Офіційний веб сайт

Молекулярний дизайн функціоналізованих похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу

М14

Автор: Походило Н.Т.

Представлена Львівським національним університетом імені Івана Франка (МОН України).

Кількість публікацій: 16 статей, 9 тези доповідей.

Автором роботи розширено межі застосування реакцій циклізації азидів з метиленактивними сполуками. Розроблено методики синтезу і вперше одержано низку азидів гетероциклічного ряду. Опрацьовано нові варіанти циклізації арил(гетарил)азидів з функціоналізованими СН-кислотами різної будови. Запропоновано метод синтезу похідних триазолу з використанням стратегії мультикомпонентних реакцій. Знайдено нову реакцію бромування триазольного кільця.

Розширено межі застосування маловивченого способу синтезу тетразолів взаємодією амінів з етилортоформіатом і азидом натрію. Одержано нові похідні тетразолу, досліджено їхні властивості і знайдено нові приклади реакцій, що відбуваються як з розкриттям, так із збереженням тетразольного кільця. Описано нову реакцію розкриття тетразольного циклу. Досліджені реакції похідних тетразолу та 1,2,3-триазолу з арилацетонітрилами, що відбуваються за механізмом нуклеофільного заміщення в ароматичному ядрі.

Одержані сполуки, що відповідають критеріям лікоподібності, проходять дослідження на протиракову активність. Досліджено інші властивості цих речовин, що мають значення для техніки, зокрема застосування похідних триазолу і тетразолу як лігандів у комплексах з Cu(I) та як люмінесцентних комплексонів для лантаноїдів.

Надіслати коментар

Коментарі

проф. Музиченко В.П.

Судячи з роботи, представленої на здобуття премії, Походило Н.Т. зарекомендував себе наполегливим дослідником, який, незважаючи на не надто великий науковий стаж, зумів отримати вагомі результати. Виконуючи доволі складні експериментальні роботи, він зумів опрацювати методи, що дозволяють безпечно і в зручний спосіб одержувати речовини із фармакологічними характеристиками, що задовольняють вимогам для пошуку серед них ліків від раку. Зважаючи на це, підтримую роботу Походила Н.Т. на отримання премії.

Музиченко Володимир Панасович, професор кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, доктор фармацевтичних наук

Проофесор Ісаєв С.Д.

Пошук нових регіо- та стереоселективних реакцій, мультикомпонентних і однореакторних синтезів складних сполук із заданими властивостями, зокрема, із певним фармакологічним і токсилогічним профілем, в останні роки став важливою фундаментальною проблемою органічної хімії. При цьому достатню увагу приділяють екологічним та економічним складовим проблем органічного синтезу, які можуть бути вирішені в рамках концепцій „зеленої хімії” та “click-хімії”. В роботі Назарія Походила розроблено низку саме таких підходів для конструюванню молекул з протипухлинною активністю. Одержані результати заслуговують уваги наукової спільноти, про що свідчать публікації Походила Н.Т. у журналах з високим рейтингом. На мою думку, робота може бути відзначена премією Президента для молодих учених.
Фундаментальною особливістю синтетичних досліджень Назарія Походила є глибоке обслідування загалом простих систем арил(гетерил)азидів, яке дозволило продемонструвати нашу необізнаність із тими потенціальними можливостями, що стають приступними при застосуванні достатньо простих і доступних реагентів. Я не цитую десятки нових систем, відкритих автором, систем вкрай цікавих з т.з. їх властивостей (у т.ч. біологічних), я не загострюю увагу на можливостях подальшому розвитку нового напрямку, але бажаю подібного підходу (практичного, теоретичного, у т.ч. високопродуктивного) до систематичних досліджень інших хіміків. Хай Премія стане стимулом подібних досліджень!

завідувач кафедри екології, керівник магістерскої програми «хімія»
Національного університету "Києво-Могилянська академія"
доктор хімічних наук, професор С.Д. Ісаєв

Проофесор Ісаєв С.Д.

Пошук нових регіо- та стереоселективних реакцій, мультикомпонентних і однореакторних синтезів складних сполук із заданими властивостями, зокрема, із певним фармакологічним і токсилогічним профілем, в останні роки став важливою фундаментальною проблемою органічної хімії. При цьому достатню увагу приділяють екологічним та економічним складовим проблем органічного синтезу, які можуть бути вирішені в рамках концепцій „зеленої хімії” та “click-хімії”. В роботі Назарія Походила розроблено низку саме таких підходів для конструюванню молекул з протипухлинною активністю. Одержані результати заслуговують уваги наукової спільноти, про що свідчать публікації Походила Н.Т. у журналах з високим рейтингом. На мою думку, робота може бути відзначена премією Президента для молодих учених.
Фундаментальною особливістю синтетичних досліджень Назарія Походила є глибоке обслідування загалом простих систем арил(гетерил)азидів, яке дозволило продемонструвати нашу необізнаність із тими потенціальними можливостями, що стають приступними при застосуванні достатньо простих і доступних реагентів. Я не цитую десятки нових систем, відкритих автором, систем вкрай цікавих з т.з. їх властивостей (у т.ч. біологічних), я не загострюю увагу на можливостях подальшому розвитку нового напрямку, але бажаю подібного підходу (практичного, теоретичного, у т.ч. високопродуктивного) до систематичних досліджень інших хіміків. Хай Премія стане стимулом подібних досліджень!

завідувач кафедри екології, керівник магістерскої програми «хімія»
Національного університету "Києво-Могилянська академія"
доктор хімічних наук, професор С.Д. Ісаєв

Варламов А. В.

Стремительное развитие химии гетероциклических соединений в последние годы обусловлено как широкими возможностями для развития теоретических представлений в органической химии, так и практической направленность исследований, что выражается, в частности, в разработке новых лекарственных препаратов и других биологически активных веществ. Поиск новых реагентов и методов для синтеза гетероциклических соединений является актуальной задачей для химиков-органиков и специалистов по медицинской химии. Работа Походыло Н.Т. по разработке удобных методов синтеза производных 1,2,3-триазола и 1Н-тетразола выполнена именно в этом ключе. Об актуальности его исследований свидетельствуют публикации и динамичное развитие работ в этом научном направлении.
На наш взгляд, представленная работа может быть отмечена премией для молодых ученых.

Заведующий кафедрой органической химии
Российского университета дружбы народов, Москва
доктор химических наук, профессор, Варламов А.В.

Д.х.н. Смолій О.Б.

Проблеми боротьби з різноманітними захворюваннями ставлять перед вченими все нові завдання в царині розробки біологічно активних сполук. Один з напрямів таких досліджень  синтез комбінаторних бібліотек сполук, їх скринінг іn silico методами та in vitro для швидкого виявлення сполук лідерів і створення на їх основі новітніх фармацевтичних препаратів. В цьому аспекті представлена робота Походила Н.Т. є актуальною, оскільки одержано гетероциклічні системи, що поєднують триазольні та тетразольні цикли з іншими гетероциклічними фраґментами, а це відкриває і нові особливості їх хімічної поведінки, і нові перспективи використання таких сполук. Робота присвячена синтезу, вивченню будови та фізико-хімічних характеристик сполук що відповідають критеріям лікоподібності. Автор розробив методики синтезу триазолів та тетразолів на основі азидів, детально дослідив спектральні характеристики одержаних сполук. Досліджено важливі фармацевтичні характеристики та протиракову активнісь in vitro. Проаналізовано спектри одержаних сполук та їхню здатність до комплексоутворення. На основі цього створено коплексони для фотолюмінесцентного визначення лантаноїдів. Очевидно, що таке комплексне дослідження заслуговує премії Президента для молодих учених.

Завідувач відділу хімії білків та пептидів
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
доктор хімічних наук О.Б. Смолій

Професор Вовк М.В.

Вагомий акцент у роботі Походила Н.Т. зроблено на вивченні хімічної поведінки азидів – цінних реагентів у синтезі гетероциклів. У хімії азидів існує низка питань щодо механізмів їх перетворень, будови інтермедіатів, їхньої стабільності та оптимальних умов використання в органічному синтезі. Тому детальне дослідження цих сполук у конструюванні азотовмісних гетероциклів є актуальним. У результаті виконаної роботи автор одержав нові похідні триазолу, виявив вплив природи гетероароматичного радикала біля атома нітрогену на перебіг реакції азидів з метиленактивнии сполуками та дослідив взаємодію цих сполук з С-нуклеофілами. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що досліджено шляхи одержання сполук зі цінними властивостями, зокрема, лігандів у комплексах з Cu(I) та люмінесцентних комплексонів для лантаноїдів. Синтезовано сполуки, що відповідають критеріям лікоподібності і проходять дослідження на протиракову активність. Вважаю, що робота Походила Н.Т. виконана на високому науковому і експериментальному рівні з використанням сучасних методів дослідження і заслуговує здобуття премії Президента України для молодих учених.

доктор хімічних наук, професор Вовк М.В.
завідувач відділу механізмів органічних реакцій Інституту органічної хімії НАН України

Професор Чирва В.Я.

У своїй роботі Н.Т. Походило грунтовно дослідив маловивчені реакції циклізації азидів, які є перспективним методом синтезу 1-арил(гетарил)заміщених 1,2,3-триазолів та тетразолів. Оцінюючи наукову новизну слід відзначити, що безперечним успіхом автора є розробка низки способів синтезу 1,2,3-триазолів на основі вивчення закономірностей та регіонаправленості реакції приєднання азидів до СН-кислот різної будови. Цікаві властивості виявлено у орто-заміщених арилазидів, які при взаємодії з метиленактивними нітрилами в результаті каскадної циклізації утворюють лінійні та ангулярні трициклічні сполуки, що містять триазольний та піримідиновий цикли. Особливий інтерес викликає знайдена автором нова реакція утворення анельованих 2,3-діамінопіримідинів в результаті взаємодії гідразину зі сполуками, що містять у сусідніх положеннях естерну групу і тетразольний цикл. Матеріали роботи викладено в публікаціях у високорейтингових журналах. Практичне значення одержаних здобувачем результатів полягає у розробці препаративних методик синтезу функціоналізованих похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу, які можна використовувати в тонкому органічному синтезі. Також є всі підстави для вивчення біологічної дії об'єктів дослідження.
Зважаючи на високий науковий рівень і новизну роботи „Молекулярний дизайн функціоналізованих похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу", вважаю що її автор, Походило Н.Т., заслуговує премії Президента України для молодих учених.

Завідувач кафедри органічної хімії
Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського,
Заслужений діяч науки і освіти України,
доктор хімічних наук, професор В.Я. Чирва

професор Харченко О.В.

Проблема вивчення практично цінних властивостей похідних триазолу і тетразолу тісно пов’язана з підбором методів їх конструювання. Сполуки цього типу широко досліджуються в останні роки і знайшли застосування як сенсори для дослідження фізико-хімічних властивостей біологічних об'єктів, як резистентні до метаболізму біоізостери пептидної групи, що відкриває широкі перспективи для їх введення у біологічні об’єкти для покращення токсикологічних характеристик. Вважаю, що запропоновані у роботі методи дозволяють синтезувати нові речовини, ізостерні природним сполукам з триазольним чи тетразольним кільцем зручним способом. Такі результати актуальні для створення нових лікарських препаратів, а також вносять вагомий вклад як у синтетичну органічну хімію так і в теорію механізмів реакцій. Вважаю, що автор роботи, Походило Н.Т., заслуговує присудження премії Президента України для молодих учених.

Завідувач кафедри технології
органічних речовин та фармацевтичних препаратів
ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" (м. Дніпропетровськ)
доктор хімічних наук, професор О.В. Харченко

професор Шемчук Л.А.

В останні роки все більше уваги привертають дослідження, що покликані вирішувати проблеми охорони здоров’я, зокрема, у лікування важких захворювань фармацевтичними препаратами, створеними хімічними методами. Екологічна безпечність та економічна привабливість таких методів теж є важливою. Роботу Походила Н.Т. можна оцінювати і у такому ракурсі. Досліджуючи методи синтезу 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу, він запропонував оптимальні умови таких реакцій, що дозволило одержати важкодоступні сполуки і провести їх молекулярний дизайн у зручний спосіб, що передбачає створення широких рядів таких речовин з цінними фармакологічними характеристиками. Вагомим результатом цієї роботи є розробка нових мультикомпонентних реакцій, доміно-реакцій що відбувають швидко і хемоселективно без виділення проміжних продуктів (однореакторний синтез). На мою думку, автор заслуговує премії Президента України для молодих учених.

Професор кафедри органічної хімії
Національного фармацевтичного університету
доктор хімічних наук, професор Л.А. Шемчук

Володимир Ковтуненко

Представлена робота є вагомим фундаментальним дослідженням. Синтетичні можливості реакцій циклоприєднання азидів у молекулярному дизайні похідних 1,2,3-триазолу та тетразолу вивчені недостатньо. У роботі Н.Т. Походила узагальнено науково важливі результати досліджень автора у цій області. Він розробив способи одержання нових гетероциклічних азидів, дослідив закономірності та регіонаправленість їх циклоприєднання з метиленактивними сполуками. Безумовну новизну мають знайдені доміно-реакції за участю opтo-заміщених арилазидів, а також реакції розкриття тетразольного циклу при дії гідразину на естери 2-(1Н-тетразол-1-іл)тіофен-3-карбонових кислот. Ці перетворення відкривають нові перспективи для синтезу важкодоступних похідних тієно[2,3-с]піримидину, а також нових поліядерних гетероциклічнх систем. Робота заслуговує бути відзначеною премією Президента України для молодих учених.

професор кафедри органічної хімії
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
доктор хімічних наук, професор Ковтуненко В.О.

проф. Лесик Р.Б.

З науковим доробком Походила Н. Т. я добре ознайомлений: неодноразово слухав його доповіді на наукових конференціях, читав статті у фахових журналах. Вважаю його перспективним науковцем і, на мою думку, він заслуговує присудження премії Президента України для молодих учених.
Робота Походила Н.Т. виконана в одному з актуальних напрямів хімії гетероциклічних сполук. В останні роки хімія триазолів і тетразолу розвивається досить інтенсивно. Похідні 1,2,3-триазолу знайшли застосування як оптичні відбілювачі, напівпродукти при одержанні пластифікаторів, клеєвих композицій. Заміщені тетразоли використовують як світлостабілізатори полімерів, регулятори росту рослин, в синтезі полінуклеотидів. Багато похідних тетразолу фізіологічно активні. Тому розробка методів синтезу нових похідних 1,2,3-триазолу і тетразолу вивчення їхньої будови, хімічних реакцій і біологічної активності є важливою проблемою органічної хімії і дослідження в цій області актуальні. Претендент виконав обширну експериментальну роботу з одержання нових гетероциклічних азидів і їхнього успішного застосування в молекулярному дизайні похідних 1,2,3-триазолу. Одержано вагомі наукові результати, про що свідчать публікації у високорейтингових міжнародних журналах.
Безумовний інтерес мають знайдені автором доміно-реакції за участю opтo-заміщених арилазидів, а також реакції розкриття тетразольного циклу при дії гідразину на естери 2-(1Н-тетразол-1-іл)тіофен-3-карбонових кислот. Ці перетворення відкривають нові перспективи для синтезу важкодоступних похідних тієнопіримидину, а також нових поліядернх гетероциклічнх систем.
Практична значимість положень і висновків дисертації визначається не тільки розробкою препаративних методів синтезу нових похідних 1,2,3-триазолу і тетразолу, але й придатністю їх для одержання комбінаторних бібліотек сполук і скринінгу на біологічну активність.

Професор кафедри
фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії,
декан фармацевтичного факультету
Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького,
доктор фармацевтичних наук, професор Р.Б. Лесик

Професор Дяченко В.Д.

З результати роботи Походила Н.Т. я знайомий з багатьох українських і міжнародних конференції, публікацій у провідних наукових журналах. Похідні 1,2,3-триазолу та тетразолу є фармакологічно привабливими сполуками, що зумовлює бурхливий розвиток досліджень у даній галузі. Певні обмеження у цих дослідженнях пов’язані зі складністю і небезпекою роботи з такими сполуками та реагентами (азидами).
Походило Н.Т. здійснив синтез нових похідних 1,2,3-триазолу та тетразолу на основі арил(гетарил)азидів. Він розробив методики синтезу і вперше одержав низку азидів гетероциклічного ряду на основі гетариламінів. Вивчено закономірності та регіоселективність циклоприєднання арил(гетарил)азидів з метиленактивними сполуками різної будови. Автором вивчені нові напрямки застосування арил(гетарил)азидів в синтетичному апараті хімії гетероциклів. Заслуговує уваги розширення меж застосування синтезу тетразолів. Вперше показана можливість використання в таких реакціях гетероциклічних амінів. Вивчено стійкість тетразольного циклу у різних реакціях, знайдено нові реакції тетразолів. Дана робота є цілеспрямованим дослідженням, всі частини якого добре пов'язані між собою. Слід відмітити значний об'єм експериментального матеріалу, а також препаративну цінність ряду зручних підходів, що привели до отримання нових похідних 1,2,3-триазолів та тетразолів. Результати дослідження відкрили шлях до синтезу великої кількості нових гетероциклічних сполук, які можуть претендувати на місце в ряду речовин з вираженою біоактивністю, зокрема протираковою. У роботі Походила Н.Т. використано сучасні методи дослідження. Структуру отриманих речовин підтвержено за допомогою комплексних хімічних та спектральних досліджень. Окремо відзначу публікації автора у хімічних журналах з високим імпакт-фактором. Вважаю, що робота Походило Н.Т. є цілісним науковим і дослідженням, її автор заслуговує премії Президента України для молодих учених.

завідувач кафедри хімії та біохімії
Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка,
декан факультету природничих наук
доктор хімічних наук, професор Дяченко В.Д.

академік НАН України М.О. Лозинський

Пошук нових низькомолекулярних біорегуляторів, створення нових лікарських засобів є актуальним завданням хіміків-органіків та медиків. Ця робота вимагає великої майстерності і потребує зручного синтетичного інструменту, що забезпечує одержання сполук із заданими властивостями. Це передбачає проведення фундаментальних досліджень з метою розробки нових методів синтезу органічних сполук.
Робота Походила Н.Т. – це оригінальний напрямок в хімії гетероциклічних сполук. Автор добре володіє сучасними методами тонкого органічного синтезу. Ним розроблено нові підходи до синтезу похідних 1,2,3-триазолу та тетразолу із застосуванням реакцій циклізації азидів з метиленактивними сполуками та алкінами. Запропоновано методики синтезу і вперше одержано нові азиди гетероциклічного ряду. Досліджено ряд варіантів циклізацій арил(гетарил)азидів з функціоналізованими СН-кислотами різної будови. Розроблено методи синтезу похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу з використанням стратегій доміно-реакцій, мультикомпонентних, регіо- та стереоселективних реакцій, що добре вписуються в енергозберігаючі і екологічно привабливі концепції “зеленої хімії”. Походило Н.Т. є співатором оригінальних наукових робіт, які опубліковані в провідних наукових виданнях.
Вважаю, що робота Походила Н.Т. заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих учених.

академік НАН України
доктор хімічних наук, професор,
директор Інституту органічної хімії НАН України
М.О. Лозинський

Богза С.Л.

У роботі „Молекулярний дизайн функціоналізованих похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу" розглядаються нові синтетичні підходи до одержання функціональних похідних названих класів сполук. Я знайомий з результатами цих досліджень з численних наукових публікацій, більшість з яких – у високорейтингових журналах. Ці роботи мають високий науковий рівень, теоретичне і практичне значення для розвитку хімії азотистих гетероциклів.
Розширення синтетичних можливостей реакції циклізацій азидів є одним із перспективних напрямків розвитку сучасної органічної хімії. Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що в роботі було розроблено методики синтезу і вперше одержано ряд гетероциклічних азидів; опрацьовано нові варіанти реакції циклоприєднання арил(гетарил)азидів з метиленактивними сполуками різної будови і розкрито можливості застосування таких реакцій у молекулярному дизайні похідних 1Н-1,2,3-триазолу. Автор значно розширив межі застосування маловивченого способу синтезу тетразолів і дослідив їхні властивості. Практичне значення роботи полягає у розробці препаративних методів синтезу деяких гетарилазидів, на основі яких запропоновано методи одержання нових функціональних похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу, які придатні для створення комбінаторних бібліотек сполук. Використані методики дослідження та сучасні методи доказу будови свідчать про достовірність експериментальних даних, а зроблені висновки добре обґрунтовані. Одержані результати вносять вагомий вклад в українську і світову науку і заслуговують належного визнання, зокрема, премії Президента України для молодих учених.

завідувач кафедри органічної хімії
Донецького національного університету,
завідувач відділу біологічно активних сполук
Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії
ім. Л.М. Литвиненка НАН України
доктор хімічних наук С.Л. Богза

Професор Орлов В.Д.

Синтез нових функціоналізованих похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу викликає великий інтерес у зв'язку з їх високою біологічною активністю, тому пошук зручних підходів до одержання біологічно активних сполук цих гетероциклічних систем є актуальним. У представленій роботі розроблені підходи до синтезу похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу. Авторові вдалося значно розширити межі застосування реакції циклоприєднання арил- та гетерилазидів до різних типів метиленактивних сполук. Безперечним досягненням даної роботи є розширення меж застосування методів синтезу заміщених тетразолів, що надає широкі можливості для дослідження хімічних властивостей цих сполук. Автором знайдені цікаві приклади реакцій, які відбуваються як зі збереженням тетразольного кільця, так і з його розкриттям. Слід зазначити, що при цьому часто відбуваються неочікувані реакції, до того ж такі, що приводять до важкодоступних продуктів, які іншими способами одержати важко або взагалі неможливо.
Заслуговує уваги прагнення автором різнобічного застосування одержаних сполук, зокрема, як нових перспективних протиракових агентів. Про високий рівень роботи свідчать публікації у провідних міжнародних журналах (Tetrahedron, Synthesis, J. Сomb. Сhem., Synth. Commun., J. Heterocycl. Chem. та інших). Вважаю що робота Походила Н.Т. заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих учених.

Завідувач кафедри органічної хімії
Харківського національного університету
ім..В.Н. Каразіна, Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор хімічних наук, професор
В.Д. Орлов

Д.х.н., проф. Броварець В.С.

Робота Походила Н.Т. присвячена одному з актуальних напрямків досліджень в сучасній органічній хімії – розробці методів синтезу нових похідних 1,2,3-триазолу і тетразолу. В останні роки похідні 1,2,3-триазолу і тетразолу усе більше привертають увагу дослідників. Заміщені 1,2,3-триазоли знайшли застосування як оптичні відбілювачі, напівпродукти при одержанні пластифікаторів, клейових композицій. Похідні тетразолу –світлостабілізатори полімерів, реагенти в синтезі полінуклеотидів, регулятори росту рослин. Багато сполук з тетразольним циклом фізіологічно активні. 1,5-Пентаметилентетразол (коразол) – лікарський препарат, що стимулює серцеву діяльність і роботу центральної нервової системи. Розробка методів синтезу нових похідних 1,2,3-триазолу і 1Н-тетразолу вивчення їхньої будови, хімічних реакцій і біологічної активності є важливою проблемою і дослідження в цій області актуальні. Походило Н.Т. виконав велику синтетичну роботу з синтезу нових гетероциклічних азидів і їхнього застосування в молекулярному дизайні похідних 1,2,3-триазолу. Безсумнівний інтерес представляють доміно-реакції, що дозволяють конструювати нові гетероциклічні системи.
Практична значимість положень і висновків роботи визначається не тільки розробкою препаративних методів синтезу нових похідних триазолу і тетразолу, але й можливим застосуванням цих методів для одержання комбінаторних бібліотек. Робота виконана на високому науковому рівні, про що свідчать публікації у журналах з високим рейтингом (Tetrahedron та ін.) Таким чином, робота Н.Т. Походила по своїй актуальності, значимості виконаних досліджень, рівневі проведення експерименту й отриманих результатів цілком заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих учених.

доктор хімічних наук, професор
завідувач відділу хімії біоактивних
азотовмісних гетероциклічних основ
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
В.С. Броварець

Шермолович Ю.Г.

Робота Походила Н.Т. присвячена хімії похідних 1,2,3-триазолу та тетразолу, яка в останнє десятиліття бурхливо розвивається. Це обумовлено, в першу чергу, впровадженням у медичну практику низки лікарських засобів – представників цих класів сполук, застосуванням їх як рістстимулюючих засобів в сільському господарстві. Автор відкрив нові можливості застосування азидів у хімії 1,2,3-триазолів та тетразолів. Заслуговує на увагу те, що він вперше одержав нові гетероциклічні азиди і застосував їх для синтезу найрізноманітніших похідних 1Н-1,2,3-триазолу. Запропоновано також новий метод синтезу похідних триазолу реакцією відповідних ілідів фосфору з хлорангідридами кислот і арилазидами. Показано, що взаємодія арилазидів з відповідними нітрилами призводить до утворення похідних [1,2,3]триазоло[1,5-а]хіноліну. Автор одержав низку нових похідних тетразолу. Серед реакцій цих сполук привертає увагу нова рециклізація тетразольного циклу при дії гідразинів з формуванням піримідинового кільця. Загалом, проведена велика синтетична робота по одержанню нових представників похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу – перспективних біологічно активних сполук. Ввважаю, що за актуальністю та одержаними результатами робота заслуговує премії Президента України для молодих учених.

Завідувач відділу хімії органічних сполук сірки
Інституту органічної хімії НАН України,
заступник директора інституту
доктор хімічних наук, професор
Ю.Г. Шермолович