Офіційний веб сайт

Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства

р39

 

Автори:

Поважний О.С., Волков В.П., Долгальова О.В., Дорофієнко В.В., Запатріна І.В., Качала Т.М., Лега Ю.Г., Осипенко І.М., Попов О.П., Чечетова Н.Ф.

 

Представлена Донецьким державним університетом управління.

 

Роботу присвячено створенню наукових засад реформування і розвитку житлово-комунального господарства на основі розробки нової для вітчизняної науки та практики соціально-інтеграційної парадигми.

За результатами досліджень авторами сформована соціально-інтеграційна парадигма ЖКГ за рахунок використання принципово нових соціально орієнтованих ефективних підходів. Запропоновано внесення системних змін у реформування житлово-комунального господарства як багатофункціональної складової  соціально-економічної системи держави, визначення імперативів та ресурсів провадження реформ, обґрунтування принципів розробки стратегій та інструментів для мезорівня організації вказаного процесу у відповідності до умов сучасної України.

Реалізовано на практиці національно-орієнтовану систему управління житлово-комунальним господарством, а також внесено системні зміни та сформовано інфраструктуру професійного забезпечення реформування ЖКГ. Результати роботи впроваджено у багатьох організаціях як державного, так і приватного сектора економіки.

Отримані результати формують єдину парадигму реформування і розвитку ЖКГ, що забезпечує сталий соціально-економічний розвиток в сферах освіти, науки і практики як фундаменту підтримки розвитку держави в кризових умовах й за рахунок впровадження системних змін у сфері ЖКГ для поліпшення добробуту, підвищення рівня і якості життя громадян.

 

Наукові результати опубліковано у 26  монографіях,  27 навчальних посібниках, 160 статтях, понад 30 принципових положень враховано в проектах законів та законах з питань розвитку житлово-комунального господарства. За даною тематикою захищено 3 докторських, 12 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Гончаров В.М.

З кожним роком погіршується якість житлово-комунальних послуг. Так, порушуються строки початку і закінчення опалювального сезону, послуги з централізованого теплопостачання надаються з відхиленням від нормативних вимог. Також є великі проблеми з вивезенням побутових відходів та їхньою утилізацією.
Сучасний стан житлово-комунального господарства такий, що через зволікання з реформуванням цього напряму діяльності і за браком коштів підприємства не спроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги, що відповідають високому рівню якості.
Проблема розвитку житлово-комунального господарства перебуває в центрі уваги ряду вітчизняних вчених, які вирішують теоретичні питання організації ефективної діяльності в цьому напрямі. Представлена наукова робота відповідає потребам сьогодення.
Наукова робота, виходячи зі змісту автореферату, ґрунтується на наукових здобутках її авторів, що знайшли практичну реалізацію у Програмах реформування ЖКХ на регіональному рівні; у пропозиціях щодо удосконалення організаційної структури ЖКХ регіону, організації і проведенні моніторингу цінової і тарифної політики на підприємствах ЖКХ та ін.
Отримані результати колективом авторів дозволили запропонувати системне забезпечення концептуальних засад реформування і розвитку житлово-комунального господарства, забезпечити підвищення соціальної та економічної ефективності реформ, досягти синергетичного ефекту від інтегрованої взаємодії елементів ЖКХ з іншими складовими національної економіки України, а також створення умов для розширеного відтворення і модернізації соціалізованого капіталу та зробити конкретні пропозиції щодо формування стратегії «Україна 2020».
Автори провели масштабну комплексну роботу, впровадження результатів якої відбулося не тільки у практику вітчизняних підприємств та регіональних органів управління, а і за кордоном (Німеччина).
Безперечно перевагою даної наукової роботи можна вважати значний внесок у систему підготовки та перепідготовки кадрів для сфери житлово-комунального господарства.
Найбільш вагомою з науково-практичної точки зору є запропонована нова парадигма реформування житлово-комунального господарства.
В цілому слід зазначити, що представлена наукова робота має наукову та практичну цінність. Виходячи зі змісту реферату, наукова робота виконана на високому науковому рівні та може бути представлена на державну премію.

Завідувач кафедрою економіки
підприємства і управління
трудовими ресурсами
Луганського національного аграрного
університету міністерства аграрної
політики та продовольства України,
заслужений діяч науки і техніки України,
доктор економічних наук, професор

Псарьов Г.Ю.

Колектив авторів наукової роботи «Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства» є не тільки розробниками наукового напрямку реформування і розвитку житлово-комунального господарства України, але й безпосередніми учасниками реформ, що проводяться на регіональних та місцевих рівнях управління. Так, професори Поважний О.С., Дорофієнко В.В., Осипенко І.М., Долгальова О.В. прийняли активну участь у моніторингу цінової та тарифної політики на підприємствах житлово-комунального господарства Донецької області та приймають активну участь у перепідготовці працюючих керівних кадрів органів влади, здійснюють практичну допомогу в розробці програм реформування і розвитку ЖКГ на регіональному, місцевому рівнях і підприємствах ЖКГ.

Канигін Ю.М.

В основу представленої колективом авторів наукової роботи «Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства»,як ми бачемо, покладено такі теоретичні основи, методи, моделі та засоби:
- концептуальні засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства в контексті модернізації соціально-економічної системи сучасної України;
- імперативи, детермінанти і ресурсний потенціал реформування і розвитку ЖКГ України;
- моделювання соціально орієнтованої моделі реформування і розвитку ЖКГ в Україні та основних засад її практичної реалізації;
- обґрунтування принципів реформування та інструментів втілення відповідних стратегій у життя.
д.е.н.,професор Канигін Ю.М.

Монаєнко Антон Олексійович

Головна ідея роботи полягає в науково-методологічному обґрунтуванні системного реформування і розвитку житлово-комунального господарства України на базі використання принципово нових соціально орієнтованих підходів на визначенні імперативів та ресурсів впровадження реформ, формування фінансово-економічної моделі організації ринку ЖКГ, механізмів та інструментів її реалізації, що дає змогу забезпечити сталий розвиток населених пунктів України та якісно підвищити добробут населення.

Монаєнко Антон Олексійович,
д.ю.н., доцент,
проректор з наукової роботи
Класичного приватного університету

Хміль

В роботі, що висунута на здобуття Державної премії, на наш погляд, авторами обгрунтована унікальна для вітчизняної науки та практики парадигма соціально-інтеграційного реформування і розвитку житлово-комунального господарства. В парадигмі і побудованій на її основі моделі використані принципово нові соціально-орієнтовані підходи до забезпечення системних змін у процесі реформування житлово-комунального господарства - багатофункціональної органічної складової соціально-економічної системи України.
Поданій роботі властива пріоритетна наукова новизна, яка має як загальнотеоретичний, так і практичний характер.
Хміль Федір Іванович, завідувач кафедри менеджменту
Львівської комерційної академії, д.е.н., проф.,
заслужений діяч науки і техніки України