надає можливість вчасно виявляти комбінації елементарних відмов у складному об'єкті та запобігати його аварійному стану.
Вважаю, що робота Нечипорук О.П. "Моделі та алгоритми діагностування технічних об'єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів)" заслуговує високої оцінки. Бажаю успіху!

WangBo

The scientific paper of Elena Nechyporuk describes the development of the technique allowing to identify multiple failures occurring in the complex object of diagnostics while considering the aliasing effect for the consequences of the influence of every failure on the instance state values.
The technique is based on the expert logical-linguistic model that reflects the causal relationship between the typical combinations of failures and the corresponding changes in the values of controlled parameters of the analyzed object. The given technique has been all-purpose one, with the ability to be used to a wide range of complex technical systems. The paper is urgent, the results are confirmed in practice, and the author deserves the positive review.
Associate Professor, PhD
Ningbo University of technology (China)

Масловський Б.Г., к.т.н., доцент

Робота цікава для мене, перш за все тим, що близька то теми моєї дисертації і присвячена темі визначення технічного стану складних систем. Цікаве застосування логіко-лінгвістичних моделей для вирішення задачі діагностування складних технічних об’єктів. Робота може мати практичне значення у багатьох галузях науки, де при визначенні поточного стану складних систем необхідне скорочення часу його виявлення.

Артамонов Евгений

В работе Нечипорук Е.П. изложен метод диагностирования сложных технических систем для определения повреждений внутри системы при условии наложения их последствий. Метод основан на новом, предложенном автором подходе, – построении экспертных логико-лингвистических моделей и применении модифицированного алгоритма направленного перебора для поиска решений. Теория подтверждена построением практических моделей реальных сложных систем (авиационных двигателей), что, несомненно, является непростой задачей, заслуживающей внимания.

д.т.н., професор Дивак Микола Петрович

Актуальність теми наукового дослідження Нечипорук О.П. обумовлена необхідністю вирішення науково-практичної проблеми діагностування складних технічних об’єктів, у яких виникають відмови системного характеру, зокрема, шляхом створення комплексу моделей, методів і алгоритмів логічного виводу, орієнтованих на виявлення комбінацій відмов в умовах накладання їх наслідків. Ґрунтовність одержаних результатів роботи досягнуто коректним застосуванням відомих наукових результатів та відповідного математичного апарату призначеного для вирішення проблем діагностування складних систем, прикладами реалізації запропонованих методів та їх впровадженням у вигляді створеної автором методики визначення комплексних відмов в авіаційних двигунах АІ-25 і ПС-90А.

Гість Петровский Сергей Борисович

При исследовании сложных технических систем с использованием методов математического моделирования возникает ряд проблем, обусловленных большой размерностью задачи и необходимостью учета множества факторов, присущих системе и влияющих на качество решения задачи. Наличие большого количества реальных задач, комбинаторных по своему характеру, но содержащих нелинейные функциональные зависимости, потребовало разработки эффективных алгоритмов их решения, обладающих свойствами сходимости и полноты. Такие алгоритмы были созданы автором данной работы путем распространения стратегии направленного перебора вариантов на экстремальные комбинаторные модели с нелинейной структурой. Такая работа заслуживает особого внимания и положительной оценки.
Петровский Сергей Борисович, к.т.н.

Халимон Н.Ф. к.т.н., доцент

Работа Нечипорук Е.П. посвящена актуальной проблеме создания интеллектуальных систем поддержки принятия решений для автоматизации работы при управлении сложными объектами и различными процессами. Создана интегрированная интеллектуальная система, сочетающая строгие математические и нестрогие (эвристические) логико-лингвистические модели и методы, основанные на знаниях экспертов.

Диагностика технических систем является одной из основных задач, решаемых с помощью интеллектуальных систем поддержки принятия решений. Следует отметить, что при выборе метода реализации данной задачи учтены специфические особенности авиационной отрасли, для которой проблема обеспечения безопасности полетов требует решений, сводящих к минимуму риски, связанные с полетами. Разработанные алгоритмы доведены до практической реализации. Поэтому представленная работа имеет несомненную научную и практическую ценность.

Д.т.н., професор Азаров Олексій Дмитрович

Директор інституту Інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії, зав. кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету, д.т.н., професор Азаров Олексій Дмитрович
Представлена робота автора Нечипорук О.П. присвячена складним технічним системам, в яких на момент діагностування є можливими множинні відмови з ефектом накладання їх наслідків, що проявляються у сумарних змінах характеристик об’єкту контролю. Для визначення множинних відмов у складних системах автор пропонує використовувати логіко-лінгвістичні моделі, побудовані на основі експертних оцінок. Об’єктом досліджень є авіаційний двигун, який дійсно є складною системою, ефективне діагностування якої та відповідне підвищення надійності авіаційної техніки, безумовно, є важливим та актуальним завданням.

Стасюк Олександр Іонович, д.т.н.,проф. лауреат держ. премії

До основних нових результатів наукової роботи Нечипорук О.П. слід віднести запропонований та досліджений автором експертний метод діагностування для виявлення комбінацій елементарних відмов у складній системі в умовах накладення їх наслідків. На позитивну оцінку заслуговує застосування автором запропонованого підходу до діагностування авіаційних двигунів. У роботі також приведені результати експериментального дослідження розробленого методу визначення множинних відмов в авіаційних двигунах, за результатами якого аналізувалась правильність роботи даного підходу.

Рябий Мирослав, зав. кафедри, к.т.н.

Наукова робота Нечипорук О.П., присвячена актуальній науково-технічній проблемі визначення множинних відмов в складних технічних об'єктах. В роботі розроблені експертні логіко-лінгвістичні моделі діагностування складних технічних об'єктів, в яких можуть виникати множинні відмови, також розроблено процедуру побудови алгебраїчних форм, адекватних логіко-лінгвістичним моделям діагностування, які надають можливість застосовувати для виводу рішень ефективні комбінаторні алгоритми та впроваджені модифіковані алгоритми розв'язання задачі діагностування на основі наведених експертних моделей, що реалізують стратегію спрямованого перебору варіантів.
На мою думку, робота докторанта Нечипорук О.П. «Моделі та алгоритми діагностування технічних об’єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів)» заслуговує самої високої оцінки і підтримки! Бажаю успіхів!

Онацкий Олег Александрович

Ознакомившись с данной работой,могу с уверенностью сказать что работа Нечипорук О.П. имеет практическое применение, не ограничиваясь областью авиационных двигателей,алгоритм предложенный автором вполне применим для ряда смежных отраслей с применением сложных систем диагностирования и раннего устранения элементарных неисправностей, в то же время представляя собой более точный и сбалансированный инструмент учитывающий внутренние и внешние факторы возникновения отказов в сложных по структуре объектах диагностирования с которыми мне приходилось сталкиваться в сложных системах с обратной связью. Основным достоинством этого продукта есть его универсальность.
Желаю Нечипорук О.П. победы в конкурсе, и дальнейших интересных работ подобного уровня.
к.т.н.Онацкий Олег Александрович.

директор УМГ "Черкассытрансгаз" к.т.н Мандра А.А.

Автором приведена экспериментальная логико-лингвистическая модель, отражающая причинно-следственные зависимости между типовыми комбинациями отказов и соответствующими им изменениями значений контролируемых параметров авиационного двигателя АИ-25. Такой двигатель относится к турбореактивным двухконтурным двигателям, которые используются не только в авиапромышленности, но и в газотранспортной отрасли. Метод автора является новым и общим для широкого класса систем.
В научной работе Нечипорук Е.П. для осуществления комплексной реализации процедуры идентификации технических систем предложен метод определения множественных отказов, возникающих в сложном объекте диагностирования, с учетом наложения последствий влияния произошедших отказов на значения характеристик состояния объекта. Автором проведена апробация предложенного теоретического подхода к решению вопроса диагностирования турбореактивных двухконтурных двигателей (ТРДД), с локализацией неисправности до конструктивного узла двигателя. Такая задача относится к крайне сложным, и ее решение заслуживает внимания специалистов не только в сфере авиации, но и в других областях, где работа связана с ТРДД.

Михальов Олександр Ілліч

В роботі Нечипорук О.П. поставлено і вирішено актуальну задачу діагностування технічного стану складної системи з метою виявлення комбінацій елементарних пошкоджень, які викликають ефект накладення наслідків. Автором запропоновано новий підхід до вирішення задач діагностики, який потребує побудови експертних логіко-лінгвістичних моделей та перетворення їх до відповідних алгебраїчних форм, що незмінно веде до підвищення точності локалізації місця виникнення пошкодження. Для вирішення даної задачі автором розроблено модифіковані алгоритми на основі представлених експертних моделей, що реалізують стратегію спрямованого перебору варіантів. Перехід від логіко-лінгвістичних виразів до алгебраїчних дозволяє додати процесу пошуку розв’язку задачі діагностування більшу цілеспрямованість по відношенню до традиційних алгоритмів логічного виведення, також дозволяє скоротити об’єм оброблювальної інформації і, як наслідок, тривалість розв’язку задачі. Отримані автором наукові результати заслуговують уваги.

Олександр Якушенко, к.т.н., доцент кафедри авіаційних двигун

У роботі розглянуто новий підхід до проблеми діагностування складного технічного об’єкту, зокрема авіаційного двигуна підвищеного ступеня контролепридатності. Розглянуто складну проблему діагностування об’єкту в умовах одночасного виникнення взаємодіючих відмов.
Хотілося б відмітити актуальність для авіаційної галузі можливих практичних результатів роботи. На сам перед, це пов’язано з тим, що в Україні на сьогодні експлуатується незначна кількість нових повітряних суден, а більшість літаків, навіть сучасних типів, відпрацювали вже по 10 – 15 і більше років.

Олександр Пономаренко, к.т.н., доцент, директор ПЕК НАУ

Данная работа посвящена актуальной теме в сфере диагностирования сложных технических систем. Автор рассматривает проблему идентификации множественных пересекающихся элементарных отказов в условиях наложения их последствий. Такая постановка задачи в корне нова, для ее решения автором построены экспертные логико-лингвистические модели, а для поиска вариантов решения применен алгоритм направленного перебора, который модифицирован в данной работе под решение задачи диагностирования авиационных двигателей. Считаю, что автор Нечипорук Е.П. заслуживает высокой награды.

І́гор Васильович Огі́рко

Наукова робота Нечипорук О.П., присвячена розробці експертних логіко-лінгвістичних моделей для визначення відмов у складних технічних об’єктах та визначення алгоритмів цих відмов на основі запропонованих моделей, є актуальною. Робота має практичне застосування оскільки необхідно розглянути стратегії технічного обслуговування і вибрати найбільш адекватну. Розглянути всі можливі закони розподілу відмов для побудови моделі діагностування та методу їх дослідження, розглянути як внутрішні так і зовнішні чинники що впливають на відмови авіаційних двигунів, створити діагностичну модель об'єкта. Судячи з опису програмний продукт може бути використаний в якості моделі і для інших складних технічних систем що говорить про його універсальність, що теж є важливим фактором. У роботі запропоновано підхід діагностування складних технічних об’єктів, у яких можуть виникати відмови, на основі логіко-лінгвістичних моделей, що відображають причинно-наслідкові зв’язки між системними об’єктами, а також алгоритмів логічного виведення шуканого результату на основі аналізу цих моделей. В роботі розроблено методику побудови алгебраїчних форм, адекватних логіко-лінгвістичним моделям діагностування, які дають можливість застосування для отримання результату ефективні комбінаторні алгоритми. Важливим є те, що запропонований підхід є універсальним, зокрема він застосовний для діагностування авіаційних двигунів. У роботі проведено натурний повнофакторний експеримент щодо визначення комбінацій елементарних відмов в авіаційних двигунах, на основі яких розроблені експертні логіко-лінгвістичні моделі для визначення відмов. Наукова робота Нечипорук О.П. має важливе практичне значення, дає можливість виявляти комбінації множинних відмов в складному технічному об’єкті в умовах накладення наслідків елементарних несправностей.Робота моделі та алгоритми діагностування технічних об’єктів з множинними відмовами заслуговує уваги спеціалістів з проектування, розробки та експлуатації складних технічних об’єктів. Робота заслуговує високої оцінки. Бажаю перемоги у конкурсі.
І́гор Васи́льович Огі́рко — математик. Доктор фізико-математичних наук. Професор.

Dr. Jose Ranzola, Editor, The Advanced Science Journal, USA

Scientific articles of O. Nechiporuk published in The Advanced Science Journal (California, USA) were selected by the Editorial Board after discussions were held among the reviewers who specialize in this field. Reviewers from around the world have noted the novelty of a practical approach applied to the problem of multiple failures in complex technical systems. Modern trends in the provision of aviation security formed a steady request from the professional community in the field of diagnostic of aviation engines. Therefore, the practical significance of the results of scientific work of O. Nechiporuk is extremely important and promising. Editors and reviewers believe that this work deserves a prize.

Іван Ластівка, зав. кафедри, д.т.н.

Наукова робота Нечипорук О.П., яка присвячена розробці експертних логіко-лінгвістичних моделей для визначення множинних відмов у складних технічних об’єктах (зокрема в силових установках літальних апаратів) та визначення алгоритмів цих відмов на основі запропонованих моделей, є надзвичайно актуальною.
У роботі запропоновано нетрадиційний підхід діагностування складних технічних об’єктів, у яких можуть виникати відмови, на основі логіко-лінгвістичних моделей, що відображають причинно-наслідкові зв’язки між системними об’єктами (вхідними і вихідними сигналами, характеристиками стану тощо), а також алгоритмів логічного виведення шуканого результату на основі аналізу цих моделей. Крім того, в роботі розроблено методику побудови алгебраїчних форм, адекватних логіко-лінгвістичним моделям діагностування, які дають можливість застосування для отримання результату ефективні комбінаторні алгоритми. Важливим, з моєї точки зору, є те, що запропонований підхід є універсальним, зокрема він застосовний для діагностування авіаційних двигунів.
У роботі Нечипорук О.П. проведено натурний повнофакторний експеримент щодо визначення комбінацій елементарних відмов в авіаційних двигунах, на основі яких розроблені експертні логіко-лінгвістичні моделі для визначення відмов (несправностей) в авіаційних двигунах ПС-90 А та АІ-25.
Наукова робота Нечипорук О.П. має важливе практичне значення, оскільки логіко-лінгвістична модель діагностування дає можливість виявляти комбінації множинних відмов в складному технічному об’єкті в умовах накладення наслідків елементарних несправностей, а також можливість підвищення точності ідентифікації виду відмов і місця їх виникнення та підвищення технічного ресурсу, надійності технічних об’єктів.
Без сумніву, робота докторанта Нечипорук О.П. «Моделі та алгоритми діагностування технічних об’єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів)» заслуговує уваги спеціалістів з проектування, розробки та експлуатації складних технічних об’єктів, зокрема авіаційних двигунів як основних елементів силових установок для літаків цивільної і військової авіації. Впевнений, що дана робота заслуговує самої високої оцінки і підтримки! Бажаю успіхів!

Марченко Надія Борисівна

к.т.н., доц., НАУ, каф. інформаційно-вимірювальних систем.

Робота є актуальною і має практичне застосування оскільки необхідно розглянути стратегії технічного обслуговування і вибрати найбільш адекватну, розглянути всі можливі закони розподілу відмов для побудови моделі діагностування та методу їх дослідження, розглянути як внутрішні так і зовнішні чинники що впливають на відмови авіаційних двигунів (яких не мало), створити діагностичну модель об'єкта. Найбільш важливим з точки зору практики є розроблене програмне забезпечення в якому необхідно передбачати n-показників надійності і параметрів і станів об'єкта діагностування. Судячи з опису програмний продукт може бути використаний в якості моделі і для інших складних технічних систем що говорить про його універсальність, що теж є важливим фактором.
Бажаю автору перемоги у конкурсі.

Николай Кургузов

Участившиеся в мире в последние десятилетия техногенные аварии в сложных по структуре технических объектах, к каковым, несомненно, относится не только авиационная отрасль, но и другие отрасли промышленности, в частности, электроэнергетика (отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии), требуют разработки и внедрения новых моделей диагностирования этих объектов.
Представленная работа позволяет успешно решать задачу диагностирования сложных технических объектов с множественными отказами при наложении их последствий.
Считаю, что научная работа «Модели и алгоритмы диагностирования технических объектов с множественными отказами (на примере авиационных двигателей)» заслуживает высокой оценки, а ее автор, Елена Петровна Нечипорук - присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Кургузов Николай Николаевич, к.т.н., профессор кафедры «Электроэнергетика» Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова (Республика Казахстан), Почетный работник образования Республики Казахстан, изобретатель СССР.

Сергей Онищенко

Д.ф.-м.н., профессор, Институт математики НАН Украины, научный сотрудник. Успехов.

Kucherov D.P.

Забыл подписаться.
Д.т.н., с.н.с., профессор кафедры компьютеризированных систем управления НАУ, имею опыт в ремонте и восстановлении сложных систем радиоэлектронной аппаратуры, занимаюсь системами адаптивного терминального управления.
Успехов Елене Петровне Нечипорук.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.