Офіційний веб сайт

Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства

р45

Автори:

Поважний О.С., Дорофієнко В.В., Осипенко І.М., Адамов Б.І., Куценко В.І.,

Долгальова О.В., Лега Ю.Г., Качала Т.М., Чечетова Н.Ф. Ткаченко Ю.В.

 

Представлена Донецьким державним університетом управління.

 

Робота присвячена створенню наукових засад реформування і розвитку житлово-комунального господарства на основі розробки нової для вітчизняної науки та практики соціально-інтеграційної парадигми.

У результаті впровадження наукових засад сформована соціально-інтеграційна парадигма за рахунок використання принципово нових соціально орієнтованих ефективних підходів та внесення системних змін у реформування житлово-комунального господарства як багатофункціонального елементу соціально-економічної системи України.

Визначено імперативи та ресурси  провадження реформ, обґрунтовано принципи розробки стратегій та інструментів для мезорівня організації вказаного процесу у відповідності до умов сучасної України. Реалізовано на практиці національно-орієнтовану систему управління житлово-комунальним господарством, а також внесено системні зміни та сформовано інфраструктуру професійного забезпечення реформування ЖКГ.

Результати роботи впроваджено у багатьох організаціях як державного, так і приватного сектору економіки.

За результатами робіт опубліковано 23 монографії, 16 навчальних посібників, більше 160 наукових статей. Підготовлено 2 доктори і 10 кандидатів наук.

Надіслати коментар

Коментарі

Голова Харцизької міської ради В.В.Дубовий

На наш погляд представлена наукова робота "Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства" є комплексною роботою та методикою для місцевих органів влади щодо розробки регіональних і міських програм з реформування і розвитку житлово-комунального господарства на всіх рівнях управління з урахуванням місцевих умов господарювання

Ачкасов А.Є.

Автори представленої наукової роботи "Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства" є провідними вченими в цій області. Їх наукові праці у теперішній час є основою для всіх послідовників, які використовують у своїх наукових дослідженнях і дисертаційних роботах з розвитку житлово-комунального господарства України, тому ці чудові видатні вчені заслуговують бути Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доктор економічних наук, професор
Ачкасов А.Є. (м. Харків)

Рязанцева Л.В.

Результати наукової роботи "Наукові засади реформування й розвитку житлово-комунального господарства" адміністрація підприємства теплового господарства "Макіївміськтепломережа" використала при розробці Програми реформування і розвитку комунального підприємства "Макіївміськтепломережа" на 2010-2014 рр. Тому підтримати авторів наукової роботи, представленої на Державну премію України, не тільки потрібно, але й необхідно, тому що вона актуальна й має практичне застосування.

Директор комунального підприємства
"Макіївміськтепломережа" Донецької області Л.В. Рязанцева

Заступник Шахтарського міського голови М.М.ЩерМ.М.Щербак

Вважаю роботу "Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства" актуальною.
Матеріали розробленої теми були покладені в основу для розробки "Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Шахтарськ.
Беручи до уваги актуальність наукової теми для міського господарства, представленої до Комітету з Державних премій України та з огляду на практичний досвід її застосування, хочу виразити підтримку цієї роботи.

Воронкова В.Г

Якщо ігнорування економічного ефекту було характерне для сфери ЖКГ радянського періоду, то ігнорування соціального ефекту (протилежна крайність) – для етапу ліберальних ринкових перетворень. Негативні наслідки вказаних крайнощів добре відомі. Ми визначимо їх як асиметрію, тобто істотну і стійку невідповідність між вилученням форм економічного та соціального ефекту. Асиметрія, як відомо, призводить до функціональних і структурних порушень у господарському процесі; специфіка соціальної економіки полягає в тому, що в ній зазначені порушення як би примножуються на основі ефекту „негативної синергії”, коли комбінування і поєднання соціальних та економічних дисфункцій зі структурною дезорганізацією призводить до швидкого збільшення збитків суб’єктів соціальної економіки. Тому подолання асиметрії між економічною і соціальною ефективністю ЖКГ, на наш погляд, є одним із головним принципів запропонованої авторами дослідження „Наукові засади реформування й розвитку житлово-комунального господарства” парадигми.

Доктор філософських наук, професор
Воронкова В.Г. (м. Запоріжжя)

Орлов О.О.

Головна ідея роботи „Наукові засади реформування й розвитку житлово-комунального господарства” полягає у внесенні на засадах науково-методологічного обґрунтування системних змін у реформування і розвиток житлово-комунального господарства та використання принципово нових соціально орієнтованих ефективних підходів у визначення імперативів та ресурсів провадження реформ, обґрунтування принципів розробки стратегії та інструментів для організації зазначеного процесу, дає змогу за сучасних умов забезпечити сталий розвиток населених пунктів України та системно підвищити добробут населення, що споживає послуги ЖКГ. Вважаю цю роботу основою для здійснення таких довгоочікуваних реформ у цій сфері.

Доктор економічних наук, професор
О.О.Орлов (м. Хмельницький)

Гончаров В.М.

Імперативи нового курсу реформ – необхідність суттєвої корекції програми державної соціальної політики та орієнтація розвитку соціально-економічної системи на інновації, інвестиції, інфраструктуру й інститути, що запропоновано авторами дослідження „Наукові засади реформування й розвитку житлово-комунального господарства” – є домінантами нової соціально-інтеграційної парадигми, яка покликана забезпечити умови розширеного відтворення функціонуючого в цій сфері і сконцентрованого в її інфраструктурі соціалізованого капіталу та подолати наслідки дезінтеграції і відкидання сфери ЖКГ на периферію соціально-економічної системи України.

Доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки
Гончаров В.М. (м. Луганськ)

Тарабановський В.

Виходячи з практичної необхідності коригування курсу реформ житлово-комунального господарства з метою посилення соціальної орієнтації ринкової економіки та її ефективності – вирішення проблеми вибору стратегії та інструментів практичної трансформації житлово-комунального господарства, які були б адекватні сучасним реаліям, а також імперативів, детермінант і ресурсів реформ на основі внесення системних змін у процеси реформування, робота „Наукові засади реформування й розвитку житлово-комунального господарства” є такою, яка, на нашу думку, спрямує процеси реформування у потрібне русло і дасть змогу отримати очікуваний ефект.

Заступник Донецького міського голови,
кандидат наук з державного управління
В.Тарабановський

Ю.М. Канигін

В основі суспільної згоди при проведенні реформаційних перетворень сфери ЖКГ автори дослідження „Наукові засади реформування й розвитку житлово-комунального господарства” поклали стратегічне узгодження інтересів, яке означає, що суб’єкти реформування знайшли компроміс не між короткостроковими цілями своєї приватної діяльності, а з приводу перспективних цілей перетворення цієї сфери і комплексу стратегій та інструментів, що залучаються для такого перетворення. У такому разі вони готові оплатити неминучі витрати реформування і згодні із запропонованим способом розподілу цих витрат.
Цей висновок, на мою думку, є основоутворюючим при проведенні реформ.

Доктор економічних наук, професор
Ю.М. Канигін (м. Київ)

О.В.Мірошниченко

Представлена колективом авторів наукова робота „Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства в контексті соціально-інтеграційної парадигми” є серйозним здобутком як у науковому, так і в практичному плані, оскільки передбачає впровадження науково обґрунтованих засад реформування системи ЖКГ. Проблема для України є вкрай наболілою, але до цього часу приймаються локальні рішення на рівні „поміняти трубу”, „відремонтувати дорогу” або „віддати у приватні руки”, що не дозволяє отримати системного ефекту від реформування ЖКГ на державному рівні. Окремим досягненням є дослідження авторами питання ресурсозбереження у житлово-комунальній сфері, що є особливо актуальним в умовах зовнішньої енерго- та ресурсозалежності України.
Мірошниченко Олексій Володимирович - к.е.н., заслужений економіст України, докторант Національного інституту стратегічних досліджень

Бережна Алла Юріївна

Робота подана на здобуття державної премії "Наукові засади реформування і розвитку ЖКГ в контексті соціально-інтеграційної парадигми" є масштабною, міждисциплінарною, актуальною, необхідною та доцільною у сучасних умовах. Питання одночасного забезпечення ефективного функціонування ЖКГ , задоволення суспільних потреб життєзабезпечення, дотримання соціальних стандартів та зобов'язань вимагають пошуку оптиального збалансування інтересів всіх учасників відносин (правових, економічних, господарських, соціальних тощо). Колектив авторів предствленої роботи довів можливість вирішення наукового завдання щодо реформування ЖКГ як системи відносин соціальної економіки та практичною реалізацію теоретичних полдожень та розробок. Запропонована авторами зміна парадигми реформування ЖКГ є не тільки доречною, а і вкрай необхідною. Нарешті заявлено про необхідність переорієнтації діючої ліберально-приватизаційної парадигми, оскільки вона є неефективною. Важливим є формування концептуальної моделі застосування корпоративних підходів до управління ЖКГ з орієнтованістю системи управління на соціум та забезпечення збалансування інтересів основних учасників на основі соціального партнерства та соціальної відповілдальності бізнесу.
Вважаю, що подана робота та колектив її авторів заслуговують на присудження Державної премії України в 2010 році в галузі науки та техніки.

Бережна Алла Юріївна - к.е.н., доц., начальник регіонального віддлення Фонду державного майна України по Полтавській області.

Рибінцев В.О.

Робота „Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства”, представлена Донецьким державним університетом управління, вирізняється масштабністю досліджень та багатовекторністю досліджуваних напрямів реформування і розвитку ЖКГ. Вона є унікальною працею, що поєднує теоретичні засади та накопичений практичний досвід господарювання у цій життєво важливій сфері. Варто відзначити, що дослідження побудовані на основі реальних даних, що підтверджує тісний зв’язок науки і практики, результатом якого стала фундаментальна праця як своєрідний симбіоз зусиль влади, науки і бізнесу. З огляду на це, вважаю, що ця робота та її авторський колектив заслуговують присудження Державної премії Україні в 2010 року в галузі науки і техніки.

Рибінцев Вячеслав Олександрович - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, академік Кримської Академії Наук

Волков В.П.

Наукова робота "Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства в контексті соціально-інтеграційної парадигми", представлена Донецьким державним університетом управління, звертає на себе увагу поєднанням теоретичних основ з практикою господарювання. Варто відзначити понад десятилітній досвід науковців-авторського колективу у дослідженні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства в Україні. Наукові досягнення у цій сфері знайшли практичне втілення в діяльності багатьох вітчизняних підприємств і державних структур. Враховуючи складність, масштабність і надзвичайну значимість вирішених проблем, унікальність постановки питання та багатоаспектність його розгляду,вважаю, що представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Волков Володимир Петрович - доктор технічних наук, завідувач кафедри менеджменту організацій і логістики Запорізького національного університету, проректор з науково-педагогічної роботи, Заслужений працівник освіти України

В.Дубовий

Рекомендації дослідження на тему "Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства" виконком міської Ради народних депутатів міста Харцизька Донецької області використав при розробці Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Харцизька на 2010-2014 р.
Вважаю роботу "Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства" актуальною, практичною. Автори заслуговують на нагороду.

Харцизький міський голова
В.Дубовий

Andrzej Limański

Analiza treści referatu pracy w pełni potwierdza zadeklarowany przez Ukrainę kierunek zwrotu w stronę Europy.
Główną wartością pracy jest uzasadnienie systemowych zmian w reformowaniu gospodarki mieszkaniowo-komunalnej Ukrainy. Opracowanie cechuje zarówno nienaganny warsztat naukowy, jak i kompleksowe podejście autorów do omawianego tematu. Przedstawione konkretne projekty opierają się na jednolitym socjalno-integracyjnym paradygmacie i mają czysto praktyczne znaczenie. Śmiałym i uzasadnionym jest zaproponowany Program reformowania i rozwoju gospodarki mieszkaniowo-komunalnej z określeniem potrzebnej wielkości środków niezbędnych na inwestycje i oczekiwany efekt jego realizacji. Wybitni autorzy niniejszego opracowania i uzyskany w efekcie rezultat tej pracy w pełni predestynuje ich do uzyskania Państwowej Premii Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki.

Andrzej Limański – profesor, doktor habilitowany, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice, Polska

Гелеверя Е.М.

Действительно знаковый научный труд, по существу база, основа, «научная платформа» для принятия управленческих решений в сфере реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства. Разработки отличаются многовекторностью в плане направлений реформирования и развития ЖКХ. Полученные результаты широко используются в различных сферах жизнедеятельности общества: в науке, в образовании, в системе государственного управления, в практике деятельности предприятий ЖКХ и т.д. Коллектив авторов представляет собой синтез работников вузовской науки, образования, учреждений НАН Украины, системы государственного управления и пр. Практически все научные исследования и диссертационные работы в Украине по развитию ЖКХ опираются на научные труды именно этих ученых – достойные как замечательные люди так и видные ученые быть Лауреатами Государственной Премии Украины в области науки и техники.

Гелеверя Евгений Михайлович - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятий городского хозяйства Харьковской национальной академии городского хозяйства