Офіційний веб сайт

Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій

м39

Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій

Представлено Iнститутом фізіології імені О.О.Богомольця НАН України.

Автор: Кузнецов К.І., к.б.н., Кулик В.Б., к.б.н., Савотченко А.В., к.б.н., Янко Р.В., к.б.н.

Метою роботи є встановлення ролі молекулярних механізмів міжклітинних взаємодій у регуляції активності нейронів гіпокампа в нормі та під час епілептичних нападів. З'ясовано роль потенціалкерованих калієвих каналів у передачі зорового сигналу з сітківки ока до ЦНС. Досліджено зміни функціональної активності сполучної тканини внутрішніх органів після впливу екзогенного мелатоніну та дозованої нормобаричної гіпоксії.

Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено роль ендогенної нейрамінідази у індукованій епілептиформній активності та пластичності синаптичної передачі в нейронних мережах гіпокампа.

Вперше встановлено роль потенціалкерованих високопорогових калієвих каналів у модуляції припливу кальцію в соми гангліозних клітин сітківки ока. Досліджено зв’язок між µ-опіоїдними та Р2Х3-рецепторами первинних соматосенсорних нейронів та визначено роль такого зв’язку у механізмі знеболення, викликаного опіоїдами.

Створено основи у розумінні механізмів, які залучені до процесів епілептогенезу, передачі зорового сигналу від сітківки ока до ЦНС, знеболення ендогенними опіоїдами та впливу мелатоніну і гіпоксії на фізіологічну активність клітин сполучної тканини різних органів.

 

Кількість публікацій: 70, в т.ч. за тематикою роботи 30 статей (14 – у зарубіжних виданнях), 40 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 145 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 9 та 165 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 12. 

Надіслати коментар

Коментарі

к.б.н. Заморська Т.М.

Робота частково присвячена з’ясуванню механізмів регуляції Р2Х3-рецепторів у нейронах спінальних гангліїв ендогенним опіоїдом. З’ясування біохімічних шляхів, що змінюють чутливість до опіоїдів, є важливим завданням для майбутніх досліджень у галузі фізіології та фармакології болю. За тематикою роботи опубліковано 30 статей, із них 14 – у зарубіжних виданнях. Робота є актуальною і перспективною, тому автори заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.

к.б.н. Іванова Світлана Юріївна

Робота "Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій" містить цікаві, обрунтовані та достатньо переконливі наукові результати. Матеріали, що ввійшли до даного циклу праць доповідались на міжнародних конференціях, опубліковані в провідних міжнародних та вітчизняних фахових виданнях. Результати досліджень викликають неабиякий інтерес у фахівців, що працюють у галузі фізіології болю, нейрофізіології та патофізіології.! Колектив авторів заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

к.б.н. Єгорова О.В.

На підставі аналізу деяких вибраних друкованих праць, за темою роботи "Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій", вважаю, що авторський колектив цілком заслуговує на присудження їм Премії Президента України. Хочу відзначити, що роботу виконано на високому експериментальному рівні з використанням сучасних методів електробіофізики клітини, а її результати є статистично достовірними, коректними і обґрунтованими. Отримані дані мають значну наукову цінність та представляють безсумнівний інтерес для фахівців, що працюють в області фармакології, фізіології та біофізики.

к.б.н. А.Чернінський

Представлений цикл є добіркою високоякісних фундаментальних робіт, присвяченим розкриттю деяких механізмів міжклітинних взаємодій, розуміння яких може призвести до розробки нових шляхів лікування різноманітних патологій. Кількість цитувань публікацій говорить сама за себе та свідчить про високу актуальність тематики.

д.б.н. Сторожук М.В.

Цікава робота, високий h-індекс.

к.б.н. Плотнікова Л.М.

У представленій роботі "Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій" автори дослідили важливі питання механізмів знеболення опіоїдами, передачі зорового сигналу з сітківки ока та впливу гіпоксії і мелатоніну на сполучну тканину. Робота виконана з використанням сучасних біофізичних та морфологічних методів. Отримані дані розкривають молекулярні механізми міжклітинних взаємодій нейронів головного мозку. Результати роботи можуть бути застосовані при розробці нових ефективних методів знеболення та попередження епілептичних нападів. Результати даної роботи опубліковані в багатьох високорейтингових міжнародних виданнях. Робота є актуальним, закінченим науковим дослідженням і повністю заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

наукрвий співробітник Волкова Тетяна Михайлівна

На мій погляд робота є досить цікавою, оскільки висвітлює молекулярні мехінізми внутрішньоклітинних біохімічних процесів, котрі лежать у основі формування відчуття болю на рівні периферичної частини нервової системи. Ця робота описує і механізми що залучені до взаємодії окремих популяцій нейронів під час епілептичного нападу. Розуміння молекулярних механізмів тих чи інших патологічних чи фізіологічних процесів сприятиме розробці нових та коригуванню вже відомих методів лікування вище зазначених патологій.

к.б.н. Чака Олена Георгіївна

В науково-дослідній роботі "Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій" отримані нові, науково-обгрунтовані дані молекулярних механізмів регуляції міжклітинних взаємодій в різних органах та систем організму. В роботі використана величезна кількість лабораторних тварин, застосоване широке коло сучасних методів дослідження. По отриманим результатам опубліковано 70 робіт, матеріали представлені на міжнародних конференціях. Дана робота є закінченим науковим проектом і заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

PhD Tamara Voronina

The work of Kuznetsov K., Kulik V., Savotchenko A., Janko R. is complete and serious scientific project was performed on high level with good publication record and strong conference approbation experience. The work "Molecular mechanisms of regulation of intercellular interactions" is written in a very clear and logical manner that does not only show the scientific importance of their work but also demonstrates excellent familiarity of the authors with the scientific literature in the field.
I highly recommend that the authors is granted this award.

Маргарита Семеніхіна

Представлена робота "Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій" є безперечно інноваційною та актуальною. Авторами підіймаються питання, що стосуються таких патофізіологічних станів, як біль, епілепсія, гіпоксія, порушення у формуванні памяті тощо. Розкриваються молекулярні механізми взаємодії нейронів головного мозку, модулюючі впливи периферійної нервової системи, на рівні клітинних мембран встановлюється роль калієвих каналів у зоровій сигналізації, а також підіймаються питання щодо наслідків гіпоксії в ряді тканин і органів. Цей масштабний проект виконано на високому методичному рівні, отримані відкриття повинні увійти до сторінок учбових посібників з нормальної та патологічної фізіології. Опубліковані статті по даній роботі цитуються в усьому світі. Автори цілком заслуговують на відзнаку!

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.