Офіційний веб сайт

Нові аспекти адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів та впровадження їх результатів у правотворчу діяльність та навчальний процес

М68

 

Автор: Бичков А.С.

 

Представлена Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.

 

Кількість публікацій: 8 наукових статей.

 

Робота є першою спробою в адміністративно-правовій науці дослідити проблеми адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів. Ґрунтуючись на положеннях міжнародного повітряного права, адміністративного законодавства України,  на основі глибокого аналізу правової базиУкраїни автором  досліджено проблеми адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів.

Наукова новизна роботи полягає в застосуванні авторського підходу до дослідження теоретичних і прикладних питань адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів, обґрунтуванні перспектив щодо нормотворчих і правозастосовних чинників функціонування організаційно-правового механізму і ресурсного забезпечення адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів. Автором сформульовано концептуально нові наукові положення та висновки, що мають важливе теоретичне і практичне значення.

Результати юридичного аналізу правопорушення, розроблення основних термінів, які визначають зміст порушення правил безпеки польотів, можуть бути використані при розробленні нового КУпАП та деяких інших нормативно-правових актів, що сприятиме підвищенню ефективності боротьби з такими правопорушеннями.

Надіслати коментар

Коментарі

Компанієць І.М.

Одним із проблемних питань сучасної правничої науки, правозастосовчої діяльності було й лишається питання врегулювання відносин пов’язаних із адміністративною відповідальністю. Надто гостро проблема застосування адміністративної відповідальності постала з часу розширення змісту суспільних відносин, які потребують правової регламентації. Так, із розвитком вітчизняної системи авіаперевезень виникла потреба у вичерпній охороні прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб – пасажирів повітряних суден.
Такі масштабні зміни у сфері правового життя українського суспільства, без сумніву, потребують не лише законодавчого врегулювання, але й належного наукового обґрунтування та перевірки. Все вище викладене дозволяє зробити висновок про нагальність та новизну дослідження Бичкова Андрія Сергійовича "Нові аспекти адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів та впровадження їх результатів у правотворчу діяльність та навчальний процес", його не лише теоретичну, але і практичну значущість.
Ознайомлення із представленою роботою свідчить, по-перше, про її науковий характер, послідовність та логічність викладення досліджуваного матеріалу, достовірність й змістовність викладених у ній закономірностей, фактів та висновків. На схвальну оцінку заслуговує використання у праці значної кількості наукових методів наукового дослідження, емпіричного матеріалу, всебічне вивчення, як проблем адміністративної відповідальності в цілому, так і адміністративної відповідальності юридичних осіб зокрема.
Вважаю, що подана робота «Нові аспекти адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів та впровадження їх результатів у правотворчу діяльність та навчальний процес» заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Компанієць Ігор Миколайович
к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права
Національної юридичної академії України ім. Я.Мудрого

Мороз В.Ф.

Мороз В.Ф.
ВІДГУК
на наукову роботу А.С. Бичкова «Нові аспекти адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів та впровадження їх результатів у правотворчу діяльність та навчальний процес», поданої на здобуття щорічної премії Президента Україна для молодих вчених

Аналіз роботи свідчить, що вона присвячена актуальній в теоретичному та практичному плані науковій проблемі – адміністративній відповідальності за порушення правил безпеки польотів. Тенденція щодо збільшення кількості авіаперевезень вказує на збільшення порушень правил безпеки польотів та зростання негативних наслідків, що потребує від аеропортових служб та органів, які забезпечують безпеку польотів, підвищувати ефективність контролю та запобіганню порушень в даній сфері.
Розвиток авіаційної галузі на сучасному етапі нерозривно пов'язаний з протиправним втручанням в безпеку польотів. Таким чином, актуальність дослідження обумовлена об'єктивними суспільно-соціальними потребами, а також зв'язком обраної теми з програмними документами.
Зміст реферату дає підстави стверджувати, що в результаті проведеного дослідження автор напрацював оригінальні наукові узагальнення та сформулював змістовні пропозиції для практичного впровадження.
Вважаю, що подана робота «Нові аспекти адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів та впровадження їх результатів у правотворчу діяльність та навчальний процес» заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Мороз Валентин Федорович
кандидат юридичних наук,
суддя Дніпропетровського апеляційного
господарського суду

Буханченко О.А.

Робота представлена на премію молодих вчених є актуальною серед правових наук та передує розвиток адміністративно-правової науки, щодо дослідження проблем у адміністративній відповідальності за порушення правил безпеки польотів. важливлю вадою є те, що доробок автора в частині внесення до адміністративного законодавства України змін до КУпАП та ПКУ. Глибокий аналіз правової бази України дозволив авторові, як одному з перших молодих вчених розкрити існуючі проблеми адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів.