Офіційний веб сайт

Нові методи діагностики та лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози

м5

Автор: Перерва Л.О, к.м.н.

 Представлено ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України.

 На основі аналізу результатів комплексного обстеження хворих за кістозного ураження підшлункової залози (ПЗ) визначено інформативність візуалізуючих методів діагностики та запропоновано алгоритм сучасного морфологічного дослідження з використанням методів макроскопічного, мікроскопічного, гістохімічного та імуногістохімічного дослідження.

 Вивчено фактори ризику післяопераційної летальності та ранніх післяопераційних ускладнень, опрацьований комплекс заходів щодо їх попередження. Вперше визначено судинні фактори ризику виконання резекційних оперативних втручань, виявлені за допомогою допплерографії.

  Доведено ефективність попередуободової гастро– та дуоденоентеростомії під час виконання панкреатодуоденальної резекції (ПДР) для зменшення ризику виникнення післяопераційного гастростазу, визначено потенційні причини виникнення цього ускладнення.

 Розроблені та впроваджені нові методи оперативних втручань, що дозволяють зменшити частоту ранніх післяопераційних ускладнень, тяжкість інтраопераційної крововтрати, поліпшити якість життя хворих після операції.

  За результатами  наукових досліджень впроваджено в клінічну практику оптимальний алгоритм виконання резекційних оперативних втручань та визначено оригинальні методи виконання реконструктивного етапу ПДР.

 Вперше в Україні, за участю автора, виконані лапароскопічна дистальна резекція ПЗ, лапароскопічна цистоентеростомія та ендоскопічні оперативні втручання під контролем ендосонографії.

Кількість публікацій: 56, в т.ч. за темою роботи  27  статей, 11 тез доповідей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 10 патентами України на винахід.

Надіслати коментар

Коментарі

Борисов Богдан, КМКЛ 1, к.м.н. доц.кафедри

Борисов Богдан
Захворювання органів гепатопанкреатобіліарної зони на сьогоднішній день надактуальні. Пацієнти з цією патологією складають більше половини хворих загально-хірургічних стаціонарів. Зокрема зростає кількість хворих з псевдокістами підшлункової залози та з виникаючими при цьому ускладненнями, а також з кістозними пухлинами підшлункової залози.
Розробка критеріїв диференційної діагностики даної патології дуже важлива. Класичні оперативні методи лікування такої категорії пацієнтів надзвичайно складні, травматичні, супроводжуються високим відсотком ускладнень та інвалідизацією. Наукові розробки нових мініінвазивних, ендоскопічних методик лікування мають беззаперечне практичне значення.
Таким чином вважаю, що робота дуже важлива для розвитку хірургії і корисна для лікарів всіх спеціальностей. Автор заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.
Борисов Богдан Валерійович, лікар-хірург Київської міської клінічної лікарні №1, к.мед.н.

Щербина Максим Володимирович. Головний лікар ЛДЦ Добробут

Робота присвячена одній з найбільш актуальних тем сучасної медицини – лікуванню хворих з захворюваннями органів гепатопанкреатобіліарної зони доброякісної та злоякісної етіології. Відомо, що з кожним роком збільшується кількість хворих з захворюваннями цих органів, а традиційне хірургічне лікування супроводжується високими показниками післяопераційних ускладнень і летальності. В сучасній хірургії очевидна тенденція до більш широкого застосування мініінвазивних втручань в якості альтернативи відкритим операціям через очевидні їх переваги в вигляді зменшення післяопераційного болю, скорочення строків післяопераційного перебування в стаціонарі та реабілітації. Робота спрямована на покращення діагностики та лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози, на розширення можливостей застосування мініінвазивних технологій при лікуванні цієї групи захворювань. Підтримую роботу і, вважаю, що автор заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Пилипчук Володимир Іванович

Пилипчук В.І., к.мед.наук, доцент кафедри хірургії Івано-Франківського національного мед. університету, головний хірург Івано-Франківської області
Робота має високу наукову новизну і практичну цінність. Актуальність теми не викликає сумніву, тому що за останні десятиріччя невпинно зростає кількість хворих з кістозною патологією підшлункової залози. Робота базується на циклі публікацій та доповідей на міжнародних хірургічних форумах. Автором здійснено вдосконалення існуючих та розроблено нові методи малоінвазивних втручань в гепатобіліарній зоні. Завдяки використанню малоінвазивних втручань значно зменшується операційний стрес, скорочуються терміни лікування хворих і, що дуже важливо, досягається гарний косметичний ефект, що позитивно впливає на якість життя хворих. Але не завжди можна застосовувати мініінвазивні методи лікування. В роботі чітко висвітлена індивідуалізована, диференційована діагностично-лікувальна тактика для кожної конкретної кістозної патології. Результати тривалої роботи дозволили досягти дуже значних результатів, які широко використовуються і в лікувальних закладах країни. Безумовно, підтримую роботу і вважаю її дуже необхідною для хірургічної науки України.

Русин В.І., д.мед.н., проф.

Автором запропоноване вирішення складної проблеми сучасної хірургії – діагностики та лікування кістозної патології підшлункової залози. З розвитком та розповсюдженням медичного обладнання в нашій країні покращився рівень діагностики захворювань підшлункової залози. Але, інколи, під «маскою» кісти може бути кістозна пухлина і встановлення діагнозу на доопераційному етапі є вкрай важливим, так як тактика лікування цієї патології різна.
В роботі створений сучасний алгоритм комплексного обстеження пацієнтів. Запропонований алгоритм сучасного морфологічного дослідження з використанням методів макроскопічного, мікроскопічного, гістохімічного та імуногістохімічного дослідження. Вперше морфологічне дослідження включене в комплексний алгоритм періопераційного обстеження хворих.
Застосування мініінвазивних технологій, застосування алгоритмів, запропонованих автором замінило відкриту хірургію більше ніж на 60%. Практично вирішена проблема псевдокіст і ускладнених псевдокіст підшлункової залози. Значно покращені результати лікування кістозних пухлин підшлункової залози.
Проведене в роботі дослідження дозволило науково обґрунтовано надати рекомендації щодо покращення безпосередніх та віддалених результатів оперативних втручань у хворих з кістозною патологією підшлункової залози. Я підтримую роботу і вважаю, що автор, безумовно, заслуговує на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених в 2016 р.
Русин Василь Іванович, д.мед.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений лікар України.

Чобей Степан

Операції на органах гепатобіліарної зони є найчастішими серед захворювань черевної порожнини. З ростом популярності лапароскопії та ендоскопії в сучасній хірургії спостерігається широке застосування, вдосконалення та технічна модернізація малоінвазивних хірургічних втручань. Даний напрямок привертає хірургів в мінімізації післяопераційної травми, максимальному збереженні органів, зниженні післяопераційного ліжко-дня, швидкому відновленні, косметичному ефекті і, що важливо, зниженні економічних витрат. Автором розроблено комплексний підхід до поліпшення результатів лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози. Нажаль, не завжди можна виконувати мініінвазивні втручання. При деяких захворюваннях вони можуть бути радикальними та єдиними, при інших захворюваннях можуть виконуватися, як в якості підготовки до оперативного втручання, так і як етап. В роботі розроблений діагностично-лікувальний алгоритм з застосуванням сучасних методів дослідження, представлені результати багаторічної наукової роботи, узагальнений власний досвід широкого використання мініінвазивних методик при лікуванні кістозної патології підшлункової залози, розроблені та науково обгрунтовані показання та протипоказання до їх використання. Принципи їх запровадження в лікувально-діагностичних алгоритмах дозволили суттєво покращити результати лікування цієї важкої категорії хворих. Робота дуже актуальна і корисна для хірургів України.

Чобей Степан Михайлович, д.мед.наук,професор кафедри хірургічних хвороб, Ужгородський національний університет

Запорожченко Борис Сергійович

Кістозні ураження підшлункової залози – це велика нозологічна група яка включає в себе доброякісні та злоякісні кістозні пухлини, псевдокісти підшлункової залози. Відсутність специфічних клінічних симптомів у більшості патологічних процесів, повільний ріст кістозних пухлин, задовільний стан хворих та схожі прояви при використанні методів візуалізуючої діагностики призводять до частих діагностичних помилок в диференційній діагностиці кістозних пухлин з псевдокістами підшлункової залози, а точність доопераційної діагностики дуже важлива, так як визначає подальшу тактику лікування. Вдосконалення ранньої передопераційної діагностики, якості надання хірургічної допомоги хворим є одним з найперспективніших наукових напрямків в лікуванні хворих з кістозною патологією підшлункової залози, що обумовлює актуальність обраної роботи.
В роботі створено діагностичний алгоритм з використанням сучасних методів дослідження, який дозволив покращити рівень передопераційної діагностики. Автором створена і науково обґрунтована лікувальна тактика у хворих з кістозними пухлинами підшлункової залози та псевдокістами, визначені покази до виконання мініінвазивних лапароскопічних дренуючих та резекційних оперативних втручань. Розроблені та впровадженні в клінічну практику ендоскопічні оперативні втручання під контролем ендосонографії для лікування псевдокіст підшлункової залози. Розроблені нові методи відкритих та мініінвазивних оперативних втручань, які дозволяють знизити рівень ранніх післяопераційних ускладнень та покращити якість життя хворих в післяопераційному періоді. Вивчені фактори ризику післяопераційної летальності та ранніх післяопераційних ускладнень, опрацьований комплекс заходів щодо їх попередження.
Я багаторазово чув виступи Людмили Олександрівни на конференціях і знайомий з її публікаціями по даній проблемі.
Вважаю, що робота Перерва Л.О. “Нові методи діагностики та лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози” за своєю актуальністю, методичним підходом має велике значення для науки та практичної охорони здоров’я, а автор, безумовно, заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.
Запорожченко Борис Сергійович - зав. кафедрою хірургії № 2 Одеського національного медичного університету,Заслужений лікар України, Лауреат Державної премії України,
доктор медичних наук, професор.

Васильев Олег Валентинович, к.мед.н.

Проблема заболеваний панкреато-билиарной зоны в наше время очень распространена и актуальна. В последнее время увеличилось количество больных с кистозной патологией поджелудочной железы. С каждым годом данная патология становится не только более часто встречаемая, но и отличается более сложным, индивидуальным и , за частую, уже запущенным процессом. И, к сожалению, в большинстве случаев данные заболевания встречаются у людей трудоспособного возраста. Поэтому данная проблема в наше время имеет очень важное социальное и практическое значение. Усовершенствование уже известных методов лечения, изучение и, самое главное, внедрение новых, современных и малоинвазивных способов лечения кистозной патологии поджелудочной железы способствует улучшению качества лечения пациентов и более быстрому восстановлению их трудоспособности. Я поддерживаю автора и считаю, что робота заслуживает на присуждение ежегодной премии Президента Украины для молодых ученых в 2016 году.

Васильев Олег Валентинович, к.мед.н., заведующий отделением опухолей печени, поджелудочной железы и онковаскулярной хирургии Национального института рака

Безносенко Андрій Петрович, головний лікар НІР

Я ознайомився з роботою Перерви Людмили Олександрівни, неоднарозово чув її виступи на конференціях та з’їздах по результатам лікування хворих з ускладненими псевдокістами підшлункової залози. Знайомий з її вітчизняними публікаціями по результатам лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози та з закордонною публікацією по результатам лікування серозних цистаденом. Безумовно, підтримую її роботу і вважаю, що робота несе вагомий вплив в розвиток хірургії України, а автор заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених в 2016 р.

Безносенко Андрій Петрович, головний лікар Національного інституту раку

Болдіжар Патрція

Я знайома з роботою Перерви Людмили Олександрівни та неоднарозово чула доповіді про результати лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози на хірургічних з’їздах та конференціях.
Науковий вклад отриманих здобутків дозволив значно покращити як безпосередні, так і віддалені результати лікування цієї складної категорії хворих. При цьому дуже важливо зазначити, що завдяки цій роботі значно зменшено відсоток післяопераційних ускладнень та летальності.
Отримані автором обґрунтовані клінічні результати є суттєвими для розвитку хірургічної науки та практики. Отже, ця робота - це новий погляд на проблему, який дав позитивні результати, а автор, безумовно, заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених за 2016 рік.
Болдіжар Патриція Олександрівна – завідувач кафедри хірургічних хвороб Ужгородського національного університету, доктор медичних наук, професор.

Гавага Наталья Ивановна

Я случайно узнала, что научная работа моего лечащего врача Перервы Людмилы Александровны, претендует на премию Президента Украины для молодых ученых. Для меня, как и для всех ее пациентов, такое событие не может остаться не замеченным. Такого преданного своей работе человека, профессионала с большой буквы, должны знать все, а труд ее достоин самой высокой оценки. Считаю своим долгом оставить тут комментарий, но не как медик, а как человек столкнувшийся на прямую с проблемой поджелудочной железы. Я думаю, что мой отзыв не менее важен т.к. для меня и таких как я( а нас очень много)и работают профессионалы в институте Шалимова. Напишу несколько слов о том, как протекала моя болезнь , думаю, что без этого будет не полным описание всех масштабов существующей проблемы в этой области. Мне 48 лет, проблем с ЖКТ у меня не было, я раз в год делала УЗИ и сдавала общие анализы. Результаты были удовлетворительными. Поэтому когда через месяц после такого обследования я почувствовала легкое подташнивание и незначительный дискомфорт в желудке, особого значения этому не предала. Однако болезнь очень стремительно стала прогрессировать. Уже через несколько дней изменился цвет стула и пожелтели склеры . В одной из Киевских клиник, по месту жительства, был поставлен диагноз " Синдром раздраженного кишечника". Через пару дней, я уже пожелтела вся.. Обращаемся еще в одну известную Киевскую клинику, делаем повторное УЗИ, проблем с поджелудочной не находят , сдаю анализы на все формы гепатита....в итоге я совершенно случайно попала в институт Шалимова, где мне и был сразу поставлен правильный диагноз, это была опухоль на поджелудочной. Меня прооперировали, мне очень повезло, я оказалась в руках, каких в мире единицы.Какими словами можно выразить благодарность? Я думаю, что если мой отзыв прочитают люди, от которых зависит помощь нашим докторам в их научных трудах и в их повседневной работе, это и будет моя благодарность. Это благодарность всех, кому помогли и продолжают помогать эти замечательные хирурги. Что еще не маловажно, я вот уже два года продолжаю наблюдаться у Перервы Л.А. хирурга, который меня оперировал и знает о моей проблемы все. Это важно, т.к. став на учет в обычную онкоклинику , я попала в те же жернова, что и до операции. Общие фрази и рекомендации, вот что я там услышала и ушла... Вернувшись в институт Шалимова к своему хирургу Людмиле Александровне, я получаю высокопрофессиональную консультацию,лечение и обследование. Гавага Наталья Ивановна.тел.0631341515

Кучер Микола Дмитрович, д.мед.н., професор

Дана робота це важливий крок у розвитку національної наукової і практичної медицини. В роботі висвітлені найсучасніши підходи в лікуванні кістозної патології підшлункової залози. Беззаперечна наукова і практична цінність розроблених методів лікування, які передбачають застосування сучасних інноваційних технологій, дозволяє підвищити ефективність хірургічного лікування та якість життя оперованих пацієнтів завдяки максимальному зменшенню травматичності оперативних втручань, а відтак - мінімізації післяопераційних ускладнень та летальності.
Високий лікувальний та економічний ефект від впровадження напрацьованих підходів дозволяє не тільки підвищити якість лікування цієї категорії хворих, але й розширити можливості надання відповідної медичної допомоги. Вважаю, що автор цілковито заслуговує присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених за 2016 рік.
Кучер Микола Дмитрович, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Дронов Олексій Іванович, д.мед.н., професор

За останні роки спостерігається ріст онкологічної захворюваності в цілому, та, зокрема, кістозними новоутвореннями підшлункової залози.
Відсутність специфічних клінічних симптомів у більшості патологічних процесів та схожі прояви при використанні методів візуалізуючої діагностики створюють передумови до встановлення помилкових діагнозів, а, отже, і вибору неадекватної тактики лікування.
Основним ефективним методом боротьби з кістозними ураженнями підшлункової залози є хірургічний, хоча деякі нозологічні одиниці не вимагають виконання агресивних оперативних втручань. Це зумовлює необхідність встановлення достовірного діагнозу передопераційно та індивідуалізації лікувального алгоритму.
Головним досягненням автора є систематизований підхід та комплексне вирішення проблеми діагностики та хірургічного лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози. Створено системний підхід до проблеми предопераційної та післяопераційної діагностики кістозних уражень підшлункової залози, що дозволяє провести диференціацію патологічних процесів, однакових за проявами, але різних за своєю сутністю.
Автором вдосконалені існуючі лапаротомні методи та розроблені й впроваджені у клінічну практику нові методи мініінвазивних оперативних втручань з приводу кістозної патології підшлункової залози, а також розроблений алгоритм вибору таких способів в конкретних ситуаціях. Отже, робота цілком заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.
Дронов О.І. - завідувач кафедри загальної хірургії № 1 НМУ імені О.О. Богомольця, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Мазурець Віталій

Проблема заболеваний панкреато-билиарной зоны в наше время очень распространена и актуальна. С каждым годом данная патология становится более часто встречаемая не только среди хирургов, но и среди врачей общей практики. Очень важна, при этом, своевременная диагностика и квалифицированная помощь. Поэтому проблема усовершенствования методов диагностики кистозной патологии поджелудочной железы очень актуальна. Автором на протяжении длительного времени проведена титаническая работа, направленная на улучшение результатов диагностики, лечения данной категории больных. Усовершенствование уже известных методик оперативных вмешательств, изучение и, самое главное, внедрение новых, современных и малоинвазивных способов лечения заболеваний гепатобилиарной зоны способствует улучшению качества лечения пациентов и более быстрому восстановлению их трудоспособности! Учитывая выше изложенное считаю, что работа заслуживает присуждения ежегодной премии Президента Украины для молодых ученых.
Мазурець В.О. - хірург-уролог відділення рентген-ендоурології та літотрипсії ДУ ”Інститут урології”.

Валіхновський Ростислав

Особисто знайомий з автором. Засвідчую свою повагу та підтверджую ефективність розроблених методик в практиці приватного медичного закладу. Вважаю, що робота цілком заслуговує на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Валіхновський Ростислав Любомирович - лікар-хірург вищої категорії, к.м.н., Заслужений лікар України.

Білянський Леонід

Кістозні ураження підшлункової залози – це велика група захворювань, що включає в себе не тільки кісти та псевдокісти, а і доброякісні та злоякісні кістозні пухлини. Кожна з патологій потребує індивідуалізованого підходу до лікування. На сьогоднішній день діагностика цих захворювань розвинена недостатньо. З розвитком і розповсюдженням мініінвазивної хірургії інколи виконуються пункційні або дренуючи оперативні втручання у хворих з кістозними пухлинами підшлункової залози. Робота дуже актуальна для сьогодення. В роботі запропоновано, обґрунтовано та науково доведено ефективність алгоритму передопераційного обстеження пацієнтів з кістозними ураженнями підшлункової залози. В роботі чітко освітлені питання хірургічного лікування кістозної патології підшлункової залози з розробкою та впровадженням нових методик оперативних втручань, з застосуванням мініінвазивного лікування, як лапароскопічного так і ендоскопічного, за допомогою ендосонографії.
Робота є завершеною науковою працею, в якій отримані науково обґрунтовані результати, що вирішують на сучасному етапі проблему діагностики та лікування хворих з кістозними ураженнями підшлункової залози. Отже, вважаю, що робота цілком заслуговує на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Білянський Леонід Семенович - завідувач кафедри хірургії №1, професор, д.м.н., Заслужений лікар України.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.