Офіційний веб сайт

Моделі та методи оптимального розподілу мережних ресурсів безпровідних телекомунікаційних систем

м2

Представлено Полтавським університетом економіки та торгівлі

Автор: Гаркуша С.В., д.т.н.

Розроблено моделі та методи підвищення продуктивності безпроводових телекомунікаційних систем на основі оптимального розподілу мережних ресурсів. У рамках запропонованих моделей та методів формалізовано та отримано розв’язок основних задач розподілу мережних ресурсів із врахуванням особливостей функціонування різнорідних технологій безпроводового зв’язку.

Для багатоканальних багатоінтерфейсних mesh-мереж стандарту IEEE 802.11 запропоновані моделі та методи оптимального розподілу частотних каналів і потокової маршрутизації, у мережах стандарту IEEE 802.16 і технології LTE розроблено моделі оптимального розподілу частотного й частотно-часового ресурсів низхідного каналу зв’язку з дотриманням вимог на необхідну пропускну здатність станцій користувачів. За рахунок представлення mesh-мереж стандарту IEEE 802.16 у вигляді гіперграфу та графу Кьоніга запропоновано модель збалансованого розподілу частотного ресурсу між станціями користувачів.

Удосконалено тензорну модель управління трафіком у безпроводових телекомунікаційних системах із підтримкою якості обслуговування за множиною показників, що враховує можливі втрати пакетів, викликані переповненням буфера черг на маршрутизаторах мережі, та забезпечує тензорну формалізацію умов забезпечення якості обслуговування одночасно за множиною різнорідних показників.Результати досліджень впроваджено у Полтавському університеті економіки і торгівлі,Науково-виробничій організації з обмеженою відповідальністю "СОЛВЕР", Центрі обслуговування мережі в м. Полтава ТОВ "Велтон.Телеком".

Кількість публікацій: 78, в т.ч за темою роботи 29 статей, (10- у зарубіжних виданнях), 45 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 11 (згідно баз даних Scopus), h-індекс - 2. Новизну та конкурентоспроможність захищено 3 патентами.

Надіслати коментар

Коментарі

Єременко Олександра

Тематика роботи Гаркуші С.В., пов’язана з оптимальним розподілом мережних ресурсів безпроводової мережі, є особливо важливою при забезпеченні належної якості обслуговування в умовах постійно зростаючих потреб користувачів. В цьому світлі актуальними вважаються розроблені Гаркушею С.В. моделі та методи підвищення продуктивності безпроводових телекомунікаційних систем, оптимального розподілу частотних каналів і потокової маршрутизації, а також частотного та частотно-часового ресурсів низхідного каналу зв’язку LTE мережі, які можуть стати алгоритмічною основою при створенні нових протокольних та технологічних рішень. Сергій Володимирович Гаркуша – вчений з багаторічним досвідом наукових досліджень. Цьому підтвердженням є його чисельні публікації у міжнародних виданнях та достатньо високий рівень цитування. Вважаю за необхідне підтримати роботу Гаркуші С.В.

Кіріченко Людмила

Бездротові технології використовуються зараз у всіх сферах науки і техніки. Забезпечення відповідної якості функціонування технологій є необхідною вимогою і актуальною задачею їх розвитку. При вирішенні цієї задачі виникає питання розробки математичної моделі управління трафіком даних та розподілу мережних ресурсів із врахуванням особливостей функціонування різнорідних технологій безпроводового зв’язку, які розглянуто у роботі.
Будучи знайомою із науковими досягненнями автора, вважаю, що роботу "Моделі та методи оптимального розподілу мережних ресурсів безпровідних телекомунікаційних систем" необхідно підтримати.

Богдан Бугиль

Представлена робота, без сумніву, містить цінні наукові та практичні здобутки, оскільки, розроблення моделей та методів підвищення продуктивності безпроводових телекомунікаційних систем є актуальною проблематикою. Нові підходи для оптимального розподілу мережних ресурсів у поєднанні з удосконаленням потокової маршрутизації збільшать масштабованість, гнучкість та продуктивність безпровідних мереж стандарту IEEE 802.16. Також, цікавим є підхід, за яким mesh-мережа представлена у вигляді гіперграфу та графу Кьоніга, що дозволяє розв'язувати задачі розподілу частотного ресурсу між станціями за поліноміальний час.
Будучи знайомим із науковими досягненнями автора, вважаю, що Гаркуша С.В. заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Мар'ян Селюченко

Сучасні безпровідні телекомунікаційні системи забезпечують високу пропускну здатність для кожного абонента за умови того, що навантаження на елементи телекомунікаційної системи залишається в межах прогнозвованих рівнів. Підвищена мобільність абонентів та різнорідність послуг, які вони використовують, призводить до виникнення вузьких місць як в сегменті доступу, так і в ядрі телекомунікаційної системи.
Розроблені у роботі моделі та методи оптимального розподілу частотних каналів і потокової маршрутизації дають змогу ефективніше розподілити навантаження і таким чином забезпечити необхідну пропускну здатність для кожного терміналу. Більше того, удосконалена тензорна модель управління трафіком у безпровідних телекомунікаційних системах забезпечує високу якість обслуговування, що особливо важливо для надання мультимедійних послуг.
Стрімкий розвиток мультимедійних сервісів та зростання потужності мобільних пристроїв кінцевих користувачі призводить до необхідності постійного удосконалення методів передавання даних з необхідною якістю обслуговування. В цьому контексті наукові та практичні результати роботи Гаркуші С.В. є безумовно цінними та повинні бути використані при впровадженні та удосконаленні безпровідних систем як в Україні, так і поза її межами. Автор роботи, С.В. Гаркуша, заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Стрихалюк Богдан

Робота Гаркуші С.В. «Моделі та методи оптимального розподілу мережних ресурсів безпровідних телекомунікаційних систем » присвячена актуальній науково-технічній проблематиці - підвищенню якості послуг безпроводових мереж стандартів IEEE 802.11, IEEE 802.16 та 3GPP LTE.

На основі гіперграфових та тензорних методах і моделях автор запропонував методику ефективного використання ресурсів складних безпроводових гетерогенних мереж шляхом оптимального розподілу ресурсів на кожному із рівнів.

Слід відзначити особливу актуальність представленої роботи для військової сфери при забезпеченні зв’язку між об’єктами командних пунктів Збройних Сил України, так і між безпілотними літальними апаратами.

Будучи знайомий з науковими досягненнями Гаркуші С.В., підтримую його роботу представлену на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Іван Демидов

Робота Гаркуші С.В. є поєднанням фундаментальних та науково-прикладних розробок, яке є результатом багаторічної плідної роботи апліканта. Тематика узгоджується з найбільш актуальними питаннями модернізації технологій оборонних засобів зв'язку та РЕБ. Особливий акцент робиться на ефективному використанні дорогих мережних ресурсів різного виду та підтримання якості послуг на достатньому рівні (в тому числі - безпровідних). Рівень роботи високий, застосований математичний апарат - релевантний. Будучи особисто знайомий з роботами апліканта, підтримую висунення роботи на преміювання.

Докторант каф. телекомунікацій Національного університету "Львівська політехніка" Демидов І.В.

Бешлей Микола

Телекомунікації відіграють значну роль у прискоренні розвитку економіки та соціальної сфери. Сталий прогрес інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури є найважливішою передумовою для підвищення конкурентоспроможності економіки та інтеграції України у глобальне інформаційне суспільство, які дають змогу розширити можливості людини і отримувати доступ до національних та світових інформаційних ресурсів, поліпшити якість послуг що надаватимуться громадянам. Основними тенденціями на ринку мобільного зв’язку є стрімкий розвиток різноманітних технологій доступу до радіосередовища, а також розповсюдження мобільних пристроїв, що мають множинні мережні інтерфейси. Існуючі системи безпровідного доступу характеризуються низьким рівнем якості надання послуг, а також значними експлуатаційними витратами. Крім того, низька енергетична та спектральна ефективність негативно впливають на вартість послуг для кінцевих користувачів, а також обмежують можливості щодо впровадження нових видів сервісів. Саме тому у роботі Сергія Володимировича Гаркуші розроблені моделі та методи підвищення продуктивності безпроводових телекомунікаційних систем на основі оптимального розподілу мережних ресурсів є актуальними. Запропоновані рішення дають можливість спростити процес розгортання мережі як в локальному, так і в глобальному масштабі, знизити капітальні та експлуатаційні витрати, а також впровадити нові типи сервісів, які неможливо реалізувати з використанням існуючих технологій.Вважаю, що роботу "Моделі та методи оптимального розподілу мережних ресурсів безпровідних телекомунікаційних систем" необхідно підтримати, а її автор заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Тарас Максимюк

Стрімке зростання ринку мобільного зв'язку стимулює появу великої кількості нових пристроїв, що створює нові можливості для кінцевих користувачів. Провідні компанії в сферах IT та програмного забезпечення активно адаптують свої сервіси для мобільних платформ, що призводить до значного зростання обсягів трафіку у мережах мобільного зв'язку. Згідно з прогнозами, розвиток концепцій хмарних обчислень та Інтернету речей призведе до тисячократного збільшення обсягу трафіку у мережах мобільного зв'язку. Як наслідок, проблема нестачі радіочастотних ресурсів вже сьогодні є надзвичайно актуальною, що потребує розроблення нових підходів для її вирішення. Саме цим аспектам присвячена робота Гаркуші С. В., у якій запропоновано нові моделі та методи оптимального розподілу ресурсів у мережах мобільного зв'язку. Особливістю даної роботи, яка якісно відрізняє її від інших є врахування гетерогенної природи безпровідних мереж. Гетерогенним мережам притаманні протиріччя з точки зору вимог до затримки, втрат пакетів та пропускної здатності для різних типів сервісу, що ускладнює процес розподілу мережних ресурсів між користувачами. У своїй роботі автор запропонував удосконалену тензорну модель управління трафіком у безпровідних мережах з врахуванням множини показників якості функціонування мережі. Використання такого підходу дає змогу досягти оптимального розподілу мережних ресурсів між користувачами із забезпеченням інтегральної ефективності функціонування безпровідної мережної інфраструктури.
Враховуючи актуальність тематики представленої роботи, цінність наукових та практичних результатів, а також перспективу їх використання в Україні та світі вважаю, що Гаркуша С.В. заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Орест Лаврів

Проблематика роботи є, безумовно, дуже цікавою та актуальною. Потреба розвитку безпровідних телекомунікаційних систем викликає необхідність використання їх строго формалізованих математичних моделей. Це забезпечує можливість їх сталого удосконалення та покращення функціональних і якісних показників. Представлена робота виглядає комплексним багатокомпонентним дослідженням оптимального розподілу мережних ресурсів у сучасних безпровідних телекомунікаційних системах. Вона охоплює дуже широке коло питань управління трафіком. Рівень виконаних досліджень відповідає найкращій світовій практиці. Автор роботи, С.В. Гаркуша, поза всяким сумнівом, заслуговує присудження йому премії Президента України для молодих вчених.

Гуськов П.О.

В сучасних безпровідних мережах необхідно керувати значною кількістю пристроїв і проводити одночасну обробку множин інформаційних потоків з заданою якістю обслуговування для кожного типу потоку, що суттєво ускладнює рішення задачі ефективного розподілу мережних ресурсів. Оптимізація процесу функціонування гетерогенної мережі шляхом оптимального розподілу ресурсів на кожному з рівнів є актуальною науково-практичною проблемою і викликає особливий інтерес як з боку дослідників, так і з боку провідних корпорацій.
Використання тензорних моделей для таких задач є виправданим рішенням та дає змогу ефективно оперувати множиною різнородних показників, яка змінюється в залежності від сценарію функціонування системи, досить просто формалізувати проектні процедури для вирішення поставлених завдань, зменшити затримку при динамічному управлінні ресурсами і забезпечити високу масштабованість мережі.
Вважаю, що робота «Моделі та методи оптимального розподілу мережних ресурсів безпровідних телекомунікаційних систем» та її автор Гаркуша С.В. гідні підтримки та отримання премії.

Оксана Євсєєва

Перше, що бачиш в роботі Сергія Володимировича Гаркуши, - це системність викладу власних пропозицій і ідей поряд з глибиною опрацювання та аналізу відомого матеріала, лаконічність поряд з прозорістю та ясністю викладення думок. Участь у конференціях і велика кількість публікацій свідчать про зрілість його наукових результатів, цікавість до яких проявляють не лише наукові кола.

Олена Старкова

На сьогоднішній день бурхливий розвиток Інтернету та впровадження концепції Internet of Things диктують необхідність розвивати та впроваджувати технології саме безпроводового зв'язку. Особливо це важливо в умовах обмеженості мережних ресурсів, де треба увагу приділяти ефективному їх розподілу для задоволення вимог до якості обслуговування QoS. Саме тому робота в цьому напрямку Сергія Володимировича Гаркуші є дуже своєчасною і безсумнівно актуальною. А наявність великої кількості публікацій, в тому числі у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, підтверджує, що Сергій Володимирович робить вагомий внесок у розвиток української науки та актуальних технологій у галузі телекомунікацій. Сергій Володимирович безсумнівно заслуговує на підтримку і отримання премії за свою плідну і корисну роботу.

Лемешко Олександр

Робота присвячена дуже цікавій та актуальній проблематиці, яка активно досліджується не тільки в Україні, але в провідних промислово розвинених країнах та окремих компаніях та корпораціях, що є виробником апаратного та програмного забезпечення інфокомунікаційних систем та мереж. Підвищення безпроводових мереж дозволить значно підвищити якість послуг, що надаються її користувачам, розширити спектр таких сервісів. Для підвищення ефективності функціонування безпроводових мереж стандартів IEEE 802.11, IEEE 802.16 та 3GPP LTE Гаркуша С.В. використав нестандартний математичний підхід, що ґрунтується на гіперграфових та тензорних моделях та методах, які мають високий потенціал з точки зору розв’язання складних наукових та технологічних задач. Автор має множину патентів та наукових публікацій з цієї проблематики, він постійно працює над вдосконаленням отриманих рішень та їх практичною реалізацією. Особливо ці рішення є актуальними для військової сфери при забезпеченні безпроводового зв’язку між об’єктами командних пунктів Збройних Сил України. Вважаю, що цю роботу та її автора необхідно підтримати.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.