Офіційний веб сайт

Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці

Р21

Представлено Інститутом фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України.

АвториСтрижак П.Є., Пятницький Ю.І., Долгіх Л.Ю., Трипольський А.І., Гринь Г.І., Лобойко О.Я., Зажигалов В.О., Патриляк К.І., Суворін О.В., Кошовець, М.В.

В роботі вирішено низку важливих для промисловості України проблем створення та удосконалення енерго- та ресурсозберігаючих гетерогенно-каталітичних процесів та технологій виробництва каталізаторів. Розроблено наукові основи створення новітніх каталізаторів та різноманітних гетерогенно-каталітичних процесів, які використовуються або є підґрунтям індустрії майбутнього.

Розроблено нові процеси, технології та каталізатори: для азотної промисловості - окиснення аміаку, конверсія СО водяною парою, окиснення оксидів азоту; для органічного синтезу - парціальне окиснення С15 парафінів з одержанням оксигенатів (формальдегід, малеїновий ангідрид та ін.) і олефінів (етилен, пропілен), гідрування органічних нітросполук у цінні нітрили та аміни; каталітичні синтези на основі метанолу; дегідрування циклогексанолу у циклогексанон; для нафтопереробки та нафтохімії – алкілування, ізомеризація, крекінг та ароматизація нафтових фракцій; для паливно-енергетичного комплексу - отримання водню з біоетанолу, одержання вуглеводнів та спиртів гідруванням оксидів вуглецю, синтез етил-трет-бутилового ефіру.

Результати досліджень впроваджено: ПрАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот”, “Концерн Стирол” (м.  Горлівка), “Азот” (м. Черкаси), ТОВ НОК АЛВІГО-КС (м. Сєвєродонецьк), Гірничо-збагачувальний комбінат (м. Шевченко, Казахстан), ВО “Навоїазот” (м. Навої, Узбекистан) та ін. Середньорічний економічний ефект від впровадження результатів складає понад 12 млн. грн.

Кількість публікацій: 11 монографій, 489 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1000 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 15. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 17 авторськими свідоцтвами, 54 вітчизняними та 10 закордонними патентами. За даною тематикою захищено 9 докторських та 38 кандидатських дисертацій.

 

   Громадське обговорення роботи відбулося  29 вересня 2014 року  о 14.30 годині на засіданні вченої ради  хіміко-технологічного факультету Національного технічного  університету  України «Київський політехнічний інститут» за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 37, аудиторія 118 корпусу 4 (головна алея, пам'ятник Менделєєву). Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

hasil liga inggris terupdate

Watch Everton vs Man City live stream online for free.
And also ESPN, TAPV, TBS, Tennis ATP and WTA, TLC, TNT, Twitter, USA NETWORK, versus and many more for telecast your sporting event.
I am sure you are searching West Brom Vs Man City live Barclays Premier League tournament streaming TV link directly on your desktop,
.

Старший научный сотрудник Института катализа СО РАН

Представленный на соискание Государственной премии Украины цикл работ "Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці" выполнен на мировом уровне. Представляет собой удачное сочетание решения фундаментальных и прикладных задач, включая глобальные и частные проблемы экологии и химической технологии. Научные труды авторов пользуются серьезным авторитетом и вниманием научной общественности. Особенно интересны специалистам в области катализа, и нефтехимии. В нашем Институте рекомендуются аспирантам для самостоятельного изучения, некоторые аспекты включены в программу кандидатского экзамена по кинетике и катализу. Цикл работ по катализу можно рассматривать как научную основу создания технологий производства новых, а также импортнозамещающих катализаторов для азотной промышленности, нефтепереработки и органического синтеза.

Несомненно, работа коллектива авторов заслуживают высокой оценки правительства и общества.
Старший научный сотрудник Института катализа им. Г.К.Борескова Пирютко Лариса Владимировна

Сорока П. Г., д.т.н., проф., зав.каф. УДХТУ, Дніпропетровськ

Сьогодні в Україні близько 90 % продукції хімічної промисловості виробляється в гетерогенно-каталітичних процесах. Саме тому важливим та актуальним є розвиток фундаментальних основ та впровадження науково-технічних розробок ефективних каталітичних процесів, які дозволяють одержувати хімічні продукти, що користуються великим ринковим попитом, та вирішувати задачі, пов’язані з їх виробництвом. У зв’язку з цим робота «Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці» є актуальною і важливою для України.
Авторами вперше доведено, що структурна чутливість окисно-відновних гетерогенно-каталітичних процесів, що перебігають на наночастинках металів або їх оксидів, обумовлена квантоворозмірними ефектами, при цьому максимум каталітичної активності спостерігається за розмірів наночастинок в діапазоні 2-4 нм. Для наночастинок більших за 10 нм структурна чутливість обумовлена їх геометрією та агрегацією. Вперше встановлено зв’язок між фрактальною розмірністю каталізатора та константою швидкості лімітуючої стадії реакції, що дозволило пояснити залежність швидкості гетерогенно-каталітичної реакції від дисперсності активного компонента.
Важливо і те, що фундаментальні дослідження авторів роботи знайшли широке впровадження у реальне виробництво з високою ефективністю.
Поєднання теоретичних знань та практичних можливостей дозволяє рекомендувати важливу роботу колективу авторів для широкої підтримки. Наукова робота заслуговує присудження Державної премії України.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, зав. каф. Українського державного хіміко-технологічного університету, д.т.н., проф. Сорока П. Г.

Казаков В.В., д.т.н., проф.

Авторами роботи «Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці», що подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, вперше розроблено наукові основи технології приготування та регенерації гетерогенних каталізаторів з використанням ультразвукового випромінювання, що дозволило з високою ефективністю впровадити в промислове виробництво технології УЗ-приготування та УЗ-регенерації каталізаторів очищення викидних газів від NOx, CO; синтезу формальдегіду; конверсії метану; очищення азоту від кисню тощо.

На основі фундаментальних досліджень створено нову нетрадиційну технологію приготування цинквмісних каталізаторів в ультразвуковому полі, які в промислових умовах цеху синтезу вінілацетату ПрАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот” забезпечують вихід продукту й потужність у 1,5 рази більшу, ніж каталізатори, одержані традиційними методами.
Авторським колективом розроблено фундаментальні основи механізмів втрат і уловлювання платина-родій-паладієвих і платина-родієвих каталізаторів у технології виробництва азотної та синильної кислот та запропоновано технологію приготування сорбентів для вловлювання дорогоцінних металів в процесах зв’язування азоту, що дозволило повернути до 60–80 % їх у технологічний цикл для виготовлення каталізаторів.

Вважаю, що колектив авторів та їхня наукова праця заслуговує Державної премії України.

Заслужений працівник промисловості України, доктор технічних наук, професор Казаков В.В.

Логвінков С.М., д.т.н., проф., зав. каф. ХНЕУ ім. С. Кузнеца

Представлена Інститутом фізичної хімії НАН України робота на державну премію «Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці», до складу авторів яких входять Стрижак П.Є., Пятницький Ю.І., Долгіх Л.Ю., Трипольський А.І., Гринь Г.І., Лобойко О.Я., Зажигалов В.О., Патриляк К.І., Суворін О.В., Кошовець, М.В. вирішує дуже важливу для України проблему - створення та удосконалення енерго- та ресурсозберігаючих гетерогенно-каталітичних процесів та технологій виробництва каталізаторів.
Відомі в Україні і за її межами вчені запропонували фундаментальні засади створення новітніх каталізаторів, механізми та кінетику гетерогенно-каталітичних реакцій, нові гетерогенно-каталітичні процеси та технології, наукові основи приготування, активації та регенерації каталізаторів.
Для подальшого економічного розвитку держави важливим є те, що наукові дослідження широко впроваджено на підприємствах України та за її межами, а економічний ефект від впровадження результатів складає десятки млн. грн. Це ще більше підкреслює важливість і необхідність проведених фундаментальних та прикладних пошуків.
Підтримую представлену роботу і вважаю, що вона заслуговує самої високої оцінки на державному рівні.
Логвінков Сергій Михайлович, док. техн. наук, проф., зав. каф. Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеца.

Подустов Михайло Олексійович, д.т.н., проф.

Мені добре відомі наукові пошуки авторів різних організацій в галузі каталітичних процесів, які подали свої досягнення на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. В роботі вирішено низку важливих для промисловості України проблем створення нових та удосконалення існуючих енерго- та ресурсозберігаючих гетерогенно-каталітичних процесів та технологій виробництва каталізаторів. Розвинуто наукові основи створення новітніх каталізаторів та різноманітних гетерогенно-каталітичних процесів, які використовуються або є підґрунтям індустрії майбутнього.
Особливістю таких каталітичних процесів є те, що для забезпечення підвищеної селективності по відношенню до цільових продуктів необхідне цілеспрямоване регулювання різнопланових функціональних та структурних властивостей каталізаторів. З цією метою в роботі були розроблені та застосовані нетрадиційні методи синтезу нанорозмірних каталізаторів, приготування та регенерації каталізаторів із використанням ультразвукового випромінювання, механохімічної активації тощо.
Важливим є те, що отримані результати пошуків опубліковано в 11 монографіях та підручниках, які уже сьогодні можливо використовувати для навчання студентів навчальних закладів, працівниками наукових установ та співробітниками промислових підприємств.
Вважаю, що подана робота заслуговує присудження Державної премії України.
Подустов М. О., д.т.н., проф., зав. кафедри НТУ «ХПІ».

Примаченко Володимир Васильович, док. техн. наук, проф.

Відомі дві наукові школи України в галузі гетерогенно-каталітичних процесів за останні роки отримали принципово нові фундаментальні та прикладні результати, які представлено на Держпремію України. Авторами запропоновано нові фундаментальні уявлення про роль розмірного фактора в гетерогенному каталізі, вперше запропоновано використання методу п’єзокварцового мікрозважування для дослідження масообмінних властивостей каталізаторів, виявлено основні чинники, що визначають високу каталітичну активність та селективність каталізаторів різних типів. Розроблено ряд нових каталізаторів для перспективних гетерогенно-каталітичних процесів хімічної промисловості та енергетики, які базуються на використанні альтернативної та відновлюваної сировини. Розвинуто фундаментальні засади нових процесів формування активних каталітичних структур з використанням механохімічної активації або обробки в акустичному полі та розроблено оригінальні технології приготування і регенерації каталізаторів, що не мають аналогів в Україні та світі.
Важливим є те, що отримані фундаментальні результати призвели до розробки принципово нових технологій одержання багатьох необхідних продуктів хімічної та нафтопереробної промисловості та виявили шляхи використання розроблених гетерогенно-каталітичних процесів в енергетиці. В таких процесах та технологіях запропоновано використання дешевої та доступної вітчизняної сировини.
Вважаю, що в роботі вирішено низку важливих для промисловості України проблем створення нових та удосконалення існуючих енерго- та ресурсозберігаючих гетерогенно-каталітичних процесів, технологій виробництва каталізаторів і представлена наукова робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Примаченко В. В., док. техн. наук, проф., Заслужений діяч науки і техніки України, голова Правління «УкрНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного».

Dr Justin Hargreaves, University of Glasgow, UK

This work is most interesting and is very wide ranging. It provides a scientific basis for the further development of materials and systems for heterogeneous catalysis, an area of immense technological importance and industrial significance.

к.т.н. Коц Л. С.

Энергосбережение является одной из важнейших задач современной науки и техники. Для Украины проблема экономии энергоресурсов стоит в настоящее время особенно остро и является стратегической задачей. В связи с важностью исследований ресурсосберегающих каталитических процессов и технологий производства пригодных для этих целей катализаторов нахожу данную разработку достойной присвоения ей Государственной премии Украины в области науки и техники.

Научный сотрудник University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Wismar, Германия

Огенко В.М., д.х.н. , професор, гл. наук. співр. ІЗНХ НАНУ

Сучасні досягнення фундаментальних знань дійсно перетворили каталіз із мистецтва "знаю як" в науку, здатну передбачати каталітичні властивості і створювати на рівні молекулярного дизайну каталізатори з заданими цінними властивостями, про що ,зокрема, свідчить визначна праця колективу авторів - Стрижака П.Е., Пятницького Ю.И., Долгих Л.Ю., Трипольского А.И., Гринь Г.И., Лобойко А.Я., Зажигалова В.А., Патриляк К.И., Суворина А.В., Кошовец, Н.В. "Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці",представленої на здобуття Державної премії України.
Наукові здобутки авторів добре відомі науковій громадськості, бо опубліковані в 11 монографіях і підручниках, 489 статях, захищені 17 авторскими свідоцтвами, 54 вітчизняними та 10 зарубіжними патентами. Вражає досягнутий науковий рівень проведених наукових досліджень при створенні каталітичних систем з врахуванням нанорозмірних ефектів, дифузії реагентів в частинках каталізатора, впливу та формування носіїв, використання ультразвуку для відновлення активності каталізаторів та ін..
Важливо, що робота вже впроваджена на вітчизняних АО "Северодонецьке об*єднання Азот", "Концерн Стирол" (м. Горлівка), "Азот" (Черкаси), ООО НОК АЛВИГО-КС (м. Северодонецк) та інших виробницвах з значним економічним ефектом.
Слід відзначити, що автори свого часу вдало вибрали стратегічно важливий напрямок наукових досліджень ( що відображено в назві роботи)в розвитку ключових галузей промисловості, що на даному етапі має особливо важливе значення для єкономіки та безпеки країни.
Вважаю, що представлена робота та її авторський колектив, без сумніву, заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

Jerzy Gorecki, professor, ICHF PAN

I am leaving this comment to recommend the project "New Catalysts and Heterogeneous Catalytic Processes: Development of Scientific Basis and Application in Chemistry, Petrochemistry and Energetics" for a State Prize of Ukraine in Science and Technology. The catalytic processes are the are the backbone of modern chemical industry. The results obtained within the project coordinated by professor Strizhak's laboratory are truly outstanding. They cover both theory and practical applications of novel catalytic materials. From my point of view the most interesting are fundamental studies on catalytic properties of nano-dispersed particles relating the activity with particle size and geometry. The understanding of these phenomena will be important for the next generation of catalytic materials. For Ukrainian industry the most important are new industrial catalysts, that have already found practical applications. Some of the proposed solutions perfectly match demand for renewable energy converting biomass into different fuels.

Jerzy Gorecki, professor, D.Sc., Ph.D.
Institute of Physical Chemistry
Polish Academy of Science
Warsaw, Poland

Лейте Л.Я.

Работа „Новые катализаторы и гетерогенно-каталитические процессы: развитие научных основ и применение в химии, нефтехимии и энергетике”, представленная на соискание государственной премии Украины в области науки и техники, включает результаты многолетних исследований большого коллектива авторов. Около 90 % химической продукции производится на Украине путем гетерогенно-каталитических процессов, и основная цель данных исследований состояла в создании новых более активных и селективных катализаторов, а также современных энергосберегающих и экологически дружественных технологий для промышленных предприятий страны. Авторами разработаны новые технологии и катализаторы для процессов азотной промышленности, органического синтеза, нефтепереработки и нефтехимии, a также для топливно-энергетического комплекса. Изучение кинетики и механизма реакций привело к увеличению активности катализаторов, а значит и производительности процессов. Следует отметить, что результаты фундаментальных исследований позволили не только сформулировать принципы подбора активных катализаторов, но и явились существенным вкладом в дальнейшее развитие теоретических представлений о механизме каталитических реакций. Ряд разработанных авторами технологий не имеет аналогов в мировой практике. Результаты исследований внедрены на предприятиях Украины и других стран бывшего СССР с общим экономическим эффектом, составляющим 12 млн. грн.
Считаю, что представленная работа заслуживает присуждения государственной премии Украины в области науки и техники.
Лейте Л.Я., д.х.н., эмеритированный ученый, Рига, Латвия.

Радкевич В.З., к.х.н., веущий научн. сотр ИФОХ НАН Беларуси

Работа «Новые катализаторы и гетерогенно-каталитические процессы: развитие научных основ и применение в химии, нефтехимии и энергетике» является актуальной и имеет большое практическое значение для решения задач по созданию энергосберегающих, экологически безопасных технологических процессов в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях промышленности. Разработаны и внедрены в промышленное производство новые катализаторы для важных гетерогенно-каталитических процессов химической промышленности и энергетики с использованием альтернативных и возобновляемых отечественных источников сырья.

Считаю, что авторский коллектив заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Prof. Dr. Timur Dogu, Middle East Technical Univ., Turkey

Prof. Strizhak's laboratory is one of the well known catalysis laboratories of Europe. Their work for the development of new catalysts and processes for industrially important chemical conversions is very well known by the catalysis community. Their impressive accomplishments for the development of novel catalysts are highly appreciated. I strongly recommend their work for the State Prize of Ukraine.

Dr Anil K Sinha; Pr Scientist, Indian Institute Petroleum

The application for the State Prize of Ukraine by Prof. Strizhak and colleagues is highly science driven technology and process development work applied to industry. The very high standard of work is well evidence by the several publications, copyrights and patents. This major work in science and technology development well deserves the highest award of Ukraine to establish Ukraine's status as leading technology driven country. I very strongly recommend this high-caliber work for the prestigious State Prize of Ukraine.

Dr Anil K Sinha; Principal Scientist, Indian Institute Petroleum, Dehradun, india

Andrew Goryachev, Assoc. Prof., University of Edindinburg UK

The work presented for the State Prize of Ukraine by Prof. Strizhak and colleagues is of highest scientific caliber and of wide applicability in industry. Physical chemistry of heterogeneous catalysis has been thoroughly investigated in the Department headed by Prof. Strizhak and documented in an impressive body of publications. This body of knowledge presents a fundamental advance in both science and technology development and deserves the highest appreciation as a major contribution to the establishment of Ukraine's position among the leading technological countries of the World. I strongly recommend this exceptional work for the prestigious State Prize of Ukraine.

Dr. Andrew B. Goryachev, Associate Professor, University of Edinburgh, Great Britain

Шевченко А. Д.,доктор технічних наук

Робота «Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці» присвячена створенню нових високоефективних каталізаторів для промислово важливих процесів, що є одним з головних напрямів досліджень з гетерогенного каталізу. Тому робота є, безперечно, актуальною і важливою не лише з фундаментальної, а й з практичної точки зору. Зокрема, розроблено низку каталізаторів для процесів перетворення відносно дешевої вітчизняної сировини – парафінових вуглеводнів – в цінні промислові продукти, що за своїми експлуатаційними показниками не поступаються і навіть перевищують кращі закордонні аналоги.
Значний перелік наукових праць: статей у вітчизняних та закордонних виданнях, монографій, підручників, авторських свідоцтв, – опублікованих за матеріалами роботи, свідчить про наукову і практичну значимість отриманих результатів. Вважаю, що робота, без сумніву, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Шевченко А. Д., провідний науковий співробітник Інституту металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України, доктор технічних наук.

Prof. Gregory (Grigoriy) S. Yablonsky

I am highly estimating the presented work. The catalytic technology which is a heart of chemical technology has to be put into the focus of scientific strategy.
A list of modified and developed processes is quite impressive. For every process three constituents are interwoven, i.e. design of efficient catalysts,revealing the physico-chemical mechanisms and industrial applications. In particular, I'd like to stress a contribution into the water-gas shift process which understanding can be considered as one of cornerstones of the contemporary technology for hydrogen production
Having an experience of more than 40 years of work in leading catalytic centers (Boreskov Institute of Catalysis, Novosibirsk, Russia; Washington University in St. Louis, USA; University of Ghent, Ghent, Belgium; National University of Singapore, Singapore etc) I'd like to say that this work is characterized by the world level.
I fully support this work for receiving the Ukrainian State Prize.

Хaвpуcь В.О., к.х.н., Дpeзденcький Тexнічний Унiвеpcитeт

В Україні близько 90% хімічних продуктів виробляються в гетерогенно-каталітичних процесах. Тому розвиток основ створення нових каталізаторів, каталітичних процесів та технологій для хімічної, нафтової та енергогенеруючої галузей України є важливим для подальшого інноваційного розвитку України. Автори роботи на основі запропонованого наукового підходу розв’язали кілька важливих проблем української промисловості, включаючи створення нових та покращення існуючих каталізаторів та процесів, відповідні результати були впроваджені на вітчизняних та зарубіжних підприємствах. В таких процесах та технологіях запропоновано використання дешевої та доступної вітчизняної сировини. Робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Sebastian Weissenberger

The work presented here for the State prizes of Ukraine in science and technology is not only remarkable from a scientific point of view, but also bears a huge potential for practical application, which is already partially fulfilled. In the future, environment-relevant technologies and chemical processes related to energy and bioethanol production will be of ever increasing significance. The institute has developed a world class expertise in the field of heterogeneous catalytic processes, including aspects of nonlinearity, that put thee Ukraine at the forefront of chemical research and, of course, will benefit greatly to ukrainian industry. I hope this proposal will be a winner of the State prize.

Sebastian Weissenberger, PhD, MSc, Dipl.Chem, associate professor, Institute for environmental sciences, Université du Québec à Montréal, Montreal, Quebec, Canada

Созонтов В. И., д.т.н.

Работа посвящена разработке новых катализаторов, которые успешно нашли применение в химии, нефтехимии и энергетики, что подтверждено внедрением на большом количестве предприятий бывшего СССР. При этом стоит отметить, что результаты внедрения имеют хорошие экологические показатели, что делает данную работу еще более привлекательной.
Авторами работы являются ведущие специалисты имеюшими большой опыт в данном направлении. Большинство из них являются учениками и последователями Героя Социалистического Труда, Лауреата государственной премии Василия Ивановича Атрощенка.
Выражаю поддержку данной работе и считаю, что представленный труд заслуживает присуждения государственной премии Украины.
_ _ _
д.т.н.,
Созонтов Виктор Игнатьевич

Овсиенко Пётр Викторович

Современное развитие химической промышленности, энергетики, неф-тепереработки и промышленной экологии определяет развитие экономики и являются ведущими отраслями промышленно развитых государств.
В этой связи работа, выполненная уважаемым авторским коллективом по разработке фундаментальных основ и внедрению каталитических процес-сов в этих отраслях экономики, является важной и актуальной.
Авторами представленной к государственной премии научно-исследова тельской работы решен ряд важных для промышленности Украины проблем, заключающихся в создании новых и усовершенствовании существующих энерго- и ресурсосберегающих каталитических процессов, а также техноло-гий производства самих катализаторов и утилизации отработанных. Пере-чень выполненных разработок очень широкий.
Научные разработки и практическая реализация исследований авторов работы охватывает большое количество производств основного органическо-го и неорганического синтеза, топливно-энергетического комплекса и про-мышленной экологии.
О высокой результативности научных достижений также свидетельст-вуют научные публикации коллектива авторов: 11 монографий и учебников и 489 статей, результаты исследований защищены 17 авторскими свидетельст-вами, 54 отечественными и 10 заграничными патентами. По материалам ис-следований защищено 9 докторских и 38 кандидатских диссертаций. Инте-гральный индекс цитирования по базе данных SCOPUS для работ авторов превышает 1000.
Цель, которую поставил перед собой коллектив авторов, полностью и успешно выполнена — созданы теоретические основы новых катализаторов, современных процессов и технологий, осуществлена практическая реализа-ция разработок в промышленности. Считаем, что представляемая работа за-служивает присуждения государственной премии Украины в области науки и техники

Директор ЧАО «Химпроект» А.М. Каращук

Тарасенко Ю.О., д.х.н., професор, ІХП НАН України

Однією з найбільш гострих проблем сучасності є забруднення навколишнього середовища, зокрема – відходами виробництв хімічної, енергетичної та інших галузей. Ще одна – це вичерпання світових сировинних запасів. Тому особливої актуальності набуває питання переходу на нові екологічно прийнятні та відновлювані джерела енергії. Необхідним також є покращення існуючих та розробка нових, до того ж, більш досконалих методів одержання цінних хімічних речовин та енергоносіїв. Серед них провідна роль належить гетерогенно-каталітичним процесам. Не менш важливим є створення ефективних ресурсозберігаючих технологій приготування, активування та регенерації каталізаторів нових поколінь та забезпечення безпеки їх виробництва.
Представлена робота пропонує фундаментальні основи створення та впровадження ефективних каталітичних процесів, які дозволяють одержувати цільові продукти, що користуються широким ринковим попитом, та вирішувати завдання, пов’язані з їх виробництвом. Отримані результати є вагомим внеском у розвиток хімічної хімічної науки та промисловості України. Тому ця робота, без сумніву, має право прийняти участь у конкурсі та, як на мій погляд, заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Провідний науковий співробітник відділу фізико-хімії нанопористих та нанорозмірних вуглецевих матеріалів Інституту хімії поверхні НАН України, доктор хімічних наук, професор

Кривоколыско С.Г., д.х.н., зав. каф. химии ВНУ им. В. Даля

Представленная работа посвящена важной и актуальной задаче современной химической науки - созданию теоретических основ новых катализаторов, химических процессов и технологий, практической реализации новых научных разработок в промышленности. Исследования авторов охватывают большое количество современных производств основного органического и неорганического синтеза, топливно-энергетического комплекса и промышленной экологии; ориентированы на решение фундаментальных и прикладных проблем химического производства с использованием простых и промышленно доступных субстратов и реагентов, которые снижают себестоимость конечных продуктов и экологические последствия их реализации. В результате многолетних комплексных исследований авторами созданы уникальные технологии приготовления катализаторов, их восстановления, регенерации и дезактивации, которые позволяют получать ценные химические продукты с высокой добавочной стоимостью, способствуют развитию экономики Украины в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках.
Считаю, что данная работа вносит существенный вклад в отечественную и мировую науку, а ее авторы несомненно достойны присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Кривоколыско С.Г., докт.хим.наук РФ и Украины, зав. кафедры химии Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля

Шевченко В.В., чл.-кор. НАН України, проф., д-р х.н.

ВІДЗИВ

на роботу «Нові каталізатори та гетерогенні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії,нафтохімії та енергетиці» авторів Стрижака П.Є., Пятницького Ю.І., Долгіх Л.Ю., Трипольского А.І., Гриня Г.І., Лобойка О.Я., Зажигалова В.О., Патриляка К.І., Суворіна О.В., Кошовця М.В., що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Одним із шляхів вирішення сучасних проблем розвитку вітчизняної економіки є підвищення ефективності основних галузей промисловості, зокрема, хімічної, нафтопереробної, енергетичної та інших. Перевагою представленої роботи є комплексний підхід до вирішення таких різнопланових задач, що поєднують вирішення фундаментальних проблем з їх використанням в практиці, а саме - проведення систематичних теоретичних та експериментальних досліджень в області гетерогенного каталізу і створення на їх основі високоефективних гетерогенно-каталітичних процесів та технологій з використанням створених нових каталізаторів.
На основі запропонованих фундаментальних уявлень щодо ролі розмірного фактора в гетерогенному каталізі розроблено ефективний оксидний мідь-церій-цирконієвий каталізатор очистки водню від монооксиду вуглецю для низькотемпературних паливних елементів. За результатами досліджень кінетики та механізму процесів парціального окиснення парафінових вуглеводнів фракції С1-С5 в цінні промислові продукти формальдегід, малеїновий і фталевий ангідриди, етилен, пропілен тощо розроблено технології та ефективні каталізатори, які за експлуатаційними показниками не поступаються кращим закордонним аналогам або навіть перевищують їх.
В роботі розвинуто фундаментальні засади нових процесів формування активних каталітичних структур з використанням механохімічної активації або обробки в акустичному полі та розроблено оригінальні технології приготування і регенерації каталізаторів, що не мають аналогів в Україні та світі для процесів конверсії метану, синтезу хімічних речовин, очистки технологічних та відхідних газів, які впроваджені у промислове виробництво. Запропоновані технології базуються на використанні дешевої та доступної вітчизняної сировини. Розроблені в даній роботі технології та каталізатори забезпечують значне зменшення енерго- та ресурсовитрат у виробництві важливих продуктів хімічної промисловості.
Виходячи з наведеного вище, вважаю, що робота «Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці» становить вагомий внесок у розвиток як фундаментальної науки, так і промисловості, а її автори, безумовно, заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лауреат Державної премії України,
Заслужений діяч науки і техніки України,
член-кореспондент НАН України
доктор хімічних наук, професор,
завідувач відділу Інституту хімії
високомолекулярних сполук НАН України В.В.Шевченко

Попов Е.В., д.т.н., проф.

Работы в области нефтехимии и энергетики на данный момент актуальны и крайне необходимы. Представленная к Государственной премии работа "Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці" коллектива авторов имеет колоссальное практическое значение в силу экономической и экологической направленности. Замена катализаторов на основе благородных металлов на более дешевые, переход от многоступенчатых процессов к одноступенчатым, создание систем рекуперации энергии,замкнутые циклы производства и утилизация катализаторов в существующих схемах создает все необходимые основы для конкурентноспособности продукции химической и нефтехимической промышленности. Значительный объем научных достижений, защищенных патентами и авторскими свидетельствами и опубликованных в статьях, диссертациях и монографиях авторов свидетельствует о высокой научной и практической ценности представленной работы. Считаю, что авторы достойны присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Попов Е.В., д.т.н., проф., зав. каф. экологии ИХТ ВНУ им. В. Даля (г. Рубежное)

Ніколенко Микола, д.х.н., проф., ДВНЗ УДХТУ, Дніпропетровськ

В настоящее время свыше 90% многотоннажных промышленных химических процессов являются каталитическими. Причина этому общеизвестна: катализаторы не только повышают скорость достижения состояния равновесия химической реакции, но и, как правило, позволяют снизить температуру, повысить селективность процесса и выход целевого продукта.
Авторами представленной к государственной премии научно-исследовательской работы решен ряд важных для промышленности Украины проблем, заключающихся в создании новых и усовершенствовании существующих энерго- и ресурсосберегающих каталитических процессов, а также технологий производства самих катализаторов. Перечень выполненных разработок очень широкий. Новые катализаторы и технологии внедрены на предприятиях азотной промышленности, органического синтеза, нефтепереработки и нефтехимии, а также топливно-энергетического комплекса.
По оценке авторов, среднегодовой экономический эффект от внедрения результатов составляет свыше 12 млн. грн. О высокой результативности научных достижений также свидетельствуют научные публикации авторов: 11 монографий и учебников и 489 статей. Результаты исследований защищены 17 авторскими свидетельствовами, 54 отечественными и 10 заграничными патентами. По материалам исследований защищено 9 докторских и 38 кандидатских диссертаций. Интегральный индекс цитирования по базе данных SCOPUS для работ авторов превышает 1000.
Считаю вполне очевидным, что представленная к государственной премии научно-исследовательская работа является весомым вкладом в теорию и практику современной химической технологии Украины.

Бєляков В.М., чл.-кор.НАНУ, проф.,докт.хім.наук

В роботі «Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси:розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці» узагальнено цикл комплексних досліджень колективу авторів, що включає науковців Національної академії наук України та одного з провідних вищих навчальних закладів України, а також фахівців технологічних установ та підприємств. Вона є вдалим поєднанням глибоких фундаментальних досліджень та результатів їх впровадження в промислове виробництво,що є показником її актуальності, практичної значущості та цінності як для вітчизняної науки, так і для промисловості.

Результати висвітлено у великій кількості публікацій та патентів, що дає змогу широкому колу науковців, дослідників і виробничників знайомитися з ними та використовувати у своїй роботі. Показником зацікавленості світової наукової спільноти є те, що вказані публікації активно цитуються у світовій науковій літературі (загальний індекс цитування згідно бази даних Scopus становить 1635). Практична ж значущість роботи визначається тим, що її результати впроваджено на багатьох промислових підприємствах України та країн СНД; при цьому середньорічний економічний ефект становить більш як 12 млн. грн.

Все вищезазначене дає підстави вважати, що робота «Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці» являє собою вагомий внесок як у вітчизняну, так і у світову науку, а також у розвиток промисловості.Автори даної роботи, безсумнівно, заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лендєл В.Г., д.х.н., проф.., декан хімічного ф-ту ДВНЗ «УжНУ

Робота «Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці» безперечно має вагоме як теоретичне, так і практичне значення, оскільки присвячена вирішенню важливих для промисловості України проблем створення нових та удосконалення існуючих енерго- та ресурсозберігаючих гетерогенно-каталітичних процесів та технологій виробництва каталізаторів.
Важливим є те, що її авторами розвинуто фундаментальні наукові основи створення новітніх каталізаторів та різноманітних гетерогенно-каталітичних процесів. Одержані результати дали змогу розробити сучасні технології одержання багатьох цінних продуктів хімічної та нафтопереробної промисловості та виявити шляхи використання розроблених гетерогенно-каталітичних процесів в енергетиці на основі дешевої та доступної вітчизняної сировини.
Водночас одержані наукові дані сприяють й поглибленню теоретичної та експериментальної бази різних розділів фізичної хімії, вдосконаленню й ефективнішій організації навчального процесу та підвищенню якісного рівня фахової підготовки магістрів та спеціалістів.
Тому вважаю, що авторський колектив наукової роботи «Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лендєл Василь Георгійович, доктор хімічних наук, професор, декан хімічного факультету ДВНЗ «УжНУ», Заслужений працівник освіти України, академік Української Технологічної Академії.

Гомонай В.І., д.х.н., проф.

Робота «Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці» присвячена розвитку фундаментальних засад створення нових каталізаторів, гетерогенно-каталітичних процесів та технологій для їх практичного використання в різних галузях хімічної промисловості, нафтохімії та енергетиці.
Безперечно, що в роботі вирішено важливу для промисловості України проблему створення та удосконалення енерго- та ресурсозберігаючих гетерогенно-каталітичних процесів та технологій виробництва каталізаторів. Розроблені та застосовані нетрадиційні методи синтезу нанорозмірних каталізаторів, приготування та регенерації каталізаторів, зокрема, з використанням ультразвукового випромінювання, механохімічної активації. Це дозволило забезпечити підвищену селективність отриманих контактів шляхом цілеспрямованого регулювання їх функціональних та структурних властивостей. Важливо, що розроблені каталізатори та каталітичні технології впроваджено на цілому ряді підприємств України та за її межами.
Тому вважаю, що представлена робота «Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці» є вагомим внеском в розвиток фізичної хімії та сучасної промисловості і безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гомонай В.І.,доктор хімічних наук, професор кафедри фізичної та колоїдної хімії ДВНЗ "УжНУ", заслужений професор Ужгородського національного університету, Член Угорської Академії Наук, зовнішній Член Угорської Академії Наук Соболч-Сотмар-Берегського відділення,"Винахідник СРСР".

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.