Офіційний веб сайт

Морфофункціональна характеристика гемомікроциркуляторного русла і паренхіми надниркових залоз після дії загальної глибокої гіпотермії

М54


Автор: Князевич-Чорна Т.В.


 


Представлена Івано-Франківським національним медичним університетом  


 
Морфофункциональная характеристика гемомикроциркуляторного русла и паренхимы надпочечных желез после действия общей глубокой гипотермии


Автор: Князевич-Черная Т.В.


 


The morphofunctional characteristic of the hemomicrocirculatory channel and the parenchyma of adrenal glands after the effect of general deep hypothermia


Author: Knyazevych-Chorna T.


 


Кількість публікацій: 12 наукових робіт (7 статей, в т.ч. 4 одноосібних, 5 тез доповідей).


 


Роботу присвячено вивченню ангіоархітектоніки і структурної організації паренхіми надниркових залоз білих щурів-самців у нормі, та особливостей їх морфофункціональної перебудови на різних етапах після впливу загальної глибокої гіпотермії.


 Автором проведено комплексне морфофункціональне дослідження особливостей кровопостачання та внутрішньої організації надниркових залоз в нормі та на різних етапах після дії глибокої гіпотермії. Об’єктом досліджень обрано наднирки щура. В експериментальній групі щурів у структурних компонентах стінки різних ланок гемомікроциркуляторного русла та у паренхімі наднирників відбуваються послідовні стадійні зміни, які на висоті впливу гіпотермії та на 1 добу постгіпотермічного періоду характеризуються реактивно-набряковими явищами у клітинних структурах стінки судин та паренхіми залоз; на 3 та 7 доби проявляються деструктивно-компенсаторними змінами у даних структурах; на 14 і 30 доби наявні компенсаторно-відновні ознаки, в основі яких лежить підвищення активності внутрішньоклітинних регенераторних процесів.


Теоретичні та практичні узагальнення роботи використовуються в навчальному процесі Івано-Франківського медичного університету, Львівського національного медичного університету, Луганського державного медичного університету та інших.