Офіційний веб сайт

Моніторинг та регулювання ринку праці України

М37

Автор: Чернявська О.В.

Представлена Полтавським університетом споживчої кооперації України (Укоопспілка).

Кількість публікацій: 69 наукових праць, в т.ч. 9 монографій (1 одноосібна), 1 навчальний посібник, 5 методичних рекомендацій, 35 статті, 19 тез доповідей.

Розроблено методологічні основи механізму регулювання ринку праці, побудованого на двоетапному впровадженні моделі капіталізації праці, запровадженні вбудованих стабілізаторів в систему оплати праці; поглиблено і доповнено зміст понять «національний ринок праці», "трудова бідність", "національний трудовий потенціал", "трудовий капітал".

Розроблено також методичні підходи до моделювання та прогнозування ринку праці на основі системи багатофакторних регресійних моделей; порівняльно-динамічну модель та методику інтегральної оцінки ефективності регулювання ринку праці; систему двофакторного аналізу ринку праці; показників розвитку трудового потенціалу, концентрації та спеціалізації зайнятості, міграційної активності та локалізації, а також матричних моделей співвідношення різних кількісних характеристик трудового потенціалу та комплексної методики оцінки механічних рухів на національному, регіональних та локальних ринках праці.

Розроблено модель сегментації, що виокремлює реалізований та нереалізований трудовий потенціал, ринок найманої та вільної праці, вплив рівня доходів на якість трудового потенціалу, а також сегменти капіталізованої праці та реалізованої без капіталізації; інструменти регулювання ринку праці для кожного сегменту, а також систему показників, які дозволяють оцінити орієнтацію ринку праці на здешевлення робочої сили чи інвестування у людський розвиток; розроблено комплекс практичних заходів щодо вдосконалення функціональних блоків управління ринком праці на національному та регіональному рівнях, а також в сфері віртуального ринку праці. За результатами багатовимірних спостережень показників оцінки фактичного стану формування та реалізації трудового потенціалу, резервів підвищення ефективності його використання визначено стійкі групи кластерів регіональних ринків праці.

Результати роботи використано при розробці Міністерством економіки проекту Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2009 рік, в Донецькій, Полтавській областях та при викладанні дисципліни "Ринок праці".

Надіслати коментар

Коментарі

д.е.н., проф. Дубіщев В.П.

Питання регулювання ринку праці є надзвичайно важливою складовою розбудови держави. Вона безпосередньо пов’язана із структурною політикою та забезпеченням економічного зростання, з одного боку, та успішним вирішенням соціально-економічних проблем і забезпеченням суспільного добробуту, - з іншого. В таких умовах наукова робота Чернявської Олени Валеріївни, спрямована на розробку наукових положень щодо формування ринку праці в Україні є актуальною і має істотне значення для економіки та управління національним господарством як галузі економічної науки.
Науковий інтерес представляють розроблені методологічні основи механізму регулювання ринку праці, побудованого на двоетапному впровадженні моделі капіталізації праці, запровадженні вбудованих стабілізаторів щодо системи оплати праці (для забезпечення реалізації регулюючої, мотивуючої та відтворювальної функцій заробітної плати).
На особливу увагу заслуговує комплекс розроблених автором методичних питань визначення статичних та динамічних характеристик формування та реалізації трудового потенціалу на основі запропонованої автором методики двофакторного аналізу кількісної бази пропозиції праці (при одночасній оцінці напрямів впливу демографічних та міграційних тенденцій на ринок праці України), показників розвитку трудового потенціалу, концентрації та спеціалізації зайнятості, міграційної активності та локалізації, а також матричних моделей співвідношення різних кількісних характеристик трудового потенціалу та комплексної методики оцінки механічних рухів на національному, регіональних та локальних ринках праці.
Теоретичні питання дослідження достатньо аргументовані. Особливо слід відмітити відчутний зв'язок теорії з реальною дійсністю, практикою розвитку країни. В роботі зроблені достатньо ґрунтовні, практично вагомі висновки, що набули широкого оприлюднення на науково-практичних конференціях та шляхом опублікування у більш ніж п’ятдесяти наукових працях та навчальному посібнику «Ринок праці», що був підготовлений одноосібно та отримав гриф МОНУ.
Вищевикладене дає підстави зробити висновок, що наукова робота М37 є такою, котра заслуговує на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Фастовець А.А. Професор кафедри фінансів ПУЕТ, к.е.н.

У роботі Чернявської О.В. здійснене цікаве системне дослідження науково-методичних засад регулювання ринку праці. Зокрема це стосується розробки методологічного підходу щодо формування поетапної стратегічної моделі управління національним ринком праці. Актуальність і практична значущість цих розробок засвідчена впровадженням їх в практику діяльності Мінекономіки України, Полтавського обласного центру зайнятості, головних управлінь економіки Полтавської, Кіровоградської й Донецької обласних державних адміністрацій. Вважаю, що робота заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Зав.кафедри економічної теорії КНУ к.е.н.,доцент Семко Т.В.

Тематика наукової роботи М37, присвячена обґрунтуванню науково-методологічних положень моніторингу і регулювання ринку праці України та розробці методичних і практичних рекомендацій його вдосконалення, в системі забезпечення зростання національного господарства та суспільного добробуту, є актуальною.
В роботі відображено основні тенденції розвитку національного ринку праці та проблемні питання його регулювання. На наш погляд найбільш вагомими позиціями наукової роботи є запропоновані автором методологічні положення щодо формування двоетапної стратегічної моделі управління національним ринком праці, обґрунтування економічної сутності та індикаторів оцінки «трудової бідності» на основі національних стандартів прожиткового мінімуму та за міжнародним критерієм бідності, а також методичні положення щодо розрахунку мінімальної заробітної плати на основі нормативних співвідношень: ВВП та обсягу оплати праці; мінімальної та середньої заробітної плати.
Вважаю, що наукова робота М37 заслуговує на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Давидов О. І., к.е.н., доцент

Раціональні пропозиції Чернявської О.В. щодо сегментації ринку праці (на реалізований та нереалізований трудовий потенціал, ринок найманої та вільної праці, залежно від впливу рівня доходів на якість трудового потенціалу, а також сегменти капіталізованої праці та реалізованої без капіталізації) створюють якісно нову платформу для проведення досліджень реального стану, ефективності використання та виявлення можливостей покращення трудового потенціалу в Україні. Враховуючи вищенаведене представлена на обговорення робота заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

д.е.н., проф. М.В. Семикіна

Результати проведеного дослідження Чернявської О.В., створюють теоретичну базу для наукової інтерпретації тенденцій та визначення перспектив реформування механізму моніторингу та регулювання ринку праці. Важливо відзначити, що основні положення роботи пройшли апробацію та практичне впровадження, використовуються органами державної влади, науковими та навчальними закладами.
Результати та висновки наукового дослідження набули широкого оприлюднення на науково-практичних конференціях та шляхом опублікування у більш ніж п’ятдесяти наукових працях та навчальному посібнику «Ринок праці», що був підготовлений одноосібно та отримав гриф МОНУ.
Вищевикладене дає підстави вважати, що дана наукова робота є такою, що заслуговує на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.
д.е.н., проф., зав. каф. економіки та організації виробництва КНТУ Семикіна М.В.

Торкатюк В. І. д.е.н., проф.

Сучасний стан розвитку ринку праці України, що засвідчує наявність проблем, пов’язаних із звуженням кількісної бази формування пропозиції праці та її якісною розбалансованістю із поточними та перспективними потребами в робочій силі, відсутністю національної профорієнтаційної та міграційної стратегій, невідповідністю освітнього ринку потребам ринку праці, одним із найвищих в світі рівнів розшарування населення, втратою заробітною платою своїх основних функцій – відтворення робочої сили, стимулювання праці та регулювання економіки, доводить необхідність розробки та впровадження у практику на державному рівні механізмів, які б створили умови для максимально ефективного поєднання високоосвіченого національного трудового потенціалу та наявних ресурсних можливостей національної економіки для забезпечення економічної могутності держави та підвищення добробуту населення. В таких умовах тема даної наукової роботи є актуальною і своєчасною.
Практичні рекомендації, надані автором, сприяють підвищенню ефективності управління ринком праці і використовуються органами державної влади та місцевого самоуправління, науковими та навчальними організаціями.
Вважаю, що наукова робота М37 є такою, що заслуговує на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених до 35 років.

д.е.н., проф., Бубенко П.Т.

Як свідчить зміст реферату та циклу опублікованих праць, автором проведено аналіз теоретичних основ функціонування ринку праці, розроблено комплекс методологічних положень, методичних і практичних питань регулювання ринку праці; розроблено методичні питання статичного та динамічного аналізу ринку праці з введенням порівняльно-динамічної моделі, системи матричних, багатофакторних лінійних та кластерних моделей й авторських підходів до сегментації і класифікації ринку праці; розроблено систему показників оцінки ринку праці на основі синтезування на макрорівні підходів до визначення соціально-економічних, - що є базою комплексного дослідження ринку праці.

Харченко Н.В., к.е.н.

Представлена актуальна тематика, особливо поняття "трудова бідність", має теоретичне значення для визначення сучасного ринку праці України.
Дане дослідження виконано на високому науково-методологічному рівні. Вважаю, що робота ЧернявськоїО.В. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
К.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.

д.е.н., професор, академік АЕН П.Г.Перерва

Наукові підходи Чернявської О.В. є новаторськими, вона здійснила одне із грунтовних системних досліджень науково-методичних засад моніторингу та регулювання ринку праці, визначивши стратегічні координати ефективної державної регуляторної політики щодо всебічного сприяння розширеному відтворенню та ефективному використанню трудового потенціалу, реалізації економічних функцій заробітної плати як основного ринкового регулятора попиту і пропозиції. Дослідження організаційно-економічного механізму регулювання ринку праці України є своєчасним і актуальним. Наукова робота Чернявської О.В. включає цілий перелік наукової новизни, заслуговує на здобуття щорічної премії Президунта України для молодих вчених.

к.е.н., доцент кафедри фінансів ПУЕТ Яріш О.В.

Представлена на конкурс наукова робота Чернявської О.В., є необхідною, актуальною і своєчасною. Суттєвим результатом дослідження є запропоновані автором методологічні та методичні положення оцінки національного та регіональних ринків праці України, а також обґрунтовані практичні рекомендації щодо підвищення ефективності механізму моніторингу і регулювання ринку праці України. Автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Комаріст А.В.

Визнаємо тему дослідження надзвичайно актуальною та важливою з практично точки зору. У ході ознайомлення з рефератом виникло питання: чи є Украіна одинокою у поставлених проблемах. Чи розглядається у Вашій роботі зв'язок ринку праці Украіни зі світовим? Чи є напрацьований світовий досвід вирішеня проблем повнішоі реалізаціі трудового потенціалу,подолання трудовоі бідності, структурного розбалансування попиту пропозиці праці, подолання корумпованості процесу працевлаштування у окремих галузях? Комаріст А.В. Заступник директора Полтавського ГРУ КБ ПриватБанк, к.е.н.

д.е.н., проф. Сологуб О.П.

Шановний пане Комаріст! Дякую за проявлений інтерес. Але не можна говорити про світовий досвід вирішення проблем повнішої реалізації трудового потенціалу,подолання трудовоі бідності, структурного розбалансування попиту пропозиції праці. Окремі зарубіжні моделі, що залежать від сукупності економічних, історичних, природних, соціально-етичних факторів звичайно є, вони достатньо повно досліджені в роботі як за моделями управління ринку праці, так і за конкретними інструментами вирішення проблем, які виникли в ході дослідження. Так модний зараз імпорт зарубіжних інститутів, що здійснюється всупереч еволюційному шляху розвитку національної економіки, при чому безсистемно, не приносить довгострокового позитивного ефекту. Для розуміння особливості сучасного стану розвитку національної економіки, її взаємозв"язку із світовим ринком, а також авторської моделі регулювання ринку праці України із урахуванням як внутрішніх структурних дисбалансів, так і впливу глобального середовища, запрошую до більш повного ознайомлення з працями автора. Для відповіді на питання, що Вас цікавлять, слід, перш за все звернути увагу на наступні праці:
Волкова О.В. Соціально-економічні детермінанти ринку праці України: [монографія] / Олена Валеріївна Волкова. – Полтава: ПУСКУ, 2008. – 376 с.
Стратегія соціально-економічного розвитку: держава, суспільство, особистість / [І.К. Бондар, М.В. Чечетов, О.В. Волкова та ін.] ; під ред. І.К. Бондар. – К. : Видавничий дім “Корпорація”, 2005.
Акціонерна модель економіки України / [І.К. Бондар, О.П. Сологуб, О.В. Волкова та ін.] ; під ред. І.К. Бондар. – К. : Видавничий дім “Корпорація”, 2005.
Матриця продуктивної економіки / [І.К. Бондар, О.П. Сологуб, О.В. Волкова та ін.] ; під ред. І.К. Бондар. – К. : Видавничий дім “Корпорація”, 2006.
Державні механізми та важелі гуманізації суспільства / [І.К. Бондар, О.П. Сологуб, О.В. Волкова та ін.] ; під ред. І.К. Бондар. – К. : Видавничий дім “Корпорація”, 2008.
Волкова О.В. Ринок праці: [навчальний посібник] / Олена Валеріїна Волкова – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 624 с.

Відповідь на питання к.е.н. Комаріст А.В надано д.е.н. Чернявською О.В.
Підпис "д.е.н., проф. Сологуб О.П." є технічною помилкою.

Куштим В.В., к.е.н.

В науковому дослідженні поглиблено розглянуті поняття "національний ринок праці", "трудова бідність", що має теоретичне значення для визначення сучасного ринку праці України. Особливої уваги заслуговує розроблена автором модель сегментації, яка виокремлює реалізований та нереалізований трудовий потенціал.
Отримані автором результати свідчать про інноваційний підхід до визначення та регулювання ринку праці.
Дане досліджнення виконано на високому науково-методологічному рівні.
В цілому, вважаю, що робота Чернявської О.В. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

К.е.н., доцент кафедри економічної теорії Харківського національного університету внутрішніх справ

Іванов М,Ф,, к.т.н, доц каф. економіка ДонНАБА

Передставлена актуальні проблеми моніторінгу ринку праці, в тому числі на регіональному рівні на прикладі Полтавської та Донецької областей. В умовах здійснення економичних реформ на Україні, що розроблені Комітетом економічних реформ під голувуванням Президента України Януковича В.Ф., дана робота вирішує актуальні проблеми у визначених напрямках економічних перетворень.
Вважаю, що дослідження заслуговує на одержання премії Перзидента України для молодих вчених.

Габрель Микола, д.т.н., проф. НУ "львівська поллітехніка

Існуюча теорія регулювання ринку праці грунтується на чисельних методах моделювання як процесу вірогідності з залученням значного за об'ємом емпіричного матеріалу. Вона не розкриває причинно-наслідкових зв'язків, закономірностей і властивостей, характерних динаміці сучасних насичених процесів і явищ в державі. Отож назріла об'єктивна необхідність вивчення і опису станів в державі та на ринку праці як динамічної системи, з розкриттям нових якісних особливостей, установленням причинно-наслідкових зв'язків, динаміки зміни для пошуку їх закономірностей, обгрунтування методів і засобів урахування встановлених закономірностей у плануванні розвитку держави та регіонів. У зв’язку з цим наукова праця Чернявської О.В. є актуальною та своєчасною.
Розроблений автором роботи теоретико-методологічний інструментарій становить інтерес для наукових колективів, що займаються дослідженнями у сфері регулювання ринку праці та розвитку держави, регіонів і міст. У прикладному аспекті актуальність теми характеризується її зв’язком з дослідницькими та навчальними розробками, у яких автор брав участь, та широким впровадженням у практику планування та регулювання ринку праці.

к.е.н., доцент кафедри фінансів ПУЕТ Карцева В.В.

Наукова робота Чернявської О.В. виконана на високому науково-методичному рівні. Проведене дослідження містить ряд положень, які можна кваліфікувати як нові в галузі ринку праці. Особливого практичного значення в сучасних умовах господарювання набуває забезпечення реалізації основних функцій заробітної плати: регулюючої, мотивуючої та відтворювальної. Робота Чернявської О.В. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Лопаткіна В.О.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Полтавської обласної ради.

Розглянута робота є науковим дослідженням, в якому одержані нові науково обгрунтовані результати. Поставлені мета і задачі виконані, робота має наукову новизну і практичне значення. Отримані результати можна кваліфікувати як нові положення. Автор дослідження, Чернявська О.В., заслуговує на присудження їй премії Президента України для молодих учених.

В.І. Баюра, к.е.н., доцент кафедри маркетингу КНУ

В роботі розроблено важливі та актуальні питання формування та регулювання ринку праці, а також методичні підходи до моделювання та прогнозування ринку праці на основі багатофакторних регрессійних моделей та інше.
Наукові розробки роботи при впровадженні призведуть до зростання якості, чисельності трудових ресурсів в Україні. У цілому вважаю, що автор дослідження заслуговує присудження премії Президента України для молодих учених.

к.т.н.,доцент кафедри ОіА КНУ В.Л. Мартинов

У роботі розроблено теоретико-методологічні положення методичних та практичних питань щодо моніторінгу та регулювання ринку праці в системі зростання національного господарства та забезпечення суспільного добробуту, що є актуальним на сьогодні.
У цілому використання запропонованих заходів, викладених в наукових дослідженнях повинно вплинути на зростання чисельності та якості трудових ресурсів нашої держави, забезпечення рівня та якості життя людей. Тому вважаю, що автор дослідження, Чернявська О.В.,заслуговує на присудження їй премії Президента України для молодих учених.

Доцент кафедри "Облік та аудит" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
к.т.н.,доцент В.Л. Мартинов

Фаренюк Г.Г., д.т.н.,зав.відділу Державного науково-дослідно

Комплекс представлених автором робіт є актуальним для вирішення важливих задач розвитку сучасного суспільства. Особливо це необхідно для України, де риночна економіка знаходиться в стану активного розвитку. Використання на практиці положень автора може забезпечити структурування вітчизняного ринку праці

д.е.н., проф., директор ПРЦДСРК ПУЕТ А.О. Пантелеймоненко

Науковий інтерес викликає авторська система двофакторного аналізу ринку праці, показників розвитку трудового потенціалу, концентрації та спеціалізації зайнятості; міграційної активності та локалізації, а також матричних моделей співвідношення різних кількісних характеристик трудового потенціалу та комплексної методики оцінки механічних рухів на національному, регіональних та локальних ринках праці; модель сегментації, показники оцінки та інструменти регулювання ринку праці для кожного сегменту.
Практичне значення мають пропозиції автора щодо регулювання ринку праці, побудованого на двоетапному впровадженні моделі капіталізації праці, запровадження вбудованих стабілізаторів у систему оплати праці; вдосконалення функціональних блоків управління ринком праці на національному та регіональному рівнях.
Робота заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Тимофєєв М.В., к.т.н., зам. дир. НДІпроектДНАБА

Представлена на рзгляд робота, безумовно, містить всі основні риси сучасної наукової праці і має окрім обгрунтованості велике практичне значення. Автор заслуговує на одержання премії Президента України для молодих вчених.

Бенаі Х.А.,д.арх. проф., зав. каф. арх. проектування ДонНАБА

Ринок праці, його прогнозування, давно потребує наукового вивчення. Впровадження результатів роботи дозволить розширенню кількості робочих місць у всіх галузях господарства, в тому числі в будівніцтві, а значить - в архітектурному середовищі. Безумовно, робота своєчасна для України, виконана на високому науковому рівні і заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

д.арх. проф., зав. кафедри архітектурного проектування ДонНА

Ринок праці, його прогнозування, давно потребує наукового вивчення. Впровадження результатів роботи дозволить розширенню кількості робочих місць у всіх галузях господарства, в тому числі в будівніцтві, а значить - в архітектурному середовищі. Безумовно, робота своєчасна для України, виконана на високому науковому рівні і заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

к.е.н., доцент кафедри фінансів ПУЕТ Фисун І.В.

Наукова робота, представлена на конкурс Чернявською О.В., виконана на високому науково-методичному рівні, її тема є актуальною. Особливої уваги заслуговує представлений в роботі комплекс практичних заходів щодо вдосконалення механізму регулювання ринку праці на загальнодержавному та регіональному рівнях. Дослідження заслуговує на присудження Президентської премії для молодих учених.

д.т.н., проф., зав. кафедри УДПУ Т.Н. Азізов

Моделювання та прогнозування ринку праці на основі системи розроблених автором моделей є важливим і актуальним завданням в сучасному виробництві. Важливість розробки підтверджується також її використанням Міністерством економіки України.
Автор дослідження заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Івлєва Н.П. к.е.н., пров. наук. співроб. ДП НДІБК

Привернення автором уваги до цієї проблеми, доведення необхідності постійного моніторингу ринку праці України, узгодження цього питання з реформуванням оплати праці є важливою проблемою економіки і торкається кожного громадянина – учасника ринка праці, що в цілому і визначає своєчасність, методологічну та практичну актуальність даної роботи.
Розроблені багатовимірні моделі прогнозування та стану ринку праці на принципах збалансованості дозволить вирішити питання профзабезпечення на 3-5-10 років та своєчасно підготувати фахівців у ВУЗах та інших навчальних закладах.

Комаріст О.І.,к.е.н.,доц, ПДАА

Робота стосується безумовно актуальної теми, містить наукову новизну, є практично значущою. Являючи собою закінчену наукову працю, у той же час намічає цілий ряд нових напрямів дослідження, одним з найважливіших серед яких бачимо подолання проблеми трудової бідності.

к.е.н., доцент каф. ЗЕДП ДонНТУ Павлиш Е.В.

Робота, представлена на конкурс Чернявською О.В., присвячена розробці та обґрунтуванню методичних і практичних рекомендацій щодо вдосконалення моніторингу і регулювання ринку праці України в системі забезпечення зростання національного господарства та суспільного добробуту.

Зниження економічної активності населення, трудова бідність, підвищення розшарування населення країни за рівнем доходів, відсутність взаємозв'язку між ринком праці та ринком освітніх послуг, зниження якості трудового потенціалу та мотивації до продуктивної діяльності - ось далеко не повний перелік негативних чинників сучасного стану ринку праці України, які вже в найближчому майбутньому можуть стати не лише бар'єром на шляху економічного розвитку держави, а й реальною загрозою національній безпеці. Все це свідчить про безумовну актуальність і своєчасність даної наукової роботи.

Автором обґрунтовано альтернативи реалізації трудового потенціалу на ринку праці, розроблено систему статичних матричних моделей та порівняльно-динамічну модель оцінювання ринку праці, проаналізовано динаміку та тенденції функціонування національного ринку праці, обґрунтовано концептуальні положення стратегічної моделі регулювання ринку праці та запропоновано комплекс практичних заходів щодо підвищення ефективності механізму моніторингу і регулювання ринку праці України.

Дослідження виконано на високому науково-методичному рівні, містить нові теоретичні результати та має практичну цінність. Зважаючи на все вищевикладене, автор дослідження, Чернявська О.В., заслуговує на присудження їй премії президента України для молодих вчених.