Офіційний веб сайт

Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання

м6

Автор: Гетьман Є.А.,д.ю.н.

Представлена Національною академією правових наук України

Створено основи понятійного апарату проблематики та сформульовано визначення термінів «нормотворча діяльність органів виконавчої влади», «функції нормотворчості органів виконавчої влади», «підзаконний нормативно-правовий акт».

Монографія містить пріоритетні результати щодо напрямів подальшого вдосконалення правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні.

Запропоновано нові підходи спрямовані на удосконалення проекту Закону України «Про нормативно-правові акти».

Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач та запропоновано концепцію подальшого реформування правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні, яка може стати частиною концепції адміністративної реформи та змінити пріоритети у цій сфері.

 

Результати монографії мають значення для розвитку сучасних наукових поглядів з питань нормотворчої діяльності органів виконавчої влади, і можуть використовуватись у науково-дослідницький сфері, у правотворчості, у правозастосовному процесі та у навчальному процесі.

Кількість публікацій: 35, в т.ч. 25 статей, 10 тез доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Волошин Юрій Олексійович

Представлена на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених робота Гетьмана Євгена Анатолійовича «Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання» є актуальною і важливою для подальшого здійснення адміністративної реформи в нашій державі. У сучасних умовах проблема нормотворчої діяльності, в цілому, і органів виконавчої влади, зокрема, належать до найактуальніших, оскільки від якості нормативно-правових актів, в тому числі підзаконних, цілком і повністю залежить якість правового регулювання суспільних відносин у державі, захист інтересів, прав та свобод людини і громадянина. Робота характеризується не тільки високим науковим рівнем, але й практичною наближеністю до реальних проблем у сфері нормотворчості органів виконавчої влади, що значно підвищує її теоретичну і практичну цінність. Цінність монографії визначається і тим, що в Україні проблеми нормотворчої діяльності органів виконавчої влади ще не були предметом спеціального монографічного дослідження.
Структура монографії має логічну внутрішню будову та складається з чотирьох розділів: «Загально-правова характеристика нормотворчої діяльності органів виконавчої влади»; «Зміст нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні»; «Нормотворча діяльність окремих органів виконавчої влади в Україні»; «Вдосконалення правового регулювання нормотворчої діяльності».
Методологічну основу монографічної роботи складає увесь спектр загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, застосування яких забезпечило достовірність вирішення поставлених цілей і завдань та отриманих нових знань про нормотворчу діяльність органів виконавчої влади в Україні. Активно використовуються системно-структурний метод, порівняльно-правовий, історико-правовий, формально-юридичний та інші методи.
Загалом рецензована праця виконана на високому науково-методологічному рівні, відповідає вимогам авторства й новизни і містить вирішення важливого наукового завдання. Це дослідження є корисним для усіх фахівців у сфері адміністративного права та нормотворчої діяльності.
Тому, зважаючи на вагомий науковий внесок автора у розвиток правової науки, робота Гетьмана Є.А. заслуговує на присудження щорічної Премії Президента України для молодих вчених.

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
завідуючий відділом - директор Української школи законотворчості
Інституту законодавства Верховної Ради України Ю.О. Волошин

Владислав Федоренко

Представлена на конкурс монографія Є.А. Гетьмана «Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання» (2014 р.) заслуговує на увагу та належну оцінку.
У цій роботі системно досліджені проблеми теорії та практики нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні. Зокрема, у першому розділі монографії здійснено загальну характеристику правових засад нормотворчої діяльності органів виконавчої влади. При цьому, автор вдало, як на наш погляд, апелює до витоків і правової природи органів виконавчої влади, як важливого суб’єкта державно-владних відносин, та висловлює слушну тезу про те, що саме на систему органів виконавчої влади покладається значне навантаження щодо практичного забезпечення життєдіяльності суспільства (с. 30). Реалізація ж цієї функції здійснюється, в першу чергу, через нормотворчу діяльність органів виконавчої влади, яка є вивіреним і беззаперечним інструментарієм легітимації їх рішень.
У цьому сенсі, становлять наукову цінність результати дослідження Є. Гетьманом поняття, сутності, принципів і функцій нормотворчої діяльності органів виконавчої влади. Заслуговує на увагу і науково-категоріальний апарат цього дослідження. Так, вчений розмежовує категорії «правотворчість» і «нормотворчість» та робить висновок, що «нормотворча діяльність органів виконавчої влади складає сутність і зміст нормотворчого процесу, який є різновидом правотворчості і полягає у діяльності уповноважених органів (державної виконавчої влади України та її посадових осіб) із створення нормативно-правових актів у порядку, суворо регламентованому законодавством» (с. 70). При цьому, основними ознаками цього виду юридичної діяльності, на думку вченого, є: державна діяльність, яка реалізується через систему органів виконавчої влади; вона здійснюється в порядку і за процедурою, регламентованих чинним законодавством; результатами її є нові чи вдосконалені підзаконні нормативно-правові акти.
Серед основних принципів нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні Є.А. Гетьман виокремлює принципи законності, демократизму, гласності, професіоналізму, техніко-юридичної досконалості, ефективності регулювання, науковості, виконуваності та плановості й оперативності, та здійснює їх правову характеристику.
Самостійний розділ роботи Є.А. Гетьмана присвячено змісту нормотворчої діяльності органів виконавчої влади України, в якому аналізуються поняття та види підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади в Україні, а також аналізується порядок їх прийняття та скасування. Зокрема, вчений пропонує розуміти під нормативно-правовим актом органу виконавчої влади офіційний письмовий документ уповноваженого органу виконавчої влади, створений на підставі та на виконання Конституції та законів України, який містить, змінює або скасовує норми права, створюється у встановленому законодавством порядку із застосуванням спеціальних засобів нормотворчої техніки. У монографії також приділено увагу ознакам таких актів і їх функціям.
Представлена на конкурс монографія Є.А. Гетьмана, на наше переконання є актуальною, науково значущою, такою, що отримала своїх шанувальників серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. У силу цього, вище охарактеризоване дослідження є гідним Премії Президента України для молодих учених.

Завідувач кафедри державної служби та
кадрової політики Національної академії
державного управління при Президентові України,
д.ю.н., проф., заслужений юрист України В.Л. Федоренко

Гість Микола Кобилецький

Представлена на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених робота «Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання» є актуальною і важливою для подальшого здійснення адміністративної реформи в нашій державі. Пропозиції та висновки, що містяться у монографії, можуть бути використані в процесі удосконалення чинного законодавства, зокрема Конституції України, проекту Закону України «Про нормативно-правові акти», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ряду постанов та інших нормативно-правових актів.
Переконаний, що результати проведених досліджень та зроблені при цьому висновки застосовуватимуться у науковій і практичній діяльності, сприятимуть подальшому розвитку вітчизняної правової науки та ефективному здійсненню нормотворчої діяльності органами виконавчої влади в Україні, а також будуть корисними для широкого загалу читачів.
Тому монографія заслуговує на здобуття щорічної премії Президента України для молодих учених.

Д.ю.н., проф., завідувач кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету ім.Івана Франка, Кобилецький М.М.

Юсупов Валерій Андрійович

Представлена наукова робота викликає неабиякий науковий інтерес і є актуальною для науки особливо в умовах перспектив євроінтеграції України. Автор приділив значну увагу вдосконаленню вже існуючих наукових положень та норм законодавства у сфері нормотворчої діяльності органів виконавчої влади. Глибокий аналіз та наукова критика, а також вагомість висновків дозволяють впевнено стверджувати, що саме монографія Гетьмана Є.А. «Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання» заслуговує на здобуття щорічної Премії Президента України для молодих вчених.

Доктор юридичних наук, доцент кафедри права ДВНЗ Криворізького національного університету, Юсупов Валерій Андрійович

Лукаш Сергій Станіславович

Подана монографія на тему: «Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання» актуалізує вагомість вирішення проблем нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні у контексті інтенсивної євроінтеграції та формування правової основи для функціонування демократичної держави. Гетьман Є.А. у вказаному науковому дослідженні комплексно визначив категоріально-понятійний апарат, розкрив особливості порядку прийняття та відміни нормативно-правових актів органів виконавчої влади, окреслив сучасний стан реалізації нормотворчої діяльності Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади й органами виконавчої влади на місцях. Науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо шляхів удосконалення правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади наділені високою теоретичною та практичною цінністю.
Наведене дає переконливі підстави вважати цикл праць Гетьмана Є.А. закінченим, цілісним, глибоким та актуальним науковим дослідженням, гідним присудження премії Президента України для молодих учених.
Директор Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Лукаш Сергій Станіславович

Стеценко Семен Григорович

Структура великої плідної праці Євгена Гетьмана, представленої для наукового загалу, чітко побудована, логічна, науковий дискурс аналізується у контексті визначеної сфери, враховуючи особливості практичних проблем правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні. Аналіз даного монографічного дослідження дає всі підстави вважати дослідження актуальною концептуальною комплексною роботою, що містить наукові узагальнюючі висновки та обґрунтовані спостереження, які розширяють правову науку. Зазначена наукова праця є успішно завершеним науковим доробком, який буде корисним не лише для використання студентами юридичного факультету, аспірантами, викладачами, науковцями, практиками, а й пересічними громадянами України з метою підвищення рівня їх правосвідомості.
У номінованому циклі наукових праць, написаному в результаті ґрунтовного аналізу досягнень вітчизняної і зарубіжної правової наукової думки і практики, вміщено велику наукову цінність, що заслуговує на здобуття автором щорічної премії Президента України для молодих вчених у 2016 році.

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, перший заступник начальника Інституту кримінально-виконавчої служби
Семен Григорович Стеценко

Монаєнко Антон Олексійович

Повністю підтримую думку своїх колег щодо оцінки наукових здобутків Є.А. Гетьмана. У рецензованій науковій роботі варто позитивно оцінити широту та логічну послідовність розглянутих у монографії питань, відмітити використану широку джерельну базу роботи, якість теоретичного аналізу наукового матеріалу та чіткість формулювання й аргументування авторської позиції. Аналіз рецензованої наукової праці дозволяє стверджувати, що в результаті проведеного дослідження автор досягнув поставленої мети та у повній мірі розкрив поставлені задачі.
Безсумнівно, Є.А. Гетьмана можна вважати одним із кращих молодих вчених-правників, який заслуговує на присудження йому відповідної державної премії.

Проректор з наукової роботи Класичного приватного університету, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Монаєнко Антон Олексійович

Гість Прилипко С. М.

Ознайомившись зі змістом монографічного дослідження Гетьмана Є.А., а також з десятками наукових публікацій, слід відзначити, що у роботі «Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання» адекватно передано аргументацію, ступінь наукової новизни і можливості практичного застосування результатів дослідження. У представленій науковій праці комплексно розглянуто теоретико-правові основи нормотворчої діяльності органів виконавчої влади, охарактеризовано її правовий зміст, визначено проблеми даної сфери та шляхи їх вирішення. Оформлення наукової роботи відповідає чинним вимогам.
На підставі вказаного вважаю, що ця праця, поза всяким сумнівом, заслуговує на присудження Гетьману Є. А. премії Президента України для молодих вчених буде об’єктивним.

Доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України С.М. Прилипко

Іншин Микола Іванович

Євген Гетьман є талановитим молодим вченим, який володіє великим науковим потенціалом та, безумовно, заслуговує на Президентську премію. Монографія є зразком прояву наукового характеру з дослідження глибоких та складних теоретико-правових проблем у царині нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні. Вченим визначено сутність правового змісту нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні, здійснено порівняльно-правовий аналіз такої діяльності у країнах Європи, надано практичні рекомендації щодо удосконалення нормотворчого процесу, що здійснюється органами виконавчої влади. Максимальна обґрунтованість і об’єктивність власного наукового аналізу, прагнення досягти поставлених наукових цілей, унікальний підхід до вирішення завдань досліджуваної тематики комплексно свідчать про те, що наукова праця Гетьмана Є.А. дійсно варта здобуття щорічної Премії Президента України для молодих вчених.

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка Іншин Микола Іванович

Олександр Миколайович Клюєв

Подана на конкурс робота не лише представляє значний інтерес для науковців, але й характеризується важливим прикладним значенням. Євген Гетьман провів ґрунтовнеправове дослідження сучасного стану національного законодавства та визначив основні проблеми нормотворчої діяльності органів виконавчої влади. По кожній із визначених проблем автор запропонував чіткий механізм її вирішення. Наукова робота містить теоретичні й методичні положення та висновки щодо підвищення якості нормативно-правових актів, законодавчої техніки та діяльності органів виконавчої влади у вказаній сфері. Вважаю, що поданий цикл наукових праць заслуговує на високу оцінку, а відтак і присвоєння Премії Президента України для молодих вчених.

Доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, проректор з наукової роботи Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права» Клюєв Олександр Миколайович

Бурбика Михайло Михайлович

Ознайомившись з працями Є.А. Гетьмана, можна однозначно відзначити, що вони є фундаментальними та відображають суттєвий внесок Євгена Анатолійовича у правову науку. Про те, що він є дійсно гідним премії Президента України свідчить глибина проведеного дослідження. Автором розкрито ряд вагомих для науки і практики елементів наукової новизни, сформульовано концептуальне цілісне бачення подальших стадій розвитку правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні. Науковцем акцентовано увагу на обґрунтуванні доцільності передбачення певних строків розробки проекту нормативно-правового акта, перспектив використання досвіду зарубіжних держав щодо реалізації права законодавчої ініціативи, а також аргументовано низку інших цікавих пропозицій.
Вказане дозволяє резюмувати, що Гетьман Є.А. є по праву гідним претендентом на відповідну премію, а його наукові праці заслуговують на увагу і підтримку.
Доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету Михайло Михайлович Бурбика

Музичук Олександр Миколайович

Праця Гетьмана Євгена Анатолійовича є однією з перших в Україні спроб осмислення проблем сучасного стану функціонування органів виконавчої влади в аспекті здійснення нормотворчої діяльності ними не лише на прикладному, але і на теоретичному рівні. У роботі сформульовано рекомендації вирішення проблем у цій сфері, що спрямовані на забезпечення прийняття та виконання правових актів на найвищому рівні, а також передбачено тенденції та перспективи подальшого розвитку даної сфери.
Зважаючи на актуальність та важливість підготовленої праці, підтримую кандидатуру Євгена Гетьмана на здобуття премії Президента України для молодих вчених у 2016 році.

Декан факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Музичук Олександр Миколайович

Шопіна Ірина Миколаївна

Представлене монографічне дослідження «Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання» розкриває теоретико-правові, а також практичні особливості нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні. Автором детально проаналізовано сучасний стан правового регулювання, сутність проблем у даній сфері, запропоновано шляхи їх вирішення. Всі основні наукові положення, висновки і практичні рекомендації, викладені у монографії, є достатньою мірою обґрунтованими, логічними й послідовними. Тому, зважаючи на вагомий науковий внесок автора у розвиток правової науки, робота Гетьмана Є.А. заслуговує на присудження щорічної Премії Президента України для молодих вчених.

Андрій Бойко

Актуальеість монографії "Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання" не викликає сумніву. Адже, однією з багатьох функцій, покладених на Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, є прийняття ними нормативно-правових актів на підставі й на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, обов'язкових до виконання на території України. Безсумнівно, питання правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади неодноразово ставали предметом дослідження вітчизняних науковців, водночас, у сучасних умовах досліджені Є.А. Гетьманом питання правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади раніше комплексно не розглядалися.
Зважаючи на актуальність, наукову вагомість і прикладну значущість цієї монографії вважаю за необхідне підтримати автора монографії на здобуття щорічної Премії Президента України для молодих учених.

Доктор юридичних наук, професор, член Вищої ради юстиціїї Бойко А.М.

Гість Михайло Микієвич

Варто зазначити, що монографія «Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання» відрізняється послідовністю й логічністю у викладі матеріалу, значеннєвою завершеністю проведеного наукового дослідження. Комплексність дослідницького підходу забезпечується докладним зверненням автора до положень загальної теорії права, адміністративного права України та зарубіжних країн, до досвіду, накопиченого в правовому регулюванні нормотворчої діяльності органів виконавчої влади України.
З огляду на це вважаю за необхідне підтримати монографію доктора юридичних наук Гетьмана Євгена Анатолійовича «Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання» на здобуття щорічної Премії Президента України для молодих вчених.

Д.ю.н., проф. завідувач кафедри європейського права
Львівського національного університету імені Івана Франка
Микієвич М.М.

Гість Володимир Курило

Представлена монографія в умовах сьогодення має неабиякий теоретичний інтерес для правової науки та практичне значення для правозастосування. Очевидно, що сучасне вітчизняне законодавство має високий ступінь колізійності, основний масив якої лежить в площині нормотворчості саме органів виконавчої влади. Від якості нормотворчої діяльності прямо і безпосередньо залежить якість її кінцевого продукту – підзаконних нормативно-правових актів. З огляду на зазначене, наукова розробка проблеми є вкрай актуальною і необхідною для нашої держави, оскільки прагне знайти шляхи її вирішення. Тому вважаю, що є всі підстави для підтримки монографії "Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання" на здобуття щорічної Премії Президента України для молодих вчених, та констатувати, що її автор - перспективний вчений-правознавець Гетьман Є.А. заслуговує на цю почесну державну пермію.

Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор з навчально-наукової роботи, правових та соціальних питань Національного універисету біоресурсів і природокористування України Володимир Курило

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.