Офіційний веб сайт

Нові інгібітори для запобігання корозії

м41

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут".

Автор: Фроленкова С.В., к.т.н., Воробйова В.І., к.т.н., Васильєв Г.С., к.т.н.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему комплексного збереження металофонду України, що експлуатується в природних та техногенних умовах – у водних або повітряних середовищах різної агресивності. Розроблено наукові засади підвищення хімічного опору матеріалів із застосуванням синергетичних композицій контактного пасиваційного типу на основі оксоаніонів, екологічно безпечних летких інгібіторів на основі рослинних органічних сполук та протикорозійних властивостей компонентів корозійного середовища.

Розвинуто й поглиблено теоретичні уявлення про механізми інгібуючої дії розроблених композицій та механізм захисту металу природними компонентами корозійного середовища. Розроблено леткі інгібітори корозії та пакувальний папір на їх основі. Розробку впроваджено на ВАТ «Дніпропетровський завод кранів і засобів механізації «Дніпрокрансервіс» та ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча». Розроблено комбіновані пасиватори на основі екологічно безпечних оксоаніонів. Впровадження розробок проведено на підприємствах «Кий Промінвест Груп», ТОВ «ЛЮКОМ» та ООО «Рекон» для захисту сталевих виробів та обладнання від атмосферної корозії. Розроблено нові установки магнієвого захисту від внутрішньої корозії трубопроводів типу ЩИТ-Н. Виготовлено та передано на впровадження при будівництві нового житла більше 135 установок ЩИТ-Н різних модифікацій. Проведення порівняльних випробувань показало, що розроблені інгібітори корозії не поступаються за ефективністю кращим світовим аналогам. Економічний ефект від впровадження наукових розробок досягає 7 млн. грн. що підтверджується відповідними розрахунками, наданими підприємствами, де проведено впровадження.

Кількість публікацій: 94, в т.ч. за тематикою роботи 46 статей (9 - у зарубіжних виданнях), 20 тез доповідей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 5 патентами.

Надіслати коментар

Коментарі

Valeriia Reveko

Applying eco-friendly agents as inhibitors as well as using elements from the corrosion environment for protection is the topic of a big interest now and considered as state-of-the-art corrosion protective technique.
The fact that mostly all described inhibitive compounds have an origin from the waste processing of raw plant materials is positively beneficial for wide industrial application. All experimental results that besides are supported by theoretical reasoning without doubt have a great practical importance.

Valeriia Reveko, Industrial PhD student, section for Materials and Surface Engineering, Department of Mechanical Engineering - Technical University of Denmark

Прокопенко В.А.

Актуальним напрямком у забезпеченні надійності і довговічності металофонду та економії матеріальних ресурсів є розроблення екологічно безпечних інгібуючих композицій або заходів протикорозійного захисту на основі продуктів рослинного походження з високою ефективністю протикорозійної дії. Результати наукових досліджень втілено у нові практичні заходи та розробки, що успішно застосовуються в різних галузях економіки і житловому господарстві та мають реальний економічний ефект. І я всіляко підтримую відзначення авторського колективу високою нагородою.
Заместитель директора по научной работе Института биоколлоидной химии НАН Украины, доктор технических наук, старший научный сотрудник, Прокопенко В.А.

Пінчук С.Й.

Робота «Комплексний захист металофонду України від корозії» заслуговує на високу відзнаку та увагу при подальших розробках в сфері боротьби з корозійним руйнуванням металів. Актуальним напрямком у забезпеченні надійності і довговічності металофонду та економії матеріальних ресурсів є розроблення екологічно безпечних інгібуючих композицій або заходів протикорозійного захисту на основі продуктів рослинного походження з високою ефективністю протикорозійної дії. Результати наукових досліджень втілено у нові практичні заходи та розробки, що успішно застосовуються в різних галузях економіки і житловому господарстві та мають реальний економічний ефект. І я всіляко підтримую відзначення авторського колективу високою нагородою.

Завідувач кафедри покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів, д.т.н., проф. Пінчук С.Й.

Науковий співробітник, д.т.н., проф.. Стовпченко Г.П.

Робота пропонує широкий спектр засобів протикорозійного захисту різноманітних матеріалів, характеризується високим рівнем наукової новизни. Безумовно, робота «Комплексний захист металофонду України від корозії» заслуговує на високу відзнаку та увагу при подальших розробках в сфері боротьби з корозійним руйнуванням і я всіляко підтримую відзначення авторського колективу високою нагородою.
Науковий співробітник, д.т.н., проф.. Стовпченко Г.П. Інститут електрозварювання ім.. Патона Національної академії наук України.

І. М. Трус

У роботі розглянуто новий комплексний підхід до використання компонентів рослинного походження та компонентів агресивного середовища для захисту металу від корозії та розроблено склади інгібіторі атмосферної корозії як контактного типу, так і леткі. Ця актуальна робота є прикладом використання сучасних фундаментальних знань на практиці і я всіляко підтримую відзначення авторського колективу високою нагородою.

Трус І.М. к.т.н., асистент кафедри технології рослинних полімерів та екології НТУУ «КПІ»

Савченко О.М.

Безумовно, робота «Комплексний захист металофонду України від корозії» заслуговує на високу відзнаку та увагу при подальших розробках в сфері боротьби з корозійним руйнуванням металів. Проблема ресурсозбереження, запровадження безвідходних технологій при використанні сільськогосподарської сировини вважається останнім часом особливо актуальною для переробної промисловості. З іншого боку актуальним напрямком у забезпеченні надійності і довговічності металофонду та економії матеріальних ресурсів є розроблення екологічно безпечних інгібуючих композицій або заходів протикорозійного захисту на основі продуктів рослинного походження з високою ефективністю протикорозійної дії. Результати наукових досліджень втілено у нові практичні заходи та розробки, що успішно застосовуються в різних галузях економіки і житловому господарстві та мають реальний економічний ефект. Ця актуальна робота є прикладом використання сучасних фундаментальних знань на практиці і я всіляко підтримую відзначення авторського колективу високою нагородою.
Савченко О. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри харчових технологій, хімії та безпеки життєдіяльності (Чернігівський національний технологічний університет)

Курмакова И.М.

Робота «Комплексний захист металофонду України від корозії» заслуговує на високу відзнаку та увагу при подальших розробках в сфері боротьби з корозійним руйнуванням металів. Засновування саме комплексного підходу до вирішення цих проблем протикорозійного захисту, дасть змогу ефективно вплинути на збереження металофонду України. Саме інгібіторний захист, що детально розглянуто у представлений у роботі, у таких випадках розглядається як один з ефективних засобів підвищення працездатності та довговічності обладнання, який до того ж зазвичай не вимагає значних капіталовкладень. Хочеться відмітити, не лише розвинені теоретичні засади у роботі, але й практичну цінність, що у теперішній час є не мало важливим. Тому, вважаю, втори заслуговують державної нагороди.
д.т.н. Курмакова И.М. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Сиза О.В.

Актуальність роботи не викликає сумнівів оскільки актуальним стратегічним напрямком у забезпеченні експлуатаційної надійності металоконструкцій та економії енерго- і матеріальних ресурсів є розробка комплексного підходу до захисту металовиробів, що експлуатується в природних та техногенних умовах – у водних або повітряних середовищах різної агресивності. Вважаю, що робота і її автори заслуговують держаної нагороди. Представлена робота має важливе практичне значення, оскільки пропонує екологічно безпечні методи та речовини для захисту сталей від корозії в рідких середовищах в широкому діапазоні рН та в повітряній атмосфері. Розроблені інгібітори не поступаються за захисною дією відомим екологічно небезпечним хроматам та нітритам, є дешевшими, ніж синтезовані та можуть виготовлятися на основі поновлювальної природної сировини. А це є дуже суттєвим в умовах сучасної промислової кризи.
д.т.н., проф. Сиза О.В. завідувачка кафедри ХТХ та БЖД ЧНТУ

д.т.н., проф. Татарченко Г.О.

Актуальним напрямком у забезпеченні надійності і довговічності металофонду та економії матеріальних ресурсів є розроблення екологічно безпечних інгібуючих композицій або заходів протикорозійног захисту на основі продуктів рослинного походження з високою ефективністю протикорозійної дії. У роботі розглянуто новий комплексний підхід до використання компонентів рослинного походження та компонентів агресивного середовища для захисту металу від корозії та розроблено склади інгібіторі атмосферної корозії як контактного типу, так і леткі. Результати наукових досліджень втілено у нові практичні заходи та розробки, що успішно застосовуються в різних галузях економіки і житловому господарстві та мають реальний економічний ефект. Ця актуальна робота є прикладом використання сучасних фундаментальних знань на практиці і я всіляко підтримую відзначення авторського колективу високою нагородою.

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

Ниркова Л.І., к.х.н., ст.н.співр. ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ

В умовах сьогоденної кризи та економії, захист від корозії та подовження строку служби металевих конструкцій, обладнання та машин є одним з найактуальніших напрямків розвитку корозійної науки в Україні. Представлені в роботі «Комплексний захист металофонду України від корозії» авторів к.т.н. Фроленкової С.В., к.т.н. Воробйової В.І., к.т.н. Васильєва Г.С. розробки щодо нгібуючих композицій на основі відновлювальної природної сировини, пасивуючих сумішей та способу протекторного захисту металів від корозії відкриває широкі перспективи для створення надійних комплексних технологій захисту металофонду.

Смирнов О.О.

Авторами розроблено та запропоновано ряд модифікованих інгібіторів корозії та їх суміші різного механізму дії , для рідких та повітряних середовищ. Особливої уваги заслуговує розроблений та вдосконалений метод магнієвого захисту внутрішніх поверхонь трубопроводів гарячого водопостачання. Шляхом формування на поверхні кородуючого металу захисного шару, який містить карбонат кальцію у вигляді арагоніту, під впливом анодного розчинення магнію,суттєво зменшено процес корозійного руйнування сталі у водогінній воді. Дослідження проведені з використанням сучасних методів дослідження. Робота, безсумнівно, є актуальною, її наукова новизна підтверджується великою кількістю публікацій, в тому числі й у міжнародних виданнях.

О.О. Смирнов, канд. техн. наук, завідувач лабораторії корозії та металознавства ПАТ «Укрнафтохімпроект»

Штефан Вікторія Володимирівна

Робота «Комплексний захист металофонду України від корозії» авторів к.т.н. Фроленкової С.В., к.т.н. Воробйової В.І., к.т.н. Васильєва Г.С. охоплює колосальний об’єм всеможливих заходів та способів боротьби з корозією. В роботі широко та доступно висвітлені аспекти пасиваційного та інгібіторного захисту металів в агресивних середовищах, які мають практичні, з огляду тривалості, екологічні та матеріальні переваги над іншими протикорозійними методами. Спираючись на багаторічний досвід, вдосконалено методи моніторингу корозивної агресивності середовищ та ефективності антикорозійного захисту.

Штефан В.В., канд.техн.наук, доцент кафедри "Технічна електрохімія", начальник навчально-методичного відділу підготовки спеціалістів вищої кваліфікації НТУ "ХПІ"

Julia Jezierska

This is a very nice piece of work containing new and valuable results in the filed of corrosion protection of metals. Poland is also facing this problem - for example, in 2010, annual losses caused by the corrosion in Poland were estimated as 8% of GDP (gross domestic product). The scientific results obtained by the authors that can help to manage, slow or even stop corrosion is of much practical significance. I can warm-heartedly support awarding these young talanted scientists with prize of President of Ukraine 2016.

Prof. dr hab. Julia Jezierska, Head of Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Wroclaw, Poland

Иванченко А.В.

Проблема ресурсозбереження, запровадження безвідходних технологій при використанні сільськогосподарської сировини вважається останнім часом особливо актуальною для переробної промисловості. З іншого боку актуальним напрямком у забезпеченні надійності і довговічності металофонду та економії матеріальних ресурсів є розроблення екологічно безпечних інгібуючих композицій або заходів протикорозійного захисту на основі продуктів рослинного походження з високою ефективністю протикорозійної дії. У роботі розглянуто новий комплексний підхід до використання компонентів рослинного походження та компонентів агресивного середовища для захисту металу від корозії та розроблено склади інгібіторі атмосферної корозії як контактного типу, так і леткі. Результати наукових досліджень втілено у нові практичні заходи та розробки, що успішно застосовуються в різних галузях економіки і житловому господарстві та мають реальний економічний ефект. Ця актуальна робота є прикладом використання сучасних фундаментальних знань на практиці і я всіляко підтримую відзначення авторського колективу високою нагородою.
Іванченко Анна Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри хімічної технології неорганічних речовин, голова Ради Молодих Вчених Дніпродзержинського державного технічного університету

Козлов Ярослав

Проблема захисту металів від корозії має велике господарське значення, оскільки корозійне руйнування та пов’язаний з ним матеріальний збиток особливо значні для більшості металів. Тому актуальність роботи не викликає сумнівів актуальним стратегічним напрямком у забезпеченні експлуатаційної надійності металоконструкцій та економії енерго- і матеріальних ресурсів є розробка комплексного підходу до захисту металовиробів, що експлуатується в природних та техногенних умовах – у водних або повітряних середовищах різної агресивності. Вважаю, що робота і її автори заслуговують держаної нагороди.

К.т.н., доцент кафедри енергетики Українського державного хіміко-технологічного університету Козлов Я.М.

Чупринов Є.В.

Однією з найважливіших характеристик металевих матеріалів, що використовуються в багатьох галузях промисловості (хімічна, енергетична, газонафтовидобуток і переробка, водний транспорт і ін.), є їх хімічний опір корозії. Саме з корозією у 30...70% випадків пов'язаний передчасний вихід із ладу металоконструкцій, а щорічні втрати металофонду України становлять при цьому 9...10%. Тому актуальним стратегічним напрямком у забезпеченні експлуатаційної надійності металоконструкцій та економії енерго- і матеріальних ресурсів є розробка комплексного підходу до захисту металовиробів, що експлуатується в природних та техногенних умовах – у водних або повітряних середовищах різної агресивності. Вважаю, що робота і її автори заслуговують держаної нагороди.

Асистент кафедри металургійних технологій Криворізького Металургійного Інституту КНУ. Чупринов Євгеній Валерійович

Винар Василь Андрійович, к.т.н., ст.н.с., зав. лаб. ФМІ

Представлена робота має важливе практичне значення, оскільки пропонує екологічно безпечні методи та речовини для захисту сталей від корозії в рідких середовищах в широкому діапазоні рН та в повітряній атмосфері. Розроблені інгібітори не поступаються за захисною дією відомим екологічно небезпечним хроматам та нітритам, є дешевшими, ніж синтезовані та можуть виготовлятися на основі поновлювальної природної сировини. А це є дуже суттєвим в умовах сучасної промислової кризи.

Савченко М.О.

Однією з поширених причин порушення технологічних режимів функціонування обладнання є насамперед корозійне руйнування, тому підвищення ефективності і надійності протикорозійного захисту вуглецевих сталей, як головних конструкційних матеріалів, безсумнівно є актуальним завданням. Застовування саме комплексного підходу до вирішення цих проблем, дасть змогу ефективно вплинути на збереження металофонду України. Як що детально розглядати методи протикорозійного захисту, саме інгібіторний захист, що детально розглянуто у представлений у роботі, у таких випадках розглядається як один з ефективних засобів підвищення працездатності та довговічності обладнання, який до того ж зазвичай не вимагає значних капіталовкладень. Хочеться відмітити, не лише розвинені теоретичні засади у роботі, але й практичну цінність, що у теперішній час є не мало важливим. Тому, вважаю, втори заслуговують державної нагороди.

к.т.н., доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології ДВНЗ УДХТУ Савченко Марія Олегівна

Хома Мирослав Степанович, д.т.н., професор, зав. відділу ФМІ

Робота «Комплексний захист металофонду України» має важливе практичне значення, оскільки пропонує екологічно безпечні інгібуючі суміші для захисту сталі від корозії в рідких середовищах та в атмосфері. Розроблені інгібітори не поступаються за захисною дією відомим екологічно небезпечним аналогам (хроматам та нітритам), є дешевшими, ніж спеціально синтезовані та можуть виготовлятися на основі значної бази поновлювальної природної сировини. Реалізація розробленого способу протекторного захисту діючих трубопроводів гарячого водопостачання має ряд суттєвих переваг над існуючими.

Клименко А.В.

Робота авторів С.В. Фроленкової, В.І.Воробйової, Г.С.Васильєва є комплексною і пропонує різноманітні методи та способи захисту металів у рідинах та повітряній атмосфері. Величезною перевагою є застосування дешевої поновлювальної сировини та відходів іншої промисловості в якості ефективних інгібіторів. Модифікований спосіб нанесення конверсійних захисних покриттів на метали з холодних розчинів та вдосконалений метод магнієвого захисту трубопроводів безумовно знайде своїх споживачів.

Клименко Анатолій Володимирович
к.т.н., науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

Трачевський В.В.

Ця потужна, змістовна робота, що пропонує широкий спектр засобів протикорозійного захисту різноманітних матеріалів, характеризується високим рівнем наукової новизни. Безумовно, робота «Комплексний захист металофонду України від корозії» заслуговує на високу відзнаку та увагу при подальших розробках в сфері боротьби з корозійним руйнуванням металів.

Трачевський Володимир Васильович
к.х.н., провідний науковий співробітник Технічного центра НАН України
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Гальченко Г.Ю.

Одним із найбільш ефективних і економічних методів боротьби з корозією є інгібіторний захист і кількість речовин, що застосовуються як інгібітори, безупинно збільшується. У роботі розглянуто новий комплексний підхід до використання компонентів рослинного походження та компонентів агресивного середовища для захисту металу від корозії. Результати наукових досліджень втілено у нові практичні заходи та розробки, що успішно застосовуються в різних галузях економіки і житловому господарстві та мають реальний економічний ефект. Ця актуальна робота є прикладом використання сучасних фундаментальних знань на практиці і я підтримую відзначення авторського колективу високою нагородою.

Гальченко Галина Юріївна
к.т.н., доцент, доцент кафедри покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів
Національна металургійна академія України

Ведь Марина

Актуальність роботи не викликає сумнівів, оскільки збереження металофонду, який експлуатується у поточний час, потребує чималих витрат і зусиль не тільки технічного складу відповідних підприємств, але і широкого кола дослідників. Перелік чинників, які викликають руйнування металоконструкцій, розширюється, а залишковий ресурс обладнання має тенденцію до скорочення, тому удосконалення засобів неруйнівного контролю і захисту металів завжди на порядку денному. Родзинкою даної конкурсної роботи вважаю її практичну спрямованість, яка грунтується на вивченні закономірностей і аналізі процесів, що перебігають при експлуатації металів у агресивних середовищах. Вважаю, що робота молодих вчених заслуговує на відзнаку, а її автори - на гідне фінансування.

Ведь Марина Віталіївна, докт.техн. наук, професор,
професор кафедри загальної та неорганічної хімії НТУ ХПІ

Рибін М.О.

Зниження колосального збитку від корозії і забезпечення надійності і довговічності металоконструкцій є важливою проблемою сьогодення. На теперішній час для захисту металофонду України, що представлений широким спектром металевих виробів починаючи від сталевих трубопроводів різноманітного призначення, закінчуючи продукцією металургійного комплексу України, що є найважливішою статтею експорту нашої країни, розроблено велика кількість засобів та методів протикорозійного захисту (інгібітори для різних агресивних середовищ, лакофарбові покриття, перетворювачі іржі та інші. Але лише при розробці та застосуванні комплексних методів можливо значною мірою знизити корозійні втрати загального металофонду України. Тому роботу к.т.н. Фроленкової С.В., к.т.н. Воробйової В.І., к.т.н. Васильєва Г.С. «Комплексний захист металофонду україни від корозії» в якій з метою енергоресурсосбереження розроблено комплексний підхід до забезпечення протикорозійного захисту та моніторингу вважаю актуальною та перспективною. В роботі проведено фундаментальні та прикладні дослідження з розробки синергетичних композицій контактного пасиваційного типу на основі оксоаніонів, та екологічно безпечних летких інгібіторів на основі рослинних органічних сполук та протикорозійних властивостей компонентів корозійного середовища. Розвинуто й поглиблено теоретичні уявлення про механізми інгібуючої дії розроблених композицій. Удосконалено методи моніторингу корозивності середовища та ефективності антикорозійного захисту.

Рибін Максим Олегович
Головний технолог ТОВ "ВКФ "Станкгодіросервіс"

Олена

Робота гідна, цікава, підтверджена публікаціями. Автор - новатор у своїй галузі, Ураіні потрібні такі науковці. Вважаю, робота заслуговує як уваги, так і заохочення для подальшого розвитку для внеску в економіку країни.

Василенко І.А.

Захист металу від корозії є першочерговим завданням. Особливо хочу відмітити ефективність та екологічність запропонованої технології. Рослинна сировина не тільки є доступною і дешевою складовою інгібітора, але і не спричиняє появи додаткових небезпечних відходів у процесі її підготування. Значний економічний ефект дозволить успішно конкурувати на сучасному ринку, сприяти розвитку підприємства.Представлена робота має чітку структуру, виконана на високому науково-дослідному рівні та має вагоме практичне значення. Актуальність підтверджена патентами України.
Василенко Інна Анатоліївна
к.т.н., доцент, доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології
ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

Скиба М.І.

Питання захисту металофонду наразі залишається безсумнівно актуальним. З огляду на це гостро стоїть питання розробки комплексних, екологічно безпечних та іноваційних методів захисту від корозії. В роботі авторами запропоновано екологічно-безпечні пасиватори і інгібітори корозії металів та природних компонентів корозійного середовища з протикорозійними властивостями. Однією з переваг роботи є використання саме відходів рослинної сировини для створення летких інгібіторів атмосферної корозії сталі. Робота виконана на високому науково-дослідному рівні і має безаперечно вагоме практичне значення.Важаю, втори заслуговують державної нагороди.

Скиба Маргарита Іванівна
к.т.н, голова ради молодих вчених ДВНЗ "Український державнй хіміко-технологічний університет"

Півоваров О.А.

Не викликає сумніву актуальність представленної до розгляду роботи. Втрати від корозії металічних та інших матеріалів настільки є значними і вагомими, що у загальному вимірюванні здатні впливати на економічний стан країни. Пошуки нових засобів захисту таких матеріалів від корозії, їх дослідження та послідуюче впровадження в промисловість є пріоритетним завданням науковців та інженерів і тому любі заохочування у цьому напрямку мають за мету підняття рівня, в першу чергу, науковців, їх бажання працювати на відбудови нашої країни. Особливу увагу привертають досідження антикорозійних матеріалів рослинного та біологічного походження, за якими вбачається ефективне майбутнье та покращення екологічного стану природнього середовища. Вважаю, що робота і її автори заслуговують держаної нагороди.

Ректор ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", доктор технічних наук, професор О.А.Півоваров

Кокозей В.М.

Втрати металофонду від корозії є безповоротними. Особливо болючими ці втрати є в комунальному господарстві Україн. Важливим аспектом також є збереження довкілля – світові запаси металів є обмеженими, тому виробництво нового металу для заміни втраченого в результаті корозії веде до зменшення запасів металічних руд та додаткових витрат енергії іводи.
Корозія металів відбувається відповідно до законів природи. Її неможливо усунути, а можна лише уповільнити. Завдання хіміків полягає в дослідженні суті явища корозії та розробці засобів, що запобігають або уповільнюють її протікання.

Саме такі завдання вирішується в роботі колективу авторів «Комплексний захист металофонду України від корозії». Результати наукових досліджень втілено у нові практичні заходи та розробки, що успішно застосовуються в різних
галузях економіки і житловому господарстві та мають реальний економічний ефект.
Ця актуальна робота є прикладом використання сучасних фундаментальних знань на практиці і я всіляко підтримую відзначення авторського колективу високою нагородою.

Кокозей Володимир Миколайович

д.х.н., професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 1995 рік

Гість Вікторія

Для теперішнього часу представлена робота має велике значення, практичну та наукову актуальність, оскільки, заходи з протикорозійного захисту важливі не залежно від країни та її економічного становища. Але на сьогодні Україна потребує передові наукові розробки, що дозволяють скоротити матеріальні та фінансові затрати на збереження металофонду країни і дозволить подовжити працездатність металоконструкцій промислового та житлового призначення. Безперечно робота заслуговує на увагу та заохочення, подальший розвиток. Автори представили гідну сучасності роботу, яка підтверджена відповідними публікаціями, що висвітлені у відомих наукових журналах.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.