Офіційний веб сайт

Монографія "Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу"

М22

 

Автор: Лайко О.І., к.е.

 

Представлена Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

 

В монографії  вирішено важливу наукову проблему активізації відтворення інвестиційного потенціалу регіону, підвищення ефективності руху фінансових потоків на товарних ринках та скорочення непродуктивного відтоку фінансового капіталу.

Розроблено наукові засади та методологію формування політики управління рухом фінансового капіталу на регіональному рівні з метою збільшення інвестиційного потенціалу, розроблено і впроваджено механізми управління рухом фінансового капіталу, які завдяки поєднанню адміністративних, економічних, в тому числі фіскальних, регуляторів сприяють ефективному відтворенню інвестиційного потенціалу та скороченню його відтоку за кордон.

Економічний ефект від скорочення непродуктивного відтоку фінансового капіталу шляхом впровадження пропонованої стратегії управління полягатиме в залученні утриманих від вивезення коштів у внутрішньому інвестиційному процесі і майбутньому зростанні ВРП. Пропонований механізм трансформації системи оподаткування реального сектору економіки дозволяє збільшити інвестиційні можливості підприємств і, як наслідок, майже вдвічі збільшити податкові надходження до бюджету.

 

Кількість публікацій:   40 наукових публікацій, в т.ч. 4 монографії (1 одноосібна),  27  статей., 9 тез доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Котлубай Олексій Михайлович

Проблема пожвавлення інвестиційної активності та залучення в інвестиційний процес додаткових фінансових ресурсів завжди стояла гостро для економіки регіонів України.
В представленій науковій роботі більшість питань розглядається з акцентом на необхідність розвитку внутрішнього ринку інвестування і сприяння відтворенню інвестиційного капіталу в реальному секторі вітчизняної економіки. Хоча і стверджується, що загальне поліпшення інвестиційного клімату повинно сприяти залученню іноземних інвестицій.
Особливу увагу в монографії приділено дослідженню проблеми непродуктивного відтоку фінансового капіталу з економіки регіонів та держави в цілому та розробці концепції управління рухом капіталів.
Набуваючи загрозливих масштабів, непродуктивний відтік фінансового капіталу позбавляє економічну систему ресурсів, необхідних для подальшого функціонування. Цим і визначається актуальність проблеми розробки концептуальних підходів до формування стратегії скорочення непродуктивного відтоку фінансового капіталу з економіки регіонів.
Автором проведено ретельний теоретичний аналіз можливих видів руху фінансового капіталу в економічній системі на рівні регіонів, країни та на міжнародному рівні. Проаналізовано економічну сутність процесу непродуктивного відтоку фінансових інвестиційних ресурсів з економіки регіону та країни, впорядковано термінологічну базу, розглянуто механізм руху фінансових капіталів. Проведений в роботі аналіз динаміки, структури та основних причин непродуктивного відтоку фінансового капіталу підтвердив той факт, що стриманий відтік коштів можна вважати потенційним джерелом інвестиційних ресурсів.
В основі концептуального підходу до формування стратегії скорочення непродуктивного відтоку фінансового капіталу, покладено розроблену автором модель кореляційної залежності темпів росту непродуктивного відтоку фінансових ресурсів від основних факторів, що дозволило сконцентрувати стратегічні цілі управління на найбільш потужних рушійних силах даного процесу.
З огляду на вищесказане, вважаю за можливе підтримати роботу "Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу" автора Лайка О.І., висунуту на конкурс зі здобуття щорічної премії президента України для молодих вчених у 2011 році.

Котлубай Олексій Михайлович д.е.н., професор, Заступник директора Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Шарко Маргарита Василівна

Головною проблемою при залученні фінансових ресурсів в економіку регіонів України є недостатньо сприятливий діловий клімат та нерозвиненість інститутів інвестування. Відсутність в достатній кількості інвестиційних ресурсів підсилюється значним непродуктивним відтоком капіталу з економіки країни в цілому та її регіонів.
Наведена в монографії методика розрахунку непродуктивного відтоку фінансового капіталу на регіональному рівні становить наукову новизну. Наведений підхід до розрахунку даного показника для економіки певної області та міста, на наш погляд, максимально використовує доступні статистичні дані.
На нашу думку, робота "Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу" автора Лайка О.І. є гідною участі в конкурсі зі здобуття Премії Президента України і підтримується нами.

Шарко Маргарита Василівна, д.е.н., професор завідувач кафедри економіки і підприєнцтва
Херсонського національного технічного університету

Садєков Алімжан Абдуллович

Питання наявності, оцінки та ефективності використання інвестиційного потенціалу в регіональному та в загальнодержавному вимірах є актуальним для України.
В даній роботі досліджено теоретико-методологічні аспекти визначення категорії інвестиційного потенціалу на різних рівнях господарювання, визначено методичну концепцію оцінки даної величини, що ґрунтується на поєднанні виміру ресурсної та інфраструктурної складових.
Цікавим і новим, з нашої точки зору, виявився розділ, присвячений розробці концептуального підходу щодо відновлення відтворювальної функції фінансових потоків на внутрішніх ринках України. Питання активізації відтворювальних процесів в регіонах України, на прикладі таких економічно розвинених територій як м. Київ, Київська, Дніпропетровська, Донецька та Одеська області примусило в дослідженні торкнутись таких різних, але до дрібниць важливих сфер як: облікова політика підприємств, зокрема в аспектах нарахування амортизації та критеріїв визнання доходів і витрат, податкова політика, цінове регулювання і т.д.
Достатньо багато уваги в монографії приділено проблемі непродуктивного відтоку фінансового капіталу. Послідовно розглянуто економічну сутність процесів руху фінансового капіталу та місце непродуктивного відтоку інвестицій в цьому процесі, удосконалено методику розрахунку величини непродуктивного відтоку фінансового капіталу з економіки держави та розроблено методику розрахунку непродуктивного регіонального відтоку фінансового капіталу.
В якості рекомендацій автору хотілося б висловити таке:
- в подібних дослідженнях більше уваги приділяти потенційним можливостям портфельних інвестицій, хоча їхня роль в інвестиційному процесі України є дійсно незначною, однак потенційні можливості в цій сфері криються великі;
- значний акцент слід робити на геополітичній передумові відтоку капіталу.
Однак наявність дискусійних моментів не заперечує фундаментальної значущості та практичної цінності проведеного дослідження і отриманих результатів, але дозволяє нам надати рекомендації, що будуть враховані автором в подальших дослідженнях.
Беручи до уваги практичну і фундаментальну значущість роботи «Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу» автора к.е.н., с.н.с. відділу ринкових механізмів і структур Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Лайка О.І, висловлюємо свою підтримку даній роботи в конкурсі зі здобуття щорічної премії президента України для молодих вчених у 2011 році.

Садєков Алімжан Абдуллович, д.е.н., професор, академік АЕН України, проректор з наукової роботи
Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

Янковий Олександр Григорович

Матеріали роботи, представлені монографією та циклом публікацій, свідчать про успішну спробу автора висвітлити аспекти непродуктивного відтоку фінансового капіталу з економіки регіону і розробити механізм розпізнання та призупинення даного явища. В той же час проблематика роботи не обмежується лише процесами руху та відтоку фінансового капіталу з країни та регіонів. В роботі розглянуті на достатньо високому рівні проблеми формування та ефективного використання інвестиційного потенціалу регіонів, проблеми відтворення капіталовкладень в процесі господарського кругообігу, а також розкриті головні причини наявності низької інвестиційної активності в Україні, причини прогресуючого відтоку фінансового капіталу з економіки регіонів та запропоновані дієві, на наш погляд, регуляторні механізми.
Теоретичні результати досліджень підкріплені розрахунками за статистичними даними п’яти економічно розвинених регіонів України, а для Одеської області визначено орієнтовний економічний ефект від втілення пропонованого регуляторного механізму в життя.
Результати ознайомлення з роботою Лайка О.І. "Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу ", дозволяють зробити висновки про наявність наукової новизни, про значущість теоретичних і практичних результатів для процесу регулювання народногосподарським комплексом країни.
Тому роботу Лайка Олександра Івановича «Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу» підтримую як таку, що заслуговує присудження Премії Президента України для наукової молоді в 2011 році.

Янковий Олександр Григоровичд.е.н., професор
Завідувач кафедри економіки підприємства Одеського державного економічного університету

Соколенко С.І.

Наукові роботи подібної тематики зустрічаються нечасто, однак актуальність дослідження сумнівів не викликає.
Багато в чому поділяю та підтримую думки і твердження автора. Головна ідея про те, що треба регулювати станом інвестиційного середовища і тим самим створювати кращі умови для внутрішніх інвесторів, а також залучати зовнішніх правильна. Однак реалізувати таку концепцію в життя за останні роки в нашій державі ніяк не вдається.
Концентрація зусиль на регіональному рівні і врахування особливостей розвитку окремих областей, на мій погляд, - це також вірний підхід. Він відповідає загальним Європейським підходам до економічного розвитку, але в Україні для реалізації таких механізмів ще не створені відповідні умови. Однак процес має розпочинатись.
В цілому роботу вважаю новою і висловлюю свою підтримку в конкурсі.

Соколенко Станіслав Іванович
Президент Міжнародної фундації сприяння ринку

Осипов Володимир Миколайович

Робота, подана на здобуття премії характеризуються комплексністю і завершеністю. Автор починає дослідження з розгляду теоретичних аспектів визначення інвестиційного потенціалу, явища непродуктивного відтоку фінансового капіталу, обґрунтовує та впроваджує власну методику розрахунку непродуктивного відтоку фінансового капіталу з економіки регіону. Апробація проводиться на прикладі 5 регіонів. В результаті наводиться концепція з регулювання фінансових потоків, покращення інвестиційного клімату та скорочення непродуктивного відтоку фінансового капіталу. Реалізація концепції забезпечується, на думку автора, фінансово-економічним механізмом. Розраховується ефект від пропонованих дій.
Вважаю роботу корисною, фундаментальною, зі значною прикладною складовою.
Виступаю за надання роботі та її автору Премії Президента України в 2011 році.

Осипов Володимир Миколайович, д.е.н., професор кафедри Міжнародних економічних відносин Одеського державного економічного університету

Завербний Андрій Степанович

Монографія Лайка О.І. є актуальною в умовах низького рівня інвестувань в економіку України в цілому та її регіонів зокрема. Можна погодитись з тим, що для підвищення інвестиційної привабливості регіонів України є необхідною передусім стабільність «правил гри» для бізнесу. Тільки разом зі встановленням належного інституціонального та інституційного середовища можливим стане суттєве збільшення інвестиційного потенціалу та скорочення непродуктивного відтоку фінансового капіталу.
Роботу підтримую і вважаю її такою, що заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Завербний Андрій Степанович, к.е.н., доц.
доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
Національного університету "Львівська політехніка"

Філиппова С.В.

Наукова робота Лайка О.І. представлена монографією та циклом статей, в яких послідовно розглянуто економічну сутність процесів руху фінансового капіталу та місце непродуктивного відтоку інвестицій в цьому процесі. Автором удосконалено методику розрахунку величини непродуктивного відтоку фінансового капіталу з економіки держави та запропоновано власний підхід до розрахунку непродуктивного відтоку фінансового капіталу на регіональному рівні.
Кореляційна модель залежності непродуктивного відтоку фінансового капіталу від основних факторів висвітлила рушійні сили даного процесу та стала основою концептуального підходу до формування стратегії управління непродуктивним відтоком капіталу.
Робота не обмежується лише дослідженням процесів відтоку капіталу, але й охоплює загальні теоретичні і практичні аспекти формування і використання інвестиційного потенціалу регіону.
Хочеться підкреслити те, що основні теоретичні проблеми роботи конкретизовані автором у вигляді прикладних проблем і забезпечені певними концептуальними підходами до вирішення та фінансово-економічними механізмами, що забезпечують реалізацію загальної концепції регулювання фінансовими потоками і скорочення непродуктивного відтоку капіталу з регіонів за кордон.
Робота характеризується актуальністю, має чітку привязку до процесів економічного розвитку сьогодення та містить в собі опис основних шляхів вирішення поставлених завдань.
Тому вважаємо, що роботі "Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу" автора Лайка О.І. може бути присуджена Премія Президента України для молодих вчених у 2011 році.

Філиппова Світлана Валеріївна, д.е.н., професор
Завідувач кафедри Обліку, аналізу і аудиту
Одеського національного політехнічного університету

Гість

В роботі Лайка О.І. на достатньо високому теоретичному та
науково-практичному рівні досліджено категорію «інвестиційний
потенціал», процеси «руху капіталу», «непродуктивного відтоку
фінансового капіталу», «відтворення капіталу на ринках».
Неординарністю роботи є те, що перелічені процеси інвестиційної
активності розглянуті на мезо-, а не на макрорівні.
Пропоновані механізми управління непродуктивним відтоком фінансового
капіталу, на мій погляд, є дієвими і мають принести позитивний ефект,
однак для реалізації їх в реальному житті потрібна велика політична
воля (податкова лібералізація, уніфікація облікового процесу,
підвищення ступеню відповідальності та адресність відповідальності
посадовців тощо).
Сподіваюсь, що питання активізації інвестиційних процесів і надалі
будуть досліджуватись автором.
Роботу підтримую в конкурсі і вважаю її гідною присудження премії.

Макарова Маріанна Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри інформаційної діяльності в економічних системах ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Логутова Тамара Григорівна

Процес міжнародного переливу капіталу не є сам по собі негативним явищем, однак превалювання вивозу коштів над їх ввозом в країну несе в собі серйозні наслідки. Достовірно обчислити обсяги відтоку капіталу майже неможливо через об’єктивні причини, однак така спроба зроблена. На рівні держав такі розрахунки проводились і раніше, однак представлення проблеми в регіональному розрізі – це, на мою думку, оригінально.
Підтримую автора також стосовно запропонованого механізму управління рухом фінансових потоків, завдяки якому і планується підвищити інвестиційну активність і вирівняти сальдо до міжнародному руху капіталу.
Вважаю роботу гідною присудження Премії для молодих вчених.

Логутова Тамара Григорівна, д.е.н., проф. завідувач Кафедри управління інноваційною діяльністю Приазовського державного технічного університету

Пушак Ярослав Ярославович

Монографія Лайка О.І. присвячується актуальному питанню підвищення рівня інвестиційної активності. Заслуговує уваги комплексний підхід до визначення інвестиційного потенціалу регіону не як статичної, але як динамічної і складної системи. Варто погодитись також з тим, що однієї ресурсної складової для інвестиційного та загального економічного розвитку замало, потрібні також інфраструктура, законодавче забезпечення та безпосередні рушії даного процесу. Загальне враження від даної наукової роботи позитивне. Виділяється новизна в питаннях дослідження інвестиційного потенціалу та непродуктивного відтоку фінансового капіталу.
Хочеться підтримати дану роботу як таку, що заслуговує, на мій погляд, присудження Премії Президента України обдарованій молоді в 2011 році.

Пушак Я.Я., к.е.н., с.н.с. відділу проблем розвитку фінасово-кредитних відносин в регіоні ІРД НАН України

Єрмакова Ольга Анатоліївна

Погоджуюсь з автором в його позиції щодо застосування комплексних заходів в управлінні непродуктивним відтоком капіталу (адміністративний вплив на зловживання разом з лібералізацією бізнес середовища).
Висловлюю свою підтримку автору і його роботі в конкурсі. Вважаю монографію «Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу» гідною присвоєння Премії Президента України.

Єрмакова О.А., к.е.н., старший викладач Одеського державного економічного університету

Шлафман Наталя Леонідівна

Актуальність роботи Лайка О.І., поданої на конкурс, є очевидною, з огляду на низькі реальні темпи економічного розвитку нашої країни порівняно з сусідніми Європейськими державами та, навіть, з темпами економічного зростання України в 1990 році. Механізми підвищення інвестиційної активності та скорочення відтоку капіталу, запропоновані автором, грунтуються на основі покращення підприємницького середовища, що на нашу думку, є одним з найбільш вірних підходів для економічного регулювання.
В роботі проаналізовані великі масиви інформації, зроблені висновки про стан інвестиційної активності, а також, на основі авторської методики, обчислено обсяги непродуктивного відтоку фінансового капіталу з економіки 5 найбільш розвинених регіонів України.
З огляду на наявність наукової новизни, з огляду на прикладну значущість роботи, вважаю за можливе підтримати рішення про присудження науковій роботі Лайка О.І. "Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу"
Шлафман Наталя Леонідівна, д.е.н., пров.н.с. Відділу розвитку підприємництва ІПРЕЕД НАН України

Паршин Юрій Іванович

Одна з небагатьох робот в Україні, де комплексно аналізується інвестиційний процес країни та регіонів, а також проводиться паралель до процесів відтворення капіталу на внутрішніх ринках. Заслугою вважаю спробу класифікувати види вивозу капіталу та розроблену методику оцінки відтоку капіталу з економіки регіону. Те, що відтік капіталу потрібно не скорочувати силовими заходами, а управляти ним через економічні регулятори, думаю, є вірним. Однак хочеться спитати автора щодо його ставлення до «амністії капіталів». Чи Ви вважаєте, що така амністія потрібна, чи не потрібно цього робити?
В цілому ж роботу підтримую і голосую «за».

Паршин Ю.І., к.е.н., доцент, докторант ДВНЗ "Національний гірничий університет", м.Дніпропетровськ

Лайко Олександр Іванович

Юрію Івановичу, дякую за Ваш відгук.
Щодо амністії капіталів, то подібний досвід вже існує в країнах СНД (приклад Казахстану). Але відношення до такої акції може бути двояким: з одного боку держава дасть змогу легалізуватись деякій частині капіталів, але з іншого боку, відношення Світової спільноти, розвинених країн може бути непредбачуваним. Звісно, що за при належній організації цього акту можна отримати суттєвий позитивний ефект. Але амністія капіталів може бути лише моментним явищем і на процеси непродуктивного відтоку фінансового капіталу, на мій погляд, суттєво не вплине. Більш нагальним завданням є формування політики, спрямованої на постійне покращення і стабілізацію інвестиційного середовища в країні.

Лисюк Володимир Митрофанович

Монографія "Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу" є комплексною та грунтовною науковою роботою з безперечною актуальністю. В сучасних умовах нестачі інвестиційних ресурсів дійсно необхідно знаходити механізми активізації процесу капіталовкладення.
Автором не пропонується застосовувати адміністративні обмеження для вивезення капіталу з регіонів, а робиться спроба підключити ринкові регулючі механізми, які стимулювали б внутрішніх та зовнішніх інвесторів до активної роботи в Україні.
Вважаю роботу оригінальною та такою, що заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

к.е.н., с.н.с., доц. Лисюк В.М. заступник завідувача відділу ринкових механізмів і структур ІПРЕЕД НАН України