Офіційний веб сайт

Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві

р34

 

Автори:

Волкогон В.В., Курдиш І.К., Коць С.Я., Надкернична О.В., Токмакова Л.М., Шерстобоєва О.В., Мельничук Т.М., Драч Ю.О., Тараріко Ю.О., Канівець В.І. 

 

Представлена Інститутом сільськогосподарської мікробіології НААН України.

 

Мета роботи:розроблення принципів і умов корекції складу мікрофлори агроценозів для збагачення кореневих сфер культурних рослин мікроорганізмами із заданими корисними властивостями, збільшення урожайності сільськогосподарських культур та покращення якості продукції.

Авторами досліджено структуру угруповань агрономічно цінних бактерій кореневої зони п’ятнадцяти видів культурних рослин зони помірних широт, розроблено принципи створення мікробних препаратів, які враховують специфічність взаємодії бактерій та домінування їх у кореневій зоні рослин. Селекціоновано активні штами бактерій. Досліджено ефективність бактеризації сільськогосподарських культур за внесення різних доз добрив у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України та визначено фізіологічно доцільні агрофони.

Розроблено мікробні препарати Ризобофіт, Ризогумін, Діазобактерин, Діазофіт, Біогран, Поліміксобактерин, Альбобактерин, Мікрогумін, Азогран, Фосфогран та технології їх застосування. Окремі препарати не мають аналогів, шість зареєстровано в Україні.

Використання препаратів сприяє суттєвому зростанню урожайності та покращенню якості продукції за рахунок інтенсифікації процесів азотфіксації, фосформобілізації, зростання імунного статусу рослин, збільшення ступеня засвоєння біогенних елементів з добрив.

 

 

Наукові результати опубліковано у 9 монографіях,  86 статтях (24 - у реферованих журналах, загальний індекс цитування  (SCOPUS) – 452, h-індекс = 5). Отримано 26 авторських свідоцтв і патентів.  Захищено 6 докторських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Хмельницький інститут АПВ

Успішне вирощування культур у ґрунтово-кліматичних умовах України може бути досягнуто завдяки впровадженню сучасних адаптованих сортів та застосуванню екологічно безпечних технологій. Позитивними у цьому аспекті є розробка технологій на основі збалансованого використання мінеральних добрив та біопрепаратів на основі симбіотичних мікроорганізмів, які мають поліфункціональний вплив на рослини.
Колектив авторів даного циклу робіт мав на меті розроблення принципів та умов корекції складу мікрофлори агроценозів для забезпечення кореневих сфер культурних рослин мікроорганізмами із заданими корисними властивостями і для запобігання розвитку небажаної мікрофлори. Вперше досліджено структуру угрупувань азотфіксувальних бактерій кореневої зони ряду видів сільськогосподарських культур.
Новизна та практичне значення циклу робіт підтверджується 6 захищеними докторськими дисертаціями, 26 патентами України, 9 опублікованими монографіями та 86 науковими статтями. На основі одержаних результатів запропоновано змінити стратегію застосування мінеральних добрив у сільськогосподарському виробництві, а також враховувати ступінь впливу бактеризації на засвоєння рослинами сполук біогенних елементів і, в першу чергу, азотних при агрохімічних розрахунках необхідних доз добрив.
Отже, у ході проведених двадцятирічних досліджень особливостей взаємовідносин ризосферних мікроорганізмів з рослинами, їх просторових та функціональних зв’язків, специфічності до ботанічного виду, оптимізації агрофону для максимального прояву позитивної дії бактеризації, дослідження впливу фізіологічно-активних речовин на перебіг процесів симбіотичної та асоціативної азотфіксації, вирішено наукове завдання та практичні питання щодо покращення кореневого живлення культурних рослин та підвищення коефіцієнтів засвоєння сполук біогенних елементів.
Представлені наукові розробки сприяють подальшому розвитку землеробства, ґрунтової мікробіології та біотехнології, позитивно впливають на суспільний прогрес. Виходячи з цього, науковці Хмельницького інституту АПВ вважають за потрібне підтримати наступний цикл робіт на здобуття Державної премії України «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технології їх застосування у землеробстві»

Директор Хмельницького ІАПВ,
к.с.-г.н., с.н.с. В.Г. Молдован

Заступник директора з наукової роботи
Хмельницького ІАПВ, к.с.-г.н., с.н.с. Ф.С. Галиш

Завідувач лабораторії захисту росли та олійних культур
Хмельницького ІАПВ, к.с.-г.н., с.н.с. В.П. Дерев’янський

Таран Наталія Юріївна

Відгук

на цикл наукових робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М. Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Татаріко, В.І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2011 році.

Одним з найважливіших факторів, що визначають здоров’я та збереження генофонду людства є харчування. Отримання харчової сировини знаходиться в сфері сільськогосподарського виробництва. Рослинницька агроекосистема та її основа або підсистема грунт- рослина формують необхідну біопродукцію. Вирішення проблеми отримання великих кількостей рослинницької продукції високої якості (з повноцінним, характерним для кожного біологічного виду, набором білків, жирів, вуглеводів вітамінів, мінеральних речовин та відповідаючим гігієнічним нормам вмісту хімічних елементів) залежить здебільшого від стану мікроелементів в грунті та процесу їх масообміну в системі грунт-рослина.
Репрезентований цикл робіт спрямований на розроблення принципів і умов корекції складу мікрофлори агроценозів з метою збагачення кореневих сфер культурних рослин мікроорганізмами з заданими корисними властивостями та запобігання розвитку небажаної мікрофлори. Проведено фундаментальні дослідження різних аспектів фіксації атмосферного азоту з бульбочковими бактеріями у симбіозі бобовими рослинами, які зорієнтовані на з’ясування механізмів цього процессу, істотне підвищення рівня фіксації азоту біологічними шляхами та залучення до колообігу за умов максимальної інтенсифікації процессу. Водночас автори вивчали активне зв’язування молекулярного азоту в кореневій зоні не бобових рослин, провели скринінг активних штамів мікроорганізмів, що здатні до розчинення органічних і мінеральних фосфатів й активно розвивалися в кореневій зоні культурних рослин при їх інтродукції, а також розробили мікробні препарати комплексної дії.
В процесі багаторічних експериментів авторами досліджено структуру угруповань азотфіксувальних бактерій кореневої зони провідних видів сільськогосподарських культур. Згідно отриманих даних вперше розроблено принципи створення мікробних препаратів для не бобових рослин з врахуванням специфіки взаємодії азотфіксувальних бактерій з видом рослин та домінування в кореневій зоні відповідних мікроорганізмів. Показано, що за умов бактеризації кількість мінеральних добрив може бути зменшеною на 30-50% залежно від виду культури та грунтово-кліматичних особливостей.
Важливим досягненням колективу авторів є з’ясування впливу екзогенних фізіологічно-активних речовин на процеси симбіотичної та асоціативної азотфіксації, що покладено в основу формування теоретичних принципів створення біопрепаратів комплексної дії, зокрема Ризогуміну для сої, Мікрогуміну для ячменю ярого, Біографу для картоплі. Підсумками їх застосування є стимулюючий вплив на ріст, розвиток та урожайність польових культур за різних екологічних умов. На основі взаємодії бактерій з глинистими мінералами бетонітами також створено гранульовані бактеріальні препарати Азогран і Фосфогран, що відзначаються високою стабільністю вмісту життєздатніх клітин за умов правильного зберігання. Застосування гранульованих бактеріальних препаратів підвищте на 17-28% врожайність томатів, картоплі, огірків тощо, при цьому вони не мають аналогів.
Використання ряду мікробіологічних препаратів у технологіях вирощування с/г культур сприяє значному підвищенню врожаю за рахунок інтенсифікації процесів азотфіксації , фосфомобілізації, продукуванню фітогормонів, зростанню імунного статусу та збільшенню ступеня засвоєння рослинами мінерального азоту з одержанням суттєвого екологічного ефекту.
Таким чином зростання застосування мінеральних добрив у с-г виробництві повинно передбачати обов’язкове застосування мікробних препаратів у технологія вирощування с-г культур.
Цикл праць розкриває особливості взаємодії ризосферних організмів з рослиною-живителем, є фундаментальним і практично спрямованим, що забезпечують істотне зростання врожайності та підвищення якості продукції.
На підставі проведених дослідів авторами розроблено відповідні нормативні документи, опубліковано 9 монографій, отримано 26 патентів України на винаходи, захищено 6 докторських дисертацій.
Таким чином цикл робіт має вагоме наукове, теоретичне і прикладне значення, відзначається новизною і цілеспрямованістю практичних результатів, при цьому вирішено актуальне наукове завдання і практичні засади щодо покращення кореневого живлення культурних рослин та підвищення коефіцієнтів засвоєння сполук біогенних елементів.
Вважаємо, що автори циклу робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» заслуговують присудження Державної премії у галузі науки і техніки 2011 року.

Зав. Кафедри фізіології та екології рослин
Київського національного університету ім.Тараса Шевченка
доктор біологічних наук, професор Н.Ю.Таран

Професор кафедри фізіології та екології рослин
Київського національного університету ім.Тараса Шевченка
доктор біологічних наук,
академік НААН України,
заслужений діяч науки і техніки України М.М.Мусієнко

1 липня 2011 р.

Дацько Людмила Валеріївна, к.с.-г.н.

ВІДГУК
на представлений на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки України цикл наукових робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві», виконаний авторським колективом у складі В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М. Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Тараріко, В.І. Канівця

Авторами представленого циклу робіт розроблено теоретичні і практичні підходи до створення мікробних препаратів на основі азотфіксуючих і фосфатмобілізуючих бактерій. Ці розробки успішно реалізовано. Так, зокрема, вже зареєстровано в Україні препарати Ризогумін, Поліміксобактерин, Альбобактерин, Ризобофіт, Діазобактерин, Азогран. На стадії передреєстраційних експертиз знаходиться низка інших препаратів. Зареєстровані препарати активно впроваджуються у сільськогосподарське виробництво країни. Сьогодні вже важко уявити, що таку зернобобову культуру як соя можна вирощувати без застосування біопрепаратів, хоча ще з десяток років назад цей агрозахід вважався екзотикою. У цьому велика заслуга авторського колективу, який, крім фундаментальних і прикладних досліджень, проводить значну популяризаторську роботу щодо необхідності застосування мікробних препаратів у сучасних аграрних технологіях.
Цикл робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технології їх застосування у землеробстві» присвячений розробленню принципів і умов корекції складу мікрофлори агроценозів, метою яких є збагачення зони коріння сільськогосподарських культур корисними мікроорганізмами.
Роботи виконували впродовж 20 років. У результаті були проведені великі обсяги робіт та розроблені препарати комплексної дії, які не мають аналогів та мають велике практичне значення для сільського господарства.
Цікавою як з теоретичних міркувань, так і з практичної значимості є частина циклу робіт, присвячена створенню препаратів, які впливають на поглинальну здатність рослин, і тим самим підвищують коефіцієнти засвоєння діючої речовин з азотних і фосфорних добрив. Зважаючи на те, що ступені засвоєння азоту не перевищують 35-50 %, а фосфору – 20 %, значимість цих досліджень важко переоцінити. Цілком справедливою, на наш погляд, є пропозиція авторського колективу щодо необхідності перегляду існуючої стратегії застосування мінеральних добрив у технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Їх потрібно застосовувати разом з бактеріальними препаратами, що дозволить позитивно вплинути і на продукційний процес культур, і на довкілля.
Вважаю, що представлений цикл робіт є знаковим для сільськогосподарської науки і виробництва, тому заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Директор Державного науково-
технологічного центру охорони
родючості ґрунтів, к.с.-г.н., с.н.с. Греков В.О.

Підпис Грекова засвідчую:
учений секретар, к.с.-г.н. Панасенко В.М.

Бондаренко М.П.

ВІДЗИВ
на цикл робіт
«Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування в землеробстві»,
представлений на здобуття Державної премії України

Можливості активного впливу на стан мікрофлори агроценозів з'явилися лише в останні десятиліття, що обумовлено низкою причин. Насамперед, наприкінці XX ст. встановлено явище асоціативної азотфіксації, доведено винятково важливе значення ризосферних мікроорганізмів у забезпеченні культурних рослин необхідними поживними речовинами, вивчено особливості взаємовідносин мікроорганізмів з рослинами. Інтенсивні дослідження в галузі ґрунтової мікробіології за вищезазначеними напрямами дали змогу з'ясувати окремі механізми функціонування системи ґрунт-мікроорганізми-рослина.
У представленому циклі робіт вирішені можливості активного впливу на стан мікрофлори агроценозів. Важливим є те, що розвиток цих досліджень відбувався на фоні загальнопланетарної екологічної кризи, зумовленої причинами техногенного характеру і, в тому числі, безсистемним застосуванням агрохімікатів. В існуючих у XX ст. системах землеробства біологічна суть виникнення і відтворення родючості ґрунтів та вплив ризосферної мікрофлори на кореневе живлення рослин, на жаль, практично не бралися до уваги. Однобоке трактування теорії мінерального живлення рослин зумовило використання великих доз мінеральних добрив у технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Це, безперечно, вплинуло на урожайність, але перемога над природою була короткочасною, оскільки надмірне застосування агрохімікатів призвело не тільки до забруднення довкілля, а й до погіршання фізико-хімічних характеристик ґрунтів, а також процесів їхньої дегуміфікації, вивільнення в атмосферу значної частини вуглецю, акумульованого в гумусі за великий історичний проміжок часу, та азоту.
Метою досліджень було розроблення принципів і умов корекції складу мікрофлори агроценозів для збагачення кореневих сфер культурних рослин мікроорганізмами з заданими корисними властивостями та запобігання розвитку небажаної мікрофлори. Значна частина досліджень була спрямована на оптимізацію азотного живлення в першу чергу не бобових рослин. Дослідження вищезазначених питань були покладені в основу розробки принципів створення мікробних препаратів на основі асоціативних азотфіксувальних бактерій.
Науковою новизною даної роботи є дослідження структури угруповань азотфіксувальних бактерій кореневої зони ряду видів сільськогосподарських культур. Встановлено, що ефективність бактеризації, як і ступінь колонізації кореневих сфер інтродукованими бактеріями, затухає в часі через розвиток молодої екосистеми, що прагне стабільності. Суттєва дія інтродукованого штаму на рослину спостерігається лише протягом одного року. Повторна інокуляція не може забезпечити успішної інтродукції бактерій. Ефективною є передпосівна бактеризація насіння однорічних культур.
Встановлено, що за створення оптимального для функціонування рослинно-бактеріальної асоціації агрофону зростає ступінь колонізації інтродукованим мікроорганізмом кореневих сфер рослини-живителя, активізується функціональна діяльність діазотрофів, що обумовлює збільшення надходження в рослини біологічного азоту. Передпосівна інокуляція сприяє змінам у співвідношенні „незамінні / замінні амінокислоти" у зерні гречки, жита озимого, ячменю ярого у бік його збільшення. Інтенсифікація синтезу амінокислот сприяє зростанню вмісту білка в зерні на 1-2%.
Розроблено принципи створення мікробних препаратів для небобових рослин, які враховують специфічність взаємодії азотфіксувальних бактерій з видом рослини та домінування в кореневій зоні відповідних мікроорганізмів, методологічні принципи та методику діагностики фізіологічно доцільних доз мінерального азоту для сільськогосподарських культур за використання газохроматографічних методів дослідження перебігу активності процесів асоціативної азотфіксації та біологічної денітрифікації.
У ході досліджень розроблено мікробні препарати Ризобофіт, Ризогумін, Діазобактерин, Діазофіт, Біогран, Поліміксобактерин, Альбобактерин, Мікрогумін, Азогран, Фосфогран та технології їх застосування у сільськогосподарському виробництві. Так, застосування препарату Ризогумін в дослідженнях Сумського інституту АПВ НААНУ в середньому за 2006-2010 рр. забезпечило приріст врожайності насіння гороху 0,38 т/га, сої – 0,21 т/га.
Позитивні приклади впровадження мікробних препаратів у виробництві дали можливість запропонувати виробництву змінити стратегію застосування мінеральних добрив. Вона повинна передбачати обов'язкове застосування мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур, а також враховувати ступінь впливу бактеризації на засвоєння рослинами сполук біогенних елементів, і в першу чергу азотних, при агрохімічних розрахунках необхідних доз добрив з чим не можна не погодитись.
На підставі проведених досліджень розроблено нормативні документи (три СОУ, вісім ТУУ), результати опубліковано у 9 монографіях і провідних вітчизняних та зарубіжних журналах (86 публікацій), отримано 26 патентів України на винаходи. Кількість реферованих публікацій у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, складає 24.
В зв’язку з тим, що орієнтація світового землеробства направлена на виробництво екологічно безпечної і в той же час доступної широкому загалу сільськогосподарської продукції, аграрії та науковці змушені шукати шляхи та розробляти механізм переорієнтування і зміни вектору сучасного господарювання. Чільне місце у вирішенні даного завдання відводиться саме використанню корисних мікроорганізмів, роль яких довгий час ігнорувалась та недооцінювалася. Масштабні фундаментальні дослідження, проведені співробітниками Інституту сільськогосподарської мікробіології НААНУ, розкрили потенціальні можливості мікроорганізмів та по суті змусили по-новому обґрунтувати їх роль і місце в сучасному землеробстві. Новизна та цінність розробки, на наш погляд, заслуговують загального визнання, а сама розробка - високої оцінки, як національного надбання та участі в конкурсі на здобуття Державної премії України.

Директор
Сумського інституту АПВ,
кандидат с.-г. наук М.П. Бондаренко

Вчена рада Інституту біоенергетичних культур і цукр. буряків

У представленому циклі робіт вирішено окремі теоретичні питання , які стосуються особливостей взаємовідносин ризосферних мікроорганізмів з рослиною і практичні аспекти застосування мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур.
Цикл наукових робіт складається з 9 монографій, нормативних документів, 26 патентів на винаходи, 86 наукових статей, 24 публікацій у міжнародних журналах. За даною тематикою захищено 6 докторських дисертацій.
Авторським колективом досліджено структуру угруповань агрономічно цінних бактерій кореневої зони п’ятнадцяти видів культурних рослин зони помірних широт, розроблено принципи створення мікробних препаратів, які враховують специфічність взаємодії бактерій та домінування їх у кореневій зоні рослин. Селекціоновано активні штами бактерій. Досліджено ефективність бактеризації сільськогосподарських культур за внесення різних доз добрив у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України та визначено фізіологічно доцільні агрофони.
Розроблено мікробні препарати Ризобофіт, Ризогумін, Діазобактерин, Діазофіт, Біогран, Поліміксобактерин, Альбобактерин, Мікрогумін, Азогран, Фосфогран та технології їх застосування. Використання препаратів сприяє суттєвому зростанню врожайності та покращенню якості продукції за рахунок інтенсифікації процесів азотфіксації, фосформобілізації, зростанню імунного статусу рослин, збільшенню ступеня засвоєння біогенних елементів з добрив. Поєднане застосування фізіологічно доцільних доз мінеральних добрив та біопрепаратів сприяє економії 30 – 60 кг/га мінерального азоту та 30 – 40 кг/га фосфору, покращенню екологічної ситуації довкілля і збереженню родючості ґрунту, підвищенню врожайності сільськогосподарських культур.
Вчена рада ІБЕКЦБ НААН України підтримує висунення циклу робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування в сільському господарстві», виконаних авторським колективом Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН у 1989-2009рр. на здобуття Державної премії України.
Протокол № 13 від 24 травня 2011р.

Директор Інституту Біоенергетичних
культур і цукрових буряків НААН
д. с.-г.н. , професор, академік М.В.Роїк

Вчений секретар
д. с.-г.н., професор, член-кореспондент Н.Г.Гізбуллін

Щеголев С.Ю., Турковская О.В., Матора Л.Ю.

ОТЗЫВ
на цикл работ «Научные основы создания микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии»
авторского коллектива в составе: В.В. Волкогон, И.К. Курдиш, С.Я. Коць, Е.В. Надкерничная, Л.М. Токмакова, Е.В. Шерстобоева, Т.Н. Мельничук, Ю.А. Драч, Ю.А. Тарарико, В.И. Канивец

Цикл работ коллектива авторов посвящен актуальной для современной сельскохозяйственной микробиологии проблеме – изучению теоретических и практических аспектов функционирования микробных ценозов и нацелен на повышение производительности земледелия в результате формирования высокоэффективных растительно-бактериальных симбиозов и ассоциаций. Это чрезвычайно важно в условиях существенного снижения плодородия почв, наблюдающегося в последние десятилетия, что придает особое значение исследованиям, направленным на изучение состояния микрофлоры агроценозов и создание биопрепаратов, способных существенно повышать продуктивность сельскохозяйственных растений.
Авторским коллективом выполнены объемные исследования по созданию препаратов для сельскохозяйственного производства и способствующие развитию новых биотехнологических подходов на основе фундаментальных достижений в области почвенной микробиологии. В частности, исследованы механизмы микробной фиксации атмосферного азота в симбиозе с растениями, проведена селекция высокоактивных штаммов клубеньковых бактерий и созданы новые микробные препараты, повышающие урожайность бобовых растений.
В результате многолетних опытов изучена структура сообществ азотфиксирующих бактерий различных сельскохозяйственных злаков, определены виды микроорганизмов, доминирующие в корневой зоне исследованных растений, создана коллекция высокоактивных штаммов ассоциативных азотфиксаторов. Значимость данного этапа исследований очень высока, поскольку на основе полученных результатов коллективом авторов разработаны принципы создания микробных препаратов с учетом специфичности ассоциативных бактерий виду сельскохозяйственного растения.
Разработанные авторами не имеющие аналогов комплексные препараты на основе азотфиксирующих и фосфатмобилизующих бактерий в смеси с высокодисперсными материалами и физиологически активными соединениями существенно увеличивают урожайность культур, одновременно защищая их от фитопатогенов.
Глубокие исследования, подкрепленные результатами экономических расчетов, позволили авторскому коллективу заявить о высокой эффективности новых средств биологизации сельскохозяйственного производства и предложить новую стратегию применения минеральных удобрений, основанную на использовании микробных препаратов в технологиях выращивания сельскохозяйственных культур.
Все перечисленное позволяет дать высокую оценку циклу работ «Научные основы создания микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии» и поддержать их выдвижение на присуждение Государственной премии Украины.
Отзыв был заслушан и одобрен на заседании Ученого совета Учреждения Российской академии наук Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН (ИБФРМ РАН) (протокол № 9 от 16.2011 г.).

Директор ИБФРМ РАН
д.х.н., профессор С.Ю. Щеголев

Заместитель директора по научной работе
д.б.н. Л.Ю. Матора

Заместитель директора по научной работе
д.б.н., профессор О.В. Турковская

Wolfgang Nowick

Представленный на соискание Государственной премии Украины цикл научно-исследовательских работ “Научные основы создания микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии», выполненный коллективом в составе В.В. Волкогона, И.К. Курдиша, С.Я. Коця, Е.В. Надкерничной, Л.М. Токмаковой, О.В. Шерстобоевой, Т.М.Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Тарарико и В.И. Канивца, является значительным событием не только для украинских ученых, но и для исследователей других стран. Сотрудничество нашего института с Институтом сельскохозяйственной микробиологии Украинской академии аграрных наук началось несколько лет назад на основании взаимного интереса к вопросу корневого питания растений и способов его улучшения. Следует признать, что исследования украинских микробиологов открыли новую страницу в решении данного вопроса. Применение разработанных ими препаратов в современных земледельческих технологиях позволяет существенно повысить коэффициенты использования сельскохозяйственными культурами питательных веществ из удобрений, активизировать рост и развитие растений, положительно повлиять на урожайность, улучшить качество продукции. Предложенные авторским коллективом новые подходы к стратегии удобрения в растениеводстве не оставляют без внимания биотехнологов, агрохимиков, агрономов, физиологов, экологов. Очевидно, что наступило время пересмотра и уточнения теории минерального питания растений, о чем столь убедительно свидетельствуют результаты проведенных исследований украинских коллег.
Проведенные на протяжении 20 лет исследования сообществ микроорганизмов корневой зоны многих растений зоны умеренных широт, селекция активных штаммов азотфиксирующих и фосфатмобилизирующих бактерий, создание на новой основе микробиологических препаратов, поиск факторов, усиливающих интенсивность процессов азотфиксации и фосфатмобилизации в почвах и др. являются фундаментальными и, в то же время, ориентированными на запросы практики, выдвигающей современному земледелию требования экологической целесообразности, щадящего отношения к окружающей среде. Примечательной особенностью конкурсантов является то, что их работа имеет логическую завершенность: постановка проблемы, изучение закономерностей, выделение основных проблем, поиск путей их решения, отработка способов достижения желаемого результата, предложения практике. Авторы проводили исследования на стыке многих наук, что характеризует их глубокие знания не только в микробиологии, но и во многих других направлениях. Именно поэтому решение биотехнологическим путем ряда проблем агрохимии и, в целом, земледелия, демонстрирует оригинальность работы и ее несомненно высокую ценность.
Безусловно, наши украинские коллеги являются лидерами во многих вопросах сельскохозяйственной микробиологии и, в том числе, в вопросах, поднятых в конкурсной работе. Поддерживаем их притязания на столь высокую награду и считаем ее вполне заслуженной.
Проф. В.Новик
Radostim
Private Institute of Applied Biotechnology / Частный институт прикладной биотехнологии
Forststr. 21, 08371 Glauchau, Germany
info@radostim.de, www.radostim.de

Цвей Ярослав Петрович

ВІДГУК
на цикл наукових робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» виконаного авторським колективом у складі: В.В. Волкогона, І.К. Курдіша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М.Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Тараріко. В.І. Канівця, що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік

В цьому циклі робіт представлені результати двадцятирічних досліджень особливостей взаємодії ризосферних мікроорганізмів з рослиною-живителем є фундаментальними і практично спрямованими. Одержані результати покладено в основу створення новітніх мікробних препаратів. Використання біопрепаратів на основі ефективних мікроорганізмів є невід’ємним аспектом сучасного землеробства. Вони забезпечують підживлення рослин, їх захист, стимулюють ріст та підвищують продуктивність сільськогосподарських культур. Так, в Інституті сільськогосподарської мікробіології НААН України створено два біопрепарати Поліміксобактерин та Альбобактерин, яким немає аналогів у світи. Ці препатари розроблені на основі бактерій Paenіbacіllus polymyxa KB та Achromobacter album 1122, які продукують карбонові кислоти та фосфатазу, що призводить до розчинення важкорозчинних мінеральних й органічних фосфатів ґрунту, речовини ауксинової, гіберелінової та цитокінінової природи, які діють як стимулятори росту рослин. Застосування Альбобактерину та Поліміксобактерину в технологіях вирощування цукрових буряків є важливим заходом оптимізації мікробіологічних процесів у ризосфері рослин, збільшення ступеня засвоєння ними фосфору з ґрунту, що дає можливість зменшити внесення мінеральних фосфорних туків (до 30-45 кг д.р.), підвищити урожайність та цукристість коренеплодів цукрових буряків. Ці препарати проявляють високу ефективність при застосуванні у технологіях вирощування пшениці, соняшнику, льону-довгунця, кукурудзи, ріпаку та інших.
За результатами наукових досліджень, які висвітлені в даному циклі робіт, співробітниками інституту було розроблено інші мікробні препарати як Ризобофіт, Ризогумін, Діазобактерин, Діазофіт, Біогран, Азогран, Фосфогран та технології їх застосування, що стало вагомим внеском у розвиток сільськогосподарського виробництва. Зокрема, доведено суттєве зростання урожайності сільськогосподарських культур за використання даних препаратів, зростання імунного статусу рослин, збільшення ступеня засвоєння рослинами мінерального азоту, фосфору, економії азотних та фосфорних добрив.
На підставі проведених досліджень авторами розроблено нормативні документи (три СОУ, вісім ТУ У), результати опубліковано у 9 монографіях і провідних вітчизняних та зарубіжних журналах (86 публікацій), отримано 26 патентів України на винаходи. У ході виконання досліджень було захищено 6 докторських дисертацій.
На основі вище викладеного вважаю, що авторський колектив у складі: В.В. Волкогона, І. К. Кудріша, С.Я. Коця, О. В. Надкерничної, Л. М. Токмакової, О. В. Шерстобоєвої, Т. М. Мельничук, Ю.О. Драча, Ю. О. Тараріко, В. І. Канівця, за цикл виконаних робіт по створенню нових ефективних мікробних препаратів, які мають важливе наукове і практичне значення, заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2011 р.

Завідувач відділу агроєкомониторенгу
і проблем землеробства Інституту
біоенергетичних культур і цукрових буряків
Цвей Я.П. доктор с.-г. наук

Маклячук Лідія Іванівна

ВІДГУК
на цикл наукових робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві»,представлений авторським колективом у складі: В. В. Волкогона, І. К. Курдиша, С. Я. Коця, О. В. Надкерничної, Л. М. Токмакової, О. В. Шерстобоєвої, Т. М. Мельничук, Ю. О. Драча, Ю. О. Тараріко, В. І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2011 році.
В даний час надзвичайно важливою проблемою рослинницької галузі є отримання сільськогосподарської продукції без нанесення шкоди агроценозу та довкіллю.
Якраз такий підхід використовують вчені Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН та їх колеги з інших наукових установ, цикл робіт яких висунутий на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки за 2011 рік.
Автори циклу робіт на протязі останніх 20 років розробляли принципи і умови корекції складу мікрофлори агроценозів з метою збагачення ризосфери рослин корисними мікроорганізмами.
На підставі проведених досліджень обґрунтовані наукові засади і створено більше 10 мікробних препаратів, оптимізуючих азотне і фосфорне живлення основних сільськогосподарських культур в умовах фізіологічно доцільного агрофону.
Важливе практичне значення і високу економічну доцільність має пропозиція авторів щодо зміни стратегії застосування мінеральних добрив в сільськогосподарському виробництві. Обов’язковим агрозаходом є використання в сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур нового покоління мікробних препаратів для передпосівної бактеризації насіння, що дозволяє суттєво скоротити норми внесення мінеральних добрив без зниження урожайності культур.
Представлений цикл робіт є суттєвим внеском в розвиток грунтової мікробіології та біотехнології, який сприятиме розвитку органічного землеробства.
Вважаю доцільним підтримати представлення Вченої ради Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН про висунення циклу наукових робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки за 2011 рік.

Маклячук Лідія Іванівна, заст. директора Інституту агроекології і економіки природокористування НААН, д-р с.-г. наук, професор.

Булигін С. Ю.

ВІДГУК
на цикл наукових робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві»,представлений авторським колективом у складі: В. В. Волкогона, І. К. Курдиша, С. Я. Коця, О. В. Надкерничної, Л. М. Токмакової, О. В. Шерстобоєвої, Т. М. Мельничук, Ю. О. Драча, Ю. О. Тараріко, В. І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2011 році.
Зниження родючості грунтів та урожайності сільськогосподарських культур, що мають місце за обмеженого використання добрив в останні десятиліття надають особливу значимість дослідженням, спрямованим на поліпшення мікробіологічної активності агроценозів шляхом створення і використання мікробних препаратів, здатних суттєво підвищити продуктивність основних сільськогосподарських культур
Мета циклу робіт — розроблення принципів і умов поліпшення складу мікрофлори агроценозів шляхом збагачення кореневих зон культурних рослин корисними мікроорганізмами для збільшення урожайності культур та покращення якості продукції.
На основі великого масиву 20-річних досліджень, підкріпленого широкими виробничими випробуваннями, розроблено більше 10 мікробних препаратів нового покоління, що є визначним досягненням авторського колективу.
Практичне застосування розроблених ними мікробних препаратів в сучасних агротехнологіях дозволяє суттєво підвищити коефіцієнт використання поживних речовин добрив та грунту, активізуючи ріст та розвиток рослин. Вирішення біотехнологічним шляхом проблеми живлення культур вказує на оригінальність представлених наукових розробок та їх безсумнівну цінність для землеробства.
Вважаю доцільним підтримати подання циклу наукових робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки за 2011 рік.

Булигін С. Ю. , зав. каф. Белгородського с.-г. інституту, д-р. с.-г. наук, професор, чл.-кор. НААН.

Віннічук Дмитро Тимофійович

ВІДГУК
на цикл наукових робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві»,представлений авторським колективом у складі: В. В. Волкогона, І. К. Курдиша, С. Я. Коця, О. В. Надкерничної, Л. М. Токмакової, О. В. Шерстобоєвої, Т. М. Мельничук, Ю. О. Драча, Ю. О. Тараріко, В. І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2011 році.
Сучасний агроекологічний стан сільськогосподарських угідь багатьох регіонів України потребує радикального оздоровлення, що спонукає до біологізації сільськогосподарського виробництва.
В сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур все більш важливу роль відіграє передпосівна бактеризація насіння для посилення біологічної активності грунту. Про це свідчать великі обсяги застосування у виробництві мікробних препаратів на основі штамів азотфіксувальних і фосфатмобілізуючих бактерій.
В створенні нового покоління бактеріальних препаратів на Україні значний внесок зроблено вченими Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН, які у співавторстві з провідними вченими інших наукових установ розробили принципи та встановили необхідні умови збагачення складу корисних мікроорганізмів кореневого шару грунтів для збільшення урожайності 15 видів культур та покращення якості продукції.
Авторами розроблені технології застосування цих препаратів і сформульовані чіткі рекомендації щодо їх використання з метою досягнення максимального ефекту в залежності від конкретних грунтово-кліматичних умов.
Більшість препаратів зареєстровані в Україні та широко використовуються в землеробстві.
Наведене дозволяє дати високу оцінку циклу робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» і підтримати їх висунення на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки за 2011 рік.

Головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук, професор, чл.-кор. НААН Віннічук Дмитро Тимофійович.

Бердніков Олександр Михайлович

ВІДГУК
на цикл наукових робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві»,представлений авторським колективом у складі: В. В. Волкогона, І. К. Курдиша, С. Я. Коця, О. В. Надкерничної, Л. М. Токмакової, О. В. Шерстобоєвої, Т. М. Мельничук, Ю. О. Драча, Ю. О. Тараріко, В. І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2011 році.
В сучасних умовах аграрного виробництва все більшої актуальності набуває проблема біологізації землеробства. Даний цикл робіт авторського колективу є вагомим внеском у вирішенні цієї проблеми. Наукові розробки є винятково важливими у зв’язку з високим рівнем забруднення агроекосистем та навколишнього середовища, що негативно впливає на здоров’я проживаючого населення.
Авторами ґрунтовно досліджено закономірності формування симбіотичних взаємовідносин між бактеріями різних типів грунтів і кореневою системою бобових, злакових і овочевих культур.
В численних наукових дослідах і виробничих масивах доведено високу ефективність бактеризації сільськогосподарських культур за внесення обмежених доз мінеральних добрив у різних грунтово-кліматичних умовах.
Розроблені мікробні препарати: Ризобофіт, Ризогумін, Діазобактерин, Діазофіт, Біогран, Поліміксобактерин, Мікрогумін та ін. суттєво підвищують урожайність сільськогосподарських культур та покращують якість продукції за рахунок покращення поживного режиму грунту, збільшення ступеня засвоєння біогенних елементів. Ці препарати не мають аналогів і широко використовуються у виробництві.
Викладене свідчить про те, що авторський колектив за підготовлений цикл наукових робіт, безумовно, заслуговує нагородження Державною премією України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Зав. лаб. Чернігівського ІАПВ НААН, д.-р. с.-г. наук, професор Бердніков Олександр Михайлович.

Слюсар Іван Тимофійович

ВІДГУК
на цикл наукових робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві»,представлений авторським колективом у складі: В. В. Волкогона, І. К. Курдиша, С. Я. Коця, О. В. Надкерничної, Л. М. Токмакової, О. В. Шерстобоєвої, Т. М. Мельничук, Ю. О. Драча, Ю. О. Тараріко, В. І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2011 році.
Одним з головних напрямків підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах є стабілізація біологічної активності грунту шляхом збагачення кореневої зони польових культур корисними мікроорганізмами.
Авторами на основі 25 річних наукових досліджень створено низку мікробних препаратів нового покоління, відпрацьовано досконалі технології їх застосування, які дозволяють суттєво збільшити урожайність сільськогосподарських культур та покращити якість продукції.
Дана розробка Інституту с.-г. мікробіології НААН, виконана сумісно з іншими науковими установами, широко використовується в аграрному виробництві із значним економічним ефектом, тому зазначений цикл робіт є дуже важливим для сільськогосподарського виробництва.
Вважаємо, що представлений на здобуття Державної премії цикл робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» цілком заслуговує цієї високої нагороди .
Слюсар Іван Тимофійович, зав. лаб. ННЦ „Інститут землеробства” НААН, д-р. с.-г. наук, професор.

Ученый совет Крымского института АПП

Выписка из протокола № 8 от 24.05. 2011 г. заседания Ученого совета
Крымского института агропромышленного производства НААН
Присутствовали: 13 членов Ученого совета, сотрудники института
ПОВЕСТКА ДНЯ:
3. О поддержке цикла научных работ «Научные основы создания микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии», выполненного авторским коллективом в составе: В.В. Волкогона, И.К. Курдиша, С.Я. Коця, Е.В. Надкерничной, Л.М. Токмаковой, Е.В. Шерстобоевой, Т.Н. Мельничук, Ю.А. Драча, Ю.А. Тарарико, В.И. Канивца, при выдвижении на присуждение Государственной премии Украины (сельскохозяйственные науки).
СЛУШАЛИ:
Директора Крымского института агропромышленного производства УААН, кандидата экономических наук Паштецкого В.С.: Представленный цикл работ «Научные основы создания микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии» отражает результаты многолетних фундаментальных и прикладных исследований особенностей процессов симбиотической и ассоциативной азотфиксации и фосфатмобилизации в агроценозе. Разработаны на основе активных штаммов микроорганизмов микробные препараты нового поколения, а также технологии их эффективного применения в сельскохозяйственном производстве с целью улучшения азотного и фосфорного питания возделываемых растений.
Изучение эффективности наиболее активных штаммов клубеньковых бактерий бобовых культур (соя, горох, нут, чина, чечевица, козлятник, донник, клевер, лядвенец, люцерна) проводилось и ведется в настоящее время и на базе нашего института, а разработанный на их основе микробный препарат ризобофит неоднократно применялся в опытном хозяйстве.
Препараты на основе активных штаммов азотфиксирующих и фосфатмобилизующих бактерий для небобовых растений были испытаны на протяжении многих лет в полигонах озимых зерновых культур при возделывании пшеницы и ячменя.
Считаю, что эти наработки имеют важное значение для сохранения плодородия почв и направлены на развитие сельскохозяйственного производства как сегодня, так и в будущем. Предлагаю поддержать цикл научных работ «Научные основы создания микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии», выполненного авторским колективом, при выдвижении на присуждение Государственной премии Украины (сельскохозяйственные науки) в 2011 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поддержать цикл научных работ «Научные основы создания микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии», выполненного авторским колективом в составе: В.В. Волкогона, И.К. Курдиша, С.Я. Коця, Е.В. Надкерничной, Л.М. Токмаковой, Е.В. Шерстобоевой, Т.Н. Мельничук, Ю.А. Драча, Ю.А. Тарарико, В.И. Канивца, при выдвижении на присуждение Государственной премии Украины (сельскохозяйственные науки) в 2011 году.

Председатель Ученого совета КИАПП НААН,
к. е. н. В.С. Паштецкий
Ученый секретарь КИАПП НААН, П.С.Остапчук

НЕМТИНОВ ВИКТОР ИЛЛАРИОНОВИЧ

Отзыв
на цикл научных работ «Научные основы создания микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии» авторського колективу в составе В.В. Волкогона, И.К. Курдиша, С.Я. Коця, Е.В. Надкерничной, Л.Н. Токмаковой, Е.В. Шерстобоевой, Т.Н. Мельничук, Ю.А. Драча, Ю.А. Тарарико, В.И. Канивця, который представлен на Государственную премию Украины в области науки и техники в 2011 году

Среди факторов, обеспечивающих увеличение производства овощей, энергозатраты являются основными. В практике овощеводства Украины затраты на обогрев теплиц составляют более 50 %, то есть суммарный расход тепла на 1 га теплиц в южных районах составляет 4,04 Гкал/ч.
Совершенствование технологий в овощеводстве защищенного грунта важный и пока неиспользованный резерв сокращения потребления энер-горесурсов, который должен идти по пути их адаптирования, т.е. в на-правлении большего соответствия требованиям биологических особен-ностей растений и создаваемых условий их выращивания. При таком подходе проблема ресурсосбережения может решаться путем экономии материальных средств и энергоресурсов, при выполнении необходимых ключевых элементов технологии, что повысит урожайность и снизит себестоимость продукции.
В производственных условиях нами было показано, что повышение теплоемкости пшеничных тюков биопрепаратом, разработанным на основе фосфатмобилизующей и ростстимулирующей бактерии, увеличивает урожайность огурца на 1,0 кг/м2 (на 31.05 %), при снижении нитратов в плодах против ПДК в 1,6 раза и незначительном снижении тяжелых металлов в продукции, - свинца и цинка.
Научные разработки, представленного цикла работ, имеют серьезные перспективы применения в различных отраслях сельского хозяйства, в частности, и в овощеводстве, положительно влияют на общественный прогресс и заслуживают присуждения Государственной премии в области науки и техники за 2011 год.

доктор сельскохозяйственных наук,
старший научный сотрудник,
заведующий отделом селекции
Крымской станции овощеводства КИАПП УААН
Немтинов В. И.

НЕМТИНОВ ВИКТОР ИЛЛАРИОНОВИЧ

Отзыв
на цикл научных работ «Научные основы создания микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии» авторського колективу в составе В.В. Волкогона, И.К. Курдиша, С.Я. Коця, Е.В. Надкерничной, Л.Н. Токмаковой, Е.В. Шерстобоевой, Т.Н. Мельничук, Ю.А. Драча, Ю.А. Тарарико, В.И. Канивця, который представлен на Государственную премию Украины в области науки и техники в 2011 году

Среди факторов, обеспечивающих увеличение производства овощей, энергозатраты являются основными. В практике овощеводства Украины затраты на обогрев теплиц составляют более 50 %, то есть суммарный расход тепла на 1 га теплиц в южных районах составляет 4,04 Гкал/ч.
Совершенствование технологий в овощеводстве защищенного грунта важный и пока неиспользованный резерв сокращения потребления энер-горесурсов, который должен идти по пути их адаптирования, т.е. в на-правлении большего соответствия требованиям биологических особен-ностей растений и создаваемых условий их выращивания. При таком подходе проблема ресурсосбережения может решаться путем экономии материальных средств и энергоресурсов, при выполнении необходимых ключевых элементов технологии, что повысит урожайность и снизит себестоимость продукции.
В производственных условиях нами было показано, что повышение теплоемкости пшеничных тюков биопрепаратом, разработанным на основе фосфатмобилизующей и ростстимулирующей бактерии, увеличивает урожайность огурца на 1,0 кг/м2 (на 31.05 %), при снижении нитратов в плодах против ПДК в 1,6 раза и незначительном снижении тяжелых металлов в продукции, - свинца и цинка.
Научные разработки, представленного цикла работ, имеют серьезные перспективы применения в различных отраслях сельского хозяйства, в частности, и в овощеводстве, положительно влияют на общественный прогресс и заслуживают присуждения Государственной премии в области науки и техники за 2011 год.

доктор сельскохозяйственных наук,
старший научный сотрудник,
заведующий отделом селекции
Крымской станции овощеводства КИАПП УААН
Немтинов В. И.

Драганчук Михаил Иванович

Отзыв
на цикл научных работ «Научные основы создания микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии» авторського колективу в составе В.В. Волкогона, И.К. Курдиша, С.Я. Коця, Е.В. Надкерничной, Л.Н. Токмаковой, Е.В. Шерстобоевой, Т.Н. Мельничук, Ю.А. Драча, Ю.А. Тарарико, В.И. Канивця, который представлен на Государственную премию Украины в области науки и техники в 2011 году

Особая ценность данных работ заключается в том, что они быстро внедряются в практической деятельности сельхозпроизводителей. Очень короткий путь от науки к практике.
Большая востребованность биопрепаратов нового поколения сейчас возникает при освоении технологий ресурсосберегающего земледелия, так как они являются реальной альтернативой химическим препаратам и максимально приближают производство с/х культур к природным почвообразовательным процессам.
Представленная работа, которая является приоритетной и способствует развитию сельского хозяйства заслуживает присуждения Государственной премии в области науки и техники за 2011 год.

М.И. Драганчук, председатель ФХ "Драгми", АР Крым

Адамень Федор Федорович

Отзыв
на цикл научных работ «Научные основы создания микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии» авторського колективу в составе В.В. Волкогона, И.К. Курдиша, С.Я. Коця, Е.В. Надкерничной, Л.Н. Токмаковой, Е.В. Шерстобоевой, Т.Н. Мельничук, Ю.А. Драча, Ю.А. Тарарико, В.И. Канивця, который представлен на Государственную премию Украины в области науки и техники в 2011 году

Экологически устойчивое земледелие немыслимо без мобилизации природных ресурсов, в которых большую роль играют растительно-микробные взаимодействия. В этом ключе важное место занимает применение мікробных препаратов в технологии выращивания сельскохозяйственных растений. Практический интерес к микробным препаратам, разработанным на основе микроорганизмов, обусловлен тем, что выделены они из природных биоценозов, поэтому безопасны для человека, не загрязняют окружающую среду, оказывают полезное последействие, благотворно влияют на плодородие почв.
Применение таких технологий в земледелии страны является перспективным приемом, поскольку, по структуре земельного фонда 2/3 территории Украины занято сельскохозяйственными угодьями, но их экологическое состояние вызывает беспокойство, ежегодные потери гумуса в стране составляют 18 млн. т.
Представленный цикл работ содержит обобщенные результаты многолетних фундаментальных и прикладных исследований особенностей процессов симбиотической и ассоциативной азотфиксации, а также фосфатмобилизации в агроценозе. Важное место отведено селекции активных штаммов микроорганизмов, которая обеспечила базу для разработки на их основе микробных препаратов нового поколения и технологий их эффективного применения в сельскохозяйственном производстве с целью улучшения азотного и фосфорного питания возделываемых сельскохозяйственных культур. На основе наиболее эффективных штаммов клубеньковых бактерий сои, гороха, козлятника, клевера, люцерны разработан микробный препарат ризобофит, который широко внедряется на юге Украины.
Цикл наукових праць складається з 9 монографій, нормативних документів (три СОУ, вісім ТУ У), 26 патентів на винаходи, 86 наукових статей. Кількість реферованих публікацій у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, складає 24. По результам представленных исследований защищено 6 докторских диссертаций.
Научные разработки, представленного цикла, содействуют последующему развитию сельского хозяйства, положительно влияют на общественный прогресс, во многих аспектах являются приоритетными и заслуживают присуждения Государственной премии в области науки и техники за 2011 год.

АДАМЕНЬ Федор Федорович, академик УААН,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники Украины

ГЛЯНЬ Юрій Іванович

ВІДГУК
на цикл наукових робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» авторського колективу у складі В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М. Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Татаріко, В.І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2011 році.

За сучасних умов актуальність проблеми ефективності сільськогосподарського виробництва, зокрема галузі рослинництва, виходить на перше місце серед інших важливих проблем. Вирішення та реалізація цієї проблеми – це формування реального добробуту населення країни, підвищення її продовольчої безпеки. Ще одна серйозна проблема полягає в перехімізації сучасного сільського господарства. На зміну перевіреній віками схемі землекористування — земля—зерно—гній—земля — прийшла неприродна, виснажлива для ґрунтів схема: земля—зерно—мінеральні добрива—зерно—більше мінеральних добрив і т. д. При цьому культурні рослини засвоюють усього близько 40 % хімічних поживних речовин, що містяться в мінеральних добривах. Решта ж вимивається з ґрунту й потрапляє у водойми, забруднюючи їх. Надмірне застосування мінеральних добрив, зокрема азотних, призводить до збільшення вмісту нітратів у продуктах харчування, а це небезпечно для здоров'я людини.
З метою збереження навколишнього середовища для нормальної життєдіяльності людини дослідниками ведеться пошук можливостей біологізувати сільськогосподарське виробництво, стати на шлях так званого альтернативного сільського господарства.
Вже на сьогоднішній день широко застосовуються у рослинництві ефективні та екологічно безпечні засоби поліпшення урожайності та якості продукції сільськогосподарських культур. Чільне місце серед них займають розробки членів авторського колективу, зокрема ряд високоефективних мікробних препаратів, розроблених на основі азотфіксувальних та фосфатмобілізувальних ґрунтових мікроорганізмів, ефективність яких перевірена і доведена у різних грунтово-кліматичних умовах.
І в Україні, і за її межами відомі їх наукові праці, присвячені дослідженням структури мікробоценозів ґрунту та селекції активних штамів мікроорганізмів. Важко переоцінити практичне значення для сільського господарства нашої країни наукового доробку авторів. Тому актуальність роботи, яка представлена на Державну премію України у галузі науки і техніки, не підлягає сумніву.
Зважаючи на викладене вище, вважаю, що цикл робіт "Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві" авторського колективу у складі В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.Н.Мельничук, Ю.А. Драча, Ю.А. Тарарико, В.І. Канівця заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2011 рік
Заступник генерального директора
з впровадження та реалізації
регуляторів росту рослин
Акціонерного товариства
"ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ", м.Київ

Лоринец Федор Анатольевич

Отзыв
на цикл научных работ «Научные основы создания микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии» авторського колективу в составе В.В. Волкогона, И.К. Курдиша, С.Я. Коця, Е.В. Надкерничной, Л.Н. Токмаковой, Е.В. Шерстобоевой, Т.Н. Мельничук, Ю.А. Драча, Ю.А. Тарарико, В.И. Канивця, который представлен на Государственную премию Украины в области науки и техники в 2011 году

Представленный цикл работ связан с решением одной из глобальных проблем сельскохозяйственного производства - всестороннего использования возможностей полезных почвенных микроорганизмов для увеличения продуктивности растений и получения урожая высокого качества.
Те проблемы, которые существуют в сельском хозяйстве в большой степени связаны с недооценкой, а зачастую и с полным игнорированием биологических закономерностей функционирования микроорганизмов в корневой зоне растений. Ведь эффективное сосуществование микроорганизмов и растений, которое сложилось в процессе эволюции, способно обеспечить жизнедеятельность растений не нарушая гармоничных связей в микробно-растительных взаимодействиях.
Несмотря на то, что почвенные микроорганизмы используются для повышения урожайности растений уже много лет (особенно это касается бобовых растений и клубеньковых бактерий), основной подход для характеристики микробно-растительных взаимодействий сводился к установлению между ними трофических связей. Исследования последних лет показали, что эти связи более сложные и многогранные. Так, растениям присуща генетическая система, которая определяет их успешное взаимодействие с микроорганизмами, в то же время, почвенные микроорганизмы реализуют многие свои функции только при взаимодействии с растением.
Глубокий научный подход, основанный на раскрытии механизмов взаимодействия почвенных микроорганизмов и растений, позволил авторам цикла робот «Научные основы создания микробных препаратов нового поколения и их применение в земледелии» не только разработать новые микробные препараты, но и предложить технологии из эффективного использования в сельскохозяйственном производстве.
Все вышеизложенное позволяет утверждать, что цикл работ «Научные основы создания микробных препаратов нового поколения и их применение в земледелии», выполненный авторским коллективом в составе В.В.Волкогона, И.К.Курдиша, С.Я.Коця, Е.В.Надкерничной, Л.Н.Токмаковой, Е.В.Шерстобоевой, Т.Н.Мельничук, О.А.Драча, Ю.А.Тарарико, В.И.Канивца является фундаментальным и практически направленным. Научные разработки данного коллектива являются приоритетными не только для Украины, но и для мировой науки и заслуживает присуждения Государственной премии Украины в отрасли науки и техники за 2011 рік.

Ведущий науковый сотрудник
Отделу земледелия Института сельского
хозяйства Степной зоны НААН
Льоринец Ф.А.

Брощак Іван Станіславович

ВІДГУК
на цикл наукових робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М. Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Татаріко, В.І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2011 році

Протягом останнього часу у багатьох країнах світу спостерігається інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, що має негативні наслідки для довкілля. Широке використання мінеральних добрив і засобів захисту рослин неминуче ведуть до незворотних порушень в агроекологічних системах. Такий стан вимагає альтернативних джерел постачання необхідних елементів живлення, зокрема широкого використання можливостей ґрунтових мікроорганізмів, що є екологічно безпечним і не потребує великих додаткових матеріальних ресурсів.
Цикл робіт «Наукови основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» виконаний авторським колективом у складі: В.В. Волкогона, І.К. Курдіша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М.Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Тараріко, В.І. Канівця, який містить всебічне фундаментальне дослідження щодо створення і ефективного використання мікробних препаратів у сільськогосподарському виробництві певною мірою вирішує зазначену проблему. Велика заслуга авторського колективу полягає в селекції таких штамів мікроорганізмів, які здатні поліпшувати живлення рослин, синтезувати речовини з регуляторними функціями, підвищувати імунний статус рослин тощо. В той же час, розкриття механізму дії запропонованих мікробних препаратів на рослину збагачують сучасні уявлення в галузі ґрунтової мікробіології, фізіології і біохімії рослин. Важливим є також і те, що ґрунтові мікроорганізми, які складають основу запропонованих біопрепаратів, відіграють велику роль у збережені навколишнього середовища, адже мікробні препарати є певною альтернативою надмірному застосуванню засобів хімізації.
На основі вище викладеного вважаю, що авторський колектив у складі: В.В. Волкогона, І. К. Кудріша, С.Я. Коця, О. В. Надкерничної, Л. М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т. М. Мельничук, Ю.О. Драча, Ю. О. Тараріко, В. І. Канівця, за цикл виконаних робіт по створенню нових ефективних мікробних препаратів, які мають важливе наукове і практичне значення, заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2011 р.

Директор Тернопільського обласного
державного проектно-технологічного центру
охорони родючості ґрунтів і якості продукції
«Облдержродючість», кандидат сільськогосподарських наук,
член-кореспондент Інженерної академії України
Брощак Іван Станіславович

Микитин Микола Степанович

ВІДГУК
на цикл робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» виконаного авторським колективом у складі: В.В. Волкогона, І.К. Курдіша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М.Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Тараріко. В.І. Канівця, що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік

Протягом останнього часу у багатьох країнах світу спостерігається інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, що має негативні наслідки для довкілля. Широке використання мінеральних добрив і засобів захисту рослин неминуче ведуть до незворотних порушень в агроекологічних системах. Такий стан вимагає альтернативних джерел постачання необхідних елементів живлення, зокрема широкого використання можливостей ґрунтових мікроорганізмів, що є екологічно безпечним і не потребує великих додаткових матеріальних ресурсів.
Цикл робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» виконаний авторським колективом у складі: В.В. Волкогона, І.К. Курдіша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М.Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Тараріко, В.І. Канівця, який містить всебічне фундаментальне дослідження щодо створення і ефективного використання мікробних препаратів у сільськогосподарському виробництві певною мірою вирішує зазначену проблему. Велика заслуга авторського колективу полягає в селекції таких штамів мікроорганізмів, які здатні поліпшувати живлення рослин, синтезувати речовини з регуляторними функціями, підвищувати імунний статус рослин тощо. В той же час, розкриття механізму дії запропонованих мікробних препаратів на рослину збагачують сучасні уявлення в галузі ґрунтової мікробіології, фізіології і біохімії рослин. Важливим є також і те, що ґрунтові мікроорганізми, які складають основу запропонованих біопрепаратів, відіграють велику роль у збережені навколишнього середовища, адже мікробні препарати є певною альтернативою надмірному застосуванню засобів хімізації.
В умовах Прикарпаття застосування мікробного препарату Альбобактерину у технологіях вирощування ріпаку озимого є дієвим засобом підвищення економічної ефективності у ріпаківництві. При цьому чистий прибуток зростає на 2600 грн./га і становить 9814 грн. Використання даного заходу сприяє зниженню собівартості на 18-25 грн./ц і підвищує рентабельність виробництва на 45-65 %. Вартість додаткового врожаю, отриманого за рахунок бактеризації становила – 2600 грн./га.
Я повністю підтримує цей цикл робіт, що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Заступник директора Івано-Франківського
інституту агропромислового виробництва,
канд. технічних наук М. С. Микитин

Івоній Іван Григорович

ВІДГУК
на цикл наукових робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М. Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Татаріко, В.І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2011 році

В господарстві "Борзна Агроінвест" під бобові культури ми застосовуємо препарати Інституту сільськогосподарської мікробіології і дуже задоволені. Мікробні препарати екологічно безпечні, дешеві і досить ефективні. Навіть в складних погодних умовах 2010 року ризогумін під сою дав прибавку 13 %, під люпин – 8 %. У 2009 ми застосовували препарат під горох і також одержали прибавку 10 %. Усього мікробні препарати ми застосували на площі 250 га.
На нашу думки сьогодні саме таки розробки потрібні українським аграріям. Тому цикл робіт підтримую і бажаю авторам успіхів і нових ефективних препаратів.
Генеральний директор "Борзна Агроінвест"
Івоній Іван Григорович.

ТОПОЛЬНИЙ Федір Пилипович

ВІДГУК
на цикл наукових робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М. Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Татаріко, В.І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2011 році

Відомо, що ріст і розвиток рослин тісно пов'язаний з життєдіяльністю ґрунтових мікроорганізмів. Мінералізуючи рослинні рештки та кореневі органічні виділення, мікроорганізми нагромаджують в ґрунтах поживні для рослин речовини. Найактивніше ці процеси протікають в ризосфері. Деякі мікроорганізми здатні засвоювати недоступний рослині атмосферний азот, поліпшуючи азотне живлення рослин, та переводити у водорозчинний, доступний рослині стан, фосфати. Вже давно основною метою багатьох дослідників-мікробіологів є розробка шляхів збагачення ризосфери рослин саме цими грунтовими бактеріями.
Висунутий на здобуття премії цикл робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технології їх застосування у землеробстві» є успішним рішенням проблеми. Наукові роботи цього циклу стосуються усіх ланок багатолітнього процесу досліджень по створенню і застосуванню мікробних препаратів для поліпшення азотного та фосфорного живлення рослин і створення навколо коріння рослин оптимальних біохімічних умов. Проведено глибокі дослідження по взаємовідношенню рослин і ризосферної мікрофлори, відселекціоновані необхідні штами бактерій. На їх основі розроблені біопрепарати, технологія виготовлення останніх, а також технологія застосування в сучасному землеробстві. Наукові розробки захищені низкою патентів, мають численні цитування в зарубіжній літературі. Бактеріальні препарати вже досить широко впроваджені у виробництво, отримали високу оцінку як інноваційна розробка.
Автори названого циклу робіт добре відомі в наукових колах, а також серед виробничників. Вважаю, що цикл робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технології їх застосування» має велике значення і його автори заслуговують державної премії України в галузі науки і техніки у 2011 р.
Доктор біологічних наук,
професор кафедри загального
землеробства Кіровоградського
національного технічного університету Ф.П. Топольний

Дубовий Володимир Іванович

ВІДГУК
на цикл наукових робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М. Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Татаріко, В.І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2011 році

Колективом авторів представлений цикл робіт по проблемі як створення, мікробних препаратів нового покоління, так і технології їх застосування у землеробстві, що є в даний час надзвичайно актуальним.
Вивчення ефективності біопрепаратів показало позитивні результати в багатьох науково-дослідних установах. В даний час ці препарати використовуються на великих площах, що є як екологічно, так і економічно доцільним.
На підставі проведених досліджень розроблено нормативні документи (три СОУ, вісім ТУ У), результати опубліковані у 9 монографіях і провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях (86 публікацій), отримано 26 патентів України на винаходи. Кількість реферованих публікацій у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, складає 24. За даною тематикою захищено 6 докторських дисертацій.
Окремі розробки є пріоритетними не тільки в Україні, але і в світі. Ці роботи апробувались на численних міжнародних з'їздах, конференціях. симпозіумах, де отримували схвальні відгуки та високу оцінку.
Такий цикл робіт повністю заслуговує тільки позитивної оцінки і присудження його авторам Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Дубовий Володимир Іванович,
доктор с.-г. наук Російської Федерації,
доктор с.-г. наук України,
завідувач кафедрою загальної екології
Житомірського національного агроекологічного Университета.

БОБРО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

на цикл наукових робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М. Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Татаріко, В.І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2011 році

Удосконалюючи технології вирощування сільськогосподарських культур, людина прагне не лише забезпечити високий врожай, а й зменшити затрати, застосовуючи недорогі засоби, забезпечити виробництво чистої, екологічно чистої продукції. Представлена на здобуття Державної премії робота по створенню нових мікробних препаратів відповідає згаданим, нагальним, потребам у землеробстві. Створені біологічні засоби підвищення врожайності сільськогосподарських культур відносно дешеві, не забруднюють навколишнє природне середовище і урожай. Більше того, їх використання в технологіях вирощування сільськогосподарських культур дозволяє зменшити великий обсяг мінеральних добрив, хімічних препаратів захисту рослин, що позитивно відображається на екологічному стані навколишнього середовища.
Автори виконали великі фундаментальні дослідження в області взаємовідносин між рослинами і мікроорганізмами та мікробіологічних і фізіологічних процесів по біологічному засвоєнню атмосферного азоту і мобілізації фосфатів в ґрунтах, забезпечивши необхідний науковий фундамент для створення нових ефективних бактеріальних добрив та деяких біологічних препаратів для захисту рослин.
Це дало можливість розробити і впровадити у виробництво на достатньо великих площах мікробіологічні препарати, що поліпшують азотне і фосфорне живлення, а деякі з них і обмежують розвиток хвороб. Автори розробили нові технології виробництва і застосування цих препаратів в умовах сучасного землеробства.
В цілому розроблено новий інноваційний напрямок в полеводстві, що дозволяє підвищувати врожайність і зменшувати потреби у мінеральних добривах.
Представлена на конкурс нова розробка і її автори добре відомі в наукових колах і в колах виробничників. Новизна і ефективність наукової роботи підтверджена відповідними державними документами. Вважаю, що цикл робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технології їх застосування» заслуговує присвоєння його авторам Державної премії України в галузі науки і техніки у 2011 р.

Завідуючий кафедрою рослинництва
Харківського Національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва,
доктор с/г наук, професор, член – кореспондент
НААН М.М. Бобро

Мельник Анатолий Иванович

Отзыв
на цикл научных работ «Научные основы создания микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии» авторського колективу в составе В.В. Волкогона, И.К. Курдиша, С.Я. Коця, Е.В. Надкерничной, Л.Н. Токмаковой, Е.В. Шерстобоевой, Т.Н. Мельничук, Ю.А. Драча, Ю.А. Тарарико, В.И. Канивця, который представлен на Государственную премию Украины в области науки и техники в 2011 году

Представленный цикл работ связан с решением одной из глобальных проблем сельскохозяйственного производства - всестороннего использования возможностей полезных почвенных микроорганизмов для увеличения продуктивности растений и получения урожая высокого качества.
Те проблемы, которые существуют в сельском хозяйстве в большой степени связаны с недооценкой, а зачастую и с полным игнорированием биологических закономерностей функционирования микроорганизмов в корневой зоне растений. Ведь эффективное сосуществование микроорганизмов и растений, которое сложилось в процессе эволюции, способно обеспечить жизнедеятельность растений не нарушая гармоничных связей в микробно-растительных взаимодействиях.
Несмотря на то, что почвенные микроорганизмы используются для повышения урожайности растений уже много лет (особенно это касается бобовых растений и клубеньковых бактерий), основной подход для характеристики микробно-растительных взаимодействий сводился к установлению между ними трофических связей. Исследования последних лет показали, что эти связи более сложные и многогранные. Так, растениям присуща генетическая система, которая определяет их успешное взаимодействие с микроорганизмами, в то же время, почвенные микроорганизмы реализуют многие свои функции только при взаимодействии с растением.
Глубокий научный подход, основанный на раскрытии механизмов взаимодействия почвенных микроорганизмов и растений, позволил авторам цикла робот «Создание микробных препаратов нового поколения и их применение в земледелии» не только разработать новые микробные препараты, но и предложить технологии из эффективного использования в сельскохозяйственном производстве.
Все выше изложенное позволяет утверждать, что цикл работ «Научные основы создания микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии», выполненный авторским коллективом в составе В.В. Волкогона, И.К. Курдиша, С.Я. Коця, Е.В. Надкерничной, Л.Н. Токмаковой, Е.В. Шерстобоевой, Т.Н. Мельничук, О.А. Драча, Ю.А. Тарарико, В.И. Канивца является фундаментальным и практически направленным. Научные разработки данного коллектива являются приоритетными не только для Украины, но и для мировой науки и заслуживает присуждения Государственной премии Украины в отрасли науки и техники за 2011 рік.
Директор Черниговского областного
государственного проектно-технологического
центра охраны плодородия почв и качества продукции.
Мельник Анатолий Иванович, канд. с.-х. наук.

Власенко Микола Олексійович

ВІДГУК
на цикл наукових робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М. Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Татаріко, В.І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2011 році

3а останні роки в сільському господарстві України намітились певні позитивні тенденції у нарощуванні виробництва рослинницької продукції. Однак темпи і обсяги залишаються досить низькими. Однією з основних причин є значне зменшення обсягів внесення органічних та мінеральних добрив, засобів захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів через різке підвищення цін на агрохімікати та фінансово-господарську нестабільність переважної більшості сільськогосподарських товаровиробників.
Така ситуація спонукала науковців і виробничників на пошуки альтернативних шляхів ефективного ведення сільського господарства на основі широкого застосування бактеріальних і інших препаратів біологічного походження, технологій, які сприяють підвищенню біологічної активності ґрунтів, зменшенню антропогенних навантажень на людину, тваринний і рослинний світ.
При цьому є реальна можливість у декілька разів зменшити грошові і матеріальні витрати на застосування агрохімікатів, а продукцію рослинництва зробити високорентабельною та конкурентноспроможною. Для керівників колективних господарств та фермерів приватного сектору це особливо важливо, оскільки у багатьох новостворених господарствах через нестачу коштів використання ґрунтів проводиться фактично без використання заходів щодо збереження та відтворення їх родючості.
Як показують результати багаторічних досліджень застосування мікробних препаратів у землеробстві є засобом поліпшення фосфорного та азотного живлення рослин, економії мінеральних добрив, захисту від шкідників і хвороб та підвищення продуктивності сільськогосподарських культур. Крім того, варто відмітити, що використання мікробних препаратів дозволяє знизити собівартість продукції та отримати екологічно-чисту продукцію. Одночасно бактеріальні добрива сприяють підвищенню вмісту органічної речовини в ґрунтах, збереженню їх родючості, поліпшенню фітосанітарного стану агроценозів. Крім того, виробництво та впровадження бактеріальних добрив є менш витратним, ніж мінеральних, і може розглядатися як елемент енергозберігаючої технології.
Членами авторського колективу створено і зареєстровано в Україні численні високоефективні мікробні препарати широкого спектру дії для найрізноманітніших сільськогосподарських культур, зокрема, Ризобофіт, Ризогумін, Поліміксобактерин, Альбобактерин, Діазобактерин, Діазофіт, Біогран, Мікрогумін, Азогран, Фосфогран, а також розроблено технології їх застосування. Ці препарати ефективно застосовуються у рослинництві, даючи змогу отримати достатньо високий, економічно вигідний рівень урожайності при найменших затратах матеріальних ресурсів.
Безсумнівно, вважаю, що представлений цикл робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» заслуговує присудження його авторам Державної премії України у галузі науки і техніки за 2011 рік.

Власенко Микола Олексійович, приватний підприєць, Кировоградська обл.

Остах Микола Михайлович

ВІДГУК
на цикл наукових робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М. Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Татаріко, В.І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2011 році

Сучасні вітчизняні мікробні препарати, які є результатом робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» необхідні сільгоспвиробникам. У своєму господарстві протягом декількох років застосували мікробні препарати під різні сільськогосподарські культури на загалні площі 4 тис. га. Отримали прибавку урожайності культур від 15 до 25 %.
Ми підтримуємо висунення колективу авторів на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Директор СТОВ «Україна»

Доценко Олександр Васильович

ВІДГУК
на цикл робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» виконаного авторським колективом у складі: В.В. Волкогона, І.К. Курдіша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М.Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Тараріко. В.І. Канівця, що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік
Землеробство України упродовж останніх років ведеться в умовах від'ємного балансу гумусу і основних поживних речовин. Такий стан вимагає альтернативних джерел постачання необхідних елементів живлення, зокрема широкого використання можливостей ґрунтових мікроорганізмів, що є екологічно безпечним і не потребує великих додаткових матеріальних ресурсів. В цьому зв'язку представлений цикл робіт є, безумовно, своєчасним і вирішує низку фундаментальних і прикладних аспектів створення та застосування мікробних препаратів на основі корисних ґрунтових мікроорганізмів для поліпшення, в першу чергу, азотного і фосфорного живлення рослин, що дає змогу збільшити коефіцієнти використання сполук біогенних елементів з добрив та підвищити продуктивність сільськогосподарських культур і поліпшити якість отриманої продукції. Підвищення родючості ґрунтів тісно пов'язано їх забезпеченням їх азотом. Запаси азоту можуть поповнюватись шляхом використання азотних добрив, а також за рахунок фіксації молекулярного азоту азотфіксувальними мікроорганізмами. Біологічний азот, який утворюється у результаті життєдіяльності бактерій-азотфіксаторів, на відміну від азоту мінеральних добрив, не забруднює ґрунти, водоймища і атмосферу, тому переваги використання біопрепаратів на основі азотфіксувальних мікроорганізмів не викликають сумнівів. Створення високоефективних симбіотичних і асоціативних азотфіксувальних систем рослина-мікроорганізм досягається інтродукцією в ризосферу рослин активних, конкурентноздатних, комплементарних до даного виду рослин штамів мікроорганізмів-азотфіксаторів. Велика заслуга авторського колективу полягає в селекції таких штамів мікроорганізмів, які здатні поліпшувати живлення рослин, синтезувати речовини з регуляторними функціями, підвищувати імунний статус рослин тощо. В той же час, розкриття механізму дії запропонованих мікробних препаратів на рослину збагачують сучасні уявлення в галузі ґрунтової мікробіології, фізіології і біохімії рослин.
Відомо, що запаси фосфору в ґрунтах досить великі, проте основна їхня частина знаходиться у недоступних для рослин формах. Забезпечення рослин рухомими формами фосфору може вирішуватись двома шляхами. Одним з них є внесення мінеральних добрив, другим - використання мікроорганізмів, які сприяють доступності фосфору для рослин. В представленій роботі проведено не тільки селекцію штамів мікроорганізмів, що характеризуються високою активністю мінералізації як органічних, так і важкорозчинних неорганічних сполук, а й створено ефективні препарати для рослинництва, які знайшли широке застосування в Україні, що є здобутком в галузі сільськогосподарських наук. Важливим є також і те, що ґрунтові мікроорганізми, які складають основу запропонованих біопрепаратів, відіграють велику роль у збережені навколишнього середовища, адже мікробні препарати є певною альтернативою надмірному застосуванню засобів хімізації.
Отже, у представленому циклі робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» виконананому авторським колективом у складі: В.В. Волкогона, І.К. Курдіша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М.Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Тараріко. В.І. Канівця проведено всебічне фундаментальне дослідження щодо створення мікробних препаратів, а також розроблено шляхи їхнього ефективного використання у сільськогосподарському виробництві. Я повністю підтримує цей цикл робіт, що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.
Завідувач лабораторії системи удобрення полевих культур ІГА ім. Соколовського НААН, Доценко О.В.