Офіційний веб сайт

Нові шляхи кардіопротекції при артеріальній гіпертензії і старінні

м64

Представлено Інститутом фізіології імені О.О. Богомольця НАН України.

Автор: Дорофеєва Н.О., к.м.н., Драчук К.О., к.м.н.

Авторами встановлено, що при старінні і гіпертензії в серці щурів відмічається оксидативний і нітрозативний стрес, порушення спряження сNOS і розвиток мітохондріальної дисфункції (на що вказує зниження мембранного потенціалу мітохондрій, і зниження порогу відкривання мітохондріальної пори). Наслідком є діастолічна дисфункція серця і порушення ендотеліального розслаблення судин.

Запропоновані фізіологічні (помірні фізичні навантаження) і фармакологічні (донор сірководню; ендотеліальний моноцит-активуючий фактор II) шляхи корекції. Помірні фізичні тренування усувають мітохондріальну дисфункцію, покращують функціональний стан серця. Донор сірководню має високу ефективність в  пригніченні утворення мітохондріальних пор у відповідь на дію Ca2+, а також у відновленні синтезу NO і ендотелій залежного розслаблення гладеньких м’язів аорти. Ендотеліальний моноцитоактивуючий фактор ІІ відновлює спряжений стан конститутивних NO-синтаз, сприяючи збільшенню синтезу NО, який покращує ендотеліальне розслаблення судин, знижує артеріальну жорсткість і кінцево-діастолічну жорсткість міокарду при артеріальній гіпертензії.

Створено наукові основи для корекції діастолічної дисфункції серця і порушення ендотеліального розслаблення судин за умов окисного стресу шляхом відновлення спряження cNOS і конститутивного de novo синтезу оксиду азоту. У порівнянні з світовими аналогами основною перевагою ендотеліального моноцитоактивуючого фактору ІІ перед іншими є швидка дія і ефект вже після одноразового внутрішньовенного ведення (зниження показників оксидативного і нітрозативного стресу в аорті і в серці, позитивний вплив на функціональний стан серця і судин).

 

Кількість публікацій: 88, в т.ч. за тематикою роботи 28 статей (14 – у зарубіжних виданнях), 24 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 30 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 4. Отримано 3 патенти України на корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

Snizhana Chorna

The project of Dofeeva N.O. and Drachuk K.O is focused on hypertension what is a common problem, with a consistent and continuous risk of cardiovascular disease and stroke associated with rising blood pressure levels. The authors have found that hypertension in rat heart is characterized by oxidative and nitrosative stresses that induce the development of mitochondrial dysfunction. This work showed the role of hydrogen sulfide in mitochondrial dysfunction and heart function disturbances in spontaneously hypertensive rats. Moreover, the authors have studied the mechanisms and ways for the hypertension correction including physiological via physical training and pharmacological trough administration of endothelial monocyte activating polypeptide II. I wholeheartedly recommend this work for the President’s Award.

Snizhana Chorna, PhD,
Post-doctoral Fellow, Cardiac Electrophysiology and Regeneration Laboratory
Rappaport Faculty of Medicine, Haifa

Карвацький І.М.

Однією з найбільш значних медико-соціальних тенденцій ХXI сторіччя є старіння населення. Головним фактором, що погіршує якість життя людей похилого віку є прогресивне зниження функціональних резервів серцево-судинної системи, що підвищує ризик розвитку таких захворювань, як атеросклероз, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, діабетична ангіопатія тощо, і ризик смерті від них. Це обумовлює необхідність розробки відповідних фізіологічно обґрунтованих підходів до корекції діяльності серця і тонусу судин як у людей похилого віку, так і при вказаних вік-асоційованих захворюваннях. Серед таких підходів на особливу увагу заслуговують дослідження направлені на з’ясування кардіо- і васкулопротекторних властивостей оксиду азоту (NO) і сірководню (H2S), газових трансмітерів, що беруть участь у регуляції важливих фізіологічних процесів.
У порівнянні з іншими дослідженнями у даному напрямку, представлену роботу вигідно відрізняє наявність послідовного і комплексного підходу до досліджуваної проблеми. Автори не тільки вказують на те, що одним із механізмів розвитку порушень функції серця і судин при старінні та артеріальній гіпертензії є зниження синтезу H2S і NO, але й пропонують засоби відновлення вмісту H2S і NO в тканинах серцево-судинної системи. Наслідком останнього стає суттєве покращення діяльності серця і тонусу судин при старінні і артеріальній гіпертензії.
Слід підкреслити, що отримані авторами результати можуть бути взяті за основу при розробці засобів, спрямованих на профілактику і лікування серцево-судинних захворювань.
Враховуючи актуальність роботи, високий методичний рівень виконання досліджень і значну теоретичну та практичну цінність отриманих результатів, автори заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри фізіології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, кандидат медичних наук -
Карвацький І.М.

Гоженко А. І.

На сьогоднішній день артеріальна гіпертензія є найбільш поширеним захворюванням серцево-судинної системи в більшості країн світу. І не дивлячись на велику кількість нових медикаментозних препаратів, смертність від ускладнень цього захворювання продовжує займати значне місце в структурі смертності населення. Тому робота авторів, спрямована на вивчення ролі мітохондріальної дисфункції, біохімічних і функціональних порушень серця і судин при артеріальній гіпертензії і старінні і пошук нових засобів кардіопротекції є актуальную. Авторами запропоновані фізіологічні і фармокологічні шляхи корекції функціональних порушень серця і судин при артеріальній гіпертензії і старінні. Особливу увагу заслуговує перспективність застосування EMAP II , рекомбінантного білку людини, як лікувального засобу, що має високу ефективність у відновленні спряженого стану конститутивних NO -синтаз і покращенні функціонального стану серця і судин при артеріальній гіпертензії.
Розробк и автор ів ма ють вели к е теоретичне та практичне значення для сучасної медицини. Це яскравий зразок роботи, яка має всі критерії для присудження премії Президента України для молодих вчених у 2016 році.

Директор Українського НДІ медицини і транспорту, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор А.І.Гоженко

Гість

Mitochondria are subject to dynamic processes in order to establish a control system related to survival or cell death and adaptation to changes in the metabolic environment of cells. Activation of the sympathetic nervous system has been considered as a crucial point in the pathogenesis of hypertension and it also plays a key role in cardiac remodeling. Hypertension-related cardiac hypertrophy is associated with changes in metabolic substrate utilization, dysfunction of the electron transport chain, and ATP synthesis. Alterations in mitochondrial dynamics have been associated with endothelial dysfunction, development of hypertension, and cardiac hypertrophy.
The work is based on phisiological mechanism of cardiovascular system in condition of oxidative stress. The work has important and practical side in medicine and prevevention of aging. I highly recommend Dorofeeva N.O and Drachuk K.O. for the President's Awarads of Young Scientists.
PhD Iuliia Kapranova

Maghsoudi

Очень хорошая и актуальная работа. С моего точки зрения достойна премии .желаю авторам получить то что им принадлежит .
Др. Магсуди
Врач кардиолог .

Пікун Н.В., к.х.н.

Артеріальна гіпертензія - одне з найпоширеніших захворювань серцево-судинної системи. Тому робота Дорофеєвої Н.О. та Драчука К.О. є дуже актуальною у наш час, а результати досліджень, приведені науковцями, можуть бути дуже корисними при пошуку нових лікарських засобів для профілактики та лікування артеріальної гіпертензії. Робота виконана на високому науковому рівні та автори заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Dr. Ivan Ozerov

The project of Dorofeeva N.O. and Drachuk K.O. is related to the rapidly growing field of aging research. Aging itself is frequently considered as a disease and as a target for future interventions against multiple hazardous age-related diseases. The current study provides a link between the mechanisms underlying the entire aging process and particular cardiovascular system dysfunction that accumulates with age. Moreover, the authors suggest an approach for overcoming this issue by specific pharmacological interventions. The study presented is based on a solid scientific groundings and is supported by strong publication records of the applicants. I earnestly suggest that the project discussed here should be nominated for 2017 President Award for Young Scientists.

Ivan Ozerov, PhD
Director, Drug Discovery,
Aging and Age-related Diseases,
Insilico Medicine, Inc.
Baltimore, MD, USA

Герасимчук М.Р.

Загальновідомим є факт, що кожна третя доросла людина на планеті має підвищений артеріальний тиск і ця кількість зростає, не зважаючи на колосальний науково-технічний прогрес. Важливо відмітити, що артеріальна гіпертензія та її ускладнення залишаються серед головних причин смертності в усьому світі.
Молодими науковцями Наталею Дорофєєвою та Драчуком Костянтином вперше встановлено, що у щурів з генетично детермінованою артеріальною гіпертензією мембранний потенціал мітохондрій був достовірно зниженим. Вперше виявлено, що поріг відкриття мітохондріальної пори у щурів зі спонтанною гіпертензією був знижений в порівнянні з контролем. Доведено, що введення донору сірководню спонтанно гіпертензивним і старим щурам нормалізує синтез NO і попереджає відкриття мітохондріальної пори і відновлює ендотелій залежне розслаблення гладеньких м’язів грудної аорти. Вперше виявлено перспективність застосування ендотеліального моноцит-активуючого фактору (EMAPII), що має високу ефективність у відновленні спряженого стану конститутивних NO-синтаз, збільшенні синтезу NО і покращенні функціонального стану серця і судин при артеріальній гіпертензії і старінні.
Отримані результати є основою для терапевтичних підходів, спрямованих на зменшення смертності української популяції від серцево-судинних ускладнень, а також розробки нових фармакологічних препаратів для профілактики та лікування артеріальної гіпертензії.
Робота виконана на високому науково-технічному рівні і заслуговує присудження Держаної Премії Президента України для молодих вчених.

к.м.н., доцент каф. патофізіології ІФНМУ,
Герасимчук М.Р.

Julius Bogomolovas

The work of Natalya Dorofeyeva and co-workers is focused on physiological and biochemical mechanisms of the functioning of the cardiovascular system in hypertension and find new methods correction. The work comprises results that correction of cardiac and vascular function in conditions of oxidative stress are restoring the coupling cNOS and increasing de novo synthesis of nitric oxide.
The results of series have a great importance for practical medicine, dedicated to the prevention and treatment of hypertension and diseases of the cardiovascular system in the elderly, accompanied myocardial dysfunction. Natalya Dorofeyeva and co-workers definitely deserves the President’s Award for Young Scientists, 2017.

PhD Julius Bogomolovas

Dr. Olena A. Fedorenko

The work of Dorofeeva N.O. and Drachuk K.O. is a complete and serious scientific project dedicated to one of the most actual problems of biomedical science. It extends the knowledge of physiological and biochemical mechanisms of the functioning of the cardiovascular system and has a great importance for practical medicine. This study is performed on high level with good publication record and strong conference approbation experience, that show the scientific value of the work, but also demonstrates a firm position and great potential of the authors in the scientific field. I highly recommend Dorofeeva N.O. and Drachuk K.O. for this award.
Research Associate, Division of Biomedical and Life Sciences,Faculty of Health and Medicine, Lancaster University (UK)

Aлександр Бондаренко

В Україні, як і в усьому світі, артеріальна гіпертензія залишається однією з найактуальніших проблем суспільства. Для протидії цим негативним процесам особливу увагу необхідно приділити профілактиці та лікуванню. Саме на поглиблення наших знань стосовно механізмів розвитку артеріальної гіпертензії і пошуку нових засобів кардіопротекції, спрямована робота Н.О.Дорофеєвої і К.О.Драчука. У роботі автори розглянули різні фізіологічні і фармакологічні шляхи корекції функціональних і біохімічних порушень серця і судин при гіпертензії. Автори показали, що в серці й аорті щурів із спонтанною гіпертензією ендотеліальний моноцитактивуючий фактор зменшує показники оксидативного і нітрозативного стресу в основному внаслідок зниження генерації супероксиду неспряженою cNOS. Відновлення конститутивного синтезу оксиду азоту спряженою cNOS в серці й аорті щурів зі спонтанною гіпертензією швидко поліпшує фізіологічні показники кардіогемодинаміки. Робота має як теоретичне, так і практичне значення. Результати досліджень можуть бути основою для розробки нових препаратів для лікування і профілактики артеріальної гіпертензії. Вважаю, що робота заслуговує на високу оцінку, а її автори гідні на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Ст.наук.спiвр.Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України

Сагач В.Ф.

В наш час приблизно кожна четверта доросла людина страждає від артеріальної гіпертензії, а через 15 років прогнозується, що це захворювання буде зустрічатись приблизно у кожного третього; у абсолютних числах кількість хворих артеріальною гіпертензією збільшиться більш ніж у півтора рази. Це дуже небезпечно, бо доведено прямий взаємозв'язок між артеріальною гіпертензією і зростанням захворюваності інсультами і ішемічною хворобою серця (ІХС), як і смертності від цих захворювань. Тому поглиблення уявлення механізму розвитку артеріальної гіпертензії і пошук нових шляхів кардіопротекції є актуальною задачею. Запропоновані авторами нові шляхі корекції порушень функції серця за допомогою донору сірководню і ендотеліального моноцит-активуючого фактору II є дуже перспективними для створення нових лікарських засобів та лікування артеріальної гіпертензії і запобігання функціональних порушень серцево-судинної системи при старінні.
Вважаю, що робота має велике теоретичне і практичне значення та заслуговує на високу оцінку, а її автори гідні на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

член-кореспондент Національної Академії Наук УКраїни,
доктор медичних наук, професор -- В.Ф. Сагач

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.