Офіційний веб сайт

Молекулярні механізми коригувальної дії нікотинаміду та холекальциферолу за метаболічних порушень індукованих цукровим діабетом

м77

Представлено  Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Автори: Гузик М.М., к.б.н., Лабудзинський Д.О., Тихоненко Т.М.

 Роботу присвячено вивченню ролі процесів полі-ADP-рибозилювання ядерних протеїнів у розвитку клітинних дисфункцій за ЦД 1 типу.

Авторами системно досліджено рівень процесів полі-ADP-рибозилювання протеїнів у тканинах різних органів за цукрового діабету 1 типу, їх зв'язок із іншими метаболічними процесами та експериментально обґрунтовано можливість застосування нікотинаміду та холекальциферолу для корекції індукованих діабетом порушень.

Досліджено комплексну терапевтичну дію холекальциферолу в організмі тварин із цукровим діабетом на фоні вираженого дефіциту вітаміну D3, спричиненого цим захворюванням. Показано, що ці зміни супроводжуються активуванням NF-κB-асоційованих сигнальних шляхів та зростанням рівня експресії регуляторних протеїнів і протизапальних цитокінів у сироватці крові та тканинах. Продемонстровано, що введення терапевтичних доз холекальциферолу за цукрового діабету призводить до нормалізації метаболічних процесів у печінці та кістковій тканині. Ці ефекти реалізуються через механізми геномної регуляції клітинних функцій, у тому числі за участю процесів полі-ADP-рибозилювання протеїнів, та через вплив на функціонування різних ланок імунної системи (імуномодуляторна дія).

Дослідження ефектів введення терапевтичних доз нікотинаміду та холекальциферолу за експериментального цукрового діабету дають змогу стверджувати, що ці сполуки володіють протизапальною, антиоксидантною, імуномодулюючою та цитопротекторною дією.

 

Кількість публікацій: 36, в т.ч. за тематикою роботи 16 статей (7 – у зарубіжних виданнях), 20 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 6 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 2.

Надіслати коментар

Коментарі

Яремчук О.З., к.б.н., доцент кафедри медичної біохімії

За даними ВООЗ розповсюдженість цукрового діабету невпинно зростає. Робота "Молекулярні механізми коригувальної дії нікотинаміду та холекальциферолу за метаболічних порушень індукованих цукровим діабетом", представлена колективом авторів Гузик М.М., Лабудзинський Д.О., Тихоненко Т.М. присвячена вивченню актуальної проблеми. Експериментальний рівень роботи відповідає сучасним вимогам. Дана робота є перспективною, має високий рівень наукової новизни та практичне значення для розробки нових методів лікування цукрового діабету. Вважаю, що молоді науковці Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна - Гузик М.М., Лабудзинський Д.О., Тихоненко Т.М. - заслуговують на Державну нагороду.

Яремчук О.З., канд. біол. наук, доцент кафедри медичної біохімії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Скороход Олександр

Робота "Молекулярні механізми коригувальної дії нікотинаміду та холекальциферолу за метаболічних порушень індукованих цукровим діабетом", представлена колективом авторів Гузик М.М., к.б.н., Лабудзинський Д.О., Тихоненко Т.М. торкається справді актуальної проблеми - лікування діабету та наслідків порушень, які виникають у організмі. результати роботи - обнадійливі, і вона потребує подальшого розвитку. Відтак, вважаю, що робота Гузик М.М., Лабудзинського Д.О. і Тихоненко Т.М. заслуговує на присудження заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Скороход О.М. к.б.н., н.с. відділ Сигнальних систем клітин Інституту Молекулярної Біолоігї та Генетики НАН України

Aliaksandr Khaminets, PhD

Type I diabetes is a frequent and exceptionally detrimental disorder, and still requires efficient treatment. Gene therapy methods are underway but hampered by slowly developing technologies and adequate ethical standards. Despite that many patients right now are in immediate need for efficient and affordable medication. This is why alternative methods are highly sought to put into practice as fast as possible. One potential method of treatment is presented in this proposal showing promising results in treating type I diabetes. Additionally, cholecalciferol (or vitamin D3) is a very accessible dietary supplement making a very good candidate for clinical trials.

Жерносєков Д.Д., к. б. н.

Актуальність тематики не викликає сумніву. Цукровий діабет є нагальною проблемою для населення країни. Приваблюють нестандартні заходи запропоновані авторами, а саме -застосування в якості цитопротекторів нікотинаміду та холекальциферолу. Бажаю дослідникам натхнення та вдачі.

Хоменко А.В., к.б.н.

Загальновизнаним є факт, що цукровий діабет - мультифакторна патологія, яка знижує рівень життя й підвищує рівень смертності населення по цілому світу. Не зважаючи на активний розвиток науки і медицини, сьогодення потребує нових дієвих засобів профілактики і лікування даного захворювання. Безумовною є актуальність представленої роботи, що спрямована на детальне дослідження перспективних методів корекції проявів цукрового діабету з використанням сумісної дії ефективних біологічно-активних сполук - нікотинаміду й холекальциферолу. З огляду на це, вважаю, що автори поданої роботи заслуговують на Державну премію.

Victor Nedzvetsky, PhD, Prof., Bingol University

Diabetes mellitus is the pandemic in modern world. The metabolic disorders, especialy hypeglycemia, induce multyfactorial changes. One of them is overactivation cell response to non controlled glucose content. PARP is one of key regulator for cell reactivation. Cellular functions are varied and include the regulation of transcription, mRNA stability, cell division, and protein degradation. In particular, this enzime is the important target for modulation cell reactivity. Moreover, PARP implements the function key enzyme in ADP-ribose hydrolysis, the cellular response to stress including DNA damage repair, the unfolded protein response and the cytoplasmic stress response. Thus, the study of the manner for regulation of PARP activity is actual
prospective. Take account of the presented results, nicotinamide and holecalcipherol are effective regaltors diebetic disorders and can be used in anti-diadetic therapy. This fact is extremely important to form the strategy of therapy for different types complications of Diabetes Mellitus.
I am shure that this study bring new data on anti-diabetic treatment and the authors are worthy of State award.

Daria Gudkova, PhD, Postdoc, University of Lausanne

Type I diabetes is an auto-immune condition in which the immune system is activated to destroy the cells in the pancreas producing insulin for glucose utilization. With such insulin deficiency over time, high blood glucose can lead to serious problems with heart, eyes, kidneys, nerves, gums and teeth. Type 1 diabetes happens most often in children and young adults but can appear at any age. Unfortunately there is no defined reason or factor which causes this auto-immune reaction. Type 1 diabetes is not linked to modifiable lifestyle factors but can be inherited. Though there is no cure has been developed so far and mechanisms remain undescribed, but number of researches indicate the strong correlations between the activated state of PARP (Poly ADP-ribose) enzyme and development of type I diabetes. Overactivation of PARP represents an important mechanism of tissue damage in various pathological conditions associated with oxidative and nitrosative stress, including myocardial reperfusion injury, heart transplantation, heart failure, stroke, circulatory shock and autoimmune β-cell destruction associated with diabetes. Thus potential treatments have been developing in the field of deactivation or down regulation of PARP activity in mice models. So far the most promising results were obtained by using nicotinamide and cholecalciferol as pharmaceutical agents. Current research describes recent data about treatment of type I diabetes and shed light on molecular mechanisms underlying this disease, which I consider as the most important and intriguing part of presented work.

I strongly support this team for the nomination for the National award as their work can help in the understanding and controlling of the type I diabetes and is really promising for its future treatment.

Isaev D, PhD

Diabetes mellitus is dangerous and widespread disorder. Modern medicine requires new pharmacological targets and scientific methods to treat and prevent diabetes. Present work demonstrate that nicotinamide and cholecalciferol are promising substances for pharmacological intervention as antidiabetic drugs. I do not have any doubts that authors of presented work deserve the State prize.

Оксамитний В.М., к.б.н.

Цукровий діабет першого типу – складне ендокрине захворювання, перебіг якого характеризується рядом тяжких ускладнень, які можуть призводити до інвалідності та смертності. Поширення хвороби в останні роки має тенденцію до зростання у всьому світі. Причини виникнення та механізми прояву цього захворювання до сих пір залишаються не до кінця з’ясованими. Вивчення авторами роботи умов розвитку оксидативного стресу як одного з чинників діабетичної хвороби та пошук можливостей корекції цього патологічного стану є актуальним і практично цінним. Показана авторами протизапальна, антиоксидантна, цитопротекторна та імуномодулююча дія нікотинаміду та холекальциферолу дають підстави для розробки на їх основі лікарських засобів для терапії цукрового діабету першого типу. Робота виконана на сучасному рівні, результати добре представлені у опублікованих джерелах. Автори роботи заслуговують на на Державну нагороду.

Тихомиров Артем Олександрович, к.б.н., ст. наук. співр.

Цукровий діабет є найбільш поширеним ендокринним захворюванням у світі. За даними ВООЗ розповсюдженість цукрового діабету в економічно розвинених країнах становить близько 8% та має тенденцію до невпинного зростання. Так, за прогнозами фахівців, кожні 10-15 років кількість хворих на діабет у світі подвоюється. В Україні поширеність діабету набула характеру епідемії, що становить не лише медичну проблему, але й є важким соціально-економічним тягарем. Діабет асоційований з розвитком цілої низки ускладнень, якіо є причинами сліпоти, серцево-судинних хвороб, захворювань нирок, печінки та нейродегенеративних станів. Зважаючи на це, дослідження молекулярних механізмів патогенезу ускладнень, пов’язаних з цукровим діабетом, є вкрай важливим, оскільки дозволятимуть більш ефективно проводити профілактичні та лікувальні заходи. Нажаль, серед населення поширеною є думка про те, що надходження достатньої кількості вітамінів забезпечують продукти звичайного раціону. Однак, наразі встановлено, що навіть збалансоване харчування є дефіцитним стосовно більшості вітамінів на 20-30%. Молодими науковцями Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Гузиком М.М., Лабудзинським Д.О. та Тихоненко Т.М. в ході виконання досліджень встановлено, що додаткове надходження в організм вітамінів РР (нікотинаміду) та Д3 (холекальциферолу) сприяє корекції патологічних процесів, що розвиваються в організмі за цукрового діабету. Колективом авторів проведена низка експериментів на високому технічному рівні, які дозволили науковцям отримати унікальні дані, що розкривають молекулярні механізми протекторної дії вітамінів за діабету (зокрема, модуляція прозапальних сигнальних шляхів, процесів ангіогенезу, функціонування репаративної системи геному клітини та ін.). Результати досліджень широко опубліковані у вітчизняній та інтернаціональній науковій літературі, з успіхом апробовані на численних міжнародних симпозіумах та конгресах, що свідчить про світове визнання діяльності дослідницької групи та значний внесок у подолання такого грізного недугу, як діабет. Враховуючи вищезазначене, вважаю, що к.б.н. Гузик М.М., Лабудзинський Д.О. і Тихоненко Т.М. потребують всебічної підтримки збоку держави та заслуговують на присудження Державної нагороди.

Данилович Ю.В., д.б.н.

Цукровий діабет та його ускладнення є однією з головних причин ранньої інвалідності і смертності в європейських країнах.На фоні розвитку діабету І типу спостерігається виражений дефіцит вітаміну D3 в організмі.З огляду на це, авторами експериментально обгрунтовано можливість використання холекальциферолу у комплексі із нікотинамідом для корекції системних ускладнень, спричинених даним захворюванням. В основі корегувального ефекту лежать біохімічні процеси полі-АДР-рибозилювання протеїнів, модуляція NF-κB-залежних сигнальних шляхів та імуномодуляторна дія. Автори вважають, що досліджувані ними препарати чинять протизапальний, антиоксидантний, імуномодулюючий та цитопротекторний вплив. Експериментальний рівень дослідників відповідає сучасним вимогам.
Вважаю, що представлена робота дійсно заслуговує на Державну нагороду.

Жолобак Надія Михайлівна, к.б.н., доцент КНУТД

Вивчення та розуміння ключових моментів розвитку патології цукрового діабету 1 типу, який діагностується у молодому віці та значущо знижує якість життя хворих, є надзвичайно актуальною та суспільно нагальною задачею. Колектив молодих дослідників у представленій на присудження Державної премії роботі зробив суттєвий вклад у пояснення біохімічних механізмів ролі полі-ADP-рибозилювання протеїнів у патогенезі діабету та експериментально обґрунтував можливість застосування нікотинаміду та холекальциферолу (речовин з протизапальною, антиоксидантною, імуномодулюючою та цитопротекторною дією) для корекції індукованих діабетом порушень. Автори роботи показали, що на фоні вираженого дефіциту вітаміну D3, спричиненого цукровим діабетом 1 типу, застосування холекальциферолу супроводжується активуванням NF-κB-асоційованих сигнальних шляхів та зростанням рівня експресії регуляторних протеїнів і протизапальних цитокінів у сироватці крові та тканинах.
Отримані висновки є обгрунтованими та дозволяють розглядати їх як основу для вдосконалення сучасних методів терапії цукрового діабету 1 типу.
Результати роботи опубліковані як у вітчизняних, так і закордонних виданнях, достатньо цитовані, що свідчить про актуальність, якість та визнання науковою спільнотою зроблених авторами досліджень.
Вважаю, що молоді науковці Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна - Гузик М.М., к.б.н., Лабудзинський Д.О., Тихоненко Т.М. - заслуговують на Державну нагороду, що буде стимулом їм у подальшій науковій творчості та експериментальній роботі.

Мосякін А.С., к.б.н.

Робота, представлена колективом авторів має високу актуальність, оскільки присвячена вивченню такого поширеного та небезпечного метаболічного розладу як цукровий діабет. Робота виконана з використанням найсучасніших методів та підходів і розглядає коригувальний вплив вітамінів та коферментів (зокрема, нікотинаміду та холекальциферолу) на сигнальні системи і метаболічні шляхи та, власне, на сам перебіг захворювання. Авторами ретельно вивчено дію досліджуваних сполук як на клітини підшлункової залози in vivo, так і на культури клітин in vitro. Приділено значну увагу антиоксидантній та протизапальній дії сполук, участі у процесі полі-ADP-рибозилювання, впливу на експресію генів та метаболічні шляхи, задіяні у патогенезі цукрового діабету. Дана робота є перспективною, має високий рівень наукової новизни та неабияке практичне значення для розробки нових методів і схем у лікуванні цукрового діабету. Безумовно, колектив авторів заслуговує на високу Державну нагороду.

Шиманський І.О., к.б.н.

З’ясування біохімічних та молекулярних механізмів порушення функцій клітин за цукрового діабету є важливою медико-біологічною проблемою. Не дивлячись на інтенсивність досліджень та значні успіхи, проблема цукрового діабету залишається однією з найгостріших, з огляду на поліетіологічну природу захворювання та розвиток його численних ускладнень, серед яких найбільш поширені діабетичні ангіопатії, нейропатії, нефропатія, кардіопатія, остеопороз тощо. Теоретичні положення, сформульовані на основі отриманих авторами результатів дослідження, поглиблюють уявлення про біохімічні механізми участі полі-ADP-рибозилювання протеїнів у патогенезі діабету та його ускладнень, пов’язаних з розвитком оксидативно-нітрозативного стресу, інтенсифікацією загибелі клітин, посиленням запальних процесів, а також встановлюють патогенетичну роль недостатньої забезпеченості організму вітаміном D3 холекальциферол) та порушень його метаболізму. Результати роботи можуть стати науковим обґрунтуванням можливості практичного застосування нікотинаміду та холекальциферолу як ефективних засобі комплексної терапії цукрового діабету. Вважаю, що дана робота за актуальністю проблеми, науковою новизною отриманих результатів, можливістю їх практичного використання заслуговує на високу оцінку та Державну нагороду.

Шкрабак Олександр Анатолійович, к.б.н.

Цукровий діабет є однією з найпоширеніших захворювань сучасності. Подолання ускладнень та наслідків даного захворювання безперечно заслуговує на значну увагу дослідників, а запропоновані розробки потребують швидшого впровадження їх в медичну практику. Давно слідкую за розвитком цих досліджень в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна та важаю авторів достойними Державної нагороди та бажаю їм подальших успіхів.

Діденко Геннадій Васильович, к.б.н.,

Представлена робота є досить актуальною, оскільки в ній розкриваються нові механізми розвитку цукрового діабету. Знання таких механізмів дає можливість спеціалістам по новому поглянути на проблему та, відповідно, розробляти нові методи або схеми корекції даної патології. Враховуючі біохімічні досілдження, авторами запропоновано свою схему (застосування терапевтичних доз нікотинаміду та холекальциферолу), яка виявилась досить ефективною в експерименті. Робота є оригінальна, цікава, практична та досить вагома для медицини, а її автори заслуговують на Державну нагороду.

Пакірбаєва Лариса Валентинівна, к.б.н.доцент педуніверситету

Ознайомившись з роботою стає цілком очевидним, що представлена робота є актуальною та сприяє вирішенню медико-соціальної проблеми лікування цукрового діабету та його ускладнень. Більше того представлені в роботі дані з успіхом можна використовувати під час викладання лекцій за спеціальністю біохімія, що дозволить студентам оволодіти новими та сучасними методичними підходами до лікування цієї патології. На мій погляд, значний об'єм проведених досліджень та отримання нових сучасних результатів обгрунтовує доцільність виділення Державної нагороди авторам представленої роботи.

Яніцька Леся Василівна, к.б.н., доцент медуніверситету

Представлена робота є актуальною та виконана з використанням сучасних методів дослідження. В ній основний акцент спрямований на з’ясування біохімічних механізмів, які призводять до розвитку цукрового діабету та його ускладнень, що в подальшому сприятиме більш ефективному лікуванню цих захворювань. В роботі запропоновано в якості лікувальних засобів препарати, які є ендогенними сполуками організму, при дефіциті яких за цієї патології та за її ускладнень розвиваються суттєві дисфункції як на рівні клітин так і на рівні тканин та органів організму. Тому вважаю, що дана робота має перспективне спрямування та заслуговує на державну нагороду.

Савосько С.І., к.б.н.

Робота авторів присвячена актуальній медико-соціальній проблемі, а саме дослідженню клітинних механізмів розвитку цукрового діабету та його корекції. Як відомо, цукровий діабет не обмежується лише порушенням функції підшлункової залози і характеризується системними розладами в організмі. Авторами запропоновано перспективний напрям - застосування нікотинаміду і холекальциферолу як цитопротекторних засобів у корекції метаболічних розладів. Отримані результати можуть бути взяті за основу для розробки комплексних лікарських засобів для лікування цукрового діабету.
Така робота заслуговує на Державну нагороду.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.