Офіційний веб сайт

Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України

р17

Представлено Дочірнім підприємством "Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості" НАК "Нафтогаз України".

 

Автори: Зарубін Ю.О., д.т.н., Дорошенко В.М., д.т.н., Гришаненко В.П., к.т.н., Прокопів В.Й., к.геол.н., Бойко В.С., д.т.н., Мойсишин В.М., д.т.н., Стогній О.В., к.т.н., Гунда М.В.

 

Робота виконана колективом вчених і виробничників України і присвячена вирішенню актуальної проблеми – забезпеченню енергетичної незалежності України за рахунок ефективного освоєння власних паливно-енергетичних ресурсів.

Розроблено та впроваджено у виробництво науково-методичні основи удосконалення систем розробки родовищ вуглеводнів. На підґрунті теоретичних та експериментальних досліджень розроблено технології та засоби багатоцільового призначення, спрямовані до адресної дії на невироблені або передчасно обводнені інтервали пластів, що виявлені на підставі сучасних геофізичних, гідродинамічних та індикаторних досліджень.

Удосконалено технологію буріння горизонтальних свердловинза рахунок мінімізації енергоємності процесу руйнування гірської породи. Обґрунтовано проектні технологічні рішення з удосконалення існуючих систем розробки покладів вуглеводнів. Сформовано основні напрями формування балансу природного газу в Україні та розраховано обсяги вуглеводневих ресурсів власного видобутку для паливозабезпечення економіки України.

За рахунок впровадження результатів роботи у виробництво додатковий видобуток нафти  склав 1,21 млн. т; очікуваний додатковий видобуток складає 3,32 млн. т нафти та 4,71 млрд.куб. м газу. Фактичний прибуток склав  понад  1,36 млрд. грн.; додатковий очікуваний прибуток – 1,8 млрд. грн.

 

Кількість публікацій: 18 монографій, 230 статей (33 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 38 (згідно з базою даних Google Scholar). Отримано 4 патенти України на винахід, 3 деклараційні патенти на винахід та міжнародний патент.

Громадське обговорення роботи відбулося 29 вересня 2017 року о 13.30 на засіданні Вченої ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за адресою: м. Полтава, Першотравневий просп., 24.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету. 

Надіслати коментар

Коментарі

Лагура Людмила, пров.геолог ГПУ "Полтавагазвидобування"а

Вважаю, що авторами роботи «Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України» проведено фундаментальні експериментальні та теоретичні дослідження, розроблено нові наукові методи та засоби вдосконалення систем розробки нафти і газу України із залученням комп’ютерного моделювання, актуальність яких у нашому сьогоденні не викликає сумнівів. Судячи з наукової новизни, обґрунтованості технологічних та економічних результатів, подана робота повинна бути гідно оцінена і заслуговує на присвоєння Державної премії в області науки і техніки.

П. Хомик, заступник голови Секретаріату НТР НАК "Нафтогаз Ук

Вважаю, що наукова робота "Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України" є синергією застосування сучасних технологій інтенсифікації видобування нафти та підвищення нафто вилучення на основі теоретичних обґрунтувань та експериментально підтверджених результатів наукових досліджень із застосуванням вперше математичного апарату багатомірної інтерполяції та штучних нейронних мереж.
Ефективність впровадження запропонованих засобів та методів у виробництво є очевидною, враховуючи фактичні обсяги додаткового видобутку нафти в умовах існування ризиків втрати енергетичної незалежності держави. Тому, комплексні підходи до формування моделі енергетичного балансу, яка враховує взаємний вплив підсистем, створюють додаткові можливості при моделюванні сценаріїв її розвитку та мінімізації ризиків при прогнозуванні стратегічних планів економічного розвитку Держави.
Також необхідно зазначити, що практична цінність використання результатів досліджень у нафтогазовій галузі сприяє економічному зростанню суміжних секторів економіки, а саме металургії, будівництва, машинобудування тощо та відповідно, створюються робочі міста.
Дана праця має значне для Держави наукове значення та практичну цінність і заслуговує на здобуття Державної премії України.

Ноздрін Сергій, Департамент розвідки та видобутку газу

З огляду на актуальність цієї теми для сучасної України та реальне впровадження нових розробок і технологій, які розроблені колективом досвідчених фахівців, на родовищах України та близького зарубіжжя наукова робота "Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України" заслуговує на здобуття Державної премії України в області науки і техніки 2017 р.
Ноздрін С.М., Начальник відділу геофізики, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

Щербій Р.Б. к.т.н начальник групи ВНіВН ПАТ "Укрнафта"

Наукові праці претендентів широко відомі на підприємствах, які проводять розвідку та розробку родовищ нафти і газу. Особливо слід відзначити розроблені авторами технології та засоби для інтенсифікації продуктивності пластів та обмеження водоприпливів у свердловинах, які пройшли апробацію та масштабно впроваджені на об’єктах нафтогазовидобувних підприємств України. Роботу “Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України” виконано на високому науковому рівні. Вона, без сумніву, заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки.

Бомба а.я.

Подана ДП “Науканафтогаз” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки робота “Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України” (автори Ю.О. Зарубін, В.М. Дорошенко, В.П. Гришаненко, В.Й. Прокопів, В.С. Бойко, В.М. Мойсишин, О.В. Стогній, М.В. Гунда) є результатом теоретичних та практичних досліджень, спрямованих на підвищення ефективності використання власних паливно-енергетичних ресурсів.
Авторами засновано напрямок використання комплексного математичного моделювання і створення постійно діючих геолого-технологічних математичних моделей в практиці розробки родовищ. Важливо, що на основі 26-ти таких моделей, розроблено і впроваджено нові технологічні рішення з удосконалення існуючих систем розробки покладів нафти і газу ряду родовищ України.
Вважаю, що робота заслуговує Державної премії України у галузі науки і техніки 2017 року.

Бомба А.Я., Рівненський державний гуманітарний університет, доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і прикладної математики

Купер І.М.

Головним напрямком збільшення видобутку вуглеводнів та досягнення високих значень коефіцієнтів вилучення на родовищах є цілеспрямоване, адресне удосконалення існуючих систем розробки з використанням універсальних технологій дії на пласт та його привибійну зону.
У роботі “Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України” викладено науково обґрунтовані положення щодо удосконалення систем розробки нафтових і газових родовищ. Велику увагу приділено методам інтерпретації результатів досліджень, побудові фізико-геологічних моделей для визначення ємнісних характеристик колекторів, проведенню індикаторних досліджень міжсвердловинного простору. Сформульовано основні принципи упорядкованої дії на пластову систему, наведено результати їх реалізації.
Робота має значну наукову та практичну цінність і заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року.

Купер І.М., ІФНТУНГ, кандидат технічних наук, доцент

Горобець П.В., ПАТ "ДАТ"Чорноморнафтогаз"

Дана наукова робота «Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України» доводить, що на базі створених геолого-технологічних моделей родовищ вуглеводнів та розробленого, в рамках виконання даної роботи, комплексу наукових та техніко-технологічних рішень, можливе досягнення значних позитивних результатів з підвищення техніко-економічних показників розробки родовищ, приросту запасів вуглеводнів та отримання додаткового видобутку газу і нафти за відповідні проектні періоди.
Отримані наукові результати з великою ймовірністю дають можливість стверджувати що, у випадку їх впровадження, підвищення рівня енергетичної безпеки нашої держави в майбутньому цілком реальне.
Підтримую авторів даної наукової роботи та вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

ГОСТЬ

Судя по реферату, работа р 17 не соответствует требованиям инструкции госкомитета. В ней отсутствуют: ”видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі, зокрема, за наукові роботи, що містять видатні результати фундаментальних наукових досліджень, які здобули міжнародне визнання, ….
розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, зокрема, дослідження, які становлять вагомий внесок у забезпечення національної безпеки та оборони, а також розроблення та впровадження нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень, у тому числі у сфері військової медицини;
роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;
створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.’ (требованиям инструкции госкомитета)
Ничего принципиально нового авторы не предлагают. Рассматривается тривиальная техническая разработка, обладающая некоторой новизной и ценностью для практики
Более того, авторы, почему то, считают, что энергетическую независимость Украины обеспечит эффективное освоение собственных топливно-энергетических ресурсов. Да, действительно, это одно из направлений, но не главное. Центральными являются задачи использования возобновляемых источников энергии, энергии, высвобождающейся при переработке вторсырья, экономия электроэнергии и топлива в хозяйстве и быту, а реально, на сегодняшний день, - развитие атомной энергетики и атомной промышленности.
Однако, работа, безусловно, получит госпремию. Не потому что она выдающаяся, а потому как премию присуждают дядя и папа одного из соискателей - господина А.В. Стогния. Именно они обеспечили быстрый карьерный рост «юного дарования», которое будучи только новоиспеченным (2014 год) кандидатом наук стало директором института двойного подчинения и заведующим отделом академического учреждения - Института общей энергетики НАН Украины. Это состоялось потому, что академик-секретарь отделения физико-технических проблем энергетики НАН Украины, он же, по совместительству, дядя «гения» (академик Стогний Б.С.), делит финансирование между институтами отделения и утверждает их структуру, что гарантировало «дарованию» должность зав. отделом академического института. Папа «дарования» (кандидат наук Стогний В.С.), являясь заместителем председателя комитета по госпремиям, при активной поддержке дяди «гения», обеспечит присуждение премии и торжественное её вручение.
Долой коррупцию и казнокрадство! Слава родственным узам, как в науке, так и на госсслужбе. Это по государственному, в национальном духе.
С наилучшими пожеланиями гость

Вергельська Н.В., д.г.н., ІГН НАН України

Представлена робота «Науково-технологічні засоби та
методи забезпечення енергетичної незалежності України» є результатом багаторічної праці, яка ґрунтується на теоретичних та експериментальних дослідженнях, що виконані авторським колективом. Запропоновані технологічні рішення та засоби багатоцільового призначення, спрямовані на впровадження у виробництво та оптимальну розробку родовищ вуглеводнів, довели свою ефективність на практиці. Дана робота є надзвичайно актуальною і важливою для забезпечення енергетичної незалежності України за рахунок ефективного освоєння власних паливно-енергетичних ресурсів. Робота виконана на високому науково-технічному рівні і безсумнівно заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Тимах Роман

Колектив авторів Зарубін Ю.О., Дорошенко В.М., Гришаненко В.П., Прокопів В.Й., Бойко В.С., Мойсишин В.М., Стогній О.В., Гунда М.В. ґрунтуючись на власному багатому теоретичному та практичному досвіді, взявши на озброєння потужний науковий потенціал Дочірнього підприємства "Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості" НАК "Нафтогаз України" в роботі «Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України» запропонували чіткі та конкретні напрямки для досягнення стратегічної мети – енергетичної незалежності України. Удосконалення систем розробки, залучення невироблених та обводнених інтервалів пластів, удосконалення технології буріння свердловин, техніко-економічні дослідження та багато іншого, що вже впроваджено у виробництво це ті засоби та методи, які на думку авторів, забезпечать вирішення поставленої задачі. Робота виконана на високому науково-технічному рівні, цікава, актуальна та заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Тимах Р.В. Нач.сектору науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, НТВ, ПАТ "Укргазвидобування".

Куровець Сергій

Робота «Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України» виконана колективом вчених і виробничників України і присвячена вирішенню актуальної проблеми – забезпеченню енергетичної незалежності України за рахунок ефективного освоєння власних паливно-енергетичних ресурсів.
Авторським колективом розроблено та впроваджено у виробництво науково-методичні основи удосконалення систем розробки родовищ вуглеводнів. На підґрунті теоретичних та експериментальних досліджень було розроблено технології та засоби багатоцільового призначення, спрямовані до адресної дії на невироблені або передчасно обводнені інтервали пластів, що виявлені на підставі сучасних геофізичних, гідродинамічних та індикаторних досліджень. Сформовано основні напрями формування балансу природного газу та розраховано обсяги вуглеводневих ресурсів власного видобутку для економіки України.

Представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 р.

Доктор геологічних наук, завідувач кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ Куровець Сергій Сергійович

Irena Matyasik

2. Работа «Совершенствование процессов добычи нефти и газа как составляющая энергетической безопасности Украины» выполнена на высоком научно-техническом уровне и имеет большое значение для нефтегазовой науки, разработанные научно-методические подходы и технологии нашли широкое применение не только в Украине, а и в Польше и других странах. Данная работа и коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2017 года

Карпенко О.М., д.гео.н., професор, КНУ імені Тараса Шевченка

Робота “Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України” є результатом теоретичних і практичних розробок, технологічних рішень, багаторічних наукових досліджень колективу відомих вчених. Без сумніву, подібні роботи повинні займати приоритетні позиції відносно підтримки з боку державних установ, влади та відповідних міністерств. Ефективність даних досліджень, наукових наробок доведена на практиці і є важливою складовою заходів щодо забезпечення енергетичної незалежності України. Представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Коваль Анатолій Миколайович

Коваль А.М., кандидат геологічних наук, Головний вчений секретар Української нафтогазової академії
Наукова робота авторів Зарубін Ю.О., Дорошенко В.М., Гришаненко В.П., Прокопів В.Й., Бойко В.С., Мойсишин В.М., Стогній О.В., Гунда М.В. «Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України» стосується найактуальнішого питання, енергетичної незалежності української держави, та сприяє вирішенню однієї з найважливіших проблем освоєння паливно-енергетичних ресурсів країни - розробки родовищ вуглеводнів. Колектив авторів, який складається з досвідчених фахівців галузі, заслуговує на здобуття Державної премії України в області науки і техніки 2017 р.

Іван Яремко - головний інженер НГВУ "Долинанафтогаз"

Наукова робота авторів Зарубін Ю.О., Дорошенко В.М., Гришаненко В.П., Прокопів В.Й., Бойко В.С., Мойсишин В.М., Стогній О.В., Гунда М.В. «Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України» є особливо важливою , тому що є кроком до вирішення питання енергонезалежності держави .
Робота виконана колективом науковців і виробничників, а це значить що вона може бути предметом практичного використання у виробництві.
Представлена робота є цінною як для науки , так і для виробництва , має велику практичну цінність і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Яковлев Віталій Васильович

Підвищення ефективності систем управління видобутком нафтогазових ресурсів України з метою забезпечення енергетичної незалежності держави є надважливою задачею на сучасному етапі захисту незалежності України. В представленій роботі застосован комплексний підхід до вирішення цих питань та отримані значні наукові результати з інтенсифікації видобутку вуглеводнів та обмеженню водоприпливів в видобувні свердловини, що дозволило отримати додатково мільйони тон нафти та мільярди кубічних метрів газу. Вважаю, що за своїм науковим рівнем та практичною значимостю представлена робота безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року. доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Наумко Ігор Михайлович

Роботу “Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України”, що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року, присвячено розв’язанню однієї з найзлободенніших проблем енергетичної безпеки України – обґрунтованому підвищенню рівня забезпеченості народно-господарського комплексу власними паливно-енергетичними ресурсами. Вирішення цього стратегічного завдання має ґрунтуватися на нових концептуальних підходах до окресленої проблеми. В цьому контексті авторами створено наукові засади підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин та нові способи усунення ускладнень під час їхньої експлуатації, нові технології, ефективні матеріали і реагенти з промисловою реалізацією, які забезпечили отримання прибутку понад 1,36 млрд. гривень підприємствами нафтогазового сектору енергетичної галузі України.
Зважаючи на актуальність, фундаментальність, наукові новації, практичну значимість і широке міжнародне визнання, вважаю, що подана робота (претенденти Ю. О. Зарубін, В. М. Дорошенко, В. М. Гришаненко, В. Й. Прокопів, В. С. Бойко, В. М. Мойсишин, О. В. Стогній, М. В. Гунда), матеріали якої уособлюють рівень світових досягнень, заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року.

Доктор геологічних наук, завідувач відділу геохімії глибинних флюїдів Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України І. М. Наумко

Венгльовський М.М. головний інженер НГВУ "Полтаванафтогаз"

На сьогоднішній день питання енергетичної незалежності є чи не найважливішим пунктом в стратегії економічного розвитку України та основним завданням розвитку сучасного паливно-енергетичного комплексу.
В представленій праці “Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України” розроблено конкретна програма та надано конструктивні рекомендації щодо ефективного використання наявного паливно-енергетичного потенціалу. Колектив авторів провів велику роботу, що заслуговує високої оцінки з боку спеціалістів і уповноважених органів Держави.

Максімов А.Л., Головний геолог НГВУ "Полтаванафтогаз"

На сучасному етапі розвитку нафтовидобувної галузі світу чільне місце посідають методи підвищення нафтовилучення, які дозволяють значно збільшити ефективність розробки виявлених родовищ. Особливо це стосується родовищ з ускладненими геолого-технічними умовами, до яких відноситься велика частина родовищ України. Авторами роботи «Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України» проаналізовано і систематизовано великий об'єм інформації, видані заключні рекомендації та побудовані діючі геолого-технологічні моделі покладів вуглеводнів, удосконалені системи збору і викладено наступні шляхи розвитку нафтогазопромислової галузі України. З практичної точки зору робота однозначно заслуговує Державної премії 2017 року, враховуючи вже її економічну ефективність для енергетичної незалежності України.

Зав. відділу Ін-т вугільних енерготехнологій НАН України

Необхідність нарощування та інтенсифікації видобутку власних енергоресурсів - нафти та газу - є актуальним завданням розвитку сучасного паливно-енергетичного комплексу України. Підгрунтям успішності вирішення такої науково-прикладної проблеми є науково-обгрунтований та системний підхід. Саме на це і орієнтована надана на розгляд робота, основною метою якої є розроблення та впровадження практичних науково-технологічних засобів та методів, які сприятимуть підвищенню енергетичної незалежності України. Це досягається за рахунок ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, у першу чергу, за рахунок збільшення рівнів видобутку нафти і газу з існуючих родовищ України. Отримані науково-технічні результати та їх практична значимість дозволяють рекомендувати авторський колектив роботи "Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України" на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Семенюк Володимир, Головний геолог ТОВ «Смарт Енерджі»

Представлена робота “Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України” фокусується на головних факторах, що впливають на ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема ефективного використання існуючих запасів вуглеводнів. Запропоновані авторами підходи мають цінне наукове, а головне практичне значення. Підтримую колектив авторів та їхню наукову роботу на здобуття Державної премії 2017 року.

Яремійчук Р. С

Автори поданої на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки є визначними відомими в УКраїні і поза її межами науковцями і практиками. Їхні теоретичні і експериментальні дослідження знайшли широке застосування в практиці нафтогазовидобування, що забезпечує збільшення припливу вуглеводнів до свердловин та зменшує приплив води. Ці фактори істотно впливають на оптимальну розробку нафтових і газових родовищ, тим самим вирішуючи енергетичну незалежність нашої держави. Вважаю, що подана робота на здобуття Державної прмії заслуговує її.

Вячеслав Філатов, RE Business Manager, SCHLUMBERGER

Склад авторів данної роботи: Зарубін Ю.О., Дорошенко В.М., Гришаненко В.П., Прокопів В.Й., Бойко В.С., Мойсишин В.М., Стогній О.В., Гунда М. поєднує в собі фахівців найвищого рівня як у теоретичній-науковій так і практичній-видобувній галузях. Це дозволяє на всіх рівнях заглиблено розглянути представлену проблему незалежності нашого енергетичного ринку. Безперечно, висновки та пропозиції авторського коллективу заслуговують на детальне розглянення та прийняття до впровадження.
Особисно впевнений, що колектив авторів та данна робота "Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України" заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Семчук Ярослав Михайлович, д.т.н., професор

Наукова робота, яка представлена на здобуття Державної премії 2017 року присвячена забезпеченню енергетичної незалежності України за рахунок ефективного освоєння власних паливно-енергетичних ресурсів. В ній розроблено та впроваджено у виробництво науково-методичні основи удосконалення систем розробки родовищ вуглеводнів, а також розроблено технології та засоби багатоцільового призначення, спрямовані до адресної дії на невироблені або передчасно обводнені інтервали пластів, що виявлені на підставі сучасних геофізичних, гідродинамічних та індикаторних досліджень.
Підтримую роботу і вважаю, що автори заслуговують присудження їм цієї нагороди!
З повагою, Семчук Ярослав Михайлович, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Кудряшов А.А., зам.директора БелНИПИнефть

Результаты внедрения научно-технических разработок представленных в работе «Совершенствование процессов добычи нефти и газа как составляющая энергетической безопасности Украины» на месторождениях РУП «ПО «Белоруснефть» позволяют сделать вывод о высокой технико-экономической эффективности и значимости данной работы для совершенствования систем разработки месторождений нефти и газа. Работа заслуживает наивысшей оценки, а коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2017 года

Повжик Петр. Зам.ген.директора РУП ПО Белоруснефть, к.т.н.

Работа «Совершенствование процессов добычи нефти и газа как составляющая энергетической безопасности Украины» выполнена на высоком научно-техническом уровне и имеет большое значение для отраслевой науки, а коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2017 года

Василів О.І. нач.ВВНйГ,таБС НГВУ "Долинанафтогаз"

Підтримую колектив авторів та їхню наукову роботу, яка заслуговує на здобуття Державної премії України в області науки і техніки 2017 р. Дана наукова робота є результатом багаторічної праці видатних науковців і виробничників та надзвичайно актуальна для забезпечення енергетичної незалежності України.

Олександр Дорошенко

Враховуючи актуальність проблеми, якій присвячено роботу, науковий рівень проведених досліджень, достатній ступінь обґрунтування основних висновків та науково-практичне значення, дана робота цілком заслуговує на здобуття Державної премії України в області науки і техніки 2017 р.

Білан Т.Р., к.т.н.

Підтримую дану роботу, яка є актуальною. Вирішена важлива для України проблема підвищення рівня енергетичної безпеки за рахунок збільшення обсягів видобутку власних паливно-енергетичних ресурсів, зокрема - вуглеводнів. Вважаю, що колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України в області науки і техніки.

Вантух Микола , головний геолог НГВУ "Бориславнафтогаз"

Вислувлюю підтримку колективу науковців, щодо впровадження науково-технологічних засобів та методів підвищення енергонезалезності України. Частина із запропонованих нововітніх методів, а саме буріння свердловин з горизонтальним закінченням стовбуру, на даний час, вже впроваджується на Верхньомасловецькому родовищі Бориславського НПР, за рахунок чого досягнуто збільшення видобутку вуглеводнів. Автори заслуговують на відзначення їхньої прації Державною премією в галузі науки та техніки.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.