Офіційний веб сайт

Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу в Україні

р16

Представлено Українським науково-дослідним інститутом природних газів ПАТ "Укргазвидобування".

 

Автори: Мачужак М.І., Кривуля С.В., Лизанець А.В., Височанський І.В., Лагутін А.А., Абєлєнцев В.М., Лур’є А.Й., Бенько В.М.

 

Метою роботи є розроблення комплексу методик геологічних досліджень для вирішення проблеми збільшення ресурсної бази природного газу в Україні.  Авторами запропооновано методику прогнозування перспективних зон газонакопичення на значних глибинах. Методика дозволяє обґрунтувати основні напрямки геологорозвідувальних робіт та встановити першочергові об’єкти пошуків вуглеводнів на підставі їх рейтингової оцінки.

Вперше розроблено сукупність методичних засобів для наукового обґрунтування сприятливих умов формування несклепінних пасток вуглеводнів та їх ефективних пошуків. Застосування методик у проведенні геологорозвідувальних робіт на нафту і газ дозволило виділити перспективні зони та ділянки для пошуків літологічних, стратиграфічних, диз’юнктивно екранованих та інших типів несклепінних пасток на всій території регіону.

Вперше розроблено методику дорозвідки значних родовищ природного газу з масивно-пластовими покладами, що перебувають у розробці, яка базується на систематизації та раціональному комплексуванні геологічних та геолого-промислових критеріїв і дозволяє визначити наявність слабодренованих ділянок, розширити площі газоносності та уточнити підрахункові параметри.

Здійснено комплексування детальних геолого-гідродинамічних моделей з зонами концентрації залишкових запасів та значень поточного газоконденсатного фактора з урахуванням обводнених ділянок покладів з метою оптимізації вилучення залишкових запасів вуглеводнів, що дозволяє запропонувати оптимальне місцеположення вибоїв експлуатаційних свердловин.

Науково-практична значимість роботи підтверджена приростом запасів газу, включаючи відкриття нових родовищ, за період 1998-2016 рік в об’ємі 283 734 тис.т умовного палива.

 

Кількість публікацій: 5 монографій, 300 статей.

Надіслати коментар

Коментарі

Євдощук М.І., доктор геологічних наук, професор.

Євдощук М.І., доктор геологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної премії, Почесний розвідник надр, Керівник відділення геології нафти і газу УНГА,зав.відділом геології вугільних родовищ інституту геологічних наук НАН України.

Представлена робота «Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу в Україні» складається з наступних елементів, які охоплюють всі основні напрямки геологічних досліджень для збільшення ресурсної бази природного газу в Україні. Це – методика прогнозування перспективних зон газонакопичення на значних глибинах, методичні засоби для наукового обґрунтування сприятливих умов формування несклепінних пасток вуглеводнів та їх ефективних пошуків, методика дорозвідки значних родовищ природного газу з масивно-пластовими покладами, що перебувають у розробці та спосіб оптимізації вилучення залишкових запасів вуглеводнів.
Згідно отриманої додаткової інформації, учасниками даної роботи отримано 94 авторських свідоцтв та патентів по нафтогазовій тематиці, а безпосередньо за напрямком представленої роботи – 35 авторських свідоцтв та патентів. За тематикою представленої роботи в останні роки захищено п’ять кандидатських дисертацій.
Актуальність, значна наукова новизна та вагома практична цінність роботи дозволяє вважати, що її авторський колектив безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Красножон Михайло Дмитрович

В Українському державному геологорозвідувальному інституті проведено засідання Вченої ради, на якому розглянуто питання підтримки наукової роботи «Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу в Україні», представленої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Наукова новизна роботи полягає в розробці науково-практичного комплексу геологічних досліджень, пов’язаних зі збільшенням ресурсної бази природного газу в Україні. Комплекс складається з окремих елементів, які апробовані на території Дніпровсько-Донецької западини – основного нафтогазоносного регіону України. Науково-практичну значимість роботи підтверджено приростом запасів газу, включаючи відкриття нових родовищ за період 1998-2016 рр. в об’ємі більше 283 млрд м3 газу.
Вчена рада одноголосно ухвалила підтримку наукової роботи «Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу в Україні», яка представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Голова Вченої ради УкрДГРІ, доктор геологічних наук М.Д. Красножон

Євдощук М.І., доктор геологічних наук, професор.

Представлена робота «Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу в Україні» складається з наступних елементів, які охоплюють всі основні напрямки геологічних досліджень для збільшення ресурсної бази природного газу в Україні. Це – методика прогнозування перспективних зон газонакопичення на значних глибинах, методичні засоби для наукового обґрунтування сприятливих умов формування несклепінних пасток вуглеводнів та їх ефективних пошуків, методика дорозвідки значних родовищ природного газу з масивно-пластовими покладами, що перебувають у розробці та спосіб оптимізації вилучення залишкових запасів вуглеводнів.
Згідно отриманої додаткової інформації, учасниками даної роботи отримано 94 авторських свідоцтв та патентів по нафтогазовій тематиці, а безпосередньо за напрямком представленої роботи – 35 авторських свідоцтв та патентів. За тематикою представленої роботи в останні роки захищено п’ять кандидатських дисертацій.
Актуальність, значна наукова новизна та вагома практична цінність роботи дозволяє вважати, що її авторський колектив безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Єсипович Станіслав Михайлович

Єсипович С.М., доктор геологічних наук, головний науковий співробітник Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України.

У представленій колективом відомих науковців і виробничників роботі обґрунтовано нові напрямки геологорозвідувальних робіт у Дніпровсько-Донецькій западині – основному нафтогазоносному регіоні України.
Виконаний авторами науково-практичний комплекс геологічних досліджень, цілеспрямований на стабілізацію і подальше збільшення видобутку газу в Україні. Робота характеризується високим науковим рівнем, що підтверджується іноваційністю і ефективністю наукових розробок: методики прогнозування зон газонакопичення на значних глибинах; серії методик для виділення зон нафтогазонакопичення у пастках неантиклінального типу; методики дорозвідки значних родовищ природного газу комплексуванням геологічних та геолого-промислових критеріїв; методики оптимізації вилучення залишкових запасів газу на окремих родовищах.
Осягнуті науково-практичні здобутки авторів, а саме реальний за час функціонування ПАТ «УГВ» приріст запасів – 283,7 млрд.м3, та перспективних – 736 млрд.м3 і прогнозних ресурсів – 1 трильйон 271 млрд.м3 газу переконливо засвідчують, що представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Коломієць Володимир Якович

Головний геолог Придніпровської геофізичної розвідувальної експедиції

Робота з напрацювання науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні та результати її практичного впровадження у виробництво і галузеву науку, що так чи інакше відбувається на різних рівнях та напрямках геологорозвідувальних робіт на нафту та газ, безумовно має позитивний геолого-економічний ефект і дає надію на значне його зростання в найближчі роки. Імпонує лаконічність і конкретика поставлених стратегічних задач по трьох напрямках, а саме пошуки, дорозвідка родовищ ВВ та оптимізація вилучення ВВ. Саме конкретика на практиці не дає шансів на розпорошення уваги і зусиль, направлених на вирішення основних практичних задач, а саме вселяє обґрунтований оптимізм щодо перспектив нарощення видобутку ВВ в Україні і забезпечення як населення, так і виробництва вуглеводневою сировиною. І якщо, навіть, не в повній мірі будуть досягнуті амбітні цілі даної роботи, можна вважати її значним досягненням в розширенні бази пошукових робіт як за рахунок нарощення територій шляхом включення в пошуковий процес недостатньо вивчених земель, так і за рахунок розширення стратиграфічного та гіпсометричного інтервалів розрізу осадового чохла та нових типів очікуваних пасток ВВ.

Дана робота фактично визначає стратегію геологорозвідувальних робіт на нафту та газ в ДДЗ, основному нафтогазоносному регіоні України на майбутні роки, вже на сьогодні дає вагомі позитивні результати і, безумовно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Стовба С.М., доктор геологічних наук, директор ТОВ "СПК-ГЕО"

Добре відомо, що на протязі понад 20 років на розвиток видобутку власних вуглеводнів державою виділялось істотно менше, ніж потребувала нафтогазовидобувна галузь національної економіки. Однак, відомому в країні колективу професіоналів завдяки розробці та впровадженню у виробництво науково-практичного комплексу геологічних досліджень в таких умовах вдалося не тільки запобігти катастрофічному спаду видобутку газу в Україні, а і кардинально переломити ситуацію. Дуже важливо, що цей колектив авторів науково обґрунтував реальні перспективи відкриття в Україні нових родовищ і покладів вуглеводнів. Наявність ресурсної бази є основною передумовою для відчутного в масштабах національної економіки збільшення видобутку газу, що має забезпечити енергетичну незалежність країни у відносно короткій перспективі.
Особливо приваблює у роботі, що представлена до високої нагороди, фахове обґрунтування необхідності широкомасштабних робіт на існуючих родовищах, які перебувають у розробці. Світовий досвід переконливо демонструє, що видобувні запаси та річний видобуток багатьох нафтогазових родовищ можуть бути збільшені на 20-50%, а іноді і в декілька разів. При цьому, собівартість видобутку мінімізується завдяки наявності вже готової інфраструктури родовищ, що істотно скорочує терміни нарощування видобутку. Амбітна мета ПАТ «Укргазвидобування» по досягненню за менш ніж чотири роки (2017-2020) річного видобутку в об’ємі 20 млрд. куб. м можлива, головним чином, шляхом різкого збільшення видобутку газу з існуючих родовищ. Ця мета може бути досягнута при умові творчої та наполегливої роботи, в тому числі і з застосуванням розробленого авторами науково-практичного комплексу геологічних досліджень, як концептуальної основи подальшого розвитку видобувної галузі.
Розгляд результатів досліджень авторів та практичного застосування розробленого комплексу методик дають підставу стверджувати, що робота «Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу в Україні», представлена Українським науково-дослідним інститутом природних газів ПАТ Укргазвидобування" та висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017 році заслуговує цієї високої державної нагороди.

Намуко Ігор Михайлович

Роботу “Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України”, що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року, присвячено розв’язанню однієї з найзлободенніших проблем енергетичної безпеки України – обґрунтованому підвищенню рівня забезпеченості народно-господарського комплексу власними паливно-енергетичними ресурсами. Вирішення цього стратегічного завдання має ґрунтуватися на нових концептуальних підходах до окресленої проблеми. В цьому контексті авторами створено наукові засади підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин та нові способи усунення ускладнень під час їхньої експлуатації, нові технології, ефективні матеріали і реагенти з промисловою реалізацією, які забезпечили отримання прибутку понад 1,36 млрд. гривень підприємствами нафтогазового сектору енергетичної галузі України.
Зважаючи на актуальність, фундаментальність, наукові новації, практичну значимість і широке міжнародне визнання, вважаю, що подана робота (претенденти Ю. О. Зарубін, В. М. Дорошенко, В. М. Гришаненко, В. Й. Прокопів, В. С. Бойко, В. М. Мойсишин, О. В. Стогній, М. В. Гунда), матеріали якої уособлюють рівень світових досягнень, заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року.

Доктор геологічних наук, завідувач відділу геохімії глибинних флюїдів Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України І. М. Наумко

Олександр Петровський

Професор, д.ф.-м.н., с.н.с., почесний розвідник надр України, голова «Експертної ради з питань геології і географії» департаменту акредитації кадрів Міністерства освіти і науки України, перший віце-президент «Української нафтогазової академії», директор «Науково-технічної компанії «ДЕПРОІЛ ЛТД»

Розвиток промислового виробництва України напряму залежить від ступеня використання енергетичних ресурсів, в тому числі і вуглеводневих. Україна, як і у багато країн світу, має значні за запасами власні ресурси нафти і газу. Однак, на даний час тільки частина із наявних потреб забезпечується власним видобутком. У зв’язку із цим перед нафтогазовим комплексом України стоїть актуальна проблема не тільки збільшити долю власного видобутку, але і в найближчій перспективі повністю забезпечити потреби населення і промисловості України у природному газі за рахунок саме власного видобутку та в перспективі перейти до експорту на зовнішні ринки.
Саме вирішенню цієї проблеми присвячені багаторічні дослідження колективу авторів, представлені на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Серед найважливіших наукових здобутків слід відмітити методики: прогнозування перспективних зон газонакопичення на значних глибинах Дніпровсько-Донецької западини; обґрунтування сприятливих умов формування несклепінних пасток вуглеводнів; дорозвідки значних родовищ природного газу з масивно-пластовими покладами, що перебувають у розробці; оптимізації вилучення залишкових запасів вуглеводнів із зон концентрації залишкових запасів із врахуванням положення обводнених ділянок газонасичених покладів.
Основною перевагою представленої роботи є витриманий баланс між власними науковими дослідженнями авторів та практичними результатами їх впровадження при реалізації проектів видобутку газу в Україні та на ліцензійних ділянках компанії ПАТ «Укргазвидобування». Саме завдяки наявності та використанню досліджень авторів сьогодні може ставитися амбітна державна задача – досягнення до 2020 року власного видобутку компанії ПАТ «Укргазвидобування» у 20 млрд. м3, що повністю забезпечить власні потреби України у природному газі.
Враховуючи актуальність, наукову новизну та практичну цінність проведених досліджень колектив авторів безумовно заслуговує на отримання Державної премії України з науки і техніки у 2017 році.

Коваль Анатолій Миколайович

Кандидат геологічних наук.Головний вчений секретар Української нафтогазової академії.

Комплекс методик геологічних досліджень для вирішення проблеми збільшення ресурсної бази природного газу в Україні розроблений колективом авторів, за плечима яких лежить довгий і плодотворний шлях роботи в газовій галузі. Всі вони мають величезний досвід наукової та виробничої діяльності, а науково-практична значимість даної роботи підтверджена відкриття ряду нових родовищ та значним приростом запасів газу.
Вважаю, що представлена робота має наукову новизну і є актуальною. Авторський колектив безперечно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Пашова Н. Т., к.г.-м.н., Дійсний член УНГА

Україні належить унікальна нафтогазогеологічна структура – Дніпровсько-Донецька западина, вуглеводневі ресурси якої не тільки не вичерпано, але будуть суттєво зростати при умові сучасних досліджень її глибинної будови та оптимізації методів пошуків, розвідки, розробки та систем експлуатації родовищ. Саме таким питанням присвячена багатопланова робота колективу авторів " Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу в Україні ", яка по інформаційній насиченості, обґрунтованості, теоретичних і практичних положень набуває значущості програми освоєння глибинного поверху нафтогазоносності ДДЗ і складає надійну основу оновлення "Енергетичної стратегії України". Авторами досліджено принципові складові, якими визначається глибинний вуглеводневий потенціал нафтогазогеологічної мегасистеми ДДЗ і пропонуються ефективні напрями його освоєння. Науково-практичне значення роботи підтверджено приростом видобувних запасів категорії С1+С2, прийнятих на баланс України за період 1998-2016 рр. в об’ємі 283734 тис т у.п., враховуючи відкриття 45 нових родовищ та 167 нових покладів, у тому числі великого Кобзівського родовища, що повністю компенсувало видобуток вуглеводнів (266722 тис. т у.п.) за цей період. Робота надзвичайної актуальності, широкого науково-практичного діапазону досліджень, спрямованих на вирішення задач державної значущості, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гість

Чепіль Петро Михайлович, начальник відділу геології НАК "Нафтогаз України", к.г.-м.н., заслужений працівник промисловості України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Авторський колектив понад 25 років успішно працює над забезпеченням енергобезпеки та енергонезалежності держави.Його науковими розробками обгрунтовуються перспективи нарощування мінерадбно-сировинної бази вуглеводнів Східного і Західного нафтогазоносних регіонів та забезпечується левова частка частка їх власного видобутку ПАТ "Укргазвидобування". Особливого значення набули авторські методики розробки з прогнозування новхз зон нафтогазонакопичення на великих глибинах, оскільки початкові потенційні ресурси вуглеводнів на глибинах до 3,5 км уже досягли високого ступеню освоєння і не забезпечують потреб нафтогазовидобувної галузі України.Практика геологорозвідувальних робіт на основі наукових розробок авторів підтвердила особливу їх важливість для держави.Колектив авторів заслуговує високих державних нагород, у тому числі і присудження дердавної премії України в галузі науки і техніки.

Зюзькевич М.П.

Колективна робота відомих фахівців "Науково-практичні геологічні засади для збільшення видобутку природного газу в Україні", виходячи із архігострої потреби в забезпеченні країни власним видобутком вуглеводневої сировини, представляє великий науковий і практичний інтерес. В ній чітко сформульовані значні досягнення щодо обсягів реальних приростів запасів газу за рахунок використання розробленого авторами комплексу методик геологічних досліджень, який склав 283 734 тис.т УП. Поряд з цим обгрунтовано майбутні перспективи нарощування запасів газу шляхом освоєння ресурсів глибоких горизонтів та несклепінних пасток, а також дорозвідки значних родовищ та оптимизації вилучення залишкових запасів вуглеводнів на окремих родовищах. В цілому нарощування перспективних ресурсів оцінено в 736 млрд.м3 і прогнозних-1трильон 271 млрд м3 газу.
В роботі,крім того,висвітлено науково-методичні розробки авторів,скеровані на цілеспрямоване виявлення і попередню оцінку несклепінних пасток,що дозволить забезпечити ефективне освоєння значної іх кількості у вперше виділених у Східному регіоні 22-х зонах нафтогазонакопичення.
Отримані результати досліджень авторів дають підставу стверджувати,що вищезазначена робота абсолютно обгрунтовано висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017 році.

Гладун В.В. доктор геологічних наук

Національні інтереси України на теперішній час потребують максимального енерго-забезпечення власною вуглеводневою сировиною, особливо природним газом, тому стабілізація та подальше збільшення обсягів видобутку природного газу є надзвичайно актуальною проблемою для держави.
Нафтогазоносні надра України характеризуються високим ступенем розвіданості початкових запасів нафти і газу та різким скороченням фонду антиклінальних об'єктів.
Робота "Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу в Україні" спрямована на вирішення визначених в ній основних напрямків геологічних досліджень, реалізація яких забезпечить подальше збільшення видобутку природного газу.
Науково-практична значимість роботи підтверджена - за останні майже два десятиліття відкрито біля п'ятидесяти родовищ вуглеводнів та прирощено близько 300 млн. тонн умовного палива.
Враховуючи наведене вище , вважаю, що представлена робота має наукову новизну і є актуальною для сьогодення, а авторський колектив безперечно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.