Офіційний веб сайт

Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії

м1

Представлено Київським національним університетом технологій та дизайну

Автор: Васильчук Є.О., д.політ.н.

На основі теоретичних досліджень автором визначено ідейно-політичну сутність молодіжного політичного радикалізму та екстремізму в Україні, встановлено його об'єктивні умови і чинники ескалації, сформовано рекомендації щодо профілактики, запобігання та протидії цим явищам у молодіжному середовищі України.

Проведено ґрунтовний аналіз культурно-ідеологічних засад політичного радикалізму та екстремізму в Україні, досліджено механізми формування радикалістських ідеологічних доктрин, виявлено ремінісценції, алюзії та прямі текстуальні запозичення з різноманітних ідеологічно ангажованих творів.

Здійснено структурування та аналіз загроз національній безпеці України з боку екстремістських спільнот і саморадикалізованих осіб. Сформовано базові концептуальні засади дослідження виявів політичного радикалізму та екстремізму у реальному політичному житті України.

Запропоновано рекомендації щодо профілактики, запобігання та протидії цим явищам у молодіжному середовищі України.

Отримані результати впроваджено у діяльність 8 науково-дослідних і навчальних установ та органів державної влади, що підтверджується відповідними довідками та актами.

 

Кількість публікацій: 57, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 39 статей (13 – у зарубіжних виданнях), 16 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 23 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс =3.

Надіслати коментар

Коментарі

ShishkinAvto

База Автолюбители

GrishinAvto

База Автолюбители

Малиновський В.Я., д.політ.н., професор

На сучасному етапі розвитку Україна перебуває на стадії кардинальних змін різних сфер суспільного життя. Ці трансформаційні процеси безпосередньо позначаються на соціальному самопочутті населення, обумовлюючи зміни базових принципів формування ідентичностей як окремих індивідів, так і соціальних груп. Поляризація інтересів у соціальній, економічній, політичній, культурній площинах сприяє зростанню суперечностей, які під впливом суб’єктивних та об’єктивних чинників можуть перерости в соціально-групові конфлікти.
За таких умов молодь, внаслідок соціально-психологічних особливостей, притаманних її віку, імпульсивних, хаотичних реакцій на життєві труднощі й негаразди, є найбільш схильною до накопичення і реалізації протестного, деструктивного потенціалу. Проблема зростання агресивності молодого покоління, збільшення кількості саморадикалізованих осіб і неформальних екстремістськи налаштованих молодіжних груп на тлі економічних і соціокультурних перетворень заслуговує на особливу увагу вчених-суспільствознавців.
У цьому контексті робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є. О. Васильчуком, є своєчасним і актуальним дослідженням. Ознайомлення із рефератом цієї роботи доводить, що автором виконано системний комплексний аналіз виявів політичного радикалізму та екстремізму в Україні.
Заслуговує на увагу досить докладний аналіз основних науково-дослідницьких підходів до вивчення феномена молодіжного політичного радикалізму і екстремізму. Необхідність вивчення цього вкрай мімікрійного і нестабільного явища з урахуванням різних параметрів його виявів автор підкреслює потребою виявлення реального змісту впливу суб’єктів екстремізму на національну безпеку України задля розроблення і реалізації ефективних стратегій профілактики, діагностики та протидії цьому деструктивному явищу. Посилаючись на результати наукових досліджень низки вітчизняних і закордонних авторів, Є. О. Васильчук переконливо доводить, що поява і розвиток радикалістських та екстремістських тенденцій у молодіжному середовищі пов’язується, насамперед, із невизначеним соціальним статусом сучасної молоді, особливостями пізнання і освоєння нею соціальної реальності. Це, своєю чергою, зумовлює сегментацію молодіжного середовища, спричинює появу різноманітних неформальних політизованих ініціатив і субкультурних спільнот асоціальної спрямованості.
Інтерес представляє авторський аналіз ідейно-культурних джерел політичного радикалізму і екстремізму в молодіжному середовищі України. Такий матеріал зустрічається в українській політичній науці вперше, що додатково підкреслює новизну і актуальність представленої наукової роботи Є. О. Васильчука. Автор, спираючись на значну джерельну базу, детально аналізує специфіку взаємозв’язків структурних елементів ідеологічних доктрин наявних в Україні радикальних та екстремістських угруповань. Результати цього аналізу дозволили автору здійснити ідейно-політичну класифікацію екстремістського середовища України, виявити ідеологічні механізми деструктивної практики його суб’єктів.
Заслуговує на увагу і пропонований автором аналіз чинників, що спричинюють відтворення екстремістських настроїв у сучасному молодіжному середовищі України. Залучаючи дані різних соціологічних досліджень і статистичну інформацію, Є. О. Васильчук досить переконливо показує взаємозв’язок соціально-економічних, соціокультурних, суспільно-політичних та ідеологічних чинників, які провокують появу радикалістських та екстремістських тенденцій.
Автор не залишає поза увагою і практичні аспекти досліджуваної проблематики. Обґрунтовані у роботі рекомендації щодо профілактики, запобігання і протидії цим деструктивним соціальним виявам знайшли своє практичне застосування, що підтверджується відповідними документами про впровадження.
Підсумовуючи викладене, вважаю, що наукова робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є. О. Васильчуком, заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, професор,професор кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки В. Я. Малиновський

А.М. Дегтеренко, к.політ.н., доцент

Наукова робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» доктора політичних наук Є.О. Васильчука є комплексною науковою працею, присвяченою дослідженню екстремістських загроз національній безпеці України.
Зазначене дослідження привертає увагу пропонованими автором гуманітарними, правовими, політичними інструментами і заходами, орієнтованими на зниження рівня агресивності та нейтралізацію інтолерантних ідей і практик в молодіжному середовищі.
Ознайомлення із науковими працями, які стали основою для цього дослідження, зокрема, монографіями «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України» та «Російський екстремізм в Україні», засвідчує високий рівень теоретичних знань, фаховість дослідницьких підходів і навичок автора.
Враховуючи викладене, підтримую роботу «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконану доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, на присудження Премії Президента України для молодих учених.

А.М. Дегтеренко, кандидат політичних наук, доцент, докторант Національного інституту стратегічних досліджень

О.В. Токар-Остапенко, ст. консультант НІСД

Науковий доробок доктора політичних наук Євгена Олеговича Васильчука присвячений одній із найактуальніших загроз національній безпеці України – політичному екстремізму.
Автор на значній першоджерельній базі та фактологічному матеріалі репрезентує сутність і специфіку екстремізму, його ідейно-політичні форми, особливості ескалації в українському суспільстві.
Вагомості представленій роботі додають авторські рекомендації щодо профілактики, запобігання та протидії цьому явищу в умовах сьогодення, які знайшли своє реальне втілення у науково-дослідній та навчальній діяльності відомчих ВНЗ і практиці органів державного управління.
Враховуючи викладене, підтримую цю роботу на здобуття Премії Президента України для молодих учених.

О.В. Токар-Остапенко, старший консультант Національного інституту стратегічних досліджень

Андрющенко Е.С., кандидат історичних наук

Доктор політичних наук Євген Васильчук понад 15 років спеціалізується на дослідженні політичного радикалізму та екстремізму в Україні. В умовах гібридної війни Росії проти України його дослідження мають неабияке значення для українського суспільства і держави.
На значній першоджерельній базі і фактологічному матеріалі автором надано ґрунтовний і неупереджений аналіз екстремістських загроз національній безпеці Української держави, визначено суспільні чинники ескалації екстремізму та його ідейно-політичні форми в Україні.
У 2014 р. ним започатковано серію «Проблеми національної безпеки», у межах якої світ побачили монографії «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України», «Російський екстремізм в Україні», «Субкультурний молодіжний радикалізм», «Політичний радикалізм сучасних молодіжних субкультур». Кожна з цих книг містить комплексний аналіз різноманітних виявів політичного радикалізму та екстремізму в Україні.
Враховуючи викладене, підтримую цю роботу на здобуття Премії Президента України для молодих учених і бажаю автору подальших творчих досягнень.

Н.О. Ніколаєнко, д.політ.н., професор

Нестабільність і незбалансованість суспільного розвитку об’єктивно актуалізує різноманітні соціально-деструктивні ідеї і базовані на них практики. Серед них одними із найнебезпечніших є екстремізм і тероризм. Складнопрогнозований характер їхніх виявів, конспіративні умови існування і тяжкі наслідки діяльності їх суб’єктів закріплюють за цими явищами статус вагомих загроз безпечному існуванню людини, суспільства і держави. Переростання екстремізму у різні форми терористичної активності спричинює масові людські жертви та руйнування.
Особливо небезпечною є тенденція втягнення молоді до діяльності екстремістських угруповань. Шляхом підкупу або відвертого обману, використовуючи властивий молоді романтизм і бунтарський дух, енергію та заповзятість, маніпулюючи її патріотичними почуттями, екстремісти пропонують молодим людям утопічне, ерзац-героїчне, сповнене «особливим сенсом» життя, для досягнення власних соціально-деструктивних цілей.
Значною мірою зазначені виклики є актуальними і для України. Ескалація збройного насильства, спалахи екстремістської і терористичної активності у східних регіонах є реальною загрозою для суверенітету і територіальною цілісності України.
Зважаючи на це, науковий доробок доктора політичних наук Євгена Васильчука є актуальним і своєчасним комплексним дослідженням. У межах своїх наукових публікацій, зокрема, монографій «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України» та «Російський екстремізм в Україні» автор здійснив оригінальний аналіз сутності і особливостей загроз і викликів з боку суб’єктів екстремістської діяльності для національної безпеки України, дослідив специфіку ідеологічних доктрин екстремістських угруповань і причини ескалації екстремізму в сучасній Україні.
Варто наголосити на практичній значущості пропонованого доробку. У межах проведеного дослідження автором обґрунтовано пропозиції щодо профілактики, запобігання і протидії виявам екстремізму в Україні. Матеріали дослідження використовуються при підготовці фахівців у сфері правоохоронної діяльності, що підтверджується документами про впровадження.
Зважаючи на вищезазначені обставини, вважаю, що робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Завідувач кафедри політології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, доктор політичних наук, професор Н.О. Ніколаєнко

Дерев’янко С.М., д.політ. н.

Представлена наукова робота доктора політичних наук Є. О. Васильчука актуалізує проблему поширення ідей політичного радикалізму та екстремістських практик серед сучасної української молоді. Виявлення та фіксація ідейно-культурних джерел появи та поширення політичного екстремізму в Україні, встановлення чинників його ескалації дозволили здійснити автору комплексний аналіз цього явища, визначити його вплив на національну безпеку Української Держави.
Обґрунтування актуальності досліджуваної проблематики не викликає заперечень. Дослідження має чітко продуману та логічно вмотивовану структуру, відзначається широкою джерельною базою. На підставі глибокого фахового аналізу численних нормативно-правових актів України та зарубіжних держав, використання значного фактологічного матеріалу, Є. О. Васильчук здійснив змістовне структурування і класифікацію викликів і загроз національній безпеці України, які підпадають під визначення екстремістських. Комплексний аналіз сутності політичного радикалізму та екстремізму дозволив автору презентувати складний та неоднозначний характер цього явища у новітніх соціополітичних реаліях.
Здійснений у роботі аналіз теоретичних підходів до явища політичного радикалізму та екстремізму відзначається своєю ґрунтовністю та об’єктивністю. Виокремлення низки наукових підходів (соціологічного, соціально-філософського, культурологічного, історико-політологічного, правового тощо) засвідчує авторську обізнаність із сучасною науковою літературою різних галузей наукового знання, у якій висвітлюється проблематика екстремізму. Цінним є намагання дослідника поєднати наукові розробки та власний практичний досвід. Зважаючи на це, необхідно констатувати, що автор зміг вибудувати аргументоване обґрунтування сутності політико-правової сутності радикалізму та екстремізму, об’єктивно і неупереджено розкрити сутність викликів і загроз з боку його суб’єктів для національної безпеки України.
Значну увагу у роботі зосереджено на ідейно-культурних витоках політичного радикалізму та екстремізму в Україні. Залучення репрезентативної джерельної бази (значна частина джерел введено до наукового обігу вперше, що додатково підкреслює наукову значущість дослідження) та оригінальний авторський підхід до її класифікації і аналізу, дозволили виявити характерні особливості «екстремальної свідомості», елементи якої у суспільно-політичному житті конституюються у різноманітні екстремістські поведінкові практики. Крім того, автором фактично уперше у вітчизняній науці здійснено оригінальну класифікацію екстремістського середовища, виявлено, виокремлено та охарактеризовано наявні у ньому ідейні течії та напрями.
Використовуючи статистичні матеріали, дані соціологічних досліджень, проведених органами державної влади та управління, інститутами громадянського суспільства, Є. О. Васильчук виокремив і проаналізував об’єктивні причини виникнення і поширення радикалістських ідей та екстремістських виявів серед сучасної української молоді. Ґрунтовністю та послідовністю викладу відзначається здійснений автором факторний аналіз ескалації екстремізму в новітній Україні.
Науково-практичну цінність має й глибокий аналіз інституційно-правового забезпечення політики держави у сфері профілактики, запобігання
і протидії виявам екстремізму та сформульовані конкретні рекомендації. Заслуговують на увагу авторські технології дослідження соціокультурного та інформаційно-психологічного впливу на молодіжне середовище України задля зниження рівня агресивності, нейтралізації інтолерантних ідей і практик.
Наведені у висновках, результати дослідження, відповідають заявленим
у роботі меті і завданням. Вагомості сформульованим у роботі узагальненням та висновкам додає той факт, що автором здійснено апробацію власних розробок у межах реалізації наукового проекту, підтриманого грантом Президента України для обдарованої молоді.
Варто відзначити ясний і чіткий стиль викладу матеріалу, використання стійких науково-фразеологічних конструкцій, термінології.
Таким чином, роботу доктора політичних наук Є. О. Васильчука можна вважати цілісним і завершеним дослідженням, присвяченим аналізу актуальних проблем поширення політичного радикалізму та екстремізму у сучасному молодіжному середовищі України.
Враховуючи вищевикладене, вважаю, що виконана доктором політичних наук Євгеном Олеговичем Васильчуком робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.
С. М. Дерев’янко - доктор політичних наук, професор кафедри політичних інститутів та процесів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Заслужений працівник освіти України

Бакальчук В.О., к.філос.н.

З огляду на значні темпи поширення у сучасному світі політичного радикалізму та екстремізму серед молоді, і в Україні зокрема, робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком є актуальним і важливим науковим дослідженням, що вирізняється своєю новизною, теоретичною і практичною значущістю.
Автором пропонованої роботи ґрунтовно проаналізовано стан сучасного політичного радикалізму та екстремізму як суспільно-політичного феномену та цілком аргументовано визначено, що суб’єкти політичного екстремізму в Україні на сьогодні є вагомим чинником дестабілізації соціально-економічної та політичної ситуації в країні.
Варто відзначити, що окремі результати наукових розробок Є.О. Васильчука впроваджено у науково-дослідну та навчальну діяльність низки закладів і установ, використано у поточній діяльності окремих органів державної влади.

Підсумовуючи викладене, вважаю, що робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Бакальчук В.О., к.філосн., старший науковий співробітник
сектору етнополітики Національного інституту стратегічних досліджень

В.П. Горбатенко, д.політ.н., професор

Стрімке поширення ідей політичного радикалізму в українському суспільстві, цинізм, жорстокість і значний суспільний резонанс злочинів, які вчиняють екстремістські угруповання, доводять, що зазначені проблеми набувають особливої гостроти в сучасній Україні. Саме тому політичний екстремізм є одним із головних викликів та загроз національній безпеці України. У цьому контексті актуальність наукової роботи доктора політичних наук Є.О. Васильчука, поданої на здобуття Премії Президента України для молодих учених, є очевидною.
Ознайомлення з науковими працями номінанта, зокрема, монографіями «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України» та «Російський екстремізм в Україні», доводить, що автору вдалося забезпечити об’єктивний і неупереджений аналіз політичного радикалізму та екстремізму через визначення ідейно-політичної сутності цього феномена, виявлення закономірностей та тенденцій його появи та поширення в сучасному українському суспільстві.
На підставі аналізу наукових підходів до явища політичного радикалізму і екстремізму, автор цілком справедливо зазначає, що наявні в українському політологічному дискурсі найбільш загальні та універсальні уявлення про сутність політичного радикалізму і екстремізму повною мірою не вичерпують усього різноманіття виявів цих феноменів у реальному житті. З огляду на це, спираючись на наукові досягнення закордонних і вітчизняних учених, автор забезпечив якісний і всебічний аналіз міждисциплінарного розуміння сутності цього явища.
Позитивним аспектом у пропонованій роботі є проведений автором детальний аналіз ідейно-культурних джерел і чинників ескалації політичного радикалізму і екстремізму у молодіжному середовищі України. На наш погляд, це дозволило автору зробити правильні висновки про те, що поширення радикалістських настанов і екстремістських настроїв у молодіжному середовищі обумовлюється поєднанням невизначеності соціального статусу молодої людини з притаманними її віку соціально-психологічними характеристиками. Досить аргументованою можна вважати авторську тезу про те, що поширення екстремістських вчинків обумовлюється діалектичним зв'язком психосоціального стану індивіда із наявними соціальними умовами існування. Вагомим авторським напрацюванням є і здійснене у межах цієї роботи структурування екстремістського середовища за ідейно-політичними напрямками.
Підсумовуючи результати своїх наукових пошуків, Є.О. Васильчук цілком правильно робить висновок про те, що неконвенціональні форми політичної участі, які використовують окремі саморадикалізовані індивіди, неформальні політизовані ініціативи, громадські об’єднання та політичні партії, є реальною загрозою для стійкого і стабільного розвитку Української держави. У свою чергу, це об’єктивно вимагає розроблення та впровадження ефективних стратегій і механізмів запобігання та протидії цьому явищу з боку уповноважених органів держави.
У цілому представлена робота є завершеним, самостійним науковим дослідженням, яке має як науково-теоретичне, так і практичне значення, вирізняється оригінальністю авторського підходу до дослідження досліджуваної проблеми. Зважаючи на викладене, є всі підстави вважати, що наукова робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України В.П. Горбатенко

О.А. Борділовська, д.політ.н.

Останні події на Сході України доводять, що екстремізм став однією із найвагоміших загроз національній безпеці Української держави. Метою злочинних посягань суб’єктів екстремізму є дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні, блокування та дезорганізація стабільної діяльності органів державної влади та ескалація протестних настроїв серед населення. Особливе занепокоєння викликає втягнення молодих людей до лав різноманітних екстремістських угруповань, які відкрито пропагують і відстоюють практику збройного насильства для досягнення своїх ефемерних цілей.
З огляду на це, робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» молодого вченого, доктора політичних наук Євгена Васильчука є своєчасним та актуальним дослідженням.
Безумовна новизна цієї роботи полягає у тому, що автор комплексно, системно відобразив сутність екстремістських викликів і загроз для політичної стабільності в Україні. Є.О. Васильчук, спираючись на значний фактографічний матеріал і першоджерельну базу, ґрунтовно проаналізував політико-правові аспекти деструктивних радикалістських ідей та екстремістських практик, презентував особливості ідеологічної діяльності суб’єктів екстремізму, здійснив аналіз чинників ескалації екстремістських ідей і практик у молодіжному середовищі та обґрунтував власні рекомендації щодо профілактики, запобігання і протидії цьому явищу.
Серед успішних авторських апробацій варто відзначити розроблений Є.О. Васильчуком науково-дослідницький проект «Соціокультурна та інформаційно-психологічна деактивація проявів екстремізму в молодіжному середовищі України: Крок до толерантності», який було підтримано грантом Президента України.
Особливої ваги цьому науковому доробку додає його практична спрямованість. Матеріали дослідження активно використовуються у навчальному процесі у ВНЗ, які готують фахівців у сфері правоохоронної діяльності, що підтверджується документами про впровадження.
На увагу заслуговує монографія «РОСІЙСЬКИЙ ЕКСТРЕМІЗМ В УКРАЇНІ», у якій Євген Васильчук на широкому фактологічному і першоджерельному матеріалі надає розгорнутий аналіз специфіки розгортання діяльності російських екстремістських угруповань в окремих регіонах України та показує напрямки їхньої руйнівної діяльності.
Враховуючи зазначене, підтримую роботу «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконану доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, на присудження здобуття Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, доцент О.А. Борділовська (кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

В.Ф. Смолянюк, д.політ.н., професор

Актуальність представленої роботи з огляду на події, що відбуваються в Україні, не викликає сумнівів. Стрімке поширення тенденцій екстремістської активності, ескалація політичного насильства і різних форм неконвенціональної політичної участі обумовлюють необхідність здійснення аналізу та висвітлення причин і спонукальних мотивів вчинення цих злочинів. Особливу значущість в умовах, що склалися, набуває розроблення практичних рекомендацій, спрямованих на профілактику та запобігання поширенню подібних явищ.
У пропонованій роботі автор ставить досить складну мету, а саме: здійснення комплексного аналізу виявів радикалізму та екстремізму в Україні шляхом встановлення їхньої ідейно-політичної сутності, виявлення об'єктивних умов і чинників ескалації, особливостей і тенденцій поширення. Важливо відзначити, що Є.О. Васильчук синтетично поєднує класичні та сучасні концептуальні підходи до розгляду сутності радикалізму і екстремізму. Вагомим є і аналіз чинного законодавства в сфері профілактики, запобігання та протидії цим явищам в Україні.
Автором виконано детальний аналіз теоретичних підходів до сутності радикалізму і екстремізму, надано визначення цих категорій, показано зміну їх змісту під впливом низки об'єктивних факторів. Значну увагу автор приділяє проблемі ідейно-політичного обґрунтування екстремістської діяльності. На широкій першоджерельній базі автор показує особливості процесів, що відбуваються в свідомості представників екстремістського середовища, розкриває механізми формування ідеологічних доктрин екстремістських угруповань. Це дозволило автору здійснити і обґрунтувати класифікаційний розподіл екстремістських угруповань в Україні.
Винятковий інтерес для дослідника представляє матеріал, присвячений особливостям формування субкультурних стилів і впливу релігійного чинника на самосвідомість і поведінку представників екстремістських угруповань. Задіявши значну першоджерельну базу, автор переконливо доводить, що контркультурна стратегія позиціонування, обрана політичними радикалами як найбільш прийнятна, призводить до поступової маргіналізації радикальних об'єднань, зниження рівня їх політичної активності, перетворення в невеликі гуртки за інтересами.
Актуальним є й авторський аналіз чинників виникнення і поширення радикалістських ідей і екстремістських виявів серед сучасної української молоді. Залучаючи статистичні дані та матеріали соціологічних досліджень, автор обґрунтовує тезу про те, що поширення радикалістських ідей і екстремістських практик, перш за все, свідчить про певний рівень розбалансованості суспільної системи. Поява і поширення таких деструктивних впливів обумовлюється діалектичним зв'язком психосоціального стану індивіда з соціальними умовами існування.
Варто зазначити, що при підготовці цієї роботи автором використано значний обсяг емпіричних даних, основні положення роботи належним чином підкріплюються прикладами та ілюстративним матеріалом. Є.О. Васильчук засвідчив своє ознайомлення з основними роботами, присвяченими проблематиці ескалації екстремізму в сучасних демократичних суспільствах.
Робота доктора політичних наук Є.О. Васильчука «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» вирізняється новизною, теоретичною і практичною значущістю, пройшла достатню апробацію на науково-комунікативних заходах.
З огляду на викладене, вважаю, що ця робота заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Завідувач кафедри політології та національної безпеки Київського національного економічного університету Імені Вадима Гетьмана, доктор політичних наук, професор В.Ф. Смолянюк

Д.В. Неліпа, д.політ.н.

Політичний екстремізм як соціально-деструктивне явище характеризується використанням насильницьких форм і методів політичної боротьби, несумісних із нормами права або суспільної моралі. Виступаючи чинником дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі, політичний екстремізм поєднує такі ознаки: ідейно-світоглядна нетерпимість, ідеологічне обґрунтування насильства як допустимого методу політичної боротьби, використання і спроби монополізації права на тлумачення суб’єктами політичного екстремізму ідеологічних доктрин та релігійних учень, культивування харизматичності іміджу лідерів екстремістських рухів тощо.
Аналіз ситуації на Сході України засвідчує, що суб’єкти екстремізму є вагомою загрозою для національної безпеки України. Діяльність російських екстремістських угруповань за безпосередньої всебічної підтримки спеціальних служб і розвідувальних органів Російської Федерації сприяє розгортанню соціальних конфліктів, чим створюється реальна загроза основам національної безпеки нашої держави. У свою чергу, стримування Україною військової агресії на тлі суспільно-політичних та соціально-економічних катаклізмів зумовлює необхідність розроблення комплексу науково обґрунтованих превентивних і репресивно-правових заходів, які б забезпечили локалізацію і нейтралізацію цих деструктивних впливів.
З огляду на, це науковий доробок доктора політичних наук Євгена Васильчука вирізняється своєю особливою актуальністю і практичною спрямованістю. У низці наукових публікацій, зокрема, монографіях «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України» та «Російський екстремізм в Україні», автор здійснив ґрунтовний аналіз специфіки загроз і викликів з боку суб’єктів екстремістської діяльності для Української держави, особливостей екстремістських ідеологічних доктрин, причин ескалації екстремізму в сучасному українському суспільстві, запропонував шляхи нейтралізації цих деструктивних впливів.
Вагомості цьому дослідженню додає не лише його науково-теоретична, а й практична значущість. Матеріали досліджень використовуються у навчальному процесі відомчих ВНЗ, які готують фахівців для правоохоронної діяльності, та у програмах позавузівського навчання для особового складу правоохоронних органів, підрозділи яких відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України у зоні АТО.
З огляду на вищезазначені обставини, вважаю, що робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Завідувач кафедри державного управління Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, доктор політичних наук, доцент Д.В. Неліпа

С.Г. Денисюк, д.політ.н., професор

Сьогодні політичний радикалізм і екстремізм посідають чільне місце в системі загроз безпечному існуванню людини, демократичному розвитку суспільства й Української держави. Ці поняття часто ототожнюються з політичною діяльністю, що має ті чи інші риси екстремізму: ксенофобією, тероризмом, терором тощо.
Проте загалом під цими термінами розуміють схильність до крайніх дій та ідей. На практиці їх основні форми реалізації (метод і ідея) властиві будь-якій політичній системі: адже навіть у тоталітарних режимах спостерігається певна різноманітність проявів політичної поведінки, а відповідно — найбільш віддалені від прийнятних моделей логічно вважатимуться крайніми, тобто екстремістськими або радикальними. Тому актуальним видається, зокрема, з’ясування причин ескалації політичного екстремізму.
На практиці екстремістські угруповання, використовуючи актуальні соціально-економічні та політичні проблеми, застосовуючи популістські методи політичної боротьби, здобувають певну підтримку серед населення. Схильність таких угруповань до спрощення значущих суспільно-політичних проблем, підриву авторитету влади, до використання протестних настроїв населення, кризи міжнаціональних відносин, несформованості демократичної політичної культури зумовлюють спалахи насильства, поширення сепаратистських рухів, загалом проблеми демократичного розвитку України.
Радикалістські настанови і екстремістські настрої часто панують саме в молодіжному середовищі, що спричиняє появу неформальних груп та ініціатив, субкультурних спільнот. Це може сприяти реалізації молоді як у різних формах творчості, так і у деструктивних політизованих соціальних практиках. Тому звернення Є. Васильчука до аналізу сутності політичного радикалізму та екстремізму, закономірностей і особливостей їх поширення серед української молоді є цілком виправданим.
Загалом автор продемонстрував достатню обізнаність із науковим дослідженням проблеми, ґрунтовне знання доробку як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Автор проявив належну повагу до наукового спадку й водночас здатність розвивати здобутки попередників, той фундамент, на якому будувалась рецензована робота. Проте Є. Васильчук провів системне дослідження ідеологічних аспектів політичного радикалізму та екстремізму, тенденцій і закономірностей їх поширення в молодіжному середовищі України, що безумовно є оригінальним і актуальним. З огляду на це, ґрунтовне вивчення молодіжного політичного радикалізму та екстремізму в сучасній Україні, ідейно-культурних, релігійних й субкультурних витоків екстремістських спільнот обумовлює актуальність теми дисертації та її цінність для розвитку політичної науки.
Монографії та наукові статті Є. Васильчука, які стали основою представленої роботи, написані доступно, цікаво і динамічно. Детально проаналізовані теоретико-методологічні засади дослідження молодіжного політичного радикалізму та екстремізму, зокрема, закономірності та особливості їх поширення, політико-правова сутність загроз і викликів національній безпеці України з боку суб’єктів радикалізму та екстремізму.
Слушним є звернення автора до аналізу радикалістських ідеологічних проектів, що вирізняються своєю революційністю і контркультурною спрямованістю, і максимально орієнтовані на демонстративне протиставлення наявній системі суспільних відносин з метою розширення соціополітичного простору для власного позиціонування й поширення власних ідей. Контркультурні ідеї сприяють визначенню загальних рис образу уявного «ворога» або зовнішнього подразника, на якого спрямовується агресивна енергія молодих радикалів.
Заслугою Є. Васильчука є аналіз підвищеної криміногенності суб’єктів екстремізму, що зумовлює транснаціональний характер їхньої діяльності. Це сприяє значному підвищенню їхньої життєстійкості через налагодження системи ресурсного забезпечення.
На підставі аналізу програмно-ідеологічних документів дисертантом здійснено ґрунтовний аналіз ідейно-культурних джерел екстремістських спільнот, обґрунтовано авторську класифікацію екстремістського середовища.
Вагомим для політичної науки є здійснений автором аналіз об’єктивних чинників ескалації у сучасному молодіжному середовищі України. Залучивши чималу кількість статистичного матеріалу, Є. Васильчук розкрив особливості впливу цих чинників на молодіжне середовище України і сформулював авторське твердження, що суспільні трансформації 1990-х рр. зумовили появу низки економічних катаклізмів, які спричинили ескалацію напруження у сфері міжнаціональних та етноконфесійних відносин, каталізували поляризацію політичної системи суспільства та призвели до соціокультурної кризи, яка негативно позначилася на соціальному розвитку сучасної молоді.
Автор слушно стверджує, що укорінення в масовій та індивідуальній свідомості нігілістичних настанов спричинено корумпованістю правоохоронних органів і судової системи, криміналізацією різних сфер суспільного життя. Такі настанови згодом конституюються в насильницькі, екстремістські методи досягнення цілей, які здатні забезпечити швидке розв’язання накопичених у суспільстві проблем. Крім того, можна погодитись, що соціально-економічним підґрунтям політичного радикалізму та екстремізму в молодіжному середовищі України є кризові економічні й соціальні чинники.
Вдалим видається і здійснений автором аналіз інституційно-правового забезпечення профілактики, запобігання і протидії виявам екстремізму в Україні. Автор продемонстрував високу обізнаність із вітчизняною і закордонною нормативною базою, знання європейського і пострадянського досвіду діяльності органів державної влади та управління у сфері протидії цим виявам. Цілком слушним видається авторський висновок про те, що відсутність належного правового унормування антиекстремістської діяльності держави негативно позначається на інституційному забезпеченні протидії суб’єктам екстремізму.
Головній меті та конкретним завданням дослідження відповідають основні здобутки наукової новизни роботи: здійснено комплексне дослідження виявів радикалізму та екстремізму в молодіжному середовищі України; проаналізовано закономірності й тенденції їх поширення, що зумовлено невизначеним соціальним статусом молодої людини, кризовими соціально-економічними, політичними та духовно-культурними чинниками у перехідному суспільстві; проаналізовано сугестивні можливості субкультурних і релігійних джерел політичного радикалізму та екстремізму в Україні; здійснено структурування та аналіз загроз національній безпеці України з боку екстремістських спільнот і саморадикалізованих осіб; розроблено перспективні шляхи законодавчого забезпечення профілактики і запобігання виявам політичного радикалізму та екстремізму, запропоновано освітні, соціокультурні та інформаційно-психологічні технології протидії цьому явищу в молодіжному середовищі, спрямовані на консолідацію зусиль органів державної влади та громадських інституцій щодо поширення освітньо-виховного впливу на молодих людей з метою формування у них принципів толерантності, терпимості, миролюбності, доброзичливості, готовності допомагати іншим.
Варто відмітити використання автором широкого методологічного інструментарію, що дозволило забезпечити обґрунтованість і достовірність наукових результатів. Неупередженість та незалежність наукових суджень забезпечують принципи науковості, об’єктивності, всебічності, ідейного плюралізму, соціального детермінізму, діалектики, історизму, цілісності, системності, комплексності та інші. Зокрема, застосування аналізу дозволило здійснити ідейно-політичну класифікацію екстремістського середовища в Україні. Використання методів індукції та дедукції дозволило дослідити найпоширеніші вияви радикалізму та екстремізму в суспільному житті. Вивчення ідейно-культурних джерел радикалістських ідеологічних доктрин, процесів формування інтолерантних ідей у свідомості здійснювалися за допомогою психологічного підходу. Політико-комунікативний метод дозволив виявити тенденції субкультуризації екстремістських угруповань, установити механізми конспірування їхньої діяльності тощо.
Співзвучний сучасним тенденціям суспільно-політичного розвитку, науковий доробок Є. Васильчука має важливе теоретико-прикладне значення. Автору вдалось бути переконливим і водночас коректним у власному теоретизуванні щодо понять «радикалізм», «екстремізм», «тероризм», визначенні соціокультурних чинників та суспільно-політичних детермінант відтворення екстремістських настроїв у молодіжному середовищі України тощо. Загалом, як за структурою, так і виконанням робота справляє позитивне враження, а її основні положення можуть стати теоретико-методологічною базою для досліджень, пов’язаних із поширенням різноманітних політичних аномалій у суспільстві, для розроблення лекційних курсів і спецкурсів зі соціально-політичних дисциплін тощо. Висновки дисертації видаються цілком об’єктивними і переконливими, їх варто використати у науково-експертній та аналітико-прогностичній діяльності при формуванні державної політики у сфері профілактики, запобігання і протидії загрозам національній безпеці України з боку саморадикалізованих осіб, молодіжних екстремістських спільнот і терористичних угруповань.
Високий фаховий рівень представленої роботи підтверджується значною кількістю документів про практичне впровадження її результатів. Так, матеріали наукового доробку Є. Васильчука активно використовуються у навчальному процесі у ВНЗ, які готують фахівців у сфері правоохоронної діяльності. Обрана проблематика для автора є не лише професійною, а й громадянською позицією. Глибоке розуміння процесів радикалізації і поширення екстремістських практик у сучасному українському суспільстві та їхніх можливих негативних наслідків знайшло відображення у його виступі на парламентських слуханнях у Верховній Раді України, які відбулися у листопаді 2016 р.
Зважаючи на викладене, підтримую роботу «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконану доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, професор, професор кафедри суспільно-політичних наук, директор Інституту соціально-гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету С.Г. Денисюк

І.В. Алєксєєнко, д.політ.н., професор

Безпечне існування є однією з базових потреб індивіда та суспільства. Ескалація суспільно-політичної напруженості у східних регіонах нашої держави та спроби дестабілізації політичної ситуації в Україні у цілому через збурення протестних настроїв найбільш депривованих прошарків об’єктивно актуалізують науковий пошук у цій царині задля вироблення ефективних механізмів щодо профілактики, запобігання і протидії цим явищам.
Небезпечність екстремізму полягає в підвищенні рівня конфліктності у взаємовідносинах між різними соціальними й національними групами, провокуванні застосування насильницьких дій з метою досягнення політичних цілей.
Задля досягнення певних політичних цілей суб’єктами екстремістської діяльності можуть застосовуватися різні методи насильницького характеру, що завдають шкоди життю і здоров’ю громадян.
Проте потреба в захищеності держави внаслідок поширення загроз і викликів її національній безпеці з боку суб’єктів екстремістської діяльності резонує з відсутністю відповідних розробок щодо попередження та нейтралізації цих деструктивних впливів.
З огляду на це, науковий доробок доктора політичних наук Євгена Васильчука є своєчасним і актуальним дослідженням.
У низці наукових статей і монографіях «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України» та «Російський екстремізм в Україні» автор показує, що ескалація різноманітних соціально деструктивних практик є характерним, насамперед, для транзитивних суспільств, зокрема, й для України, що цілком закономірно спричинює перенесення соціальної активності депривованих окремих індивідів і маргінальних прошарків населення у кримінальну площину, актуалізацію протестної політичної культури і протестної поведінки.
На конкретних прикладах він доводить, що суспільна небезпечність екстремізму обумовлюється його соціально-конфліктною природою і посилюється впливом соціально-економічних, соціокультурних, політичних і духовно-ідеологічних чинників. Екстремістська практика окремих суб’єктів суспільно-політичного життя спричиняє використання ними терористичних методів для досягнення власних цілей, що складає особливі загрози сучасним суспільствам.
На особливу увагу сучасних дослідників політичного радикалізму та екстремізму, поза сумнівом, заслуговує здійснений автором аналіз ідейно-політичного підґрунтя екстремістського середовища сучасної України.
Особливості проведеного ним дослідження ідеологічних доктрин радикальних та екстремістських рухів переконливо доводить виняткову обізнаність автора у найдрібніших нюансах ідеології цих угруповань, дозволяє сучасним науковцям глибше зрозуміти ідейно-політичні тренди сучасного радикалізму та екстремізму.
Варто відзначити і практичну спрямованість представленого дослідження.
Матеріали цього наукового доробку, як випливає із документів про впровадження, активно використовуються у навчальному процесі у ВНЗ, які готують фахівців у сфері правоохоронної діяльності.
У цілому, робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, є помітним явищем у вітчизняній політичній науці і заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, професор,
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
І.В. Алєксєєнко

В.І. Бортніков, д.політ.н., професор

У сучасних умовах екстремізм є реальною загрозою для національної безпеки будь-якої держави. Особливо небезпечним є використання екстремістами терористичних методів досягнення своїх цілей. Під загрозою вчинення терористичних актів опиняються життя і здоров’я, конституційні права і свободи громадян, територіальна цілісність та конституційний лад у державі.
Терористична активність окремих суб’єктів політики сприяє дискредитації держави та її інституцій, посилює дезінтеграційні процеси і відцентрові, сепаратистські тенденції. Зрештою це може призвести до колапсу системи державного управління та втрати керованості суспільними процесами. Використовуючи терористичні акти як інструмент залякування, тиску і шантажу, сучасні екстремісти домагаються девальвації авторитету органів державної влади серед населення, послаблення їхніх регулятивних і охоронних функцій.
Аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні вказує на те, що політичний екстремізм став довготривалим чинником суспільного розвитку. Це вимагає від держави вироблення стратегії протидії та виконання на її основі комплексу практичних заходів для попередження та припинення екстремістських виявів.
Зважаючи на це, представлений науковий доробок доктора політичних наук Євгена Васильчука є актуальним і своєчасним дослідженням. Ознайомлення із його науковими працями показує, що автор розглядає екстремізм як багатовимірне суспільно-політичне явище, що поєднує специфічні ідеологічні продукти, стилістичні особливості та політичну практику, орієнтовану на силові, насильницькі способи розв’язання суспільних проблем.
Викликає інтерес пілотна монографія за цією проблематикою «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України». У цій роботі Євген Васильчук подає комплексний аналіз політичного екстремізму в Україні, розглядає специфіку ідеологічних доктрин його суб’єктів, показує причини його ескалації. У межах зазначеної монографії автором обґрунтовано перспективні шляхи профілактики, запобігання і протидії цьому явищу.
На увагу наукового товариства заслуговує і інша монографія з представленого наукового доробку «Російський екстремізм в Україні». У цій роботі автором ґрунтовно проаналізовано сутність російського екстремізму як суспільно-політичного феномену, простежено ідеологічну еволюцію та особливості інституціоналізації російських екстремістських об’єднань в Україні, досліджено політико-правові аспекти загроз і викликів українській державності з боку російських екстремістських об’єднань та виявлено тенденції деструктивної діяльності суб’єктів російського екстремізму в Україні.
Варто наголосити на практичній спрямованості цього наукового дослідження. Його матеріали, як випливає із документів про впровадження, активно використовуються у навчальному процесі у ВНЗ, які відносяться до системи Міністерства внутрішніх справ, та застосовуються для проведення занять із особовим складом правоохоронних органів, чиї підрозділи відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України у зоні АТО.
З огляду на викладене, вважаю, що робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки В.І. Бортніков

Т.В. Сидорук, д.політ.н.

У світлі останніх політичних подій серед найбільш актуальних викликів і загроз національній безпеці України вагоме місце посідають вияви політичного радикалізму та екстремізму. Діяльність окремих радикально налаштованих осіб і екстремістських угруповань спрямовується на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні, що призводить до поглиблення поляризації політичної системи, зростання рівня конфліктності у відносинах між окремими соціальними групами та ескалації насильства у суспільстві. Зважаючи на це, перед органами державної влади та управління постає необхідність розроблення і впровадження ефективних технологій запобігання і протидії цьому явищу. У цьому контексті представлений науковий доробок доктора політичних наук Євгена Васильчука є актуальним і своєчасним.
У низці наукових публікацій, зокрема, монографіях «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України» та «Російський екстремізм в Україні», автор докладно проаналізував причини, чинники ескалації, ідейно-культурні джерела політичного радикалізму та екстремізму в Україні. Це дало йому змогу розробити науково обґрунтовані практичні рекомендації щодо запобігання і протидії цьому явищу. Наведені узагальнення та висновки відображають об’єктивний аналіз проблеми, відповідають змісту дослідження, є логічними та науково обґрунтованими.
Необхідно відзначити практичну спрямованість представленого наукового дослідження. Матеріали цього доробку впроваджено у науково-дослідну та навчальну діяльність відомчих ВНЗ, які готують фахівців у сфері правоохоронної діяльності.
Досліджувана проблематика знайшла своє відображення і у виступі автора на парламентських слуханнях «Ціннісні орієнтації сучасної молоді», які відбулися 2 листопада 2016 р. у Верховній Раді Україні. Автор, глибоко розуміючи проблеми радикалізації сучасного українського суспільства та можливі негативні наслідки цього процесу, вказав на необхідність і невідкладність вжиття дієвих заходів щодо зниження градусу соціального напруження у молодіжному середовищі.
Таким чином, з урахуванням викладеного, необхідно констатувати, що робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія» Т.В. Сидорук

О.М. Рудакевич, д.політ.н., професор

Події останніх років переконливо засвідчують, що використання неправових, насильницьких способів політичної боротьби, є стійкою тенденцією розвитку суспільно-політичних процесів у низці пострадянських держав. Розбалансованість системи державного управління та суспільно-політичних відносин, нестабільність соціально-економічної ситуації, криза традиційної системи цінностей, невизначеність соціальної ролі і статусу значної частини населення України, особливо молодої генерації, зумовили появу та розвиток такого феномену як молодіжний політичний радикалізм і екстремізм. Недостатня вивченість цього феномена, множинність і варіативність його виявів у реальному житті суттєво ускладнюють розроблення і впровадження в практику діяльності компетентних органів держави, що забезпечують національну безпеку України, технологій запобігання та протидії цим явищам.
Саме тому робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», що виконана молодим науковцем, доктором політичних наук Є. О. Васильчуком, є актуальною як з теоретичної , так і практичної точок зору. Важливо підкреслити, що проблема поширення радикалістських ідей та похідних від них екстремістських практик має певний ступінь опрацювання в науковій літературі, тим не менш, автор представленого дослідження прагнув надати оригінальне трактування процесам зародження і впливу на безпеку країни подібних деструктивних явищ. Все це, безумовно, свідчить про наукову значущість цієї роботи.
У низці наукових публікацій, в т.ч. в монографіях «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України» (Васильчук Є. О. Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України : монографія / Є. О. Васильчук. Черкаси : Ольга Вовчок, 2015. – 414 с.) і «Російський екстремізм в Україні» (Васильчук Є. О. Російський екстремізм в Україні : монографія / Є. О. Васильчук. Черкаси : Ольга Вовчок, 2015. – 118 с.) автор подає комплексне дослідження питань молодіжного радикалізму та екстремізму з врахуванням нових історичних реалій, в т.ч. пов’язаних з Революцією Гідності та українсько-російською війною.
Аналізуючи сутність політичного екстремізму, автор констатує, що поява і діяльність різноманітних екстремістських організацій і груп в Україні стали наслідками ескалації напруженості у сфері етноконфесійних відносин, стрімкого падіння рівня життя населення, поглиблення соціальних антагонізмів і зниження дієздатності органів державної влади та управління.
Вирізняється своєю новизною і глибиною аналізу авторське дослідження структурно-ідеологічної еволюції екстремістських об'єднань. На підставі проведеного аналізу Є.О. Васильчук показує, що формування контурів і образу «ворога» в екстремістських ідеологічних продуктах відіграє структуроутворюючу роль. Як правило, ворожими елементами визнаються окремі особи або соціальні формування, які наділяються низкою негативних рис, що пов’язуються з їхнім етнонаціональним походженням, конфесійною належністю або професійною діяльністю.
Заслуговує на увагу дослідження автором політико-правових аспектів загроз і викликів українській державності з боку російських екстремістських об'єднань. Автор аргументовано зазначає, що екстремізм як комплекс загроз і викликів національній безпеці України може виявлятися у здійсненні таких дій, як спроби насильницької зміни основ конституційного ладу і посягання на територіальну цілісність країни; посягання на безпеку держави; спроби створення незаконних воєнізованих і збройних формувань, організація та забезпечення їхньої участі у масових заворушеннях, регіональних військових конфліктах, провокаціях силових зіткнень з правоохоронними органами тощо.
У цілому, представлена робота виконана на високому науково-теоретичному рівні, заслуговує на належну увагу з боку органів публічної влади, інституцій громадянського суспільства та наукового співтовариства, а тому може бути відзначена Премією Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, професор, академік Академії політичних наук, професор кафедри філософії та політології Тернопільського національного економічного університету О. М. Рудакевич

С,А. Асланов, д.політ.н.

Сьогодні Україна опинилася перед специфічними викликами і загрозами її національній безпеці. Розгортання процесів модернізації державно-владної системи України вимагає вибудовування ефективної та дієвої системи протидії внутрішнім та зовнішнім дестабілізаційним чинникам, викликам із боку екстремістськи налаштованих осіб, сепаратистських угруповань і терористичних організацій.
На тлі неприхованої військової агресії Російської Федерації щодо України відбувається стрімка активізація різноманітних деструктивних угруповань, які ставлять за мету поглибити дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в окремих регіонах України. Ця руйнівна діяльність знаходить свій вияв в ескалації збройного насильства і поляризації інтересів різних груп населення, супроводжується спробами дезорганізувати і блокувати діяльність місцевих органів державної влади з метою здійснення тиску на вище політичне керівництво України задля ухвалення управлінських рішень в інтересах держави-агресора.
З огляду на це, робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, є своєчасною і актуальною. Ознайомлення з цією роботою показує, що автором здійснено системний аналіз виявів політичного екстремізму в Україні, досліджено ідеологічні доктрини суб’єктів екстремістської діяльності, встановлено причини ескалації та обґрунтовано перспективні шляхи профілактики, запобігання і протидії цьому явищу.
Особливої ваги додає практична спрямованість цього наукового доробку. Матеріали дослідження, як випливає з документів про впровадження, активно використовуються у навчальному процесі у ВНЗ, які готують фахівців у сфері правоохоронної діяльності. Увагу привертає монографія «РОСІЙСЬКИЙ ЕКСТРЕМІЗМ В УКРАЇНІ», у якій автором на широкому фактологічному і першоджерельному матеріалі проаналізовано специфіку розгортання діяльності російських екстремістських угруповань в окремих регіонах України та показано напрямки їхньої руйнівної діяльності.
Автор демонструє високу обізнаність із досліджуваної проблематики, яка є для нього не лише професійною, а й громадянською позицією. Глибоке розуміння процесів радикалізації і поширення екстремістських практик у сучасному українському суспільстві та їхніх можливих негативних наслідків знайшло відображення у його виступі на парламентських слуханнях у Верховній Раді України, які відбулися у листопаді 2016 р.
Зважаючи на викладене, підтримую роботу «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконану доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, на присудження здобуття Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політології і державного управління
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», академік Української академії політичних наук С.А. Асланов

М.В. Лазарович, д.політ.н., професор

Аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні засвідчує, що політичний екстремізм став довготривалим чинником суспільного розвитку. Суспільна небезпечність його суб’єктів підсилюється схильністю до соціальної мімікрії та варіативністю виявів у реальному житті, що набувають характеру гострих громадянських конфліктів (зростання групових порушень громадського порядку, неконтрольоване поширення зброї та її використання для вирішення конфліктних ситуацій, масові зворушення тощо) і створюють живильне середовище для суттєвого розширення соціальної бази політичного екстремізму та його переростання в терористичну діяльність. Попри спрямовані на локалізацію і нейтралізацію цього явища зусилля міжнародних інституцій, правоохоронних і безпекових органів, зазначені обставини забезпечують відносно високу соціальну стійкість та стабільність існування його суб’єктів.
У свою чергу, це вимагає від держави вироблення стратегії протидії та виконання на її основі комплексу практичних заходів для попередження та припинення екстремістських виявів на основі дослідження і вивчення програмно-ідеологічних засад діяльності суб’єктів екстремізму, психологічних мотивацій, поведінкових стереотипів та патернів колективних дій їх учасників.
У цих складних суспільно-політичних умовах суттєво підвищується значення науково-дослідних праць, присвячених проблемам запобігання і протидії викликам та загрозам національній безпеці України з боку саморадикалізованих осіб, підтримуваних ззовні екстремістських спільнот і терористичних угруповань, які розгорнули свою руйнівну діяльність на сході нашої держави.
Зважаючи на вищенаведені обставини, комплексне дослідження доктора політичних наук Євгена Васильчука є актуальним і своєчасним. Ознайомлення з цим науковим доробком доводить, що автор здійснив системний аналіз виявів політичного екстремізму в Україні. Науково значущою є його пілотна монографія за цією проблематикою «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України», у межах якої автором здійснено системний аналіз виявів політичного екстремізму в Україні, досліджено ідеологічні доктрини суб’єктів екстремістської діяльності, встановлено причини ескалації та обґрунтовано перспективні шляхи профілактики, запобігання і протидії цьому явищу.
На окрему увагу науково-експертної спільноти заслуговує і інша монографія Євгена Васильчука «Російський екстремізм в Україні». У цій роботі автором ґрунтовно проаналізовано сутність російського екстремізму як суспільно-політичного феномену, простежено ідеологічну еволюцію та особливості інституціоналізації російських екстремістських об’єднань в Україні, досліджено політико-правові аспекти загроз і викликів українській державності з боку російських екстремістських об’єднань та виявлено тенденції деструктивної діяльності суб’єктів російського екстремізму в Україні.
Практична спрямованість цього наукового доробку в умовах українського сьогодення є очевидною. Його матеріали активно використовуються у навчальному процесі у ВНЗ, які готують фахівців у сфері правоохоронної діяльності, та застосовуються для проведення занять із особовим складом правоохоронних органів, чиї підрозділи відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України у зоні АТО.
Підсумовуючи викладене, підтримую роботу «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконану доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, на присудження здобуття Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, професор, професор кафедри документознавства,інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету, Заслужений працівник освіти України М.В. Лазарович

Є.В. Перегуда, д.політ.н., професор

Трансформації українського суспільства на початку 1990-х рр. супроводжувались переформатуванням соціальної реальності, зміною статусу і диспозиції окремих осіб і соціальних груп, що сприяло появі нових політичних еліт та створенню умов для перерозподілу владних повноважень між ними. Невизначеність суспільно-політичної ситуації, економічна криза, деформація звичних духовно-культурних та ідеологічних стереотипів, офіційно проголошений курс на ідейно-світоглядний плюралізм і свободу совісті, слабкість офіційних державних інститутів зумовили появу та розвиток нових ідей і політичних практик, які тривалий час перебували під гласною або негласною забороною. Підтримку серед маргіналізованих прошарків населення отримали крайні форми політичної участі та поведінки, які створювали ілюзію реалізації можливостей щодо швидкого та ефективного розв’язання існуючих соціальних суперечностей. Своєю чергою, це спричинило радикалізацію політичної свідомості значної частини населення та зумовило появу окремих осіб та груп, які схилялися до найбільш радикальних та безкомпромісних дій, вважаючи застосування насильства допустимим і найбільш ефективним елементом політичної боротьби.
На особливу увагу, поза сумнівом, заслуговують сьогодні події на Сході України. Аналіз цих подій доводить, що ескалація збройного насильства і дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в Україні досягається через застосування диверсійно-підривних та терористичних методів суб’єктами екстремізму. Серед них найбільш поширеними є розгортання партизанської війни в міських умовах, створення та ресурсне забезпечення діяльності незаконних збройних і воєнізованих формувань, активізація терористичної діяльності на об’єктах соціальної, господарської та військової інфраструктури задля залякування населення та здійснення впливу на процес ухвалення державно-управлінських рішень в інтересах держави-агресора. У цьому контексті особлива увага проросійських екстремістів зосереджується на перешкоджанні діяльності підрозділів Збройних Сил України, правоохоронних і безпекових органів, добровольчих з’єднань, які беруть участь у здійсненні антитерористичних заходів.
Зважаючи на це, представлене дослідження молодого науковця, доктора політичних наук Євгена Васильчука є актуальною і своєчасною роботою. У межах монографій «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України» та «Російський екстремізм в Україні» автором проведено ґрунтовний аналіз культурно-ідеологічних засад політичного радикалізму та екстремізму в Україні, досліджено механізми формування радикалістських ідеологічних доктрин, виявлено ремінісценції, алюзії та прямі текстуальні запозичення з різноманітних ідеологічно ангажованих творів. Здійснено структурування та аналіз загроз національній безпеці України з боку екстремістських спільнот і саморадикалізованих осіб. Сформовано базові концептуальні засади дослідження виявів політичного радикалізму та екстремізму у реальному політичному житті України. Запропоновано рекомендації щодо профілактики, запобігання та протидії цим явищам у молодіжному середовищі України.
У сучасних складних суспільно-політичних умовах, у яких перебуває Україна, значущість цього наукового доробку посилюється його практичною спрямованістю. Матеріали дослідження впроваджено у навчальну і науково-дослідну діяльність відомчих ВНЗ, які готують фахівців у сфері правоохоронної діяльності. Також вони застосовуються у системі позавузівського навчання особового складу правоохоронних органів, які беруть участь у забезпеченні конституційного порядку у зоні АТО.
З огляду на це, вважаю, що робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і архітектури Є.В. Перегуда

Б.Л. Дем'яненко, д.політ.н., професор

Події, які відбуваються сьогодні на Сході України, переконливо доводять реальність загроз і викликів національній безпеці нашої держави з боку різноманітних екстремістських і терористичних угруповань. З огляду на це, представлена робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» доктора політичних наук Є.О. Васильчука є, поза сумнівом, своєчасним і актуальним дослідженням, що вирізняється оригінальністю творчих підходів та змістовною насиченістю.
Новизна пропонованого дослідження обумовлюється, насамперед, тим, що автор, спираючись на значний фактичний матеріал, опубліковані джерела і літературу, здійснив комплексний аналіз закономірностей й тенденцій поширення політичного радикалізму та екстремізму в Україні. Отримані ним результати дозволили сформулювати цілком обґрунтований висновок про зумовленість цих явищ невизначеним соціальним статусом людини, кризовими соціально-економічними, суспільно-політичними та духовно-культурними чинниками у перехідному українському суспільстві.
Значний інтерес для дослідників представляє монографія Є.О. Васильчука «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України». Вона є вдалою спробою системного дослідження ідейно-політичної сутності, особливостей поширення. Визначення місця політичного радикалізму та екстремізму серед викликів і загроз національній безпеці України.
Помітний інтерес для сучасних науковців становить здійснений Є.О. Васильчуком аналіз наявних в екстремістському середовищі політико-ідеологічних доктрин. Демонструючи належну обізнаність у нюансах ідеологічної діяльності радикальних і екстремістських угруповань, автор на конкретних прикладах демонструє еклектичність і мозаїчність екстремістських ідейно-політичних доктрин, що вибудовуються на значній кількості ремінісценцій, алюзій та прямих текстуальних запозиченнях з різноманітних літературних, ідеологічно ангажованих творів.
Не викликає заперечень й проведений автором аналіз чинників ескалації радикалістських ідей та екстремістських практик. Спираючись на статистичні показники і результати соціологічних досліджень, він показує, які саме невирішені проблеми зумовлюють актуалізацію протестної активності депривованих прошарків населення.
Ґрунтовністю вирізняється авторський підхід до аналізу інституційно-правового забезпечення політики держави у сфері профілактики, запобігання і протидії виявам політичного радикалізму та екстремізму в Україні, його відповідності міжнародним правовим стандартам щодо здійснення превентивно-профілактичних заходів.
Заслуговує на особливу увагу і монографія «Російський екстремізм в Україні». У цій роботі автор, демонструючи високу обізнаність з предметом дослідження, пропонує об’єктивний аналіз сутності і виявів російського екстремізму, показує специфіку ідеологічної еволюції та інституціоналізації екстремістських об’єднань в Україні, указує на політико-правові аспекти загроз і викликів українській державності з боку екстремістських об’єднань та аналізує тенденції деструктивної діяльності суб’єктів російського екстремізму в Україні.
Матеріали цього доробку автора становлять неабияку теоретичну й практичну значущість як для вчених-суспільствознавців, так і для органів державної влади. Окрім змістовної насиченості, це підтверджується значною кількістю документів, що засвідчують впровадження результатів дослідження, та реалізований автором проект, підтриманий грантом Президента України для обдарованої молоді.
Зважаючи на викладене, констатую, що робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, заслуговує на присудження здобуття Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, професор, декан історичного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Б.Л. Дем'яненко

Н.П. Гедікова, д.політ.н., професор

Радикалізація міжнаціональних та етноконфесійних відносин, поширення виявів екстремізму у сучасному українському суспільстві є однією із найвагоміших загроз національній безпеці України. Тиражування радикалістських, інтолерантних ідей окремими суб’єктами політики, застосування ними насильницьких методів політичної боротьби сприяє поширенню алармістських і протестних настроїв серед населення, зумовлює ескалацію суспільно-політичного напруження в державі, що, у свою чергу, суттєво ускладнює проведення соціально-економічної та політичної модернізації країни.
Зважаючи на це, з точки зору необхідності розроблення ефективних механізмів запобігання і протидії виявам екстремізму в Україні, робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» доктора політичних наук Є.О. Васильчука є важливим і актуальним науковим дослідженням.
Ознайомлення із науковими статтями, монографіями «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України» та «Російський екстремізм в Україні» засвідчує, що автор спирається на значний масив досліджень, що стосуються проблематики поширення радикалізму та екстремізму, залучаючи найбільш значущі здобутки вітчизняних і закордонних науковців, і вводячи до наукового обігу нові і маловідомі науковій громадськості джерела.
Актуальним, на наш погляд, є авторський аналіз сутності політичного радикалізму та екстремізму у системі викликів і загроз національній безпеці України. Серед сучасних дослідницьких підходів Є.О. Васильчук виокремлює соціально-філософський, соціологічний, культурологічний, політико-правовий та історико-політологічний напрями, підкреслюючи, що дослідження сутності політичного радикалізму та екстремізму у такій методологічній площині обумовлюється мінливістю, варіативністю виявів цього феномену, його надзвичайно високою здатністю до мімікрії та адаптації у сучасних умовах. Відповідно, сформовані у академічній науці найбільш загальні уявлення про сутність цього явища, не вичерпують усього різноманіття виявів цих феноменів у реальному житті. Це, у свою чергу, вимагає здійснення глибинного аналізу зазначеного явища, використовуючи можливості міждисциплінарного дослідницького апарату.
Для дослідників феномену політичного радикалізму та екстремізму безумовний інтерес становить здійснений автором аналіз його ідейно-культурних джерел. На широкому фактологічному матеріалі автор показує особливості формування логіки нетерпимості і ворожнечі у радикалістських ідеологічних доктринах, визначаючи при цьому специфічні взаємозв’язки їх структурно-функціональних елементів. У цьому контексті оригінальною видається авторська точка зору щодо висвітлення тенденцій субкультуризації екстремістських угруповань, використання ними релігійних ідей і практик для посилення єдності і згуртованості своїх лав, втягнення у свою протиправну діяльність нових активістів.
Закликаючи до дискусії зацікавлених науковців, він, на наше переконання, цілком правильно вказує на необхідність виявлення першопричин і чинників ескалації політичного радикалізму та екстремізму задля розроблення ефективних стратегій запобігання і протидії цьому явищу. Здійснений Є.О. Васильчуком ґрунтовний аналіз соціально-економічних, соціокультурних, суспільно-політичних та духовно-ідеологічних чинників відтворення радикалістських ідей та похідних від них екстремістських практик дозволив йому сформулювати цілком правильні висновки про те, що каталізаторами екстремістських виявів в українському суспільстві є стрімка маргіналізація різних соціальних груп; порушення процесу соціалізації та адаптації сучасного молодого покоління; відчуження молоді від політичних процесів, поширення абсентеїстських настанов та відмова від демократичних форм політичної участі тощо.
Розвиваючи вищезазначені положення, Є.О. Васильчук досить вдало аналізує стан сучасного інституційно-правового забезпечення запобігання і протидії поширенню політичного радикалізму та екстремізму в Україні. Автор зазначає, що центральною проблемою лишається відсутність системи антиекстремістського законодавства в Україні, яке має поєднувати репресивно-правові можливості держави і визначати порядок реалізації системи профілактики виявів екстремізму.
Варто відзначити, що отримані Є.О. Васильчуком наукові висновки є значущими і можуть бути використані в процесі подальшого розроблення проблематики молодіжного політичного радикалізму та екстремізму. Пропонована робота вирізняється своєю новизною, глибоким і аргументованим аналізом залучених джерел, обґрунтованими й переконливими висновками. Вона помітно розширює наукові уявлення про досліджувану проблематику і поза сумнівом є позитивним внеском у сучасну політичну науку.
Робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, професор, професор кафедри політичних наук і права Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського" Н.П. Гедікова

І.О. Поліщук, д.політ.н., професор

Останні події в Луганській і Донецькій областях переконливо доводять, що руйнівний характер виявів екстремізму та тероризму перетворив їх суб’єктів на вагомий чинник дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, який загрожує стабільному функціонуванню владно-політичної системи, створює потенційну небезпеку для суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.
Попри очевидну реальність зазначених загроз для держави в українській науці дослідження феномену політичного радикалізму та екстремізму має спорадичний, фрагментарний характер. Наявні наукові праці здебільшого присвячено висвітленню найбільш загальних сутнісних рис екстремізму без заглиблення у його вітчизняну специфіку. Через це актуальність пропонованого дослідження Є.О. Васильчука, присвячене проблемам ескалації радикалістських ідей та екстремістських практик в Україні, є беззаперечною.
Системний характер цих загроз обумовлює необхідність вироблення і впровадження дієвих механізмів і стратегій запобігання і протидії цим виявам, що, у свою чергу, потребує належного аналізу цього явища, виявлення його сутнісних рис та ідейно-політичної спрямованості, фіксації тактики дій екстремістських угруповань тощо. Саме ці проблемні питання розв’язує у представленому науковому доробку Є.О. Васильчук. Очевидним є прагнення автора надати системне бачення цих проблем, пов’язуючи свою наукову працю із конкретними соціополітичними реаліями.
Хочеться відзначити вагомість авторського аналізу ідейно-культурних, субкультурних і релігійних джерел політичного радикалізму та екстремізму. Аналізуючи і класифікуючи радикалістські течії, автор демонструє виняткові знання першоджерел та ідейно-політичної налаштованості суб’єктів екстремізму. Пропоновані ним класифікаційні схеми екстремістського середовища є вдалими і відображають провідні ідейно-політичні тренди вітчизняних радикалів.
Вбачаючи одним із своїх завдань виявлення причинної обумовленості ескалації екстремістських практики у молодіжному середовищі, автором здійснено цілком об’єктивний аналіз суспільних чинників, що безпосередньо впливають на поширення цих соціально деструктивних ідей серед української молоді.
Автор справедливо підкреслює необхідність вдосконалення державної молодіжної політики в Україні задля забезпечення молоді належними умовами для її соціального становлення й адаптації до суспільних процесів, домінування цінностей вітчизняної духовної культури, виховання принципів толерантності та взаємоповаги.
Заслуговують на увагу й авторські пропозиції щодо заходів несилового впливу, що сприятимуть деактуалізації екстремістської активності молоді. Є.О. Васильчук обґрунтовано наголошує на посиленні профілактичного складника у діяльності органів державної влади та управління України щодо нейтралізації цих згубних впливів на молодих людей.
Загалом ми притримуємося думки про те, що робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Професор кафедри соціології та політології Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, доктор політичних наук, професор І.О. Поліщук

В.М. Тертишник, д.ю.н., професор

Аналіз суспільно-політичних та економічних реалій в Україні засвідчує, що політичний радикалізм та екстремізм є сукупністю соціально-деструктивних і дестабілізаційних впливів, які створюють реальну загрозу національній безпеці Української держави. Активізація його суб’єктів у східних регіонах України супроводжується ескалацією збройного насильства, спробами дезорганізації та блокування діяльності органів державної влади й управління для здійснення тиску на політичне керівництво України. В умовах розгортання гібридної війни та активної протидії нашої держави політичній експансії, суб’єкти екстремізму фактично є «п’ятою колоною», яка спрямовує свою діяльність на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації, послаблення обороноздатності України.
Особливої актуальності набувають проблеми молодіжного політичного радикалізму та екстремізму, які мають політичні, соціальні, економічні, психологічні та педагогічні, кримінологічні і правові аспекти. Між тим дані проблеми ще не отримали належного системного наукового аналізу.
Недостатня увага з боку державних, правоохоронних і безпекових органів до діяльності екстремістських угруповань дозволила останнім відкрито розгорнути діяльність своїх філій на території України, за допомогою яких здійснювалася активна пропаганда ідей сепаратизму і збройної боротьби, відбувалася мобілізація активістів для участі в акціях екстремістської спрямованості. Відсутність із боку вповноважених органів держави своєчасної локалізації та нейтралізації цієї деструктивної практики фактично створила умови для активізації сепаратистських сил, заснування незаконних збройних і воєнізованих формувань, розгортання терористичної діяльності в окремих регіонах України.
Зазначені обставини об’єктивно актуалізують науковий пошук у сфері розроблення і впровадження ефективних технологій з профілактики, запобігання і протидії виявам екстремізму в Україні. З огляду на це, представлена наукова праця доробок молодого науковця, доктора політичних наук Євгена Васильчука є комплексним дослідженням, у якому визначено ідейно-політичну сутність молодіжного політичного радикалізму та екстремізму в Україні, встановлено його об'єктивні умови і чинники ескалації, сформовано рекомендації щодо профілактики, запобігання та протидії цим явищам у молодіжному середовищі України.
Значний інтерес викликає його монографія за цією проблематикою «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України». У межах цієї роботи автором проведено комплексний аналіз виявів політичного екстремізму в Україні, досліджено ідеологічні доктрини суб’єктів екстремістської діяльності, встановлено причини ескалації та обґрунтовано перспективні шляхи профілактики, запобігання і протидії цьому явищу.
Видана у 2015 р. монографія «Російський екстремізм в Україні» заслуговує на особливу увагу представників науково-експертного середовища. У цій роботі автор, демонструючи високу обізнаність, надає об’єктивний і неупереджений аналіз сутності російського екстремізму як суспільно-політичного феномену, показує специфіку ідеологічної еволюції та інституціоналізації екстремістських об’єднань в Україні, вказує на політико-правові аспекти загроз і викликів українській державності з боку екстремістських об’єднань та аналізує тенденції деструктивної діяльності суб’єктів російського екстремізму в Україні.
У сучасних складних суспільно-політичних умовах науково-теоретична цінність пропонованого дослідження, безумовно, посилюється його практичною значущістю. Матеріали дослідження використовуються у навчальному процесі у ВНЗ, які готують фахівців у сфері правоохоронної діяльності, та застосовуються для проведення занять із особовим складом правоохоронних органів, чиї підрозділи відстоюють сьогодні суверенітет і територіальну цілісність України у зоні АТО.
Свою наукову і громадянську позицію автор цього дослідження засвідчив, виступаючи у листопаді 2016 р. на парламентських слуханнях у Верховній Раді України. Спираючись на результати власних досліджень, автор, зокрема, звернув увагу керівництва Української держави на необхідність і невідкладність вжиття дієвих заходів, спрямованих на нейтралізацію радикалістських та інтолерантних практик в сучасному українському суспільстві.
Враховуючи вищенаведені обставини, підтримую роботу «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконану доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, на присудження здобуття Премії Президента України для молодих учених.

Доктор юридичних наук, професор, академік Академії політичних наук України, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Університету митної справи та фінансів В.М. Тертишник

ГістьОлег Собченко, учасник АТО

Корсунь-Шевченківська Спілка учасників АТО об’єднує у своїх лавах справжніх патріотів, які брали активну участь у Революції Гідності, відстоювали суверенітет та територіальну цілісність України від російської агресії. Кожен із нас пройшов важкі випробування війною. Перебуваючи у зоні АТО, ми мали змогу пересвідчитись, що російський агресор використовує форми і методи війни, несумісні із нормами міжнародного права. Ним широко практикується використання різноманітних найманців, екстремістських і терористичних груп, незаконних збройних формувань, які виконують диверсійно-розвідувальні завдання щодо порушення нормального функціонування об’єктів соціальної, господарської та військової інфраструктури. Ціною цих руйнівних дій є життя і здоров’я тисяч українців, які беруть безпосередню участь у відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності Української держави.
З огляду на це, вважаємо, що сучасні науковці мають широко інформувати українське суспільство про сутність і специфіку російської агресії. Це дозволить виробити імунітет у населення нашої держави до російської пропаганди, суттєво підвищити рівень патріотизму молодого покоління. Об’єктивний аналіз подій, що відбуваються зараз на Сході України, потрібен і керівництву держави задля розроблення і ухвалення управлінських рішень щодо локалізації і нейтралізації загроз національній безпеці і обороноздатності Української держави.
Враховуючи це, вважаємо, що наукові праці молодого науковця, справжнього патріота України, доктора політичних наук Євгена Васильчука є актуальними і своєчасними. Ознайомлення із його працями засвідчує, що попри свій молодий вік цей дослідник є фахівцем в обраній проблематиці. Актуальність його наукового доробку важко переоцінити.
Підтримуємо його кандидатуру на присудження Премії Президента для молодих учених і просимо шановний Комітет врахувати нашу позицію!

Олег Собченко, учасник бойових дій на Сході України, Корсунь-Шевченківська Спілка учасників АТО

Мироненко П.В., д. політ. н.

Мироненко П.В., доктор політичних наук

Аналіз останніх подій, що відбуваються на Сході України, показує, що країна–агресор використовує некласичні, гібридні методи воєнно-політичного впливу, які суперечать нормам міжнародного права і звичаям ведення війни.
Серед цих методів чільне місце посідає використання різноманітних екстремістських угруповань, терористичних груп, створюваних ними незаконних збройних формувань у якості інструмента дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.
Завданням цих угруповань, діяльність яких координується ззовні, передбачає здійснення силового та ідейно-політичного впливу на вищі органи державної влади України. Ціною цієї деструктивної діяльності є життя і здоров’я тисяч українців, які беруть безпосередню участь у відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності Української держави.
З огляду на це, науковий доробок доктора політичних наук Євгена Васильчука, присвячений дослідженню діяльності екстремістських угруповань в Україні, є актуальним і своєчасним. Привертає увагу його монографія «РОСІЙСЬКИЙ ЕКСТРЕМІЗМ В УКРАЇНІ», у якій автором на широкій першоджерельній базі і значному фактологічному матеріалі здійснено ґрунтовний аналіз ідейно-політичних засад, тенденцій і специфіки діяльності керованих із-зовні екстремістських угруповань.
Беззаперечно, наукові праці такого роду мають не лише науково-теоретичну цінність, а й неабияку практичну значущість для інформування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України, які сьогодні беруть участь у витісненні російського агресора з української землі.
Враховуючи викладене, вважаю, що науковий доробок доктора політичних наук Євгена Васильчука гідний відзначення високою нагородою.

Петро Володимирович Мироненко, доктор політичних наук, президент Громадської організації «Академія політичних наук»

Леонід Васильович Чупрій, доктор політичних наук, професор

Тема наукових досліджень доктора політичних наук Євгена Васильчука є надзвичайно актуальною і своєчасною.
Гібридні методи війни, які застосовує Російська Федерація проти України, зокрема, передбачають використання різноманітних спроб дестабілізації внутрішньополітичної ситуації у нашій країні. Серед них чільне місце посідає активізація діяльності різноманітних радикальних та екстремістських рухів. З огляду на це, для представників вітчизняної науково-експертної спільноти є нагальною необхідність всебічного вивчення цих впливів з метою вироблення ефективних механізмів і технологій їхньої локалізації та нейтралізації.
У представленому циклі наукових праць особливу увагу привертає монографія «РОСІЙСЬКИЙ ЕКСТРЕМІЗМ В УКРАЇНІ». На значній джерельній базі і конкретних фактах автор розкриває ідейно-політичну сутність, особливості розгортання діяльності та політико-правові аспекти загроз і викликів українській державності з боку російських екстремістських об’єднань. У цій роботі надано ґрунтовний аналіз тенденцій деструктивної діяльності суб’єктів російського екстремізму на території України.
Загалом, окрім наукової значущості праці Євгена Васильчука відзначаються своєю практичною орієнтованістю. Підтвердженням цього є наявність конкретних результатів впровадження його наукових здобутків.
Враховуючи вищевикладене, вважаю, що цикл наукових праць «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» є вагомим внеском у розвиток української політичної науки, а його автор доктор політичних наук Євген Васильчук заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Леонід Васильович Чупрій, доктор політичних наук, професор кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою НАДУ при Президентові України, професор кафедри соціології та політології НАУ

Пелехатий Андрій Олегович, к.е.н.

Ескалація збройного насильства на сході України через розгортання діяльності різноманітних підтримуваних із-зовні незаконних воєнізованих формувань доводить, що екстремізм став однією із найвагоміших загроз національній безпеці Української держави.
Особливе занепокоєння викликає втягнення молодих людей до лав різноманітних екстремістських угруповань, які відкрито пропагують і відстоюють практику збройного насильства для досягнення своїх ефемерних цілей.
Враховуючи ці обставини, цикл наукових праць доктора політичних наук Євгена Васильчука «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» є своєчасним та актуальним комплексним дослідженням.
Автор продемонстрував глибокі системні знання із досліджуваної проблематики. Ознайомлення із рефератом засвідчує, що ця робота є комплексним науковим дослідженням, яке всебічно розкриває сутність екстремістських і терористичних загроз національній безпеці України.
Зазначений цикл наукових праць вирізняється своєю практичною спрямованістю, про що свідчать документи щодо впровадження його результатів.
З огляду на викладене, підтримую кандидатуру доктора політичних наук Євгена Васильчука на здобуття високої нагороди.

Андрій Олегович Пелехатий, к.е.н., голова Ради молодих вчених ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Дубов Д.В., д.політ.н.

Аналіз актуальної суспільно-політичної ситуації в Україні доводить, що серед викликів і загроз національній безпеці України вагоме місце посідають вияви політичного екстремізму.
Радикально налаштовані індивіди та екстремістські угруповання, які використовують терористичні методи, спрямовують свою діяльність на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні. Своєю чергою, це зумовлює поглиблення поляризації політичної системи, зростання рівня конфліктності у відносинах між окремими соціальними групами та ескалації насильства в українському суспільстві.
З огляду на це, перед експертами-безпекознавцями, органами державної влади та управління постає необхідність розроблення і реалізації ефективних технологій запобігання і протидії цим загрозам національній безпеці Української держави. Саме тому заявлений цикл наукових праць доктора політичних наук Євгена Васильчука «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», безперечно, є актуальним і своєчасним.
Ознайомлення із рефератом цієї роботи засвідчує, що автор здійснив оригінальний комплексний аналіз екстремістських викликів і загроз. Значущість цього дослідження підкреслюється його практичною спрямованістю. Сформовані автором рекомендації щодо локалізації і нейтралізації деструктивного впливу екстремістських угруповань використовуються у навчальному процесі відомчих ВНЗ, що готують фахівців із правоохоронної діяльності. Також вони впроваджені у поточну діяльність окремих органів державної влади.
Зважаючи на вищезазначені обставини, підтримую кандидатуру доктора політичних наук Євгена Васильчука на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Дубов Д.В., доктор політичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інформаційної безпеки та розвитку інформаційного суспільства Національного інституту стратегічних досліджень

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.